close

Enter

Log in using OpenID

ACP-41COFM121GEEI ACP-36COFM105GEEI

embedDownload
Upute za uporabu
Korisničko uputstvo
Korisničko uputstvo
Упатства за употреба
Udhëzime për përdorim
User manual
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
13
RoHS
HR
BiH
Upute za
uporabu
$&3&2)0*((,
ACP-41COFM121GEEI
13
RoHS
Napomene
♦ Ukupan kapacitet unutarnjih jedinica koje rade istovremeno ne smije premašivati kapacitet vanjskih
jedinica za više od 150% jer će u suprotnom učinak hlađenja (grijanja) svake unutarnje jedinice biti slab.
♦ Uključite jedinicu u struju 8 sati prije početka uporabe što će pomoći za uspješno pokretanje.
♦ Normalna je pojava da ventilator unutarnje jedinice nastavlja s radom na 20-70 sekundi nakon što
unutarnja jedinica primi "stop" signal kako bi se u potpunosti iskoristila preostala toplina.
♦ Kada dođe do konflikta u radu unutarnje i vanjske jedinice to će se prikazati na 5 sekundi na žičanom
upravljaču nakon čega će unutarnja jedinica prestati s radom. U dotičnom slučaju normalan se rad može povratiti
usklađivanjem načina rada jedinica: hlađenje je kompatibilno sa sušenjem i ventilatorskim radom dok je
ventilatorski rad kompatibilan sa svim drugim načinima rada. Ukoliko tijekom rada uređaja nestane struje
unutarnje jedinica će tri minute nakon povratka struje poslati vanjskoj jedinici signal „start“.
♦ Tijekom instalacije komunikacijski i strujni kabel se ne smiju međusobno omatati već ih treba razdvojiti
na minimalnu udaljenost od 2 cm jer će u suprotnom uređaj vjerojatno raditi neispravno.
♦ Napomene za osoblje zaduženo za otklanjanje problema i održavanje:
Tijekom otklanjanja problema i održavanja obavezno uključite u struju grijaći pojas kompresora 8 sati prije
pokretanja kompresora! Nakon pokretanja kompresor mora raditi bez prekida minimalno 30 minuta jer će se u
suprotnom oštetiti!
Ovaj proizvod se ne smije odlagati zajedno sa kućanskim otpadom već se treba odložiti na
ovlašteno skupljališno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Zahvaljujemo na kupnji VIVAX klima uređaja. Prije uporabe molimo pažljivo pročitajte ove upute
za uporabu te ih sačuvajte za buduće savjete.
Sadržaj
I
Sigurnosne predostrožnosti ....................................................................... 1
II Upute za instalaciju ................................................................................... 2
1
Mjesto instalacije i stvari na koje treba obratiti pozornost .............................. 2
2
Instalacija vanjske jedinice .............................................................................. 4
3
Povezivanje unutarnje i vanjske jedinice ......................................................... 6
4
Punjenje sredstvom za hlađenje i probni rad ................................................... 8
III Princip rada jedinice................................................................................ 11
IV Dijelovi i komponente jedinice ............................................................... 12
V Održavanje .............................................................................................. 13
1
Provjere prije sezonske uporabe .................................................................... 13
2
Provjere nakon sezonske uporabe ................................................................. 13
VI Otklanjanje problema .............................................................................. 14
1
Prije kontaktiranja servisnog centra molimo provjerite sljedeće ................... 14
2
Sljedeće pojave ne predstavljaju kvarove. ..................................................... 15
3
Opis grešaka .................................................................................................. 15
4
Servisiranje.................................................................................................... 21
VII Radni parametri ...................................................................................... 22
Sigurnosne predostrožnosti
I
Sigurnosne predostrožnosti
Molimo prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik te koristite uređaj u skladu sa uputama navedenim u
priručniku.
Molimo posebnu pažnju posvetite značenju ovih znakova:
UPOZORENJE! 㸸Označava da neispravna uporaba može rezultirati smrću ili teškim ozljedama
OPREZ! 㸸Označava da neispravna uporaba može rezultirati ozljedama ili oštećenjima imovine.
Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu u uredima, restoranima, rezidencijama ili sličnim mjestima.
UPOZORENJE!
‹ Za instalaciju molimo angažirajte ovlašteni servis. Neispravna instalacija može rezultirati istjecanjem vode,
strujnim udarom ili požarom.
‹ Molimo instalirajte uređaj na mjesto koje može podnijeti njegovu težinu. Ukoliko mjesto nije dovoljno snažno
uređaj može pasti i prouzročiti ozljede.
‹ Kako bi se osigurala ispravna odvodnja odvodna cijev mora biti ispravno instalirana Tu skladu sa instalacijskim
uputama. Poduzmite odgovarajuće mjere za toplinsku izolaciju kako bi se spriječilo kondenziranje vode. Neispravna
instalacija cijevi može rezultirati istjecanjem vode i močenjem predmeta u prostoriji.
‹
U blizini klima uređaja nemojte koristiti ili pohranjivati zapaljive, eksplozivne, otrovne ili druge opasne tvari.
‹
U slučaju kvara (poput mirisa paljevine, itd.) odmah isključite uređaj iz strujne utičnice.
‹
Zračite prostoriju kako biste spriječili nestanak kisika u istoj.
‹
Ne gurajte prste ili ikakve predmete u izlaze i ulaze za zrak.
‹
Molimo redovito provjeravajte je li nosač oštećen.
‹ Nikada ne modificirajte klima uređaj. Za popravak ili preseljenje klima uređaja molimo kontaktirajte ovlašteni
servis.
‹ Neprofesionalnom osoblju je zabranjeno rastavljanje razvodne kutije zbog visokog napona unutar vanjske
jedinice.
U strujni krug bi trebalo ugraditi svepolni prekidač sa minimalnim razmakom od 3 mm među svim polovima.
Oprez!
‹
Prije instalacije molimo provjerite odgovara li napon strujne mreže radnom naponu uređaja, navedenom na
pločici sa tehničkim podacima.
‹
Prije uporabe molimo uvjerite se da su strujni kabel, odvodna cijev i ostale cijevi ispravno spojene kako bi se
spriječilo istjecanje vode, sredstva za hlađenje, strujni udar ili požar.
‹
Uređaj mora biti uzemljen kako bi se spriječio strujni udar. Molimo uzemljenje ne spajajte na plinske cijevi,
vodovodne cijevi, gromobrane ili telefonske linije.
‹
Nakon uključenja klima uređaj se ne smije gasiti minimalno 5 minuta jer će to u suprotnom negativno djelovati
na radni vijek uređaj.
‹
Ne dopuštajte djeci da upravljaju klima uređajem.
‹
Ne dodirujte uređaj mokrim rukama.
‹
Prije čišćenja klima uređaja ili zamjene filtara obavezno isključite uređaj iz strujne utičnice.
‹
Molimo isključite uređaj iz strujne utičnice ukoliko ga ne namjeravate koristiti dulje vrijeme.
‹
Molimo ne izlažite klima uređaj vodi ili vlazi.
‹
Molimo ne stojte na ili postavljajte predmeta na klima uređaj.
‹
Preporuča se godišnje testiranje uređaja.
1
Upute za instalaciju
II Upute za instalaciju
1 Mjesto instalacije i stvari na koje treba obratiti pozornost
Instalaciju uređaja treba izvršiti u skladu sa zakonskim propisima. Kvaliteta instalacije izravno utječe na normalnu
uporabu te stoga korisnik ne bi trebao sam izvršiti instalaciju već bi instalaciju i otklanjanje problema trebalo izvršiti
ovlašteno osoblje. Klima uređaj se smije uključiti nakon provjere instalacije i ispravnosti.
a. Mjesto instalacije unutarnje jedinice mora odgovarati sljedećim uvjetima:
1) Unutarnje jedinica ne smije biti izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti.
2) Mjesto instalacije mora biti dovoljno čvrsto da podnese težinu jedinice.
3) Odvodna cijev se može jednostavno sprovesti van.
4) Protok zraka kroz ulaz/izlaz za zrak nije blokiran.
5) Cijev sredstva za hlađenje unutarnje jedinice se može jednostavno sprovesti do vanjske jedinice.
6) Nema zapaljivih ili eksplozivnih tvari i plinova.
7) Nema korozivnog plina, teške prašine, slane magle, smoga ili vlage.
b. Odabir mjesta instalacije vanjske jedinice
1) Vanjsku jedinicu treba instalirati na stabilnu i dovoljno čvrstu površinu.
2) Vanjsku i unutarnju jedinicu treba međusobno smjestiti što bliže kako bi se minimizirala duljina i savijanje cijevi
sredstva za hlađenje.
3) Nemojte instalirati vanjsku jedinicu pod prozor ili između zgrada kako biste spriječili da normalna buka pri radu
ulazi u prostoriju.
4) Protok zraka kroz ulaz/izlaz za zrak nije blokiran.
5) Vanjsku jedinicu bi trebalo instalirati na dobro ventilirano mjesto kako bi mogla uzimati i izbacivati dovoljno zraka.
6) Nemojte instalirati vanjsku jedinicu na mjesto na kojem ima zapaljivih i eksplozivnih tvari te na mjesta na kojima
ima teške prašine, slane magle, i drugih oblika jako onečišćenog zraka.
Na ulaz/izlaz za zrak vanjske jedinice se ne smije instalirati cijev za dovod/odvod zraka. Tijekom grijanja
kondenzirana voda bi kapala sa baze okvira te bi se zamrzavala kada se vanjska ambijentalna temperatura spusti ispod
0°C . Također, instalacija vanjske jedinice ne bi smjela utjecati na ispuštanje topline jedinice.
OPREZ!
Jedinica instalirana na sljedećim mjestima će najvjerojatnije neispravno raditi. Ukoliko se dotična mjesta ne mogu izbjeći
molimo kontaktirajte ovlašteni VIVAX servisni centar. c gdje ima puno ulja; d alkalno tlo u blizini mora; e gdje ima
sumpornog plina (poput sumpornih termalnih izvora); f gdje ima uređaja visoke frekvencije (poput bežičnih uređaja,
električnih uređaja za zavarivanje ili medicinske opreme); g u posebnim okolnostima.
c. Električno povezivanje
1) Instalaciju treba izvršiti u skladu sa zakonskim propisima.
2) Smije se koristiti isključivo strujni kabel deklariranog kapaciteta i zaseban strujni krug.
3) Ne povlačite strujni kabel na silu.
4) Električnu instalaciju bi trebalo izvršiti profesionalno osoblje u skladu sa lokalnim zakonima, propisima i uputama u
ovom priručniku.
5) Promjer strujnog kabela bi trebao biti dovoljno velik u slučaju mora se zamijeniti odgovarajućim strujnim kabelom.
2
Upute za instalaciju
6) Uzemljenje bi trebalo biti ispravno a žicu uzemljenja bi profesionalno osoblje trebalo spojiti na uzemljenje zgrade.
Također treba ugraditi zračni prekidač sa funkcijama funkcije toplinskog i magnetskog isključivanja, kako bi se izbjegli kratki
spojevi i preopterećenje.
Tablica 1
Napajanje
Kapacitet zračnog prekidača
Preporučeni kabel
(broj×poprečni presjek)
ACP-36COFM105GEEI
220-240V~ 50Hz
32A
4mm2×3
ACP-41COFM121GEEI
220-240V~ 50Hz
32A
4mm2×3
Model
d. Zahtjevi za uzemljenje
1) Klima uređaj je električni uređaj klase I, te stoga molimo izvršite pouzdano uzemljenje uređaja.
2) Žuto-zelena dvobojna žica klima uređaja je žica uzemljenja te je se ne smije koristiti u druge svrhe. Ne smije se
odrezati ili stezati vijkom, jer će u suprotnom doći do strujnog udara
3) Korisnik mora osigurati pouzdan priključak za uzemljenje, molimo ne spajajte žicu za uzemljenje na sljedeća mjesta.
Vodovodne cijevi
Plinske cijevi
Ventilacijske otvore
Druga mjesta koja profesionalno osoblje smatra nepouzdanima.
ACP-36COFM105GEEI
INDOOR UNIT A
XT1
XT2
INDOOR UNIT B
Sl.1
3
N
XT3
INDOOR UNIT C
POWER
XT4
INDOOR UNIT D
L
XT5
OUTDOOR UNIT
ACP-41COFM121GEEI
XT2
INDOOR UNIT B
INDOOR UNIT A
XT1
XT3
INDOOR UNIT C
Slika 2.
Slika 2.
N
XT4
INDOOR UNIT D
POWER
XT5
INDOOR UNIT E
L
XT6
OUTDOOR UNIT
Upute za instalaciju
e. Buka
1) Odaberite mjesto sa dobrom ventilacijom jer to može utjecati na radna svojstva klima uređaja i povećati buku.
2) Instalirajte klima uređaj na temelj koji može podnijeti njegovu težinu. Nedovoljna snaga temelja može rezultirati
padom uređaja i uzrokovati ozljede.
3) Odaberite mjesto na kojemu vrući zrak ili buka neće smetati Vašim susjedima.
4) Nikada ne postavljajte predmete u blizinu izlaza za zrak uređaja jer to može utjecati na radna svojstva ili povećati
buku.
5) Ukoliko tijekom rada dođe do neuobičajene buke odmah kontaktirajte dobavljača.
f. Dodaci za instalaciju
Za popise dodataka unutarnjoj i vanjskoj jedinici pogledajte sadržaje ambalaže.
2 Instalacija vanjske jedinice
a Predostrožnosti pri instalaciji vanjske jedinice
Kako bi se osigurao ispravan rad uređaja mjesto instalacije treba odabrati u skladu sa sljedećim načelima.
1) Vanjsku jedinicu treba instalirati tako da se zrak koji ispuhuje vanjske jedinica ne vraća, te prilikom instalacije treba
ostaviti dovoljno prostora za buduće popravke i održavanje.
2) Mjesto instalacije mora biti dovoljno prozračno kako bi vanjska jedinica mogla primati i ispuhivati dovoljno zraka.
Osigurajte da oko ulaza i izlaza za zrak vanjske jedinice nema prepreka. Ukoliko ikakva prepreka blokira ulaz ili izlaz za zrak
uklonite je.
3) Mjesto instalacije mora biti dovoljno čvrsto da podnese težinu vanjske jedinice, te mora biti sposobno izolirati buku i
spriječiti vibracije. Uvjerite se da zrak i buka iz jedinice ne ometaju Vaše susjede.
4) Prilikom podizanja jedinice treba koristiti rupu namijenjenu za podizanje kako bi se spriječilo oštećenje zaštitnog
sloja koji štiti jedinicu od hrđanja.
4
Upute za instalaciju
5) Izbjegavajte izlaganje jedinice izravnoj sunčevoj svjetlosti.
6) ) Mjesto instalacije mora biti sposobno odvoditi kišnicu i otopljenu vodu.
7) Mjesto instalacije mora štititi jedinicu od zatrpavanja snijegom, smeća ili uljane magle.
8) Tijekom instalacije treba implementirati gumene ili opružne amortizere kako bi se smanjila buka i vibriranje uređaja.
9) Instalacijske dimenzije bi trebale biti u skladu sa zahtjevima navedenim u ovom priručniku a vanjska jedinica mora
biti dobro učvršćena.
10) Instalaciju bi trebalo izvršiti ovlašteno osoblje.
b. Instalacija vanjske jedinice
1) Dimenzije vanjske jedinice
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
Slika 4
2) Tijekom transporta vanjske jedinice treba koristiti dva dovoljno duga konopa za podizanje u četiri smjera a razdvojni
kut mora biti manji od 40° kako bi se spriječilo pomicanje središta jedinice.
3) Tijekom instalacije treba vijcima M12 učvrstiti nosač za okvir jedinice.
4) Jedinicu bi trebalo instalirati na betonsku bazu visine 10 cm.
5) Instalacijski razmaci jedinice su prikazani na slici 5.
Zahtjevi za instalacijskim razmacima vanjske jedinice:
Slika 5
5
Upute za instalaciju
3 Povezivanje unutarnje i vanjske jedinice
a. Spajanje strujnog kabela:
OPREZ!
Treba instalirati osigurač koji je u stanju prekinuti napajanje cijelog sistema.
1) Otvorite bočnu ploču.
2) Provucite strujni kabel kroz gumeni prsten.
3) Spojite strujni kabel na terminale "L", "N" i na terminal za uzemljenje te zatim spojite terminale žica "N(1),2,3"
unutarnje jedinice sa odgovarajućim terminalima vanjske jedinice.
4) Kopčama učvrstite strujni kabel.
b. Dopuštenja duljina i pad cijevi sredstva za hlađenje
Tablica 3
Dopuštena duljina
36
42
36
42
70
80
L1 +L2 +L3 + L4
L1 +L2 +L3 + L4 + L5
20
25
LX
Vanjska i unutarnja
jedinica
15
15
H1
Unutarnja i unutarnja
jedinica
7.5
7.5
H2
Ukupna duljina(m)
Maksimalna duljina za jednu jedinicu(m)
Maksimalna
instalacijska
visina
Cijev sredstva za hlađenje
Tablica 4: Dimenzije cijevi sredstva za hlađenje unutarnje jedinice
Kapacitet unutarnje jedinice
09,12
18
21,24
Cijev za plin
φ9.52
φ 12.7
φ 15.9
jedinica: mm
Cijev za tekućinu
φ 6.35
φ 6.35
φ 9.52
c. Povezivanje cijevi između unutarnje i vanjske jedinice
1) Za momente sile stezanja vijaka pogledajte sliku 6.
2) Poravnajte kraj bakrene cijevi sa navojem sa maticom te zatim rukom stegnite maticu.
6
Upute za instalaciju
3) Nakon toga moment ključem stegnite maticu do potrebne razine (kako je prikazano na slici 6).
4) Kut savijanja cijevi ne smije biti previše malen jer će u suprotnom cijev puknuti. Za savijanje cijevi molimo koristite
savijač cijevi.
5) Spužvom omotajte izloženu cijev sredstva za hlađenje i spojeve te ih zatim omotajte izolir trakom.
Cijev
Matica
Cijev
Moment ključ
Običan
ključ
Slika 6.
Tablica 5: Moment sile za stezanje matica
Promjer
φ6.35mm
φ9.52mm
φ12.7mm
φ15.9mm
Debljina zida (mm)
≥ 0.5
≥ 0.71
≥1
≥1
Moment sile zatezanja
15-30 (N-m)
30-40(N-m)
45-50(N-m)
60-65(N-m)
OPREZ!
ᬅ Tijekom spajanja unutarnje jedinice i cijevi sredstva za hlađenje nemojte nikada na silu povlačiti spojeve unutarnje
jedinice jer u suprotnom može puknuti kapilarna ili druge cijevi, što će rezultirati istjecanjem vode.
ᬆ Cijev sredstva za hlađenje ni trebala biti učvršćenja nosačima, tj. ne dopuštajte da jedinica drži njezinu težinu.
OPREZ!
Kod sistema sa višestrukim unutarnjim jedinicama svaka cijev treba biti označena kako bi se znalo kojem sistemu
pripada, kako bi se izbjeglo pogrešno spajanje cijevi.
e. Instalacija zaštitnog sloja cijevi sredstva za hlađenje
1) Cijev sredstva za hlađenje bi trebala biti izolirana izolacijskim materijalom i izolir trakom kako bi se spriječila
kondenzacija i kapanje vode.
2) Spojevi unutarnje jedinice bi trebali biti omotani izolacijskim materijalom, kako je prikazano na slici 7.
Bez razmaka
Slika 7
7
Upute za instalaciju
OPREZ!
Nakon odgovarajuće zaštite cijevi nikada je ne savijajte za mali kut jer bi u suprotnom mogla napuknuti ili puknuti.
f. Omatanje cijevi izolir trakom:
1) Izolir trakom zajedno omotajte poveznu cijev i kabele te ih odvojite od odvodne cijevi kako biste spriječili istjecanje
kondenzirane vode.
2) Izolir trakom omotajte cijev od dna vanjske jedinice do gornjeg kraja gdje cijev ulazi u zid. Prilikom omatanja izolir
trakom svaki novi krug trake mora dopola prekrivati prethodni krug.
3) Pomoću držača pričvrstite omotanu cijev za zid.
OPREZ!
Ne omatajte cijev previše snažno jer će u suprotnom učinak izolacije biti slabiji. Nadalje, držite odvodnu cijev
odvojenu od cijevi.
Nakon izoliranja cijevi zatvorite rupu u zidu materijalom za brtvljenje kako biste spriječili ulazak vjetra i kiše u
prostoriju.
4 Punjenje sredstvom za hlađenje i probni rad
a. Punjenje sredstvom za hlađenje
1) Iako je unutarnja jedinica napunjena sredstvom za hlađenje prije isporuke prilikom instalacije je treba nadopuniti.
2) Provjerite jesu li ventil za tekućine i ventil za plin vanjske jedinice u potpunosti zatvoreni.
3) Na način prikazan na sljedećoj slici (slika.8), vakuumskom pumpom izbacite plin iz unutarnje jedinice i cijevi
sredstva za hlađenje.
Slika 8
4) Dok kompresor ne radi putem ventila za tekućinu na vanjskoj jedinici (ne putem ventila za plin) napunite cijev
sredstva za hlađenje sredstvom R410A
b. Izračun količine sredstva za hlađenje kojim treba nadopuniti uređaj
1) Količina sredstva za hlađenje u vanjskoj jedinici prije isporuke:
Tablica 6.
Model
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
Količina sredstva za hlađenje (kg)
4.3
4.8
Napomene:
Količina sredstva za hlađenje navedena u gornjoj tablici ne uključuje sredstvo za hlađenje u unutarnjoj jedinici i
cijevi sredstva za hlađenje.
Količina sredstva za hlađenje koju treba dodati ovisi o promjeru i duljini cijevi sredstva za hlađenje koja se određuje
tijekom instalacije klima uređaja.
Zapišite dodanu količinu sredstva za hlađenje zbog održavanja u budućnosti.
8
Upute za instalaciju
2) Izračun dodatne količine sredstva za hlađenje
Ukoliko je ukupna duljina cijevi sredstva za hlađenje (cijev za tekućinu) kraća od navedene u tablici ne treba dodavati
sredstvo za hlađenje.
Tablica 7
Model
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
Ukupna duljina cijevi za tekućinu (a+b+c+d+e)
≤ 40m
≤ 50m
Dodatna količina sredstva za hlađenje2=Σ dodatne duljine cijevi za hlađenje × 22g/m (cijev za tekućinu 1/4'').
Napomena: ukoliko je ukupna duljina cijevi sredstva za hlađenje dulja od navedene u gornjoj tablici dodatna količina sredstva
za hlađenje za dodatnu duljinu se treba dodati po formuli 22g/m.
3) Primjer: ACP-41COFM121GEEI
Slika 9
Tablica 8 Unutarnja jedinica
Serijski br.
Unutarnja jedinica
Unutarnja jedinica
Unutarnja jedinica
Unutarnja jedinica
Unutarnja jedinica
Model
Cijevni tip ACP-09CIFM25GEEI
Cijevni tip ACP-09CIFM25GEEI
Cijevni tip ACP-09CIFM25GEEI
Cijevni tip ACP-09CIFM25GEEI
Cijevni tip ACP-18CIFM50GEEI
Tablica 9 Cijev sredstva za hlađenje
Serijski br.
A
B
C
D
E
Promjer
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ9.52
Duljina
20m
20m
15m
5m
5m
Ukupna duljina sredstva za hlađenje iznosi: A+B+C+D=20+20+15+5+5=65m. Stoga minimalna dodatna količina
sredstva za hlađenje iznosi (65-50)X0.022=0.33kg (Napomena: ukoliko je cijev duljine do 50 m nije potrebno dodavati
sredstvo za hlađenje).
4) Bilježenje dodatne količine sredstva za hlađenje
Tablica 10 Unutarnja jedinica
Br.
Model unutarnje jedinice
Dodatna količina sredstva za hlađenje (kg)
1
2
N
Ukupno
9
Upute za instalaciju
Promjer
Tablica 11 Cijev sredstva za hlađenje
Ukupna duljina (m)
Dodatna količina sredstva za hlađenje (kg)
Φ15.9
Φ12.7
Φ9.52
Φ6.35
Ukupno
c. Stavke za provjeru nakon instalacije
Stavke za provjeru
Je li svaki dio i komponenta jedinice sigurno
instaliran?
Tablica 12
Moguće greške
Jedinica može pasti, vibrirati ili stvarati buku.
Je li izvršeno testiranje istjecanja?
Kapacitet hlađenja (grijanja) može biti slab.
Je li toplinska izolacija odgovarajuća?
Može se kondenzirati voda.
Odvodi li se voda bez problema?
Mogu se stvarati kapljice vode.
Odgovara li napon strujne mreže radnom
naponu uređaja?
Uređaj se može pokvariti ili neke
komponente mogu pregorjeti.
Uređaj se može pokvariti ili neke
komponente mogu pregorjeti.
Jesu li žice i cijevi ispravno povezane?
Rezultat provjere
Je li jedinica ispravno uzemljena?
Može postojati opasnost od strujnog udara.
Je li električno povezivanje izvršeno u skladu
sa zakonskim propisima?
Ima li prepreka kod ulaza/izlaza za zrak
unutarnje/vanjske jedinice?
Je li zabilježena duljina cijevi sredstva za
hlađenje i količina sredstva za hlađenje?
Uređaj se može pokvariti ili neke
komponente mogu pregorjeti.
Kapacitet hlađenja (grijanja) može biti slab.
Biti će teško naknadno ustanoviti količinu
sredstva za hlađenje.
d. Probni rad
1) Provjere prije probnog rada
ᬅProvjerite jesu li se jedinica i sustav cijevi oštetili tijekom transporta.
ᬆ Provjerite jesu li žice elektroničkih komponenti čvrsto spojene.
ᬇ Provjerite je li smjer rotacije motora ventilatora ispravan.
ᬈProvjerite jesu li svi ventili u potpunosti otvoreni.
2) Probni rad
ᬅ Probni rad bi trebalo izvršiti ovlašteno osoblje uz uvjet da su sve stavke sa gornjeg popisa u normalnom stanju.
ᬆ Uključite jedinicu u struju te zatim upalite žičani ili daljinski upravljač.
ᬇ Motor ventilatora i kompresor vanjske jedinice će automatski početi sa radom nakon jedne minute.
ᬈ Ukoliko se nakon uključenja kompresora začuje neuobičajen zvuk odmah isključite jedinicu te ponovno izvršite
provjeru ispravnosti.
10
Princip rada jedinice
III Princip rada jedinice
Shematski prikaz sistema
Slika 10 Shematski prikaz sistema
Vanjska i unutarnje jedinice nakon uključenja počinju s radom. Tijekom hlađenja nisko temperaturni plin za hlađenje
pod niskim tlakom iz izmjenjivača topline svake unutarnje jedinice se sakuplja i odvodi u kompresor u kojemu se komprimira
u visoko temperaturni plin pod visokim tlakom nakon čega se šalje u izmjenjivač topline vanjske jedinice radi izmjene topline
sa vanjskim zrakom te se pretvara u tekućinu za hlađenje. Nakon prolaska kroz uređaj za prigušivanje temperatura i tlak
tekućine za hlađenje se dodatno snižavaju te idu u glavni ventil. Nakon toga se dijeli i šalje do izmjenjivača topline svake
unutarnje jedinice za izmjenu topline sa zrakom kojeg treba klimatizirati. Uslijed izmjene tekućina za hlađenje ponovno
postaje nisko temperaturni plin pod niskim tlakom. Ovaj ciklus se neprestano ponavlja kako bi se postigao željeni učinak
hlađenja. Tijekom grijanja se koristi četverosmjerni ventil kako bi se ciklus hlađenja odvijao u suprotnom smjeru. Sredstvo za
hlađenje ispušta toplinu u izmjenjivaču topline unutarnje jedinice (kao i električni uređaji za grijanje) i apsorbira toplinu u
izmjenjivaču topline vanjske jedinice kako bi se postigao željeni učinak grijanja.
11
Dijelovi i komponente jedinice
IV Dijelovi i komponente jedinice
Struktura sustava
Slika 11
Jedna vanjska jedinica može pokretati do pet unutarnjih jedinica koje mogu biti kazetnog, cijevnog, zidnog te stropnopodnog tipa. Među njima zidnim i kazetnim tipom bi trebalo upravljati putem daljinskog upravljača dok se cijevnim tipom
može upravljati putem daljinskog ili žičanog upravljača. Vanjska jedinica će raditi sve dok bilo koja od unutarnjih jedinica
radi a sve će unutarnje jedinice prestati s radom ukoliko se vanjska jedinica isključi.
12
Održavanje
V Održavanje
UPOZORENJE!
ᬅ Jedinica se smije čistiti tek nakon što se ugasi i isključi iz strujne utičnice jer u suprotnom postoji opasnost od
strujnog udara.
ᬆ Nemojte prskati klima uređaj jer to može rezultirati strujnim udarom te ga nipošto nemojte ispirati vodom.
OPREZ!
ᬅ Eksplozivne tekućine, poput razrjeđivača, benzina, itd. mogu oštetiti izgled klima uređaja. (Za čišćenje kućišta klima
uređaja koristite isključivo meku suhu ili vlažnu krpu sa neutralnim deterdžentom).
ᬆ Ne čistite kućište klima uređaja vodom temperature više od 45°C kako biste izbjegli gubitak boje ili deformiranje
kućišta.
ᬇ Ne sušite mrežicu filtra za zrak na vatri kako biste izbjegli njezino zapaljenje ili deformiranje.
1 Provjere prije sezonske uporabe
1) Provjerite blokira li štogod ulaz i izlaz za zrak na unutarnjoj i vanjskoj jedinici.
2) Provjerite je li sistem ispravno uzemljen.
3) Provjerite treba li zamijeniti baterije u daljinskom upravljaču.
4) Provjerite je li filtar za zrak ispravno instaliran.
5) Provjerite je li vanjska jedinica sigurno instalirana. Ukoliko primijetite bilo što neuobičajeno molimo kontaktirajte
ovlašteni servis.
6) Prilikom ponovnog pokretanja jedinice koja se nije koristila dulje vrijeme uključite je u struju 8 sati prije paljenja što
će pomoći pri uspješnom pokretanju.
2 Provjere nakon sezonske uporabe
1) Očistite filtre i kućišta unutarnjih i vanjske jedinice.
2) Isključite sistem iz struje.
3) Uklonite prašinu i strane tvari iz vanjske jedinice.
4) U slučaju hrđanja premažite mjesto bojom protiv hrđe kako biste spriječili njezino širenje.
Za detaljne upute za održavanje pogledajte Upute za instalaciju i održavanje svake unutarnje jedinice.
13
Otklanjanje problema
VI Otklanjanje problema
UPOZORENJE!
ᬅ U slučaju neuobičajenih uvjeta (poput mirisa paljevine) molimo odmah isključite klima uređaj iz struje te
kontaktirajte ovlašteni servis; u suprotnom nastavak uporabe neispravnog klima uređaja bi mogao rezultirati ozbiljnim
oštećenjem klima uređaja te strujnim udarom ili požarom.
ᬆ Ne popravljajte sami klima uređaj već kontaktirajte ovlašteni servisni centar, jer neispravni popravci mogu
uzrokovati strujni udar ili požar.
1 Prije kontaktiranja servisnog centra molimo provjerite sljedeće
Tablica 13
Simptom
Klima uređaj uopće ne radi
Uzroci
Rješenja problema
Pregorio osigurač
Zamijenite osigurač
Nestanak struje
Pričekajte povratak struje
Uređaj nije uključen u struju
Uključite uređaj u struju
Baterije daljinskog upravljača su istrošene Zamijenite baterije
Klima uređaj prekida rad
odmah nakon pokretanja
Hlađenje i grijanje ne radi
Daljinski upravljač je van dometa
Držite se unutar dometa od 8 metara
Predmeti blokiraju ulaz ili izlaz za zrak
unutarnje ili vanjske jedinice
Uklonite blokadu
Predmeti blokiraju ulaz ili izlaz za zrak
unutarnje ili vanjske jedinice
Uklonite blokadu
Pogrešna postavka temperature
Podesite postavke na daljinskom upravljaču
Niska brzina ventilatora
Podesite postavke na daljinskom upravljaču
Usmjerenje toka zraka je neispravno
Podesite postavke na daljinskom upravljaču
Vrata i prozori su otvoreni
Zatvorite ih
Izravna sunčeva svjetlost
Zatvorite zavjese ili zastore
Previše osoba u prostoriji
Previše izvora topline u prostoriji
Smanjite broj izvora topline
Prljav filtar za zrak
Očistite filtar za zrak
Napomena:
Ukoliko provjerom gornjih stavki ne uspijete otkloniti problem molimo kontaktirajte ovlašteni servisni centar te navedite
opis greške i model uređaja.
14
Otklanjanje problema
2 Sljedeće pojave ne predstavljaju kvarove.
Tablica 14
Uvjeti
Klima uređaj ne radi
kada se
Klima uređaj ispuhuje
maglicu
Uzroci
Pokreće odmah nakon isključenja
Prekidač za zaštitu od preopterećenja ne dopušta
uključenje uređaja unutar 3 minute od
isključenja.
Uključi u struju
Pričekajte 1 minutu
Prilikom hlađenja
Zrak u sobi se brzo hladi i postaje maglovit
Na početku rada se čuje zujanje
Zvuk početka rada električnog ventila
Tijekom hlađenja se čuje zvuk protoka vode Zvuk protjecanja sredstva za hlađenje u uređaju
Piskutanje prilikom pokretanja ili prestanka Zvuk uzrokovan prestankom protjecanja
rada klima uređaja
sredstva za hlađenje
Klima uređaj buči
Klima uređaj ispuhuje
prašinu.
Zrak iz klima uređaja ima
neugodan miris
Slabo piskutanje prilikom rada ili nakon
prestanka rada klima uređaja
Zvuk rada sistema za odvodnju
Pucketanje prilikom rada ili nakon
prestanka rada klima uređaja
Uzrokuje ga širenje ili stiskanje ploče i drugih
dijelova uzrokovano promjenom temperature
Uređaj je uključena nakon dugo vremena
neuporabe
Ispuhuje se prašina nakupljena u uređaju
Tijekom rada
Uzrok ovome su neugodni mirisi s u prostoriji
koji su dospjeli u klima uređaj.
3 Opis grešaka
Ukoliko tijekom rada jedinice dođe do kvara na žičanom upravljaču i matičnoj ploči vanjske jedinice
će se
prikazati šifra kvara. Za pojedinosti o značenju svake šifre pogledajte sljedeću tablicu.
Tablica 15
Indikatorska lampica
Prikaz na
zaslonu
"88"
Rad
Hlađenje
Grijanje
vanjske
jedinice
Prikaz na
zaslonu
"88"
(podnostropni tip)
Prikaz na
žičanom
upravljač
Rezidencijalne
greške sa strujom
Komercijalne greške
sa strujom
/
Otapanje način 1
08
/
/
/
/
/
/
Otapanje način 2
0A
/
/
/
/
/
Bljeska 3
puta
/
Bljeska 3
puta
/
Bljeska 3
puta
/
/
oE
/
/
/
Bljeska 19
puta
/
b5
b5
/
Bljeska 22
puta
/
b7
b7
Zaštita od
0C
preopterećenja
/
Normalan rad
ON
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
temperaturnog
temperaturnog
Prikazano u
senzora ventila za
senzora ventila za
tablici 16
tekućinu
tekućinu
/
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
temperaturnog
temperaturnog
Prikazano u
senzora ventila za
senzora ventila za
tablici 16
plin
plin
15
Otklanjanje problema
Nedovoljno sredstva Nedovoljno sredstva
za hlađenje ili
za hlađenje ili zaštita
zaštita zbog blokade
zbog blokade
(raspoloživo za
(raspoloživo za
rezidencijalne
rezidencijalne
vanjske jedinice)
vanjske jedinice)
/
Bljeska 10
puta
/
oE
oE
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
senzora unutarnje
senzora unutarnje Prikazano u
ambijentalne
ambijentalne
tablici 16
temperature
temperature
/
Bljeska
jednom
/
F1
F1
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
Prikazano u
unutarnjeg
unutarnjeg
tablici 16
isparivača
isparivača
/
Bljeska
dva puta
/
F2
F2
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
senzora vanjske
senzora vanjske
ambijentalne
ambijentalne
temperature
temperature
F3
/
Bljeska 3
puta
/
F3
F3
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
senzora na sredini
senzora na sredini
zavojnice
zavojnice
kondenzatora (za
kondenzatora (za
komercijalne
komercijalne
jedinice)
jedinice)
F4
/
Bljeska 18
puta
/
F4
F4
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
senzora vanjske
senzora vanjske
izlazne temperature izlazne temperature
F5
/
Bljeska 5
puta
/
F5
F5
F0
Vraćanje ulja
tijekom hlađenja
Vraćanje ulja
tijekom hlađenja
F7
/
/
/
/
/
Zaštita sistema od
visokog pritiska
Zaštita sistema od
visokog pritiska
E1
Bljeska
jednom
/
/
E1
E1
Zaštita od
zamrzavanja
Zaštita od
zamrzavanja
E2
Bljeska dva
puta
/
/
E2
E2
Zaštita sistema od
niskog pritiska
(rezervirano)
Zaštita sistema od
niskog pritiska
(rezervirano)
E3
Bljeska 3
puta
/
/
E3
E3
Zaštita kompresora
od visoke
temperature
Zaštita kompresora
od visoke
temperature
E4
Bljeska 4
puta
/
/
E4
E4
Zaštita cijele
jedinice od
prenapona
Zaštita cijele
jedinice od
prenapona
E5
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Bljeska 6
puta
/
/
E6
E6
Greška u
komunikaciji
između unutarnjih i
vanjskih jedinica
Greška u
komunikaciji
Prikazano u
između unutarnjih i tablici 16
vanjskih jedinica
16
Otklanjanje problema
Bljeska 7
puta
Bljeska 3
puta
/
/
E7
E7
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
/
/
/
/
/
/
Bljeska
Bljeska
E9
E9
Brzo
bljeska
Brzo
bljeska
Brzo
bljeska
Brzo
bljeska
Brzo
bljeska
dd
dd
/
Fo
Fo
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
/
Brzo
bljeska
/
P0
/
/
Brzo
bljeska
P0
/
Brzo
bljeska
/
P3
/
/
P5
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Brzo
bljeska
Bljeska 3
puta
P6
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
P7
Bljeska 3
puta
P8
Strujna kontaktna
zaštita
Konflikt načina rada Konflikt načina rada
Zaštita od
preopterećenja
Zaštita od hladnog
zraka
Zaštita od
preopterećenja
Prikazano u
tablici 16
E8
/
Greška uslijed
prelijevanja vode
unutarnje jedinice
E9
/
Probni rad
Probni rad
dd
Obnavljanje
Obnavljanje sredstva
sredstva za hlađenje
za hlađenje
Resetiranje
pogonskog modula
Resetiranje IPM
pogonskog modula
(za komercijalne
jedinice)
Min. hlađenje/
grijanje (testni kod
mogućnosti)
Srednje hlađenje/
grijanje (testni kod
mogućnosti)
Zaštita od prejake
struje
Komunikacijska
greška matične
ploče (za
komercijalne
jedinice)
Kratak/otvoren spoj
senzora temperature
modula
Temperaturna
zaštita modula
Strujna kontaktna
zaštita (za
komercijalne
jedinice)
Greška senzora
sklopa
Zaštita pretvorničke
veze (za
komercijalne
jedinice)
Strujna zaštita
(ulazna strana)
Zaštita zbog
temperaturnog
pomaka (za
komercijalne
jedinice)
Fo
P0
IPLV test hlađenja
P0
IPLV test hlađenja
Test performansi
AA razine hlađenja
Test performansi
AA razine hlađenja
Zaštita kompresora
od prejake struje
P3
P0
P3
P3
oE
oE
Bljeska 3
puta
oE
oE
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
P9
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Greška senzora
sklopa
Pc
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Zaštita pretvorničke
veze
Pd
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Strujna zaštita
(ulazna strana)
PA
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Zaštita zbog
temperaturnog
pomaka
PE
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Komunikacijska
greška između
pogona invertera i
matične ploče
Kratak/otvoren spoj
senzora temperature
modula
Temperaturna zaštita
modula
17
Otklanjanje problema
Greška senzora
ambijentalne
Greška senzora
temperature matične
ambijentalne
temperature matične
ploče (za
komercijalne
ploče
jedinice)
Zaštita od visokog
Zaštita od niskog
napona DC veze
napona DC veze
Zaštita od niskog
Zaštita od visokog
napona DC veze
napona DC veze
Abnormalan ulazni
/
napon
Greška pri punjenju Greška pri punjenju
kondenzatora
kondenzatora
Zaštita prilikom
Zaštita prilikom
greške
greške
kratkospojnog
kratkospojnog
terminala
terminala
Otapanje ili
Otapanje ili vraćanje
vraćanje ulja
ulja tijekom grijanja
tijekom grijanja
/
Zaštita kompresora
od toplinskog
preopterećenja
Strujna zaštita
modula (IPM
zaštita)
Kompresor nije
sinkroniziran
PFC zaštita
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
C5
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
H1
/
Prisilno otapanje
H1
Zaštita kompresora
od preopterećenja
PF
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
Bljeska 3
puta
oE
oE
/
Bljeska
jednom
H1
Prikazan
simbol
otapanja
Brzo
bljeska
/
/
H1
H1
H3
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Strujna zaštita IPM
modula
H5
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Kompresor nije
sinkroniziran
H7
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
HC
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
PFC zaštita
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
L9
Bljeska 20
puta
/
/
oE
oE
Lc
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Ld
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
LE
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
LF
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Zaštita od prevelike Zaštita od prevelike
snage (raspoloživo snage (raspoloživo
za rezidencijalne
za rezidencijalne
vanjske jedinice)
vanjske jedinice)
Greška pri
Greška pri
pokretanju
pokretanju
kompresora
kompresora
Zaštita kompresora Zaštita kompresora
pri kvaru
pri kvaru
faze/povratka
faze/povratka
Greška pri rotaciji
Greška pri rotaciji
kompresora (za
kompresora (za
komercijalne
komercijalne
jedinice)
jedinice)
Prevelika brzina (za
komercijalne
Prevelika brzina
jedinice)
PL
PH
PP
PU
18
Otklanjanje problema
Kratak/otvoren spoj
temperaturnog
senzora na ulazu
zavojnice
kondenzatora
(za komercijalne
jedinice)
Kratak/otvoren spoj
temperaturnog
senzora na izlazu
zavojnice
kondenzatora
(za komercijalne
jedinice
Kvar memorijske
kratice
Ograničenje
frekvencije/
degradacija zaštite
modulskog sklopa
(za fazni sklop)
Ograničenje
frekvencije/
degradacija
temperaturne zaštite
modula
Ograničenje
frekvencije/
degradacija za
preopterećenje
Ograničenje
frekvencije/
degradacija zaštite
sklopa cijele
jedinice
Ograničenje
frekvencije/
degradacija zaštite
modulskog sklopa
(za fazni sklop)
Ograničenje
frekvencije/
degradacija zaštite
protiv zamrzavanja
Nema motora
unutarnje jedinice
Demagnetizacijska
zaštita kompresora
Unutarnje i vanjske
jedinice se ne
podudaraju
/
A5
/
/
/
/
/
/
A7
/
/
/
/
/
/
EE
/
/
/
/
/
/
En
/
/
/
/
/
/
EU
/
/
/
/
/
/
F6
/
Bljeska 6
puta
/
/
/
/
F8
/
Bljeska 8
puta
/
/
/
/
F9
/
Bljeska 9
puta
/
/
/
/
FH
/
Bljeska 2
puta
Bljeska 2
puta
/
/
/
H6
Bljeska 11
puta
/
/
/
/
/
HE
/
/
Bljeska 14
puta
/
/
/
LP
Bljeska 19
puta
/
/
/
/
19
Otklanjanje problema
Greška u detekciji
faznog sklopa
kompresora
/
U1
/
/
Pad napona
/
U3
/
/
Greška sklopa nulte
detekcije
/
U8
Bljeska 17
puta
/
Nazivno
hlađenje/grijanje
(testna šifra
sposobnosti)
/
P1
/
Maksimalno
hlađenje/grijanje
(testna šifra
sposobnosti)
/
/
/
Bljeska 12
puta
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Bljeska 20
puta
Tablica 16
Šifra kvara
13
14
15
16
17
41
42
43
44
45
Opis kvara
Kvar temperaturnog
senzora izlazne cijevi
unutarnje jedinice A
Kvar temperaturnog
senzora ulazne cijevi
unutarnje jedinice A
Kvar senzora unutarnje
ambijentalne
temperature jedinice A
Konflikt način rada
jedinice A
Zaštita od zamrzavanja
jedinice A
Komunikacijska greška
jedinice D
Kvar temperaturnog
senzora na sredini
unutarnje cijevi jedinice
D
Kvar temperaturnog
senzora na izlazu
unutarnje cijevi jedinice
D
Kvar temperaturnog
senzora na ulazu
unutarnje cijevi jedinice
D
Kvar senzora unutarnje
ambijentalne
temperature jedinice D
Šifra kvara
23
24
25
26
27
Opis kvara
Kvar temperaturnog
senzora izlazne cijevi
unutarnje jedinice B
Kvar temperaturnog
senzora ulazne cijevi
unutarnje jedinice B
Kvar senzora
unutarnje ambijentalne
temperature jedinice B
Konflikt način rada
jedinice B
Zaštita od zamrzavanja
jedinice B
Šifra kvara
33
34
35
36
37
Opis kvara
Kvar temperaturnog
senzora izlazne cijevi
unutarnje jedinice C
Kvar temperaturnog
senzora ulazne cijevi
unutarnje jedinice C
Kvar senzora unutarnje
ambijentalne
temperature jedinice C
Konflikt način rada
jedinice C
Zaštita od zamrzavanja
jedinice C
Kvar temperaturnog
senzora na ulazu
unutarnje cijevi
jedinice E
Kvar senzora unutarnje
ambijentalne
temperature jedinice E
46
Konflikt način rada
jedinice D
54
47
Zaštita od zamrzavanja
jedinice D
55
51
Komunikacijska
greška jedinice E
56
Konflikt način rada
jedinice E
57
Zaštita od zamrzavanja
jedinice E
C5
Kvar terminala
kratkospojnika
52
53
Kvar temperaturnog
senzora na sredini
unutarnje cijevi
jedinice E
Kvar temperaturnog
senzora na izlazu
unutarnje cijevi
jedinice E
20
Otklanjanje problema
Tablica 17 Opisi kvarova funkcije detekcije vanjske cijevi sredstva za hlađenje
Greška pri električnom spajanju ili kvar
komponenti
Jedinica koja detektira
Jedinica koja ne detektira
5E
01
**
5E
02
**
5E
03
**
5E
04
**
5E
05
**
Greška pri povezivanju cijevi za plin
unutarnje jedinice ili kvar komponenti
Jedinica koja detektira
--
5P
01
--
5P
02
--
5P
03
--
5P
04
--
5P
05
--
Slika 12 Vanjska jedinica ACP-36COFM105GEEI, ACP-41COFM121GEEI
(Napomena: Za točan položaj svake komponente pogledajte stvaran proizvod.)
Nakon prikaza greške na zaslonu molimo isključite klima uređaj te za otklanjanje problema kontaktirajte ovlašteno
servisno osoblje.
4 Servisiranje
U slučaju bilo kakvog kvara klima uređaja molimo kontaktirajte ovlašteni VIVAX servisni centar.
21
Radni parametri
VII Radni parametri
Nazivni radni uvjeti klima uređaja
Tablica 18 Rasponi radnih temperatura
Unutarnja strana
Vanjska strana
Temp. suhe
žarulje °C
Temp. mokre
žarulje °C
Temp. suhe
žarulje °C
Temp. mokre
žarulje °C
Nazivno hlađenje
27
19
35
24
Maksimalno hlađenje
32
23
48
26
Minimalno hlađenje
21
15
18
—
Nazivno grijanje
20
15
7
6
Maksimalno grijanje
27
—
24
18
Minimalno grijanje
20
15
– 15
– 16
Napomene:
ᬅ Ispod navedeni kapaciteti grijanja/hlađenja su izmjereni prije isporuke.
ᬆ Svi ispod navedeni parametri su izmjereni pod standardnim radnim uvjetima. U slučaju promjene važeći su
parametri navedeni na pločici sa tehničkim podacima.
ᬇ Kapacitet grijanja unutarnje jedinice uključuje samo kapacitet toplinske pumpe te ne uključuje kapacitet pomoćne
električne grijalice.
22
Odlaganje u otpad stare električne i elektroničke opreme
Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i
elektroničke opreme (EE proizvodi) te se ne smije odlagati zajedno s kućnim i
glomaznim otpadom. Zbog toga ovaj proizvod treba odložiti na označeno sabirno
mjesto za prikupljanje električne i elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomoći ćete spriječiti moguće negativne poslijedice na okoliš i ljudsko
zdravlje, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim odlaganjem istrošenog
proizvoda. Recikliranjem materijala pomoći ćemo sačuvati zdravi životni okoliš i prirodne resurse.
Za detaljne informacije o sakupljanju EE proizvoda obratite se M SAN Grupi ili prodavaonici u kojoj
ste kupili ovaj proizvod. Više informacija možete pronaći na www.elektrootpad.com
i
info@elektrootpad.com te pozivom na broj 062 606 062 .
Odlaganje baterije u otpad
Provjerite lokalne propise u vezi s odlaganjem baterija ili nazovite lokalnu službu za
korisnike za upute o odlaganju stare baterije.
Ova baterija ne smije se bacati zajedno s kućnim otpadom. Ako je moguće, koristite
posebna mjesta za odlaganje iskorištenih baterija koja se nalaze na svim prodajnim
mjestima gdje možete kupiti baterije.
SR
BiH
Korisničko
uputstvo
$&3&2)0*((,
ACP-41COFM121GEEI
13
RoHS
Napomene
♦ Ukupan kapacitet unutrašnjih jedinica koje rade istovremeno ne sme premašivati kapacitet spoljnih
jedinica za više od 150% jer će u suprotnom učinak hlađenja (grejanja) svake unutrašnje jedinice biti slab.
♦ Uključite jedinicu u struju 8 sati pre početka upotrebe, što će pomoći za uspešno pokretanje.
♦ Normalna je pojava da ventilator unutrašnje jedinice nastavlja sa radom na 20-70 sekundi nakon što
unutrašnja jedinica primi "stop" signal kako bi se u potpunosti iskoristila preostala toplota.
♦ Kada dođe do konflikta u radu unutrašnje i spoljne jedinice i to će se prikazati na 5 sekundi na žičanom
upravljaču nakon čega će unutrašnja jedinica prestati s radom. U tom slučaju normalan rad se može povratiti
usklađivanjem načina rada jedinica: hlađenje je kompatibilno sa sušenjem i ventilatorskim radom dok je
ventilatorski rad kompatibilan sa svim drugim načinima rada. Ukoliko tokom rada uređaja nestane struje
unutrašnja jedinica će tri minuta nakon povratka struje poslati spoljnoj jedinici signal „start“.
♦ Tokom instalacije komunikacijski i strujni kabl se ne smeju međusobno omatati već ih treba razdvojiti
na minimalnu udaljenost od 2 cm jer će u suprotnom uređaj verovatno raditi neispravno.
♦ Napomene za osoblje zaduženo za otklanjanje problema i održavanje:
Tokom otklanjanja problema i održavanja obavezno uključite u struju grejni pojas kompresora 8 sati pre
pokretanja kompresora! Nakon pokretanja kompresor mora raditi bez prekida minimalno 30 minuta jer će se u
suprotnom oštetiti!
Ovaj proizvod se ne sme odlagati zajedno sa kućnim otpadom već se treba odložiti na
ovlašćeno mesto za recikliranje električne i elektronske opreme.
Zahvaljujemo na kupovini VIVAX klima uređaja. Pre upotrebe molimo pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduće savete.
Sadržaj
I
Sigurnosne mere........................................................................................ 1
II Uputstvo za instalaciju .............................................................................. 2
1
Mesto instalacije i smaterija na koje treba obratiti pažnju ............................... 2
2
Instalacija spoljne jedinice .............................................................................. 4
3
Povezivanje unutarašnje i spoljne jedinice ...................................................... 6
4
Punjenje sredstvom za hlađenje i probni rad ................................................... 8
III Princip rada jedinice................................................................................ 11
IV Delovi i komponente jedinice ................................................................. 12
V Održavanje .............................................................................................. 13
1
Provere pre sezonske upotrebe ...................................................................... 13
2
Provere nakon sezonske upotrebe ................................................................. 13
VI Otklanjanje problema .............................................................................. 14
1
Pre kontaktiranja servisnog centra molimo proverite sledeće........................ 14
2
Sledeće pojave ne predstavljaju kvarove. ...................................................... 15
3
Opis grešaka .................................................................................................. 15
4
Servisiranje.................................................................................................... 22
VII Radni parametri ...................................................................................... 23
Sigurnosne mere
I
Sigurnosne mere
Molimo pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik i koristite uređaj u skladu sa uputstvima navedenim u
priručniku.
Molimo posebnu pažnju posvetite značenju ovih znakova:
UPOZORENJE! 㸸Označava da neispravna upotreba može rezultovati smrću ili teškim povredama
OPREZ! 㸸Označava da neispravna uporaba može rezultirati povredama ili oštećenjima imovine.
Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu u kancelarijama, restoranima, rezidencijama ili sličnim mestima.
UPOZORENJE!
‹ Za instalaciju molimo angažujte ovlašćeni servis. Neispravna instalacija može rezultovati isticanjem vode,
strujnim udarom ili požarom.
‹ Molimo instalirajte uređaj na mesto koje može podneti njegovu težinu. Ukoliko mesto nije dovoljno snažno
uređaj može pasti i prouzročiti povrede.
‹ Kako bi se osigurao ispravan odvod, odvodna cev mora biti ispravno instalirana u skladu sa instalacijskim
uputstvima. Preduzmite odgovarajuće mere za toplotnu izolaciju kako bi se sprečilo kondenzovanje vode. Neispravna
instalacija cevi može rezultovati isticanjem vode i kvašenjem predmeta u prostoriji.
‹
U blizini klima uređaja nemojte koristiti ili čuvati zapaljive, eksplozivne, otrovne ili druge opasne materije.
‹
U slučaju kvara (poput mirisa paljevine, itd.) odmah isključite uređaj iz strujne utičnice.
‹
Provetrite prostoriju kako biste sprečili nestanak kiseonika u istoj.
‹
Ne gurajte prste ili ikakve predmete u izlaze i ulaze za vazduh.
‹
Molimo redovno proveravajte da li je nosač oštećen.
‹ Nikada ne modifikujte klima uređaj. Za popravku ili preseljenje klima uređaja molimo kontaktirajte ovlašćeni
servis.
‹ Neprofesionalnom osoblju je zabranjeno rastavljanje razvodne ugaoije zbog visokog napona unutar spoljne
jedinice.
U strujni krug bi trebalo ugraditi svepolni prekidač sa minimalnim razmakom od 3 mm među svim polovima.
Oprez!
‹
Pre instalacije molimo proverite odgovara li napon strujne mreže radnom naponu uređaja, navedenom na pločici
sa tehničkim podacima.
‹
Pre upotrebe molimo uverite se da su strujni kabl, odvodna cev i ostale cevi ispravno spojene kako bi se sprečilo
isticanje vode, sredstva za hlađenje, strujni udar ili požar.
‹
Uređaj mora biti prizemljen kako bi se sprečio strujni udar. Molimo uzemljenje ne spajajte na plinske cevi,
vodovodne cevi, gromobrane ili telefonske linije.
‹
Nakon uključenja klima uređaj se ne sme gasiti minimalno 5 minuta jer će to u suprotnom negativno delovati na
radni vek uređaj.
‹
Ne dopuštajte deci da upravljaju klima uređajem.
‹
Ne dodirujte uređaj mokrim rukama.
‹
Pre čišćenja klima uređaja ili zamene filtera obavezno isključite uređaj iz strujne utičnice.
‹
Molimo isključite uređaj iz strujne utičnice ukoliko ga ne nameravate koristiti duže vreme.
‹
Molimo ne izlažite klima uređaj vodi ili vlazi.
‹
Molimo ne stojte na ili postavljajte predmete na klima uređaj.
‹
Preporučuje se godišnje testiranje uređaja.
1
Uputstvo za instalaciju
II Uputstvo za instalaciju
1 Mesto instalacije i smaterija na koje treba obratiti pažnju
Instalaciju uređaja treba izvršiti u skladu sa zakonskim propisima. Kvalitet instalacije direktno utiče na normalnu
upotrebu , stoga korisnik ne bi trebao sam vršiti instalaciju već bi instalaciju i otklanjanje problema trebalo izvršiti
ovlašćeno osoblje. Klima uređaj se sme uključiti nakon provere instalacije i ispravnosti.
a. Mesto instalacije unutrašnje jedinice mora odgovarati sledećim uslovima:
1) Unutrašnja jedinica ne sme biti izložena direktnoj sunčevoj svetlosti.
2) Mesto instalacije mora biti dovoljno čvrsto da podnese težinu jedinice.
3) Odvodna cev se može jednostavno sprovesti napolje.
4) Protok vazduha kroz ulaz/izlaz za vazduh nije blokiran.
5) Cev sredstva za hlađenje unutrašnje jedinice se može jednostavno sprovesti do spoljne jedinice.
6) Nema zapaljivih ili eksplozivnih materija i plinova.
7) Nema korozivnog plina, teške prašine, slane magle, smoga ili vlage.
b. Odabir mesta instalacije spoljne jedinice
1) Spoljnu jedinicu treba instalirati na stabilnu i dovoljno čvrstu površinu.
2) Spoljnu i unutrašnju jedinicu treba međusobno smestiti što bliže kako bi se minimizovala dužina i savijanje cevi
sredstva za hlađenje.
3) Nemojte instalirati Spoljnu jedinicu pod prozor ili između zgrada kako biste sprečili da normalna buka pri radu ulazi
u prostoriju.
4) Protok vazduha kroz ulaz/izlaz za vazduh nije blokiran.
5) Spoljnu jedinicu bi trebalo instalirati na dobro ventilirano mesto kako bi mogla uzimati i izbacivati dovoljno
vazduha.
6) Nemojte instalirati Spoljnu jedinicu na mesto na kom ima zapaljivih i eksplozivnih materija i na mesta na kojima ima
teške prašine, slane magle, i drugih oblika jako zagadjenog vazduha.
Na ulaz/izlaz za vazduh spoljne jedinice se ne sme instalirati cev za dovod/odvod vazduha. Tokom grejanja
kondenzovana voda bi kapljala sa baze okvira i zamrzavala bi se kada se spoljna ambijentalna temperatura spusti ispod
0°C . Takođe, instalacija spoljne jedinice ne bi smela uticati na ispuštanje toplotne jedinice.
OPREZ!
Jedinica instalirana na sledećim mestima će najverovatnije neispravno raditi. Ukoliko se takva mesta ne mogu izbeći
molimo kontaktirajte ovlašćeni VIVAX servisni centar. c gde ima puno ulja; d alkalno tlo u blizini mora; e gde ima
sumpornog plina (poput sumpornih termalnih izvora); f gde ima uređaja visoke frekvencije (poput bežičnih uređaja,
električnih uređaja za zavarivanje ili medicinske opreme); g u posebnim okolnostima.
c. Električno povezivanje
1) Instalaciju treba izvršiti u skladu sa zakonskim propisima.
2) Sme se koristiti isključivo strujni kabl deklarisanog kapaciteta i zaseban strujni krug.
3) Ne povlačite strujni kabl na silu.
4) Električnu instalaciju bi trebalo izvršiti profesionalno osoblje u skladu sa lokalnim zakonima, propisima i uputstvima
u ovom priručniku.
5) Promer strujnog kabla bi trebao biti dovoljno velik u slučaju mora se zameniti odgovarajućim strujnim kablom.
2
Uputstvo za instalaciju
6) Uzemljenje bi trebalo biti ispravno, a žicu uzemljenja bi profesionalno osoblje trebalo spojiti na uzemljenje zgrade.
Takođe treba ugraditi vazdušni prekidač sa funkcijama funkcije toplotnog i magnetskog isključivanja, kako bi se izbegli kratki
spojevi i preopterećenje.
Tablica 1
Model
Napajanje
ACP-COFM1GEEI
ACP-41COFM121GEEI
220-240V~ 50+]
220-240V~ 50Hz
Preporučeni kabl (broj *
Kapacitet vazdušnog
prekidača
poprečni presek)
32Amm2 X 3
32A mm2 X 3
d. Zahtevi za uzemljenje
1) Klima uređaj je električni uređaj klase I, i stoga molimo izvršite pouzdano uzemljenje uređaja.
2) Žuto-zelena dvobojna žica klima uređaja je žica uzemljenja i ne sme se koristiti u druge svrhe. Ne sme se odrezati ili
stezati šrafom, jer će u suprotnom doći do strujnog udara
3) Korisnik mora osigurati pouzdan priključak za uzemljenje, molimo ne spajajte žicu za uzemljenje na sledeća mesta.
Vodovodne cevi
Plinske cevi
Ventilacijske otvore
Druga mesta koja profesionalno osoblje smatra nepouzdanima.
ACP-36COFM105GEEI
INDOOR UNIT A
XT1
XT2
INDOOR UNIT B
Sl.1
3
N
XT3
INDOOR UNIT C
POWER
XT4
INDOOR UNIT D
L
XT5
OUTDOOR UNIT
ACP-41COFM121GEEI
XT2
INDOOR UNIT B
INDOOR UNIT A
XT1
XT3
INDOOR UNIT C
Slika 2.
Sl.2
N
XT4
INDOOR UNIT D
POWER
XT5
INDOOR UNIT E
L
XT6
OUTDOOR UNIT
Uputstvo za instalaciju
e. Buka
1) Odaberite mesto sa dobrom ventilacijom jer to može uticati na radna svojstva klima uređaja i povećati buku.
2) Instalirajte klima uređaj na temelj koji može podneti njegovu težinu. Nedovoljna snaga temelja može rezultovati
padom uređaja i uzrokovati povrede.
3) Odaberite mesto na kom vrući vazduh ili buka neće smetati Vašim susedima.
4) Nikada ne postavljajte predmete u blizinu izlaza za vazduh uređaja jer to može uticati na radna svojstva ili povećati
buku.
5) Ukoliko tokom rada dođe do neuobičajene buke odmah kontaktirajte dobavljača.
f. Dodaci za instalaciju
Za popise dodataka unutrašnjoj i spoljnoj jedinici pogledajte sadržaje ambalaže.
2 Instalacija spoljne jedinice
a Mere predostrožnosti pri instalaciji spoljne jedinice
Kako bi se osigurao ispravan rad uređaja mesto instalacije treba odabrati u skladu sa sledećim pravilima.
1) Spoljnu jedinicu treba instalirati tako da se vazduh koji duva spoljna jedinica ne vraća, tako da prilikom instalacije
treba ostaviti dovoljno prostora za buduće popravke i održavanje.
2) Mesto instalacije mora biti dovoljno provetreno kako bi spoljna jedinica mogla primati i izduvati dovoljno vazduha.
Osigurajte da oko ulaza i izlaza za vazduh spoljne jedinice nema prepreka. Ukoliko ikakva prepreka blokira ulaz ili izlaz za
vazduh uklonite je.
3) Mesto instalacije mora biti dovoljno čvrsto da podnese težinu spoljne jedinice, i mora biti sposobno da izoluje buku i
spreči vibracije. Uverite se da vazduh i buka iz jedinice ne ometaju Vaše susede.
4) Prilikom podizanja jedinice treba koristiti rupu namenjenu za podizanje kako bi se sprečilo oštećenje zaštitnog sloja
koji štiti jedinicu od rđanja.
4
Uputstvo za instalaciju
5) Izbegavajte izlaganje jedinice direktnoj sunčevoj svetlosti.
6) ) Mesto instalacije mora biti sposobno za odvod kišnice i otopljene vode.
7) Mesto instalacije mora štititi jedinicu od zatrpavanja snegom, smeća ili uljane magle.
8) Tokom instalacije treba implementirati gumene ili opružne amortizere kako bi se smanjila buka i vibriranje uređaja.
9) Instalacijske dimenzije bi trebale biti u skladu sa zahtevima navedenim u ovom priručniku a spoljna jedinica mora
biti dobro učvršćena.
10) Instalaciju bi trebalo izvršiti ovlašćeno osoblje.
b. Instalacija spoljne jedinice
1) Dimenzije spoljne jedinice
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
Slika 4
2) Tokom transporta spoljne jedinice treba koristiti dva dovoljno duga konopa za podizanje u četiri smjera a razdvojni
ugao mora biti manji od 40° kako bi se sprečilo pomicanje središta jedinice.
3) Tokom instalacije treba šrafovima M12 učvrstiti nosač za okvir jedinice.
4) Jedinicu bi trebalo instalirati na betonsku bazu visine 10 cm.
5) Instalacijski razmaci jedinice su prikazani na slici 5.
Zahtevi za instalacijskim razmacima spoljne jedinice:
Slika 5
5
Uputstvo za instalaciju
3 Povezivanje unutrašnje i spoljne jedinice
a. Spajanje strujnog kabla:
OPREZ!
Treba instalirati osigurač koji je u stanju prekinuti napajanje celog sistema.
1) Otvorite bočnu ploču.
2) Provucite strujni kabl kroz gumeni prsten.
3) Spojite strujni kabl na terminale "L", "N" i na terminal za uzemljenje i zatim spojite terminale žica "N(1),2,3"
unutrašnje jedinice sa odgovarajućim terminalima spoljne jedinice.
4) Kopčama učvrstite strujni kabl.
b. Dopuštenja dužina i pad cevi sredstva za hlađenje
Tablica 3
Dopuštena dužina
36
42
70
80
20
25
LX
Spoljna i unutrašnja
jedinica
15
15
H1
Unutrašnja i unutrašnja
jedinica
7.5
7.5
H2
Ukupna dužina(m)
Maksimalna dužina za jednu jedinicu(m)
Maksimalna
instalacijska
visina
Cev sredstva za hlađenje
36
L1 +L2 +L3 + L4
Tablica 4: Dimenzije cevi sredstva za hlađenje unutrašnje jedinice
Kapacitet unutrašnje jedinice
09,12
18
21,24
42
jedinica: mm
Cev za plin
φ9.52
φ 12.7
φ 15.9
c. Povezivanje cevi između unutrašnje i spoljne jedinice
1) Za Moment sile stezanja šrafa pogledajte sliku 6.
2) Poravnajte kraj bakrene cevi sa navojem sa maticom i zatim rukom stegnite maticu.
6
L1 +L2 +L3 + L4 + L5
Cev za tečnost
φ 6.35
φ 6.35
φ 9.52
Uputstvo za instalaciju
3) Nakon toga Moment ključem stegnite maticu do potrebne razine (kako je prikazano na slici 6).
4) Ugao savijanja cevi ne sme biti previše mali jer će u suprotnom cev pući. Za savijanje cevi molimo koristite savijač
cevi.
5) Sundjerom obmotajte izloženu cev sredstva za hlađenje i spojeve i zatim ih obmotajte izolir trakom.
Cev
Matica
Cev
Moment ključ
Običan
ključ
Slika 6.
Tablica 5: Moment sile za stezanje matica
Promer
φ6.35mm
φ9.52mm
φ12.7mm
φ15.9mm
Debljina zida (mm)
≥ 0.5
≥ 0.71
≥1
≥1
Moment sile zatezanja
15-30 (N-m)
30-40(N-m)
45-50(N-m)
60-65(N-m)
OPREZ!
ᬅ Tokom spajanja unutrašnje jedinice i cevi sredstva za hlađenje nemojte nikada na silu povlačiti spojeve unutrašnje
jedinice jer u suprotnom može pući kapilarna ili druge cevi, što će rezultovati isticanjem vode.
ᬆ Cev sredstva za hlađenje ne trebala biti učvršćenja nosačima, tj. ne dopuštajte da jedinica drži njenu težinu.
OPREZ!
Kod sistema sa višestrukim unutrašnjim jedinicama svaka cev treba biti označena kako bi se znalo kom sistemu pripada,
kako bi se izbeglo pogrešno spajanje cevi.
e. Instalacija zaštitnog sloja cevi sredstva za hlađenje
1) Cev sredstva za hlađenje bi trebala biti izolovana izolacijskim materijalom i izolir trakom kako bi se sprečila
kondenzacija i kapanje vode.
2) Spojevi unutrašnje jedinice bi trebali biti omotani izolacijskim materijalom, kako je prikazano na slici 7.
Bez razmaka
Slika 7
7
Uputstvo za instalaciju
OPREZ!
Nakon odgovarajuće zaštite cevi nikada je ne savijajte za mali ugao jer bi u suprotnom mogla napuknuti ili pući.
f. Omatanje cevi izolir trakom:
1) Izolir trakom zajedno omotajte poveznu cev i kablova pa ih odvojite od odvodne cevi kako biste sprečili isticanje
kondenzovane vode.
2) Izolir trakom omotajte cev od dna spoljne jedinice do gornjeg kraja gde cev ulazi u zid. Prilikom omatanja izolir
trakom svaki novi krug trake mora dopola prekrivati prethodni krug.
3) Pomoću držača pričvrstite omotanu cev za zid.
OPREZ!
Ne motajte cev previše snažno jer će u suprotnom učinak izolacije biti slabiji. Nadalje, držite odvodnu cev odvojenu
od cevi.
Nakon izoliranja cevi zatvorite rupu u zidu materijalom za brtvljenje kako biste sprečili ulazak vetra i kiše u
prostoriju.
4 Punjenje sredstvom za hlađenje i probni rad
a. Punjenje sredstvom za hlađenje
1) Iako je unutrašnja jedinica napunjena sredstvom za hlađenje pre isporuke prilikom instalacije je treba dopuniti.
2) Proverite jesu li ventil za tečnost i ventil za plin spoljne jedinice u potpunosti zatvoreni.
3) Na način prikazan na sledećoj slici (slika.8), vakumskom pumpom izbacite plin iz unutrašnje jedinice i cevi sredstva
za hlađenje.
Slika 8
4) Dok kompresor ne radi putem ventila za tekućinu na spoljnoj jedinici (ne putem ventila za plin) napunite cev
sredstva za hlađenje sredstvom R410A
b. Izračun količine sredstva za hlađenje kojim treba dopuniti uređaj
1) Količina sredstva za hlađenje u spoljnoj jedinici pre isporuke:
Tablica 6.
Model
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
Količina sredstva za hlađenje (kg)
4.3
4.8
Napomene:
Količina sredstva za hlađenje navedena u gornjoj tablici ne uključuje sredstvo za hlađenje u unutrašnjoj jedinici i
cevi sredstva za hlađenje.
Količina sredstva za hlađenje koju treba dodati zavisi od mere i dužine cevi sredstva za hlađenje koja se određuje
tokom instalacije klima uređaja.
Zapišite dodanu količinu sredstva za hlađenje zbog održavanja u budućnosti.
8
Uputstvo za instalaciju
2) Proračun dodatne količine sredstva za hlađenje
Ukoliko je ukupna dužina cevi sredstva za hlađenje (cev za tečnost) kraća od navedene u tablici ne treba dodavati
sredstvo za hlađenje.
Tablica 7
Model
ACP-COFM1GEEI
ACP-41COFM121GEEI
Ukupna dužina cevi za tečnost (a+b+c+d+e)
≤ 40m
≤ 50m
Dodatna količina sredstva za hlađenje2=Σ dodatne dužine cevi za hlađenje × 22g/m (cev za tečnost 1/4'').
Napomena: ukoliko je ukupna dužina cevi sredstva za hlađenje duža od navedene u gornjoj tablici dodatna količina sredstva
za hlađenje za dodatnu dužinu se treba dodati po formuli 22g/m.
3) Primer: ACP-41COFM121GEEI
Slika 9
Tablica 8 Unutrašnja jedinica
Serijski br.
Unutrašnja jedinica
Unutrašnja jedinica
Unutrašnja jedinica
Unutrašnja jedinica
Unutrašnja jedinica
Model
Cevni tip ACP-09CIFM25GEEI
Cevni tip ACP-09CIFM25GEEI
Cevni tip ACP-09CIFM25GEEI
Cevni tip ACP-09CIFM25GEEI
Cevni tip ACP-18CIFM50GEEI
Tablica 9 Cev sredstva za hlađenje
Serijski br.
A
B
C
D
E
Promer
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ9.52
Dužina
20m
20m
15m
5m
5m
Ukupna dužina sredstva za hlađenje iznosi: A+B+C+D=20+20+15+5+5=65m. Stoga minimalna dodatna količina
sredstva za hlađenje iznosi (65-50)X0.022=0.33kg (Napomena: ukoliko je cev dužine do 50 m nije potrebno dodavati
sredstvo za hlađenje).
4) Beleženje dodatne količine sredstva za hlađenje
Tablica 10 Unutrašnja jedinica
Br.
Model unutrašnje jedinice
Dodatna količina sredstva za hlađenje (kg)
1
2
N
Ukupno
9
Uputstvo za instalaciju
Promer
Tablica 11 Cev sredstva za hlađenje
Ukupna dužina (m)
Dodatna količina sredstva za hlađenje (kg)
Φ15.9
Φ12.7
Φ9.52
Φ6.35
Ukupno
c. Stavke za proveru nakon instalacije
Stavke za proveru
Je li svaki dio i komponenta jedinice sigurno
instaliran?
Tablica 12
Moguće greške
Jedinica može pasti, vibrirati ili stvarati buku.
Je li izvršeno testiranje isticanja?
Kapacitet hlađenja (grejanja) može biti slab.
Je li toplotna izolacija odgovarajuća?
Može se kondenzovati voda.
Odvodi li se voda bez problema?
Mogu se stvarati kapljice vode.
Odgovara li napon strujne mreže radnom
naponu uređaja?
Uređaj se može pokvariti ili neke
komponente mogu pregoreti.
Uređaj se može pokvariti ili neke
komponente mogu pregoreti.
Jesu li žice i cevi ispravno povezane?
Rezultat provere
Je li jedinica ispravno uzemljena?
Može postojati opasnost od strujnog udara.
Je li električno povezivanje izvršeno u skladu
sa zakonskim propisima?
Ima li prepreka kod ulaza/izlaza za vazduh
unutrašnje/spoljne jedinice?
Je li zabilježena dužina cevi sredstva za
hlađenje i količina sredstva za hlađenje?
Uređaj se može pokvariti ili neke
komponente mogu pregoreti.
Kapacitet hlađenja (grejanja) može biti slab.
Biće teško naknadno ustanoviti količinu
sredstva za hlađenje.
d. Probni rad
1) Provere pre probnog rada
ᬅProverite jesu li se jedinica i sastav cevi oštetili tokom transporta.
ᬆ Proverite jesu li žice elektronskih komponenti čvrsto spojene.
ᬇ Proverite je li smer rotacije motora ventilatora ispravan.
ᬈProverite jesu li svi ventili u potpunosti otvoreni.
2) Probni rad
ᬅ Probni rad bi trebalo izvršiti ovlašćeno osoblje uz uslov da su sve stavke sa gornjeg spiska u normalnom stanju.
ᬆ Uključite jedinicu u struju i zatim upalite žičani ili daljinski upravljač.
ᬇ Motor ventilatora i kompresor spoljne jedinice će automatski početi sa radom nakon jednog minuta.
ᬈ Ukoliko se nakon uključenja kompresora začuje neobičan zvuk odmah isključite jedinicu i ponovo izvršite proveru
ispravnosti.
10
Princip rada jedinice
III Princip rada jedinice
Šematski prikaz sistema
Slika 10 Šematski prikaz sistema
Spoljna i unutrašnja jedinica nakon uključenja počinju s radom. Tokom hlađenja nisko temperaturni plin za hlađenje
pod niskim pritiskom iz menjača toplote svake unutrašnje jedinice se sakuplja i odvodi u kompresor u kome se kompresuje u
visoko temperaturni plin pod visokim pritiskom nakon čega se šalje u menjač toplote spoljne jedinice radi izmene toplote sa
spoljnim vazduhom pa se pretvara u tečnost za hlađenje. Nakon prolaska kroz uređaj za prigušivanje temperatura i pritisak
tečnosti za hlađenje se dodatno snižavaju i idu u glavni ventil. Nakon toga se deli i šalje do menjača toplote svake unutrašnje
jedinice za izmenu toplote sa vazduhom koji treba klimatizovati. Usled izmene tečnosti za hlađenje ponovo postaje nisko
temperaturni plin pod niskim pritiskom. Ovaj ciklus se neprestano ponavlja kako bi se postigao željeni učinak hlađenja.
Tokom grejanja se koristi četverosmerni ventil kako bi se ciklus hlađenja odvijao u suprotnom smeru. Sredstvo za hlađenje
ispušta toplotu u menjaču toplote unutrašnje jedinice (kao i električni uređaji za grejanje) i apsorbuje toplotu u menjaču
toplote spoljne jedinice kako bi se postigao željeni učinak grejanja.
11
Delovi i komponente jedinice
IV Delovi i komponente jedinice
Struktura sastava
Slika 11
Jedna spoljna jedinica može pokretati do pet unutrašnjih jedinica koje mogu biti kasetnog, cevnog, zidnog ili stropnopodnog tipa. Među njima zidnim i kasetnim tipom bi trebalo upravljati putem daljinskog upravljača dok se cevnim tipom
može upravljati putem daljinskog ili žičanog upravljača. Spoljna jedinica će raditi sve dok bilo koja od unutrašnjih jedinica
radi, a sve će unutrašnje jedinice prestati s radom ukoliko se spoljna jedinica isključi.
12
Održavanje
V Održavanje
UPOZORENJE!
ᬅ Jedinica se sme čistiti tek nakon što se ugasi i isključi iz strujne utičnice jer u suprotnom postoji opasnost od strujnog
udara.
ᬆ Nemojte prskati klima uređaj jer to može rezultovati strujnim udarom pa ga nipošto nemojte ispirati vodom.
OPREZ!
ᬅ Eksplozivne tečnosti, poput razređivača, benzina, itd. mogu oštetiti izgled klima uređaja. (Za čišćenje kućišta klima
uređaja koristite isključivo meku suvu ili vlažnu krpu sa neutralnim deterdžentom).
ᬆ Ne čistite kućište klima uređaja vodom temperature više od 45°C kako biste izbegli gubitak boje ili deformisanje
kućišta.
ᬇ Ne sušite mrežicu filtera za vazduh na vatri kako biste izbegli njeno zapaljenje ili deformisanje.
1 Provere pre sezonske upotrebe
1) Proverite da li nešto blokira ulaz i izlaz za vazduh na unutrašnjoj i spoljnoj jedinici.
2) Proverite je li sistem ispravno uzemljen.
3) Proverite treba li zameniti baterije u daljinskom upravljaču.
4) Proverite je li filter za vazduh ispravno instaliran.
5) Proverite je li spoljna jedinica sigurno instalirana. Ukoliko primetite bilo što neuobičajeno molimo kontaktirajte
ovlašćeni servis.
6) Prilikom ponovnog pokretanja jedinice koja se nije koristila duže vreme uključite je u struju 8 sati pre paljenja što će
pomoći pri uspešnom pokretanju.
2 Provere nakon sezonske upotrebe
1) Očistite filtere i kućišta unutrašnje i spoljne jedinice.
2) Isključite sistem iz struje.
3) Uklonite prašinu i strane materije iz spoljne jedinice.
4) U slučaju rđanja premažite mesto bojom protiv rđe kako biste sprečili njeno širenje.
Za detaljno uputstvo za održavanje pogledajte Uputstvo za instalaciju i održavanje svake unutrašnje jedinice.
13
Otklanjanje problema
VI Otklanjanje problema
UPOZORENJE!
ᬅ U slučaju neobičnih uslova (poput mirisa paljevine) molimo odmah isključite klima uređaj iz struje i kontaktirajte
ovlašćeni servis; u suprotnom nastavak upotrebe neispravnog klima uređaja bi mogao rezultovati ozbiljnim oštećenjem klima
uređaja, strujnim udarom ili požarom.
ᬆ Ne popravljajte sami klima uređaj već kontaktirajte ovlašćeni servisni centar, jer neispravne popravke mogu
uzrokovati strujni udar ili požar.
1 Pre kontaktiranja servisnog centra molimo proverite sledeće
Tablica 13
Simptom
Klima uređaj uopšte ne radi
Uzroci
Rešenja problema
Pregoreo osigurač
Zamenite osigurač
Nestanak struje
Sačekajte povratak struje
Uređaj nije uključen u struju
Uključite uređaj u struju
Baterije daljinskog upravljača su istrošene Zamenite baterije
Klima uređaj prekida rad
odmah nakon pokretanja
Hlađenje i grejanje ne radi
Daljinski upravljač je van dometa
Držite se unutar dometa od 8 metara
Predmeti blokiraju ulaz ili izlaz za vazduh
unutrašnje ili spoljne jedinice
Uklonite blokadu
Predmeti blokiraju ulaz ili izlaz za vazduh
unutrašnje ili spoljne jedinice
Uklonite blokadu
Pogrešna postavka temperature
Podesite postavke na daljinskom upravljaču
Niska brzina ventilatora
Podesite postavke na daljinskom upravljaču
Usmerenje toka vazduha je neispravno
Podesite postavke na daljinskom upravljaču
Vrata i prozori su otvoreni
Zatvorite ih
Direktna sunčeva svetlost
Zatvorite zavese ili venecijanere
Previše osoba u prostoriji
Previše izvora toplote u prostoriji
Smanjite broj izvora toplote
Prljav filter za vazduh
Očistite filter za vazduh
Napomena:
Ukoliko proverom gornjih stavki ne uspete da otklonite problem, molimo kontaktirajte ovlašćeni servisni centar i
navedite opis greške i model uređaja.
14
Otklanjanje problema
2 Sledeće pojave ne predstavljaju kvarove.
Tablica 14
Uslovi
Klima uređaj ne radi
kada se
Klima uređaj izduvava
maglicu
Klima uređaj bruji
Klima uređaj izduvava
prašinu.
Uzroci
Pokreće odmah nakon isključenja
Prekidač za zaštitu od preopterećenja ne dopušta
uključenje uređaja unutar 3 minuta od
isključenja.
Uključi u struju
Pričekajte 1 minut
Prilikom hlađenja
Vazduh u sobi se brzo hladi i postaje maglovit
Na početku rada se čuje zujanje
Zvuk početka rada električnog ventila
Tokom hlađenja se čuje zvuk protoka vode
Zvuk proticanja sredstva za hlađenje u uređaju
Pištanje prilikom pokretanja ili prestanka
rada klima uređaja
Zvuk uzrokovan prestankom proticanja sredstva
za hlađenje
Slabo pištanje prilikom rada ili nakon
prestanka rada klima uređaja
Zvuk rada sistema za odvod
Pucketanje prilikom rada ili nakon
prestanka rada klima uređaja
Uzrokuje ga širenje ili stiskanje ploče i drugih
delova uzrokovano promenom temperature
Uređaj je uključen nakon dužeg vremena
neupotrebe
Izduvava se prašina nakupljena u uređaju
Vazduh iz klima uređaja ima
Tokom rada
neprijatan miris
Uzrok ovome su neugodni mirisi s u prostoriji
koji su dospeli u klima uređaj.
3 Opis grešaka
Ukoliko tokom rada jedinice dođe do kvara na žičanom upravljaču i matičnoj ploči spoljne jedinice
će se prikazati
šifra kvara. Za pojedinosti o značenju svake šifre pogledajte sledeću tablicu.
Rezidencijalne
greške sa strujom
Prikaz na
Komercijalne greške ekranu "88"
spoljne
sa strujom
jedinice
Tablica 15
Indikatorska lampica
Rad
Hlađenje
Grejanje
Prikaz na
ekranu"88
" (podnostropni tip)
Prikaz na
žičanom
upravljaču
/
Otapanje način 1
08
/
/
/
/
/
/
Otapanje način 2
0A
/
/
/
/
/
Treperi 3
puta
/
Treperi 3
puta
/
Treperi 3
puta
/
/
oE
/
/
/
Treperi 19
puta
/
b5
b5
/
Treperi 22
puta
/
b7
b7
Zaštita od
0C
preopterećenja
/
Normalan rad
ON
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
temperaturnog
temperaturnog
Prikazano u
senzora ventila za
senzora ventila za
tablici 16
tečnost
tečnost
/
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
temperaturnog
temperaturnog
Prikazano u
senzora ventila za
senzora ventila za
tablici 16
plin
plin
15
Otklanjanje problema
Nedovoljno sredstva Nedovoljno sredstva
za hlađenje ili
za hlađenje ili zaštita
zaštita zbog blokade
zbog blokade
(raspoloživo za
(raspoloživo za
rezidencijalne
rezidencijalne
spoljne jedinice)
spoljne jedinice)
/
Treperi 10
puta
/
oE
oE
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
senzora unutrašnje senzora unutrašnje Prikazano u
ambijentalne
ambijentalne
tablici 16
temperature
temperature
/
Treperi
jednom
/
F1
F1
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
Prikazano u
unutrašnjeg
unutrašnjeg
tablici 16
isparivača
isparivača
/
Treperi
dva puta
/
F2
F2
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
senzora spoljne
senzora spoljne
ambijentalne
ambijentalne
temperature
temperature
F3
/
Treperi 3
puta
/
F3
F3
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
senzora na sredini
senzora na sredini
zavojnice
zavojnice
kondenzatora (za
kondenzatora (za
komercijalne
komercijalne
jedinice)
jedinice)
F4
/
Treperi 18
puta
/
F4
F4
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
senzora spoljne
senzora spoljne
izlazne temperature izlazne temperature
F5
/
Treperi 5
puta
/
F5
F5
Vraćanje ulja tokom Vraćanje ulja tokom
hlađenja
hlađenja
F7
/
/
/
/
/
F0
Zaštita sistema od
visokog pritiska
Zaštita sistema od
visokog pritiska
E1
Treperi
jednom
/
/
E1
E1
Zaštita od
zamrzavanja
Zaštita od
zamrzavanja
E2
Treperi dva
puta
/
/
E2
E2
Zaštita sistema od
niskog pritiska
(rezervisano)
Zaštita sistema od
niskog pritiska
(rezervisano)
E3
Treperi 3
puta
/
/
E3
E3
Zaštita kompresora
od visoke
temperature
Zaštita kompresora
od visoke
temperature
E4
Treperi 4
puta
/
/
E4
E4
Zaštita cele jedinice Zaštita cele jedinice
od prenapona
od prenapona
E5
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
Treperi 6
puta
/
/
E6
E6
Greška u
Greška u
komunikaciji
komunikaciji
Prikazano u
između unutrašnjih i između unutrašnjih i tablici 16
spoljnih jedinica
spoljnih jedinica
16
Otklanjanje problema
Treperi 7
puta
Treperi 3
puta
/
/
E7
E7
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
/
/
/
/
/
/
Treperi
Treperi
E9
E9
Brzo
Treperi
Brzo
Treperi
Brzo
Treperi
Brzo
Treperi
Brzo
Treperi
dd
dd
/
Fo
Fo
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
/
Brzo
Treperi
/
P0
/
/
Brzo
Treperi
P0
/
Brzo
Treperi
/
P3
/
/
P5
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Brzo
Treperi
Treperi 3
puta
P6
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
P7
Treperi 3
puta
P8
Strujna kontaktna
zaštita
Konflikt načina rada Konflikt načina rada
Zaštita od
preopterećenja
Zaštita od hladnog
vazduha
Zaštita od
preopterećenja
Prikazano u
tablici 16
E8
/
Greška usled
prelivanja vode
unutrašnje jedinice
E9
/
Probni rad
Probni rad
dd
Obnavljanje
Obnavljanje sredstva
sredstva za hlađenje
za hlađenje
Resetiranje
pogonskog modula
Resetiranje IPM
pogonskog modula
(za komercijalne
jedinice)
Min. hlađenje/
grejanje (testni kod
mogućnosti)
Srednje hlađenje/
grejanje (testni kod
mogućnosti)
Zaštita od prejake
struje
Komunikacijska
greška matične
ploče (za
komercijalne
jedinice)
Kratak/otvoren spoj
senzora temperature
modula
Temperaturna
zaštita modula
Strujna kontaktna
zaštita (za
komercijalne
jedinice)
Greška senzora
sklopa
Zaštita pretvorničke
veze (za
komercijalne
jedinice)
Strujna zaštita
(ulazna strana)
Zaštita zbog
temperaturnog
pomaka (za
komercijalne
jedinice)
Fo
P0
IPLV test hlađenja
P0
IPLV test hlađenja
Test performansi
AA razine hlađenja
Test performansi
AA razine hlađenja
Zaštita kompresora
od prejake struje
P3
P0
P3
P3
oE
oE
Treperi 3
puta
oE
oE
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
P9
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
Greška senzora
sklopa
Pc
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
Zaštita pretvorničke
veze
Pd
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
Strujna zaštita
(ulazna strana)
PA
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
Zaštita zbog
temperaturnog
pomaka
PE
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
Komunikacijska
greška između
pogona invertera i
matične ploče
Kratak/otvoren spoj
senzora temperature
modula
Temperaturna zaštita
modula
17
Otklanjanje problema
Greška senzora
ambijentalne
Greška senzora
temperature matične
ambijentalne
temperature matične
ploče (za
komercijalne
ploče
jedinice)
Zaštita od visokog
Zaštita od niskog
napona DC veze
napona DC veze
Zaštita od niskog
Zaštita od visokog
napona DC veze
napona DC veze
Abnormalan ulazni
/
napon
Greška pri punjenju Greška pri punjenju
kondenzatora
kondenzatora
Zaštita prilikom
Zaštita prilikom
greške
greške
kratkospojnog
kratkospojnog
terminala
terminala
Otapanje ili
Otapanje ili vraćanje
vraćanje ulja tokom
ulja tokom grejanja
grejanja
/
Zaštita kompresora
od toplotnog
preopterećenja
Strujna zaštita
modula (IPM
zaštita)
Kompresor nije
sinkronizovan
PFC zaštita
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
C5
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
H1
/
Prisilno otapanje
H1
Zaštita kompresora
od preopterećenja
PF
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
Treperi 3
puta
oE
oE
/
Treperi
jednom
H1
Prikazan
simbol
otapanja
Brzo
Treperi
/
/
H1
H1
H3
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
Strujna zaštita IPM
modula
H5
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
Kompresor nije
sinkronizovan
H7
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
HC
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
PFC zaštita
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
L9
Treperi 20
puta
/
/
oE
oE
Lc
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
Ld
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
LE
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
LF
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
Treperi 3
puta
oE
oE
Zaštita od prevelike Zaštita od prevelike
snage (raspoloživo snage (raspoloživo
za rezidencijalne
za rezidencijalne
spoljne jedinice)
spoljne jedinice)
Greška pri
Greška pri
pokretanju
pokretanju
kompresora
kompresora
Zaštita kompresora Zaštita kompresora
pri kvaru
pri kvaru
faze/povratka
faze/povratka
Greška pri rotaciji
Greška pri rotaciji
kompresora (za
kompresora (za
komercijalne
komercijalne
jedinice)
jedinice)
Prevelika brzina (za
komercijalne
Prevelika brzina
jedinice)
PL
PH
PP
PU
18
Otklanjanje problema
Kratak/otvoren spoj
temperaturnog
senzora na ulazu
zavojnice
kondenzatora
(za komercijalne
jedinice)
Kratak/otvoren spoj
temperaturnog
senzora na izlazu
zavojnice
kondenzatora
(za komercijalne
jedinice
Kvar memorijske
kratice
Ograničenje
frekvencije/
degradacija zaštite
modulskog sklopa
(za fazni sklop)
Ograničenje
frekvencije/
degradacija
temperaturne zaštite
modula
Ograničenje
frekvencije/
degradacija za
preopterećenje
Ograničenje
frekvencije/
degradacija zaštite
sklopa cijele
jedinice
Ograničenje
frekvencije/
degradacija zaštite
modulskog sklopa
(za fazni sklop)
Ograničenje
frekvencije/
degradacija zaštite
protiv zamrzavanja
Nema motora
unutrašnje jedinice
Demagnetizacijska
zaštita kompresora
Unutrašnje i spoljne
jedinice se ne
podudaraju
/
A5
/
/
/
/
/
/
A7
/
/
/
/
/
/
EE
/
/
/
/
/
/
En
/
/
/
/
/
/
EU
/
/
/
/
/
/
F6
/
Treperi 6
puta
/
/
/
/
F8
/
Treperi 8
puta
/
/
/
/
F9
/
Treperi 9
puta
/
/
/
/
FH
/
Treperi 2
puta
Treperi 2
puta
/
/
/
H6
Treperi 11
puta
/
/
/
/
/
HE
/
/
Treperi 14
puta
/
/
/
LP
Treperi 19
puta
/
/
/
/
19
Otklanjanje problema
Greška u detekciji
faznog sklopa
kompresora
/
U1
/
/
Treperi 12
puta
/
/
Pad napona
/
U3
/
/
Treperi 20
puta
/
/
Greška sklopa nulte
detekcije
/
U8
Treperi 17
puta
/
/
/
/
Nazivno
hlađenje/grejanje
(testna šifra
sposobnosti)
/
P1
/
/
/
/
/
Maksimalno
hlađenje/grejanje
(testna šifra
sposobnosti)
/
/
/
/
/
/
/
Tablica 16
Šifra kvara
13
14
15
16
17
Opis kvara
Kvar temperaturnog
senzora izlazne cevi
unutrašnje jedinice A
Kvar temperaturnog
senzora ulazne cevi
unutrašnje jedinice A
Kvar senzora
unutrašnje ambijentalne
temperature jedinice A
Konflikt način rada
jedinice A
Zaštita od zamrzavanja
jedinice A
Šifra kvara
23
24
25
26
27
Opis kvara
Kvar temperaturnog
senzora izlazne cevi
unutrašnje jedinice B
Kvar temperaturnog
senzora ulazne cevi
unutrašnje jedinice B
Kvar senzora
unutrašnje
ambijentalne
temperature jedinice B
Konflikt način rada
jedinice B
Zaštita od zamrzavanja
jedinice B
Šifra kvara
33
34
35
36
37
Opis kvara
Kvar temperaturnog
senzora izlazne cevi
unutrašnje jedinice C
Kvar temperaturnog
senzora ulazne cevi
unutrašnje jedinice C
Kvar senzora
unutrašnje
ambijentalne
temperature jedinice C
Konflikt način rada
jedinice C
Zaštita od zamrzavanja
jedinice C
Kvar temperaturnog
senzora na ulazu
unutrašnje cevi
jedinice E
Kvar senzora
unutrašnje
ambijentalne
temperature jedinice E
41
Komunikacijska greška
jedinice D
46
Konflikt način rada
jedinice D
54
42
Kvar temperaturnog
senzora na sredini
unutrašnje cevi jedinice
D
47
Zaštita od zamrzavanja
jedinice D
55
51
Komunikacijska
greška jedinice E
56
Konflikt način rada
jedinice E
57
Zaštita od zamrzavanja
jedinice E
C5
Kvar terminala
kratkospojnika
43
44
45
Kvar temperaturnog
senzora na izlazu
unutrašnje cevi jedinice
D
Kvar temperaturnog
senzora na ulazu
unutrašnje cevi jedinice
D
Kvar senzora
unutrašnje ambijentalne
temperature jedinice D
52
53
Kvar temperaturnog
senzora na sredini
unutrašnje cevi
jedinice E
Kvar temperaturnog
senzora na izlazu
unutrašnje cevi
jedinice E
20
Otklanjanje problema
Tablica 17 Opisi kvarova funkcije detekcije spoljne cevi sredstva za hlađenje
Greška pri električnom spajanju ili kvar
komponenti
Jedinica koja detektuje
Jedinica koja ne detektuje
5E
01
**
5E
02
**
5E
03
**
5E
04
**
5E
05
**
Greška pri povezivanju cevi za plin
unutrašnje jedinice ili kvar komponenti
Jedinica koja detektuje
--
5P
01
--
5P
02
--
5P
03
--
5P
04
--
5P
05
--
Slika 12 Spoljna jedinica ACP-36COFM105GEEI, ACP-41COFM121GEEI
(Napomena: Za tačan položaj svake komponente pogledajte stvaran proizvod.)
Nakon prikaza greške na ekranu molimo isključite klima uređaj i za otklanjanje problema kontaktirajte ovlašćeno
servisno osoblje.
4 Servisiranje
U slučaju bilo kakvog kvara klima uređaja molimo kontaktirajte ovlašćeni VIVAX servisni centar.
21
Radni parametri
VII Radni parametri
Nazivni radni uslovi klima uređaja
Tablica 18 Rasponi radnih temperatura
Unutrašnja strana
Spoljna strana
Temp. suve
žarulje °C
Temp. mokre
žarulje °C
Temp. suve
žarulje °C
Temp. mokre
žarulje °C
Nazivno hlađenje
27
19
35
24
Maksimalno hlađenje
32
23
48
26
Minimalno hlađenje
21
15
18
—
Nazivno grejanje
20
15
7
6
Maksimalno grejanje
27
—
24
18
Minimalno grejanje
20
15
– 15
– 16
Napomene:
ᬅ Ispod navedeni kapaciteti grejanja/hlađenja su izmereni pre isporuke.
ᬆSvi ispod navedeni parametri su izmereni pod standardnim radnim uslovima. U slučaju promene važeći su parametri
navedeni na pločici sa tehničkim podacima.
ᬇ Kapacitet grejanja unutrašnje jedinice uključuje samo kapacitet toplotne pumpe i ne uključuje kapacitet pomoćne
električne grejalice.
22
CG
Korisničko
uputstvo
$&3&2)0*((,
ACP-41COFM121GEEI
13
RoHS
Napomene
♦ Ukupan kapacitet unutrašnjih jedinica koje rade istovremeno ne smije premašivati kapacitet vanjskih
jedinica za više od 150% jer će u suprotnom učinak hlađenja (grijanja) svake unutrašnje jedinice biti slab.
♦ Uključite jedinicu u struju 8 sati prije početka upotrebe što će pomoći za uspješno pokretanje.
♦ Normalna je pojava da ventilator unutrašnje jedinice nastavlja s radom na 20-70 sekundi nakon što
unutrašnja jedinica primi "stop" signal kako bi se u potpunosti iskoristila preostala toplina.
♦ Kada dođe do konflikta u radu unutrašnje i vanjske jedinice to će se prikazati na 5 sekundi na žičanom
upravljaču nakon čega će unutrašnja jedinica prestati s radom. U dotičnom slučaju normalan se rad može
povratiti usklađivanjem načina rada jedinica: hlađenje je kompatibilno sa sušenjem i ventilatorskim radom dok je
ventilatorski rad kompatibilan sa svim drugim načinima rada. Ukoliko tokom rada uređaja nestane struje
unutrašnje jedinica će tri minute nakon povratka struje poslati vanjskoj jedinici signal „start“.
♦ Tokom instalacije komunikacijski i strujni kabl se ne smiju međusobno omatati već ih treba razdvojiti
na minimalnu udaljenost od 2 cm jer će u suprotnom uređaj vjerojatno raditi neispravno.
♦ Napomene za osoblje zaduženo za otklanjanje problema i održavanje:
Tokom otklanjanja problema i održavanja obavezno uključite u struju grijaći pojas kompresora 8 sati prije
pokretanja kompresora! Nakon pokretanja kompresor mora raditi bez prekida minimalno 30 minuta jer će se u
suprotnom oštetiti!
Ovaj proizvod se ne smije odlagati zajedno sa kućanskim otpadom već se treba odložiti na
ovlašćeno skupljališno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Zahvaljujemo na kupovini VIVAX klima uređaja. Prije upotrebe molimo pažljivo pročitajte ove
Uputstvo za upotrebu te ih sačuvajte za buduće savjete.
Sadržaj
I
Sigurnosne predostrožnosti ....................................................................... 1
II Uputstvo za instalaciju .............................................................................. 2
1
Mjesto instalacije i ssupstance na koje treba obratiti pozornost ...................... 2
2
Instalacija vanjske jedinice .............................................................................. 4
3
Povezivanje unutrašnje i vanjske jedinice ....................................................... 6
4
Punjenje sredstvom za hlađenje i probni rad ................................................... 8
III Princip rada jedinice................................................................................ 11
IV Dijelovi i komponente jedinice ............................................................... 12
V Održavanje .............................................................................................. 13
1
Provjere prije sezonske upotrebe ................................................................... 13
2
Provjere nakon sezonske upotrebe ................................................................ 13
VI Otklanjanje problema .............................................................................. 14
1
Prije kontaktiranja servisnog centra molimo provjerite sljedeće ................... 14
2
Sljedeće pojave ne predstavljaju kvarove. ..................................................... 15
3
Opis grešaka .................................................................................................. 15
4
Servisiranje.................................................................................................... 22
VII Radni parametri ...................................................................................... 23
Sigurnosne predostrožnosti
I
Sigurnosne predostrožnosti
Molimo prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik te koristite uređaj u skladu sa uputstvima navedenim u
priručniku.
Molimo posebnu pažnju posvetite značenju ovih znakova:
UPOZORENJE! 㸸Označava da neispravna upotreba može rezultirati smrću ili teškim ozljedama
OPREZ! 㸸Označava da neispravna upotreba može rezultirati ozljedama ili oštećenjima imovine.
Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu u kancelarijama, restoranima, rezidencijama ili sličnim mjestima.
UPOZORENJE!
‹ Za instalaciju molimo angažujte ovlašćeni servis. Neispravna instalacija može rezultirati isticanjem vode,
strujnim udarom ili požarom.
‹ Molimo instalirajte uređaj na mjesto koje može podnijeti njegovu težinu. Ukoliko mjesto nije dovoljno snažno
uređaj može pasti i prouzrokovati ozljede.
‹ Kako bi se osigurala ispravna odvodnja odvodna cijev mora biti ispravno instalirana U skladu sa instalacijskim
uputstvima. Preduzmite odgovarajuće mjere za toplinsku izolaciju kako bi se spriječilo kondenzovanje vode.
Neispravna instalacija cijevi može rezultirati isticanjem vode i močenjem predmeta u prostoriji.
‹ U blizini klima uređaja nemojte koristiti ili pohranjivati zapaljive, eksplozivne, otrovne ili druge opasne
supstance.
‹
U slučaju kvara (poput mirisa paljevine, itd.) odmah isključite uređaj iz strujne utičnice.
‹
Vjetrite prostoriju kako biste spriječili nestanak kiseonika u istoj.
‹
Ne gurajte prste ili ikakve predmete u izlaze i ulaze za vazduh.
‹
Molimo redovito provjeravajte je li nosač oštećen.
‹ Nikada ne modificirajte klima uređaj. Za popravak ili preseljenje klima uređaja molimo kontaktirajte ovlašćeni
servis.
‹ Neprofesionalnom osoblju je zabranjeno rastavljanje razvodne ugaoije zbog visokog napona unutar vanjske
jedinice.
U strujni krug bi trebalo ugraditi svepolni prekidač sa minimalnim razmakom od 3 mm među svim polovima.
Oprez!
‹
Prije instalacije molimo provjerite odgovara li napon strujne mreže radnom naponu uređaja, navedenom na
pločici sa tehničkim podacima.
‹
Prije upotrebe molimo uvjerite se da su strujni kabl, odvodna cijev i ostale cijevi ispravno spojene kako bi se
spriječilo istjecanje vode, sredstva za hlađenje, strujni udar ili požar.
‹
Uređaj mora biti uzemljen kako bi se spriječio strujni udar. Molimo uzemljenje ne spajajte na plinske cijevi,
vodovodne cijevi, gromobrane ili telefonske linije.
‹
Nakon uključenja klima uređaj se ne smije gasiti minimalno 5 minuta jer će to u suprotnom negativno djelovati
na radni vijek uređaj.
‹
Ne dopuštajte djeci da upravljaju klima uređajem.
‹
Ne dodirujte uređaj mokrim rukama.
‹
Prije čišćenja klima uređaja ili zamjene filtara obavezno isključite uređaj iz strujne utičnice.
‹
Molimo isključite uređaj iz strujne utičnice ukoliko ga ne namjeravate koristiti dulje vrijeme.
‹
Molimo ne izlažite klima uređaj vodi ili vlazi.
‹
Molimo ne stojte na ili postavljajte predmeta na klima uređaj.
‹
Preporuča se godišnje testiranje uređaja.
1
Upute za instalaciju
II Uputstvo za instalaciju
1 Mjesto instalacije i ssupstance na koje treba obratiti pozornost
Instalaciju uređaja treba izvršiti u skladu sa zakonskim propisima. Kvaliteta instalacije izravno utječe na normalnu
upotrebu te stoga korisnik ne bi trebao sam izvršiti instalaciju već bi instalaciju i otklanjanje problema trebalo izvršiti
ovlašćeno osoblje. Klima uređaj se smije uključiti nakon provjere instalacije i ispravnosti.
a. Mjesto instalacije unutrašnje jedinice mora odgovarati sljedećim uvjetima:
1) Unutrašnje jedinica ne smije biti izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti.
2) Mjesto instalacije mora biti dovoljno čvrsto da podnese težinu jedinice.
3) Odvodna cijev se može jednostavno sprovesti van.
4) Protok vazduha kroz ulaz/izlaz za vazduh nije blokiran.
5) Cijev sredstva za hlađenje unutrašnje jedinice se može jednostavno sprovesti do vanjske jedinice.
6) Nema zapaljivih ili eksplozivnih supstance i plinova.
7) Nema korozivnog plina, teške prašine, slane magle, smoga ili vlage.
b. Odabir mjesta instalacije vanjske jedinice
1) Vanjsku jedinicu treba instalirati na stabilnu i dovoljno čvrstu površinu.
2) Vanjsku i unutrašnju jedinicu treba međusobno smjestiti što bliže kako bi se minimizovala dužina i savijanje cijevi
sredstva za hlađenje.
3) Nemojte instalirati vanjsku jedinicu pod prozor ili između zgrada kako biste spriječili da normalna buka pri radu
ulazi u prostoriju.
4) Protok vazduha kroz ulaz/izlaz za vazduh nije blokiran.
5) Vanjsku jedinicu bi trebalo instalirati na dobro ventilisano mjesto kako bi mogla uzimati i izbacivati dovoljno
vazduha.
6) Nemojte instalirati vanjsku jedinicu na mjesto na kojem ima zapaljivih i eksplozivnih supstanci te na mjesta na
kojima ima teške prašine, slane magle, i drugih oblika jako onečišćenog vazduha.
Na ulaz/izlaz za vazduh vanjske jedinice se ne smije instalirati cijev za dovod/odvod vazduha. Tokom grijanja
kondenzovana voda bi kapala sa baze okvira te bi se zamrzavala kada se vanjska ambijentalna temperatura spusti ispod
0°C . Takođe, instalacija vanjske jedinice ne bi smjela uticati na ispuštanje toplote jedinice.
OPREZ!
Jedinica instalirana na sljedećim mjestima će najvjerojatnije neispravno raditi. Ukoliko se dotična mjesta ne mogu izbjeći
molimo kontaktirajte ovlašćeni VIVAX servisni centar. c gdje ima puno ulja; d alkalno tlo u blizini mora; e gdje ima
sumpornog plina (poput sumpornih termalnih izvora); f gdje ima uređaja visoke frekvencije (poput bežičnih uređaja,
električnih uređaja za zavarivanje ili medicinske opreme); g u posebnim okolnostima.
c. Električno povezivanje
1) Instalaciju treba izvršiti u skladu sa zakonskim propisima.
2) Smije se koristiti isključivo strujni kabl deklariranog kapaciteta i zaseban strujni krug.
3) Ne povlačite strujni kabl na silu.
4) Električnu instalaciju bi trebalo izvršiti profesionalno osoblje u skladu sa lokalnim zakonima, propisima i uputstvima
u ovom priručniku.
5) Promjer strujnog kabla bi trebao biti dovoljno velik u slučaju mora se zamijeniti odgovarajućim strujnim kablom.
2
Uputstvo za instalaciju
6) Uzemljenje bi trebalo biti ispravno a žicu uzemljenja bi profesionalno osoblje trebalo spojiti na uzemljenje zgrade.
Takođe treba ugraditi zračni prekidač sa funkcijama funkcije toplinskog i magnetskog isključivanja, kako bi se izbjegli kratki
spojevi i preopterećenje.
Tablica 1
Model
Napajanje
ACP-COFM1GEEI
ACP-41COFM121GEEI
220-240V~ 50Hz
220-240V~ 50Hz
Preporučeni kabl (broj *
poprečni presjek)
32A mm2 X 3
32A mm2 X 3
Kapacitet zračnog prekidača
d. Zahtjevi za uzemljenje
1) Klima uređaj je električni uređaj klase I, te stoga molimo izvršite pouzdano uzemljenje uređaja.
2) Žuto-zelena dvobojna žica klima uređaja je žica uzemljenja te je se ne smije koristiti u druge svrhe. Ne smije se
odrezati ili stezati vijkom, jer će u suprotnom doći do strujnog udara
3) Korisnik mora osigurati pouzdan priključak za uzemljenje, molimo ne spajajte žicu za uzemljenje na sljedeća mjesta.
Vodovodne cijevi
Plinske cijevi
Ventilacijske otvore
Druga mjesta koja profesionalno osoblje smatra nepouzdanima.
ACP-36COFM105GEEI
INDOOR UNIT A
XT1
XT2
INDOOR UNIT B
Sl.1
3
N
XT3
INDOOR UNIT C
POWER
XT4
INDOOR UNIT D
L
XT5
OUTDOOR UNIT
ACP-41COFM121GEEI
XT2
INDOOR UNIT B
INDOOR UNIT A
XT1
XT3
INDOOR UNIT C
Slika 2.
.
Slika 2.
N
XT4
INDOOR UNIT D
POWER
XT5
INDOOR UNIT E
L
XT6
OUTDOOR UNIT
Uputstvo za instalaciju
e. Buka
1) Odaberite mjesto sa dobrom ventilacijom jer to može uticati na radna svojstva klima uređaja i povećati buku.
2) Instalirajte klima uređaj na temelj koji može podnijeti njegovu težinu. Nedovoljna snaga temelja može rezultirati
padom uređaja i uzrokovati ozljede.
3) Odaberite mjesto na kojemu vrući vazduh ili buka neće smetati Vašim susjedima.
4) Nikada ne postavljajte predmete u blizinu izlaza za vazduh uređaja jer to može uticati na radna svojstva ili povećati
buku.
5) Ukoliko tokom rada dođe do neuobičajene buke odmah kontaktirajte dobavljača.
f. Dodaci za instalaciju
Za popise dodataka unutrašnjoj i vanjskoj jedinici pogledajte sadržaje ambalaže.
2 Instalacija vanjske jedinice
a Predostrožnosti pri instalaciji vanjske jedinice
Kako bi se osigurao ispravan rad uređaja mjesto instalacije treba odabrati u skladu sa sljedećim načelima.
1) Vanjsku jedinicu treba instalirati tako da se vazduh koji izduvava vanjske jedinica ne vraća, te prilikom instalacije
treba ostaviti dovoljno prostora za buduće popravke i održavanje.
2) Mjesto instalacije mora biti dovoljno provjetreno kako bi vanjska jedinica mogla primati i izduvavati dovoljno
vazduha. Osigurajte da oko ulaza i izlaza za vazduh vanjske jedinice nema prepreka. Ukoliko ikakva prepreka blokira ulaz ili
izlaz za vazduh uklonite je.
3) Mjesto instalacije mora biti dovoljno čvrsto da podnese težinu vanjske jedinice, te mora biti sposobno izolirati buku i
spriječiti vibracije. Uvjerite se da vazduh i buka iz jedinice ne ometaju Vaše susjede.
4) Prilikom podizanja jedinice treba koristiti rupu namijenjenu za podizanje kako bi se spriječilo oštećenje zaštitnog
sloja koji štiti jedinicu od rđanja.
4
Uputstvo za instalaciju
5) Izbjegavajte izlaganje jedinice direktnoj sunčevoj svjetlosti.
6) ) Mjesto instalacije mora biti sposobno odvoditi kišnicu i otopljenu vodu.
7) Mjesto instalacije mora štititi jedinicu od zatrpavanja snijegom, smeća ili uljane magle.
8) Tokom instalacije treba implementirati gumene ili opružne amortizere kako bi se smanjila buka i vibriranje uređaja.
9) Instalacijske dimenzije bi trebale biti u skladu sa zahtjevima navedenim u ovom priručniku a vanjska jedinica mora
biti dobro učvršćena.
10) Instalaciju bi trebalo izvršiti ovlašćeno osoblje.
b. Instalacija vanjske jedinice
1) Dimenzije vanjske jedinice
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
Slika 4
2) Tokom transporta vanjske jedinice treba koristiti dva dovoljno duga konopa za podizanje u četiri smjera a razdvojni
ugao mora biti manji od 40° kako bi se spriječilo pomicanje središta jedinice.
3) Tokom instalacije treba vijcima M12 učvrstiti nosač za okvir jedinice.
4) Jedinicu bi trebalo instalirati na betonsku bazu visine 10 cm.
5) Instalacijski razmaci jedinice su prikazani na slici 5.
Zahtjevi za instalacijskim razmacima vanjske jedinice:
Slika 5
5
Uputstvo za instalaciju
3 Povezivanje unutrašnje i vanjske jedinice
a. Spajanje strujnog kabla:
OPREZ!
Treba instalirati osigurač koji je u stan ju prekinuti napajanje cijelog sistema.
1) Otvorite bočnu ploču.
2) Provucite strujni kabl kroz gumeni prsten.
3) Spojite strujni kabl na terminale "L", "N" i na terminal za uzemljenje te zatim spojite terminale žica "N(1),2,3"
unutrašnje jedinice sa odgovarajućim terminalima vanjske jedinice.
4) Kopčama učvrstite strujni kabl.
b. Dopuštenja dužina i pad cijevi sredstva za hlađenje
Tablica 3
Ukupna dužina (m)
Maksimalna dužina za jednu
jedinicu (m)
Maksimalna
Vanjska i unutrašnja
instalacijska
jedinica
visina
Unutrašnja i unutrašnja
jedinica
Dopuštenja dužina
42
80
0
25
2
Cijev sredstva za hlađenje
36
42
L1+L2+L3+ L4
L1+L2+L3+ L4+ L5
LX
15
15
H1
7.5
7.5
H2
Tablica 4: Dimenzije cijevi sredstva za hlađenje unutrašnje jedinice
Kapacitet unutarnje jedinice
09,12
18
21,24
Cijev za plin
φ9.52
φ 12.7
φ 15.9
jedinica: mm
Cijev za tekućinu
φ 6.35
φ 6.35
φ 9.52
c. Povezivanje cijevi između unutrašnje i vanjske jedinice
1) Za momente sile stezanja vijaka pogledajte sliku 6.
2) Poravnajte kraj bakarne cijevi sa navojem sa maticom te zatim rukom stegnite maticu.
6
Uputstvo za instalaciju
3) Nakon toga moment ključem stegnite maticu do potrebne razine (kako je prikazano na slici 6).
4) Ugao savijanja cijevi ne smije biti previše malen jer će u suprotnom cijev puknuti. Za savijanje cijevi molimo
koristite savijač cijevi.
5) Spužvom omotajte izloženu cijev sredstva za hlađenje i spojeve te ih zatim omotajte izolir trakom.
Cijev
Matica
Cijev
Moment ključ
Običan
ključ
Slika 6.
Tablica 5: Moment sile za stezanje matica
Promjer
φ6.35mm
φ9.52mm
φ12.7mm
φ15.9mm
Debljina zida (mm)
≥ 0.5
≥ 0.71
≥1
≥1
Moment sile zatezanja
15-30 (N-m)
30-40(N-m)
45-50(N-m)
60-65(N-m)
OPREZ!
ᬅ Tokom spajanja unutrašnje jedinice i cijevi sredstva za hlađenje nemojte nikada na silu povlačiti spojeve unutrašnje
jedinice jer u suprotnom može puknuti kapilarna ili druge cijevi, što će rezultirati isticanjem vode.
ᬆ Cijev sredstva za hlađenje ni trebala biti učvršćenja nosačima, tj. ne dopuštajte da jedinica drži njezinu težinu.
OPREZ!
Kod sistema sa višestrukim unutarnjim jedinicama svaka cijev treba biti označena kako bi se znalo kojem sistemu
pripada, kako bi se izbjeglo pogrešno spajanje cijevi.
e. Instalacija zaštitnog sloja cijevi sredstva za hlađenje
1) Cijev sredstva za hlađenje bi trebala biti izolirana izolacijskim materijalom i izolir trakom kako bi se spriječila
kondenzacija i kapanje vode.
2) Spojevi unutrašnje jedinice bi trebali biti omotani izolacijskim materijalom, kako je prikazano na slici 7.
Bez razmaka
Slika 7
7
Uputstvo za instalaciju
OPREZ!
Nakon odgovarajuće zaštite cijevi nikada je ne savijajte za mali ugao jer bi u suprotnom mogla napuknuti ili puknuti.
f. Omatanje cijevi izolir trakom:
1) Izolir trakom zajedno omotajte poveznu cijev i kable te ih odvojite od odvodne cijevi kako biste spriječili isticanje
kondezovane vode.
2) Izolir trakom omotajte cijev od dna vanjske jedinice do gornjeg kraja gdje cijev ulazi u zid. Prilikom omatanja izolir
trakom svaki novi krug trake mora dopola prekrivati prethodni krug.
3) Pomoću držača pričvrstite omotanu cijev za zid.
OPREZ!
Ne omatajte cijev previše snažno jer će u suprotnom učinak izolacije biti slabiji. Nadalje, držite odvodnu cijev
odvojenu od cijevi.
Nakon izoliranja cijevi zatvorite rupu u zidu materijalom za dihtovanje kako biste spriječili ulazak vjetra i kiše u
prostoriju.
4 Punjenje sredstvom za hlađenje i probni rad
a. Punjenje sredstvom za hlađenje
1) Iako je unutrašnja jedinica napunjena sredstvom za hlađenje prije isporuke prilikom instalacije je treba nadopuniti.
2) Provjerite jesu li ventil za tečnost i ventil za plin vanjske jedinice u potpunosti zatvoreni.
3) Na način prikazan na sljedećoj slici (slika.8), vakuumskom pumpom izbacite plin iz unutrašnje jedinice i cijevi
sredstva za hlađenje.
Slika 8
4) Dok kompresor ne radi putem ventila za tečnost na vanjskoj jedinici (ne putem ventila za plin) napunite cijev
sredstva za hlađenje sredstvom R410A
b. Izračun količine sredstva za hlađenje kojim treba nadopuniti uređaj
1) Količina sredstva za hlađenje u vanjskoj jedinici prije isporuke:
Tablica 6.
Model
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
Količina sredstva za hlađenje (kg)
4.3
4.8
Napomene:
Količina sredstva za hlađenje navedena u gornjoj tablici ne uključuje sredstvo za hlađenje u unutrašnjoj jedinici i
cijevi sredstva za hlađenje.
Količina sredstva za hlađenje koju treba dodati zavisi o promjeru i dužini cijevi sredstva za hlađenje koja se određuje
tokom instalacije klima uređaja.
Zapišite dodanu količinu sredstva za hlađenje zbog održavanja u budućnosti.
8
Upute za instalaciju
2) Izračun dodatne količine sredstva za hlađenje
Ukoliko je ukupna dužina cijevi sredstva za hlađenje (cijev za tekućinu) kraća od navedene u tablici ne treba dodavati
sredstvo za hlađenje.
Tablica 7
Model
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
Ukupna dužina cijevi za tekućinu (a+b+c+d+e)
≤ 40m
≤ 50m
Dodatna količina sredstva za hlađenje2=Σ dodatne dužine cijevi za hlađenje × 22g/m (cijev za tekućinu 1/4'').
Napomena: ukoliko je ukupna dužina cijevi sredstva za hlađenje duža od navedene u gornjoj tablici dodatna količina sredstva
za hlađenje za dodatnu duljinu se treba dodati po formuli 22g/m.
3) Primjer: ACP-41COFM121GEEI
Slika 9
Tablica 8 Unutrašnja jedinica
Serijski br.
Unutrašnja jedinica
Unutrašnja jedinica
Unutrašnja jedinica
Unutrašnja jedinica
Unutrašnja jedinica
Model
Cijevni tip ACP-09CIFM25GEEI
Cijevni tip ACP-09CIFM25GEEI
Cijevni tip ACP-09CIFM25GEEI
Cijevni tip ACP-09CIFM25GEEI
Cijevni tip ACP-18CIFM50GEEI
Tablica 9 Cijev sredstva za hlađenje
Serijski br.
A
B
C
D
E
Promjer
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ9.52
Dužina
20m
20m
15m
5m
5m
Ukupna dužina sredstva za hlađenje iznosi: A+B+C+D=20+20+15+5+5=65m. Stoga minimalna dodatna količina
sredstva za hlađenje iznosi (65-50)X0.022=0.33kg (Napomena: ukoliko je cijev duljine do 50 m nije potrebno dodavati
sredstvo za hlađenje).
4) Bilježenje dodatne količine sredstva za hlađenje
Tablica 10 Unutrašnja jedinica
Br.
Model unutrašnje jedinice
Dodatna količina sredstva za hlađenje (kg)
1
2
N
Ukupno
9
Upute za instalaciju
Promjer
Tablica 11 Cijev sredstva za hlađenje
Ukupna dužina (m)
Dodatna količina sredstva za hlađenje (kg)
Φ15.9
Φ12.7
Φ9.52
Φ6.35
Ukupno
c. Stavke za provjeru nakon instalacije
Stavke za provjeru
Je li svaki dio i komponenta jedinice sigurno
instaliran?
Tablica 12
Moguće greške
Jedinica može pasti, vibrirati ili stvarati buku.
Je li izvršeno testiranje isticanja?
Kapacitet hlađenja (grijanja) može biti slab.
Je li toplinska izolacija odgovarajuća?
Može se kondenzovati voda.
Odvodi li se voda bez problema?
Mogu se stvarati kapljice vode.
Odgovara li napon strujne mreže radnom
naponu uređaja?
Uređaj se može pokvariti ili neke
komponente mogu pregorjeti.
Uređaj se može pokvariti ili neke
komponente mogu pregorjeti.
Jesu li žice i cijevi ispravno povezane?
Rezultat provjere
Je li jedinica ispravno uzemljena?
Može postojati opasnost od strujnog udara.
Je li električno povezivanje izvršeno u skladu
sa zakonskim propisima?
Ima li prepreka kod ulaza/izlaza za vazduh
unutrašnje/vanjske jedinice?
Je li zabilježena dužina cijevi sredstva za
hlađenje i količina sredstva za hlađenje?
Uređaj se može pokvariti ili neke
komponente mogu pregorjeti.
Kapacitet hlađenja (grijanja) može biti slab.
Biće teško naknadno ustanoviti količinu
sredstva za hlađenje.
d. Probni rad
1) Provjere prije probnog rada
ᬅProvjerite jesu li se jedinica i sistem cijevi oštetili tokom transporta.
ᬆ Provjerite jesu li žice elektroničkih komponenti čvrsto spojene.
ᬇ Provjerite je li smjer rotacije motora ventilatora ispravan.
ᬈProvjerite jesu li svi ventili u potpunosti otvoreni.
2) Probni rad
ᬅ Probni rad bi trebalo izvršiti ovlašćeno osoblje uz uslov da su sve stavke sa gornjeg popisa u normalnom stanju.
ᬆ Uključite jedinicu u struju te zatim upalite žičani ili daljinski upravljač.
ᬇ Motor ventilatora i kompresor vanjske jedinice će automatski početi sa radom nakon jedne minute.
ᬈ Ukoliko se nakon uključenja kompresora začuje neuobičajen zvuk odmah isključite jedinicu te ponovo izvršite
provjeru ispravnosti.
10
Princip rada jedinice
III Princip rada jedinice
Shematski prikaz sistema
Slika 10 Shematski prikaz sistema
Vanjske i unutrašnje jedinice nakon uključenja počinju s radom. Tokom hlađenja nisko temperaturni plin za hlađenje
pod niskim pritiskom iz izmjenjivača topline svake unutrašnje jedinice se sakuplja i odvodi u kompresor u kojemu se
komprimira u visoko temperaturni plin pod visokim pritiskom nakon čega se šalje u izmjenjivač topline vanjske jedinice radi
izmjene topline sa vanjskim vazduhom te se pretvara u tečnost za hlađenje. Nakon prolaska kroz uređaj za prigušivanje
temperatura i pritisak tečnosti za hlađenje se dodatno snižavaju te idu u glavni ventil. Nakon toga se dijeli i šalje do
izmjenjivača topline svake unutrašnje jedinice za izmjenu topline sa vazduhom kojeg treba klimatizovati. Uslijed izmjene
tečnosti za hlađenje ponovo postaje nisko temperaturni plin pod niskim pritiskom. Ovaj ciklus se neprestano ponavlja kako bi
se postigao željeni učinak hlađenja. Tokom grijanja se koristi četverosmjerni ventil kako bi se ciklus hlađenja odvijao u
suprotnom smjeru. Sredstvo za hlađenje ispušta toplinu u izmjenjivaču topline unutrašnje jedinice (kao i električni uređaji za
grijanje) i apsorbira toplinu u izmjenjivaču topline vanjske jedinice kako bi se postigao željeni učinak grijanja.
11
Dijelovi i komponente jedinice
IV Dijelovi i komponente jedinice
Struktura sistema
Slika 11
Jedna vanjska jedinica može pokretati do pet unutrašnjih jedinica koje mogu biti kasetnog, cijevnog, zidnog te
plafonsko-podnog tipa. Među njima zidnim i kasetnim tipom bi trebalo upravljati putem daljinskog upravljača dok se
cijevnim tipom može upravljati putem daljinskog ili žičanog upravljača. Vanjska jedinica će raditi sve dok bilo koja od
unutrašnjih jedinica radi a sve će unutrašnje jedinice prestati s radom ukoliko se vanjska jedinica isključi.
12
Održavanje
V Održavanje
UPOZORENJE!
ᬅ Jedinica se smije čistiti tek nakon što se ugasi i isključi iz strujne utičnice jer u suprotnom postoji opasnost od
strujnog udara.
ᬆ Nemojte prskati klima uređaj jer to može rezultirati strujnim udarom te ga nipošto nemojte ispirati vodom.
OPREZ!
ᬅ Eksplozivne tečnosti, poput razređivača, benzina, itd. mogu oštetiti izgled klima uređaja. (Za čišćenje kućišta klima
uređaja koristite isključivo meku suvu ili vlažnu krpu sa neutralnim deterdžentom).
ᬆ Ne čistite kućište klima uređaja vodom temperature više od 45°C kako biste izbjegli gubitak boje ili deformisanje
kućišta.
ᬇ Ne sušite mrežicu filtera za vazduh na vatri kako biste izbjegli njeno zapaljenje ili deformisanje.
1 Provjere prije sezonske upotrebe
1) Provjerite blokira li štogod ulaz i izlaz za vazduh na unutrašnjoj i vanjskoj jedinici.
2) Provjerite je li sistem ispravno uzemljen.
3) Provjerite treba li zamijeniti baterije u daljinskom upravljaču.
4) Provjerite je li filter za vazduh ispravno instaliran.
5) Provjerite je li vanjska jedinica sigurno instalirana. Ukoliko primijetite bilo što neuobičajeno molimo kontaktirajte
ovlašćeni servis.
6) Prilikom ponovog pokretanja jedinice koja se nije koristila duže vrijeme uključite je u struju 8 sati prije paljenja što
će pomoći pri uspješnom pokretanju.
2 Provjere nakon sezonske upotrebe
1) Očistite filtere i kućišta unutrašnjih i vanjske jedinice.
2) Isključite sistem iz struje.
3) Uklonite prašinu i strane supstance iz vanjske jedinice.
4) U slučaju rđanja premažite mjesto bojom protiv rđe kako biste spriječili njeno širenje.
Za detaljne Uputstvo za održavanje pogledajte Uputstvo za instalaciju i održavanje svake unutrašnje jedinice.
13
Otklanjanje problema
VI Otklanjanje problema
UPOZORENJE!
ᬅ U slučaju neuobičajenih uslova (poput mirisa paljevine) molimo odmah isključite klima uređaj iz struje te
kontaktirajte ovlašćeni servis; u suprotnom nastavak upotrebe neispravnog klima uređaja bi mogao rezultirati ozbiljnim
oštećenjem klima uređaja te strujnim udarom ili požarom.
ᬆ Ne popravljajte sami klima uređaj već kontaktirajte ovlašćeni servisni centar, jer neispravni popravci mogu
uzrokovati strujni udar ili požar.
1 Prije kontaktiranja servisnog centra molimo provjerite sljedeće
Tablica 13
Simptom
Klima uređaj uopšte ne radi
Uzroci
Rješenja problema
Pregorio osigurač
Zamijenite osigurač
Nestanak struje
Pričekajte povratak struje
Uređaj nije uključen u struju
Uključite uređaj u struju
Baterije daljinskog upravljača su istrošene Zamijenite baterije
Klima uređaj prekida rad
odmah nakon pokretanja
Hlađenje i grijanje ne radi
Daljinski upravljač je van dometa
Držite se u dometu od 8 metara
Predmeti blokiraju ulaz ili izlaz za vazduh
unutrašnje ili vanjske jedinice
Uklonite blokadu
Predmeti blokiraju ulaz ili izlaz za vazduh
unutrašnje ili vanjske jedinice
Uklonite blokadu
Pogrešna postavka temperature
Podesite postavke na daljinskom upravljaču
Niska brzina ventilatora
Podesite postavke na daljinskom upravljaču
Usmjerenje toka vazduha je neispravno
Podesite postavke na daljinskom upravljaču
Vrata i prozori su otvoreni
Zatvorite ih
Direktna sunčeva svjetlost
Zatvorite zavjese ili zastore
Previše osoba u prostoriji
Previše izvora topline u prostoriji
Smanjite broj izvora topline
Prljav filter za vazduh
Očistite filter za vazduh
Napomena:
Ukoliko provjerom gornjih stavki ne uspijete otkloniti problem molimo kontaktirajte ovlašćeni servisni centar te
navedite opis greške i model uređaja.
14
Otklanjanje problema
2 Sljedeće pojave ne predstavljaju kvarove.
Tablica 14
Uvjeti
Klima uređaj ne radi
kada se
Klima uređaj izduvava
maglicu
Klima uređaj buči
Klima uređaj izduvava
prašinu.
Uzroci
Pokreće odmah nakon isključenja
Prekidač za zaštitu od preopterećenja ne dopušta
uključenje uređaja u 3 minuta od isključenja.
Uključi u struju
Pričekajte 1 minutu
Prilikom hlađenja
Vazduh u sobi se brzo hladi i postaje maglovit
Na početku rada se čuje zujanje
Zvuk početka rada električnog ventila
Tokom hlađenja se čuje zvuk protoka vode
Zvuk protjecanja sredstva za hlađenje u uređaju
Pucketanje prilikom pokretanja ili
prestanka rada klima uređaja
Zvuk uzrokovan prestankom proticanja sredstva
za hlađenje
Slabo pucketanje prilikom rada ili nakon
prestanka rada klima uređaja
Zvuk rada sistema za odvodnju
Pucketanje prilikom rada ili nakon
prestanka rada klima uređaja
Uzrokuje ga širenje ili stiskanje ploče i drugih
dijelova uzrokovano promjenom temperature
Uređaj je uključena nakon dugo vremena
neupotrebe
Izduvava se prašina nakupljena u uređaju
Vazduh iz klima uređaja ima
Tokom rada
neugodan miris
Uzrok ovome su neugodni mirisi s u prostoriji
koji su dospjeli u klima uređaj.
3 Opis grešaka
Ukoliko tokom rada jedinice dođe do kvara na žičanom upravljaču i matičnoj ploči vanjske jedinice
će se prikazati
šifra kvara. Za pojedinosti o značenju svake šifre pogledajte sljedeću tablicu.
Tablica 15
Indikatorska lampica
Rezidencijalne
greške sa strujom
Prikaz na
Komercijalne greške ekranu "88"
vanjske
sa strujom
jedinice
Rad
Hlađenje
Grijanje
Prikaz na
ekranu
"88"
(podnoplafonski
tip)
Prikaz na
žičanom
upravljač
/
Otapanje način 1
08
/
/
/
/
/
/
Otapanje način 2
0A
/
/
/
/
/
Bljeska 3
puta
/
Bljeska 3
puta
/
Bljeska 3
puta
/
/
oE
/
/
/
Bljeska 19
puta
/
b5
b5
/
Bljeska 22
puta
/
b7
b7
Zaštita od
0C
preopterećenja
/
Normalan rad
ON
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
temperaturnog
temperaturnog
Prikazano u
senzora ventila za
senzora ventila za
tablici 16
tekućinu
tekućinu
/
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
temperaturnog
temperaturnog
Prikazano u
senzora ventila za
senzora ventila za
tablici 16
plin
plin
15
Otklanjanje problema
Nedovoljno sredstva Nedovoljno sredstva
za hlađenje ili
za hlađenje ili zaštita
zaštita zbog blokade
zbog blokade
(raspoloživo za
(raspoloživo za
rezidencijalne
rezidencijalne
vanjske jedinice)
vanjske jedinice)
/
Bljeska 10
puta
/
oE
oE
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
senzora unutrašnje senzora unutrašnje Prikazano u
ambijentalne
ambijentalne
tablici 16
temperature
temperature
/
Bljeska
jednom
/
F1
F1
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
Prikazano u
unutrašnjeg
unutrašnjeg
tablici 16
isparivača
isparivača
/
Bljeska
dva puta
/
F2
F2
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
senzora vanjske
senzora vanjske
ambijentalne
ambijentalne
temperature
temperature
F3
/
Bljeska 3
puta
/
F3
F3
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
senzora na sredini
senzora na sredini
zavojnice
zavojnice
kondenzatora (za
kondenzatora (za
komercijalne
komercijalne
jedinice)
jedinice)
F4
/
Bljeska 18
puta
/
F4
F4
Kratak/otvoren spoj Kratak/otvoren spoj
senzora vanjske
senzora vanjske
izlazne temperature izlazne temperature
F5
/
Bljeska 5
puta
/
F5
F5
Vraćanje ulja tokom Vraćanje ulja tokom
hlađenja
hlađenja
F7
/
/
/
/
/
F0
Zaštita sistema od
visokog pritiska
Zaštita sistema od
visokog pritiska
E1
Bljeska
jednom
/
/
E1
E1
Zaštita od
zamrzavanja
Zaštita od
zamrzavanja
E2
Bljeska dva
puta
/
/
E2
E2
Zaštita sistema od
niskog pritiska
(rezervirano)
Zaštita sistema od
niskog pritiska
(rezervirano)
E3
Bljeska 3
puta
/
/
E3
E3
Zaštita kompresora
od visoke
temperature
Zaštita kompresora
od visoke
temperature
E4
Bljeska 4
puta
/
/
E4
E4
Zaštita cijele
jedinice od
prenapona
Zaštita cijele
jedinice od
prenapona
E5
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Bljeska 6
puta
/
/
E6
E6
Greška u
Greška u
komunikaciji
komunikaciji
Prikazano u
između unutrašnjih i između unutrašnjih i tablici 16
vanjskih jedinica
vanjskih jedinica
16
Otklanjanje problema
Bljeska 7
puta
Bljeska 3
puta
/
/
E7
E7
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
/
/
/
/
/
/
Bljeska
Bljeska
E9
E9
Brzo
bljeska
Brzo
bljeska
Brzo
bljeska
Brzo
bljeska
Brzo
bljeska
dd
dd
/
Fo
Fo
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
/
Brzo
bljeska
/
P0
/
/
Brzo
bljeska
P0
/
Brzo
bljeska
/
P3
/
/
P5
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Brzo
bljeska
Bljeska 3
puta
P6
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
P7
Bljeska 3
puta
P8
Strujna kontaktna
zaštita
Konflikt načina rada Konflikt načina rada
Zaštita od
preopterećenja
Zaštita od hladnog
vazduha
Zaštita od
preopterećenja
Prikazano u
tablici 16
E8
/
Greška uslijed
prelivanja vode
unutrašnje jedinice
E9
/
Probni rad
Probni rad
dd
Obnavljanje
Obnavljanje sredstva
sredstva za hlađenje
za hlađenje
Resetiranje
pogonskog modula
Resetiranje IPM
pogonskog modula
(za komercijalne
jedinice)
Min. hlađenje/
grijanje (testni kod
mogućnosti)
Srednje hlađenje/
grijanje (testni kod
mogućnosti)
Zaštita od prejake
struje
Komunikacijska
greška matične
ploče (za
komercijalne
jedinice)
Kratak/otvoren spoj
senzora temperature
modula
Temperaturna
zaštita modula
Strujna kontaktna
zaštita (za
komercijalne
jedinice)
Greška senzora
sklopa
Zaštita pretvorničke
veze (za
komercijalne
jedinice)
Strujna zaštita
(ulazna strana)
Zaštita zbog
temperaturnog
pomaka (za
komercijalne
jedinice)
Fo
P0
IPLV test hlađenja
P0
IPLV test hlađenja
Test performansi
AA razine hlađenja
Test performansi
AA razine hlađenja
Zaštita kompresora
od prejake struje
P3
P0
P3
P3
oE
oE
Bljeska 3
puta
oE
oE
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
P9
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Greška senzora
sklopa
Pc
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Zaštita pretvorničke
veze
Pd
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Strujna zaštita
(ulazna strana)
PA
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Zaštita zbog
temperaturnog
pomaka
PE
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Komunikacijska
greška između
pogona invertera i
matične ploče
Kratak/otvoren spoj
senzora temperature
modula
Temperaturna zaštita
modula
17
Otklanjanje problema
Greška senzora
ambijentalne
Greška senzora
temperature matične
ambijentalne
temperature matične
ploče (za
komercijalne
ploče
jedinice)
Zaštita od visokog
Zaštita od niskog
napona DC veze
napona DC veze
Zaštita od niskog
Zaštita od visokog
napona DC veze
napona DC veze
Abnormalan ulazni
/
napon
Greška pri punjenju Greška pri punjenju
kondenzatora
kondenzatora
Zaštita prilikom
Zaštita prilikom
greške
greške
kratkospojnog
kratkospojnog
terminala
terminala
Otapanje ili
Otapanje ili vraćanje
vraćanje ulja tokom
ulja tokom grijanja
grijanja
/
Zaštita kompresora
od toplinskog
preopterećenja
Strujna zaštita
modula (IPM
zaštita)
Kompresor nije
sinhroniziran
PFC zaštita
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
C5
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
H1
/
Prisilno otapanje
H1
Zaštita kompresora
od preopterećenja
PF
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
Bljeska 3
puta
oE
oE
/
Bljeska
jednom
H1
Prikazan
simbol
otapanja
Brzo
bljeska
/
/
H1
H1
H3
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Strujna zaštita IPM
modula
H5
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Kompresor nije
sinhroniziran
H7
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
HC
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
PFC zaštita
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
L9
Bljeska 20
puta
/
/
oE
oE
Lc
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Ld
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
LE
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
LF
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
Bljeska 3
puta
oE
oE
Zaštita od prevelike Zaštita od prevelike
snage (raspoloživo snage (raspoloživo
za rezidencijalne
za rezidencijalne
vanjske jedinice)
vanjske jedinice)
Greška pri
Greška pri
pokretanju
pokretanju
kompresora
kompresora
Zaštita kompresora Zaštita kompresora
pri kvaru
pri kvaru
faze/povratka
faze/povratka
Greška pri rotaciji
Greška pri rotaciji
kompresora (za
kompresora (za
komercijalne
komercijalne
jedinice)
jedinice)
Prevelika brzina (za
komercijalne
Prevelika brzina
jedinice)
PL
PH
PP
PU
18
Otklanjanje problema
Kratak/otvoren spoj
temperaturnog
senzora na ulazu
zavojnice
kondenzatora
(za komercijalne
jedinice)
Kratak/otvoren spoj
temperaturnog
senzora na izlazu
zavojnice
kondenzatora
(za komercijalne
jedinice
Kvar memorijske
kratice
Ograničenje
frekvencije/
degradacija zaštite
modulskog sklopa
(za fazni sklop)
Ograničenje
frekvencije/
degradacija
temperaturne zaštite
modula
Ograničenje
frekvencije/
degradacija za
preopterećenje
Ograničenje
frekvencije/
degradacija zaštite
sklopa cijele
jedinice
Ograničenje
frekvencije/
degradacija zaštite
modulskog sklopa
(za fazni sklop)
Ograničenje
frekvencije/
degradacija zaštite
protiv zamrzavanja
Nema motora
unutrašnje jedinice
Demagnetizacijska
zaštita kompresora
Unutrašnje i vanjske
jedinice se ne
podudaraju
/
A5
/
/
/
/
/
/
A7
/
/
/
/
/
/
EE
/
/
/
/
/
/
En
/
/
/
/
/
/
EU
/
/
/
/
/
/
F6
/
Bljeska 6
puta
/
/
/
/
F8
/
Bljeska 8
puta
/
/
/
/
F9
/
Bljeska 9
puta
/
/
/
/
FH
/
Bljeska 2
puta
Bljeska 2
puta
/
/
/
H6
Bljeska 11
puta
/
/
/
/
/
HE
/
/
Bljeska 14
puta
/
/
/
LP
Bljeska 19
puta
/
/
/
/
19
Otklanjanje problema
Greška u detekciji
faznog sklopa
kompresora
/
U1
/
/
Pad napona
/
U3
/
/
Greška sklopa nulte
detekcije
/
U8
Bljeska 17
puta
/
Nazivno
hlađenje/grijanje
(testna šifra
sposobnosti)
/
P1
/
Maksimalno
hlađenje/grijanje
(testna šifra
sposobnosti)
/
/
/
Bljeska 12
puta
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Bljeska 20
puta
Tablica 16
Šifra kvara
13
14
15
16
17
Opis kvara
Kvar temperaturnog
senzora izlazne cijevi
unutrašnje jedinice A
Kvar temperaturnog
senzora ulazne cijevi
unutrašnje jedinice A
Kvar senzora
unutrašnje ambijentalne
temperature jedinice A
Konflikt način rada
jedinice A
Zaštita od zamrzavanja
jedinice A
Šifra kvara
23
24
25
26
27
Opis kvara
Kvar temperaturnog
senzora izlazne cijevi
unutrašnje jedinice B
Kvar temperaturnog
senzora ulazne cijevi
unutrašnje jedinice B
Kvar senzora
unutrašnje
ambijentalne
temperature jedinice B
Konflikt način rada
jedinice B
Zaštita od zamrzavanja
jedinice B
Šifra kvara
33
34
35
36
37
Opis kvara
Kvar temperaturnog
senzora izlazne cijevi
unutrašnje jedinice C
Kvar temperaturnog
senzora ulazne cijevi
unutrašnje jedinice C
Kvar senzora
unutrašnje
ambijentalne
temperature jedinice C
Konflikt način rada
jedinice C
Zaštita od zamrzavanja
jedinice C
Kvar temperaturnog
senzora na ulazu
unutrašnje cijevi
jedinice E
Kvar senzora
unutrašnje
ambijentalne
temperature jedinice E
41
Komunikacijska greška
jedinice D
46
Konflikt način rada
jedinice D
54
42
Kvar temperaturnog
senzora na sredini
unutrašnje cijevi
jedinice D
47
Zaštita od zamrzavanja
jedinice D
55
51
Komunikacijska
greška jedinice E
56
Konflikt način rada
jedinice E
57
Zaštita od zamrzavanja
jedinice E
C5
Kvar terminala
kratkospojnika
43
44
45
Kvar temperaturnog
senzora na izlazu
unutrašnje cijevi
jedinice D
Kvar temperaturnog
senzora na ulazu
unutrašnje cijevi
jedinice D
Kvar senzora
unutrašnje ambijentalne
temperature jedinice D
52
53
Kvar temperaturnog
senzora na sredini
unutrašnje cijevi
jedinice E
Kvar temperaturnog
senzora na izlazu
unutrašnje cijevi
jedinice E
20
Otklanjanje problema
Tablica 17 Opisi kvarova funkcije detekcije vanjske cijevi sredstva za hlađenje
Grešk a pri elek tričnom spaj anju i li kvar
komponenti
Jed inica k oja detek tira
Jed inica k oja ne det ektira
5E
01
**
5E
02
**
5E
03
**
5E
04
**
5E
05
**
Grešk a pri p ovezivanju cije vi za p lin
unutrašnje jedinic e ili kvar komponenti
Jed inica k oja detek tira
--
5P
01
--
5P
02
--
5P
03
--
5P
04
--
5P
05
--
Slika 12 Vanjska jedinica ACP-36COFM105GEEI, ACP-41COFM121GEEI
(Napomena: Za točan položaj svake komponente pogledajte stvaran proizvod.)
Nakon prikaza greške na ekranu molimo isključite klima uređaj te za otklanjanje problema kontaktirajte ovlašćeno
servisno osoblje.
4 Ser visira nje
U slučaju bilo kakvog kvara klima uređaja molimo kontaktirajte ovlašćeni VIVAX servisni centar.
21
Radni parametri
VII Radni parametri
Nazivni radni uslovi klima uređaja
Tablica 18 Rasponi radnih temperatura
Unutrašnja strana
Vanjska strana
Temp. suhe
žarulje °C
Temp. mokre
žarulje °C
Temp. suhe
žarulje °C
Temp. mokre
žarulje °C
Nazivno hlađenje
27
19
35
24
Maksimalno hlađenje
32
23
48
26
Minimalno hlađenje
21
15
18
—
Nazivno grijanje
20
15
7
6
Maksimalno grijanje
27
—
24
18
Minimalno grijanje
20
15
– 15
– 16
Napomene:
ᬅ Ispod navedeni kapaciteti grijanja/hlađenja su izmjereni prije isporuke.
ᬆ Svi ispod navedeni parametri su izmjereni pod standardnim radnim uslovima. U slučaju promjene važeći su
parametri navedeni na pločici sa tehničkim podacima.
ᬇKapacitet grijanja unutrašnje jedinice uključuje samo kapacitet toplinske pumpe te ne uključuje kapacitet pomoćne
električne grijalice.
22
MAK
Упатства
за
употреба
$&3&2)0*((,
ACP-41COFM121GEEI
13
RoHS
Забелешки
♦ Вкупниот капацитет на внатрешните единици кои работат истовремено не смее да го надмине
капацитетот на надворешните единици за повеќе од 150% бидејќи во спротивно ефикасноста на ладењето
(греењето) на секоја внатрешна единица ќе биде слаба.
♦ За уредот успешно да се вклучи треба да се приклучи во струја 8 часа пред употребата.
♦ Нормална појава е вентилаторот на внатрешната единица да продолжи со работа 20-70 секунди
откако внатрешната единица ќе прими "стоп" сигнал за сосема да се искористи останатата топлина.
♦ Кога начинот на работа на внатрешната единица ќе дојде во конфликт со начинот на работа на
надворешната единица, на далечинскиот управувач 5 секунди ќе се прикажува предупредување за
конфликт и внатрешната единица ќе се исклучи. Во тој случај нормалната работа може да се врати со
ускладување на начинот на работа на единиците: ладењето е компатибилно со сушењето и со
вентилаторска работа, додека вентилаторската работа е компатибилна со сите други начини на работа.
Доколку додека уредот работи снема струја, внатрешната единица три минути откако ќе дојде струја ќе и
испрати на надворешната единица сигнал „start“.
♦ При инсталација комуникацискиот и струјниот кабел не смеат меѓусебно да се намотуваат, туку
треба да се разделат на најмалку 2 cm раздалеченост, бидејќи во спротивно уредот веројатно ќе работи
неправилно.
♦ Забелешка за персоналот задолжен за отстранување на проблемите и одржување:
За време на отстранување на проблемите и одржување задолжително вклучете го во струја грејниот
појас на компресорот 8 часа пред вклучување на компресорот! По вклучувањето компресорот мора да
работи без прекин најмалку 30 минути бидејќи во спротивно ќе се оштети!
Овој прозивод не смее да се фрла заедно со домашниот отпад туку треба да се однесе
наовластено
место
за
рециклирање
електрична
и
електронска
опрема.
Ви благодариме што купивте VIVAX клима уред. Пред употребата молиме внимателно
прочитајте го ова упатство за употреба и чувајте го за потребните совети во иднина.
Содржина
I
Безбедносни мерки на претпазливост ............................. 1
II Упатство за инсталација ....................................................... 2
1 Место за инсталација и работи на кои треба да се
внимава .................................................................................. 2
2 Инсталација на надворешната единица ........................... 4
3 Поврзување на внатрешната и надворешната единица . 6
4 Полнење со средство за ладење и пробна работа ........... 8
III Принцип на работа на единицата ..................................... 11
IV Делови и компоненти на единиците ................................ 12
V Одржување .......................................................................... 13
1 Проверка пред сезонската употреба .......................... 13
2 Проверки по сезонската употреба .............................. 13
VI Отстранување проблеми ................................................... 14
1 Пред да се јавите во овластен сервис, молиме проверете
го следното .......................................................................... 14
2 Следните појави не претставуваат дефект. ................... 15
3 Опис на дефектите ........................................................... 15
4 Сервисирање .................................................................... 21
VII Работни параметри ........................................................... 22
Безбедносни мерки на претпазливост
I
Безбедносни мерки на претпазливост
Молиме пред употребата внимателно прочитајте го овој прирачник и користете го уредот во склад со упатствата
наведени во прирачникот.
Молиме посебно внимавајте на овие симболи:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! 㸸Означува дека неправилната употреба може да резултира со смрт или тешки
повреди
ВНИМАНИЕ! 㸸Означува дека неправилната употреба може да резултира со телесни повреди или
оштетување на имотот
Овој уред не е наменет за употреба во канцеларии, ресторани, резиденции или слични места.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
‹ За инсталација молиме ангажирајте овластен сервис. Неправилната инсталација може да резултира со
истекување на вода, струен удар или пожар.
‹ Молиме уредот инсталирајте го на место кое може да ја издржи неговата тежина. Доколку местото не е
доволно издржливо, уредот може да падне и да предизвика повреди.
‹ За да се обезбеди правилен одвод, цевката за одвод мора да биде правилно инсталирана според упатствата
за инсталација. Преземете соодветни мерки за топлинска изолација за да се спречи кондензирањето на водата.
Неправилната инсталација на цевките може да резултира со истекување на вода и натопување на предметите
во просторијата.
‹ Во близина на клима уредот немојте да користите или да чувате експлозивни, отровни или други опасни
материи.
‹
Во случај на дефект (како мирис на запалено и сл.) веднаш исклучете го уредот од штекер.
‹
Проветрувајте ја просторијата за да спречите снемување на кислород во неа.
‹
Не ги ставајте прстите или разни предмети во влезовите и излезите за воздух.
‹
Молиме редовно проверувајте дали е оштетен носачот.
‹ Никогаш не го модифицирајте клима уредот. За поправка или преселување на клима уредот молиме
контактирајте со овластен сервис.
‹ На непрофесионални лица им е забрането расклопување на разводната кутија заради високиот напон во
внатрешната единица.
Во струјното коло треба да се инсталира сеполен прекинувач со минимално растојание од 3 mm меѓу
контактите.
ВНИМАНИЕ!
‹
Пред инсталација молиме проверете дали напонот на струјната мрежа одговара на работниот напон на
уредот наведен на плочката со технички податоци.
‹
Пред употреба молиме уверете се дека струјниот кабел, цевката за одвод и другите цевки се правилно
поврзани за да се спречи истекување на водата, на средството за ладење, струен удар или пожар.
‹
Уредот мора да биде заземјен за да сес пречи струен удар. Молиме заземјувањето не го приклучувате на
цевки за гас, водоводни цевки, громобрани или телефонски линии.
‹
Клима уредот не би требало да се исклучува најмалку 5 минути по вклучувањето бидејќи тоа негативно ќе
влијае на работниот век на уредот.
‹
Не им дозволувајте на децата да си играат со клима уредот.
‹
Молиме не допирајте го уредот со влажни раце.
‹
Пред чистење на клима уредот или замена на филтрите задолжително исклучете го уредот од штекер.
‹
Молиме исклучете го уредот од штекер доколку имате намера да не го користите подолго време.
‹
Молиме не го изложувајте клима уредот на вода или влага.
‹
Молиме не се качувајте на уредот и не ставајте предмети на него.
‹
Се препорачува годишно тестирање на уредот.
1
Упатство за инсталација
II Упатство за инсталација
1 Место за инсталација и работи на кои треба да се внимава
Инсталацијата треба да се изврши согласно со законските прописи. Квалитетот на инсталацијата директно
влијае на нормалната употреба и затоа корисникот не треба сам да ја врши инсталацијата, туку инсталацијата и
отстранувњето на проблемите би требало да ја вршат овластени лица. Клима уредот смее да се вклучи по.
проверка на инсталацијата и исправноста.
a. Местото за инсталација на внатрешната единица мора да одговара на следните услови:
1) Внатрешната единица не смее да биде изложена на директна сончева светлина.
2) Местото на инсталација мора да биде доволно цврсто да ја издржи тежината на единицата.
3) Цевката за одвод да може лесно да се спроведе надвор.
4) Протокот на воздух низ влезот/излезот за воздух да не е блокиран.
5) Цевката на средството за ладење од внатрешната единица да може лесно да се спроведе до надворешната
единица.
6) Да нема запаливи или експлозивни материи и гасови.
7) Нема крозивен гас, тешка прашина, солена магла, смог или влага.
б. Избор на место за инсталација на надворешната единица
1) Надворешната единица треба да се инсталира на стабилна и доволно цврста површина.
2) Надворешната и внатрешната единица треба да се сместат што поблиску една до друга за да се минимализира
должината и виткањето на цевката на средството за ладење.
3) Надворешната единица не ја инсталирајте под прозорец или меѓу згради за да се спречи нормалната бучава
при работа кога сте во просторијата.
4) Протокот на воздух низ влезот/излезот за воздух да не е блокиран.
5) Надворешната единица треба да се инсталира на место со добар проток на воздух за да може да зема и
исфрлува доволно воздух.
6) Надворешната единица не ја инсталирајте на место каде што има запаливи и експлозивни материи и на места
каде има тешка прашина, солена магла и други облици на многу загаден воздух.
На влезот/излезот за воздух на надворешната единица не смее да се инсталира цевка за одвод/довод на
воздух. За време на греење кондензираната вода би капела од базата на рамката и би замрзнувала кога
надворешната температура ќе падне под 0°C . Исто така, инсталацијата на надворешната единица не би смеела
да влијае на испуштање на топлина на единицата.
ВНИМАНИЕ!
Единицата инсталирана на следните места најверојатно ќе работи неправилно. Доколку овие места не може да се
избегнат, молиме контактирајте со овластен VIVAX сервис. c каде што има многу масло; d алкална почва во
близина на море; e каде што има сулфурни гасови (како сулфурни термални извори); f каде што има уреди со
висока фреквенција (како безжични уреди, електрични уреди за заварување или медицинска опрема); g во посебни
околности.
в.Електрично поврзување
1) Инсталацијата треба да се изврши во склад со законските прописи.
2) Смее да се користат само струен кабел со декларираниот капацитет и посебно струјно коло.
3) Не влечете го насила струјниот кабел.
4) Електричното поврзување треба да го изведе стручно лице според законите, прописите и упатствата во овој
прирачник.
5) Пречникот на струјниот кабел мора да биде доволно голем и доколку треба замена, треба да се замени со
соодветен струен кабел.
2
Упатство за инсталација
6) Заземјувањето треба да биде правилно, а жицата за заземјување професионалните лица треба да ја поврзат со
заземјувањето на зградата. Исто така треба да се вгради воздушен прекинувач со функциите топлинско и магнетно
исклучување, за да се избегнат куси врски и преоптоварување.
Табела 1
Модел
Напојување
ACP-COFM1GEEI
ACP-41COFM121GEEI
220-240V~ 50Hz
220-240V~ 50Hz
Капацитет на воздушниот Препорачан кабел (број *
прекинувач
попречен пресек)
32A mm2 X 3
32A mm2 X 3
г. Барања за заземјување
1) Клима уредот е електричен уред од класа I, и затоа молиме извршете сигурно заземјување на уредот.
2) Жолто-зелената двобојна жица на клима уредот е жица за заземјување и не смее да се користи за друга
намена. Не смее да се сече или да се стега со шраф, бидејќи во спортивно ќе дојде до струен удар.
3) Корисникот мора да обезбеди сигурен приклучок за заземјување,
молиме не ја поврзувајте жицата за
заземјување на следните места.
водоводни цевки;
цевки за гас;
отвори за вентилација;
други места кои професионалните лица ги сметаат за несигурни.
ACP-36COFM105GEEI
INDOOR UNIT A
XT1
XT2
INDOOR UNIT B
Sl.1
3
N
XT3
INDOOR UNIT C
POWER
XT4
INDOOR UNIT D
L
XT5
OUTDOOR UNIT
ACP-41COFM121GEEI
XT2
XT1
XT3
INDOOR UNIT C
INDOOR UNIT B
INDOOR UNIT A
Слика 2.
Во единица А
Во надворешната
единица
Во единица C
струен
кабел
Единица А
Во единица В
струен кабел
Во единица D Во единица E
струен кабел
Предупредување: Проверете дали
правилно сте го поврзале струјниот кабел!
Предна плоча
Напојување
N
XT4
INDOOR UNIT D
POWER
XT5
INDOOR UNIT E
L
XT6
OUTDOOR UNIT
Единица С
Единица В
S
Надворешна единица
Слика 2.
Единица D
Единица E
Упатство за инсталација
д. Бучава
1) Изберете место со добра вентилација бидејќи тоа може да влијае на работните својства на клима уредот и да
ја зголеми бучавата.
2) Клима уредот инсталирајте го на основа која може да ја издржи неговата тежина. Недоволната сила на
основата може да резултира со паѓање на уредот и предизвикување повреди.
3) Изберете место каде што врелиот воздух нема да им пречи на соседите.
4) Никогаш не ставајте предмети во близина на излезот за воздух на уредот бидејќи тоа може да влијае на
работните својства на клима уредот и да ја зголеми бучавата.
5) Доколку додека уредот работи дојде до невообичаена бучава, веднаш контактирајте со добавувачот.
ѓ. Додатоци за инсталација
За попис на додатоците за внатрешната и надворешната единица видете ја содржината на амбалажата.
2 Инсталација на надворешната единица
a. Претпазливост при инсталација на надворешната единица
За да се обезбеди правилна работа на уредот местото за инсталација треба да се одбере во склад со следните
начела:
1) Надворешната единица треба да се инсталира така што воздухот кој го исфрла надворешната единица да не
се враќа, а при инсталацијата треба да се остави доволно простор за поправките во иднина и одржувањето.
2) Надворешната единица треба да се инсталира на место со добар проток на воздух за да може да зема и
исфрлува доволно воздух. Обезбедете да нема пречки во близина на излезите и влезовите за воздух. Доколку некаква
пречка го блокира влезот или излезот за воздух, отстранете ја.
3) Местото за инсталација мора да биде доволно силно за да ја издржи тежината на надворешната единица, и
мора да биде способно да ја изолира бучавата и да ги спречи вибрациите. Обезбедете бучавата и издувниот воздух да
не ги вознемируваат Вашите соседи.
4) При кревање на единицата треба да се користи отворот наменет за кревање за да се спречи оштетување на
заштитниот слој кој ја штити единицата од ‘рѓосување.
4
Упатство за инсталација
5) Избегнувајте изложување на единицата на директна сончева светлина.
6) Местото на инсталација мора да биде способно да ја одведува дождовницата и растопената вода.
7) Местото на инсталација мора да ја штити единицата од затрупување со снег, отпад и маслени испарувања.
8) При инсталацијата треба да се имплементираат гумени амортизери или федери за да се намали бучавата и
вибрирањето на уредот.
9) Инсталациските димензии треба да бидат во склад со барањата наведени во овој прирачник, а надворешната
единица мора да биде добро прицврстена.
10)Инсталацијата треба да ја извршат овластени лица.
б. Инсталација на надворешната единица
1) Димензии на надворешната единица
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
Слика 4
2) При транспорт на надворешната единица треба да се користат две доволно долги јажиња за кревање во
четири насоки, а аголот на разделување мора да биде помал од 40° за да се спречи поместување на средиштето на
единицата.
3) При инсталација со шрафовите M12 треба да се прицврсти носачот за рамката на единицата.
4) Единицата би требало да се инсталира на бетонска база со висина од 10 cm.
5) Инсталациските растојанија на единицата се прикажани на слика 5.
Барања за инсталациски растојанија на надворешната единица:
Слика
5
5
Упатство за инсталација
3 Поврзување на внатрешната и надворешната единица
a. Поврзување на струјниот кабел:
ВНИМАНИЕ!
Треба да се инсталира осигурувач кој е во состојба да го прекине напојувањето на целиот систем.
1) Отворете ја бочната плоча.
2) Протнете го струјниот кабел низ гумениот прстен.
3) Приклучете го струјниот кабел на терминалите "L", "N" и на терминалот за заземјување и потоа
поврзете ги терминалите на жиците "N(1),2,3" на внатрешната единица со соодветните терминали на
надворешната единица.
4) Со копчи прицврстете го струјниот кабел.
б. Дозволена должина и пад на цевката на средството за ладење
Табела 3
Вкупна должина (m)
Максимална должина за една
единица (m)
Максимална
Надворешна и
инсталациска внатрешна единица
висина
Внатрешна и
внатрешна единица
Дозволена должина
42
80
0
25
2
Цевка за средството за ладење
36
42
L1+L2+L3+ L4
L1+L2+L3+ L4+ L5
LX
15
15
H1
7.5
7.5
H2
Табела 4: Димензии на цевката на средството за ладење на внатрешната единица
Капацитет на внатрешната единица
09,12
18
21,24
Цевка за гас
φ9.52
φ 12.7
φ 15.9
единица: mm
Цевка за течност
φ 6.35
φ 6.35
φ 9.52
в. Поврзување на цевките меѓу надворешната и внатрешната единица
1) За моментот на стегање на шрафот погледнете ја слика 6.
2) Израмнете го крајот на бакарната цевка со навојот со мутер и потоа со рака стегнете го мутерот.
6
Упатство за инсталација
3) После тоа со момент клуч стегнете го мутерот до потребниот степен (како што е прикажано на слика 6).
4) Аголот на виткање на цевката не смее да биде премногу мал бидејќи во спротивно цевката ќе пукне. За
виткање на цевката молиме користете виткач на цевки
5) Со сунѓер намотајте ја изложената цевка за средството за ладење и споевите и потоа намотајте ги со изолирлента.
Цевка
Мутер
Обичен
клуч
Цевка
Момент клуч
Слика 6
Табела 5: Момент на сила за стегање на мутерот
Пречник
φ6.35mm
φ9.52mm
φ12.7mm
φ15.9mm
Дебелина на ѕидот (mm)
≥ 0.5
≥ 0.71
≥1
≥1
Момент на сила на стегање
15-30 (N-m)
30-40(N-m)
45-50(N-m)
60-65(N-m)
ВНИМАНИЕ!
ᬅ При поврзување на внатрешната единица и цевката на средството за ладење никогаш немојте на сила да ги
повлекувате споевите на внатрешната единица бидејќи во спротивно може да пукне капиларната или некоја друга
цевка, што ќе резултира со истекување на вода.
ᬆ Цевка за средството за ладење би требало да биде прицврстена со носачи, т.е. не дозволувајте единицата да
ја држи нејзината тежина.
ВНИМАНИЕ!
Кај систем со повеќекратни внатрешни единици секоја цевка треба да биде означена за да се знае на кој систем
му припаѓа, за да се избегне погрешно поврзување на цевките.
г. Инсталација на заштитниот слој на цевката на средството за ладење
1) Цевка за средството за ладење би требало да биде изолирана со материјал за изолација и со изолир-лента за
да се спречи кондензација и капење на водата.
2) Споевите на внатрешната единица би требало да бидат намоткани со материјал за изолација, како што е
прикажано на слика 7.
Без растојание
Слика 7
7
Упатство за инсталација
ВНИМАНИЕ !
По соодветната заштита цевката никогаш не ја виткајте за мал агол бидејќи во спротивно може да напрсне или
да пукне.
д. Намотување на цевката со изолир-лента:
1) Со изолир-лента заедно намотајте ги поврзувачката цевка и каблите и одделете ги од одводната цевка за да
спречите исктекување на кондензираната вода.
2) Со изолир-лента намотајте ја цевката од дното на надворешната единица до горниот крај каде што цевката
влегува во ѕид. При намотување со изолир-лента секој нов круг од лентата мора до половина да го прекрие
претходниот круг.
3) Со помош на држачи намотаната цевка прицврстете ја на ѕид.
ВНИМАНИЕ !
Немојте премногу силно да ја намотате цевката бидејќи во спротивно ефектот на изолација ќе биде послаб.
Понатаму, цевката за одвод држете ја одделена од цевките.
По изолирање на цевката затворете ја дупката во ѕидот со материјал за дихтување за да спречите
навлегување на ветер и дожд во просторијата.
4 Полнење со средство за ладење и пробна работа
a. Полнење средство за ладење
1) Иако внатрешната единица е наполнета со средство за ладење пред испораката при инсталација треба да се
надополни.
2) Проверете дали вентилот за течности и вентилот за гас на надворешната единица се сосема затворени.
3) На начинот прикажан на следната слика (слика 8), со вакуумска пумпа извадете го гасот од внатрешната
единица и од цевката за средството за ладење.
Манометар
Манометар
копче
копче
Вакуумска пумпа
Црево
Вентил за гас
Слика 8
4) Додека компресорот не работи преку вентилот за течност на надворешната единица (не преку вентилот за
гас) наполнете ја цевката за средството за ладење со средството R410A
б. Пресметување на количината средство за ладење со кое треба да се надополни уредот
1) Количество средство за ладење во надворешната единица пред испораката:
Табела 6.
Модел
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
Количество на средство за ладење (kg)
4.3
4.8
Забелешки :
Количината средство за ладење наведена во горната табела не ги вклучува средството за ладење во
внатрешната единица и во цевката за средство за ладење.
Количината средство за ладење која треба да се додаде зависи од пречникот и должината на цевката за
ладење која се определува при инсталација на клима уредот.
Запишете ја додадената количина средство за ладење заради одржувањето во иднина.
8
Упатство за инсталација
2) Пресметување на дополнителната количината средство за ладење
Доколку вкупната должина на цевката за средството за ладење (цевката за течност) е покуса од наведената во
табелата не треба да се додава средство за ладење.
Табела 7
Модел
Вкупна должина на цевката за течност (a+b+c+d+e)
ACP-COFM1GEEI
≤ 0m
ACP-41COFM121GEEI
≤ 50m
Дополнителна количина средство за ладење 2=Σ дополнителна должина на цевката за ладење × 22g/m (цевка за
течност1/4'').
Забелешка: Доколку вкупната должина на цевката за средството за ладење е подолга од наведената во табелата горе
дополнителната количина средство за ладење за дополнителната должина треба да се додаде според формулата 22g/m.
3) Пример: ACP-41COFM116GEEI
Слика 9
Табела 8 Внатрешна единица
Сериски бр.
Внатрешна единица
Внатрешна единица
Внатрешна единица
Внатрешна единица
Внатрешна единица
Модел
Цевен тип ACP-09CIFM25GEEI
Цевен тип ACP-09CIFM25GEEI
Цевен тип ACP-09CIFM25GEEI
Цевен тип ACP-09CIFM25GEEI
Цевен тип ACP-18CIFM50GEEI
Табела 9 Цевка за средството за ладење
Сериски бр.
A
B
C
D
E
Пречник
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ9.52
Должина
20m
20m
15m
5m
5m
Вкупна должина на цевката за ладење изнесува: A+B+C+D=20+20+15+5+5=65m. Затоа минималната
дополнителна количина на средство з аладење изнесува (65-50)X0.022=0.33kg (Забелешка: доколку цевката е со
должина до 50 m нема потреба да се додава средство за ладење).
4) Bележење на дополнителната количина средство за ладење
Табела 10 Внатрешна единица
Бр.
Модел на внатрешната единица Дополнително количество средство за ладење (kg)
1
2
N
Вкупно
9
Упатство за инсталација
Пречник
Табела 11 Цевка за средството за ладење
Вкупна должина (m)
Дополнително количество средство за ладење (kg)
Φ15.9
Φ12.7
Φ9.52
Φ6.35
Ukupno
в. Ставки за проверка по инсталацијата
Ставки за проверка
Табела 12
Можни грешки
Дали секој дел и компонента од единиците
е сигурно инсталиран?
Дали е извршпено тестирање на
истекувањето?
Единицата може да падне, да се тресе или
да бучи.
Капацитетот на ладење (греење) може да
биде слаб.
Соодветна ли е топлинската изолација?
Може да се кондензира вода.
Се испушта ли водата без проблем?
Може да се создаваат капки вода.
Дали напонот на струјната мрежа одговара
на работниот напон на уредот?
Дали струјните жици и цевките се правилно
поврзани?
Уредот може да се расипе или да прегорат
некои компоненти.
Уредот може да се расипе или да прегорат
некои компоненти.
Дали уредот е соодветно заземјен?
Може да има опасност од струен удар.
Дали електричното поврзување е извршено
според законските прописи?
Има ли пречки кај влезовите/излезите за
воздух на вантрешната/надворешната
единица?
Дали е забележана должината на цевките за
ладење и количината на средството за
ладење?
Уредот може да се расипе или да прегорат
некои компоненти.
Резултат од
проверката
Капацитетот на ладење (греење) може да
биде слаб.
Ќе биде тешко дополнително да се утврди
количеството средство за ладење.
г. Пробна работа
1) Проверете пред пробната работа
ᬅПроверете дали единицата и системот цевки се оштетиле при транспорт .
ᬆПроверете дали жиците на електронските компоненти се цврсто споени.
ᬇПроверете дали е правилна насоката на ротирање на моторот на вентилаторот.
ᬈПроверете дали сите вентили се во целост отворени.
2) Пробна работа
ᬅ Пробната работа би требало да ја изврши овластено лице под услов сите ставки од горниот список да се во
нормална состојба.
ᬆ Приклучете ја единицата во струја и потоа вклучете ги жичениот или далечинскиот управувач.
ᬇ Моторот на вентилаторот и компресорот на надворешната единица автоматски ќе почнат со работа после
една минута.
ᬈ Доколку по вклучувањето од компресорот се слуша невообичаен звук, веднаш исклучете ја единицата и
повторно извршете проверка на исправноста.
10
Принцип на работа на единицата
III Принцип на работа на единицата
Шематски приказ на системот
Изменувач на топлина
Приемник на течност
Четиринасочен вентил
Капилара
Надворешна единица
Маслен разделник
Запирен вентил
Компресор
Разделник на гас /течност
Електронски
експанзиски вентил
Греење
Ладење
Внатрешна единица
Изменувач на топлина
Изменувач на топлина
Изменувач на топлина
Изменувач на топлина
Изменувач на топлина
Слика 10 Шематски приказ на системот
Надворешната
и
внатрешните
единици
почнуваат
со
работа
по
вклучувањето.
При
ладење
нискотемпературниот гас за ладење под низок притисок од изменувачот на топлина од секоја внатрешна единица се
собира и се одведува во компесорот во кој се компримира во високотемпературен гас под висок притисок после што
се испраќа во изменувачот на топлина на надворешната единица заради измена на топлината со надворешниот воздух
и се претвора во течност за ладење. Откако ќе помине низ уредот за придушување температурата и притисокот на
течноста за ладење дополнително се налауваат и одат во главниот вентил. Потоа се дели и се испраќа до изменувачот
на топлина на секоја внатрешна единица за измена на топлината со воздухот кој треба да се климатизира. По
измената течноста за ладење повторно станува нискотемпературен гас под низок притисок. Овој циклус се повторува
непрекинато за да се постигне саканиот ефект на ладење. При греење се користи четиринасочниот вентил за
циклусот на ладење да се одвива во спротивна насока. Средството за ладење испушта топлина во изменувачот на
топлина на внатрешната единица (како и електричните уреди за греење) и ја апсорбира топлината во изменувачот на
топлина на надворешната единица за да се постигне саканиот ефект на греење.
11
Делови и компоненти на единиците
IV Делови и компоненти на единиците
Структура на системот
Надворешна единица
Внатрешна единица
Внатрешна единица од цевен тип
од касетен тип
(округли отвори)
Внатрешна
единица од ѕиден
тип
Внатрешна единица
од цевен тип
(правоаголен отвор)
Слика 11
Преку една надворешна единица може да работат пет внатрешни единици, кои моѝе да бидат од касетен, цевен,
ѕиден и таванско-поден тип. Меѓу нив, со касетниот и ѕидниот тип би требало да се управува преку далечинскиот
управувач, додека со цевниот тип може да се управува
преку далечинскиот или преку жичениот управувач.
Надворешната единица ќе работи сѐ додека било која од внатрешните единици работи, а сите внатрешни единици ќе
престанат со работа доколку се исклучи надворешната единица.
12
Одржување
V Одржување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
ᬅ Единицата смее да се чисто само откако ќе се исклучи и струјниот кабел ќе се исклучи од штекер, бидејќи во
спротивно постои опасност од струен удар.
ᬆ Не прскајте го клима уредот бидејќи тоа може да резултира со струен удар, и никако немојте да го плакнете
со вода.
ВНИМАНИЕ!
ᬅ Експлозивните течности, како разредувач, бензин итн. може да го оштетат изгледот на клима уредот. (За
чистење на куќиштето на клима уредот користетe само мека сува крпа со неутрален детергент).
ᬆ Куќиштето на клима уредот не го чистете со вода потопла од 45°C за да се избегне губење на бојата или
деформирање на куќиштето.
ᬇ Мрежата на филтерот не ја сушете на оган за да не се запали или деформира.
1 Проверка пред сезонската употреба
1) Проверете дали нешто ги блокира влезот/излезот за воздух на внатрешната и надворешната единица.
2) Проверете дали системот е правилно заземјен.
3) Проверете дали треба да се заменат батериите во далечинскиот управувач.
4) Проверете дали филтерот за воздух е правилно инсталиран.
5) Проверете дали надворешната единица е безбедно инсталирана. Доколку забележите било што невообичаено
молиме јавете се во овластен сервис.
6) При повторното вклучување на единицата која не е користена подолго време приклучете ја во струја 8 часа
пред вклучувањето, што ќе помогне за успешното почнување со работа.
2 Проверки по сезонската употреба
1) Исчистете го филтерот и куќиштето на внатрешната и надворешната единица.
2) Исклучете го напојувањето на системот.
3) Исчистете ја надворешната единица од прашина и други материи.
4) Доколку единица фатила `рѓа, обојте го оштетеното место со боја против ‘рѓа за да спречите ширење на
`рѓата.
За деталните упатства за одржување видете во Упатство за инсталација и одржување на секоја внатрешна
единица.
13
Отстранување проблеми
VI Отстранување проблеми
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
ᬅВо случај на дефект (како мирис на запалено и сл.) веднаш исклучете го главниот прекинувач и јавете се во
овластен сервис; во спротивно продолжувањето со употреба неисправен клима уред може да резултира со сериозно
оштетување на клима уредот и струен удар или пожар.
ᬆ Не поправајте го сами клима уредот туку јавете се во овластен сервис, бидејќи неправилната поправка може
да предизвика струен удар или пожар.
1 Пред да се јавите во овластен сервис, молиме проверете го следното
Табела 13
Симптом
Клима уредот воопшто не
работи
Клима уредот престанува
со работа веднаш по
вклучувањето
Причини
Решение на проблемот
Прегорел осигирувач
Снемало струја
Уредот не е вклучен во струја
Батериите на далечинскиот управувач
се потрошени
Далечинскиот управувач е надвор од
дометот
Предмети го блокираат влезот или
излезот за воздух на надворешната или
внатрешната единица
Предмети го блокираат влезот или
излезот за воздух на надворешната или
внатрешната единица
Погрешна поставка на температурата
Ниска брзина на вентилаторот
Ладењето и греењето не
работат
Текот на воздухот е погрешно насочен
Вратата и прозорците се отворени
Директна сончева светлина
Премногу луѓе во просторијата
Премногу извори на топлина во
просторијата
Нечист филтер за воздух
Сменете го осигурувачот
Причекајте да дојде струја
Вклучете го уредот во струја
Сменете ги батериите
Бидете во опсегот од 8 метри
Отстранете ја пречката
Отстранете ја пречката
Регулирајте ја ставката на далечинскиот
управувач
Регулирајте ја ставката на далечинскиот
управувач
Регулирајте ја ставката на далечинскиот
управувач
Затворете ги
Затворете ги завесите илн ролетните
Смалете го бројот на извори на топлина
Исчистете го филтерот за воздух
Забелешка:
Доколку со проверка на горните ставки не успеете да го отстраните проблемот молиме јавете се во овластен
сервис и наведете ги описот на дефектот и моделот на клима уредот.
14
Отстранување проблеми
2 Следните појави не претставуваат дефект.
Табела 14
Услов
Клима уредот не работи
кога
се вклучува веднаш по исклучувањето
ќе се вклучи во струја
Клима уредот испушта
магличка
При ладење
На почеток на работата се слуша зуење
Причина
Прекинувачот за заштита од
преоптоварување не дозволува вклучување 3
минути од исклучувањето.
Причекајте 1 минута
Воздухот во собата брзо се лади и станува
магловит
Звук на почетокот на работата на
електричниот вентил
Звук на протекување на средството за
ладење во уредот
Звук предизвикан од престанувањето на
протекувањето на средството за ладење
За време на ладење se слуша звук на
течење вода
Пиштење на почеток на работата или по
престанокот со работа на клима уредот
Клима уредот бучи
Слабо пиштење завреме на работата или
Звук од работата на системот за одвод
по престанокот со работа на клима
уредот
Причинето од стегањето и ширењето на
Потпукнување при работа или по
плочата и другите делови заради промената
престанокот со работа на клима уредот
на температурата
Клима уредот дува
Уредот е вклучен после подлго време
Се издувува прашината насобрана во уредот
прашина.
неупотребување
Воздухот од клима уредот
Причина за ова се непријатните мириси од
За време на работа
има непријатен мирис
просторијата кои навлегле во клима уредот.
3 Опис на дефектите
Доколку за време на работа на единицата дојде до дефект на жичениот управувач и матичната плоча на
надворешната единица
во следната табела.
Резиденцијални
грешки со струја
ќе се прикаже шифра на дефект. Деталите за значењето на секоја шифра погледнете ги
Комерцијални
грешки со струја
Приказ на
екранот
"88" на
надвор.
единица
Табела 15
Индикаторско светло
Приказ на
екранот
"88"
(поднотавански
тип)
Приказ на
жичениот
управувач
Работа
Ладење
Греење
/
/
/
/
/
/
/
/
oE
/
/
Одмрзнување
08
начин 1
Одмрзнување
/
0A
начин 2
Заштита од
/
0C
преоптоварување
/
Нормална работа
ON
Куса/отворена
Куса/отворена
врска на
врска на
Прикажано
температурниот
температурниот
во табела
сензор на вентилот сензор на вентилот
16
за течност
за течност
/
/
/
Светка 3
пати
/
Светка 3
пати
/
Светка 3
пати
/
/
Светка 19
пати
/
b5
b5
Куса/отворена
Куса/отворена
врска на
врска на
Прикажано
во табела
температурниот
температурниот
16
сензор на вентилот сензор на вентилот
за гас
за гас
/
Светка 22
пати
/
b7
b7
/
15
Отстранување проблеми
Недоволно средство
за ладење или
заштита заради
блокада (достапно за
резиденцијалните
надворешни
единици)
Недоволно средство
за ладење или
заштита заради
блокада (достапно за
резиденцијалните
надворешни
единици)
F0
/
Светка 10
пати
/
oE
oE
Куса/отворена врска Куса/отворена врска
на сензорот за
на сензорот за
внатрешна
внатрешна
амбиентална
амбиентална
температура
температура
Прикажано
во табела 16
/
Светка
еднаш
/
F1
F1
Куса/отворена врска Куса/отворена врска
на внатрешниот
на внатрешниот
испарувач
испарувач
Прикажано
во табела 16
/
Светка
двапати
/
F2
F2
Куса/отворена врска Куса/отворена врска
на сензорот за
на сензорот за
надворешна
надворешна
амбиентална
амбиентална
температура
температура
F3
/
Светка 3
пати
/
F3
F3
Куса/отворена врска Куса/отворена врска
на сензорот на
на сензорот на
средина на
средина на
завојницата на
завојницата на
кондензаторот (за
кондензаторот (за
комерцијални
комерцијални
единици)
единици)
F4
/
Светка 18
пати
/
F4
F4
Куса/отворена врска Куса/отворена врска
на сензорот за
на сензорот за
надворешна излезна надворешна излезна
температура
температура
F5
/
Светка 5
пати
/
F5
F5
Враќање на маслото
при ладење
Враќање на маслото
при ладење
F7
/
/
/
/
/
Заштита на системот Заштита на системот
од висок притисок
од висок притисок
E1
Светка
еднаш
/
/
E1
E1
E2
Светка
двапати
/
/
E2
E2
Заштита на системот Заштита на системот
од низок притисок
од низок притисок
(резервирано )
(резервирано )
E3
Светка 3
пати
/
/
E3
E3
Заштита на
компресорот од
висока температура
E4
Светка 4
пати
/
/
E4
E4
E5
Светка 3 Светка 3 Светка 3
пати
пати
пати
oE
oE
Светка 6
пати
E6
E6
Заштита од
замрзнување
Заштита од
замрзнување
Заштита на
компресорот од
висока температура
Заштита на цела
Заштита на цела
единица од пренапон единица од пренапон
Грешка во
комуникација меѓу
внатрешните и
надворешните
единици
Грешка во
комуникација меѓу
внатрешните и
надворешните
единици
Прикажано
во табела 16
16
/
/
Отстранување проблеми
Конфликт на
Конфликт на
начините на работа начините на работа
Заштита од
преоптоварување
Заштита од ладен
воздух
Прикажано
во табела
16
Светка 7
пати
/
/
E7
E7
E8
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
/
/
/
/
/
/
Светка
Светка
E9
E9
Заштита од
преоптоварување
/
Грешка заради
прелевање вода од
внатрешната един.
E9
/
Пробна работа
Пробна
dd
Брзо светка
Брзо
светка
Брзо
светка
dd
dd
Fo
Брзо светка
Брзо
светка
/
Fo
Fo
P0
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
/
Брзо
светка
/
P0
/
/
Брзо
светка
P0
/
Брзо
светка
/
P3
/
/
Брзо
светка
P3
P5
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
P6
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
P7
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
P8
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
P9
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
Pc
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
Pd
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
PA
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
PE
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
Обновување на
Обновување на
средството за
средството за
ладење
ладење
Ресетирање на
погонскиот модул Ресетирањe IPM на
(за комерцијалните погонскиот модул
единици)
IPLV тест за ладење
Мин. ладење/
греење (тестен код
на можностите) IPLV тест за ладење
Тест на перформанси
Средно ладење/
AA ниво на ладење
греење (тестен код
Тест на перформанси
на можностите)
AA ниво на ладење
Заштита на
Заштита од
компресорот од
пресилна струја
пресилна струја
Комуникациска
Комуникациска
грешка на
грешка меѓу
матичната плоча
погонот на
(за комерцијалните
инвертерот и
единици)
матичната плоча
Куса/отворена
Куса/отворена врска
врска на сензорот на сензорот на темп.
на темп. на модулот на модулот
Температурна
Температурна
заштита на модулот заштита на модулот
Струјна контактна
заштита (за
Струјна контактна
комерцијалните
заштита
единици)
Грешка на сензорот Грешка на сензорот
на системот
на системот
Заштита на
конверторската
Заштита на
врска (за
конверторската
врска
комерцијалните
единици)
Струјна заштита
Струјна заштита
(влезна страна)
(влезна страна)
Заштита заради
темп. поместување
Заштита заради
(за комерцијалните темп. поместување
единици)
P0
P3
17
P0
P3
Oтстранување проблеми
Грешка на
сензорот за
Грешка на
амбиентална темп.
сензорот за
на матичната плоча амбиентална темп.
(за комерцијалните на матичната плоча
единици)
Заштита од висок
Заштита од висок
напон на DC врската напон на DC врската
Заштита од низок Заштита од низок
напон на DC врската напон на DC врската
Абнормален влезен
/
напон
Грешка при полнење Грешка при полнење
на кондензаторот
на кондензаторот
Заштита при
Заштита при
грешка на
грешка на
краткоспојниот
краткоспојниот
терминал
терминал
Одмрзнување или Одмрзнување или
враќање масло при враќање масло при
греење
греење
Присилно
/
одмрзнување
Заштита на
Заштита на
компресорот од
компресорот од
топлинско
преоптоварување
преоптоварување
Струјна заштита
Струјна заштита
на модулот (IPM
IPM на модулот
заштита)
Компресорот не е Компресорот не е
синхронизиран
синхронизиран
PFC заштита
PFC заштита
Заштита од
Заштита од
преголема сила
преголема сила
(достапно за
(достапно за
резиденцијалните резиденцијалните
надвор. единици)
надвор. единици)
Грешка при
Грешка при
придвижување на придвижување на
компресорот
компресорот
Заштита на
Заштита на
компресорот при компресорот при
дефект на
дефект на
фазата/враќањето фазата/враќањето
Грешка при
Грешка при
ротација на
ротација на
компресорот (за
компресорот (за
комерцијалните
комерцијалните
единици)
единици)
Преголема брзина
(за комерцијалните Преголема брзина
единици)
PF
PL
PH
PP
PU
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка
пати
Светка
пати
Светка
пати
Светка
пати
Светка
пати
Светка
пати
Светка
пати
Светка
пати
Светка
пати
Светка
пати
Светка
пати
Светка
пати
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
oE
C5
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
H1
/
/
Светка
еднаш
H1
Прикажан
симбол на
одмрзнување
H1
Брзо светка
/
/
H1
H1
H3
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
H5
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
oE
oE
L9
Светка 20
пати
/
/
oE
oE
Lc
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
Ld
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
LE
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
LF
Светка 3
пати
Светка 3
пати
Светка 3
пати
oE
oE
H7
HC
18
Oтстранување проблеми
Куса/отворена врска
на температурниот
сензор на влезот на
завојницата на
кондензаторот
(за комерцијалните
единици)
Куса/отворена врска
на температурниот
сензор на излезот на
завојницата на
кондензаторот
(за комерцијалните
единици
Дефект на
мемориската картичка
Ограничување на
фреквенцијата/
деградација на
заштитата на
модулскиот склоп (за
фазниот склоп)
Ограничување на
фреквенцијата/
деградација на темп.
заштита на модулот
Ограничување на
фреквенцијата/
деградација за
преоптоварување
Ограничување на
фреквенцијата/
деградација на
заштитата на склопот
на цела единица
Ограничување на
фреквенцијата/
деградација на
заштитата на
модулскиот склоп (за
фазниот склоп)
Ограничување на
фреквенцијата/
деградација на
заштитата против
замрзнување
Нема мотор на
внатрешната единица
Демагнетизациска
заштита на
компресорот
Внатрешните и
надворешните
единици не се
совпаѓаат
/
A5
/
/
/
/
/
/
A7
/
/
/
/
/
/
EE
/
/
/
/
/
/
En
/
/
/
/
/
/
EU
/
/
/
/
/
/
F6
/
Светка 6
пати
/
/
/
/
F8
/
Светка 8
пати
/
/
/
/
F9
/
Светка 9
пати
/
/
/
/
FH
/
Светка 2
пати
Светка 2
пати
/
/
/
H6
Светка 11
пати
/
/
/
/
/
HE
/
/
Светка 14
пати
/
/
/
LP
Светка 19
пати
/
/
/
/
19
Отстранување проблеми
Грешка во детекција на
фазниот склоп на
компресорот
/
U1
/
/
Пад на напон
/
U3
/
/
Грешка на склопот на
нулта детекција
/
U8
Светка 17
пати
/
Номинално
ладење/греење(тестна
шифра на способноста)
/
P1
/
Максимално
ладење/греење(тестна
шифра на способноста)
/
/
/
Светка 12
пати
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Светка 20
пати
Табела 16
Шифра на
дефектот
Опис на дефектот
13
Дефект на
температурниот
сензор на излезната
цевка на внатрешната
единица A
14
Дефект на
температурниот
сензор на влезната
цевка на внатрешната
единица A
15
16
17
Дефект на сензорот
за внатрешна
амбиентална
температура на
единицата A
Конфликт на начинот
на работа на
единицата A
Заштита од
замрзнување на
единицата A
Шифра на
дефектот
23
24
25
26
27
Опис на дефектот
Дефект на
температурниот
сензор на излезната
цевка на
внатрешната единица
B
Дефект на
температурниот
сензор на влезната
цевка на
внатрешната единица
B
Дефект на сензорот
за внатрешна
амбиентална
температура на
единицата B
Конфликт на
начинот на работа на
единицата B
Заштита од
замрзнување на
единицата B
Шифра на
дефектот
Опис на дефектот
33
Дефект на
температурниот
сензор на излезната
цевка на внатрешната
единица C
34
Дефект на
температурниот
сензор на влезната
цевка на внатрешната
единица C
35
36
37
Дефект на сензорот
за внатрешна
амбиентална
температура на
единицата C
Конфликт на
начинот на работа на
единицата C
Заштита од
замрзнување на
единицата C
Дефект на
температурниот
сензор на влезот на
внатрешната цевка на
единицата E
Дефект на сензорот
за внатрешна
амбиентална
температура на
единицата E
41
Комуникациска грешка
на единицата D
46
Конфликт на
начинот на работа на
единицата D
54
42
Дефект на
температурниот
сензор на средина на
внатрешната цевка на
единицата D
47
Заштита од
замрзнување на
единицата D
55
51
Комуникациска
грешка на единицата
E
56
Конфликт на начинот
на работа на
единицата E
52
Дефект на
температурниот
сензор на средина на
внатрешната цевка
на единицата E
57
Заштита од
замрзнување на
единицата E
43
44
Дефект на
температурниот
сензор на излезот на
внатрешната цевка на
единицата D
Дефект на
температурниот
сензор на влезот на
внатрешната цевка на
единицата D
20
Отстранување проблеми
Табела 17 Описи на дефекти на функциите на надворешната цевка на средството за ладење
Грешка при ел. поврзување или
на компонентите
дефект
Единица која детектира
Единица која не детектира
5E
01
**
5E
02
**
5E
03
**
5E
04
**
5E
05
**
Грешка при поврзување на цевките за
гас на внатрешната единица или дефект
на компонентите
Единица која детектира
--
5P
01
--
5P
02
--
5P
03
--
5P
04
--
5P
05
--
Слика 12 Надворешна единица ACP-COFM1GEEI$&3&2)0*((,
(Забелешка: За точна положба на секоја компонента видете го реалниот производ.)
По прикажувањето на грешката на екранот, молиме исклучете го клима уредот и за отстранување на
проблемот контактирајте со овластен сервис.
4 Сервисирање
Во случај на било каков дефект на клима уредот молиме контактирајте со овластен VIVAX сервисен центар.
21
Работни параметри
VII Работни параметри
Номинални работни услови на клима уредот
Табела 18 Опсег на работните температури
Внатрешна страна
Надворешна страна
Темп. на сува
светилка °C
Темп. на мокра
светилка °C
Темп. на сува
светилка °C
Темп. на мокра
светилка °C
Номинално ладење
27
19
35
24
Максимално ладење
32
23
48
26
Минимално ладење
21
15
18
—
Номинално греење
20
15
7
6
Максимално греење
27
—
24
18
Минимално греење
20
15
– 15
– 16
Забелешки:
ᬅ Наведените капацитети на греење/ладење се измерени пред испораката.
ᬆ Сите наведени параметри се измерени под стандардни работни услови. Во случај на промена важечки се
параметрите наведени на плочката со технички податоци.
ᬇКапацитетот на греење на внатрешната единица го вклучува само капацитетот на топлинската пумпа и не го
вклучува капацитетот на помошната ел. греалка.
22
AL
KS
Udhëzime
për
përdorim
$&3&2)0*((,
ACP-41COFM121GEEI
13
RoHS
Shënime
♦ Kapaciteti i plotë i njësisë së brendshme të cilat punojnë në kohën e njëjtë nuk duhet të tejkalojnë
kapacitetin e njësisë së jashtme prej 150% sepse në të kundërtën ftohja (ngrohja) e njësisë së brendshme do të
jetë e dobët.
♦ Kyçeni njësinë në rrymë 8 orë para fillimit të punës e cila do të ndihmojë për nisje të suksesshme.
♦ Dukuri normale është që ventilatori i njësisë së brendshme të vazhdojë me punë për 20-70 sekonda pasi
njësia e brendshme të merr sinjalin “stop” për të shfrytëzuar në tërësi ngrohtësinë e mbetur.
♦ Kur të vije në konflikt mes njësisë së brendshme dhe jashtme ajo do të shfaqet në 5 sekonda në
komanduesin me tel dhe pas kësaj njësia e brendshme do të ndalet me punë. Në këtë rast, puna normale vazhdon
duke përshtatur mënyrën e punës së njësisë: ftohja është kompatibil me tharjen dhe punën ventilator ndërsa
ventilatori është kompatibil me gjithë mënyrat tjera të punës. Nëse gjatë punës, ndalet rryma e njësisë së
brendshme, njësia tre minuta pas kthimit të rrymës do të dërgojë njësisë së jashtme sinjalin “start”.
♦ Gjatë instalimit, kordoni i komunikimit dhe rrymës nuk duhet të mbështillen me vete por duhet të
ndahen në largësi minimale prej 2 cm sepse në të kundërtën aparati me siguri nuk do të punojë mirë.
♦ Shënime për personat përgjegjës për mënjanimin e problemeve dhe mirëmbajte:
Pas mënjanimit të problemeve dhe mirëmbajtjes kyçeni në prizë ngrohësit e kompresorëve 8 orë para nisjes
së kompresorit! Pas nisjes, kompresori duhet të punojë pa ndalë 30 minuta sepse në të kundërtën do të dëmtohet!
ky produkt nuk duhet të largohet bashkë me mbeturinat e shtëpisë por duhet të lartohet në vend
të posaçëm grumbullimi për riciklim të pajisjeve elektrike dhe elektronike.
Ju falënderojmë për blerjen e VIVAX kondicionerit. Para përdorimit, ju lutemi me kujdes lexoni
këto udhëzime për përdorim dhe ruani për këshillim në të ardhmen.
Përmbajtja
I
Informata sigurie ....................................................................................... 1
II Udhëzime për instalim .............................................................................. 2
1
Vendi për instalim dhje gjërave që duhet pasur kujdes ................................... 2
2
Instalimi i njësisë së jashtme ........................................................................... 4
3
Lidhja e njësisë së brendshme dhe jashtme ..................................................... 6
4
Mbushja me lëndë për ftohje dhe puna për provë ............................................ 8
III Parimi i punës së njësisë ......................................................................... 11
IV Pjesë dhe komponentë të njësisë ............................................................. 12
V Mirëmbajtja ............................................................................................. 13
1
Kontrolli para përdorimit sezonal .................................................................. 13
2
Kontrolloni pas përdorimit sezonal ............................................................... 13
VI Mënjanimi i problemeve ......................................................................... 14
1
Para kontaktimit të qendrës për servis ju lutemi kryeni kontrollet në vijim .. 14
2
Dukuritë në vijim nuk janë defekte. .............................................................. 15
3
Përshkrim i gabimeve .................................................................................... 15
4
Servis............................................................................................................. 21
VII Parametrat e punës ................................................................................. 22
Informata sigurie
I
Informata sigurie
Ju lutemi para përdorimit me kujdes lexoni këtë doracak dhe zbatoni udhëzimet e përmendura në manualin.
I kushtoni vëmendje të posaçme në dy simboleve të mëposhtme:
PARALAJMËRIM! Tregon se përdorimi jo i rregullt mund të shkaktojë vdekje ose lëndime të rënda.
KUJDES! Tregon se përdorimi jo i rregullt mund të shkaktojë lëndime personale ose dëmtim prone.
Ky aparat nuk është i përshtatshëm për instalim në shtëpi, zyra, restorante ose mjedise të ngjashme.
PARALAJMËRIM!
‹ Për instalim ju lutemi kërkoni shërbimin e serviserit të autorizuar. Instalimi jo i rregullt mund të shkaktojë
rrjedhje të ujit, goditje elektrike ose zjarr.
‹ Ju lutemi instaloni në vend shumë të fortë që mund të mbajë peshën e kondicionerit. Në të kundërt kondicioneri
mund të bie dhe si pasojë mund të shkaktojë vdekje ose lëndime të rënda.
‹ Që të siguroheni për derdhje të rregullt të ujit, gypi i duhet të instalohet në pajtim me udhëzimet e instalimit.
Zbatoni masat përgjegjëse për rruajtjen e nxehtësisë në mënyrë që të parandaloni kondensimin. Instalimi jo i rregullt i
gypave mund të shkaktojë derdhje si dhe mund ti lagë sendet në mjedis.
‹ Mos përdorni ose ekspozoni lëndë djegëse, eksploduese, helmuese ose lëndë tjera të rrezikshme në afërsi të
kondicionerit.
‹
Në rast problemi (p.sh .erë djegie) ju lutemi menjëherë ç’kyçni kondicionerin nga priza e rrymës elektrike.
‹
Mirëmbani rrjedhjen e ajrit në ambient në mënyrë që ti shmangeni mungesës të oksigjenit.
‹
Asnjëherë mos fusni gishtat dhe sendet të tjera në hyrjet dhe daljet e ajrit.
‹
Ju lutemi rregullisht kontrolloni a është i dëmtuar mbajtësi i montimit.
‹ Asnjëherë mos modifikoni kondicionerin. Për ndreqje ose lëvizjen e vendndodhjes së kondicionerit ju lutemi
kontaktoni furnizuesin ose instaluesit profesionist.
‹ Personave joprofesional ju ndalohet çmontimi i kutisë për rrymë për shkak të rrymës së lartë të njësisë së
brendshme.
Në qarkun e rrymës duhet instaluar siguresa shumë polshe me interval në mes kontaktit prej minimum 3mm
prej secilit pol.
Kujdes!
‹
Para instalimit ju lutemi kontrolloni a i përgjigjet tensioni i rrjetit elektrik, tensionit të punës së aparatit dhe janë
njësoj sikur në të dhënat në pllakën me të dhëna.
‹
Para përdorimit ju lutemi kontrolloni dhe vërtetojuni se janë kabllot, i gypit të derdhjes së ujit dhe gypit lidhës të
lidhur në mënyrë të rregullt që ti shmangemi rrezikut nga derdhja e ujit, derdhjes së lëndës për ftohje, goditjes
elektrike ose zjarrit.
‹
Aparati duhet të jetë i tokëzuar shmangie nga rreziku i goditjes elektrike. Ju lutemi kabllon e tokëzimit mos e
lidhni në gypin e gazit, gypin e ujit, rrufepritësit ose telave të telefonit.
‹
Pas ngarkimit me punë të kondicionerit nuk duhet të ndalohet puna e tij për minimum 5 minuta sepse mund
negativisht të ndikojë në jetën e aparatit.
‹
Mos lejoni fëmijët ta përdorin kondicionerin.
‹
Mos përdorni kondicionerin me duar të lëngët.
‹
Para pastrimit ose nderimit të filtrave të ajrit ju lutemi ç'kyçni kondicionerin nga priza e rrymës elektrike.
‹
Në qoftë se keni ndërmend të mos e përdorni kondicionerin për një kohë të gjatë ju lutemi largoni atë nga priza.
‹
Ju lutemi mos e ekspozoni kondicionerin në shi ose lagështi.
‹
Mos qëndroni mbi ose mos vendosni gjëra mbi kondicionerin.
‹
Rekomandohet testim vjetor të aparatit.
1
Udhëzime për instalim
II Udhëzime për instalim
1 Vendi për instalim dhje gjërave që duhet pasur kujdes
Instalimin e aparatit duhet të bëhet në pajtim me rregullat. Cilësia e instalimit direkt ndikon në përdorimin normal
dhe prandaj përdoruesi nuk duhet vetë të bëjë instalimin sepse instalimin dhe mënjanimin e problemeve duhet të bëjë
person i autorizuar. Kondicioneri nuk duhet të kyçet pas kontrollit të instalimit dhe punës së drejtë.
a. Vendi i instalimit të njësisë së brendshme duhet të përputhet me kushtet vijuese:
1) Njësia e brendshme nuk duhet të jetë ekspozuar në drite direkt të diellit.
2) Vendi i instalimit duhet të jetë mjaft i fortë për të mbajtur peshën e njësisë.
3) Gypi përçues të mundet lehtë të lidhet jashtë.
4) Rrjedhja e ajrit, hyrja/dalja e ajrit mos të bllokohet.
5) Gypi i lëndës për ftohje në njësinë e brendshme të mund lehtë të kalojë në njësinë e jashtme.
6) Mos të ketë gjëra të djegshme dhe gazra.
7) Mos të ketë gazra korroziv, pluhur të rëndë, mjegull, tym ose lagështi.
b. Zgjedhja e vendit për instalim të njësisë së jashtme
1) Njësia e jashtme duhet të instalohet në vend stabil dhe të fortë.
2) Njësia e jashtme dhe brendshme duhet të vendosen më afër për të minimizuar gjatësinë dhe lidhjen e gypave të
lëndës për ftohje.
3) Mos instaloni njësinë e jashtme nën dritare ose mes ndërtesave për të penguar zhurmën normale gjatë punës të mos
hyjë në dhomë.
4) Rrjedhja e ajrit, hyrja/dalja e ajrit mos të bllokohet.
5) Njësia e jashtme duhet të instalohet në vend të ventiluar që të mund të merr dhe dërgojë mjaft ajër.
6) Mos instaloni njësinë e jashtme në vend në të cilën ka gjëra të djegshme ose eksplozive dhe në vend në të cilat ka
pluhur, mjegull dhe forma tjera të ajrit të papastër.
Në hyrje/dalje të ajrit të njësisë së jashtme nuk duhet instaluar gypi për përçim/tejçim ajrit. Gjatë ngrohjes, uji i
kondensuar duhet të pikojë nga korniza e bazës dhe do të ngrihet kur temperatura e jashtme ambientale bie nën 0°C .
Gjithashtu, instalimi i njësisë së jashtme nuk duhet të ndikojë në lëshimin e ngrohtësisë nga njësia.
KUJDES!
Njësia e instaluar në vendet vijuese nuk do të funksionojë mirë. Nëse vendet vijuese nuk mund të shmangen, kontaktoni
qendrën e autorizuar për instalim VIVAX. c ku ja shumë vaj; d në afërsi të detit; e ku ka gaz sulfuri (siç është burim termal
sulfurik); f ku ka aparate me frekuencë të lartë (aparate pa tel, aparate elektrike për saldim ose pajisje mjekësore); g në
rrethina të posaçme.
c. Lidhja elektrike
1) Instalimin duhet të kryeni në pajtim me rregullat.
2) Mund të përdoret vetëm kordon me kapacitet të deklaruar dhe qark të posaçëm elektrik.
3) Mos e ngrehni kordonin e rrymës me forcë.
4) Instalimin elektrik duhet të bëjë person profesionist në përputhje me ligjet lokale, rregullat dhe udhëzime në këtë
manual.
5) Madhësia e kordonit të rrymës duhet të jetë mjaft e madhe në rast se duet të ndryshohet me kordon përkatës për
rrymë.
2
Udhëzime për instalim
6) Tokëzimi duhet të jetë mirë ndërsa telin e tokëzimit tekniku profesionist duhet të e lidh në tokëzimin e ndërtesës.
Gjithashtu, duhet të instalojë kyçëse me funksion të shkyçjes nga ngrohtësia dhe fusha magnetike, për të shmangur prekje të
shkurtë dhe mbingarkim.
Tabela 1
Modeli
Rryma
Kapaciteti i kyçëses për ajër
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
220-240V~ 50Hz
220-240V~ 50Hz
32A
32A
Kordoni i rekomanduar
(numri* i prerjes)
4mm2 X 3
4mm2 X 3
d. Kushte të tokëzimit
1) Kondicioneri është aparat elektrik klasa I, dhe ju lutemi të bëni tokëzim përkatës për aparatin.
2) Teli me ngjyrë verdhë-jeshile është teli për tokëzim dhe nuk duhet të përdoret për qëllim tjetër. Nuk duhet të prehet
ose shtrëngohet me vidhë, sepse në të kundërtën mund të ketë goditje elektrike.
3) Përdoruesi duhet të sigurojë kyçëse për tokëzim, ju lutemi mos e lidhni telin për tokëzim në vendet vijuese.
Gypat e ujit
Gypat e gazit
Hapjet për ventilim
ACP-36COFM105GEEI
INDOOR UNIT A
XT1
XT2
INDOOR UNIT B
Figura.1
3
N
XT3
INDOOR UNIT C
POWER
XT4
INDOOR UNIT D
L
XT5
OUTDOOR UNIT
ACP-41COFM121GEEI
XT2
XT1
XT3
INDOOR UNIT C
INDOOR UNIT B
INDOOR UNIT A
)LJXUD 2.
Në njësinë A
Në njësinë e jashtme
Kordoni i rrymës
Në njësinë C
Në njësinë D Në njësinë E
Kordoni i rrymës
Njësia A
Njësia B
Kordoni i rrymës
Paralajmërim: Kontrolloni a keni lidhur mirë
kordonin e rrymës!
Pllaka e përparme
Rryma
Në njësinë B
Njësia C
Njësia e jashtme
Figura 2
Njësia D
Njësia E
N
XT4
INDOOR UNIT D
POWER
XT5
INDOOR UNIT E
L
XT6
OUTDOOR UNIT
Udhëzime për instalim
e. Zhurma
1) Zgjidhni vend me ventilim të mirë sepse ajo mund të ndikojë në punën e kondicionerit dhe zmadhojë zhurmën.
2) Instaloni kondicionerin në vend që mund të bart peshën. Fuqia e pamjaftueshme e bazës mund të rezultojë me rrëzim
të aparatit dhe të shkaktojë lëndim.
3) Zgjidhni vend në të cilin zërat e ajrit ose zhurma nuk do të pengojë fqinjëve.
4) Asnjëherë mos vendosni gjëra në afërsi të daljes për ajër të aparatit sepse mund të ndikojë në punën ose rrit zhurmën.
5) Nëse gjatë punës dëgjohet zhurmë e pazakontë, menjëherë kontaktoni furnizuesin.
f. Shtojca për instalim
Për listë të shtojcave të njësisë së brendshme dhe jashtme shikoni përmbajtjen e ambalazhit.
2 Instalimi i njësisë së jashtme
a Paralajmërime gjatë instalimit të njësisë së jashtme
Që të siguroni punë të rregullt të aparatit vendi i instalimit duhet zgjedhur ne pajtim me kërkesat e më poshtme.
1) Njësia e jashtme duhet instaluar në atë mënyrë që ajri që del nga njësia nuk kthehet, dhe gjatë instalimit duhet të
sigurohet qasje të lehtë në rast kontrolli ose mirëmbajtje.
2) Vendi i instalimit duhet të jetë mjaftueshëm i ajrosur në mënyrë që njësia e jashtme mund të pranon dhe lëshon ajër
të mjaftueshëm. Sigurohuni që përreth hyrjeve dhe daljeve të ajrit të njësisë së jashtme nuk ka pengesa. Nëse ndonjë pengesë
bllokon hyrjen ose daljen e ajrit, largoheni.
3) Vendi i instalimit duhet të jetë mjaft i fortë që të mbajë peshë dhe lëkundjet e njësisë, dhe të mund të jetë e aftë të
izolojë zhurmën dhe ndalon vibracionet. Sigurohuni që ajri dhe zhurma e dale nga njësia mos pengojë fqinjët e juaj.
4) Gjatë ngritjes së njësisë, duhet të përdorni vrimat për ngritje për të penguar dëmtim të shtresës mbrojtëse e cila
mbron njësinë nga ndryshki.
4
Udhëzime për instalim
5) Shmanguni ekspozimit të njësisë në dritën e diellit.
6) Vendi i instalimit duhet të jetë i aftë rrjedh ujin e shiut dhe atij të kondensuar.
7) Vendi i instalimit duhet te mbrojë njësinë nga bora, papastërtitë ose mjegullave me vaj.
8) Gjatë instalimit, duhet të vendosni amortizerët e gomës ose shpuzës për të ulur zhurmën dhe vibrimin e aparatit.
9) Dimensionet për instalim duhet të jenë në pajtim me kushtet e vendosura në këtë manual dhe njësia e jashtme duhet
të jetë mirë e përforcuar.
10) Instalimin duhet të kryejë personat e autorizuar.
b. Instalimi i njësisë së jashtme
1) Dimensione të njësisë së jashtme
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
Figura 4
2) Gjatë transportit të njësisë së jashtme duhet të përdoren dy litar mjaft të gjatë për ngritje në katër drejtime dhe këndi
ndarës duhet të jetë më pak se 40° për të penguar lëvizjen e mesit të njësisë.
3) Gjatë instalimit duhen vidha M12 për të përforcuar kornizën e njësisë së jashtme.
4) Njësinë duhet të instaloni në bazë betonime në lartësi prej 10 cm.
5) Hapësirat instaluese të njësisë janë dhënë në figurën 5.
Kushtet për hapësirat për instalim të njësisë së jashtme:
Figura 5
5
Udhëzime për instalim
3 Lidhja e njësisë së brendshme dhe jashtme
a. Lidhja e kordonit të rrymës:
Kujdes!
Duhet të instaloni siguresë që do të mund të ndal rrymën e gjithë sistemit.
1) Hapeni pllakën e mbrapse.
2) Ngreheni kordonin e rrymës nëpër unazën e gomës.
3) Lidheni kordonin e rrymës në terminalet "L", "N" dhe në terminalin për tokëzim dhe pastaj lidheni terminalin e telit
N(1),2,3" të njësisë së brendshme me terminalin përkatës të njësisë së jashtme.
4) Me pullat përforconi kordonin e rrymës.
b. Gjatësia e lejuar dhe lëshimi i gypit për lëndën e ftohjes
Tabela 3
Gjatësia (m)
gjatësia maksimale për një njësi (m)
Lartësia
Njësia e jashtme dhe
maksimale e
brendshme
instalimit
Njësia e brendshme
dhe brendshme
Gjatësia e lejuar
36
42
70
80
20
25
Gypi i lëndës për ftohje
42
36
L1+L2+L3+ L4
L1+L2+L3+ L4+ L5
LX
15
15
H1
7.5
7 .5
H2
Tabela 4: Dimensionet e gypit të lëndës pë
r ftohje të njësisë së brendshme
Kapaciteti i njësisë së brendshme
09,12
18
21,24
Gypi i gazit
φ9.52
φ 12.7
φ 15.9
njësia: mm
Gypi i lëndës
φ 6.35
φ 6.35
φ 9.52
c. Lidhja e gypave mes njësisë së jashtme dhe brendshme
1) Për fuqinë momentale të vidhave shikoni figurën 6.
2) Drejtoni fundet e gypave të bakrit me kundërvidhë dhe pastaj me dorë shtrëngoni kundërvidhën.
6
Udhëzime për instalim
3) Pas kësaj, me çelësin moment përforconi kundërvidhën sipas nevojës (siç treguar në figurën 6).
4) Këndi i lakimit të gypit nuk duhet të jetë tepër sepse mund të pëlcet gypi. Për lakim të gypit, ju lutemi përdorni lakues
të gypit.
5) Me shpuzë izolimi mbuloni gypin e zhveshur të lëndës për ftohje dhe kyçëset dhe pastaj ngjitni me ngjitëse.
Gyp
Kundërvidhë
Gyp
Moment çelës
Çelës i
thjeshtë
Figura 6.
Tabela 5: Moment i fuqisë së shtrëngimit
Diametri
φ6.35mm
φ9.52mm
φ12.7mm
φ15.9mm
Trashësia e murit (mm)
≥ 0.5
≥ 0.71
≥1
≥1
Momenti i fuqisë së shtrëngimit
15-30 (N-m)
30-40(N-m)
45-50(N-m)
60-65(N-m)
KUJDES!
ᬅ Gjatë lidhjes së njësisë së brendshme dhe gypat e lëndës për ftohje, mos e ngreheni me forcë kyçëset e njësisë së
brendshme sepse në kundërtën mund të behën vrima ose gypat tjera, që do të rezultojë me pikimin e ujit.
ᬆ Gypi i lëndës për ftohje nuk duhet të lidhet për bartësit, mos lejoni që njësia të bart peshën e saj.
KUJDES!
Tek sistemet me më shumë njësi të brendshme, secili gyp duhet të shënohet për të ditur cilit sistem i takon, për të
shmangur lidhjen e gabuar të gypave.
e. Instalimi i shtresës mbrojtëse të lëndës për ftohje
1) Gypi i lëndës për ftohje duhet të jetë izoluar me material izolues dhe ngjitëse për të penguar kondensimin dhe
pikimin e ujit.
2) Lidhjet e njësisë së brendshme duhet të mbështillen me material izolues, diç treguar në figurën 7.
Pa hapësirë
Figura 7
7
Udhëzime për instalim
KUJDES!
Pas mbrojtjes përkatëse të gypit, mos e lakoni në kënd të vogël sepse në të kundërtën mund të pëlcet ose thyhet.
f. Mbështjellja e gypit me ngjitëse:
1) Ngjitësen bashkë lidheni në gypin dhe kordonin dhe largoni nga gypi përçues për të penguar rrjedhjen e ujit të
kondensuar.
2) Me ngjitëse mbështillni gypin nga njësia e jashtme deri në fundin e epërm të hyrjes në mur. Gjatë mbështjelljes, me
çdo rreth duhet të mbulohet rrethi paraprak.
3) Me anë të mbajtësve, përforconi në mur.
KUJDES!
Mos e mbështillni gypin shumë sepse në të kundërtën ndikimi i izolimi do të jetë i dobët. Më tutje, mbani gypin
përçues më larg gypit.
Pas izolimit të gypit, mbylleni vrimën në mur me material për paketim që të parandaloni hyrjen e frymës dhe shiut
në hapësirë.
4 Mbushja me lëndë për ftohje dhe puna për provë
a. Mbushja me lëndë për ftohje
1) Edhe pse njësia e brendshme është plotë me lëndë për ftohje, duhet të mbushet përsëri para dërgimit, gjatë instalimit.
2) Kontrolloni nëse ventilet për lëngje dhe gaz të njësisë së jashtme janë të mbyllur tërësisht.
3) Në mënyrë siç është paraqitur në figurën e ardhshme (figura 8), largoni gazin me anë të pompës me vakum nga
njësia e brendshme dhe gypat e lëndës për ftohje.
“HI” susta
“LO” susta
Vakum pompa
Gypi
Ventili për gaz
Figura 8
4) Derisa kompresori nuk punon, përdorni ventilin për lëngje në njësinë e jashtme (jo ventilin për gaz) dhe mbushni
gypin e lëndëve për ftohje me R410A
b. Llogaritje e sasisë së lëndës për ftohje me të cilat duhet të mbushet pajisja
1) Sasia e lëndës për ftohje në njësinë e jashtme para dërgimit:
Tabela 6.
Modeli
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
Sasia e lëndës për ftohje (kg)
4.3
4.8
Shënime :
Sasia e lëndës për ftohje e paraqitur në tabelën më lartë nuk përfshin lëndën për ftohje në njësinë e brendshme dhe
gypat e lëndës për ftohje.
Sasia e lëndës për ftohje që duhet të shtohet varet prej diametrit dhe gjatësisë së gypit për lëndë për ftohje që caktohet
gjatë instalimit të kondicionerit të ajrit.
Shkruani sasinë e shtuar të lëndës për ftohje për mirëmbajtje në të ardhmen.
8
Udhëzime për instalim
2) Llogaritje e sasisë së shtuar të lëndës për ftohje
Nëse gjatësia e përgjithshme e gypit për lëndë për ftohje (gypi për lëngje) është më e shkurtër nga ajo e paraqitur në
tabelë, nuk duhet të shtoni lëndë për ftohje.
Tabela 7
Modeli
Gjatësia e përgjithshme e gypit për lëngje
(a+b+c+d+e)
ACP-36COFM105GEEI
≤ 40m
ACP-41COFM121GEEI
≤ 50m
Sasia e shtuar e lëndëve për ftohje 2=Σ gjatësia e shtuar e gypit për ftohje × 22g/m (gypi për lëngje 1/4'').
Vërejtje: Nëse gjatësia e përgjithshme e lëndëve për ftohje është më e gjatë nga ajo që është paraqitur në tabelën më lartë,
sasia e shtuar e lëndës për ftohje duhet të shtohet me formulën 22g/m.
3) Shembull: ACP-41COFM121GEEI
Figura 9
Tabela 8 Njësia e brendshme
Numri serik
Njësia e brendshme
Njësia e brendshme
Njësia e brendshme
Njësia e brendshme
Njësia e brendshme
Model
Lloji i gypit ACP-09CIFM25GEEI
Lloji i gypit ACP-09CIFM25GEEI
Lloji i gypit ACP-09CIFM25GEEI
Lloji i gypit ACP-09CIFM25GEEI
Lloji i gypit ACP-18CIFM50GEEI
Tabela 9 Gypi i lëndës për ftohje
Numri serik
A
B
C
D
E
Diametri
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ6.35
φ9.52
Gjatësia
20m
20m
15m
5m
5m
Gjatësia e përgjithshme e lëndëve për ftohje është: A+B+C+D=20+20+15+5+5=65m. Kështu që sasia minimale për
shtim të lëndës për ftohje është (65-50)X0.022=0.33kg (Vërejtje: Nëse gypi është i gjatë deri 50 m nuk ka nevojë ti shtohet
lëndë për ftohje).
4) Shënimi i sasisë së shtuar të lëndës për ftohje
Tabela 10 Njësia e brendshme
Numër
Modeli i njësisë së brendshme
Sasia e shtuar e lëndës për ftohje (kg)
1
2
N
Gjithsej
9
Udhëzime për instalim
Diametër
Tabela 11 Gypi i lëndës për ftohje
Gjatësia e përgjithshme
Sasia e shtuar e lëndës për ftohje (kg)
(m)
Φ15.9
Φ12.7
Φ9.52
Φ6.35
Gjithsej
c. Lista për kontroll pas instalimit
Lista për kontroll
A është çdo pjesë dhe komponentë e njësisë
sigurisht e instaluar?
A është testuar rrjedhja?
Tabela 12
Gabimet e mundshme
Njësia mund të bjerr, vibron ose krijon
zhurmë.
Kapaciteti i ftohjes (ngrohjes) mund të jetë i
dobët.
A përshtatet izolimi nga nxehtësia?
Uji mund të kondensohet.
A përcillet uji pa problem?
Mund të krijohen pika uji.
A përshtatet voltazhi i rrjetit të rrymës me
voltazhin e punës së pajisjes?
Pajisja mund të dëmtohet ose disa
komponentë mund të digjen.
Pajisja mund të dëmtohet ose disa
komponentë mund të digjen.
A janë lidhur siç duhet telat dhe gypat?
A është tokëzuar njësia siç duhet?
Mund të ekziston rrezik nga goditje elektrike.
A është kryer lidhja elektrike në pajtim me
rregullat ligjore?
A ka pengesa tek hyrja/dalja për ajër e njësisë
së brendshme/jashtme?
A është shënuar gjatësia e gypit për lëndë për
ftohje dhe sasinë e lëndës për ftohje?
Pajisja mund të dëmtohet ose disa
komponentë mund të digjen.
Kapaciteti i ftohjes (ngrohjes) mund të jetë i
dobët.
Do të jetë vështirë që më vonë të konstatohet
sasia e lëndës për ftohje.
Rezultati i kontr.
d. Prova
1) Kontrolli para provës
ᬅKontrolloni nëse njësia dhe sistemi i gypave janë dëmtuar gjatë transportit.
ᬆKontrolloni nëse telat e komponentëve elektrik janë të bashkuar siç duhet.
ᬇ Kontrolloni nëse drejtimi i rotacionit të motorit të ventilatorit është i saktë.
ᬈKontrolloni nëse të gjithë ventiluat janë të hapur tërësisht.
2) Prova
ᬅ Prova duhet të kryhet nga personel të autorizuar me qëllim që të gjithë kushtet e lartpërmendura të plotësohen dhe
pajisja të jetë në gjendje normale.
ᬆ Kyçeni njësinë në rrymë dhe pastaj kyçni drejtuesin me tel ose telekomandën.
ᬇ Motori i ventilatorit dhe kompresori i njësisë së jashtme do të fillojnë me punën automatikisht pas një minute.
ᬈ Nëse pas kyçjes së kompresorit dëgjohet një zë i çuditshëm menjëherë ç’kyçni njësinë dhe kontrolloni pajisjen
përsëri.
10
Parimi i punës së njësisë
III Parimi i punës së njësisë
Paraqitje skematike e sistemit
Ndërrues i nxehtësisë
Pranues i lëngjeve
Ventili me katër drejtime
Kapilare
Ndarësi i vajit
Njësia e jashtme
Ventili
kyçës
Kompresori
Ndarësi i gazit/lëngjeve
Ventili elektronik i
zgjerueshëm
Ndërrues i nxehtësisë
Njësia e
brendshme
Ngrohje
Ftohje
Ndërrues i nxehtësisë
Ndërrues i nxehtësisë
Ndërrues i nxehtësisë
Ndërrues i nxehtësisë
Figura 10 Paraqitje skematike e sistemit
Pas kyçjes njësia e brendshme dhe e jashtme fillojnë me punë. Gjatë ftohjes gazi me temperaturë të ulët për ftohje nën
shtypje të ulët nga kyçësja e nxehtësisë së secilës njësi të brendshme mblidhet dhe përcillet në kompresor ku kompresohet në
gaz me temperaturë të lartë nën shtypje të lartë, pas cilës përcillet në kyçës të nxehtësisë të njësisë së jashtme për shkak të
ndryshimeve të nxehtësisë me ajrin e jashtëm dhe shndërrohet në lëndë për ftohje. Pas kalimit nëpërmjet pajisjes për ndalje,
temperatura dhe shtypja e lëndës për ftohje ulën më shumë dhe vazhdojnë në ventilin kryesor. Pastaj ndahen dhe dërgohen tek
kyçësi i nxehtësisë së secilës njësi të brendshme për ndërrim të nxehtësisë me ajrin që duhet të klimatizohet. Në mes të
ndërrimit të lëndës për ftohje përsëri shndërrohet në gaz temperature nën shtypje të ulët. Ky cikël përsëritet në vazhdimësi që
të arrihet efekti i dëshiruar i ftohjes. Gjatë nxehjes përdoret ventil katër-drejtimesh që cikli i ftohjes të zhvillohet në drejtim të
kundërt. Lënda për ftohje lëshon nxehtësi në kyçësin e nxehtësisë së njësisë së brendshme (sikur edhe pajisjet elektrike për
ngrohje) dhe absorbon nxehtësi në kyçësin e nxehtësisë së njësisë së jashtme që të arrihet efekti i dëshiruar i ngrohjes.
11
Pjesë dhe komponentë të njësisë
IV Pjesë dhe komponentë të njësisë
Struktura e sistemit
Njësia e jashtme
Njësia e
brendshme e
llojit të kasetës
Njësia e brendshme e
llojit të gypit (hapje
rrethore)
Njësia e brendshme
e lloji të murrit
Njësia e brendshme
e llojit të gypit
(hapje kënddrejtë)
Figura 11
Një njësi e jashtme mund zë lëviz deri në pesë njësi të brendshme që mund të jenë të tipit të: Një njësi e jashtme mund të
lëviz deri pesë njësi të brendshme që mund të jetë të llojit: të kasetës, të gypave, të murrit dhe murrit-dyshemesë. Llojet
kasetë dhe të murrit mund të drejtohen me telekomandë kurse me ato të gypit mund të drejtohen me telekomandë ose drejtues
e tel. Njësia e jashtme do të punon derisa cila do nga njësitë e brendshme punon kurse të gjithë njësitë e brendshme do të
ç’kyçen nëse njësia e jashtme nuk punon.
12
Mirëmbajtja
V Mirëmbajtja
PARALAJMËRIM!
ᬅ Njësia mund të pastrohet vetëm pas ç’kyçje nga priza e rrymës pasi që ekziston rreziku nga goditja elektrike.
ᬆ Mos stërpikni kondicionerin pasi që mund të rezulton me goditje elektrike dhe mos e shpëlani me ujë.
KUJDES!
ᬅ Lëngjet eksplozive, sikur tretësit, benzina, etj. mund të dëmtojnë pamjen e kondicionerit. (për pastrim t[ shtëpizës së
kondicionerit përdorni vetëm pëlhurë të butë, të thatë ose të njomë me detergjent neutral).
ᬆ Mos pastroni shtëpizën kondicionerit të ajrit me ujë me temperaturë mbi 45°C që të shmangeni humbjes së ngjyrës
ose deformimin e shtëpizës.
ᬇ Mos thani rrjetin për filtrin e ajrit në zjarr që të shmangni djegien ose deformimin.
1 Kontrolli para përdorimit sezonal
1) Kontrolloni nëse diçka bllokon hyrjen dhe daljen për ajër në njësinë e brendshme dhe të jashtme.
2) Kontrolloni nëse sistemi është i tokëzuar siç duhet.
3) Kontrolloni nëse duhet ndërruar bateritë e telekomandës.
4) Kontrolloni nëse filtri për ajër është i instaluar në mënyrën e duhur.
5) Kontrolloni nëse njësia e jashtme është e instaluar në mënyrë të sigurt. Nëse vëreni diçka të pazakonshme, ju lutemi
kontaktoni shërbimin e autorizuar.
6) Gjatë aktivizimit të njësisë që nuk është përdorur gjatë kohë kyçeni në rrymë 8 orë para ndezjes që të ndihmon në
lëvizjen e suksesshme.
2 Kontrolloni pas përdorimit sezonal
1) Pastroni filtrat dhe shtëpizat e njësive të brendshme dhe të jashtme.
2) Ç’kyçeni sistemin nga rryma.
3) Largoni pluhurin dhe objektet e huaja nga njësia e jashtme.
4) Në rast se paraqitet ndryshk, lyeni me ngjyrë kundër ndryshkut që të parandaloni përhapjen.
Për udhëzime me më shumë detaje shihni Udhëzime për instalim dhe mirëmbajtje të çdo njësie.
13
Mënjanimi i problemeve
VI Mënjanimi i problemeve
PARALAJMËRIM!
ᬅ Në rast të paraqitjes së kushteve të pazakonshme (sikur aroma e djegies) ju lutemi menjëherë ç’kyçeni kondicionerin
e ajrit nga rryma dhe kontaktoni servisin autorizuar; në të kundërtën, përdorimi i kondicionerit me defekte mund të rezulton
me dëmtime serioze të kondicionerit të ajrit dhe me goditje elektrike ose zjarr.
ᬆ Mos e riparoni vet kondicionerin por kontaktoni qendrën e autorizuar për servis, pasi që riparimet e gabuara mund të
shkaktojnë goditje elektrike ose zjarr.
1 Para kontaktimit të qendrës për servis ju lutemi kryeni kontrollet në vijim:
Tabela 13
Simptoma
Kondicioneri nuk punon
aspak
Shkaqet
Zgjedhja e problemit
Siguresa është djegur
Ndërroni siguresën
Nuk ka rrymë elektrike
Pritni kthimin e rrymës
Pajisja nuk është kyçur në prizën e rrymës
Kyçeni pajisjen në prizën e rrymës
Bateritë e telekomandës janë të harxhuara
Ndërroni bateritë
Telekomanda është jashtë shtrirjes
Mbani atë në shtrirje prej 8 metra
Kondicioneri pushon së
Objekte bllokojnë hyrjen ose daljen për
Largoni objektet
punuari menjëherë pas kyçjes ajër të njësisë së brendshme ose të jashtme
Objekte bllokojnë hyrjen ose daljen për
Largoni objektet
ajër të njësisë së brendshme ose të jashtme
Rregullim i gabuar i temperaturës
Caktoni rregullimet në telekomandë
Shpejtësia e ulët e ventilatorit
Caktoni rregullimet në telekomandë
Drejtimi i qarkullimit të ajrit është i gabuar Caktoni rregullimet në telekomandë
Ftohja dhe ngrohja nuk
funksionojnë
Dyert dhe dritaret janë të hapura
Mbylleni ato
Dritë direkte e diellit
Mbylleni perdet ose grillat
Numër i madh i personave në dhomë
Numër i tepërt i burimeve të nxehtësisë në
Zvogëloni numrin e burimeve të nxehtësisë
dhomë
Filtri për ajër është i fëlliqur
Pastroni filtrin për ajër
Paralajmërim:
Nëse me kontrollet e lartpërmendura nuk arrini të largoni problemet ju lutemi kontaktoni qendrën e autorizuar për servis
dhe tregoni defektin si dhe modelin e pajisjes.
14
Mënjanimi i problemeve
2 Dukuritë në vijim nuk janë defekte.
Tabela 14
Kushtet
Shkaqet
Lëviz menjëherë pas ç’kyçje
Kyçësi për mbrojtje nga mbingarkimi nuk lejon
kyçje të pajisjes për 3 minuta nga ç’kyçja.
Kyç në rrymë
Pritni 1 minutë
Kondicioneri nuk punon kur
Kondicioneri frynë mjegull Gjatë ftohjes
Ajri në dhomë ftohet shpejtë dhe mjegullohet
Në fillim të punës dëgjohet zukatje
Zëri i nisjes së punës të ventilit elektrik
Gjatë ftohjes dëgjohet zëri i qarkullimit të
ujit
Është zëri i lëndës për ftohje në pajisje
Fshikullima gjatë nisjes ose ndërprerjes së
punës së kondicionerit
Zëri krijohet nga qarkullimi i lëndës për ftohje
në pajisje
Fshikullim e dobët gjatë nisjes ose
ndërprerjes së punës së kondicionerit
Zëri i punës së sistemit për përçim
Kërcitje gjatë nisjes ose ndërprerjes së
punës së kondicionerit
Shkaktohet nga zgjerimi/ngushtimi i pllakës ose
pjesëve tjera nga ndryshimi i temperaturës
Kondicioneri frynë pluhur
Pajisja kyçet pas gjatë kohë mospërdorimi
Fryhet pluhuri i mbledhur në pajisje.
Fryma nga kondicioneri ka
aromë të çuditshme
Gjatë punës
Shkaktar janë aromat e çuditshme në hapësirë
që janë futur në pajise.
Kondicioneri zhurmon
3 Përshkrim i gabimeve
Nëse gjatë punës së njësisë paraqitet defekt tek drejtuesi i telit dhe pllakës amë të njësisë së jashtme
do të paraqitet
shifra e defektit. Më shumë detaje mbi domethënien e secilës shifër keni në tabelën në vijim.
Tabela 15
Shfaqja në
Gabimet e banimit Gabimet komerciale panel "88"
me rrymën elektrike me rrymën elektrike të njësisë së
jashtme
Llamba treguese
Punë
Ftohje
N
Shfaqja në
panel "88"
(lloji
dyshemetavan)
Shfaqja në
drejtuesin e
telit
/
Tretje mënyra 1
08
/
/
/
/
/
/
Tretje mënyra 2
0A
/
/
/
/
/
Ndizet 3
herë
/
Ndizet 3
herë
/
Ndizet 3
herë
/
/
oE
/
/
/
Ndizet 19
herë
/
b5
b5
/
Ndizet 22
herë
/
b7
b7
/
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit për
temperaturë të
ventilit për lëngje
Mbrojtja nga
0C
mbingarkimi
Punë e zakonshme
ON
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit për
Paraqitur në
temperaturë të
tabelën16
ventilit për lëngje
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit për
temperaturë të
ventilit për gaz
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit për
Paraqitur në
temperaturë të
tabelën16
ventilit për gaz
/
15
Mënjanimi i problemeve
Sasi e
pamjaftueshme e
lëndës për ftohje pse
mbrojtje për bllokim
(në disponueshmëri
për njësit e jashtme
të banimit)
Sasi e
pamjaftueshme e
lëndës për ftohje pse
mbrojtje për bllokim
(në disponueshmëri
për njësit e jashtme
të banimit)
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit për
temperaturë të
brendshme të
ambientit
/
Ndizet 10
herë
/
oE
oE
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit për
Paraqitur në
temperaturë të
tabelën16
brendshme të
ambientit
/
Ndizet një
herë
/
F1
F1
Prekje e shkurtë/e
Prekje e shkurtë/e
Paraqitur në
hapur e avulluesit të hapur e avulluesit të
tabelën16
brendshëm
brendshëm
/
Ndizet dy
herë
/
F2
F2
Prekje e shkurtë/e
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit për hapur e censorit për
temperaturë të
temperaturë të
jashtme të ambientit jashtme të ambientit
F3
/
Ndizet 3
herë
/
F3
F3
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit në
mes të spirales së
kondensatorit (për
njësi komerciale)
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit në
mes të spirales së
kondensatorit (për
njësi komerciale)
F4
/
Ndizet 18
herë
/
F4
F4
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit të
temperaturës së
jashtme dalëse
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit të
temperaturës së
jashtme dalëse
F5
/
Ndizet 5
herë
/
F5
F5
Kthimi i vajit gjatë
ftohjes
Kthimi i vajit gjatë
ftohjes
F7
/
/
/
/
/
Mbrojtja e sistemit
nga shtypja e lartë
Mbrojtja e sistemit
nga shtypja e lartë
E1
Ndizet një
herë
/
/
E1
E1
Mbrojtja nga ngrirja Mbrojtja nga ngrirja
E2
Ndizet dy
herë
/
/
E2
E2
Mbrojtja e sistemit Mbrojtja e sistemit
nga shtypja e ulët (e nga shtypja e ulët (e
rezervuar)
rezervuar)
E3
Ndizet 3
herë
/
/
E3
E3
Mbrojtja e
kompresorit nga
temperatura e lartë
Mbrojtja e
kompresorit nga
temperatura e lartë
E4
Ndizet 4
herë
/
/
E4
E4
Mbrojtja e tërë
njësisë nga
mbingarkimi
Mbrojtja e tërë
njësisë nga
mbingarkimi
E5
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
Ndizet 6
herë
/
/
E6
E6
Gabim në
komunikim mes
njësisë së
brendshme dhe të
jashtme
F0
Gabim në
Paraqitur në
komunikim mes
njësisë së brendshme tabelën16
dhe të jashtme
16
Mënjanimi i problemeve
Konflikt i mënyrës
së punës
Mbrojtje nga
mbingarkimi
Mbrojtja nga ajri i
ftohët
Konflikt i mënyrës
së punës
Mbrojtje nga
mbingarkimi
Paraqitur në
tabelën16
Ndizet 7
herë
Ndizet 3
herë
/
/
E7
E7
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
/
/
/
/
/
/
Ndizet
Ndizet
E9
E9
Ndizet
shpejtë
Ndizet
shpejtë
Ndizet
shpejtë
Ndizet
shpejtë
Ndizet
shpejtë
dd
dd
/
Fo
Fo
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
/
Ndizet
shpejtë
/
P0
/
/
Ndizet
shpejtë
P0
/
Ndizet
shpejtë
/
P3
/
/
Ndizet
shpejtë
P3
P5
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
P6
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
P7
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
P8
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
P9
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
Pc
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
Pd
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
PA
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
PE
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
E8
/
Gabim gjatë
dredhjes së ujit në
njësinë e brendshme
E9
/
Provë
Provë
dd
Furnizim i ri i
lëndës për ftohje
Rivendosje e
modulit të
makinerisë (për
njësi komerciale)
Furnizim i ri i lëndës
për ftohje
Fo
IPM rivendosje e
modulit të
makinerisë
P0
Min. ftohje/ ngrohje
(testim i mundësive)
IPLV test ftohje
P0
IPLV test ftohje
Test efektshmëri
AA nivelit të ftohjes
Test efektshmëri
AA nivelit të ftohjes
Mbrojtja e
kompresorit nga
Mbrojtja nga rryma
rryma tepër e
tepër e fuqishme
fuqishme
Gabim komunikimi
Gabim komunikimi
mes invertorit të
i pllakës amë (për
makinerisë dhe
njësi komerciale)
pllakës amë
Prekje e shkurtë/e
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit të
hapur e censorit të
modulit të
modulit të
temperaturës
temperaturës
Mbrojtja e modulit Mbrojtja e modulit
me temperaturë
me temperaturë
Mbrojtja nga
kontakti me rrymën
Mbrojtja nga
kontakti me rrymën
(për njësi
komerciale)
Gabim në sendorin e Gabim në sendorin e
qarkut
qarkut
Mbrojtja e lidhjes
Mbrojtja e lidhjes
para-fabrikës (për
para-fabrikës
njësi komerciale
Mbrojtje nga rryma Mbrojtje nga rryma
(pjesa hyrëse)
(pjesa hyrëse)
Mbrojtja nga lëvizja
Mbrojtja nga lëvizja
e temperaturës (për
e temperaturës
njësi komerciale)
Ftohje/ ngrohje
mesatare (testim i
mundësive)
P3
17
P0
P3
Mënjanimi i problemeve
Gabim i censorit të
Gabim i censorit të
pllakës amë për
pllakës amë për
temperaturë (për
temperaturë
njësi komerciale)
Mbrojtje nga
Mbrojtje nga
voltazhi i lartë i DC voltazhi i ulët i DC
lidhjes
lidhjes
Mbrojtje nga
Mbrojtje nga
voltazhi i ulët i DC voltazhi i lartë i DC
lidhjes
lidhjes
Voltazhi hyrës
/
jonormal
Gabim gjatë
Gabim gjatë
mbushjes së
mbushjes së
kondensatorit
kondensatorit
Mbrojtje gjatë
Mbrojtje gjatë
gabimit të terminalit gabimit të terminalit
me prekje të shkurtë me prekje të shkurtë
PF
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
PL
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
PH
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
PP
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
PU
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
C5
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
Tretje ose kthim i
vajit gjatë ngrohjes
Tretje ose kthim i
vajit gjatë ngrohjes
H1
/
/
Ndizet një
herë
H1
Simboli i
tretjes i
shfaqur
/
Tretje e forcuar
H1
Ndizet
shpejtë
/
/
H1
H1
Mbrojtja e
kompresorit nga
mbingarkim
H3
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
Mbrojtja e rrymës e
IPM modulit
H5
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
Kompresori nuk
është i sinkronizuar
H7
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
HC
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
PFC mbrojtja
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
L9
Ndizet 20
herë
/
/
oE
oE
Lc
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
Ld
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
LE
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
LF
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
Ndizet 3
herë
oE
oE
Mbrojtja e
kompresorit nga
mbingarkim të
nxehtësisë
Mbrojtja e rrymës e
modulit (IPM
mbrojtje)
Kompresori nuk
është i sinkronizuar
PFC mbrojtja
Mbrojtje nga fuqia e Mbrojtje nga fuqia e
tepërt (në
tepërt (në
disponueshmëri për disponueshmëri për
njësit e jashtme të
njësit e jashtme të
banimit)
banimit)
Gabim gjatë lëvizjes Gabim gjatë lëvizjes
së kompresorit
së kompresorit
Mbrojtja e
Mbrojtja e
kompresorit gjatë
kompresorit gjatë
fazës së
fazës së
defektit/kthimin
defektit/kthimin
Gabim gjatë
Gabim gjatë
rotacionit të
rotacionit të
kompresorit (për
kompresorit (për
njësi komerciale)
njësi komerciale)
Shpejtësia tepër e
Shpejtësia tepër e
madhe (për njësi
madhe
komerciale)
18
Mënjanimi i problemeve
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit për
temperaturë në hyrje
të spirales së
kondensatorit (për
njësi komerciale)
Prekje e shkurtë/e
hapur e censorit për
temperaturë në dalje
të spirales së
kondensatorit (për
njësi komerciale)
Defekt i kartelës për
regjistrim
Kufizim i
frekuencës/
degradim i
mbrojtjes së qarkut
të modulit (për
qarkun fazë)
Kufizim i
frekuencës/
degradim i
mbrojtjes së
temperaturës të
modulit
Kufizim i
frekuencës/
degradim për
mbingarkim
Kufizim i
frekuencës/
degradim i
mbrojtjes së qarkut
të tërë njësisë
Kufizim i
frekuencës/
degradim i
mbrojtjes së qarkut
të modulit(për
qarkun fazë)
Kufizim i
frekuencës/
degradim i
mbrojtjes kundër
ngrirjes
Nuk ka motor të
njësisë së
brendshme
Mbrojtja demagnetuese e
kompresorit
Njësia e brendshme
nuk pajtohet me
njësinë e jashtme
/
A5
/
/
/
/
/
/
A7
/
/
/
/
/
/
EE
/
/
/
/
/
/
En
/
/
/
/
/
/
EU
/
/
/
/
/
/
F6
/
Ndizet 6
herë
/
/
/
/
F8
/
Ndizet 8
herë
/
/
/
/
F9
/
Ndizet 9
herë
/
/
/
/
FH
/
Ndizet 2
herë
Ndizet 2
herë
/
/
/
H6
Ndizet 11
herë
/
/
/
/
/
HE
/
/
Ndizet 14
herë
/
/
/
LP
Ndizet 19
herë
/
/
/
/
19
Mënjanimi i problemeve
Gabim në zbulimin
e qarkut fazor të
kompresorit
/
U1
/
/
Rënie e voltazhit
/
U3
/
/
Gabim i qarkut për
zero zbulim
/
U8
Ndizet 17
herë
/
Ftohja/ngrohja
formale (test shifra e
aftësive)
/
P1
/
Ftohja/ngrohja
mesatare (test shifra
e aftësive)
/
/
/
Ndizet 12
herë
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Ndizet 20
herë
Tabela 16
Shifra e
defektit
13
14
15
16
17
Përshkrim i defektit
Defekt i censorit të
temp. të gypit dalës të
njësisë së brend. A
Defekt i censorit të
temp. të gypit hyrës të
njësisë së brend. A
Defekt i censorit për
temp. të ambientit të
njësisë së brend. A
Konflikt i mënyrës së
punës së njësisë A
Mbrojtje nga ngrirja e
njësisë A
Shifra e
defektit
23
24
25
26
27
Përshkrim i defektit
Defekt i censorit të
temp. të gypit dalës ë
njësisë së brend. B
Defekt i censorit të
temp. të gypit hyrës të
njësisë së brend. B
Defekt i censorit për
temp. të ambientit të
njësisë së brend. B
Konflikt i mënyrës së
punës së njësisë B
Mbrojtje nga ngrirja e
njësisë B
Shifra e
defektit
33
34
35
36
37
Përshkrim i defektit
Defekt i censorit të
temp. të gypit dalës të
njësisë së brend. C
Defekt i censorit të
temp. të gypit hyrës të
njësisë së brend. C
Defekt i censorit për
temp. të ambientit të
njësisë së brend. C
Konflikt i mënyrës së
punës së njësisë C
Mbrojtje nga ngrirja e
njësisë C
Defekt i censorit të
temp. në hyrje të
njësisë së brend. E
Defekt i censorit për
temp. të ambientit të
njësisë së brend. E
41
Gabim komunikimi i
njësisë D
46
Konflikt i mënyrës së
punës së njësisë D
54
42
Defekt i censorit të
temp. në mes të gypit të
brend. të njësisë D
47
Mbrojtje nga ngrirja e
njësisë D
55
51
Gabim komunikimi i
njësisë E
56
Konflikt i mënyrës së
punës së njësisë E
52
Defekt i censorit të
temp. në mes të gypit
të brend. të njësisë E
57
Mbrojtje nga ngrirja e
njësisë E
53
Defekt i censorit të
temp. në mes të gypit
të brend. të njësisë E
C5
Defekt i terminalit të
telit bashkues
43
44
45
Defekt i censorit të
temperaturës në dalje të
gypit të brend. të
njësisë D
Defekt i censorit të
temp. në hyrje të gypit
të brend. të njësisë E
Defekt i censorit për
temp. të ambientit të
njësisë së brend. D
20
Mënjanimi i problemeve
Tabela 17 Përshkrime të defekteve të funksioneve të gypave të jashtëm të lëndës për ftohje
Gabim gjatë lidhjes elektrike ose defekt i
komponentit
Njësia që detekton
Njësia që nuk detekton
5E
01
**
5E
02
**
5E
03
**
5E
04
**
5E
05
**
Njësia që detekton
--
5P
01
--
5P
02
--
5P
03
--
5P
04
--
5P
05
--
Gabim gjatë lidhjes së gypit për gaz të
njësisë së brendshme ose defekt të
komponentit
Figura 12 Njësia e jashtme ACP-36COFM105GEEI, ACP-41COFM121GEEI
(Vërejtje: Për pozitë të saktë të çdo komponenti shihni pajisjen e vërtet.)
Pas shfaqjes së gabimit në panel ju lutemi ç’kyçeni kondicionerin e ajrit dhe kontaktoni shërbimin e autorizuar për
servis për mënjanim të problemit.
4 Servis
Në rast të çfarëdo defekti me kondicionerin e ajrit ju lutemi kontaktoni VIVAX qendrën për shërbim.
21
Parametrat e punës
VII Parametrat e punës
Kushtet e punës në kondicionerin e ajrit
Tabela 18 Shtrirjet e temperaturave të punës
Pjesa e brendshme
Pjesa e jashtme
Temp. e poçit të thatë
°C
Temp. e poçit të njomë
°C
Temp. e poçit të thatë
°C
Temp. e poçit të njomë
°C
Ftohja formale
27
19
35
24
Ftohja maksimale
32
23
48
26
Ftohja minimale
21
15
18
—
Ngrohja formale
20
15
7
6
Ngrohja maksimale
27
—
24
18
Ngrohja minimale
20
15
– 15
– 16
Shënime:
ᬅ Kapacitet e dhëna të ngrohjes/ftohjes janë të matura para dorëzimit.
ᬆTë gjithë parametrat e dhëna më poshtë janë matur në kushte standarde të punës. Në rast të ndryshimit, parametrat
janë të shënuara në pllakën me të dhënat teknike.
ᬇ Kapaciteti i ngrohjes së njësisë së brendshme përfshin vetëm kapacitetin e pompës ngrohëse dhe nuk përfshin
kapacitetit e ngrohëses ndihmëse elektrike.
22
ENG
User
manual
$&3&2)0*((,
ACP-41COFM121GEEI
13
RoHS
User Notice
ƹ The total capacity of the indoor units which runs at the same time can not exceed 150% of
that of the outdoor units; otherwise, the cooling (heating) effect of each indoor unit would be poor.
ƹ Switch the main power on 8 hours before start the unit, helpful for a successful startup.
ƹ It is a normal phenomenon that the indoor unit fan will still run for 20~70 seconds after the
indoor unit receives the “stop” signal so as to make full use of after-heat for the next operation.
ƹ
they can back to the normal condition by harmonizing their running modes: the cooling mode is
compatible with the dehumidifying mode and the fan mode can go with any other mode. If the
supply power fails when the unit is running, then the indoor unit will send the “start” signal to the
outdoor unit three minutes later after power recovery.
ƹ During installation, the communication cable and the power cord must not be twisted
together but instead separated with an interval of at least 2cm; otherwise the unit is likely to run
abnormally.
ƹ Cautions for the Debugging and Maintenance Personnel:
During debugging and maintenance, prior to the startup of the compress make sure the heating
belt of the compressor has been energized for at least eight hours! Once the compressor is started,
it must be guaranteed that it works continuously for at least 30 minutes, otherwise it would be
damaged!
This series outdoor units are matched with the free macth series R410A GMV multi VRF
indoor units under the same working conditons exported to European Union.
This product must not be disposed together with the domestic waste. This product
has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic
appliances.
Thank you for purchasing VIVAX air conditioners. Before use, please read this manual
carefully and keep it properly for further reference.
Contents
ĉ Safety Precautions ............................................................................1
Ċ Installation Instructions....................................................................2
1 Installation Location and Matters Needing Attention.......................................... 2
2 Installation of the Outdoor Unit........................................................................... 4
3 Connection between Indoor and Outdoor Units .................................................. 6
4 Refrigerant Charging and Trial Running .................................................................... 8
ċ Working Principles of the Unit ...................................................... 11
Č Parts and Components of the Unit .................................................12
č Maintenance .................................................................................. 13
1 Check before the Seasonal Use ......................................................................... 13
2 Check after the Seasonal Use ............................................................................ 13
Ď Troubleshooting ............................................................................ 14
1 Please check the following items before contact the maintenance serviceman. 14
................................. 15
3 Error description ................................................................................................ 15
4 After-Sales Service ............................................................................................ 21
ď Performance Parameters ................................................................22
Safety Precautions
ĉ Safety Precautions
Please read this manual carefully before use and operate correctly as instructed in this manual.
Please especially take notice of the following two symbols˖
Warning! It indicates improper operation which will lead to human casualty or sever injury.
Cuation! It indicates improper operation which will lead to injury or property damage.
Warning!
ƹ The installation should be committed to the appointed service center; otherwise it all cause water
ƹ Please install the unit where is strong enough to withstand the weight of the unit; otherwise, the unit
would fall down and cause injury or death.
ƹ The drain pipe should be installed as instructed in the manual to guarantee the proper drainage;
meanwhile it should be insulated to prevent condensing; otherwise the improper installation would cause
water leakage and then wet the household wares in the room.
ƹ
ƹ Under the occurrence of an error (like burning smell etc.), please cut off the main power supply of the
unit.
ƹ"
ƹ#$&
ƹ Please take notice of the supporting frame of the unit to see if it is damaged over the long time period
of use.
ƹ#
''
or relocation of the unit.
ƹ Non-professional personnel are prohibited to dismantle the electric box owing to the high voltage of
the outdoor unit.
An all-pole disconnection switch having a contact separation of at least 3mm in all poles should be
Cuation!
ƹ*''
+
nameplate and also check its security.
ƹ Before use, please check if the piping and wiring are correct to avoid water leakage, refrigerant
ƹ The main power supply must be earthed to avoid the hazard of electric shock and never connect this
earth wire to the gas pipe, running water pipe, lightening rod or phone cable’s earth lead.
ƹ'''/'
ƹ Do not allow children operate this unit.
ƹ Do not operate this unit with wet hands.
ƹ9''''
ƹ When the unit is not to be used for a long time, please cut off the main power supply of the unit.
ƹ Do not expose the unit to the moist or corrosive circumstances.
ƹ Never step on the unit or place any object on it.
ƹ It is suggested to have a power-on test annually.
Installation Instructions
Ċ Installation Instructions
1 Installation Location and Matters Needing Attention
The installation of the unit must comply with the national and local safety regulations. The
installation quality directly affects the normal use, so the user should not carry out the installation
personally. Instead, the installation and debugging should be done by the professional personnel.
Only after that, can the unit be energized.
a. How to select the installation location for the indoor unit
1) Where there is no direct sunlight.
2) Where the top hanger, ceiling and the building structure are strong enough to withstand the weight of
the unit.
3) Where the drain pipe can be easily connected to outside.
<=>'&
5) Where the refrigerant pipe of the indoor unit can be easily led to outside.
?=>
7) Where there is no corrosive gas, heavy dust, salt mist, smog or moisture.
b. How to select the installation location for the outdoor unit
1) The outdoor unit must be installed where the bearing surface is stable and secure enough.
2) The outdoor unit and indoor unit should be placed as close as possible to minimize the length and
bends of the refrigerant pipe.
3) Do not install the outdoor unit under the window or between the buildings to prevent the normal
running noise entering the room.
<=>'&
5) The outdoor unit should be installed where ventilation is in good condition so that the unit can take in
and discharge enough air.
?=
dust, salt fog and other severely polluted air.
#
&'
@
the heating mode, the condensate water would drip down from the base frame and would be frozen
when the outdoor ambient temperature is lower than 0ć˄32 ̧˅. Besides, the installation of the
outdoor unit should not affect the heat radiation of the unit.
CUATION ʽ
The unit installed in the following places is likely to run abnormally. If unavoidable, please contact the
professional personnel at the appointed service center. ķ where is full of oil; ĸ alk aline soil off the
sea; Ĺ where there is sulfur gas˄like sulfur hot spring˅; ĺ where there are devices with high frequency
(like wireless devices, electric welding devices, or medical equipments); Ļ special circumstances.
c. Electric Wiring
1) The installation must be done in accordance with the national wiring regulations.
2) Only the power cord with the rated voltage and exclusive circuit for the air conditioning can be used.
3) Do not pull the power cord by force.
4) The electric installation should be carried out by the professional personnel as instructed by the local
laws, regulations and also this manual.
5) The diameter of the power cord should be large enough and once it is damaged it must be replaced by
Installation Instructions
the dedicated one.
6) The earthing should be reliable and the earth wire should be connected to the dedicated device of the
building by the professional personnel. Besides, the air switch coupled with the leakage current protection
switch must be equipped, which is of enough capacity and of both magnetic and thermal tripping functions in
case of the short circuit and overload.
Table 1
Models
Power Supply
ACP-36COFM105GEEI
ACP-41COFM121GEEI
220-240V~ 50Hz
220-240V~ 50Hz
Capacity of the Air Switch
Recommended Cord
pieces× sectional area
32A
4mm
32Amm
2
2
3
3
d. Earthing Requirements
2) The yellow-green line of the air conditioner is the earth line and can not be used for other purpose, cut
3) The reliable earth terminal should be provided and the earth wire can not be connected to any of the
following places.
Running water pipe;
Coal gas pipe;
Sewage pipe;
2WKHUSODFHVZKHUHWKHSURIHVVLRQDOSHUVRQQHOWKLQNXQUHOLDEOH
ACP-36COFM105GEEI
INDOOR UNIT A
XT1
XT2
INDOOR UNIT B
Fig.1
N
XT3
INDOOR UNIT C
POWER
XT4
INDOOR UNIT D
L
XT5
OUTDOOR UNIT
ACP-41COFM121GEEI
XT2
XT1
XT3
INDOOR UNIT C
INDOOR UNIT B
INDOOR UNIT A
Fig 2.
To unit A
To outdoor unit
To unit C
Front side plate
Power
Unit A
Unit B
Power conecting cord
To unit D
Power conecting
cord
To unit B
To unit E
Power conecting cord
Waining:Ensure that the connecting of
power cord is corresponding!
Unit CU
Outdoor unit
Fig.2
nit D
Unit E
N
XT4
INDOOR UNIT D
POWER
XT5
INDOOR UNIT E
L
XT6
OUTDOOR UNIT
Installation Instructions
e. Noise Precautions
1) The air conditioning unit should be installed where ventilation is in good condition, otherwise the
working capability of the unit would be reduced or working noise would be increased.
2) The air conditioning unit should be installed on the base frame which is stable and secure uncouth to
withstand the weight of the unit; otherwise it would incur vibration and noise.
3) During the installation, a consideration should be taken that the produced hot air or noise should not
affect neighbors and surroundings.
4) Do not stack obstacles near the air outlet of the outdoor unit; otherwise it would reduce the working
capability of the unit or increase the working noise.
5) In the event of the occurrence of abnormal noise, please contact the sales agent as soon as possible.
f. Accessories for Installation
Refer to the packing list for the accessories of the indoor and outdoor units respectively.
2 Installation of the Outdoor Unit
a. Precautions for the Installation of the Outdoor Unit
The following rules should be followed when the installation location is being considered so as to let the
unit run well enough.
1) The discharged air from the outdoor unit won’t return back and enough space should be left for
maintenance around the unit.
2) The installation location should be in good condition so that the unit is able to take in and discharge
enough air. Besides, make sure there is no obstacle at the air inlet/outlet of the unit. If there is, remove it.
3) The unit must be installed where it is secure enough to support the weight of the unit and capable of
reducing to some extent noise and vibration to make sure they do not bother your neighbors.
4) The designated lifting hole must be used for lifting the unit and protect the unit carefully during lifting
to prevent damaging the mental sheet which would result in rusting in future.
Installation Instructions
5) The unit should be installed where there is as little as direct sunlight.
6) The unit must be installed where the rain water and defrosting water can be drained.
7) The unit must be installed where the unit won’t be covered by the snow and won’t be affected by
rubbish and oil fog.
8) Rubber or spring shock absorbers should be used during the installation of the outdoor unit to meet the
noise and vibration requirements.
9) The installation dimensions should meet the requirement covered in this manual and the outdoor unit
10) The installation should be carried out by the professionally skilled personnel.
b. Installation of the Outdoor Unit
1) Outline Dimension of the Outdoor Unit
1087
1015
631
362
121 76
440
401
99
450
1103
ACP-36COFM105GEEI
$&3&2)0*((,
191
Fig. 4
2) During the transportation of the outdoor unit, two lifting ropes long enough must be used in four
directions and the separation angle must be less than 40°prevent the center of unit deviating.
4) The unit should be installed on a concrete base frame with a height of 10cm.
5) The installation space of the unit should be as required in Fig.5.
Installation Space Requirements of the Outdoor Unit
˚
˚
˚
˚
˚
˚
˚
Fig.5
Installation Instructions
3 Connection between Indoor and Outdoor Units
a. Wiring of the Power Cord:
CUATION ʽ
A breaker must be installed, capable of cutting off the power supply for the whole system.
1) Open the side plate.
2) Let the power cord go through the rubber ring.
3) Connect the power card to the terminals “L”, “N” and also the earthing bolt, and then connect the
wiring terminals “N(1),2,3” of the indoor unit to those of the outdoor unit correspondingly.
4) Fix the power cord with wire clips.
b. Allowable Length and Height Fall of the Refrigerant Pipe
Table 3
Allowable Length
Refrigerant Pipe
36
42
36
42
Total Length(m)
70
80
L1+L2+L3+ L4
L1+L2+L3+ L4+ L5
Max. Length for Single Unit(m)
20
25
LX
Outdoor unit
and indoor unit
15
15
H1
Indoor unit and
indoor unit
7.5
7.5
H2
Max.
installation
altitude
Table 4: Dimension of the Refrigerant Pipe of the Indoor Unit
unit˖mm
Capacity Level of the Indoor Unit
Gas Pipe
Liquid Pipe
09,12
YZ[
Y?\[
18
Y]^
Y?\[
21,24
Y][Z
YZ[
c. Piping between the Indoor and Outdoor Units
1) Refer to Fig.6 for the moments of torque for tightening screws.
Installation Instructions
3) After that, tighten the screw by the torque wrench unit it clatters (as shown in Fig.6).
4) The bending degree of the pipe can not be too small; otherwise it will crack. And please use a pipe
bender to bend the pipe.
5) Wrap the exposed refrigerant pipe and the joints by sponge and then tighten them with the plastic tape.
Flare Nut
Pipe
Pipe
Torque Wrench
Ordinary
Fig. 6
Table 5˖Moments of Torque for Tightening Screws
Diameter
Wall Thickness˄mm˅
Moment of Torque
Y?\[
_`[
15-30N·m)
YZ[
_`^]
30-40(N·m)
Y]^
_]
45-50(N·m)
Y][Z
_]
60-65(N·m)
CUATION ʽ
ķ During the connection of the indoor unit and the refrigerant pipe, never pull any joints of the indoor
unit by force; otherwise the capillary pipe or other pipe may crack, which then would result in leakage.
ĸ The refrigerant pipe should be supported by brackets, that is, don’t let the unit withstand the weight of
it.
CUATION ʽ
For the GMV multi VRF system, each pipe should be labeled to tell which system it belongs to avoid
mistaken inaccurate piping.
e. Installation of the Protection Layer of the Refrigerant Pipe
1) The refrigerant pipe should be insulated by the insulating material and plastic tape in order to prevent
condensing and leaking.
2) The joints of the indoor unit should be wrapped with the insulating material and no gas is allowed on
the joint of the indoor unit, as shown in Fig.7.
No gap
Fig.7
Installation Instructions
CUATION
After the pipe is protected well enough, never bend it to form a small angle; otherwise it would crack or
break
f. Wrapping the pipe with tape:
1) Bundle the refrigerant pipe and electric wire together with tape, and separate them from the drain pipe
2) Wrap the pipe from the bottom of the outdoor unit to the top of the pipe where it enters the wall.
During the wrapping, the later circle should cover half of the former one.
3) Fix the wrapped pipe on the wall with clamps.
CUATION
Do not wrap the pipe too tightly; otherwise the insulation effect would be weakened. Additionally,
make sure the drain hose is separated from the pipe
room.
4 Refrigerant Charging and Trial Running
a. Refrigerant Charging
1) The refrigerant has been charged into the outdoor unit before shipment, while additional refrigerant
2) Check if the liquid valve and the gas valve of the outdoor unit are closed fully.
by the vacuum pump.
Manometer
Manometer
“HI” knob
“LO” knob
Vacuum pump
Hose
Gas Valve
Fig.8
4) When the compress is not running, charge the R410A refrigerant into the refrigerant pipe from the
liquid valve of the outdoor unit (do not do it from the gas valve)
b. Calculation of the Additional Refrigerant Charge
1) Refrigerant Charge in the Outdoor Unit before Shipment
Table 6
Model
ACP- 36COFM105GEEI
Refrigerant Charge (kg)
4.3
ACP- 41COFM121GEEI
4.8
Notes
The refrigerant charge mentioned in the table above is not included those charged additionally in the
indoor unit and the refrigerant pipe.
The amount of the additional refrigerant charge is dependent on the diameter and length of the liquid
refrigerant pipe which is decided by the actual yield installation requirement.
Record the additional refrigerant charge for future maintenance
Installation Instructions
2) Calculation of the Additional Refrigerant Charge
If the total refrigerant pipe length (liquid pipe) is smaller than that listed in the table below, no additional
refrigerant will be charged.
Table 7
Model
Total Liquid Pipe Lenght (a+b+c+d+e)
ACP-36COFM105GEEI
40m
ACP-41COFM121GEEI
50m
Note: if the total refrigerant pipe length is larger than that listed in the table above, the additional
ACP-41COFM121GEEI
Fig.9
Table 8 Indoor Unit
Serial No.
Model
Indoor Unit
Ducted Type ACP-09CIFM25GEEI
Indoor Unit
Ducted Type ACP-09CIFM25GEEI
Indoor Unit
Ducted Type ACP-09CIFM25GEEI
Indoor Unit
Ducted Type ACP-09CIFM25GEEI
Indoor Unit
Ducted Type ACP-18CIFM50GEEI
Table 9 Liquid Refrigerant Pipe
Serial No.
A
B
C
D
E
Length
20m
20m
15m
5m
5m
The total length of each liquid refrigerant pipe is: A+B+C+D=20+20+15+5+5=65m. Thus, the minimum
additional refrigerant charge (65-50) 0.022=0.33kg (Note: no additional refrigerant is needed for the liquid
pipe within 50m).
Table 10 Indoor Unit
No.
Indoor Unit Model
1
2
……
N
Total
Additional Refrigerant Charge(kg)
Installation Instructions
Table 11 Refrigerant Pipe
Diameter
Total Length(m)
Additional Refrigerant Charge(kg)
‘][Z
‘]^
‘Z[
‘?\[
Total
c. Items to be checked after the Installation
Table 12
Items to be Checked
Possible Errors
Has each part and component the of unit
installed securely?
‹'“
The unit may fall off, vibrate or generate
noise.
The cooling (heating) capacity may be
poor.
Dews and water drops may be generated.
Does the drainage go well?
Dews and water drops may be generated.
Is the actual power voltage in line with
the value marked on the nameplate?
The unit may break down or some
components may be burnt out.
Are the wiring and the piping correct?
The unit may break down or some
components may be burnt out.
Has the unit been earthed reliably?
There may be a danger of electric shock.
Does the wire meet the regulated
requirement?
The unit may break down or the
component may be burnt out.
‹&
'
&
“
The cooling (heating) capacity may be
poor
Have the length of the refrigerant pipe
and the refrigerant charge been recorded?
It may be hard to know the exact
refrigerant charge.
Has the gas leakage test been taken?
Check Results
d. Trial Running
1) Check before the Trial Running
ķ Check if the appearance of the unit and the piping system are damaged during the transportation.
ĸ Check if the wiring terminals of the electronic component are secure.
Ĺ Check if the rotation direction of the fan motor is right.
ĺ Check if all valves in the system are fully opened.
2) Trial Running
ķ The trial running should be carried out by the professionally skilled personnel on the premise that all
items listed above are in normal conditions.
ĸ Let the unit energized and switch the wired controller or the remoter controller to “ON”.
Ĺ The fan motor and compressor of the outdoor unit will run automatically in one minute.
ĺ If there is some unusual sound after the compressor is started, turn off the unit for an immediate
check.
Working Principles of the Unit
ċ Working Principles of the Unit
Schematic Diagram of Free Match Series Inverter Heat Pump Multi VRF System
M
Fig. 10 Schematic Diagram of Free Match Series Inverter Heat Pump Multi VRF System
The outdoor and indoor units start to work once the power is switched on. During the cooling operation,
the low temperature, low pressure refrigerant gas from the heat exchanger of each indoor unit gets together
and then is taken into the compressor to be compressed into high temperature, high pressure gas, which will
soon go to the heat exchanger of the outdoor unit to exchange heat with the outdoor air and then is turned into
refrigerant liquid. After passing through the throttling device, the temperature and pressure of the refrigerant
liquid will further decrease and then go the main valve. After that, it will be divided and go to the heat
exchanger of each indoor unit to exchange heat with the air which needs to be conditioned. Consequently, the
refrigerant liquid become low temperature, low pressure refrigerant gas again. Such a refrigeration cycle goes
round and round to achieve the desired refrigeration purpose. During the heating operation, the four-way valve
is involved to make the refrigeration cycle run reversely. The refrigerant radiates heat in the heat exchanger of
the indoor unit (so do the electric heating devices) and absorb heat in the heat exchanger of the outdoor unit
for a heat pump heating cycle so as to achieve the desired heating purpose.
Parts and Components of the Unit
Č Parts and Components of the Unit
System Structure
Outdoor Unit
Cassette Type
Indoor Unit
Duct Type Indoor
Unit(Round air
outlet)
Wall Mounted
Indoor Unit
Duct Type Indoor
Unit(Rectangular
air outlet)
Fig. 11
For the free match series DC inverter GMV multi VRF air conditioning system, one outdoor unit is able to
‡
{
them, the cassette type and the wall-mounted indoor units should be controlled by the remote controller, while
the ducted type can be controlled by either the remote controller or the wired controller. The outdoor unit will
run as long as any one indoor unit receives the running command, and all indoor units stops once the outdoor
units is turned off.
Maintenance
č Maintenance
WARNING ʽ
ķ The unit can only be cleaned after the unit is turned off and the main power is cut off; otherwise it
would cause an electric shock hazard.
ĸ Do not dampen the air conditioner, as it would cause a electric shock hazard and never rinse the unit
with water in any event.
CUATION ʽ
ķ Volatile liquid, like thinner, gasoline etc would damage the appearance of the air conditioning unit.
(Only use the soft dry cloth or the wet cloth with neutral detergent clean the outer shell of the air conditioning
unit)
ĸ Do not clean the outer shell of the air conditioning unit with more than 45 ć hot water to prevent
discoloration or deformation.
Ĺ '
'
1 Check before the Seasonal Use
]=9'&'
&
2) Check if the earth lead is earthed reliably.
3) Check if the batteries of the remote controller are replaced.
<=9'
5) Check if the installation of the outdoor is secure. If there is something abnormal, please contact the
appointed service center
6) When restarting the unit which is not used for a long time, switch on the main power supply eight
hours ahead, helpful for a successful startup.
2 Check after the Seasonal Use
]=9
'
2) Cut off the main power supply of the air conditioning system.
3) Remove the dust and the foreign matters of the outdoor unit.
4) In the event of rusting, use the anti-rust paint to stop spreading of rust.
Refer to the Installation and Operation Manual of each indoor unit respectively for detailed
maintenance.
Troubleshooting
Ď Troubleshooting
WARNING ʽ
ķ In the event of abnormal conditions (like, stinky smell), please shut off the main power supply
immediately and then contact the appointed service center; otherwise the continuous abnormal running
”
ĸ Do not repair the air conditioning personally but instead contact the professionally skilled personnel
”
1 Please check the following items before contact the maintenance serviceman.
Table 13
Conditions
The unit does not run
The unit stops soon
after it starts
9&—
is abnormal
Causes
Corrective Actions
Broken fuse or opened breaker
Change the fuse or close the breaker
Power off
Restart the unit when power on
Loosened power supply plug.
Plug the power supply properly.
‹'
of the remote controller
Change new batteries
Remoter controller out
of the control scope
Keep the control distance within 8 meters.
9
&'
&
Clear the obstacle
9
&'
&
Clear the obstacle
Improperly set temperature
Adjust the setting of the remote
or wired controller.
Too low set fan speed
Adjust the setting of the remote
or wired controller.
Incorrect air direction
Adjust the setting of the remote
or wired controller.
Opened door and window
Close the door and window
Direct sunlight
Hang a curtain or blinds over the window.
Too much people in the room
Too much heat sources in the room
Reduce the heat sources
9
Note:
If the air conditioner still runs abnormally after the above check and handling, please contact the
maintenance serviceman at the local appointed service center and also give a description of the error occurred
as well as the model of the unit
Troubleshooting
Table 14
Conditions
The unit does not run
The unit blows out mist
The unit generates noise
The unit blows out dust.
The unit emits odors.
Causes
When restart the unit soon after it is
stopped.
The overload protection switch of the unit
let the startup delayed for three minutes.
As soon as power is on.
The unit will stand by for approximate
one minute.
When the cooling operation starts.
The hi-humidity air indoor is cooled
quickly.
The unit “clatters” as soon as it starts
running.
It is the sound generated during the
initialization of the electronic expansion
valve.
The unit “swishes” during the cooling
operation.
It the sound when the refrigerant gas runs
inside the unit.
The unit “swishes” when it is started or
stopped.
It is the sound when the refrigerant gas
stops running.
The unit “swishes” when in it is and
after the running.
It is the sound when the draining system
is operating.
The unit “squeaks” when it is in and
after the running.
It is the sound of frication generated by the
skin plate etc which swells due to the
temperature change.
When the unit restarts after it is not
used for a long time.
The dust inside the unit is blown out again.
When the unit is running.
The odors absorbed in are blown out again.
3 Error description
If some error occurs when the unit is running, the error code will be displayed on the wired controller and
the main board
of the outdoor unit.See the table before for more details about the meaning of each error.
Table 15
Indicating Lamp
Residential
AC Errors
&
&
&
&
™&
circuit of the
liquid valve
temperature
sensor
™&
circuit of the
gas valve
temperature
sensor
Commerical
AC Errors
Defrosting
mode 1
Defrosting
mode 2
heating overload
protection
Normal running
™&
circuit of he
liquid valve
temperature
sensor
™&
circuit of the
gas valve
temperature
sensor
Outdoor
Unit
"88"
Display
Lamp
Panel
"88"
Display
(Floor
Ceiling
Type)
Wired
Controller
Display
Running
Cooling
Heating
08
&
&
&
&
&
0A
&
&
&
&
&
Flash 3
times
&
Flash 3
times
&
Flash 3
times
&
&
oE
&
&
Shown
as Table
16
&
Flash 19
times
&
b5
b5
Shown
as Table
16
&
Flash 22
times
&
b7
b7
0C
ON
Troubleshooting
Refrigerant
'
or blockage
protection
(available for
the residential
outdoor unit)
™&
circuit of the
indoor ambient
temperature
sensor
™&
circuit of
the indoor
evaporator
™&
circuit of the
of the outdoor
ambient
temperature
sensor
™&
circuit of the
temperature
sensor at the
midway of
the condenser
coil ( for the
commercial unit)
™&
circuit of
the outdoor
discharge
temperature
sensor
Oil returning
in cooling
System high
pressure
protection
Anti-freezing
protection
System low
pressure
protection
(reserved)
Compressor
discharge high
temperature
protection
Whole unit
over-current
protection
Communication
error between
the indoor and
outdoor units
Refrigerant
'
or blockage
protection
(available for
the residential
outdoor unit)
™&
circuit of the
indoor ambient
temperature
sensor
™&
circuit of
the indoor
evaporator
™&
circuit of the
of the outdoor
ambient
temperature
sensor
™&
circuit of the
temperature
sensor at the
midway of
the condenser
coil ( for the
commercial unit)
™&
circuit of
the outdoor
discharge
temperature
sensor
Oil returning
in cooling
System high
pressure
protection
Anti-freezing
protection
System low
pressure
protection
Compressor
discharge high
temperature
protection
Whole unit
over-current
protection
Communication
error between
the indoor and
outdoor units
F0
&
Flash 10
times
&
oE
oE
Shown
as Table
16
&
Flash
once
&
F1
F1
Shown
as Table
16
&
Flash
twice
&
F2
F2
F3
&
Flash 3
times
&
F3
F3
F4
&
Flash 18
times
&
F4
F4
F5
&
Flash 5
times
&
F5
F5
F7
&
&
&
&
&
E1
Flash
once
&
&
E1
E1
E2
Flash
twice
&
&
E2
E2
E3
Flash 3
times
&
&
E3
E3
E4
Flash 4
times
&
&
E4
E4
E5
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Shown
as Table
16
Flash 6
times
&
&
E6
E6
Troubleshooting
‰
‰
Shown
as Table
16
Flash 7
times
&
&
E7
E7
Overload
protection
Overload
protection
E8
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Anti cold blow
protection
&
&
&
&
&
&
&
Indoor unit water
&
Flash
Flash
E9
E9
Quick
Quick
Quick
Quick
Quick
dd
dd
&
Fo
Fo
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
&
Quick
&
P0
&
&
Quick
P0
&
Quick
&
P3
&
&
Quick
P3
P5
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
P6
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
P7
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
P8
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
AC contact
protection
P9
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Circuit sensor
error
Pc
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Transducer
connection
protection
Pd
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
AC current
protection(input
side)
PA
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Temperature
drift protection
PE
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
&
operation
Refrigerant
recovery mode
Drive module
resettingfor the
commercial unit)
‰&
heating
(capability
test code)
‰
9&
heating
(capability
test code)
Phase overcurrent
protection
Drive board
communication
error(for the
commercial unit)
™&
circuit of the
of the module
temperature
sensor
Module
temperature
protection
AC contact
protection (for
the commercial
unit)
Circuit sensor
error
Transducer
connection
protection (for
the commercial
unit)
AC current
protection(input
side)
Temperature
drift protection
(for the
commercial unit)
&
operation
Refrigerant
recovery mode
IPM Drive
module resetting
Cooling
IPLV test
Cooling
IPLV test
Cooling level AA
performance test
Level AA cooling
performance test
Compressor
over-current
protection
Communication
error between
the inverter
driver to the
main controller
™&
circuit of the
of the module
temperature
sensor
Module
temperature
protection
E9
dd
Fo
P0
P0
P3
P0
P3
Troubleshooting
Drive board
ambient
temperature
sensor error (for
the commercial
unit)
Drive board
ambient
temperature
sensor error
PF
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
DC link
high voltage
protection
DC link
low voltage
protection
PL
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
DC link
low voltage
protection
DC link
high voltage
protection
PH
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
&
Abnormal AC
input voltage
PP
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Capacitor
charging error
Capacitor
charging error
PU
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Jumper terminal
error protection
Jumper terminal
error protection
C5
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Defrosting or
oil returning
in heating
Defrosting or
oil returning
in heating
H1
&
&
Flash
once
H1
Defrosting
symbol
displayed
&
Forcible
defrosting
H1
Quick
&
&
H1
H1
Compressor
thermal overload
protection.
Compressor
overload
protection.
H3
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Modulecurrent
protection
(namely
IPM protection)
IPM Module
current
protection
H5
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Compressor
desynchronizing
Compressor
desynchronizing
H7
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
PFC Protection
PFC Protection
HC
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Too high power
protection
(available for
the residential
outdoor unit)
Too high power
protection
(available for
the residential
outdoor unit)
L9
Flash 20
times
&
&
oE
oE
Compressor
startup failure
Compressor
startup failure
Lc
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Compressor
'&
reverse
protection
Compressor
'&
reverse
protection
Ld
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Compressor
rotation
failure(for the
commercial unit)
Compressor
rotation
failure(for the
commercial unit)
LE
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Over speed (for
the commercial
unit)
Over speed
LF
Flash 3
times
Flash 3
times
Flash 3
times
oE
oE
Troubleshooting
™&
circuit of the
temperature
sensor at the inlet
of the condenser
coil ( for the
commercial unit)
™&
circuit of the
temperature
sensor at the
outlet of the
condenser
coil ( for the
commercial unit)
Memory
card error
Frequency
&
degradation for
module circuit
protection (for
phase circuit)
Frequency
&
degradation
for module
temperature
protection
Frequency
&
degradation
for overload
Frequency
&
degradation for
circuit protection
of the whole unit
Frequency
&
degradation for
module circuit
protection (for
phase circuit)
Frequency
&
degradation for
anti-freezing
protection
No indoor
fan motor
Compressor
demagnetizing
protection
Indoor and
outdoor units
unmatched
&
A5
&
&
&
&
&
&
A7
&
&
&
&
&
&
EE
&
&
&
&
&
&
En
&
&
&
&
&
&
EU
&
&
&
&
&
&
F6
&
Flash 6
times
&
&
&
&
F8
&
Flash 8
times
&
&
&
&
F9
&
Flash 9
times
&
&
&
&
FH
&
Flash 2
times
Flash 2
times
&
&
&
H6
Flash 11
times
&
&
&
&
&
HE
&
&
Flash 14
times
&
&
&
LP
Flash 19
times
&
&
&
&
Troubleshooting
Compressor
phase circuit
detection error
DC link voltage
drop error
Zero detection
circuit error
Nominal
&
(capability
test code)
‰&
heating
(capability
test code)
&
U1
&
&
Flash 12
times
&
&
&
U3
&
&
Flash 20
times
&
&
&
U8
Flash 17
times
&
&
&
&
&
P1
&
&
&
&
&
&
P2
&
&
&
&
&
The words in gray means the corresponding function is unavailable.
Table 16
Error Code
Error Description
Error Code
Error Description
Error Code
Error Description
13
Unit A indoor
unit pipe outlet
temperature
sensor error
23
Unit B indoor
unit pipe outlet
temperature
sensor error
33
Unit C indoor
unit pipe outlet
temperature
sensor error
14
Unit A indoor pipe
inlet temperature
sensor error
24
Unit B indoor pipe
inlet temperature
sensor error
34
Unit C indoor pipe
inlet temperature
sensor error
15
Unit A indoor
ambient
temperature
sensor error
25
Unit B indoor
ambient
temperature
sensor error
35
Unit C indoor
ambient
temperature
sensor error
16
Unit A mode
26
Unit B mode
36
Unit C mode
17
Unit A antifreezing protection
27
Unit B antifreezing protection
37
Unit C antifreezing protection
41
Unit D
communication
error
46
Unit D mode
54
Unit E indoor pipe
inlet temperature
sensor error
42
Unit D indoor
pipe midway
temperature
sensor error
47
Unit D antifreezing protection
55
Unit E indoor
ambient
temperature
sensor error
43
Unit D indoor
unit pipe outlet
temperature
sensor error
51
Unit E
communication
error
56
Unit E mode
44
Unit D indoor pipe
inlet temperature
sensor error
52
Unit E indoor
pipe midway
temperature
sensor error
57
Unit E antifreezing protection
45
Unit D indoor
ambient
temperature
sensor error
53
Unit E indoor
unit pipe outlet
temperature
sensor error
C5
Jumper terminal
error
Troubleshooting
Table 17 Error description of outdoor refrigerant pipe detection function
Wiring error or component error
Unit which is detecting
Unit which isn’t detecting
5E
5E
01
**
02
**
5E
03
**
5E
04
**
5E
05
**
Indoor unit gas pipe connection error
or component error
Unit which is detecting
--
5P
5P
01
--
02
--
5P
03
--
5P
04
--
5P
05
--
Fig.12 Outdoor Unit: ACP-36COFM105GEEI, ACP-41COFM121GEEI
(Note: Refer to the real products for the exact position of each component.)
Once errors are displayed on the controller, please shut off the air conditioning unit and contact the
professionally skilled personnel for troubleshooting.
4 After-Sales Service
If there is any quality or other issue, place contact the VIVAX after-sales service center.
Performance Parameters
ď Performance Parameters
Rated Working Conditions of the Air Conditioning Unit
Table 18 Working Temperature Range
Indoor side state
Outdoor side stae
Dry bulb temp. ć
Wet bulb temp. ć
Dry bulb temp. ć
Wet bulb temp. ć
Rated Cooling
27
19
35
24
Max. cooling
32
23
48
26
Min. cooling
21
15
18
—
Rated Heating
20
15
7
6
Max. heating
27
—
24
18
Min. heating
20
15
ˉ 15
ˉ 16
Notes˖
ķ &
'
ĸ All parameters listed below are measured under the standard working conditions. If there is any
change, the parameters marked on the nameplate always prevail.
Ĺ The heating capacity of the indoor unit just involves that of the heat pump but apart from that of the
auxiliary electric heater.
Declaration of Conformity
We (Manufacturer /Importer)
MS Industrial Limited
(Company name)
Rm, 1206, 12/F, Manley Commercial Building, 367-375 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong
(Address)
Declares under our sole responsibility that the product
Product name: Split type air conditioner – Outdoor unit
Brand name: VIVAX COOL
Model No.:
ACP-41COFM121GEEI
It is here with confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the
Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility
(2004/108/EC) and Low Voltage (2006/95/EC). For the evaluation of the compliance with these
Directives, the following standards were applied:
EN55014-1: 2006+A1:2009
EN55014-2: 1997+A1: 2001+A2:2008
EN61000-3-12: 2005
EN61000-3-11: 2000
EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+A2+A13+A14+A15
EN 60335-2-40:2003+A11+A12+A1+A2
EN 62233:2008
Place:
Hong Kong
Signature:
Date:
January 14. 2013.
Full name:
Title:
Senior Engineer
INFORMACIJSKA LISTA
VIVAX COOL, KLIMA UREĐAJI, ACP-41COFM121GECI
Podaci o proizvodu:
Robna marka:
VIVAX
Vrsta uređaja:
KLIMATIZACIJSKI UREĐAJ
Vanjska jedinica:
ACP-41COFM121GECI
Uvoznik:
M San Grupa d.d.
Buzinski prilaz 10
10010 Zagreb, Hrvatska
INFORMACIJE S ENERGETSKE NALJEPNICE
RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI HLAĐENJA:
GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE ZA HLAĐENJE (kWh/god)*:
IZLAZNA SNAGA HLAĐENJA (kW):
OMJER ENERGETSKE EFIKASNOSTI:
A
1795
12,1
3,37
Hlađenje + grijanje
Hlađenje zrakom
13,0
A
54
TIP:
IZLAZNA SNAGA GRIJANJA (kWh):
RAZRED ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRIJANJA:
RAZINA BUKE VANJSKE JEDINICE (dB(A)):
*Na temelju rezultata standardnog ispitivanja za 500 sati rada godišnje.
Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu korištenja i smještaja uređaja
Proizvod ne sadrži tvari koje oštećuju ozonski omotač!
Indeks energetske
učinkovitosti EER* za
Razred energetske
jednostruko i višestruko
učinkovitosti hlađenja
dijeljene klimatizacijske
uređaje
A
B
C
D
E
F
G
3,20 < EER
3,20 ≥ EER > 3,00
3,00 ≥ EER > 2,80
2,80 ≥ EER > 2,60
2,60 ≥ EER > 2,40
2,40 ≥ EER > 2,20
2,20 ≥ EER
*omjer energetske efikasnosti
**koeficijent djelovanja
Razred energetske
učinkovitosti grijanja
Indeks energetske
učinkovitosti COP** za
jednostruko i višestruko
dijeljene klimatizacijske
uređaje
A
B
C
D
E
F
G
3,60 < COP
3,60 ≥ COP > 3,40
3,40 ≥ COP > 3,20
3,20 ≥ COP > 2,80
2,80 ≥ COP > 2,60
2,60 ≥ COP > 2,40
2,40 ≥ COP
www.vivax.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
78
File Size
10 606 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content