close

Enter

Log in using OpenID

Bilješke2 - Osnovna škola Smiljevac

embedDownload
Naziv obveznika:
Poštanski br:
Mjesto:
Adresa sjedišta:
Žiro r-IBAN br:
Šif.djel.:
OS Smiljevac
23000
Zadar
Ivana Lucića 47
HR212407001100038845
8520
Razina:
31
Razdjel:
0
RKP:
13045
Šif. žup.
13
Šif.općine:
520
OIB:
08118272607
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2014. DO 31.12.2014.
AOP-OO1 -Iskazan je podatak nepodmirenih obveza saldo 30.09.2014. 495 749
AOP-002
005
006
007
011
012
- Ukupno povećane obveze od 01.10.-31.12.
- za zaposlene
3 416 106
- za materijalne rash.
298 473
- za financijske. rash.
621
- ostale rashode
71 933
- obv.za nab, nef. imov.
26 056
3 813 189
AOP- 019
- Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju:
od 01.10.-31.12.2014.
3 177 159
022 - za zaposlene
023 - za mat. rash
024 - za fin.rashode
028 - za ostale rash.
029 - za nab.nef. imov.
2 577 749
498 727
6 934
67 693
26 056
AOP-036 –Stanje obveza na kraju izv. razd.(001+002-019)
Mjesto i datum: Zadar, 02.02.2015.
Osoba za kontakt: Mladenka Kraljev
Tel.023241649
1.131.779
Zakonski predszavnik:
___________________
Bernardo Kotlar, prof.
Naziv obveznika:
Poštanski br:
Mjesto:
Adresa sjedišta:
Žiro r-IBAN br:
Šif.djel.:
OS Smiljevac
23000
Zadar
Ivana Lucića 47
HR212407001100038845
8520
Razina:
Razdjel:
RKP:
Šif. žup.
Šif.općine:
OIB:
31
0
13045
13
520
08118272607
BILJEŠKE UZ BILANCU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2014.
Indeks odstupanja na nivou škole u odnosu na razdoblje prošle gosine iznad 10%.
AOP-014 Index 89,3 odraz je obveznog obračuna godišnje ispravke vrijednosti.
AOP-029 Index 75,5 posljedica je obveznog godišnjeg obračuna ispravke vrijednosti
za knjige koje , a za povećanje vrijednosti nema sredstava za povećanjem
njihove vrijednosti.
AOP-063 Index 264,4 –novčana sredstva u banci i blagajni posljedica su povećanja
sredstava na žiro račun od gr. proračuna ili prilivi za volontere od HZZZ-oa.
AOP-072
Index -84.7- ovaj indeks govori o potreaživanjima za prihode koje nismo
Dobili do 31.12.2014, a indeks u odnosu na prethodnu godinu je pao.
AOP-150 Index 43,8 Vrijednost obveza za materijalne rashode ima indeks smanjenja
radi više plaćanih obveza u odnosu na 2013. Godinu.
nego 2013. g.
AOP-151
Index odstupanja je 16.4 –Obveze za financijske rashode su pale u odnosu na
2013 godinu jer je plaćeno više računa nego u predhodnoj godini.
AOP-156 Index odstupanja je 84,7 Tendencija smanjenja indeksa rezultat je u veše plaćenih
obveza u odnosu na razdoblje iz 2014.
OSOBA ZA KONTAKT: MLADENKA KRALJEV
Mladenka Kraljev
ZAKONSKI PRESTAVNIK:
_______________________
Bernardo Kotlar, prof.
Zadar,02.02.2015.
Naziv obveznika:
Poštanski br:
Mjesto:
Adresa sjedišta:
Žiro r-IBAN br:
Šif.djel.:
OS Smiljevac
23000
Zadar
Ivana Lucića 47
HR212407001100038845
8520
Razina:
Razdjel:
RKP:
Šif. žup.
Šif.općine:
OIB:
31
0
13045
13
520
08118272607
BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA ZA
RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2014.
Index odstupanja u odnosu na prošlu godinu iznad 10% je na slijedećim stavkama:
AOP-070 Index 129.0 u odnosu na prošlu godinu odnoai se na kamate na sredstva na žiro
računu.
AOP-110 Index 36,8 odnosi se na prihode od najma ambulante .Vrijednost naplaćenog najma
u odnosu na prošlu godinu pao je jer je u prošloj godini uplaćen zaostatak razlike u
cijeni od prijašnjih godina.
AOP-112 Index 116,8 odnosi se na indeks povećanja od donacija za uplatu donacije od
osiguravajućeg društva.
AOP-117 Index 13,9 odnosi se na financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
Nabavljena imovina u 2014 godini znatno je manja nego u 2013 godini.
AOP-148 Index 78,0 rezultat je smanjenja putnih troškova djelatnika u odnosu na 2013
godinu.
AOP-152 Index 79,8 rezultat smanjenja troškova na ovoj poziciji u odnosu na 2013 g. je
zbog racionalizacije trošenja na teret ove pozicije, a u korist pozicije 3299 koja
je školi došla kao ovrha za naknadu troškova sudskog spora.
AOP-154 Index 83,1 Smanjenje je u odnosu na 2013 razlog je toga što je utrošak goriva
Racionaliziran , a u korist druge pozicije 3299.
AOP-156 Index 111,0 indeks je povećan zbog potrebe za povećanjem.
AOP-158 Index 221,8 povećani indeks u odnosu na 2013 godinu rezultirao je iz potrebe
povećanja na toj poziciji.
AOP-160 Index 83,7 smanjenje u odnosu na 2013 radi racionalizacije.
AOP-161 Index 216,4 povećanje u odnosu na 2013 zbog uređenja okolišnog prostora i
radova na zgradi.
AOP-162 Index 33.3 smanjenje u odnosu na 2013. godinu zbog korištenja zakonskog prava.
AOP-166 Index 205,1 Ovaj indeks odnosi se na ugovor o autorskom djelu predstave u
knjižnici i odvjetničke usluge .
AOP-168 Index 87,3 Planiralo se maksimalno uštedjeti , a u korist 3299 pozicije.
AOP-174 Index 71,2 Planirano je maksimalno racionaliziranje sredstava.
AOP-175 Index 76,1 planirano je maksimalno racionalizirati troškove.
AOP-177 Index 471,4 Na ovoj poziciji došlo je do povećanog indeksa iz razloga tog
što je škola morala platiti izvanredne troškove po sudskom sporu učeniku
koji je izgubio slezenu. Sudski spor se vodio protiv škole. Presuđeno je u
korist učenika. Također je nastala i ovrha nad sredstvima na žiro računu škole.
Racionalizacijom troškova po ostalim skupinama i pomoći iz gradskog proračuna.
Nastalu situaciju smo uspjeli realizirati.
AOP-193 Index 123,0 Kamate su odraz odnosa prošle i ove godine bez našeg utjecaja.
AOP-195 Index 78,5 Zatezne kamate su pale jer su poboljšana plaćanja preko riznice u
u odnosu na 2013. godinu.
AOP-325 Index 76,7 Vrijednost opreme u odnosu na 2013 godinu nastala je zbog manje
manje mogućnosti dodjele sredstava iz gradskog proračuna.
AOP-338 Index 120,4 Ovaj indeks odnosi se na knjige. Sve knjige nabavljene u 2014
godini su poklonjene . To su jako male vrijednosti, ali ipak nešto malo
više nego u 2013 godini.
AOP-600 Index nema –usporednog podatka, jer je u 2013 godini bio iskazan manjak
prihoda poslovanja.U 2014 godini na ovom red. broju iskazan je višak prihoda i
pokriva manjak od prošle godine, sa ostvarenim viškom u 2014. godini.
AOP-603 Indeks 1022,3 je samo usporedni podatak , a podatak iz aopa -600 pokriva
vrijednost iskazanog manjka na aopu 603, što znači da je manjak iz 2013
godine u potpunosti pokriven.
AOP-604 Nema indeksa jer se radi o raspoloživom višku, kojeg u prošloj godini nije bilo.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE:
Mladenka Kraljev
Tel. 023 241-649
Zadar, 02.02.2015.
ZAKONSKI PREDSTAVNIK:
_________________________
Bernardo Kotlar, prof.
Naziv obveznika:
Poštanski br:
Mjesto:
Adresa sjedišta:
Žiro r-IBAN br:
Šif.djel.:
OS Smiljevac
23000
Zadar
Ivana Lucića 47
HR212407001100038845
8520
Razina:
Razdjel:
RKP:
Šif. žup.
Šif.općine:
OIB:
31
0
13045
13
520
08118272607
BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO OD
01.01.2014 DO 31.12.2014.
P-VRIO je obrazac koji se predaje prazan, jer nije bilo promjena na navedenom obrascu.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE:
Mladenka Kraljev
Tel. 023 241-649
Zadar, 02.02.2015.
ZAKONSKI PREDSTAVNIK:
_________________________
Bernardo Kotlar, prof.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
158 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content