close

Enter

Log in using OpenID

Cooperov dokument.pdf

embedDownload
Cooperov dokument
Tajna vlada, porijeklo, identitet i svrha MJ-12
by MILTON WILLIAM COOPER
TAJNA VLADA, PORIJEKLO, IDENTITET I SVRHA MJ-12
(prvi dio)
U godinama koje su slijedile nakon drugog svjetskog rata, vlada SAD-a se suoĉila
sa serijom dogaĊaja, koji su trebali promjeniti njene pretpostavke za vlastitu
budućnost i budućnost ĉovjeĉanstva. Predsjednik Truman i njegovi vojni
zapovjednici našli su se prividno nemoćnim, nakon što su dobili najrazorniji i
najskuplji rat u povijesti. SAD su razvile, upotrijebile, a i bile jedina drţava koja je
imala atomsku bombu, koja je sama mogla uništi bilo kojeg neprijatelja, pa ĉak
ĉitavu Zemlju. U to vrijeme SAD su imale najbolju ekonomiju, najnapredniju
tehnologiju, najviši ţivotni standard, najveći utjecaj i stvorile su najveću i
najsnaţniju vojsku svih vremena. Moţemo samo zamisliti zbrku i zabrinutost vrha
vlade SAD-a, kada su otkrili da se svemirska letjelica kojom je upravljalo biće
sliĉno insektu, iz totalno nepoznate civilizacije srušila u pustinji New Mexica.
IzmeĊu sijeĉnja 1947. i prosinca 1952., otkriveno je najmanje 16 srušenih ili
prizemljenih izvanzemaljskih letjelica, 65 izvanzemaljskih tijela i jedan ţivi
izvanzemaljac. Odmah nakon toga, jedna je letjelica eksplodirala u atmosferi i to je
bio jedan od posljednjih sluĉajeva. Od svih tih sluĉajeva, 13 ih se dogodilo unutar
granica Sjedinjenih Drţava, ne ukljuĉujući letjelicu koja se razletjela u zraku. Od
tih 13, jedna je pala u Arizoni, 11 New Mexicu i 1 u Nevadi. Tri pada su se
dogodila u stranim zemljama. Od tih jedan je bio u Norveškoj i dva posljednja u
Mexicu. ViĊenja NLO-a su bila tako ĉesta, da su ozbiljne istrage i razotkrivanje
svakog izvješća postali nemogući, iako su oko tog zapošljavali postojeća sredstva
istraţivaĉkih sluţbi.
Izvanzemaljska letjelica je naĊena 13. sijeĉnja, 1948. na stjenovitoj visoravni
pokraj Aztec-a, u New Mexicu. Druga letjelica je locirana 25. oţujka, 1948. u Hart
Kanjonu pokraj Azteca, u New Mexicu. Imala je 100 stopa u promjeru. Ukupno je
pronaĊeno 17 tijela izvanzemaljaca u te dvije letjelice. Od još veće vaţnosti je bilo
otkriće velikog broja ljudskih dijelova tijela, pohranjenih u obje letjelice. Tajnost je
bila ĉak veća nego ona iznad Manhattan projekta. U idućim godinama, ovi dogaĊaji
su postali najstroţe ĉuvane tajne u povijesti svijeta.
Specijalna grupa najboljih ameriĉkih nauĉnika, u prosincu 1947. je ukljuĉena u
projekt "Sign", s ciljem prouĉavanja NLO fenomena. Projekt "Sign" prerastao je u
"Grudge" u prosincu 1948. Niţi sakupljaĉki i dezinformacijski projekt "Blue Book"
je oformljen pod „Grudge“-om, ukljuĉujući kontroverzni „Grudge 13.“,“ Blue
Teams“ (Plavi Timovi) koji su sastavljeni za otkrivanje srušenih letjelica i mrtvih ili
ţivih izvanzemaljaca. „Blue Teams“ su kasnije prerasli u „Alpha Teams“ pod
projektom „Pounce“.
Tokom tih ranih godina, ameriĉke zraĉne snage i CIA, izvršili su potpunu kontrolu
nad "izvanzemaljskom tajnom". U stvari, CIA je na zahtjev predsjednika bila
oformljena, prvo kao centralna obavještajna grupa za hitnu uporabu u sluĉajevima
vezanim za izvanzemaljsku prisutnost. Kasnije je osnovan „National Security Act“
(NSA), kako bi nadzirao obavještajnu grupu, a pogotovo izvanzemaljska nastojanja.
Serija memoranduma vijeća za nacionalnu sigurnost i izvršne naredbe, odvukle su
CIA-u od iskljuĉivog zadatka okupljanja oko stranih obavještajnih sluţbi i polako,
ali u potpunosti "legalizirana" za izravnu akciju u obliku tajnih aktivnosti u zemlji i
inozemstvu. 09. prosinca 1947. godine, Truman je odobrio izdavanje zapovjesti
"NSC-4"-u, davši mu naziv "Coordination of Foreign Intelligence Information
Measures" na zahtjev tajnika Marshalla, Forrestala, Petterson i direktora "State
Deparment's Policy Planning Staff"-a, Kennana.
Strana i vojna špijunaţa, knjiga 1, "Final Report of the Select Committee to Study
Governmental operations with respect to Intelligence Activities" (finalno izvješće
izabranog odbora za istraţivanje vladinih operacija s osvrtom na špijunske
aktivnosti), Senat Sjedinjenih ameriĉkih Drţava, 94. kongres, drugo zasjedanje,
izvješće broj 94-755, travanj 1976., stranica 49 navodi : "Ova direktiva
onemogućava drţavnog tajnika da rukovodi nadgledanjem špijunskih aktivnosti
stvorenih za borbu protiv komunizma. "Top secret" anex za NSC-4, NSC-4A,
upućuje direktora središnje tajne sluţbe da provodi psihološke aktivnosti u
postizanju u NSC-4 ĉvrsto odreĊenih ciljeva. Poĉetna ovlast CIA-e, pokrivanje
operacija pod NSC-4A, nije utemeljeno formalnom procedurom niti koordinacijom
ili provoĊenjem ovih operacija. Jednostavno upućuje DCI da "pokriva i osigurava
tajne akcije, kroz suradnju sa drţavom i obranom, tako da rezultati operacija budu u
skladu sa ameriĉkom politikom".
Kasnije su NSC-10-1 i NSC-10-2 trebale istisnuti NSC-4 i NSC-4A, te još više
proširiti tajne ovlasti. Office of Policy Coordination (OPC) je bio privilegiran u
iznošenju proširenog programa tajnih aktivnosti. NSC-10-1 i NSC-10-2 su
proglasili ilegalne postupke, u skladu sa vodstvom za nacionalnu sigurnost.
Reakcija je bila munjevita. U oĉima špijunske zajednice, sva sredstva su bila
dopuštena. Pod NSC-10-1 je za istraţivanje namjena tajnih projekata osnovana, ali
ne i odobrena, „Executive Coordination Group“ (izvršna koordinacijska grupa)
ECG. ECG je imao tajni zadatak da koordinira projektima vezanim za
izvanzemaljce. NSC-10-1 i NSC-10-2 su prikazani tako, kao da nitko na vrhu ne
ţeli o projektima ništa znati, dok sve ne bude uspješno završeno.
Tako je stvoren tampon izmeĊu Predsjednika i informacije. Bila je namjera da ta
tampon zona sluţi predsjedniku kao sredstvo negiranja poznavanja stvarnog stanja,
ukoliko ono procuri. Ova tampon zona se u kasnijim godinama koristila u svrhu
izoliranja budućih predsjednika od informacija o vanzemaljskoj prisutnosti, osim
onoga što su Tajna vlada i tajne sluţbe ţeljeli da zna. NSC-10-2 je ustanovio
istraţivaĉko tijelo koje se tajno sastajalo, a sastojalo se od najvećih nauĉnih umova
tadašnjice. Jedan drugi memorandum NSC-10-5, daje glavne crte duţnosti
istraţivaĉkog tijela. Ovi NSC memorandumi i tajna izvršna nareĊenja, stvorili su
podlogu za nastanak "MJ-12" samo ĉetiri godine kasnije. Ministar vanjskih poslova
James Forrestal, poĉeo je prigovarati na raĉun tajnosti. Bio je idealist, religiozni
ĉovjek, koji je smatrao da javnost treba znati. Kada je o problemu izvanzemaljaca
poĉeo razgovore sa voĊama opozicijskih stranaka i vodećim ljudima u kongresu,
Truman je od njega zahtijevao ostavku. On je svoje strahove iznio mnogim ljudima
i s punim pravom smatrao da ga paţljivo prate. Kasnije je reĉeno da je Forrestal
pretrpio ţivĉani slom i da je otpremljen u umobolnicu Bethesda Naval Hospital. U
stvari, to je bio strah da Forrestal ne bi ponovno progovorio, pa je morao biti
izoliran i diskreditiran. Rano ujutro 22. travnja 1949., agenti CIA-e su mu oko vrata
vezali plahtu, vezali drugi kraj za namještaj u njegovoj sobi i bacili Jamesa
Forrestala kroz prozor. Tako je postao prva ţrtva u "prikrivanju".
Ţivi izvanzemaljac iz srušene letjelice kod Roswella, bio je nazvan EBE. Ime je
predloţio dr. Vannever Bush, a to je bila skraćenica za „Extraterrestrial Biological
Entity“ (izvanzemaljska biološka jedinica). EBE je lagao i više od godine dana
davao samo beskorisne odgovore na sva pitanja koja su mu postavljana. Ona pitanja
koja su zahtijevala neugodan odgovor, jednostavno su ostala neodgovorena. U
vrijeme druge godine zatoĉeništva, EBE je postao otvoreniji i informacije dobivene
od njega su bile zapanjujuće. Zbirka ovih otkrića su bili osnovni temelj za ono što
će se kasnije nazvati "Yellow Book" (Ţuta knjiga). Fotografije EBE-a smo, meĊu
ostalim, godinama kasnije vidjeli ja i Bill English u „Grudge 13“.
Pri kraju 1951. Godine, EBE se razbolio. Medicinsko osoblje je bilo nemoćno u
odstranjivanju uzroka EBE-ove bolesti. EBE-ov ţivot je bio baziran na klorofilu, a
pretvarao je hranu u energiju gotovo isto kao biljke. Otpadne tvari su izbacivane na
isti naĉin kao i kod biljaka. Odluĉeno je da se pozove struĉnjak za botaniku.
Botaniĉar dr. Guillermo Mendoza je doveden da mu pomogne da ozdravi. Dr.
Mendoza je pokušavao spasiti EBE-a, sve dok sredinom 1952. EBE nije umro. Dr.
Mendoza je postao struĉnjak za izvanzemaljsku biologiju. U bezuspješnom
pokušaju da spasi EBE-a i da se bogato okoriste tehnologijom naprednije
izvanzemaljske rase, Sjedinjene drţave su u beskrajan svemir, poĉetkom 1952.
poĉele emitirati poziv u pomoć. Poziv je ostao bez odgovora, ali je projekt
nastavljen u nadi da će naići na odgovor.
Predsjednik Truman je izvršnom naredbom 4. studenog 1952., stvorio super tajnu
„National Security Agency“ (nacionalna sluţba sigurnost). Njena osnovna funkcija
je bila dešifriranje izvanzemaljske komunikacije i jezika, te uspostavljanje dijaloga
s njima. Ovaj zadatak je bio nastavak prethodnih uspjeha i nosio je šifru Sigma.
Druga svrha NSA je bila praćenje svih komunikacija i emisija sa svih vrsta ureĊaja
iz svih krajeva svijeta, u svrhu bavljenja špijunaţom, ljudskom i izvanzemaljskom,
te zadrţati tajnu izvanzemaljske prisutnosti. Projekt „Sigma“ je bio uspješan. NSA
je takoĊer odrţavala vezu sa "Luna Base" i drugim tajnim svemirskim programima.
Izvršnom naredbom NSA je izuzeta od svih zakona u ĉijem se tekstu ne spominje
njen naziv, a to znaĉi da ako ime agencije nije navedeno u tekstu bilo kojeg ili svih
zakona koji su usvojeni na Kongresu, ona nije podloţna tom ili tim zakonima. NSA
danas obavlja mnoge druge duţnosti i u stvari je glavna sluţba s obavještajnim
odjelom. Danas NSA dobiva 75% novca odreĊenog za obavještajne sluţbe. Stara
izreka "gdje ide novac, tu vlast poĉiva" je istinita. DCI je figurativno, kao
doskoĉica, odrţan za javnost. Primarni zadatak NSA je i dalje komunikacija sa
izvanzemaljcima, ali sada ukljuĉuje i druge programe u vezi s njima.
Predsjednik Truman je izvještavao saveznike, ukljuĉujući i SSSR, o razvoju
dogaĊaja s izvanzemaljcima još od sluĉaja Roswell. Ovo je uĉinjeno zbog bojazni
da se otkrije da su izvanzemaljci prijetnja ljudskoj vrsti. Planovi su formulirani da
zaštite Zemlju od invazije. Glavna poteškoća je bilo odrţavanje internacionalne
tajne. Odluĉeno je da je potrebna vanjska organizacija, koja bi koordinirala i
kontrolirala napore da se vlade zaštite od "ţvakanja" novinara. Rezultat je bio
stvaranje tajne organizacije poznate pod nazivom "Bilderburgers". Sjedište ove
organizacije je u Ţenevi u Švicarskoj. "Bilderburgeri" su prerasli u tajnu svjetsku
vladu, koja sada sve kontrolira. Ujedinjeni Narodi su onda, a i sada bili
internacionalna šala.
Godine 1953. je novi ĉovjek zauzeo mjesto u Bijeloj kući. Bio je to ĉovjek koji je
navikao na strukturalnu organizaciju osoblja s lancem upravljanja. Njegova metoda
je bila metoda delegata i vladanja odbora. Donosio je odluke samo ako se njegovi
savjetnici ne bi mogli dogovoriti. Njegova normalna metoda je bila proĉitati ili
poslušati više alternativa i onda odobriti jednu. Oni koji su radili sa njim, rekli su da
je njegov najdraţi komentar bio "just do whatever it takes" (uĉinite to po svaku
cijenu). Proveo je mnogo vremena na golf igralištu. To nije bilo neobiĉno za
ĉovjeka koji je vojnu karijeru proveo kao vrhovni zapovjednik za vrijeme rata. Taj
predsjednik bio je general Dwight Eisenhower. Za vrijeme njegove prve ĉetiri
godine u uredu, 1953. je otkriveno najmanje 10 srušenih izvanzemaljskih letjelica
sa 26 mrtvih i 4 ţiva izvanzemaljca. Od njih 10, 4 su otkrivena u Arizoni, 2 u
Teksasu, 1 u New Mexicu, 1 u Louisiani, 1 u Montani, 1 u Juţnoj Africi. Nebrojeno
puta su letjelice bile samo viĊene. Eisenhower je znao da se mora boriti i pobjediti
problem izvanzemaljaca. Znao je da to nije mogao uĉiniti otkrivajući tajnu
kongresu. Poĉetkom 1953., predsjednik je potraţio pomoć oko izvanzemaljskog
problema kod svog prijatelja i ĉlana Vijeća za vanjske odnose Nelsona Rockfellera.
Eisenhower i Rockfeller su poĉeli planirati tajnu strukturu, koja je trebala nadzirati
izvanzemaljce, a koja je za jednu godinu postala stvarnost. Ideja za MJ-12 je tada
roĊena. Nelsonov ujak Wintrop Aldrich je bio presudan u uvjeravanju Eisenhowera
da se kandidira za predsjednika. Cijela Rockfellerova obitelj, zajedno sa
Rockfellerovim carstvom je ĉvrsto podrţavala Ike-a. Traţenje pomoći od
Rockfellera oko problema izvanzemaljaca je bila najveća pogreška koju je za
budućnost SAD-a, a najvjerojatnije ĉitavog ĉovjeĉanstva, poĉinio Eisenhower.
U roku od sedam dana nakon Eisenhowerovih izbora, on je postavio Nelsona
Rockfellera za predsjednika "Savjetodavnog predsjednikovog odbora za
organizaciju vlade". Rockfeller je bio odgovoran za planiranje reorganizacije vlade.
New Deal program je smješten u jedan jedini odbor nazvan "Odbor za zdravlje,
školstvo i socijalnu skrb". Kada je u travnju 1953., Kongres odobrio izmjene,
Nelson je imenovan na mjesto pottajnika. Godine 1953., astronomi su u svemiru
otkrili velike objekte, koji su se kretali prema Zemlji. U poĉetku se vjerovalo da su
to asteroidi. Kasniji dokazi su potvrdili da objekti mogu biti jedino svemirski
brodovi. Projekt "Sigma" je presreo izvanzemaljske radio komunikacije. Kada su
objekti stigli do Zemlje, postavili su se u vrlo visoku orbitu oko ekvatora. Bilo je
nekoliko velikih brodova, a njihova namjera nije bila poznata. Projekt "Sigma" i
novi projekt "Pluto" su, koristeći se radio komunikacijom preko kompjutorskog
binarnog jezika, uspjeli ugovoriti slijetanje, koje je rezultiralo kontaktom lice u lice
sa izvanzemaljskim bićima. Zadatak projekta "Pluto" je bio stvaranje diplomatskih
odnosa sa ovom ili nekom drugom izvanzemaljskom rasom.
U meĊuvremenu je rasa izvanzemaljaca sliĉnih ljudima, kontaktirala vladu SAD-a.
Ova nas je grupa upozorila na izvanzemaljce koji kruţe oko ekvatora i ponudila
nam pomoć u našem duhovnom razvoju. Zahtjevali su, kao glavni uvjet, da
onesposobimo i uništimo nuklearno oruţje. Odbili su izmjenu tehnologije, navodeći
da smo duhovno nesposobni nositi se s tehnologijom koju smo tada posjedovali.
Vjerovali su da bismo koristili novu tehnologiju, kako bismo uništili jedni druge.
Ta rasa je tvrdila da smo na putu samouništenja i da se meĊusobno moramo prestati
ubijati, zaustaviti zagaĊivanje Zemlje i bezobzirno iskorištavanje zemljinih
prirodnih izvora, te da trebamo nauĉiti ţivjeti u harmoniji. Ovi uvjeti su doĉekani sa
velikom sumnjom, posebno glavni uvjet u vezi nuklearnog razoruţanja. Smatrano
je da bi nas prihvaćanje tog uvjeta ostavilo bespomoćnima u sluĉaju da se suoĉimo
sa izvanzemaljskom prijetnjom. TakoĊer, nismo imali ništa u povijesti, što bi nam
pomoglo u odluci. Nuklearno razoruţanje je smatrano kao loše za interese SAD-a.
Ponude su bile odbijene.
Kasnije, 1954., rasa dugonosih "Grays“-a, koja je kruţila oko Zemlje, spustila se u
"Holloman Air Force Base". Postignut je osnovni dogovor. Ova se rasa predstavila
kao vrsta sa planete pokraj crvene zvijezde u sazvijeţĊu "Oriona", koju smo mi
nazivali "Betelgeuse". Rekli su da njihova planeta umire, te da u nepoznatoj
budućnosti neće moći ţivjeti na njoj. To je dovelo do drugog slijetanja u "Edwards
Air Force Base". Povijesni dogaĊaj je planiran na brzinu i susret je dogovoren.
Odluĉeno je da će Eisenhower biti na odmoru u Palm Springsu. Dogovorenog dana,
predsjednik je doveden u bazu, a novinarima je, kao izgovor reĉeno da je posjetio
zubara.
Predsjednik Eisenhower se susreo sa izvanzemaljcima i formalni dogovor izmeĊu
Alien Nation-a i SAD-a je potpisan. Tada smo primili prvi posjet izvanzemaljskog
ambasadora iz svemira. Njegovo ime i titula je bila "Omnipotent Highn-ess Krill",
normalno zvan Krill.
Po tradiciji ameriĉkog preziranja kraljevskih titula, tajno je zvan Original Hostage
Krill. Trebali biste znati da postoji i izvanzemaljska zastava, poznata kao "Trilateral
Insignia". Prikazana je na njihovim letjelicama i uniformama. Oba slijetanja i drugi
sastanak su snimljeni. Filmovi postoje i danas.
Dogovor je glasio : Izvanzemaljci se neće uplitati u naše odnose, a mi se nećemo
uplitati u njihove. Drţat ćemo njihovu prisutnost na Zemlji tajnom. Oni će nas
opskrbljivati naprednom tehnologijom i pomoći naš tehnološki razvoj. Neće
ostvariti odnose sa niti jednom drugom zemaljskom drţavom. Mogu otimati ljude
na odreĊeno vrijeme u svrhu medicinskih ispitivanja i praćenja našeg razvoja s
dogovorom da se ljudima neće nauditi, da će biti vraćeni na mjesto sa kojeg su
oteti, ljudi se neće sjećati dogaĊaja, a Alien Nation će obavještavati MJ-12 o svim
kontaktima i otmicama. Dogovoreno je da će svaka drţava primiti ambasadora
druge drţave, dok god dogovor bude na snazi. Dalje je dogovoreno da će Alien
Nation i SAD meĊusobno razmijeniti 16 osoba u svrhu uĉenja jednih o drugima.
Izvanzemaljski "gosti" bi ostali na Zemlji, a "ljudski gosti" bi putovali na mjesto
porijekla izvanzemaljaca na odreĊeni period, a onda bi bili vraćeni. Tada bi se
izvršila ponovna zamjena. TakoĊer je dogovoreno da će biti napravljene podzemne
baze za korištenje Alien Nation-a i da će dvije baze biti napravljene za zajedniĉko
korištenje vlada SAD-a i Alien Nation-a. Tehnologija bi se izmjenjivala u
zajedniĉkim bazama. Sve izvanzemaljske baze bi bile konstruirane ispod
indijanskih rezervata u ĉetverokutnom podruĉju Utaha, New Mexica, Arizone i
Kolorada, a jedna će biti napravljena u Nevadi, na podruĉju poznatom kao S-4,
smještenom otprilike 7 milja juţno od zapadne granice Area 51, poznate kao
Dreamland. Sve izvanzemaljske baze su pod potpunom kontrolom mornariĉkog
odjela, a svo osoblje koje radi u ovim kompleksima dobija svoju plaću od
mornarice. Izgradnja baza je odmah poĉela, ali je napredak bio slab sve dok 1957.
nisu prikupljene velike koliĉine novca. Rad na "Yellow Book" je nastavljen.
Osnovan je projekt "Redlight" i poĉelo ozbiljno eksperimentiranje na
izvanzemaljskim letjelicama. Super tajni objekt je sagraĊen u "Groom Lake-u" u
Nevadi u središtu podruĉja za testiranje oruţja. Njegova šifra je bila "Dreamland".
Projekt je stavljen pod Mornariĉki odjel i osoblje je trebalo imati "Q" dopuštenje
kao i izvršno (predsjedniĉko) odobrenje. Ironiĉna je ĉinjenica da predsjednik SADa nema dozvolu za posjetu ovom mjestu. Izvanzemaljska baza u kojoj se
razmjenjivala tehnologija, bila je smještena u podruĉju zvanom S-4. Šifra podruĉja
S-4 je bila "The Dark Side of the Moon" (Tamna strana Mjeseca). Vojska je dobila
zadatak oformiti super tajnu organizaciju, koja bi priskrbila tajnost programima
vezanim za izvanzemaljce. Ta organizacija je postala "National Reconnaissance
Organization", smještena u "Fort Carsonu" u Coloradu. Specijalni timovi koji su
osiguravali projekte, zvali su se "Delta". Drugi projekt pod šifrom "Snowbird" je
trebao objaviti objašnjenja svih viĊenja Redlight letjelica, kao eksperimente zraĉnih
snaga. Snowbird letjelice su raĊene po konvencionalnoj tehnologiji, a u nekoliko
navrata ih je pratio tisak. Projekt Snowbird je sluţio i da raskrinka NLO-e, koje je
vidjela javnost. Projekt je bio vrlo uspješan, a do ovih godina broj izvještaja iz
javnosti je opadao.
Osnovan je multimilijunski fond, a drţao ga je vojni ured Bijele kuće. Taj fond je
korišten za izgradnju preko 75, duboko podzemnih graĊevina. Predsjednicima, koji
su za fond pitali, rekli su da je fond korišten za izgradnju duboko podzemnih
skloništa za predsjednika u sluĉaju rata. Samo ih je nekoliko napravljeno za
predsjednika. Milijuni dolara graĊana su prošli kroz ovaj ured do MJ-12, pa do
izvoĊaĉa, te su onda korišteni za gradnju tajnih izvanzemaljskih baza, kao i tajnih
DUMB-ova (Deep Underground Military Bases – Duboko podzemnih vojnih baza),
za gradnju objekata "Alternative #2"-a. Predsjednik Johnson je koristio ovaj fond za
izgradnju kazališta i poploĉenje ceste na svom ranĉu. Nije znao njegovu pravu
svrhu. Tajni fond Bijele kuće za izgradnju podzemnih objekata je 1957. osnovao
predsjednik Eisenhower. Fond je odobrio Kongres u obliku "izgradnje i odrţavanja
tajnih mjesta, gdje bi se predsjednik mogao skloniti u sluĉaju napada predsjedniĉka mjesta u sluĉaju opasnosti". Mjesta su, grubo reĉeno, rupe u zemlji
dovoljno duboke da izdrţe nuklearnu eksploziju i opskrbljene svim vrstama
komunikacijske opreme. Do sada je više od sedamdeset i pet takvih mjesta razasuto
po drţavi, a izgraĊeni su pomoću ovog fonda. "The Atomic Energy Commission"
(Komisija za atomsku energiju) je izgradila još 22 dodatna. Lokacije i sve što ima
veze sa ovim mjestima, smatraju se i tretiraju kao Top Secret. Novac je bio onda i
sada u rukama vojnog ureda Bijele kuće i prolazio kroz zaobilaznu mreţu, koju ni
najuvjeţbaniji špijuni ili raĉunovoĊe ne mogu slijediti. Godine 1980., samo rijetki,
na poĉetku ili na kraju mreţe, znali su za što je novac bio potreban. Na poĉetku su
bili George Mahon iz Texasa, predsjednik „House Appropriations Committee“ i
njegovog pododbora za odbranu, Robert Sikes iz Floride, predsjednik „House
Appropriations Military Construction Subcommittee“. Danas se proĉulo da
predsjednik Kongresa Jim Wright kontrolira novac u Kongresu i da ga se treba
srušiti. Na kraju linije su bili predsjednik, MJ-12, direktor vojnog ureda i
zapovjednik „Washington Navy Yard“.
Novac je odobravao „Appropriation Committee“, koji ga je prosljeĊivao u Ured
Obrane kao Top Secret nadalje u Vojni program izgradnje. Vojska ga, u stvari, nije
mogla potrošiti, a u biti nije ni znala ĉemu je namijenjen. Dozvolu za trošenje tog
novca imala je samo mornarica. Novac je dalje prosljeĊivan u „Chesapeake
Division“ vojnim inţenjerima, koji takoĊer nisu znali za što je. Ĉak ni zapovjednik
Ureda, koji je bio admiral, nije znao za što je novac. Samo je jedan ĉovjek,
mornariĉki zapovjednik iz „Chesapeake Division“-a, ali u stvarnosti odgovoran
samo Vojnom uredu Bijele kuće, znao za što je novac namijenjen, njegovu koliĉinu
i konaĉnu destinaciju. Potpuna tajnovitost koja je okruţivala taj fond, znaĉila je da
gotovo svaki njegov trag moţe naĉiniti samo nekoliko ljudi koji su ga kontrolirali.
Nikada nije bilo, a vjerojatno neće ni biti sluţbene kontrole tajnog novca.
Velike koliĉine novca su prebaĉene na „Top Secret fond“ smješten u Palm Beachu
na Floridi, Peanut Island, koji pripada obalnoj straţi. Otok graniĉi sa podruĉjem
koje je posjedovao Joseph Kennedy. Reĉeno je da se novac koristio za obradu i
uljepšavanje krajolika. Prije nekog vremena na TV vijestima, specijalno o ubojstvu
Kennedya, reĉeno je da sluţbenik obalne straţe prenosi novac u aktovci do
Kennedyijevih zaposlenih preko granice posjeda. Da li je ovo mogla biti tajna plaća
obitelji Kennedy za gubitak njihova sina John F. Kennedya ? Plaćanje se nastavilo
tokom 1967. i onda je prestalo. Koliĉina i svrha prenešenog novca ostaje nepoznata.
U meĊuvremenu, Nelson Rockfeller je ponovno promjenio svoju poziciju. Ovaj put
je preuzeo staro mjesto C.D. Jacksona, koje je nosilo naziv "Special Assistant for
Psychological Strategy" (posebni pomoćnik za psihološku strategiju). Nelsonovim
imenovanjem naziv je promijenjen u "Special Assistant for Cold War Strategy"
(specijalni pomoćnik za strategiju hladnog rata). Ovo je mjesto tokom godina
preraslo u isto ono koje je pod Nixonom imao Henry Kissinger. Sluţbeno, on je
trebao "savjetovati i pomagati predsjedniku u razvoju i povećavanju razumijevanja
i suradnje meĊu svim ljudima". Sluţbeni opis je bio samo dimna zavjesa, jer je on
bio predsjednikov koordinator za Špijunsku sluţbu. Sa svog novog mjesta,
Rockfeller je izvještavao izravno i jedino predsjednika. Prisustvovao je sastancima
Kabineta, Vijeća za vanjsku ekonomsku politiku i Nacionalnog vijeća za sigurnost,
koje je bilo najviše politiĉko tijelo u vladi.
Nelsonu Rockfelleru je dan i još jedan vaţan posao, posao glavnog u tajnoj grupi
nazvanoj "Planning Coordination Group" (Grupa za Planiranje i Koordinaciju) koja
je oformljena pod NSC 5412-1 u oţujku 1955. Grupa se sastojala od razliĉitih
privremenih ad hoc ĉlanova, ovisno o predmetu dnevnog reda. Glavni ĉlanovi su
bili Rockfeller, predstavnik Drţavnog ureda i direktor Obavještajne sluţbe. Uskoro
je nazvana "3413 Committee of the Special Group". NSC 5412-1 je odredio pravilo
prema kojemu tajne operacije odobrava izvršni odbor, a kao i prije, ove operacije su
pokretane iskljuĉivo voljom direktora Obavještajne sluţbe. Tajnim izvršnim
memorandumom, NSC 5410, Eisenhower je prije NSC 5412-1 1954. ustanovio
privremeni odbor, poznat pod nazivom Majority Twelve (MJ-12), da nadgleda i
vodi sve tajne operacije vezane za izvanzemaljce. NSC 5412-1 je stvoren da objasni
svrhu ovih sastanaka, kada Kongres i novinari postanu previše znatiţeljni. Majority
Twelve je bila sastavljena od Nelsona Rockfellera, direktora CIA-e Allena Welsh
Dullesa, drţavnog tajnika Johna Foster Dullesa, ministra odbrane Charlesa E.
Wilson, predsjedavajućeg šefova drţava Admirala Arthura W. Redford, direktora
FBI-a J. Edgara Hoover, te šest ljudi iz izvršnog odbora za vanjske odnose,
poznatih pod nazivom "Wise Men" (Mudri ljudi). Svi ovi ljudi su bili ĉlanovi
tajnog društva studenata, koji su se nazivali "The Jason Society" ili "The Jasons
Scholars" i sakupili su svoje ĉlanove iz "Skull and Bones" i "Scrol and Key"
društava sa Harvarda i Yalea.
"Wise Men" su bili glavni ĉlanovi Vijeća za vanjske odnose. Bilo je 12 ĉlanova
ukljuĉujući prvih 6 sa Vladinih pozicija, dakle "Majority Twelve". Ova grupa je
godinama stvarana od najvećih drţavnih sluţbenika i predsjednika vijeća za vanjske
podnose, a kasnije i "Trilaterial Comission". MeĊu njima su bili Gordon Dean,
George Bush i Zbigniew Brzezinski. Najvaţniji i najutjecajniji od svih "Wise Man"
koji su bili ĉlanovi MJ-12 su bili John McCloy, Robert Lovett, Averell Harriman,
Charles Bohlen, George Kennan i Dean Acheson. Poznato je da su Predsjednik
Eisenhower i još 6 prvih ĉlanova MJ-12 iz vlade takoĊer bili ĉlanovi Vijeća za
vanjske odnose.
Podrobniji istraţivaĉi će brzo otkriti da nisu svi ĉlanovi "Wise Men" pohaĊali
Harvard i Yale i nisu svi bili izabrani meĊu ĉlanovima "Skull and Bones" ili "Scroll
and Key" za vrijeme svojih školskih godina. To ćete saznati ako nabavite knjigu
"The Wise Men" koju su napisali Walter Issacson and Evan Thomas, Simon and
Schuster, New York. Ispod ilustracije broj 9, naći ćete poglavlje Lovett with the
Yale Unit. u kojem u gornjem desnom uglu stoji :“ Njegovo primanje u Skull and
Bones dogodilo se u zraĉnoj bazi u blizini Dunkirka.“ Otkrio sam da su se ĉlanovi
birali, ovisno o situaciji, po pozivima na osnovu odlika nakon koledţa i nisu bili
ograniĉeni samo na studente Harvarda i Yalea.
Nekoliko izabranih je kasnije ukljuĉeno u "Jason Society". Oni su svi bili ĉlanovi
Vijeća za vanjske odnose i u to vrijeme bili su poznati kao "Eastern Establishment".
Ovo moţe dati zakljuĉak o utjecajnosti i ozbiljnosti najtajnovitijeg školskog
udruţenja. "Jason Society" postoji još i danas, ali takoĊer ukljuĉuje i ĉlanove
"Trilaterial Commission". „Trilaterial Commission“ je postojao nekoliko godina
prije 1973. Ime je preuzeto od izvanzemaljske zastave poznate kao Trilaterial
Insignia.
"Majority Twelve" postoji još i danas. Pod Eisenhowerom i Kennedyem pogrešno
je zvano 5412 Committee ili pravilnije, Special Group. U Johnsonovoj
administraciji nazvan je 303 Commitee zato što je naziv 5412 kompromitiran u
knjizi "The Secret Government". U stvari, NSC 5412-1 je procurilo do autora kako
bi se prikrilo postojanje NSC 5410. Pod Nixonom, Fordom i Carterom zvao se "40
Committee", a pod Reganom postao je "PI-40 Committee". Tokom svih ovih
godina promjenio se samo naziv.
Do 1955. postalo je oĉito da su izvanzemaljci izigrali Eisenhowera i da su ostvarili
svoju prijetnju. Osakaćeni ljudi i stoka pronaĊeni su širom Sjedinjenih drţava.
Sumnjalo se da izvanzemaljci ne daju MJ-12 potpune liste kontakata i otmica, a
sumnjalo se takoĊer da svi oteti nisu vraćeni. Sovjetski savez je osumnjiĉen za
saradnju sa izvanzemaljcima, što je kasnije i dokazano. Shvatilo se da su
izvanzemaljci, kako prije, tako i sada, manipulirali masama kroz tajna društva,
magiju, ĉarobnjaštvo, okultno i religiju. Nakon nekoliko zraĉnih bitaka sa
izvanzemaljskim letjelicama, postalo je jasno da je naše oruţje prema njihovom
potpuno nemoćno. U studenom 1955. NSC-5412-2 je dobio zadatak da sastavi
Istraţni Odbor kako bi istraţio "sve sluţbenike koji su ukljuĉeni u kreiranju i
implementiranju strane politike u nuklearnom dobu". To je bio pokrivaĉ, koji je
prikrivao stvarni predmet istraţivanja, izvanzemaljsko pitanje.
Tajnim izvršnim memorandumom, NSC 5411 1995., predsjednik Eisenhower je
sastavio je Istraţivaĉki odbor da "istraţi sve ĉinjenice, laţi, prijevare i otkrije istinu
izvanzemaljskog pitanja". NSC 5412-2 sluţio je za prikrivanje, koje je postalo
neophodno kada je štampa traţila svrhu redovnih susreta tako vaţnih ljudi.
Prvi sastanak je zapoĉeo u "Quantico Marine Base". Istraţivaĉka grupa je bila
sastavljena od 35 ĉlanova Vijeća za vanjske odnose, tajnog školskog društva The
Jason Society. dr. Edward Teller je pozvan da sudjeluje. Dr. Zbigniew Brezezinski
bio je istraţni direktor prvih 18 mjeseci, a dr.Henry Kissinger na 18 mjeseci iza
toga. Nelson Rockfeller je bio ĉest posjetitelj za vrijeme istraţivanja.
"Study Group" Ĉlanovi :
·
Gordon Dean, Predsjednik i Dr. Zbigniew Brzezinski, Study Director.
Prva Faza
·
Dr. Henry Kissinger, Study Director.
Druga Faza
·
Dr. Edward Teller Frank Altschul Maj. Gen. Richard C. Lindsay Hamilton
Fish Armstrong Hanson W. Baldwin Maj. Gen. James McCormack, Jr. Lloyd V.
Berkner Robert R. Bowie Frank C. Nash McGeorge Bundy Paul H. Nitze William
A.M. Burden Charles P. Noyes John C. Campbell Frank Pace, Jr. Thomas K.
Finletter James A. Perkins George S. Franklin, Jr. Don K. Price I.I. Rabi David
Rockefeller Roswell L. Gilpatric Oscar M. Ruebhausen N.E. Halaby Lt. Gen.
James M. Gavin Gen. Walter Bedell Smith Caryl P. Haskins Henry DeWolf Smyth
James T. Hill, Jr. Shields Warren Joseph E. Johnson Carroll L. Wilson Mervin J.
Kelly Arnold Wolfers.
U drugoj fazi, sastanci su, takoĊer odrţani u vojnoj bazi Quantico u Virginiji, a
grupa je postala poznata pod nazivom "Quantico II". Nelson Rockfeller je sagradio
utoĉište negdje u Marylandu do kojeg je MJ-12 mogao doći jedino zrakom, tako da
su se mogli sastajati daleko od znatiţelje javnosti. Ovo tajno mjesto je poznato pod
kodnim imenom "The Country Club". Na toj lokaciji postojali su svi potrebni
objekti za ţivljenje, rekreiranje, prehranu i naravno, sastanke.
Istraţivaĉka grupa je "javno" raspuštena u kasnim mjesecima 1958., a Henry
Kissinger je objavio ono što se sluţbeno 1957. nazivalo Nuclear Weapons and
Foreign Policy (Nuklearno naoruţanje i vanjska politika) Henry Kissingera,
objavljeno za Vijeće vanjskih odnosa od strane Harper Brothersa u New Yorku. U
stvarnosti, rukopis je 80% bio napisan dok je Kissinger još bio na Harvardu.
Istraţivaĉka grupa je nastavila rad u tajnosti. Zakljuĉak o ozbiljnoj povezanosti
Kissingera u istraţivanju se moţe pronaći u izjavama njegove ţene i prijatelja.
Mnogi od njih su izjavili da bi Henry rano, svako jutro otišao i vraćao se kasno
naveĉer, bez da je sa i kim govorio ili kontaktirao. Ĉinilo se kao da je bio u drugom
svijetu, u kojem nije bilo mjesta za nikoga drugoga.
Ove izjave su vrlo znakovite. Posljedice izvanzemaljske prisutnosti i aktivnosti za
vrijeme istraţivanja, vjerojatno mora su ostavili traga. Henry Kissinger je,
zasigurno, potpuno drugaĉiji za vrijeme ovih sastanaka. U tom smislu nikada više
neće biti tako pogoĊen, ma koliko bile teške posljedice budućih dogaĊaja. U mnogo
prilika radio bi do kasno u noć, iako je iza sebe imao puni radni dan. Takvo
ponašanje dovelo ga je do razvoda.
Glavni zakljuĉak prouĉavanja izvanzemaljaca je bio da se ne smije reći javnosti, jer
se vjerovalo da bi to, najvjerojatnije vodilo do ekonomskog kolapsa, kolapsa
vjerske strukture i nacionalne panike, koja bi vodila do anarhije. Tajnost se stoga
nastavila. Posljedica toga da se ne moţe reći javnosti je da se ne moţe reći ni
kongresu, tako da je novac za projekt morao dolaziti izvan vlade. U meĊuvremenu,
novac je pribavljan iz vojnog budţeta i iz CIA-inih vlastitih tajnih fondova.
Drugi vaţan zakljuĉak je bio da izvanzemaljci koriste ljude i ţivotinje kao izvor
ţlijezdanih izluĉevina, enzima, hormonskih izluĉevina, krvi i za genetske
eksperimente. Izvanzemaljci su ove postupke objasnili potrebnima za svoj
opstanak. Rekli su da se njihova genetska struktura pokvarila i da ju više nisu u
stanju reproducirati. Kazali su da će, ako ne budu mogli unaprijediti svoju genetsku
strukturu, opstanak njihove vrste doći u pitanje. Na njihova objašnjenja gledano je
sa velikom sumnjom. Pošto su naša oruţja u stvari bila neupotrebljiva protiv
izvanzemaljaca, MJ-12 je odluĉio nastaviti prijateljske diplomatske odnose s njima
dok ne doĊe vrijeme kada će se naša vojna tehnologija moći nositi sa njihovom.
Ponuda za ukljuĉivanje snaga za obranu ĉovjeĉanstva dana je SSSR-u i ostalim
drţavama. U meĊuvremenu, razraĊeni su planovi za istraţivanje i izradu dva
oruţana sustava, upotrebljavajući konvencionalnu i nuklearnu tehnologiju, koji bi
nas doveli u ravnopravan poloţaj.
Rezultati istraţivanja su bili projekti "Joshua" i "Excalibur". Joshua je oruţje
zarobljeno od Nijemaca, koje je u to vrijeme moglo razbiti 4 inĉa debeli ĉeliĉni
oklop na udaljenosti od dvije milje, koristeći niskofrekventne smrtonosne valove.
Vjerovalo se da bi ovo oruţje bilo uĉinkovito protiv izvanzemaljskih letjelica i
njihovog oruţja. Excalibur je oruţje namijenjeno uništavanju izvanzemaljskih
podzemnih baza. Raketa koja nosi megatonsku bojevu glavu, sposobna je prodrijeti
1000 metara kroz ĉvrstu sadru. Odstupanje od cilja je maksimalno 50 metara, a
najviša visina leta je 30,000 stopa. Joshua je uspješno razvijen, ali koliko znam,
nikada nije korišten. Excalibur nije razvijan do nedavnih godina sa neviĊenim
naporima za njegovu izradu.
DogaĊaji u Fatimi poĉetkom stoljeća su podrobno prouĉeni. Sa sumnjom da su
izvanzemaljska manipulacija, pokrenuta je špijunska operacija, koja je trebala
probiti tajnu koja je obavijala dogaĊaj. Sjedinjene drţave su uposlile svoje
Vatikanske krtice, koje su bile ubaĉene za vrijeme Drugog svjetskog rata i uskoro
su postigli da ĉitav Vatikan radi na istraţivanju, koje je ukljuĉivalo proroĉanstvo.
Proroĉanstvo je kazivalo da će se, ako se ĉovjek ne okrene od zla i ne krene
Kristovim stopama, planeta samouništiti i da će se dogaĊaji iz knjige navještenja
ostvariti. Reĉeno je da će se roditi dijete, koje će ujediniti svijet planom za svjetski
mir i laţnu religiju koja će poĉeti 1992. Do 1995. ljudi će shvatiti da je on zao i
istinski antikrist. Treći Svjetski rat će poĉeti na srednjem istoku 1995., invazijom
Izraela na Ujedinjene Arapske drţave, koristeći se konvencionalnim naoruţanjem, a
kulminirat će nuklearnim holokaustom 1999. godine. IzmeĊu 1999. i 2003. godine,
većina ţivota ove planete će, kao posljedica toga umrijeti. Povratak Krista će se
dogoditi 2011.
Izvanzemaljcima su predoĉene ĉinjenice i potvrdili su da ja to bila istina. Objasnili
su da su nas kreirali kroz hibridizaciju i manipulaciju ljudskom vrstom kroz
religiju, sotonizam, ĉarobnjaštvo, magiju i okultizam. Kasnije su objasnili da mogu
putovati kroz vrijeme i da će se dogaĊaj uistinu dogoditi. Kasnije iskorištavanje
izvanzemaljske tehnologije od strane Sjedinjenih drţava i Ruske unije, koristeći se
putovanjem kroz vrijeme, potvrdilo je proroĉanstvo. Izvanzemaljci su pokazali
hologram kojeg je vlada snimila, a za kojeg tvrde da predstavlja raspetog Krista.
Nismo znali da li da im vjerujemo ili ne. Da li su nama manipulirali uz pomoć
religije ? Ili, da li su uistinu bili izvor naše religije, kojom su manipulirali nama
samima ? Ili, da li je poĉetak istinskog KRAJA VREMENA i POVRATKA
KRISTA koje je predskazano u Bibliji ? Nitko ne zna odgovor.
Cooperov dokument
Tajna vlada, porijeklo, identitet i svrha MJ-12
drugi dio
Podaci o članku
Kategorija: spy.caffe
Datum objave: 05.11.2003.
Na simpoziju odrţanom 1957.
okupili su se najveći znanstvenofantastiĉni umovi tog vremena.
Došli su do zakljuĉka da će se
planeta Zemlja samouništiti BEZ
IKAKVE POMOĆI BOGOVA ILI
IZVANZEMALJACA, nedugo
nakon 2000., a sve zbog povećanja
populacije i ljudskog iskorištavanja
okoliša. Tajnim izvršnim
memorandumom predsjednika
Eisenhowera, Jason Scholars je
dobio zadatak da prouĉi ovaj
scenarij i da prijedloge nazvane Alternative 1, 2 i 3.
Alternative 1 je bila da se iskoristi nuklearno oruţje, kako bi se izbušile rupe u
Zemljinoj stratosferi, kako bi kroz njih toplina i zagaĊenje izašli u otvoreni svemir.
Potrebna je promjena ljudske kulture sa istraţivanjem kultura koje štite okoliš. Od
tri alternative, ova je bila najmanje vjerojatna zbog posljedica nuklearnih
eksplozija.
Alternative 2 je bila da se sagrade beskrajna mreţa podzemnih gradova i tunela u
kojima bi predstavnici svih kultura i zanimanja nastavili ljudsku vrstu. Ostali bi bili
ostavljeni na površini zemlje, da se sami bore za svoj opstanak.
Alternative 3 je da se istraţi izvanzemaljska i konvencionalna tehnologija u svrhu
izgradnje kolonija u svemiru, u kojima bi preţivjele odreĊene skupine ljudi.
Ne mogu niti potvrditi, niti opovrgnuti negativne posljedice ljudskog ropstva, koje
bi se koristilo za radnu snagu u ostvarivanju plana. Mjesec, kodno ime Adam, je
objekt od primarnog interesa, a nakon njega Mars, kodnog imena Eva. Kao
usporavajuće akcije, sve tri alternative ukljuĉuju kontrolu raĊanja, sterilizaciju i
puštanje smrtnih mikroba, kako bi kontrolirali ili usporili rast Zemljine populacije.
AIDS je samo jedan od rezultata ovih planova. Postoje i drugi. Odluĉeno je, pošto
se populacija mora reducirati i kontrolirati, da je od najboljeg interesa za nas same
da se riješimo nepodobnih elemenata našeg društva. Ujedinjeno ameriĉko i rusko
vodstvo je odbacilo Alternative 1, ali i naredilo poĉetak radova na Alternative 2 i 3
istodobno.
Godine 1959. Rand Corporation je udomila "Deep Underground Construction
Symposium" (Simpozij o dubokopodzemnoj izgradnji). U simpozijskom izvješću,
fotografirani su i opisani strojevi, koji mogu bušiti tunel promjera 45 stopa sa
brzinom napredovanja od 5 stopa po satu. TakoĊer su prikazane fotografije
ogromnih tunela i podzemnih komora, koje sadrţe komplekse graĊevina, a moguće
ĉak i gradova. Izgleda da je u prošlih 5 godina znaĉajan napredak napravila
podzemna izgradnja.
Vodeće sile dogovorile su da naĉin financiranja veza sa izvanzemaljcima i drugih
tajnih projekata bude trgovina drogom. Iskazao se mladi, ambiciozni ĉlan Vijeća za
Vanjske odnose. Njegovo ime je George Bush, a u to vrijeme bio je predsjednik
C:E:O Zapata Oil-a, smještenog u Texasu. Zapata Oil je eksperimentirala novom
tehnologijom bušenja na moru. Ispravno je smatrano da bi se droga mogla iz Juţne
Amerike prevoziti do platformi ribarskim brodovima, gdje bi se dalje normalnim
transportima za osoblje i opskrbu prebacivali na obalu. Ovakvom metodom nikakve
carinske ili zakonske sluţbe ne bi posumnjale na tovar. George Bush je pristao
pomoći i organizirati operaciju u sprezi sa CIA-om. Plan je funkcionirao bolje nego
što je itko mogao pretpostaviti i otkad se proširio diljem svijeta, stvorene su mnoge
druge metode ilegalnog dovoĊenja droge u zemlju. Uvijek se moramo sjetiti da je
George Bush poĉeo našoj djeci prodavati drogu. Danas CIA kontrolira svu svjetsku
trgovinu drogom.
"Sluţbeni" svemirski program je pokrenuo Predsjednik Kennedy u svojoj
inauguracijskoj poruci, kada je spomenuo da će Sjedinjene Drţave spustiti ĉovjeka
na Mjesec do kraja desetljeća. Iako neduţna poruka, njezin koncept je omogućio
ljudima na vlasti, da kroz razne kanale dobiju ogromne koliĉine novca i da od
Amerikanaca prikriju stvarni svemirski program. U SSSR-u je istovjetan program
sluţio istoj svrsi. U stvari zajedniĉka baza izvanzemaljaca, Sjedinjenih drţava i
Sovjetskog saveza, već je postojala na Mjesecu u vrijeme Kennedyevog govora.
Dana 22. travnja 1962. svemirska letjelica se spustila na Mars i potvrdila postojanje
okoliša koji bi mogao podrţavati ţivot. Nedugo zatim, u velikoj tajnosti poĉela je
konstrukcija kolonije na Marsu. Danas na Marsu postoje gradovi naseljeni posebno
odabranim ljudima iz razliĉitih kultura i zanimanja sakupljenim po ĉitavoj Zemlji.
Sve te godine javnosti su nametane suprotnosti izmeĊu Sovjetskog saveza i
Sjedinjenih drţava, a u svrhu financiranja projekata od vaţnosti za Nacionalnu
obranu, iako smo u stvari bili najbliţi saveznici.
MJ 12
U odreĊenom trenutku predsjednik Kennedy otkrio je dijelove istine u svezi droge i
izvanzemaljaca.
On je 1963. dao ultimatum MJ-12. Predsjednik Kennedy je obećao da će, ako se ne
rašĉisti problem droga, on to uĉiniti. Obavijestio je MJ-12 da namjerava u
slijedećim godinama otkriti Amerikancima problem izvanzemaljaca i naruĉio plan
kako bi se ostvarila njegova namjera. Predsjednik Kennedy nije bio ĉlan Vijeća za
vanjske odnose i nije ništa znao o Alternative 2 ili Alternative 3. Internacionalnu su
operaciju vodili MJ-12 i njena sestrinska organizacija u Sovjetskoj uniji. Odluka
Predsjednika Kennedya je usadila strah u srca odgovornih ljudi. Njegovo ubojstvo
je naruĉio "Policy Committee", a naredbu su izvršili agenti MJ-12 u Dallasu.
Predsjednika Johna F. Kennedya ubio je agent tajne sluţbe, koji je vozio njegov
automobil u pratnji motocikala i ĉin je jasno vidljiv. GLEDAJTE VOZAĈA, A NE
KENNEDYA kada gledate film. Svi svjedoci, koji su bili dovoljno blizu
automobilu da vide William Greera kako ubija Kennedya, ubijeni su u dvije godine
nakon dogaĊaja. Warrenova komisija je bila farsa, a većinu porote su ĉinili ĉlanovi
Vijeća za Vanjske Odnose. Uspjeli su u zavaravanju Amerikanaca. Mnogi drugi
domoljubi, koji su pokušali razotkriti tajnu oko izvanzemaljaca su u slijedećim
godinama bili ubijeni.
Za vrijeme poĉetnih ameriĉkih svemirskih istraţivanja i slijetanja na Mjesec, svako
lansiranje je bilo praćeno od strane izvanzemaljske letjelice. Mjeseĉevu bazu su
vidjeli i snimili astronauti Apolla. Kupole, tornjevi, velike zaobljene strukture nalik
na silose, rudarska vozila u obliku velikog slova "T" koja za sobom na mjeseĉevoj
površini ostavljaju tragove poput šavova i jako velike, kao i vrlo male
izvanzemaljske letjelice, koje se pojavljuju na fotografijama. To je zajedniĉka
ameriĉka, ruska i izvanzemaljska baza. Svemirski program je bio farsa i
nevjerojatno trošenje novca. Alternative 3 je stvarnost, a ne u potpunosti
znanstvena fantastika. Većina astronauta Apolla je bila potresena iskustvom, a
njihovi ţivoti i buduće izjave odraţavali su snagu otkrića i naredbe o šutnji, koja je
nakon toga slijedila. NareĊeno im je da o tome šute ili će snositi posljedice kazne,
smrti, koja je nazivana "neminovnom". Jedan astronaut je u stvari govorio
producentima Britanske televizije, otkrivajući "Alternative 3", potvrĊujući većinu
pretpostavki.
U knjizi Alternative 003, pseudonim Bob Grodin je korišten umjesto identiteta
astronauta. Reĉeno je da je poĉinio samoubojstvo 1978. Ovo ne moţe biti
potvrĊeno iz niti jednog izvora i ja mislim da su neke takozvane ĉinjenica u ovoj
knjizi u stvari dezinformacije. Ĉvrsto vjerujem da su te dezinformacije rezultat
pritiska na autore, kako bi umanjili efekt popularizacije razotkrivanja Alternative 3
Britanske televizije. Sjedište internacionalne konspiracije je u Ţenevi u Švicarskoj.
Vodeće tijelo je sastavljeno od predstavnika vlada, kao i od izvršnih ĉlanova grupe
poznate kao Bilderburgers. Sastanci se, kada je to potrebno, odrţavaju od strane
Policy Committee, na nuklearnim podmornicama skrivenim ispod polarne ledene
kape. Tajnost je takva da je ovo jedina metoda koja omogućava da sastanci ne budu
špijunirani. Iz vlastitog znanja i znanja mojih izvora, mogu reći da je knjiga barem
70% istinita. Vjerujem da su dezinformacije bile namjera da se kompromitira
razotkrivanje Britanske televizije, informacijama za koje se moglo dokazati da su
laţne, kada je Eisenhower Briefing Document objavljen u Sjedinjenim drţavama s
planom bliskim Majestic Twelve, za kojeg se takoĊer moţe dokazati da je laţan.
Otkada je poĉela naša suradnja sa izvanzemaljcima, došli smo u posjed tehnologije
iznad naših najluĊih snova. Letjelica nazvana Aurora, postoji u Area 51 i njome se
redovno leti u svemir. To je jednostupanjska letjelica nazvana TAV (transatmospheric vehicle, trans-atmosfersko vozilo) i moţe poletjeti koristeći se sedam
milja dugom pistom, odletjeti u orbitu, vratiti se koristeći se vlastitom snagom i
sletjeti na istu pistu. Mi danas imamo i letimo na izvanzemaljskim letjelicama na
atomski pogon u Area S-4 u Nevadi. Naši piloti su izveli interplanetarna putovanja
u ovim letjelicama i bili na Mjesecu, Marsu i drugim planetima. Lagalo nam se o
stvarnoj prirodi Mjeseca, te planeta Mars i Venera, kao i o stvarnom stanju
tehnologije koju u ovom trenutku posjedujemo.
Baze aliena na mjesecu
Postoje podruĉja na Mjesecu, gdje rastu
biljke i ĉak mjenjaju boju sa godišnjim
dobima. Ovaj sezonski efekt se dogaĊa jer
Mjesec nema, kao što se tvrdilo, uvijek
toĉno istu stranu okrenutu prema Zemlji i prema Suncu. Postoji podruĉje koje
kolebljivo ulazi i izlazi iz podruĉja tame po sezonskim osnovama, a pokraj ovog
podruĉja rastu biljke. Mjesec ima nekoliko ljudski stvorenih jezera na i ispod
površine, a promatrani su i snimljeni oblaci u njegovoj atmosferi. Posjeduje
gravitacijsko polje i ĉovjek moţe hodati na njegovoj površini bez svemirskog
odjela, dišući pomoću boce kisika nakon dekompresije, kao i svaki ronilac. Vidio
sam fotografije i neke od njih su zapravo objavljene u knjizi "We Discovered Alien
Bases On The Moon" Freda Stecklinga.
Godine 1969. izbio je sukob izmeĊu ljudskih i izvanzemaljskih znanstvenika u
Dulce podzemnom laboratoriju. Izvanzemaljci su uzeli mnoge naše znanstvenike
kao taoce. Delta snage su poslane da ih oslobode, ali nisu puno mogle protiv
izvanzemaljskog oruţja. 66 naših ljudi je ubijeno za vrijeme ove akcije. Kao
rezultat povukli smo se sa svih projekata na najmanje dvije godine. Ubrzo je
nastupilo pomirenje i ponovno smo poĉeli suraĊivati. Danas se savezništvo
nastavlja.
Kada je otkriven skandal Watergate, Predsjednik Nixon je namjeravao sretno
prebroditi tu oluju, uvjeren da ga se ne moţe optuţiti. MeĊutim, MJ 12 je imao
drugaĉiji dnevni red. Špijunska organizacija je pravovremeno zakljuĉila da bi
sudska osuda otvorila dosjee i predoĉila strašnu istinu oĉima javnosti. Nixonu je
nareĊeno da da ostavku. Odbio je i dogodio se prvi vojni puĉ u povijesti Sjedinjenih
drţava. Joint Chefs of Staff su poslali TOP SECRET poruku zapovjednicima svih
ameriĉkih vojnih snaga po ĉitavom svijetu. U njoj se kaţe: "Nakon primitka ove
poruke više nećete primati naredbe od Bijele Kuće. Potvrdite prijem." Ova poruka
je poslana punih 5 dana prije Nixonovog priznanja i izjave za javnost da će
podnijeti ostavku. Ja sam osobno vidio ovu poruku. Kada sam pitao svog
zapovjednika što će uĉiniti, jer se poruka oĉito sukobljavala sa Ustavom, rekao mi
je: "Pretpostavljam da ću ĉekati i vidjeti da li će doći koja naredba iz Bijele kuće i
onda ću odluĉiti." Nisam primjetio nikakvu komunikaciju iz Bijele Kuće, ali to ne
znaĉi da je nije bilo.
Tijekom godina u kojima se sve ovo dogaĊalo, ĉinilo se da su Kongres i ameriĉka
javnost instinktivno znali da nešto nije u redu. Kada je skandal izbio na površinu,
oni su skoĉili, a svi su mislili da će se uredi "poĉistiti". Predsjednik Ford je
organizirao Rockfellerovu komisiju da obavi posao. U stvari, to je bar ono što su
svi mislili. Njegova stvarna svrha je bila da obezglavi Kongres i nastavi prikrivanje.
Nelson Rockfeller je vodio komisiju, istraţujući špijunsku zajednicu, bio je ĉlan
Vijeća za vanjske odnose i bio je onaj koji je pomogao Eisenhoweru da izgradi
strukturu vlasti MJ-12. Rockfeller je otkrio samo onoliko koliko je bilo potrebno da
drţi potjeru na udaljenosti. Bacio je nekoliko kostiju Kongresu, a prikrivanje se
nastavilo kao i uvijek.
Kasnije je Senator Church vodio famozno Churchovo saslušanje. Bio je takoĊer
istaknuti ĉlan Vijeća za Vanjske Odnose i samo je ponovio Rockfellerovo djelo.
Ponovno je prevladalo prikrivanje. Kada je došlo do Iranskog suprotstavljanja, svi
su se previše uzbudili. Ponovno krivo. Usprkos planinama dokumenata, koji su
ukazivali na krijumĉarenje droge i druga skrivena ĉuda, prikrivanje je ponovno
prošlo. Ĉak se ĉinilo da se Kongres miĉe sa puta, kako ne bi iskopao stvari, koje su
leţale odmah ispod površine. Da li je Kongres, moţda znao ĉitavu istinu i nije ju
htio dirati? Da li su oni bili meĊu izabranima za Marsovu koloniju, kad se Zemlja
bude samouništavala?
Ne mogu poĉeti ni ocrtavati ĉitavo financijsko carstvo koje je kontrolirala CIA,
NSA i Vijeće za vanjske odnose, koje je kontroliralo pranje novca od droge i drugih
poslova tajne sluţbe, ali mogu reći nešto što znam. Koliĉina novca je iznad svega
što moţete zamisliti i sakrivena je u beskrajnim mreţama banaka i kompanija. Prvo
poĉnite traţiti u J.Henry Schroder Banking Corp., The Schroder Trust Co.,
Schroders Limited (London), Helbert Wagg Holdings, LTD., J.Henry Schroder Wagg & Co., LTD, Schroder Gerbruder and Co. (Germany), Schroder
Munchmeyer Hengst and Co, Castle Bank i njene holding kompanije, Asian
Development Bank, i Nugan Hand mreţa banaka i holding kompanija.
Naredba 092447
Plan da se svi koji doĊu blizu istine
skrenu sa pravoga puta, bio je djelo
MJ-12. Plan je poznat kao Majestic
Twelve. Bio je implementiran
izdavanjem Eisenhowers Briefing
Document-a od strane Moorea,
Shandera i Friedmana. Dokument je
prijevara. Dokument spominje
Izvršnu naredbu broj 092447., broj
koji ne postoji i ako se nastavi
ovakvim tempom, dugo vremena
neće ni postojati . Truman je pisao
izvršna nareĊenja do 9.000,
Eisenhower 10.000, Ford do 11.000, a Regan samo do 12.000. Izvršne naredbe se
konstantno biljeţe, kako bi se postigao kontinuitet i sprijeĉila zbrka, bez obzira tko
sjedi u Bijeloj Kući. Izvršna naredba je samo jedna od mnogih podvala u
dokumentu. Za sada je plan sa traga, na nekoliko godina, izbacio ĉitavu
istraţivaĉku organizaciju, što je rezultiralo trošenjem ogromne svote novca uzalud.
Zbog njega je izgubljeno 16.000 $ koje je Fond For UFO Research dao Stantonu
Friedmanu da istraţi informacije. Mnogo tisuća sati ljudskog rada je potrošeno u
traţenju neĉeg što ne postoji. Ako sumnjate u sposobnost tajne vlade da vas
prevede ţedna preko vode, razmislite ponovno.
Drugi plan je na snazi i funkcionira i danas. To je plan da se pripremi javnost na
mogući sukob sa izvanzemaljskom civilizacijom. Javnost se obasipa filmovima,
radiom, reklamama i TV prilozima o gotovo svim aspektima prave izvanzemaljske
prisutnosti. To ukljuĉuje i dobre i loše stvari. Pogledajte oko sebe i obratite malo
pozornost. Izvanzemaljci namjeravaju otkriti svoju prisutnost i vlada vas priprema
da ne bi bilo panike. Najgori plan je oţivotvoren i funkcionira i dan danas.
Godinama su uvozili drogu i prodavali je ljudima, većinom siromašnima i
manjinama. Takozvani program socijalne skrbi je pokrenut kako bi se stvorilo
ovisan neradniĉki element našeg društva. Onda poĉinju ukidati programe socijalne
skrbi, kako bi razvili veliku kriminalnu populaciju koja nije postojala pedesetih i
poĉetkom šezdesetih. Potiĉu proizvodnju i uvoz smrtonosnog vojnog oruţja za
kriminalnu populaciju. To je uĉinjeno kako bi se forsirao element nesigurnosti, a
tako bi se Amerikanci, kroz zakone o oruţju dragovoljno razoruţali. Incidenti su
samo ubrzali proces. Upotrebom droga i hipnoze u procesu zvanom Orion, u
mentalne pacijente CIA bi usaĊivala bolesti, zbog kojih bi oni otvarali vatru na
školskim igralištima i tako razbuktala anti-oruţani lobby. Ovaj plan je već dobrano
odmakao i funkcionira kako je predviĊeno. Ovaj plan ne smije uspjeti.
Kroz val zloĉina, koji se provlaĉi kroz drţavu, uvjerit će ameriĉki narod da u
glavnim gradovima vlada stanje anarhije. Svoje namjere izgraĊuju gotovo svaku
veĉer na TV-u i u dnevnim novinama. Kada kroz ovu ideju pridobiju javno
mnijenje, namjeravaju otkriti kako je teroristiĉka skupina naoruţana nuklearnim
oruţjem ušla u SAD i da namjeravaju upotrijebiti to oruţje u nekom od gradova.
Vlada će tada povući Ustav i proglasiti Martian Law. Tajna izvanzemaljska armija
implantiranih ljudi i svi sektaši, koji se u svakom trenutku mogu okrenuti na bilo
koju stranu, bit će sakupljena i odvezena u koncentracijske logore koji postoje po
ĉitavoj zemlji. Svaki ima površinu od jedne kvadratne milje. Da li će ljudi kojima
su namijenjena mjesta u logorima ĉiniti popratne pojave robovske radne snage
potrebne za svemirske kolonije? Mediji, radio, tisak, TV i kompjutorske mreţe, bit
će nacionalizirani i prisvojeni. Svatko tko se odupre, biti će odveden ili ubijen. Ovu
je ĉitavu organizaciju isprobala Vlada i vojska 1984. pod kodnim imenom REX-84
i prošla je bez i najmanjih problema. Kada se ovo ostvari, preuzimanje tajne vlade
i/ili izvanzemaljaca biti će gotovo. Vaša sloboda neće biti vraćena i ţivjet ćete u
ropstvu do kraja svog ţivota. Bolje da se razbudite i to uĉinite odmah!
Phil Klass je agent CIA-e i to stoji u dokumentima koje sam vidio izmeĊu 1970. i
1973.g. Jedan od njegovih je poslova bio, kao zrakoplovnog eksperta, da raskrinka
sve što je imalo veze sa NLO-ima. Svi vojni zapovjednici upućeni su na njega, kako
bi dobili informacije o tome kako razotkriti ili objasniti kontakte sa NLO-ima ili
samo njihova viĊenja javnosti i novinarima.
William Moore, Jaimie Shanders i Stanton Friedman su, moţda i bez da su znali za
to, bili agenti tajne vlade. Iako nam je William Moore rekao da se koristio
identifikacijskom karticom Investigation Service i priznao Leeu Grahmu da je
Vladin agent, sumnjam u to da je znao. Lee Grahm me nazvao kući i rekao da je
Moore doista to radio.
Stanton Friedman je meni i mnogim drugima, prije nekoliko godina rekao da je
pomagao u razvijanju nuklearnog reaktora koji je napajao letjelicu veliĉine
košarkaškog igrališta, koji je funkcionirao savršeno i bio potpuno "ĉist", a
nusproizvod je bio vodik. Jedino gorivo koje se moglo koristiti u takvom motoru,
ĉiji je nusproizvod vodik, je voda. Takvu tehnologiju u tom trenutku, mogli smo
dobiti samo od izvanzemaljaca. Da li i on nije ništa znao? On je bio ĉlan tima
zajedno sa Morreom, Shanderom i Friedmanom i oni su proveli Majestic 12, plan
za nepredviĊene situacije.
U dokumentu koji sam vidio izmeĊu 1970. i 1973., bila su navedena imena
pojedinaca koji su trebali biti mobilizirani u sluĉaju prezentiranja plana Majestic
12. Ti ljudi su bili poštovani od strane javnosti. Bruce Macabee, Stanton Friedman i
William Moore su bili na toj listi. Ĉinilo se da kasniji dogaĊaji nisu potvrĊivali da
je ukljuĉen i Bruce Macabee, ali akcije Stantona Friedmana i Williama Moorea su
vrlo sumnjive.
Znam da su sve glavne organizacije za prouĉavanje NLO-a bile na nišanu tajnih
sluţbi, kako bi se infiltrirale i kontrolirale od strane tajne vlade, kao što je bio
kontroliran NICAP. Smatram da su ovi napori imali uspjeha i da je lako moguće da
su glavne publikacije koje obraĊuju temu NLO-a, bile kontrolirane.
Danas MJ-12 i dalje postoji i funkcionira kao i prije. Njegova struktura je ostala
ista. Šestorica tvore vladu, a druga šestorica su izvršna vlast vijeća vanjskih poslova
i/ili Trilaterial Comission. Glavna špijunska sluţba je javnosti poznata kao Senior
Inteligence (SIG)
Pri završetku, najvaţnije je razumjeti da Vijeće za vanjske odnose i njihov ogranak
Trilaterial Council ne samo da kontroliraju, već i posjeduju ovu drţavu (SAD).
Puno prije Drugog svjetskog rata, oni su sluţili samo kao pomoć u odlukama koje
su se ticale Vlade Sjedinjenih drţava. Vijeće za vanjske odnose, Trilaterial
Commission i njihovi ogranci odgovaraju Bilderburger-u. Skoro svi viši nivoi vlade
i vojske zaduţeni su za bilo kakve posljedice od Drugog svjetskog rata ukljuĉujući
predsjednike i/ili Trilaterial Commission. Svi ameriĉki ĉlanovi Trilaterial
Commission-a su bili ili jesu ĉlanovi Vijeće za vanjske odnose.
Svaka inozemna drţava, koja je od bilo kakve vaţnosti, ima svoj ogranak Vijeća za
vanjske odnose, a svi inozemni ĉlanovi su u kontaktu preko Bilderburgera, zbog
unapreĊenja njihovih uobiĉajenih ciljeva. Inozemni ĉlanovi Trilaterial Commission
pripadaju svojoj poštovanoj organizaciji. Ĉak i površna istraţivanja od strane
neiskusnog istraţivaĉa će pokazati da ĉlanovi Trilaterial Commission-a i Vijeće za
vanjske odnose kontroliraju glavne temelje, sve glavne medije i novine, najveće
banke, sve glavne korporacije, više vladine organizacije i još mnoge vitalne
interese. Njihovi ĉlanovi su izabrani i zbog njihova novca, te posebnih interesa koje
imaju. Ne ponašaju se demokratski i ni u kom pogledu ne predstavljaju većinu
SAD-a. To su ljudi koji odluĉuju tko će preţivjeti slijedeći holokaust, a tko ne.
The Bilderburgers, Vijeće za vanjske odnose i Trilateral Commission jesu Tajna
sluţba i vladaju ovom drţavom preko MJ-12, nauĉne grupe poznate kao Jason
Scholars i najviših izabranika u vladi koja se, većinom, sastoji od njihovih ĉlanova.
Kroz našu povijest izvanzemaljci su manipulirali i/ili vladali ljudskom rasom preko
raznih tajnih društava, religije, magije, vještica, i okultnih stvari. Vijeće za vanjske
odnose i Trilaterial Commission imaju potpunu kontrolu nad izvanzemaljskom
tehnologijom i ekonomijom drţave. Eisenhower je bio zadnji predsjednik koji je
imao potpuni uvid u problem izvanzemaljaca . Daljnjim predsjednicima je bilo
reĉeno samo ono što su MJ-12 i Intelligence Community ţeljeli da znaju i vjerujte
mi, nisu im rekli istinu.
MJ-12 su pokazali svakom novom predsjedniku sliku izgubljene izvanzemaljske
kulture koja traţi da se obnovi, da naĊu dom na ovoj planeti i da nas bombardiraju
tehnološkim darovima. U nekim sluĉajevima, predsjedniku nije ništa reĉeno. Svaki
predsjednik je progutao priĉu, ili ju nije niti dobio. U meĊuvremenu, nevini ljudi su
patili neizrecive uţase u rukama izvanzemaljaca i ljudskih znanstvenika, koji su
zaduţeni za takvo barbarsko istraţivanje prema kojemu bi nacisti izgledali kao
djeca u dopunskoj školi. Kao da to nije dovoljno, mnogi ljudi su završili kao hrana
za nezasitni izvanzemaljski apetit prema biološkim enzimima, hormonalnim
izluĉevinama i krvi. Mnogi su ljudi oteti i osuĊeni na ţivot sa psihološkom i
fiziĉkom štetom, doţivotno. MeĊu dokumentima sam vidio da su ljudima
implantirani ureĊaji, ĉiju svrhu nisam otkrio. Vlada vjeruje da izvanzemaljci grade
vojsku ljudskih implantanta, koju mogu biti aktivirani i okrenuti protiv nas kad god
im se prohtije. TakoĊer trebate znati da do danas nismo došli niti blizu do
jednakosti s izvanzemaljcima. Da li je tehnologija vrijedna toga?
Zaključci su neizbježni:
(1) Moćna Tajna organizacija vjeruje da će, zbog našeg nemara ili Boţje volje,
planeta Zemlja biti samouništena u bliskoj budućnosti. Ti ljudi iskreno vjeruju da
rade pravu stvar u svojim pokušajima spašavanje ljudske rase. Ironiĉno je da su bili
prisiljeni da za partnera uzmu rasu izvanzemaljaca, koja je zaposlena
monumentalnom borbom za preţivljavanje. Napravljeni su mnogi krivi moralni i
legalni kompromisi, koji moraju biti ispravljeni, a ljudi koji su krivi za to trebaju
odgovarati za svoje postupke. Ne mogu razumjeti strah i hitnost, koji su morali biti
pomoć u odluci da se to zataji javnosti. Oĉito, ja se ne slaţem s tom odlukom. Kroz
povijest su male, ali moćne grupe ljudi smatrale da su oni sami sposobni donositi
odluke koje su odluĉivale o sudbinama milijuna ljudi i oduvijek su bili u krivu. Ova
velika nacija svoje postojanje duguje principima slobode i demokracije. Svim
srcem vjerujem da SAD ne mogu i neće uspjeti u bilo kakvom naumu koji ignorira
te principe. Trebalo bi sve obznaniti javnosti, sve pojedinosti, a trebali bi, svi
zajedno, nastaviti spašavati ljudsku rasu.
(2) Organizirane ljudsko/izvanzemaljske strukture su manipulirale nama, a to će
rezultirati potpunim ropstvom i/ili uništenjem ljudske rase. Moramo upotrijebiti sve
što je u našoj moći da zaustavimo ostvarenje toga.
(3) Vlada je obmanjena.
(4) Trenutno se dogaĊa nešto što je iznad naše mogućnosti shvaćanja. Moramo
utjecati na razotkrivanje ĉinjenica i istine i utjecati na istinu.
Bilo kako bilo, moramo utjecati na razotkrivanje istine, bez obzira što se dogodi,
sigurno ćemo to zasluţiti. Za situaciju u kojoj se nalazimo je zasluţno naše
zanemarivanje koje traje već protekle 44 godine. To je naša greška, a mi smo jedini
koji to mogu promjeniti. Kroz nemar ili pogrešno povjerenje smo odbacili ulogu
psa ĉuvara naše vlade. Naša vlada je sastavljena od ljudi, izabrali su ju ljudi, za
ljude. Nikad nije spomenuta namjera da odbacimo ulogu i mjesto našeg povjerenja
stavimo u ruke šaĉice ljudi, koji se tajno sastaju i odluĉuju o našim sudbinama,
umjesto nas. U biti, svrha strukture naše vlade je da pazi da se takvo što ne dogodi.
Da smo obavili naš posao kao graĊani, nikad ne bi došlo do toga. Većina nas je
totalno nezainteresirana i za najbanalnije funkcije naše vlade. Odista smo postali
nacija ovaca. Ovce su uvijek dovedene do pokolja. Vrijeme je da ustanemo u stilu
naših predaka i da hodamo kao ljudi. Sve vas podsjećam da su europski Ţidovi
dovedeni do krematorija, nakon što su obaviješteni, cijelo vrijeme vjerujući da
ĉinjenice ne mogu biti istinite. Kad je vanjski svijet saznao za holokaust provoĊen u
Hitlerovoj Europi, nitko nije mogao vjerovati. Kaţem vam da su Hitlerom
manipulirali ovi isti izvanzemaljci.
Donio sam istinu kakvu poznam. Uopće me ne interesira što mislite o meni. Obavio
sam svoju duţnost, ne mareći kakva me sudbina ĉeka. Sad mogu stati pred
Stvoritelja ĉiste savjesti. Prvo vjerujem u Boga. Istog Boga u kojeg su moji preci
vjerovali. Vjerujem u Isusa Krista i da je on moj Spasitelj. Zatim vjerujem u Ustav
SAD-a kakav je napisan. Dao sam zakletvu da štitim i branim Ustav SAD-a od svih
neprijatelja, stranih ili unutrašnjih i namjeravam obistiniti tu zakletvu.
Hvala, (tu se nalazi potpis rukom na kopiji originala).
Milton William Cooper
BIBLIOGRAFIJA
-TOP SECRET Grudge/Blue Book Report #13 by Lt. Col. Friend & Dr. J. Allen
Hynek -last seen at the HDQ of the Commander-in-Chief of the Pacific Fleet
(CINCPACFLT)Hawaii.
-TOP SECRET/MAJIC Operation Majority - Presidental briefing document by MJ12 - last seen at the HDQ (of above address).
-Operation Majority, Final Release by Willian Cooper - William Cooper,
Fullerton,CA
-The John Lear Hypothesis by John A. Lear, Las Vegas, Nevada
-Report on Grudge/Blue Book #13 by Bill English - John A. Lear Las Vegas,
Nevada
-The Larry Fenwick Interview by Tom Mickus - Tom Mickus, Canada
-The Krill Papers, Author Unknown - Publisher Unknown
-BRIEFINF DOCUMENT: OPERATION MAJESTIC TWELVE. Author
Unknown - released by the research team of Moore, Shandera, and Friedman
-The Puzzle Palace by James Bamford - Houghton Mifflin, Boston
-The Wise Men Of Foreign Affairs by Robert D. Schulzinger, Columbia University
Press, New York
-The Crimes of Patriots by Jonathon Kwitny - W.W. Norton, N.Y.
-The Department of Defense by C.W. Borklund, Fredrick A. Praeger, New York
-Freedom at Risk edited by Richard O. Curry - Temple University Press, Phila.
-The Armies of Ignorance by William R. Corson - The Dial Press/James Wade,
N.Y.
-Nuclear Weapons and Foreign Policy by Henry Kissinger - Harper & Brothers,
N.Y.
-Kissinger, Portrait of a Mind by Stephen R. Graubard - W.W. Norton & Co. N.Y.
-The Agency, The Rise and Decline of the CIA by John Ranelagh Simon &
Schuster, New York
-The Rockefellers an American Dyanasty by Peter Collier & David Horowitz Holt, Rinehart and Winston, New York
-Breaking Cover by Bill Gulley with mary Ellen Reese - Simon & Schuster, N.Y.
-Precious Statecraft by Michael A. Ledeen - Charles Scribner & Sons, N.Y.
-The Rockefeller Inheritance by Alvin Moscow - Doubleday & Co., N.Y.
-Imperial Brain Trust, The Council on Foreign Relations & United States Foreign
Policy by Lawrence H. Shoup & William Minter
- Monthly Review Press, N.Y.
-The Wise Men by Walter Isaacson & Evan Thomas - Simon & Schuster, N.Y.
-Government Involvement in the UFO Cover-up: Chronology by Pea Research Pea Research, Ca
-The Matrix by Valdamar Valerian - Arcturus Book Service. My copy does not
have an address or state.
-Communion by Whitley Streiber - Avon, N.Y.
-The UFO Abductors by Brad Steiger - Berkley Books, N.Y.
-Extra-Terrestrials Among Us by George C. Andrews - Llewellyn Publications, St.
Paul Mn
-A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Holes by Stephen W.
Hawkings- Bantam Books, N.Y.
-UFO (magazine several issues since Spring 1988) Edited by Vickie Cooper and
Sherie Stark - Published by California UFO, Los Angeles, Ca
-The Crash at Aztec by William Stienman - William Stienman, La Mirada, Ca
Vlastitim istraţivanjima su mi pomogli John Leara, Linde Howe Bill English,
William Stienman, Paul Sheppard, Roger Scherrer, Don Ecker, Tal LaVesque,
Leonard Stringfield, Ron Regehr, izvorima koji moraju ostati neimenovani, i mnogi
drugi koji su slobodno podijelili rezultate njihovog truda sa mnom. Svima vam
najiskrenije zahvaljujem.
(potpis rukom) William Cooper
FOTO: NASA
MILTON WILLIAM COOPER - INTERVJU
Ovo što ćete upravo proĉitati je transkript 45 minutnog predavanja, koje je na
"Whole Life Expo", 17. studenog 1989. godine odrţao Milton William Cooper.
Za one koji ne znaju, odgajan sam u vojniĉkoj porodici. Moji su preci od samog
dolaska u SAD bili vladini ljudi. Bili smo patriote, sluţili u vojsci i borili se u svim
ratovima. Vjerujemo u ustav SAD-a i stalo nam je do naše drţave. Stoga smo u
svakom trenutku bili spremni stati u njenu obranu. Kada sam napustio dom, otišao
sam u ratno zrakoplovstvo kao zapovjednik. Moj otac je bio pilot i od njega, a i
drugih pilota, ĉuo sam priĉe o Foo Fighterima, NLO-ima, ĉudnim letjelicama koje
nisu bile napravljene na zemlji. Kada to kao dijete ĉujete, onako u prolazu,
smiješno vam je, izjurite van i igrate se svemiraca, ali vrlo brzo zaboravite na to.
Kada sam bio u zrakoplovstvu, upoznao sam ĉovjeka koji je sudjelovao u
otkrivanju srušenih izvanzemaljskih letjelica. To me je zaintrigiralo, ali uglavnom
su te priĉe dolazile nakon priliĉnih koliĉina piva, a ponekad se slijedećeg jutra
nisam mogao ni sjetiti koga mi je vraga taj tip napriĉao.
Kada sam napustio zrakoplovstvo, otišao sam u mornaricu i tada se u stvari sve i
poĉelo dogaĊati. U poĉetku sam namjeravao ići iz sluţbe u sluţbu i raditi stvari
koje je vrlo malo ljudi prije radilo. Bio sam mladić avanturist i smatrao sam da bi to
bio priliĉno zanimljiv ţivot za mene. Dragovoljno sam se javio za sluţbu na
podmornici. Dok sam sluţio na U.S.S Tyroot SS-416, na putu izmeĊu podruĉja
Portlanda i Seattla i podmorniĉke baze Pearl Harbora, koji je bio naša glavna baza i
promatrao luku, vidio sam letjelicu u obliku tanjura, veliku poput nosaĉa aviona
tipa Midway. Ta ogromna letjelica je izašla iz vode otprilike 2.5 nautiĉke milje od
lukobrana, što je bilo oko 45 stupnjeva lijevo ispred podmornice. Lagano se
prevrtala oko osi i nestala u oblacima. Meni, sa udaljenosti od 2.5 milje izgledalo je
kao da se kreće polagano, ali u stvari, kretala se vrlo brzo, jer je napravila samo
dva-tri okreta nakon što je izašla iz vode i nestala.
Prijavio sam to oficiru palube. Nisam mu rekao što je to što sam vidio, jer me je
otac nauĉio da ne budem budala, pošto sam jedini na brodu to vidio. Zamolio sam
oficira palube da mi pomogne u promatranju, što je on i uĉinio, jer oficiri obiĉno
pomaţu jedan drugome.
Već nakon nekoliko sekundi, ista ta letjelica, ili neka vrlo sliĉna njoj, spustila se iz
oblaka i okrećući se kao i prije, nestala u moru. Potporuĉnik Ball, koji je tada bio
oficir palube, bio je šokiran. Što sam mogao reći ? Mornar Dejeralimo, koji je
posmatrao na desnoj strani, takoĊer je vidio letjelicu. Bell je pozvao kapetana na
most sa kojim je došao doĉasnik i donio 35 milimetarsku kameru. IzmeĊu sedam i
deset minuta, ista letjelica ili njoj sliĉna, ušla je, a zatim i izišla iz vode. Bila je to
nevjerojatna predstava. Ne znam da li su znali da smo tu, da li ih je uopće bila i
briga. Letjelice nisu svijetlile, bile su bez sumnje ogromni, metalni, inteligentno
upravljani strojevi. Bio sam u zrakooplovstvu i mornarici, a mogu bez sumnje reći
da ti strojevi nisu mogli biti napravljeni na zemlji. Ĉovjek ne moţe izraditi ništa što
moţe letjeti kroz zrak tom brzinom, okretati se i nastaviti let ispod morske
površine. Ako ste bili u avionu i u podmornici, vjerovatno su neki od vas posjetili
podmornicu nekada u ţivotu, moţete jasno vidjeti da uz svu tu pustu tehnologiju
nije moguće napraviti nešto takvo. Gdje bi napravili nešto tako veliko ? Bilo bi
jednostavno nemoguće. To je promjenilo moj ţivot, jer znam da su sve priĉe koje
sam ĉuo kao dijete bile istinite i svijet sam poĉeo gledati drugaĉijim oĉima. Nedugo
nakon toga poĉeo sam s obukom pri Mornariĉkoj Tajnoj Sluţbi. Poslan sam u
Vijetnam. Bio sam imenovan zapovjednikom patrolnog broda vrijednog više
milijuna dolara. U poĉetku sam bio u luci DaNang i duţnost mi je bila da od ljudi i
ribara, koji ţive oko luke ili putuju do nje, prikupljam informacije i pazim na
sigurnost luke i plovidbe. Nakon otprilike 5 mjeseci, poslan sam na sjever u mjesto
zvano Qua Vieaf na rijeci Tacan. Logor nam je bio na ušću rijeke oko 3 milje juţno
od Sjeverno-vijetnamske granice. Naš zadatak je bio patroliranje od ušća rijeke do
Dang Ha i dalje rukavcem Quang Tree do grada Quang Tree. I dalje smo skupljali
informacije od okolnog stanovništva i pazili na sigurnost plovidbe.
Tada sam otkrio da je u Vijetnamu postojala vrlo velika izvanzemaljska aktivnost.
U sluţbenim izvješćima, uvijek se govorilo o neprijateljskim helikopterima. Vi koji
znate imalo o vijetnamskom ratu, znate da Sjeverni Vijetnam uopće nije imao
helikoptere, pogotovo nakon prvih nekoliko zraĉnih pohoda na Sjeverni Vijetnam. I
da su ih imali, ne bi bili tako glupi da ih dovodu u ratno podruĉje, jer su svjesni da
bi ih izgubili. I naše i njihove snage bile su ponekad napadnute od strane tih
neprijateljskih helikoptera, a nestajali su i lokalni stanovnici. Sa sigurnošću znam
da je bar jedno ĉitavo selo nestalo tokom noći, zbog izvanzemaljske aktivnosti.
Razlog zbog kojeg su se u porukama koristili izrazom neprijateljski helikopter je
taj, što ste u svakom trenutku mogli biti pregaţeni od strane neprijatelja, bez obzira
gdje se nalazili. U Vijetnamu nismo imali opremu za šifriranje. Pri tome mislim na
strojeve. Ono što smo mi imali su bile tablice za kriptiranje i nakon 24 sata više ne
bi vrijedile. Pošto je to bilo sve što smo koristili, morali smo razviti sustav šifri, kao
što su i neprijateljski helikopteri.
Kada sam napustio Vijetnam, prikljuĉio sam se Vrhovnom zapovjedništvu
Ameriĉkie Pacifiĉke Vojne Flote u Macalappaiu na Hawajima. To je bilo malo brdo
s pogledom na Pearl Harbor. Bio sam ĉlan tima za špijunsko obavještavanje
Vrhovnog Zapovjedništva Ameriĉke Pacifiĉke Flote. Tokom te sluţbe, u moje ruke
su dospjeli nevjerojatni dokumenti. Dugo mi je trebalo da se priviknem na ĉinjenicu
da je to što vidim stvarno. Za one kojima nije jasno kako sam mogao doći u posjed
takvih dokumenata, dati ću par kratkih informacija o putu prolasku tajnih
informacija. Nije bitno da li se radi o vojnim ili drţavnim sluţbama, pravila su ista.
Kao prvo, trebate dozvolu da biste vidjeli informacije odreĊenog stupnja
povjerljivosti. Na primjer, dokumenti su bili klasificirani kao Top Secret, Magic,
Restricted Informatiom, a kasnije sam ustanovio da su to najveći stupnji
povjerljivosti u drţavi. Da biste dobili pristup dokumentima tog stupnja, sve što
vam je potrebno je provjera od strane FBI-a. Postupak traje oko 6 mjeseci, a FBI
šalje svoje agente u vašu kuću, staru školu, kod vaših uĉitelja, prijatelja. Odlaze na
vaše stare adrese, razgovaraju sa vašim bivšim susjedima i svima s kojima ste
nekada radili. Stvar moţe biti neugodna, pošto nikome ne kaţu što provjeravaju.
Samo im pokaţu znaĉku i poĉnu ih ispitivati, a tada vidite tko vam je prijatelj, a tko
ne, jer mnogi ljudi se prepadnu i pomisle da je Bill opljaĉkao banku i više neću
odlaziti k njemu.
Sada, kada ste dobili dopuštenje koje nosi oznaku "B.I.", a oni koji su dobili kopiju
mojih spisa neka pogledaju na prvu stranicu DD-214 gdje uz "Security Clerance"
stoji "B.I.". To znaĉi dozvola "Bureau of Investigation". Sada imate dozvolu za sve
stupnjeve, pa ĉak i za "Top Secret" i više. Ono što odreĊuje što ćete vidjeti je vaša
ţelja, a vaš posao odreĊuje što trebate vidjeti.
Bio sam ĉlan tima za obavještavanje Vrhovnog Zapovjedništva Ameriĉke Pacifiĉke
Flote i trebao sam znati sve što se ticalo mog podruĉja djelovanja, što je bilo
polovica zemaljske kugle - Indijski i Tihi ocean i svo kopno koje se izmeĊu njih
nalazi. Vjerovali ili ne, ako bilo kad uĊemo u rat, Ameriĉka Ratna Mornarica je ta
koja će ispaliti prvi plotun i zadrţati neprijatelja dok se ne saberemo. Koncept
nuklearnog naoruţanja je malo zastario, ali vojni zapovjednici još uvijek vole
govoriti o njemu.
Zbog svega toga zapovjednik mora posjedovati ogromnu koliĉinu podataka, kako bi
mogao donijeti ispravne odluke. Takvom koliĉinom podataka ne moţe vladati jedan
ĉovjek, već postoje briefing timoviTop Secret, Magic ili Restricted Information koji
se 24 sata dnevno brinu da zapovjednik dobije toĉne podatke. Svako jutro izmeĊu 8
i 9 sati smo imali briefing, u kojem bi iznijeli sve što se dogodilo u prošla 24 sata, a
što bi zapovjednik trebao znati i razradili plan za slijedeća 24 sata. Ponekad bi
dobili poruke oznaĉene sa Top Secret, Magic ili Restricted Information, koje su bile
kodirane kao odgovori na pitanja koja nismo znali tako da nismo mogli niti znati na
što se poruka odnosi.
U jednom trenutku sam se našao u situaciji da u svojim rukama drţim dva
dokumenta. Jedan je bio Project Grudge, a drugi Opration Majority. Projekt Grudge
sadrţi podatke o djelovanju izvanzemaljaca od otprilike 1936. godine, kada su
Nijemci pronašli srušeni disk i pokušali kopirati njegovu tehnologiju. U tome nisu
uspjeli. Da su uspjeli, ne bismo dobili rat zato što se takvo oruţje ne moţe
pobjediti. Ne moţete se nositi sa takvom tehnologijom, ĉak ne moţete ni pomisliti
na to sluţeći se konvencionalnim avionima. Da su Nijemci uspjeli u svom naumu,
sada bi na ovom podiju bila Njemaĉka zastava. Doduše, napravili su mali napredak.
Kada smo došli u Punta Mundy zaplijenili smo dio dokumenata i tehnike, a uhvatili
smo i neke nauĉnike. Rusi su se dokopali sliĉnog plijena. Do 1947. nismo uspjeli
zarobiti letjelicu. Tada smo pokraj Roswella uspjeli, doduše u komadima, ali ipak,
sve je bilo na broju. Otkriveni su i poginuli izvanzemaljci. U projektu Grudge vidio
sam fotografije pet mrtvih izvanzemaljaca, letjelice, autopsije unutrašnjih organa.
Vidio sam i fotografije E.B.-a (ili EBE-a) koji je bio izvanzemaljac, drţan u
zarobljeništvu od 1949. do 2. svibnja 1952., kada je umro. Unutra se nalazila i
povijest izvanzemaljskih susreta, koji su sezali ĉak u 1800 – te.Vidio sam imena
projekata. Jedan je bio projekt, koji je trebao osposobiti pilote za letenje otkrivenih
netaknutih izvanzemaljskih letjelica. Kako to da su zarobili neoštećene, ne znam.
Projekt je nazvan "Project Red-Light" i centar mu je bio u Tanopahu, u Nevadi, a
kasnije je premješten u za to posebno izgraĊeno podruĉje Groom Dry Lake-a. Bazu
je dao sagraditi Eisenhower i nazvana je "Area 51", a kodno ime je bilo
"Dreamland". Ta baza sluţbeno ne postoji. Moţete ju sa nekoliko mjesta vidjeti i
uvjeriti se da ipak postoji, iako vlada to uporno negira. Projekt se odvijao do negdje
1962. kada je letjelica eksplodirala u zraku, daleko od testnog podruĉja, a
eksplozija se mogla vidjeti iz tri drţave. Piloti su poginuli, a nitko nije znao što se
dogodilo. Projekt je bio zamrznut, dok nam izvanzemaljci nisu dali tri svoje
letjelice i osoblje, koje nam je pomoglo da nauĉimo letjeti tim letjelicama. Danas ne
samo da imamo izvanzemaljske letjelice, nego smo uspjeli neke i napraviti,
zahvaljujući tehnologiji zaplijenjenoj sa srušenih letjelica u SAD-u, ali i u drugim
zemljama. Moţda će vas ovo šokirati, ali mi posjedujemo tehnologiju znatno
moćniju od one koju mislimo da posjedujemo. Veliki dio našeg razvoja poslije
Drugog svjetskog rata moţemo zahvaliti tehniĉkoj razmjeni, koja se redovno odvija
na podruĉju "Area 51". Malo vas je ĉulo za profesora James Obertha. On je bio
jedan od najveĉih raketnih struĉnjaka i poznavatelja svemira, koji je ikada ţivio.
Kada je umirovljen, vlada mu je iskazala posebno poštovanje. Na konferenciji za
štampu koju je priredila, ustao je i rekao:
- "Gospodo, mi ne moţemo pokupiti zasluge za svu tehnologiju koju smo stvorili u
prošlom desetljeću. Imali smo pomoć." Tu je prestao.
Jedan od novinara je uzdigao ruku i pitao ga : "Profesore Oberth, moţete li nam
reći koja nam je to zemlja pomogla ?"
- "To su bili oni mali momci iz svemira", odgovorio je i sjeo ne ţeleći više
komentirati.
Sve se to dogodilo 1959. Sada bih tako mogao priĉati satima, ali vrijeme mi to ne
dopušta.
Dame i gospodo, reći ću vam da se svakojake stvari dogaĊaju sve vrijeme, a mi
smo na putu da to ubrzo razotkrijemo. Otkada sam poĉeo otvoreno priĉati o tome,
javili su se mnogi koji imaju dijelove slagalice i pomaţu nam da ju sastavimo.
Vidio sam strahovito puno materijala i mnogo ĉega se sjećam. Sigurno se neĉega
krivo i sjećam, ali vas uvjeravam da su to sigurno beznaĉajne sitnice. Za one koji
nisu vjerovali da je postojalo tajno društvo Jason Society (Jason Scholars) reći ću
da imamo pismo iz Pentagona sa 51 imenom ĉlanova društva. Na toj listi je 6
nobelovaca. To je elita elite svjetske znanosti. To su ljudi koji zaista znaju istinu o
današnjoj tehnologiji, nauci i fizici, koja se razlikuje od onoga što mi mislimo
ĉitavo vrijeme. Ako pošaljete svoje dijete na koledţ da uĉi fiziku, onda bacate svoj
novac, jer ih uĉe stvari koje ne funkcioniraju, koje nisu istina. Gravitacija nije ono
što mi mislimo. Postoji unificirana teorija. Mi već znamo na kojem principu te
letjelice funkcioniraju. Nevjerojatno je što se sve dogaĊa.
Koliko od vas prati show Billya Goodmana na KVEG iz Las Vegasa ? Za one koji
ne slušaju, preporuĉio bih da to uĉine bilo koju veĉer izmeĊu 10 naveĉer i 01
ujutro. Svake veĉeri osim subote, teme su takve kakve se ne bi usudila imati niti
jedna druga medijska osoba u SAD-u. To je jedini program u koji se moţete javiti
telefonom i razgovarati sa drugim nazivateljima. Imate 3 minute da kaţete što god
ţelite, dok ne vrijeĊate ili klevećete nekoga. Svaku veĉer ti ljudi pomaţu da se
ovakve stvari otkrivaju. Kada smo John Lear i ja prvi puta rekli što se dogaĊa u
Groom Lakeu, svi su rekli: "Vi ste ludi. Ništa se ne dogaĊa u Groom Lakeu !"
Slušatelji radio emisije Billya Goodmana su se okupili i otputovali u Groom Lake.
Od tada svake veĉeri promatraju testne letove izvanzemaljskih letjelica. Prvu veĉer
je bilo oko stotinu ljudi i svi su oni vidjeli 4 izvanzemaljske letjelice kako lete na
naĉin kakav niti jedan avion ili helikopter ne moţe. Danas nam više ne govore kako
se u Groom Lakeu ništa ne dogaĊa. Danas nam kaţu kako tu nema izvanzemaljaca i
kako je sve to samo tajni vladin program. U redu, mi ćemo to vrlo brzo dokazati.
Samo treba malo vremena. Nismo više ono što smo nekad bili i to me veseli. Ako
ţelite saznati što se dogaĊa danas, gledajte filmove, komercijalne televizije, ĉitajte
Majestic dokument Whitley Streepera, koji je dio plana za nepredviĊene situacije
zvanog Majestic, a koji treba testirati reakciju populacije na postojanje
izvanzemaljaca na Zemlji. Upravo sam prouĉio knjigu Whitley Streepera i moram
vam reći da je većina dokumenata, za koje on kaţe da su samo fikcija, u stvari
istinito i da su izvaĊeni iz projekta Grudge. To je dio plana vlade da propušta
informacije na takav naĉin, da ih u svakom trenutku moţe opovrgnuti. Jedino što ne
štima u knjizi su priĉe o likovima, koje ja uopće ne poznajem. Govorim o
toboţnjim vladinim dokumentima, koji se nalaze u knjizi. Veĉeras vam kaţem, oni
stvarno postoje. To su i neki dokumenti, koje sam osobno vidio u projektu Grudge,
tamo negdje izmeĊu 1970. i 1973. Prije smo se pitali, a danas znamo, Whitley
Streeper radi za vladu. Posumnjali smo u to, pošto je na poĉetku svoje knjige
Whitley Streeper rekao kako su mu pomogli ljudi Moorea, Shanderya i Friedmana.
William Moore je javno priznao 1. lipnja da je vladin agent, a znamo da su to i
ostala dvojica. Sve je to sada izašlo na vidjelo. Razlog zbog kojeg to iznose na
ovakav naĉin je taj, što ćete vi jednog dana shvatiti da je sve to istina. Pokušavaju
vas polako priviknuti na te stvari, kako se ne bi dogodio šok. Kako se društvena,
religijska i financijska struktura ne bi raspala. Što se tiĉe ovog posljednjeg, ne
moţemo mnogo uĉiniti, to se već dogaĊa. Postoji odreĊeni dio populacije, koji već
suraĊuje sa izvanzemaljcima i predviĊaju da će se to dogoditi kada uspiju ostaviti
svoj peĉat na svemu tome. Nema u tome što se dogaĊa puno lošeg, osim tri stvari.
Prvo je što su odluĉili sve opovrgnuti, a trebali su novac za financiranje. Pošto nisu
smjeli reći javnosti, niti kongresu, morali su novac dobivati trgovinom drogom.
Dokumenti koje sam proĉitao u "Operation Majority", toĉno govore kako je George
Bush, kao predsjednik CEO of Sapata Oila, zajedno sa CIA-om, organizirao prvu
veliku pošiljku droge iz juţne i srednje Amerike za SAD-e. Droga je ribarskim
brodovima prebacivana na platforme, a sa njih kasnije na obalu, izbjegavajući tako
sve trgovaĉke inspekcije ili bilo koje druge zakonske mjere. I dan danas se na taj
naĉin prebacuje odreĊena koliĉina droge. Drugi naĉin je bio pomoću aviona CIA-e,
koji su slijetali u bazu Homestead na Floridi. Imamo potvrĊene izjave kontrolora
leta, koji su koji su pratili te avione. Imamo izjave i iz baze Homestead koji kaţu da
je avione doĉekivao sin Georga Busha, Zeb Bush. TakoĊer, imamo i izjave ljudi
koji su radili na naftnim platformama u Meksiĉkom zaljevu, kako je barem dio
trgovine drogom prelazio preko tih platformi.
·
Iz publike je neko povikao : "Samo recimo ne" !!!
Molim ? ... Tako je ! Samo recimo ne. To je ono što ćemo uz vašu pomoć, dame i
gospodo, reĉi. Ne, ne više. Vi to morate uĉiniti, morate djelovati. Morate djelovati
ili ćete gledati kako vaša zemlja propada. To je jedina loša stvar. Druga je ta što su,
da bi sve odrţali u tajnosti, morali ubiti veliki broj ljudi, koji su to htjeli razglasiti.
Da ja to nisam napravio na naĉin na koji jesam, ne biste me vidjeli ţivoga. Zato su
ubili i predsjednika Kennedya. Pokazat ću onima koji nisu vidjeli snimku na kojoj
se vidi tko je i zašto ubio predsjednika. IzmeĊu 1970. i 1973. u Operation Majorityu nedvojbeno piše da je Predsjednik Kennedy naredio MJ-12 da okonĉa uvoz i
prodaju droge u SAD-u i da napravi plan kojim bi i ljudima potvrdio prisutnost
izvanzemaljaca na Zemlji. Njegovo ubojstvo je naredio izvršni odbor
"Vilderberger". MJ-12 je napravio plan, koji se trebao izvršiti u Dallasu. Ukljuĉivao
je agente CIA-e, Division 5, FBI-a, Tajne sluţbe i Mornariĉke tajne sluţbe.
Predsjednika je ubio njegov vozaĉ William Greer, koristeći se elektriĉnim
bestrzajnim pištolj koji je napravila CIA za smaknuća s male udaljenosti. Pištolj
ispaljuje eksplozivnu kuglicu koja u mozak izbacuje veliku koliĉinu otrova. Zbog
toga u dokumentima piše da je mozak izvaĊen. Ako prouĉite sluĉaj, vidjet ćete da je
njegov mozak stvarno nestao. To je uĉinjeno kako se ne bi pronašli ostaci kuglice i
otrova, što bi dokazalo da Lee Harvy Osvald nije bio ubica. Lee Harvy Osvald
nikada nije ispalio hitac, on je bio ţrtveno janje.
·
Cooper je malo zastao, a neka gospoĊa iz publike ga je upitala zašto on nije
bio smaknut.
Ako bi me sada ubili, što biste vi pomislili ?
·
"Da je istina", reklo je nekoliko ljudi.
E upravo na tu kartu sam ih dobio. Ako mi se nešto dogodi, svi koji su me slušali će
pobješnjeti i znati će da je sve što sam rekao istina. Dok me god ne ubiju, meĊu
vama će biti onih koji se dvoume da li da povjeruju ili ne. Na sreću, mi ćemo
iznijeti mnogo dokaza, a ako ostanete na radionici, vidjet ćete mnoštvo stvari koje
će vam dokazati da je sve istina. Sve se to dogaĊa. U redu, pokušao sam barem
djelimiĉno objasniti što više stvari, pošto u 45 minuta ne mogu detaljnije.
Tada je ostavljeno malo vremena za pitanja publike. Iz pozadine se jedva ĉulo
pitanje, koje je zvuĉalo otprilike ovako : "Što je s novinarima i ostalim ljudima koji
su u Dallasu vidjeli ubojstvo ? Zar oni nisu mogli vidjeti odakle je došao hitac ?
Sigurno ih ima mnogo." Odgovorio je: „Ono što mi znamo je da ih je 18 ubijeno
tokom sljedeće dvije godine. Vjerovatnost da se to dogodi je 1:300 000 milijardi.“
·
Uslijedilo je još jedno pitanje. "Zašto je baš vozaĉ ubio Kennedya ?"
Zato što su ostale budale promašile. Ukupno su ispaljena 3 metka u predsjednika.
Jedan ga je pogodio u grlo, ali nije ga ubio, a drugi je pogodio Johna Connellya.
Onaj koji ga je pogodio je bio ispaljen sa travnate uzvisine. Druga dva su došla iza
limuzine, a ne iz skladišta školskih knjiga i pogodila su guvernera Connellya.
Guverner Connelly u krugovima tajne sluţbe slovi kao ĉovjek koji zna izdrţati,
pošto je pogoĊen sa dva metka, a još uvijek drţi usta ĉvrsto zatvorena.
·
Druga osoba je pitala kako je moguće da je vozaĉ, koji je sjedio sprijeda
lijevo, mogao raznijeti desnu stranu Kennedyevog mozga. To bi bilo teoretski
nemoguće. Cooper je dogovorio…
Oni koji su slušali talk-showe, kojima je jedina zadaća ĉavrljanje i koji nisu
napravili niti jedno ozbiljno istraţivanje, neka doĊu na radionicu i pokazat ću im
snimku. Vidjet ćete da je Kennedy u stvari odbaĉen od Jackie, a njegova glava se
okrenula (Cooper je pokazao kako). U stvari sve je vrlo jednostavno i vi ćete to
vidjeti vlastitim oĉima.
·
Sljedeće pitanje je bilo zašto nitko drugi nije iznosio informacije o kojima
gospodin Cooper govori i zašto su oni koji su znali toliko dugo to tajili.
Nije ih bilo. Bill English je o tome govorio prije 8 godina, ali su mu se svi smijali.
John Lear je priĉao prije 3 godine i njemu su se, takoĊer smijali. Danas ima mnogo
ljudi koji govore o tome. Bilo je i vrijeme da ljudi poĉnu o tome razmišljati. Toliko
dugo smo bili budale, a to je upravo ono što oni misle.
·
Gotovo sva pitanja koja su dolazila iz publike bila su jedva ĉujna. Slijedeće
se ticalo izvanzemaljske tehnologije i glasilo je otprilike ovako: "Zar nije nitko
drugi (osim vlade) došao do izvanzemaljske tehnologije za proizvodnju energije ?
Cooper je odgovorio ovako.
Bilo je samo nekoliko ljudi koji su to uspjeli i bili su zaustavljeni, ali su uprkos
tome nastavljali, dok ponovno nisu zaustavljeni. To su radili, jer kada jednom
uspijete, imate besplatnu energiju. Kada vam to poĊe za rukom, više nemaju nadzor
nad vama. Razumijete, to je razlog zbog kojeg su zaustavljeni.
·
Zašto struĉnjaci, koji su detaljno pregledali snimku, nisu zakljuĉili da je
vozaĉ taj koji je ubio Kennedya? - Cooper je poĉeo odgovor pitanjem.
Tko je to detaljno pregledao ? Većina filmova do kojih moţete doći su izrezani, a to
uvijek moţete vidjeti prema ljudima koji trĉe prema dolje, a odjednom su već dolje
i nastavljaju trĉati. Vidjet ćete na većini snimki, koje ste vidjeli na televiziji ili ste
se do njih doĉepali na neki drugi naĉin, da se William Greer poĉinje ovako okretati.
To je zato što je snimka izrezana. Većina, a kladim se i dio vas, svaki put kada
snimku vide na televiziji nikada ne gledaju vozaĉa. Ako ste iskreni prema sebi
priznat ćete da su vam oĉi bile uprte u Kennedya.
·
Jedna ţena je upitala da li se neki dio izvanzemaljske tehnologije danas
upotrebljava u vojne svrhe.
Da, mnogo vanzemaljske tehnologije se danas koristi u vojne svrhe. Nevidljivi
bombarderi na primjer. Oni su letjeli 10 godina prije nego ste uopće znali da
postoje.
Još jedna ţena je postavila pitanje gospodinu Cooperu. "Prije nego odete, recite
nam što moţemo uĉiniti kako bi pomogli da se sve iznese na vidjelo ?" Nekoliko
gledatelja je spomenulo rijeĉ pobuna, ali Cooper je odgovorio…
Ne bunite se. Radite ono što ste trebali raditi davno prije. Zanimajte se za ono što
vlada radi. Prva stvar koju trebate napraviti je da nabavite kopiju Ustava koju
većina vas vjerovatno nema. Kada bi vas sada pitao što sve stoji u Ustavu, ne biste
znali. Ako ne znate što stoji u Ustavu, već ste mrtvi. Dakle, prvo nabavite kopiju
Ustava. Drugo, nauĉite ga ! Treće je da poĉnete zvati vaše Senatore i Predsjednika
SAD-a i vršiti pritisak na njih. Recite im da ako se ne srede i ne poĉnu govoriti
istinu i to ĉitavu istinu, a ne ove prazne rijeĉi, ovo će im biti posljednji posao koji
će imati. Recite da ćete sve uĉiniti da istina izaĊe na vidjelo. Zatim im pišete, ĉesto
i recite isto to. U vašoj su blizini, doĊite sa nekakvom delegacijom, posjetite ih i
prisilite ih da shvate da će ţivjeti u bijedi, jer nakon izbora više neće imati posao.
Vidite, tajna vlada moţda posjeduje izvršnu vlast, ali vi ljudi, svi mi posjedujemo
kongres, a kongres donosi zakone. Kongres moţe smjeniti ĉitavu izvršnu vlast. Vi
imate moć, samo ste to zaboravili. Zaboravili ste da moţete glasati na izborima, a
taj vam je glas oduzeo moć. Glas koji niste dali, uzeo je moć od vas i dao ga onima
koji potkopavaju ustav i vode ovu zemlju.
·
Zatim je neki gospodin zapitao : "Ĉim se trgovalo u zamjenu za
izvanzemaljsku tehnologiju ?"
Ljudima i ţivotinjama.
·
Drugi ĉovjek je pitao : "Da li su Rusi ikako upleteni u sve ovo ?"
Sovjetski savez i SAD su dobri saveznici još od kraja Drugog svjetskog rata i usko
su saraĊivali u tajnim svemirskim programima ĉitavo ovo vrijeme. Rusi imaju isti
sluĉaj kao i mi. Ovo što se sada dogaĊa u Sovjetskom savezu, nije rezultat pobune
naroda koji ţeli biti slobodan. To je rezultat traţenja internacionalnih bankara, koji
kaţu : "Otvorite granice i dogovorite se sa Zapadom, dajte svojim ljudima slobodu,
a Zapad će se odreći djela slobode svojih graĊana, tako da uspostavimo jedinstveni
ekonomski sustav ... i dobijemo svu moć." To je ono što se dogaĊa.Ako ne
vjerujete, priĉekajte i vidjet ćete.
·
Zašto je bio potreban otrov, kada mu je veći dio mozga bio raznesen ?
Ako ţelite nekoga ubiti, ono što sam ja dobro nauĉio u Vijetnamu, nije dovoljno da
ga pogodite da biste bili sigurni da će umrijeti, a ako ne umru, biti će vrlo ljuti. Ako
pritom imate oruţje, gotovi ste. Zato ţelite da prvi put bude i posljednji. Ako
nekoga stvarno ţelite ubiti, ne zezate se. Ţelite da bude doista mrtav. Tada vam ne
mogu ništa.
·
Slijedeće pitanje je bilo nerazumljivo, ali odgovor je bio slijedeći.
Prvo slijetanje na Mjesec je bilo 22. 04. 1962... oprostite, to je bilo prvo slijetanje
na Mars. Oprostite, 22. travnja 1962. je, nakon oko tri orbite, izvršeno tajno
slijetanje na Mars. To je bio zajedniĉki, Ruski i Ameriĉki pokušaj. Prvi put smo
sletjeli na Mjesec negdje sredinom 50 - ih. U to vrijeme Predsjednik Kennedy je
rekao da ţeli da ĉovjek stupi na Mjesec do kraja desetljeća, a mi smo već imali
bazu tamo.
·
Što je s Marsom ?
I tamo imamo svoju bazu.
·
Kada se to dogodilo ?
Ne znam kada se toĉno dogodilo, ali znam da se projekt zvao Adam i Eva.
·
Koliko dugo znate za to ?
Prvi puta sam to javno rekao 2. lipnja 1989. Tri tjedna nakon što sam to obznanio
javnosti, vlada je, kako bi pokušala uvjeriti ljude da me ne slušaju, rekla kako su
planirali izgraditi bazu na Mjesecu i koloniju na Marsu. Sada, 3 dana prije mog
govora, predstavnici NASA-e kaţu : "Ne moţemo nikada imati koloniju na Marsu.
To je nemoguće, jer je Mars mrtva planeta." Mars nije mrtva planeta. Lagali su vam
o Marsu.
·
Moje ime je Dave. Predstavnik sam Crystic instituta i zanima me zašto niste
mogli dati nikakvu dokumentaciju i tako potkrijepiti vaša izlaganja kada smo na vaš
zahtjev došli u vašu kuću ?
Prvo, nije bio moj zahtjev. Nikada nisam kontaktirao sa Crystic institutom u svom
ţivotu. Bio sam u TV emisiji Carol Hemingway. Ona je kontaktirala Crystic
institut. Rekla je Danielu Shahanu da sam u emisiji rekao nešto u vezi Busha i
droge. On me nazvao i rekao da ţeli poslati istraţitelja. Ustvari, rekao mi je ĉak da
pomognem istraţitelju, jer je bio nov u tom poslu. Bio je to fin gospodin, koji se
zvao Wayne Nelson i kod mene je bio oko 2 dana, spavajući preko noći na kauĉu.
Dao sam mu sve što sam imao. Nikada nisam rekao ni Danielu Shahanu ni Wayneu
Nelsonu da imam bilo kakve dokumente. U stvari, ono što sam rekao Wayneu citiram : "Wayne i da imam dokumente, ne bih to priznao. Ne poznajem te dugo, ne
poznajem ni Daniela Shehana dugo i zašto mislite da bi vam ih dao ?" Kome ću ih
dati i koliko će trebati da nestanu, o tome sam mislio. Wayne Nelson je, takoĊer
došao kod mene sa hrpom dokumenata koja potvrĊuje prisutnost izvanzemaljaca i
izvanzemaljskih letjelica na zemlji, a oni ih drţe u tajnosti, jer se boje da ne bi
izgubili kredibilitet. Trebamo patriote, a ne ljude koji ţele korist za sebe,
otkrivajući sitne švercere drogom. Oni su sitne ribe. Prave face su u Bijeloj kući, a
to ne moţete reći Danielu Shahanu.
·
Zašto Jackie Kenedy nije rekla tko je ispalio kobni hitac ?
Kome će reći ? Tajna sluţba je upravo ubila njenog muţa, a oni su zaduţeni za
njegovo ĉuvanje. TakoĊer su ĉuvali i njenu djecu. Ista tajna sluţba je u to vrijeme
imala njenu djecu.
·
Zar letjelica kod Roswella nije bila uništena i svi izvanzemaljci poginuli ? upitao je mladić.
Svi izvanzemaljci su poginuli, ali letjelica nije bila potpuno uništena. Bila je
priliĉno oštećena.
·
Da li to znaĉi da je "Alternativa #3" toĉna ?
"Alternativa #3" je apsolutno taĉna, a i "Alternativa #2" takoĊer.
·
Zatim je ĉovjek, star negdje 20-30 godina rekao nešto što nisam razumio, ali
ga je gospodin Cooper zamolio da izaĊe na podij i to kaţe svima.
Rekao sam da vam zahvaljujem što ste došli i rekli nam par rijeĉi. Mnogo mojih
prijatelja zna da sam sudjelovao u Specijalnim Snagama Sjedinjenih Ameriĉkih
Drţava i u traţenju i istraţivanju NLO-a izmeĊu 1971. i 1975. Zovem se Richard
Murray i bio sam stacioniran u zraĉnoj bazi McDill, Tampa, Florida. Bili smo
Mobilno Radarsko Zapovjedništvo, koje je bilo u bojnom stanju. Mogli smo se
ukrcati u avion za sat vremena, a puno smo puta poslani na odreĊena podruĉja da
postavimo radar. Mnogo puta smo postavljali radare pokraj zraĉne baze England,
jer tamo postoji Altered Temperature Weather Control i mogli su testirati razne
letjelice na temperaturne utjecaje tokom leta. Tako mi je 1982. dva puta reĉeno da
šutim, a prijetili su da će ubiti moje roditelje, pa sam šutio. To je bilo kada je
Wendel Stevens otet... Samo tako. Sakrivao sam se i odluĉio se vratiti kada sam ĉuo
za vas. Moram reći da je sve što ste rekli istina i da sam mnogo toga ĉuo iza
zatvorenih vrata. Razjasnili ste mi Kennedyevo ubojstvo. Postoje još neke veze
izmeĊu Kolumbijskog kartela i pranja novca. Mislim da je upleteno više kartela i
jednog od njih pokušavaju uništiti, kako bi drugi preuzeli vlast. Ĉini se da tako
stvari idu.
·
Zatim ga je netko pitao u vezi Pukovnika Stevensa.
"Pukovnik Stevens je pušten iz zatvora." - odgovorio je Murray i zatim je dao
odgovor na još jedno pitanje, koje nisam razumio. "Nadam se da će ozdraviti. On je
predivan ĉovjek i stvarno ga cijenim. Bio je to jedan od najtuţnijih dana u mom
ţivotu kada sam vidio što mu se dogodilo. Nije me briga što kaţu za Wendela
Stevensa, jer u mom srcu ne mogu diskredibilitirati tog ĉovjeka. Nije me briga tko
ste. Neću to slušati. Nije me briga da li je zlostavljao djecu. Vi znate da nije, nije on
takav tip ĉovjeka. Nije me briga što govorite. Ja ga poznajem osobno…
VRSTE IZVANZEMALJACA
Postoje mnoge opasnosti u vezi plasiranja informacija vezanih uz NLO. Sve do
nedavno, gotovo nikakav stupanj zaštite nije bio dostupan osobama koje su takve
podatke davale u javnost. Da tome nije tako, Cooper bi zbog toga (on je naime,
istovremeno dao mnoge podatke raznim ljudima i institucijama - novinama,
zakonodavcima, te raznim utjecajnim osobama ) zasigurno platio odreĊenu cijenu.
Kome i zašto, to i je ono što privlaĉi pozornost. Upravo stoga, što je on medijski
proboj uĉinio tako brzo i temeljito, više nikome nije bilo u interesu na neki naĉin
ušutkati dotiĉnoga gospodina Coopera, jer bi to tada (u situaciji kada je većina
"zabranjenog" materijala u slobodnom opticaju) samo podiglo vjerodostojnost
iznesenog sadrţaja. Poĉetkom 1990., još uvijek su u odreĊenim krugovima
egzistirale razne diskusije vezane uz to kakav bi stav trebalo zauzeti u pogledu
sluĉaja Cooper. Uglavnom se dvoumilo oko prijetnji ili jednostavne medijske
diskreditacije. Kampanja koja je pokrenuta, stajala je otprilike milijun dolara, a
temelj joj je bila diskreditacija po jednostavnoj osnovi, u srţi koje leţi financijska
motiviranost. Praksa joj je bila na razne naĉine pokazati, ili navesti na mišljenje, da
je Cooper uzeo gomilu podataka iz raznih izvora i sve ih objedinio sa odreĊenim
lajtmotivom, te kao takve plasirao u javnost. To je trebalo prikazati kao
"šarlatanstvo", kakvim se bavi gospodin Cooper. Takva kampanja je trebala biti
sustavno provoĊena kroz razna NLO udruţenja (koja su uglavnom pod kontrolom),
specijalizirane ĉasopise, razne ĉlanke itd. Sve bi to bilo u svrhu prezentiranja
mnoštva tragova, koji bi doveli do potpune nevjerice i konfuzije. Planirana akcija
trebala je završiti krajem 1990.
U svemu tome, bitno je uvidjeti jedno, a to je da za takve "krugove moći" jedina
prava opasnost bila prihvaćanje i ozbiljno razmatranje Cooperovih navoda jedino u
širim razmjerima i to u utjecajnim krugovima. Sve dok je cijela priĉa interesantna
rijetkim entuzijastima, ona ne predstavlja moguću prijetnju zakulisnim igrama.
Sada, na kraju te afere, imamo pojedince koji svjedoĉe unatoĉ strahu od atentata,
pojedince koji se više ne boje iznijeti što znaju. Naposljetku, previše toga je viĊeno
da bi se vjeĉno šutilo. Svjedoci smo poĉetka kraja "vjeĉne" magle, koja je obavijala
tu tematiku.
KLASIFICIRANE VRSTE
Sadašnji broj vrsta izvanzemaljaca, koji su došli u kontakt sa našom planetom je
devet, s tim da od tog broja sedam vrsta dolazi u permanentni kontakt, a pet su
utjecajne vrste, odnosno vrste koje na razne naĉine utjeĉu na dešavanja na Zemlji.
Suprotno informaciji koju vlada SAD-a moţe dati, nisu svi izvanzemaljci
prijateljski raspoloţeni poslanici Galaktiĉke Svemirske Konfederacije.
Zeta Reticuli Sivi - mali
Ova vrsta dolazi sa Zeta Reticulana, pokraj zvijezde Bernard, koja je susjedno
sazvijeţĊe Oriona. Oni su vrlo niski (oko 3.5-4 stope - cca. 120cm), sivkastosrebrni
i nemaju organa za reprodukciju, kao ni probavni trakt, odnosno oni su potpuno
atrofirali. Cijela njihova vrsta stvorena je kloniranjem, koje se vrši već nekoliko
tisuća godina. Jedno od obiljeţja im je i popriliĉno jednostavan oblik lica - velike
oĉi, mali otvor usta, dok nos ne postoji. Oĉi su im oblika badema i crne su boje.
Kao rezultat evolucije, bez uobiĉajene izmjene genetskog materijala (spolnim
putem), seksualni organi i probavni trakt potpuno su zakrţljali, te ta vrsta nije u
mogućnosti hraniti se na nama uobiĉajen naĉin, kao i baviti se seksualnom
aktivnošću. Napomenimo da su bliski roĊaci familije insekata. Oni su na odreĊen
naĉin povezani sa sakaćenjem stoke. Naime, prilikom procesa kloniranja odreĊene
supstance iz dijelova tijela stoke, stabiliziraju i podrţavaju cijeli postupak. Te
supstance se smještaju ispod jezika i daju hranu, te na odreĊeno vrijeme
stabiliziraju ţivotne funkcije. One se nalaze u odreĊenim sluznicama - nosnim,
genitalnim, na usnama, u rektumu, ali i u nekim organima, te sluţe umjesto hrane.
Ipak, to nije jedini naĉin "prehrane" ove vrste. Moţe se primjetiti da sakaćenja
stoke ĉesto rezultiraju potpunim nestankom krvi iz tijela ţivotinje. Oni naime, u
svojim bazama imaju ogromne spremnike u kojima drţe organe, kako ţivotinja tako
i ljudi, koji plutaju u grimiznoj tekućini u koju jednostavno "uplivaju" i apsorbiraju
hranjive tvari kroz koţu. U procesu apsorpcije i eliminacije koriste vodik-peroksid.
Taj spoj ĉuva kako tekućinu, tako i organe da se ne pokvare. Pošto su bez
probavnog trakta, izluĉivanje vrše putem koţe. Taj proces, na odreĊeni naĉin
podsjeća na izluĉivanje kod biljaka. Tu se takoĊer koristi vodik-peroksid kao
stabilizator procesa. Njih se ĉesto proglašava malim zelenima, jer poprime
zelenkastu boju ako nisu apsorbirali dovoljno hranjivih tvari. Kada su u tom stanju,
postaju vrlo zli. Kloniranje ove vrste moţe se obavljati priliĉno brzo, tako da
proizvodimo sintetiĉke kopije. Njihova je tehnologija puno razvijenija od naše, pa
su upravo zbog toga sa njima postignuti sporazumi, koji predviĊaju razmjenu iste.
Ova vrsta nije sama svoj gospodar. Podloţni su gmazolikoj vrsti, ljudi koja je sa
njihove rodne planete. Oni traţe slobodu od svojih gospodara, ali su istovremeno i
puni poštovanja prema njima. Zbog svega gore navedenog, ĉini se da imaju ţelju za
saradnjom sa ljudima, kojom bi u budućnosti mogli iskusiti slobodu koju nemaju na
svojoj planeti. U tom nastojanju, nadaju se glavnoj ulozi na Zemlji, naravno u
smislu gospodarenja, ili u najmanju ruku ţele posjedovati dovoljno snage da se
osiguraju od sluţenja bilo kojoj drugoj vrsti. Imaju dvije vrste. Jedna je sliĉna
sokolima, a druga golubovima. Zadnji više saginju poslovnosti u odnosu sa
ljudskom vrstom, dok su drugi više ţestoki, netaktiĉni i sirovi. Zete trebaju ljudsku
pomoć u budućem sukobu (slijedi u idućih 20 godina) sa svojim gospodarima. Ta
najava odgovara takozvanom asteroidu, koji je na putu prema Zemlji, a u biti je
kolonija koja broji 30 milijuna gmazolikih izvanzemaljca. Asteroid je trenutno
promjenio putanju prema sazvijeţĊu Draco.
Belletrax Sivi - niski
Niski Sivi su iz zvjezdanog sustava koji je do Oriona, odnosno pokraj ramena lika
smještenog u sustavu Belletrax. Po vanjskom izgledu su patuljasti - visoki svega
oko 60 centimetara. Nisu toliko izravni, ali ništa manje zli prema ljudima od Zeta.
Obje vrste su genetski povezane i meĊusobno sliĉne, osim visine, naravno.
Orion Sivi - visoki
Oni su druga vrsta Sivih. Obiljeţje im je velik nos i visina i do 2.5 metara. Baza im
je na Aleutima, a nedavno su viĊeni u istoĉnom dijelu Rusije. Neprijateljski su
raspoloţeni, ali manje zli prema ljudima. Njihova je preokupacija utjecaj kroz
kontrolu politike.
U njihovom su posjedu odreĊene tehnologije, koje im omogućuju izvoĊenje
pojedinih akcija okarakteriziranih kao "nadnaravne pojave". U ruskom incidentu,
ţena kojoj je noga bila deformirana, bila je oteta od te vrste, te je puštena tisućama
milja dalje od mjesta otmice. Nakon toga, noga joj je bila izlijeĉena, ili bolje
reĉeno, transplantirana joj je druga. Moţe se steći dojam da su dobronamjerni
prema ljudima, ali se iza svega krije ĉinjenica da im ljudi u biti koriste kao zamorci
u provoĊenju raznih eksperimenata. Uglavnom se radi o genetskom inţenjeringu.
Oni su uzgojili ruke, noge i ostale dijelove tijela u svojevrsnoj maternici naĉinjenoj
od ljudskog tkiva. Noga moţe izrasti iz tijela, ruke iz sredine trbuha itd. Sve je to
uĉinjeno injektiranjem odreĊenih genoma u tkivo i upotrebom elektro-magnetskih
naboja. Na taj naĉin, ova je vrsta sposobna "proizvesti" ljudske organe, te tako
pomoći unesrećenim ili invalidnim ljudima, kao i za osobne potrebe odrţavanja
osobnih ţivotnih funkcija izvanzemaljaca. Njihov je interes kontrola masa na
Zemlji, što su donekle i ostvarili odreĊenim sporazumima izvojevanim u
pregovorima.
Sivi općenito
Svi sivi, do odreĊenog stupnja, trenutno utjeĉu na dešavanja na Zemlji. Glavno im
je obiljeţje da nemaju dubljih osjećaja ili suosjećajnosti. Vrlo su hladni,
proraĉunati, a našu vrstu vide kao inferiornu. Zgodna je usporedba odnosa njih
naspram nas, kao stoĉara prema svojoj stoci. Njihovo razumijevanje odnosa meĊu
ljudima ima granice njihovog zapaţanja, ali bez ukljuĉenja emocija. Ovi
izvanzemaljci su na istom stupnju razvoja na kojem su kanibali kod naše vrste.
Glavno im je viĊenje naše vrste kao podreĊene. Hrane se ţljezdanim izluĉevinama
ljudi, te su radi toga kadri ubiti ili oteti ljudsku jedinku, te na taj naĉin doći do
njima prijeko potrebnih tvari. Upravljanje genima, jedan je od naĉina na koji vide
opstanak svoje vrste. Na odreĊeni naĉin, mi smo njihovi spasitelji. Tu nam se bar
pruţa prilika da imamo kakav-takav utjecaj na izvanzemaljce kao entitet. To ne bi
bilo prvi put da civilizacija, kao modus svog opstanka izabere „prihvaćanje“
neprijatelja, umjesto izravnog sukoba. Sjetimo se samo Tatara koji su napadali
Rusiju, da bi ih ista ta Rusija u roku od sto godina ukljuĉila u svoje društvene
tokove, te na taj jednostavni naĉin porazila, odnosno sebe zaštitila od sigurne
propasti u koju bi je odveo vojni sukob.
Pledijanci
Oni su daleki srodnici ljudske vrste. U davnoj prošlosti od njihove je vrste
genetskim inţenjeringom stvoren ĉovjek. Na višem su stupnju duhovnog razvoja od
većine ljudi na Zemlji. Sliĉni su nama i jedina su vrsta kojoj ĉovjek donekle moţe
vjerovati, a obiljeţje im je plava kosa i svijetla put. U prijateljskim su odnosima sa
MeĊugalaktiĉkom Svemirskom Konfederacijom. To nipošto ne znaĉi da se moţe
vjerovati svim ĉovjekolikim izvanzemaljcima, tim više što sa postoji više vlada
koje suraĊuju sa Sivima, a pripadaju ovoj vrsti. Neki Plejadenci su podreĊeni
Sivima, te su odgojeni kao njihovi sluge.
U zadnje im je vrijeme zabranjen kontakt sa Zemljanima, što je vladi objašnjeno
kao svemirski zakon, koji zabranjuje utjecaj na sudbinu zemaljske populacije, osim
ukoliko ona prijeti sama sebi ili drugima u galaksiji. TakoĊer je otvorena
mogućnost reakcije izvanzemaljaca, ukoliko nuklearna prijetnja na Zemlji postane
dovoljno opasna. Ta ĉinjenica daje isto tako i mogućnost sukoba izmeĊu ove vrste i
Zeta sivih, kojima odgovara ograniĉeni nuklearni rat na Zemlji. Stav ove vrste
prema Zemljanima je takav da oni smatraju kako mi sami trebamo snositi
posljedice suradnje sa ostalim izvanzemaljcima.
Draco Mothmen
U sazvijeţĊu Draco postoji ova rasa izvanzemaljaca, koji su u prošlosti posjećivali
Zemlju. Visoki su do 2.5 metra, mraĉni su, te ih se moţe vidjeti noću u blizini
parkova i groblja. TakoĊer, imaju krila i crvene oĉi koje svijetle u mraku. Oni su,
izmeĊu ostalog, izvor mnogih mitova koji su nastajali u prošlosti, a ĉak su i
vampirima pripisivana razna svojstva te vrste (noćni ţivot, sposobnost letenja).
Nemaju poseban utjecaj na Zemlji, osim što tu i tamo posiju paniku gdje su viĊeni.
Borave uglavnom ispod površine Zemlje i nisu zainteresirani za ostale vrste.
Deros-Teros
Njih se takoĊer moţe klasificirati kao "podzemnu vrstu izvanzemaljaca", koja
obitava na Zemlji. Terosi su, za razliku od Derosa, prijateljski raspoloţeni i
uglavnom spreĉavaju ove od izravnije uporabe sile, pošto su Derosi izuzetno
agresivni. Ţive u podzemnim tunelima gradova, a katkad i u podmorju. Većina
legendi vezanih uz trolove i vilenjake, odnosi se upravo na ove dvije vrste. Derosi
su u svojevrsnom natjecateljskom odnosu sa sivima, ali to apsolutno ne znaĉi da im
se moţe vjerovati, pošto su im osobine jako sliĉne.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
376 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content