close

Enter

Log in using OpenID

ABC INTEGRACIJE

embedDownload
RAD I ZAPOŠLJAVANJE
ABC INTEGRACIJE
BORAVAK, RAD, OBRAZOVANJE TE PRAVA IZ
RADNOG ODNOSA I SOCIALNA PRAVA U SLOVENIJI
ULAZAK I BORAVAK
Izdavanje dozvole za privremeni boravak
Zahtjev za izdavanje prve dozvole za privremeni boravak podnesete u
diplomatskom predstavništvu Republike Slovenije u inostranstvu, gdje vam je i
uruče.
Ako u Sloveniju dolazite zbog zaposlenja, zahtjev za izdavanje prve dozvole za
privremeni boravak podnosi vaš poslodavac u Sloveniji.
Zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak podnosete u upravnoj
jedinici u Sloveniji.
Uslovi za izdavanje dozvole za privremeni boravak
Razlog vašeg boravka u Sloveniji može biti rad, školovanje, spajanje porodice,
drugi opravdani razlozi (posjedovanje nekretnine u Sloveniji, uživanje prava na
osnovu rada u Sloveniji, starateljstvo, bolničko liječenje, itd.) i ako ste stranac
slovenačkog porijekla.
Vaša putna isprava mora važiti još najmanje tri mjeseca. Morate biti zdravstveno
osigurani, imati dovoljno sredstava za život (minimalni dohodak u Sloveniji) i
potvrdu iz matične države o nekažnjavanju.
Prijava privremenog prebivališta
Rok za prijavu privremenog prebivališta u upravnoj jedinici je tri dana od
uručenja dozvole za privremeni boravak. Ako se nastanite u nekom smještajnom
objektu (dom, prenoćište), onda vas je dužan prijaviti vlasnik odnosno upravnik
objekta.
Prilikom prijave morate imati važeću putnu ispravu i dokaz o pravu na boravak
na adresi koju prijavljujete (ugovor, izjava)
Sticanje dozvole za stalni boravak
Morate pet godina zakonito in neprekidno boraviti u Sloveniji te ispunjavati
ostale uslove za izdavanje dozvole za boravak. Uslov – pet godina neprekidnog
boravka je ispunjen, ako prekidi nisu trajali duže od 6 uzatopnih mjeseci i ako
skupa ne prelaze 10 mjeseci.
Stalno prebivalište je potrebno prijaviti u roku od 8 dana od uručenja dozvole za
stalni boravak.
Uslovi za sticanje slovenačkog državljanstva naturalizacijom
- lice koje živi u Sloveniji 10 godina, od čega neprekidno zadnjih 5 godina;
- lice koje je najmanje tri godine u braku sa slovenačkim državljanom i u
Sloveniji je živi neprekidno najmanje 1 godinu;
- lice koje je u sloveniji pohađalo i zaključilo najmanje visokoškolske studije i
živi u Sloveniji najmanje 7 godina a zadnju godinu neprekidno;
- aptridi i izbjeglice, ako u Sloveniji žive neprekidno 5 godina;
- lice koje je izgubilo slovenačko državljanstvo otpustom ili odricanjem, a živi u
Sloveniji najmanje 6 mjeseci neprekidno;
- lice koje je rođeno i živi u Sloveniji od svog rođenja;
- slovenački iseljenik ili njegov potomak, koji u Sloveniji živi najmanje 1 godinu;
- maloljetno lice koje živi u Sloveniji, ako za njega podnese zahtjev roditelj,
staratelj ili usvojitelj koji je slovenački državljan.
Dozvola za prvo zaposlenje
Za zaposlenje i rad u Sloveniji morate imati radnu dozvolu i dozvolu za boravak.
Zahtjev za izdavanje dozvole za vaše prvo zaposlenje u Sloveniji podosi vaš
budući poslodavac na Zavodu Republike Slovenije za zapošljavanje. Troškove
postupka vašeg zaposlenja snosi poslodavac.
Sticanje lične radne dozvole
Nakon 20 mjeseci zaposlenja u zadnje 2 godine stičete pravo na ličnu radnu
dozvolu koja u pravilu važi 3 godine i sa kojom imate slobodan pristup tržištu
rada u Sloveniji. Zahtjev za ličnu radnu dozvolu podnosi radnik.
Plavi karton EU
Riječ je o jedinstvenom dokumentu sa kojim stičete pravo na boravak i
zaposlenje v Republiki Sloveniji kao visokokvalifikovani kadar. U slučaju prvog
izdavanja morate podnijeti zahtjev u diplomatskom predstavništvu Slovenije u
inostranstvu. Takođe i vaš poslodavac može podnijeti zahtjev bilo u
predstavništvu Slovenije u inostranstvu ili u upravnoj jedinici u Sloveniji.
PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
Ugovor o radu
Ugovor o radu se sklapa u pisanom obliku. Poslodavac vam mora uručiti pismeni
prijedlog ugovora najmanje tri dana prije sklapanja. Prilikom podpisivanja
ugovora uzmite jedan originalan primjerak. Original ugovora čuvate, a prilažete
samo fotokopije ili dajete na uvid, kada je to potrebno.
Ako nemate ličnu radnu dozvolu možete sklopiti ugovor o radu najdalje do isteka
važnosti radne dozvole.
Prijava v osiguranje
Poslodavac je dužan prijaviti vas u osiguranje i uručiti vam fotokopiju prijave u
roku od 15 dana od dana stupanja na rad. Ako utvrdite da niste prijavljeni, a
trebalo bi da ste, odmah se obratite najbližem inspektoratu za rad. Prijavu u
osiguranje možete provjeriti lično ili na sljedeće načine:
- U SMS poruci napišete ZZ, dodate devetocifreni broj sa kartice zdravstvenog
osiguranja (primjer: ZZ042345678) i pošaljete na broj 031 771 009. Povratni
SMS o stanju vaše prijave dobijete za par sekundi.
- Na internet stranici https://zavarovanec.zzzs.si izaberete »e-Storitve ZZZS«,
potom izaberete »Imam urejeno zavarovanje?«, upišete broj sa kartice
zdravstvenog osiguranja i na kraju izaberete »Preveri«.
Provjeravanje plaćanja socijalnih doprinosa
Plaćanje socijalnih doprinosa provjerite u poreskoj upravi gdje ispunite obrazac
»Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz
delovnega razmerja«. Odgovor dobijete poštom. Ako doprinosi nisu uplaćeni
obratite se poreskom inspektoru u toj poreskoj upravi.
Otkazivanje ugovora o radu
Ugovor o radu se može otkazati redovno (sa otkaznim rokom) ili vanredno (bez
otkaznog roka).
Otkaz ugovora mora biti u pisanom obliku i uručen lično. Ako dobijete samo
usmeni otkaz, to je nezakonito. Odmah zahtijevajte uručenje pismenog otkaza i
potražite stručnu pomoć od inspektorata za rad, sindikata, advokata ili drugog
stručnog lica.
Ako poslodavac otkazuje ugovor zbog vaše nesposobnosti, krivice ili razloga za
vanredni otkaz, onda vas u pravilu mora pozvati da date pred njim svoju
odbranu, a najranije tri dana nakon uručenja poziva.
Ako se ne slažete sa razlozima za otkaz, imate 30 dana roka od uručenja otkaza
da radnom sudu podnesete tužbu.
Otkazni rokovi
Ako radnik daje redovni otkaz ugovora o radu, otkazni rok je od 1 do najviše 3
mjeseca.
Ako poslodavac daje redovni otkaz, minimalni otkazni rokovi su 30/45/60/120
dana, ako radnik ima do 5/ najmanje 5/ najmanje 15/ najmanje 25 godina radnog
staža kod tog poslodavca. Ako poslodavac daje redovni otkaz radniku zbog
njegove krivice, otkazni rok je 1 mjesec.
Ako radnik daje otkaz za vrijeme probnog rada, otkazni rok je 7 dana.
Postupak za davanje vanrednog otkaza poslodavcu
Vanredni otkaz možete dati ako je ispunjen neki od uslova propisanih u 112.
članu Zakona o radnim odnosima:
- poslodavac vam više od dva mjeseca nije omogućio da radite niti vam je
isplatio zakonom propisanu naknadu zarade,
- zarada vam tri puta nije isplaćena u zakonskom roku, uzastopno ili u razdoblju
od šest mjeseci,
- najmanje dva mjeseca vam je isplaćivana bitno umanjena zarada, itd.
Vanredni otkaz se može uručiti po isteku 8 dana od uručenja pismene opomene
poslodavcu i ako ste prethodno o razlozima obavijestili inspektora za rad.
Prava radnika u slučaju otkaza ugovora o radu
Ako ste dobili otkaz zbog poslovnih razloga ili zbog nesposobnosti imate pravo
na novčanu naknadu za nezaposlenost i pravo na otpremninu, ako ste bili
najmanje jednu godinu zaposleni kot tog poslodavca.
Ako vanredno otkažete ugovor o radu iz opravdanih razloga, onda pored
otpremnine in novčane naknade za nezaposlenost imate pravo i na odštetu
najmanje u visini izgubljene zarade za ono vrijeme koliko bi trajao otkazni rok.
Nemate pravo na otpremninu niti na naknadu za nezaposlenost, ako ste dali
redovni otkaz ili ako ste dobili vanredni otkaz ili otkaz zbog vaše krivice.
Puno radno vrijeme i prekovremeni rad
Puno radno vrijeme traje najviše 40 sati sedmično. Prekovremeni rad ne smije
trajati više od 8 sati sedmično, 20 sati mjesečno i 170 sati godišnje. Uz pismenu
saglasnost radnika može trajati do 230 sati godišnje. Prekovremeni rad određuje
pismeno, u pravilu prije početka rada, a izuzetno do kraja radne sedmice.
Pravo na odmor u toku rada te pravo na dnevni i sedmični odmor
Ako radite puno radno vrijeme imate pravo na odmor u toku rada do 30 minuta.
U razdoblju od 24 sata imate pravo na najmanje 12 sati neprekidnog odmora, a
najmanje 11 sati u slučaju nejednakomjernog rasporeda radnog vremena.
U razdoblju od 14 dana vam mora biti obezbijeđen sedmični odmor dvaput po 36
sati ili jedanput 60 sati, a u slučaju nejednakomjernog rasporeda radnog
vremena dvaput po 35 sati ili jedanput 59 sati neprekidnog odmora.
Pravo na godišnji odmor
Pravo na puni godišnji odmor stičete nakon 6 mjeseci neprekidnog zaposlenja.
Minimalni godišnji odmor ne može biti kraći od četiri sedmice. Poslodaavac vas
mora najkasnije do 31. 3. pismeno obavijestiti o izračunu godišnjeg odmora za
tekuću kalendarsku godinu. Pravu na godišnji odmor se ne možete odreći.
Takva izjava je nevažeća.
Minimalna zarada
Bruto iznos minimalne zarade od januara 2012. je 763,06 EUR za puno radno
vrijeme. Prekovremeni rad se obračuna na minimalnu zaradu.
Isplata zarade
Isplata zarade je najkasnije do 18. u mjesecu za protekli mjesec. Poslodavac je
dužan da vam uz isplatu zarade izda i mjesečni obračun zarade, a na kraju
godine i godišnji obračun. Zarada vam se isplaćuje na vaš transakcijski račun.
Pravo na naknadu plate u slučaju odsutnosti sa rada
Ako vas poslodavac pošalje na čekanje zbog nedostatka posla, za to vrijeme
pripada vam 100 % vaše osnovne zarade (bez naknade za ishranu i prevoz).
Isto važi u slučaju bolovanja zbog povrede na radu i kada ste na godišnjem
odmoru.
Ako ste na bolovanju zbog bolesti ili povrede van rada, pripada vam 80 % vaše
osnovne zarade.
Regres
Ako ste stekli pravo na godišnji odmor, poslodavac vam mora isplatiti regres za
godišnji odmor najmanje u visini minimalne zarade, najkasnije do 1. jula, a u
slučaju nelikvidnosti najkasnije do 1. novembra tekuće godine. Bilo kakva izjava
da se odričete regresu je nevažeća.
Novčana naknada za nezaposlenost
Pravo na ovu naknadu stičete, ako ste prije nastupa nezaposlenosti bili
osigurani najmanje 9 mjeseci u zadnja 24 mjeseca i ako vam radni odnos nije
prestao sporazumom i ako niste dali redovni otkaz, odnosno ako niste dobili
vanredni otkaz ili otkaz zbog vaše krivice.
Ako kao državljan treće države boravite u Sloveniji sa dozvolom za privremeni
boravak, imate ličnu radnu dozvolu na tri godine i ispunjavate ostale uslove,
imate pravo na naknadu osim ako je sporazumom između država drugačije
propisano (primjer Makedonije).
Rok za prijavu na Zavod RS za zapošljavanje je 30 dana od datuma odjave iz
socijalnog osiguranja.
Postupak u slučaju kršenja prava iz radnog odnosa
Ako polodavac povrijedi obaveze ili vaša prava, ako se radi o prekidu radnog
odnosa iz radnog odnosa, imate pravo pismeno zahtijevati ispunjavanje obaveza
ili otklanjanje povreda.
Pismeni zahtjev za ispunjavanje obaveza ili otklanjanje povreda uručite
poslodavcu, lično ili preporučenom poštom. Ako poslodavac u roku od 8 radnih
dana ne postupi po vašem zahtjevu, možete:
- u narednih 30 dana podnijeti tužbu pred radnim sudom ili
- od nadležnom inspektoru za rad predlagati da posreduje u vašem slučaju.
U slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu ili prestanka radnog odnosa
možete podnijeti tužbu u roku od 30 dana uručenja otkaza, odnosno od dana
saznanja za povredu prava.
Novčana potraživanja iz radnog odnosa možete zahtijevati u roku od 5 godina
od dospijeća za isplatu, a nakon tog roka samo ako dužnik ne prigovori.
OBRAZOVANJE I PRIZNAVANJE OBRAZOVANJA
Školovanje djece, omladine, i odraslih te nastavak obrazovanja
Predškolski odgoj je namijenjen djeci uzrasta od 11 mjeseci do početka
školovanja. Za sva pitanja u vezi sa predškolskim odgojem nadležni su centri za
socijalni rad.
Osnovna škola za djecu i omladinu je obavezna i besplatna, a traje 9 godina.
Srednješkolsko obrazovanje može biti strukovno, stručno i tehničko te opšte
(gimnazija). Besplatno je za strance, koji se obrazuju po načelu reciprociteta, u
protivnom sami snose troškove.
Stranac podnosi zahtjev za priznavanje prava za nastavak obrazovanja ustanovi
na kojoj želi nastaviti obrazovanje i priloži ogovarajuću dokumentaciju.
Priznavanje obrazovanja u svrhu zapošljavanja
Ministarstvu nadležnom za obrazovanje stranac podnosi zahtjev za priznavanje
obrazovanja i priloži odgovarajuću dokumentaciju.
Priznavanje kvalifikacije i sticanje NPK sertifikata
NPK je radna odnosno stručna osposobljenost potrebna za obavljanje
zanimanja ili pojedinih poslova u okviru zanimanja na određenom nivou
zahtjevnosti.
NPK sertifikat je dokument kojim se iskazuje stručna osposobljenost odnosno
nacionalna stručna kvalifikacija. Opšti uslov za sticanje sertifikata je napunjenih
18 godina.
Državni ispitni centar određuje izvođače postupaka za provjeru i potvrđivanje
stručnih kvalifikacija te izdaje NPK sertifikate.
Troškove sticanja NPK snose kandidati sami.
SOCIJALNO UKLJUČIVANJE
Kursevi slovenačkog jezika za strance
Besplatni programi u obimu 60 sati namijenjeni su državljanima trećih država
sa dozvolom za privremeni boravak sa rokom važenja od 1 godine, te njihovim
porodičnim članovima.
Besplatni programi do 180 sati su namijenjeni državljanima trećih država sa
stalnim boravkom i članovima njihove porodice sa dozvolom za privremeni
boravak.
Nakon zaključenog kursa ova lica imaju pravo na besplatan prvi ispit iz znanja
slovenačkog jezika na osnovnom nivou.
Prijava na kurs
U upravnoj jedinici gdje ste prijavili stalno ili privremeno prebivalište podnesete
zahtjev za izdavanje potvrde o ispunjavanju uslova za pohađanje programa
učenja slovenačkog jezika i tamo dobijete sva potrebna uputstva.
Ispit iz znanja slovenačkog jezika na osnovnom nivou
Ispit je namijenjen odraslima čiji prvi jezik nije slovenački, a potrebno im je
uvjerenje o znanju slovenačkog kao drugog jezika u službene ili privatne
namjene. (na primjer za sticanje slovenačkog državljanstva).
Na besplatan prvi ispit iz znanja slovenačkog jezika na osnovnom nivou imaju
pravo državljani trećih država sa dozvolom za stalni boravak i njihovi porodični
članovi sa dozvolom za privremeni boravak na osnovu spajanja porodice.
Iznajmljivanje stana
Sami možete iznajmiti privatni smještaj. Ako vam poslodavac obezbjeđuje
smještaj, onda takav smještaj mora biti u skladu sa odredbama Pravilnika o
propisanim minimalnim standardima za smještaj stranaca, koji između
ostalog propisuje odgovarajuću kvadraturu, sanitarije i druge uslove.
Zamjena strane vozačke dozvole
Godinu dana od dana prijave prebivališta u Sloveniji možete voziti vozila
koja odgovaraju kategoriji za koju vam je strana dozvola bila izdata.
Nakon 6 mjeseci boravka u Sloveniji možete u upravnoj jedinici zahtjevati
zamjenu važeće strane vozačke dozvole za slovenačku vozačku dozvolu.
Slovenačka vozačka dozvola se vam izda kad položite praktični dio ispita.
Praktični dio ne morate polagati, ako ste državljan države članice EU, Islanda,
Lihtenštajna, Norveške, Hrvatske i Švajcarske.
SOCIJALNA PRAVA LICA SA PRIZNATOM MEĐUNARODNOM
ZAŠČITOM - IZBJEGLICE
Smještaj izbjeglica
Izbjeglice imaju pravo na smještaj u integracijskoj kući ili u drugim stambenim
objektima nadležnog ministarstva jednu godinu od sticanja statusa.
Takođe imaju pravo na novčanu naknadu za smještaj na privatnoj adresi tri
godine od dana sticanja statusa, ako nemaju vlastitih sredstava za izdržavanje ili
ako im izdržavanje nije na neki drugi način obezbijeđeno.
Pravo izbjeglica na jednokratnu novčanu pomoć
Izbjeglice to pravo stiču sa danom konačne odluke o priznanju statusa te
nastanjenjem u integracijskoj kući ili na privatnoj adresi.
Obavezno zdravstveno osiguranje za izbjeglice
Izbjeglice imaju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ako nisu osigurani
po drugom osnovu.
Pravo izbjeglica na rad
Izbjeglice imaju slobodan pristup tržištu rada. Porodični član izbjeglice, koji u
Sloveniji boravi radi spajanja porodice, ima pravo na ličnu radnu dozvolu.
Pravo izbjeglica na odgoj i obrazovanje
Izbjeglice su izjednačene sa državljanima Slovenije u pravima na predškolski
odgoj, osnovnoškolsko, srednješkolsko, visokoškolsko i univerzitetsko
obrazovanje.
SOCIJALNA PRAVA TRAŽIOCA AZILA
Osnovno zbrinjavanje tražioca azila
- smještaj u azinom domu ili njegovi ispostavi
- mjesečni džeparac, ako je tražioc azila bez vlastitih sredstava za izdržavanje
- novčana pomoć u slučaju smještaja na privatnoj adresi
Pravo tražioca azila na hitnu medicinsku pomoć
- hitna medicinska pomoć i hitni prevoz po odluci ljekara
- hitna stomatološka pomoć
- hitno liječenje po odluci nadležnog ljekara
- zdravstvena zaštita žena (kontraceptivna sredstva, prekid trudnoće,
zdravstvena njega u trudnoći i prilikom porođaja)
- dodatne zdravstvene usluge za lica sa posebnim potrebama, koje odobrava i
određuje posebna komisija
Pravo tražioca azila na rad
Za rad je potrebno posjedovati radnu dozvolu za period od tri mjeseca, koja se
može produžavati.
Tražioc azila može zahtijevati radnu dozvolu, ako mu nadležni organ nije izdao
odluku o statusu devet mjeseci nakon podnošenja zahtjeva za azil i ako za
kašnjenje nije odgovoran tražioc azila.
Pravo tražioca azila na obrazovanje
Tražiocima azila se omogući a maloljetnim tražiocima osigura upis u osnovne,
strukovne i srednje škole, uz uslove koji važe za državljane Slovenije.
Isti princip za tražioce azila važi i u slučaju upisa na visokoškolske i
univerzitetske ustanove.
»INTEGRACIJSKI PAKET ZA NEZAPOSELNE MIGRANTE,
IZBJEGLICE IN TRAŽIOCE AZILA«
Savez slobodnih sindikata Slovenije i Slovenska filantropija vodimo ovaj
projekat koji je finansiran iz Evropskog socijalnog fonda i državnog budžeta.
Djelujemo kao branioci prava migranata. Možemo vam pomoći u vezi sa
temama koje su opisane u ovoj brošuri i u vezi sa pitanjima koja se tiču vašeg
boravka u Sloveniji i EU, rada, obrazovanja, statusa, itd.
Možete nas pozvati na besplatan telefonski broj:
080 14 34
Naći ćete nas u Domu sindikata, u Dalmatinovoj ulici 4 u Ljubljani (tel. 01/434 12
90 i 01/434 12 93) i u prostorijama Slovenske filantropije u Poljanskoj ulici 12 u
Ljubljani (tel. 01/ 430 12 88). Internet stranica: www.integracijskipaket.si
KORISNI KONTAKTI
Info tačka za strance, Slovenska c. 55, Ljubljana: 01/472 64 63; 041 659 228
Ambulanta za lica bez zdravstvenog osiguranja:
U Ljubljani, Savsko naselje, Mislejeva ulica 3, tel. 01/437 20 10
U Mariboru, Strossmayerjeva ulica 15, tel. 059 080 359
Služba za rad i zapošljavanje stranaca, Dunajska c. 20, Ljubljana: 080 20 55
Državni ispitni centar, Ob železnici 16, Ljubljana: 01/548 46 00
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ENIC/NARIC centar
(evalvacija obrazovanja), Masarykova cesta 16, Ljubljana: 01/478 47 45
Inspektorat RS za rad, Parmova ulica 33, Ljubljana, 01/280 36 60 in 280 36 70
Prijava zapošljavanja na crno: 01/436 14 11 (telefonska sekretarica)
Područne jedinice Inspektorata RS za rad (srijeda i petak, 9.00-11.00)
Ljubljana-Trbovlje: 01/306 24 90 i 03/562 54 80; Maribor: 02/234 86 00; CeljeVelenje: 03/425 27 00 i 03/898 89 00; Kranj: 04/231 93 22; Koper-Postojna:
05/663 45 20 i 05/721 15 70; Nova Gorica: 05/331 18 60; Brežice: 07/499 50 90;
Novo Mesto-Kočevje: 07/394 21 52 i 01/893 01 90; Murska Sobota-Lendava;
02/512 49 20 i 02/575 11 44
Poreska inspekcija: 080 30 60 (telefonska sekretarica)
Policija: 113; Hitni slučajevi: 112
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
133 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content