close

Enter

Log in using OpenID

IZVOR udomiteljstvo 06.09.MH.

embedDownload
POSTUPAK ZA IZDAVANJE DOZVOLE
za samce i udomiteljske obitelji
➢
➢
➢
➢
postupak se pokreće na zahtjev
zainteresirane stranke
postupak provodi centar za socijalnu
skrb prema mjestu prebivališta
udomitelja
ispunjavanje uvjeta za izdavanje
dozvole pocjenjuje stručni tim centra
dozvola se izdaje na vrijeme od 2
godine.
TROŠKOVI SMJEŠTAJA
Za smještaj u domovima socijalne skrbi čije
je osnivač RH cijenu usluga utvrđuje
ministarstvo nadležno za poslove socijalne
skrbi.
Cijenu usluga za dom socijalne skrbi čiji
osnivač nije RH utvrđuje vlasnik, odnosno
osnivač.
Cijenu usluga i način plaćanja skrbi izvan
vlastite obitelji za korisnika kojem je to pravo
priznato rješenjem centra za socijalnu skrb u
dom socijalne skrbi kojem osnivač nije RH
utvrđuje se ugovorom koje sklapa
ministarstvo nadležno za poslove socijalne
skrbi i osnivač.
Ugovorom se utvrđuje i broj korisnika; cijena
u ovisnosti o vrsti skrbi, pruženim uslugama i
kategoriji doma.
Korisnik se u ovim slučajevima smješta
u treću kategoriju doma.
Dom umirovljenika
Drinska 10, Osijek
Telefon:031/275-455
Dom za psihički bolesne odrasle osobe
„Osijek”:
M. Divalta 2, Osijek
Telefon: 031/570-012
Dom za starije i nemoćne osobe „Julije”
P. Pejačevića 15, Osijek
Telefon: 031/369-064
Udomiteljska obitelji iz Tenja
Udomiteljica: Spomenka Varmuža
Jana Panoniusa 79, Tenja
Telefon: 091/202 9222
UDOMITELJSTV
O
SMJEŠTAJ ODRASLIH I
STARIJIH OSOBA IZVAN
VLASTITE OBITELJI
Udomiteljska obitelj iz Klise
Udomiteljica: Edita Petanović
Vukovarska 46, Klisa
Telefon: 031/599-047
Program podržavaju:
TENJA, V. Mačeka 20
tel/fax: 031 290 433
[email protected]
www.inet.hr/~izvor_os
2009.
UDOMITELJSTVO
SMJEŠTAJ ODRASLIH I STARIJIH
OSOBA IZVAN VLASTITE OBITELJI
Što je udomiteljstvo za odrasle osobe
To je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se
odrasloj osobi osigurava zadovoljenje osnovnih
životnih potreba koje iz bilo kojeg ne ostvaruje u
vlastitoj obitelji, a nije ih u mogućnosti sama
zadovoljiti.
Uvjeti o stjecanju prava na skrb izvan vlastite
obitelji odraslih starijih osoba uređeni su
Zakonom o socijalnoj skrbi i Zakonom o
udomiteljstvu te podzakonskim
aktima donesenim na temelju tih zakona.
Uvjeti za bavljenje udomiteljstvom?
Udomitelj jest samac ili predstavnik udomiteljske
obitelji s kojim centar za socijalnu skrb sklapa
ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
Udomiteljska obitelj može biti i srodnička
udomiteljska obitelj.
Tko može biti udomitelj?
➢ fizička osoba, u pravilu hrvatskog
državljanstva, zdrava psihički i tjelesno,
sa sposobnostima potrebne za zaštitu i
čuvanje, i njegu s osjećajem humanosti i
empatije prema smještenim osobama
(korisnicima)
➢ pravna osoba (vjerska zajednica,
trgovačko društvo, udruga)
Oblici smještaja
Skrb izvan vlastite obitelji obuhvaća sve oblike
smještaja ili boravka u:
1. domovima socijalne skrbi ili drugoj pravnoj
osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi
(po čl. 105. Zakona),
2. obiteljskom domu,
3. udomiteljskoj obitelji i
4. organiziranom stanovanju.
Smještaj ili boravak ostvaruju se kao:
-stalni, tjedni i privremeni smještaj
-cjelodnevni i poludnevni boravak i
-organizirano stanovanje.
Osnivač domova može biti:
➢ Republika Hrvatska, odnosno jedinice
regionalne samouprave
➢ druga pravna osoba (vjerska
zajednica, udruge, trgovačka društva)
➢ domaća i (iznimno) strana fizička
osoba
Osnivač domova za odrasle osobe (starije i
nemoćne čl. 72. Zakona) može biti:
➢ fizička ili pravna osoba uz odobrenje
ureda državne uprave u županiji
nadležne za poslove socijalne skrbi, a
uz dobiveno prethodno mišljenje
ministarstva nadležnog za poslove
socijalne, ukoliko je dom uključen u
mrežu domova socijalne skrbi.
UDOMITELJSKA OBITELJ
Može biti obitelj koja ima
➢ stambene, socijalne i druge uvjete
koji omogućavaju smještaj osobi
primjereno stanovanje, pravilnu
ishranu, zadovoljavanje drugih
potreba i interesa i human odnos
prema korisnicima.
U jednu udomiteljsku obitelj može biti
smješteno najviše 4 odrasle osobe, u pravilu
iste kategorije.
Ako je udomitelj samac, može skrbiti, u
pravilu, o najviše dvije odrasle ili starije
osobe.
Centar za socijalnu skrb prema mjestu
prebivališta udomitelja ocjenjuje propisane
uvjete u pogledu prostora, opreme i radnika
i izdaje dozvolu za obavljanje udomiteljstva
na razdoblje od 3 godine, s mogućnošću
obnavljanja.
Udomitelj (obitelj) je dužna prije prijema, a
kasnije najmanje jednom godišnje prolaziti
tečaj koji organizira centar za socijalni rad.
PRUŽANJE USLUGA SKRBI IZVAN
VLASTITE OBITELJI KAO PROFESIONALNE
DJELATNOSTI
OBITELJSKI DOM
Za odrasle ili starije osobe može imati
od 5 do 20 korisnika.
Odobrenje za pružanje usluga izdaje se
jednom punoljetnom članu koji
➢ ima odgovarajuću stručnu spremu
(najmanje srednju),
➢ ima poslovnu sposobnost,
➢ zdravstvenu sposobnost za obavljanje
djelatnosti,
➢ nije u radnom odnosu već te poslove
obavlja kao profesionalnu djelatnost,
➢ raspolaže odgovarajućim prostorom i
opremom.
Odobrenje za rad daje ministarstvo nadležno za
poslove socijalne skrbi, odnosno ured državne
uprave u županiji nadležan za poslove socijalne
skrbi.
prostora, opreme i radnika propisuje nadležno
ministarstvo za socijalnu skrb.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content