close

Enter

Log in using OpenID

26. prosinac

embedDownload
HRVATSKI KATOLIČKI CENTAR CANBERRA
CANBERRA--QUEANBEYAN
St Augustine’s Church FARRER ACT 2607; 262 Beasley Street
(PO Box 84: Farrer ACT 2607) Tel. 62862280; Fax 62869580
E-mail:[email protected]
PA S T O R A L N I L I S T
26. 12. 2010. - 02. 01. 2011.
Boţić—Sv. Stjepan, Godina A
MISNE INTENCIJE (26.12.2010.—02.01.2011.)
26.12.2010. Farrer 10.30am
( pro populo ) Sv. OBITELJ, Sv. Stjepan
+Vinka Grgić p.n. Ljube i Zore Grgić
27.12.2010. Farrer 6.30pm
31.12.2010. Farrer 6.30pm
Sv. IVAN, apostol i evanđelist
blagdan sv. Silvestra pape
Misa zahvalnica, posljedni dan u građanskoj godini.
01.01.2011. Farrer 10.30am
02.01.2011. Farrer 10.30am
NOVA GODINA
BOGOJAVLJENJE, Sv. TRI KRALJA
Pokoj vječni daruj im Gospodine!
I svjetlost vječna neka im svijetli.
Počivali u miru Boţijem. Amen!
LITURGIJSKI KALENDAR KROZ TJEDAN (Farrer
(Farrer))
PON
27.12.
6.30pm
Sv. Ivan, apostol i evanđelist
UTO
28.12.
NEVINA DJEČICA, MLADENCI
SRI
29.12.
Toma Becket, David
ČET
30.12.
6.30pm
PET
31.12.
6.30pm
ZA STARIJE I BOLESNE
( n akon razgovor, kava ,čaj itd. )
Časoslov za puk Božji—
Misa zahvalnica
SUB
01.01.
10.30am
MARIJA BOGORODICA
NED
02.01.
10.30am
BOGOJAVLJENJE , Sv. TRI KRALJA
Nova Godina
Farrer 10.30 am
Boţić i Nova Godina u našoj Domovini
Liturgijska čitanja - godina C
Prvo čitanje: (Sir 3, 2-6. 12-14)
Čitanje Knjige Sirahove
Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko štuje oca okajava
grijehe svoje, i tko časti majku svoju sabire blago. Tko štuje oca radovat će se sa svoje djece i bit će uslišen u
dan molitve svoje. Tko časti oca svojeg, dugo ţivi; tko čini radost majci svojoj sluša Gospoda. Sine moj,
pomozi oca svoga u starosti i ne ţalosti ga za ţivota njegova. Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi
ga ti, koji si u punoj snazi. Jer, ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha.
Riječ Gospodnja.
Blago svima koji se boje Gospodina!
Prijevni psalam: Ps 24
Drugo čitanje: (Kol 3, 12-21))
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Zaodjenite se - kao izabranici Boţji, sveti i ljubljeni - u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost,
strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu prituţbu! Kao što je Gospodin
vama oprostio, tako i vi! A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima
vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu
prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama
duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina
Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu! Ţene, pokoravajte se svojim muţevima kao što dolikuje u Gospodinu!
Muţevi, ljubite svoje ţene i ne budite osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u
Gospodinu! Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom.
Riječ Gospodnja.
ALELUJA:
Mir Kristov neka upravlja srcima vašim.
Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!
Evanđelje: (Mt 2, 13-15. 19-23)
Čitanje svetog EvanĎelja po Mateju
Kad mudraci otiĎoše, gle, anĎeo se Gospodnji u snu javi Josipu: "Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te
bjeţi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod traţiti dijete da ga pogubi. On ustane, uzme noću
dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja - da se ispuni što Gospodin reče po
proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga. Nakon Herodova skončanja, gle, anĎeo se Gospodnji javi u snu Josipu u
Egiptu: "Ustani, reče, uzmi dijete i njegovu majku te poĎi u zemlju izraelsku jer su umrli oni koji su djetetu o
glavi radili." On ustane, uzme dijete i njegovu majku te uĎe u zemlju izraelsku. Ali saznavši da Arhelaj vlada
Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo pa, upućen u snu, ode u kraj galilejski. DoĎe i nastani
se u gradu zvanu Nazaret - da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin.
Riječ Gospodnja.
Božić i Nova Godina
Božićno čestitanje najprije se dogaĎalo u kući meĎu članovima obitelji. Zatim je
obuhvatilo roĎake i prijatelje, a na kraju sve mještane. Čestitanje Božića od kuće do
kuće, tzv. koledanje, obavljalo se uz pjevanje božičnih pjesama, a čestitari, zvani
betlehemari ili pastiri, bi primali darove.
Vjernost kršćanskoj poruci Božića iskazuje se izrazima božićnog čestitanja: Faljen Isus!
Čestit vam bio Bog i Božić i sveto slavno poroĎenje! uz Koledanje tj. čestitarski ophod
odgovor: I vaša duša kod Boga bila! Ili: Čestit božić i poroĎenje Isusovo! uz odgovor:
Čestita ti vira i duša! Lijepa je čestitka: Na dobro ti došlo poroĎenje Gospodinovo! s
odgovorom: I tebi, brate, i svim tvojim u
Veselmo se ov čas, braćo premila, kući! Naravno, svetkovanje blagdana uključuje
božićni odlazak u crkvu na mise, ali i znakove izmirenja izmeĎu zavaĎenih unutar roda
ili meĎu sujedima.
Čestitanje Božića želi povećati radost slavljenja božićnog blagdana. Vjernost običajima
može umnožiti tu radost, ali vjernički narod ne zaboravlja da je Isus Krist Svijeta
Razveselitelj. Tu radost, osim općeprihvaćene pjesme u zbiru hrvatskih božićnih
popijevki Radujte se narodi, izrazito naglašava pjesma iz okolice Šibenika, i to osobitu
u pripjevu koji Isusa naziva "radošću, dikom i sladošću":
Novu godinu koju slavimo prvog
siječnja uveo je rimski državnik i
vojskovoĎa Gaj Julije Cezar 36. godine
pr.Kr. želeći urediti radne i neradne
dane.
Po njemu i njegovu nasljedniku
Augustu dva su mjeseca dobila ime, a
ostali nazivi su ostali iz starog
kalendara, prema kojem je godina
počinjala u ožujku.
Dugo vremena ostatak svijeta se
opirao proslavi Nove godine u siječnju,
sve negdje do sredine 6. stoljeća. U
13. stoljeću na taj dan uvedena je i
svetkovina,
a
nakon
Drugog
vatikanskog sabora, na Novu godinu
se slavi blagdan Bogorodice. Danas se
na ovaj dan obilježava i Svjetski dan
mira.
Naravno, ni dan danas početak godine
nije jednak u svim kulturama i
civilizacijama. Tako npr. Kina Novu
godinu slavi prema svome tradicijskom
kalendaru,
prema
kretanjima
i
položaju Sunca, Mjeseca i Zemlje.
jer je Diva noćas Sina rodila.
Zdrav Isuse, naša radost, naša
dika,
naša slodost, Spasitelju naš!
Svitlost u jedan čas bi svita svemu
kad Marija rodi u Betlemu,
Zdrav Isuse, naša radost, naša
dika,
Naša slodost, Spasitelju naš!
Pastiri, sad vi stada pustite,
ditiću malom svi skupno hodite,
Zdrav Isuse, naša radost, naša
dika,
naša slodost, Spasitelju naš.
Web stranica www.hkc.com.au naših misija posebno Canberra - Queanbeyan. OTVORITE I POGLEDAJTE!
HVALA SVIM DOBROĈINITELJIMAkoji na bilo koji naĉin pomažu duhovni –materijalni rast naše misije Canberra.
Sv. Franjo Asiški
Non solum sibi vivere sed et aliis proficere.
Crkvu očistili:
Elza Grgić, Vera Pinjuh,
Marija Špralja i Ivka Trošelj (grupa 2)
Crkvu čiste:
Marija Vondruš i Drina Čuljak
(grupa 3)
Darovi
CRKVA
Kriţ (raspelo)
Boţić (ckrvena milostinja) Kolači 611 (za domovinski karitas i KSA)
Vlatko i Radojka Hrstić (za crkvu) 1000 Ljubo i Zora Grgić (KSA) 50
Pere i Nada Lemezina 200, Pero Matijašević 100 ( američki dolar ) , Viktor i Marija Diškordia
50, Zora i Stipe Mihaljević 200
Kip bl. Alojzije Stepinac Pero Matijašević 200 ( američki dolar) Zora Pavelić ( za knjigu ) 50
Radili
Toni Krajcar, Veselko Soldo, Ivica Tomičić, Ante Cvitanović, Slavko Črep, Mate Barišić
ŢUPNE OBAVIJESTI (26.12.2010.—02.01.2011.)
Božić, Sv. Stjepan - A
SKYAIR SERVICES- HODOĈAŠĆE 2011.
Turneja Hrvatske, SUSRET S PAPOM
u Zagrebu i Hodoĉašće u SVETU ZEMLJU!
Polazak iz Sydneya 27.svibanj 2011.
12.02.2011.
( Farrer 10.30am)
40. obljetnica misije
Biskup Mark Coleridge,
blagoslov kipa
bl. Alojzija Stepinca
(1.40cm x 30cm).
13. 02. 2011.
Farrer 10.30am
Provincijal Bosne Srebrene
fra Lovro Gavran slavit će
svetu misu na Farreru s
pukom naše misje
Canberra QNB!
HVALA na darovima koje ste dali za domovinski Caritas.
Zahvaljujem pastoralnoj karitativnoj grupi de Mattias
koja je prilikom prodaje kolača za potrebe
karitasa i KSA skupila 611 AUD
.........................
Nova Godina (01.01.2011.)
Farrer 10.30am
Bateman’s Bay 11am
02.01.2011.
Bogojavljenje (sv. TRI KRALJA)
Farrer 10.30am
Bateman’s Bay 11am
Povodom 40. obljetnice iduće godine imat ćemo lutriju (tombolu)
RAFFLE koja je registrirana kod grada Canberre.
Izvlačenje je 12.02.2011. poslije svete mise, za vrijeme piknika.
Nagrade:
1st Prize
Qeen size bed quilt
2nd Prize
Table runner and 6 place mats
3rd Prize
Hand painted porcelain plate
Lutrija košta 2 $, lutirje moţete kupiti poslije mise, i idućih nedjelja.
Petak 31. prosinca 2010. (O’Connor)
Novogodišnja zabava 18.30pm.
Zabavlja sastav “PRVA LIGA” iz
Sydney-a.
Rezervacije tel. 6248 8782
(13-18 sati srijeda do subote, 13-22 sati petak)
Fra Miroslav Mandić 0401 150 590
Blagoslov obitelji (kuća) smo završili u Batemans
Bay, ako smo koga “priskoĉili”ili nije bio doma
javite nam da doĎemo.
U Canberri blagoslov obitelji (kuća) počinjemo
08.01.2011. petak) pomagat će nam , fra Stipan
Šešelja, fra Zoran Mandić i fra Stipo Karajica.
Svim našim vjernicma želimo sretne Božićne
blagdane i od Boga blagoslovljenu
novu 2011. godinu.
Fra Stipan Šešelja 0437 703 284
NAJVJERNIJA ODVJETNICE NA BRANIKU STOJ, ČUVAJ NAŠU SVETU VJERU I HRVATSKI DOM!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 847 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content