close

Enter

Log in using OpenID

(navesti ovlaštenu osobu) U IZJAVA (jednokr

embedDownload
Print Form
IZJAVA
za Hrvatski registar obveza po kreditima
(jednokratna - za pravne osobe)
I.
(navesti tvrtku) (nadalje: davatelj izjave)
Mi,
trgovačko društvo iz
(navesti sjedište i adresu)
(MB / OIB)
zastupano po
(navesti ovlaštenu osobu)
dajemo suglasnost
(nadalje: Korisnik Registra)/HROK-u
d.o.o. Zagreb (samo u slučaju da nije označen Korisnik Registra smatra se da je ova izjava dana HROK-u d.o.o.) za sačinjavanje
kreditnog izvješća za nas u Hrvatskom registru obveza po kreditima (nadalje: Registar), pod uvjetima utvrđenim ovom izjavom.
II. Poznato nam je da je Registar skup evidencija o identitetu, zaduženosti i rizičnosti klijenata, da se te evidencije nalaze u bazama
podataka koje pripadaju korisnicima Registra i prenesene su u Registar te da se radi sačinjavanja kreditnih izvješća obavlja razmjena i
objedinjavanje podataka iz tih evidencija. U trenutku kada dajemo ovu izjavu poznati su nam svi korisnici Registra koji su svoju bazu
podataka prenijeli u Registar.
Poznato nam je i da kreditno izvješće predstavlja posebno strukturiran prikaz zaduženosti i rizičnosti klijenata, kao i to da ono,
kada se sačinjava na upit bilo kojeg korisnika Registra, ne sadržava podatke o vjerovnicima zaduženja, a da sadržava te podatke kada
se sačinjava na upit HROK-a d.o.o. Također, poznato nam je da kreditno izvješće služi Korisniku Registra za procjenu i upravljanje
kreditnim rizikom.
Poznato nam je i da je HROK d.o.o. voditelj Registra i da osigurava organizacijske, administrativne i tehničke pretpostavke za
funkcioniranje Registra.
III. Na temelju činjenica navedenih u toč. II, mi, kao davatelji izjave, dajemo:
a) suglasnost da se u Registru mogu razmjenjivati i objedinjavati podatci o našem identitetu, zaduženosti i rizičnosti, i to isključivo radi
sačinjavanja kreditnog izvješća;
b) jednokratnu suglasnost Korisniku Registra / HROK-u da u Registru postavi upit za sačinjavanje kreditnog izvješća za nas, nakon što
primi ovu izjavu;
c) jednokratnu suglasnost svim korisnicima Registra da dopuste razmjenu i objedinjavanje svih podataka o našem identitetu,
zaduženosti i rizičnosti koji su sadržani u njihovim bazama podataka u Registru u trenutku sačinjavanja kreditnog izvješća za nas;
d) suglasnost HROK-u d.o.o., kao voditelju Registra, da osigura sve pretpostavke za postavljanje upita u Registru, razmjenjivanje i
objedinjavanje podataka i sačinjavanje kreditnog izvješća za nas na temelju ove izjave.
IV. U odnosu na Korisnika Registra te druge korisnike Registra i HROK d.o.o. ova izjava ima značaj suglasnosti za priopćavanje
podataka koji se smatraju bankovnom tajnom ili se smatraju povjerljivim/tajnim podatcima u skladu s posebnim propisima i oslobađa te
osobe, na način i u opsegu koji su u skladu s ovom izjavom, od obveze čuvanja bankovne tajne i obveze zaštite povjerljivih/tajnih
podataka.
V.
Zabranjujemo Korisniku Registra/HROK-u d.o.o. da ovu izjavu iskoristi za bilo koju drugu svrhu osim za postavljanje upita za
sačinjavanje kreditnog izvješća, a jednako tako zabranjujemo da se na temelju ove izjave postavi više od jednog upita za sačinjavanje
kreditnog izvješća.
Također, zabranjujemo Korisniku Registra/HROK-u d.o.o. da bilo kojoj trećoj osobi da cijelo kreditno izvješće ili dijelove izvješća
na uvid, raspolaganje ili joj prenese, omogući preslikavanje, prepisivanje, obradu ili drugo izravno ili neizravno saznavanje sadržaja
dijelova ili cijelog kreditnog izvješća.
Suglasni smo da se zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi na vrijednosne prosudbe koje Korisnik Registra stvori na temelju
sačinjenog kreditnog izvješća, i to onda kada Korisnik Registra te prosudbe priopći osobama koje su statusno-pravno povezane s njim
ili pripadaju istoj grupi pravnih osoba kao i Korisnik Registra.
VI. Potvrđujemo da smo pisanim informativnim materijalom (letak od __________ god.), dobivenim prilikom potpisivanja ove izjave,
opširno i detaljno informirani o svim činjenicama koje se navode u toč. II ove izjave, o tome tko su korisnici Registra koji su prenijeli
svoju bazu podataka u Registar, načinom na koji se formiraju baze podataka te vrstama podataka u njima, namjenom kreditnog
izvješća, kao i o drugim pitanjima vezanim za funkcioniranje Registra.
U
, dana
(tvrtka davatelja izjave)
(potpis ovlaštene osobe i pečat, odnosno poziv na punomoć)
(potpis ovlaštene osobe i pečat, odnosno poziv na punomoć)
Print Form
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content