close

Enter

Log in using OpenID

bosanski

embedDownload
Bošnjačko Islam ska
Kulturna Zajednica - Hanau
(B.I.K.Z. - Hanau)
Sagr adimo džamiju
B o šn jač ko Is lams ka K ul t u rna
Z aj ed n ic a - Ha nau
B ru ch kö be l e r Land s tr as se 4 1a
6 34 52 Hana u
B a nk v e r bi nd u ng : Spar k ass e
H ana u
B o sn is ch is la mi sch e
K ul t u rg em ei nsc haf t e . V .
B LZ : 50 65 00 23
K on to n r. : 11 70 93
I B A N:
D E9 45 06 50 02 30 00 01 17 09 3
B I C: H E L AD EF 1H A N
"Allahove džamije grade i
održavaju oni koji u Allaha i u onaj
svijet vjeruju i koji namaz
obavljaju i zekat daju i koji se
nikoga osim Allaha ne boje; oni su,
nadati se je, na pravom
putu. " (Kur ‘an, Et -Tevbe, 18)
Isplatni rok ukupne cijene zemljišta
gradu Hanau je do 13.03.2015.
Povodom toga Vas pozivamo, da se u
navedenom roku uključite u akciju
„Sagradimo džamiju“
i date svoj
novčani doprinos za napredak ovoga
projekta.
Obavještavamo Vas, da smo dobili
odobrenje za
kupovinu zemljišta
namjenjenog za gradnju džamije u
gradu Hanau.
Zemljište
se nalazi u
ulici
Martin-Luther-King Str.7, 63452
Hanau i ima površinu od 2300 m².
Cijena
zemljišta
sa
troškovima
prevoda i priključcima iznosi ukupno
300.000 €. Izgradnja cjelokupne
infrastrukture
iznosi
dodatnih
560.000 € (tržišna vrijednost).
Svi koji budu učestvovali u akciji, biće
upisani u knjigu vakifa, koja će biti
dugoročno
čuvana
u
Bošnjačko
Islamskoj zajednici Hanau.
Svi oni koji budu dali prilog veći od
3000 €, dodatno će biti upisani na
posebnoj ploči koja će biti u sklopu
džamije. U znak zahvalnosti svim
vakifima će biti proučena, svake godine
u mjesecu Ramazanu, hatma i dova.
„.. Zato se u dobru
El-Maide, 48)
Uplate možete izvršiti na slijedeće
načine :

nedjeljom ili petkom direktno u
džematu Hanau

na račun namijenjen samo za
gradnju džamije

i 15. novembra na obilježavanju
20. godina postojanja džemata
Hanau

Info telefon građevinskog odbora
01772672654 Edin Selimović ili
01733119184 Eldin Agić
natječ ite ...“ (Kur ‘an,
Shodno Kur‘anskom ajetu pozivamo
Vas da se odazovete ovoj jedinstvenoj
akciji i učestvujete u izgradnji ovog
korisnog i neopohodnog objekta za
našu sveopštu korist.
Vaše upite ili sugestije u vezi ovog
projekta
možete
proslijediti
na
[email protected]
a
sve
informacije dobiti na www.dzemathanau.de.

25.02.2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
517 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content