close

Enter

Log in using OpenID

- Hypo savjetodavno bankarstvo

embedDownload
PRISTUPNICA za paket tekućeg računa
“Vaša sretna zvijezda”, model Prestige
Podaci o podnositelju zahtjeva
1. Ime i prezime:
2. Djevojačko prezime:
4.MBG:
3.OIB:
5. Datum rođenja:
6.Državljanstvo:
7. Spol:
M
Ž
8. Kontakt adresa (samo ako se razlikuje od adrese na identifikacijskom dokumentu):
9.Telefon:
Kućni:
Posao:
Mobitel:
10.E-mail adresa:
11.Obiteljsko stanje:
oženjen/udana
udovac/udovica
12.Broj djece:
14.Stanovanje:
15.Stupanj obrazovanja:
neoženjen/neudana
izvanbračna zajednica
razveden/razvedena
13.Broj uzdržavanih osoba:
kuća/stan u vlasništvu
službeni stan
najam/leasing
stan u javnom vlasništvu
kod roditelja
ostalo
NK
VK
16.1. Status zaposlenja
PK
VŠS/BACC
NSS
VSS/MAG
16.2. Vrsta zaposlenja
KV
MAG/MAG SCI
SSS
DR
16.3. Grupa zanimanja
zaposlen
zaposlen na neodređeno vrijeme
viši menadžment, državni ili mjesni dužnosnik
nezaposlen
zaposlen na određeno vrijeme
stručnjak, inženjer, znanstvenik, srednji ili niži
menadžment, vojno zanimanje (s činom)
nezaposlen s prihodima od imovine
samozaposlen
tehničar, stručni suradnik
umirovljenik
zaposlen u inozemstvu
uslužno ili trgovačko zanimanje, administrativni
službenik
student (nezaposlen)
honorarno zaposlen
rukovatelj postrojenjima i strojevima
ostalo
jednostavno zanimanje
poljoprivrednik – nositelj gospodarstva
poljoprivrednik – član gospodarstva
slobodno zanimanje
obrtnik
pomorac
Pristupnica za paket tekućeg računa “Vaša sretna zvijezda”, model Prestige
Stranica 1 od 7
11/2013
zaposlen na platformi
17.Naziv radnog mjesta:
18. Zvanje:
19. Ukupni radni staž:
< 1 godine
1-2 godine
3-5 godina
6-10 godina
> 10 godina
20. Datum zaposlenja kod trenutnog poslodavca:
21. Naziv i adresa poslodavca:
22. Obveze u drugim bankama i financijskim institucijama;
Ukupan iznos:
Nazivi financijskih institucija:
23. Ukupni mjesečni prihodi kućanstva - u kunama:
24. Ukupni mjesečni izdaci kućanstva (režije, troškovi osiguranja, najamnine,
održavanja vozila, stambene štednje, za leasing, ostali redovni izdaci) – u kunama:
25. Imate li Vi ili Vaša uža obitelj većinski vlasnički udjel ili većinu glasačkih prava u nekom poslovnom subjektu?
DA
NE
26. Jeste li Vi ili članovi Vaše uže obitelji članovi Uprave ili Nadzornog odbora nekog poslovnog subjekta?
DA
NE
27. Jeste li Vi ili članovi Vaše uže obitelji povjerenici (prokuristi) nekog poslovnog subjekta ili ste zaposleni na temelju
ugovora o radu s posebnim uvjetima?
DA
NE
Podaci o (izvan)bračnom partneru
1. Ime i prezime:
2. Djevojačko prezime:
4. Datum rođenja:
3.OIB:
5. Adresa prebivališta (mjesto, pošta, ulica i kućni broj):
6. Naziv i adresa poslodavca:
7. Mjesečna primanja (izvan)bračnog partnera:
Izvod po tekućem računu / Obavijest o učinjenim transakcijama po kartici/ama
Na koji način želite primati izvod po tekućem računu / Obavijest o učinjenim transakcijama po kartici/ama:
Poštom Adresa:
E-mail
E-mail adresa:
Pristupnica za paket tekućeg računa “Vaša sretna zvijezda”, model Prestige
Stranica 2 od 7
11/2013
U poslovnici Banke (samo za izvod po tekućem računu)
Model Prestige paketa tekućeg računa “Vaša sretna zvijezda”:
Tekući račun, debitna kartica (Visa Electron ili Maestro USD ili Maestro EUR), poseban dizajn, Visa Classic
kartica, MasterCard Revolving kartica, HYPOnet/uračunat trošak izdavanja tokena, HYPOsms, m-Hypo:-),
automatski izračun dopuštenog prekoračenja temeljem redovnog priljeva u kunama do maksimum 30.000
HRK, 50% niža naknada za obradu kreditnog zahtjeva (ne odnosi se na posebne akcije)
paket Prestige
Odaberite željenu karticu (Visa Classic kartica / MasterCard Revolving kartica)
Osnovni korisnik:
Visa Classic kartica
MasterCard Revolving kartica
Naznačite kako želite da se upiše Vaše ime i prezime na karticu/e koristeći najviše 19 znakova (uključujući razmake):
Odaberite koji dan u mjesecu želite da teretimo Vaš tekući račun za troškove:
Visa Classic kartica
oko 1-og
oko 10-og
MasterCard Revolving kartica
oko 20-og
oko 1-og
oko 10-og
MasterCard kartica - model otplate (minimalni iznos terećenja Vašeg tekućeg računa):
Dodatni korisnik (1):
Visa Classic kartica
5%
oko 20-og
10%
MasterCard Revolving kartica
Osobni podaci
Ime:
Prezime:
Naznačite kako želite da se upiše Vaše ime i prezime na karticu/e koristeći najviše 19 znakova (uključujući razmake):
OIB:
MBG:
Datum rođenja:
Državljanstvo:
Mjesto i država rođenja:
Djevojačko prezime majke:
Adresa s identifikacijskog dokumenta:
Brojevi za kontakt:
Mjesto i godina izdavanja:
Telefon (kućni):
Telefon (posao):
Mobitel:
Faks:
Pristupnica za paket tekućeg računa “Vaša sretna zvijezda”, model Prestige
Stranica 3 od 7
11/2013
Broj identifikacijskog dokumenta:
Dodatni korisnik (2):
Visa Classic kartica
MasterCard Revolving kartica
Osobni podaci
Ime:
Prezime:
Naznačite kako želite da se upiše Vaše ime i prezime na karticu/e koristeći najviše 19 znakova (uključujući razmake):
OIB:
MBG:
Datum rođenja:
Državljanstvo:
Mjesto i država rođenja:
Djevojačko prezime majke:
Adresa s identifikacijskog dokumenta:
Broj identifikacijskog dokumenta:
Brojevi za kontakt:
Mjesto i godina izdavanja:
Telefon (kućni):
Telefon (posao):
Mobitel:
Faks:
Dodatni korisnik (3):
Visa Classic kartica
MasterCard Revolving kartica
Osobni podaci
Ime:
Prezime:
Naznačite kako želite da se upiše Vaše ime i prezime na karticu/e koristeći najviše 19 znakova (uključujući razmake):
OIB:
MBG:
Datum rođenja:
Državljanstvo:
Mjesto i država rođenja:
Djevojačko prezime majke:
Adresa s identifikacijskog dokumenta:
Brojevi za kontakt:
Mjesto i godina izdavanja:
Telefon (kućni):
Telefon (posao):
Mobitel:
Faks:
Pristupnica za paket tekućeg računa “Vaša sretna zvijezda”, model Prestige
Stranica 4 od 7
11/2013
Broj identifikacijskog dokumenta:
HYPOnet - internetsko bankarstvo
Broj tekućeg računa građana vezanog uz uslugu:
po tekućem računu sam:
vlasnik računa
Popunjava odgovorna osoba Banke
opunomoćenik
Ugovara se korištenje tokena broj (s/n):
HYPOsms
Broj tekućeg računa građana vezanog uz uslugu:
Mobilni telefon na koji želite primati SMS poruke (isključivo mreže unutar RH):
m-Hypo:-)
Broj računa građana vezanog uz uslugu:
Mobilni telefon na koji želite primiti aktivacijski ključ:
IZJAVA
Klijent je upoznat da se predmetni podaci prikupljaju temeljem Zakona o sprječavanju pranja novaca i financiranja terorizma (čl.16.NN.87/2008.), u svrhu
potrebe provođenja dubinske analize i pristaje da Banka njegove osobne podatke upisuje u sve dokumente i ugovore sklopljene između njega i Banke, da Banka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svim bankovnim evidencijama koje Banci služe u svrhu identifikacije klijenta, te da ih Banka može
koristiti za povezivanje podataka u službenim internim bankovnim evidencijama unutar Hypo Grupe, za sve financijske izvještaje i ostalu dokumentaciju, te
podatke o njima i s njima povezanim osobama.
Klijent daje izričitu suglasnost Banci da u slučaju neispunjenja obveza koje proizlaze iz Pristupnice, može bez druge suglasnosti Klijenta koristiti bjanko
zadužnicu, te u tu svrhu upisati iznos dospjelog potraživanja (glavnice, redovne i zatezne kamate, naknade, ostale troškove), kao i druge dopune koje smatra
svrsishodnima i potrebnima za naplatu zadužnice kod nadležne institucije.
Dopušteno korištenje osobnih podataka:
DA
NE
Osobni podaci klijenta i broj njegova računa za Banku predstavljaju bankovnu tajnu, a Banka ih može koristiti isključivo u skladu s odredbom članka 169.
Zakona o kreditnim institucijama. Ovom izjavom klijent daje izričitu suglasnost Banci da njegovi osobni podaci kao i broj računa mogu biti priopćeni trećim
osobama u slučaju da su isti neophodni za realizaciju ugovornih i zakonskih obveza između klijenta i Banke, te u slučaju da su isti neophodni za zaštitu imovinskih prava klijenata kao i poslova vezanih uz poslovanje s Bankom i drugim bankama u zemlji i inozemstvu, kada to nalažu poslovi koje Banka obavlja za
račun klijenta. Nadalje, dopušta da Banka može dati osobne podatke i broj računa klijenta na korištenje i drugim korisnicima (drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi
koja samostalno obavlja registriranu gospodarsku djelatnost) ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom predviđene djelatnosti korisnika.
Dopušteno korištenje adrese za marketinške svrhe:
DA
NE
Klijent daje izričito dopuštenje Banci, da Banka može njegove osobne podatke obrađivati u svrhu marketinga, te prihvaća da mu se dostavljaju marketinški
materijali o proizvodima i uslugama Banke. Klijent je upoznat sa mogućnošću predviđenom relevantnim zakonskim odredbama Zakona o zaštiti potrošača i
Zakona o zaštiti osobnih podataka da uskrati dopuštenje odnosno zabrani obradu svojih osobnih podataka u marketinške svrhe, te dostavljanje i informiranje
o proizvodima i uslugama Banke putem marketinških materijala u svako doba, na način predviđen relevantnim odredbama gore navedenih zakona.
Stavljanjem svog potpisa na ovu izjavu, izjavljuje da shvatio njezino značenje i prihvaća navedene uvjete
Pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su podaci iz OVOG Zahtjeva istiniti, te ih kao takve vlastoručno
potpisujem. Ovlašćujem Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. da ih može provjeriti kod mog poslodavca, banke ili drugih ustanova, kao i zatražiti
sve potrebne dodatne podatke.
Potpisom potvrđujem i suglasnost da se svi podaci prikupljeni na temelju dokumentacije uz ugovaranje Paketa Vaša sretna zvijezda mogu
evidentirati u bazi podataka Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Datum:
Potpis dodatnog korisnika (1)
Potpis vlasnika računa / osnovni korisnik:
Potpis dodatnog korisnika (2)
Potpis dodatnog korisnika (3)
Podatke s ove Pristupnice za paket „Vaša sretna zvijezda“ obradio i dodijelio ovlaštenja:
Ime:
Prezime:
Datum:
Potpis:
Pristupnica za paket tekućeg računa “Vaša sretna zvijezda”, model Prestige
Stranica 5 od 7
11/2013
Potpis odgovorne osobe i pečat Banke:
Potvrda poslodavca
Naziv poslodavca:
OIB:
Matični broj:
Adresa sjedišta tvrtke:
Adresa Odjela obračuna plaća:
Broj poslovnog žiro računa:
Ime i prezime ovlaštene osobe u Odjelu obračuna plaća:
Kontakt telefon:
i faks:
Ovime potvrđujemo da je
Ime i prezime:
Datum rođenja:
Za MORH navesti postrojbu:
Adresa i mjesto stanovanja, poštanski broj:
Zaposlen/a na
(navesti datum i godinu)
neodređeno vrijeme od:
do
određeno vrijeme od:
Zaposlenik je pod otkaznim rokom:
DA
NE
Zaposlenik je na probnom roku:
(navesti datum i godinu)
DA do
NE
Zaposlenik ostvaruje prosječnu neto plaću u zadnja tri (3) mjeseca u iznosu od:
HRK
Ukupne mjesečne obustave na plaću iznose:
HRK
Mjesto i datum:
Ime i prezime odgovorne osobe - predstavnika poslodavca:
Pristupnica za paket tekućeg računa “Vaša sretna zvijezda”, model Prestige
Stranica 6 od 7
11/2013
Potpis odgovorne osobe i pečat:
Izjava
I. Ovom izjavom, ja:
Ime i prezime:
Adresa (ulica i broj, mjesto i poštanski broj):
OIB / MBG:
Datum rođenja:
Broj osobne iskaznice:
dajem suglasnost HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. (nadalje: Korisnik Registra) za sačinjavanje kreditnog izvješća za mene u Hrvatskom
registru obveza po kreditima (nadalje: Registar).
II. Poznato mi je da je Registar skup evidencija o identitetu, zaduženosti i rizičnosti klijenata, da se te evidencije nalaze u bazama podataka
koje pripadaju korisnicima Registra i prenesene su u Registar te da se radi sačinjavanja kreditnih izvješća obavlja razmjena i objedinjavanje podataka iz tih evidencija. U trenutku kada dajem ovu izjavu poznati su mi svi korisnici Registra koji su svoju bazu podataka
prenijeli u Registar.
Poznato mi je i da kreditno izvješće predstavlja posebno strukturiran prikaz zaduženosti i rizičnosti klijenata, kao i to da ono, kada se
sačinjava na upit bilo kojeg korisnika Registra, ne sadržava podatke o vjerovnicima zaduženja, a da sadržava te podatke kada se sačinjava na upit HROK-a d.o.o. Poznato mi je i da kreditno izvješće služi Korisniku Registra za procjenu i upravljanje kreditnim rizikom.
Konačno, poznato mi je i da je HROK d.o.o. voditelj Registra i da osigurava organizacijske, administrativne i tehničke pretpostavke za
funkcioniranje Registra.
III. Na temelju činjenica navedenih u toč. II, ovom izjavom dajem:
- suglasnost da se u Registru mogu razmjenjivati i objedinjavati podatci o mojem identitetu, zaduženosti i rizičnosti, isključivo radi
sačinjavanja kreditnog izvješća;
- jednokratnu suglasnost Korisniku Registra/HROK-u d.o.o. da u Registru postavi upit za sačinjavanje kreditnog izvješća za mene,
nakon što primi ovu izjavu;
- jednokratnu suglasnost svim korisnicima Registra da dopuste razmjenu i objedinjavanje svih podataka o mojem identitetu, zaduženosti i rizičnosti koji su sadržani u njihovim bazama podataka u Registru u trenutku sačinjavanja kreditnog izvješća za mene;
- suglasnost HROK-u d.o.o., kao voditelju Registra, da osigura sve pretpostavke za postavljanje upita i sačinjavanje kreditnog izvješća
za mene na temelju ove izjave.
IV. Potvrđujem da ova izjava ima, u odnosu na Korisnika Registra te druge korisnike Registra i HROK d.o.o., značaj privole prema propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i na temelju nje im je dopuštena, na način i u opsegu koji su u skladu s ovom izjavom, uporaba
mojih osobnih podataka koji se nalaze u bazama podataka u Registru.
U odnosu na osobe navedene u prethodnom stavku, ova izjava ima i značaj suglasnosti za priopćavanje podataka koji se smatraju
bankovnom tajnom ili povjerljivim/tajnim podatcima u skladu s posebnim propisima i oslobađa te osobe, na način i u opsegu koji su u
skladu s ovom izjavom, od obveze čuvanja bankovne tajne i obveze zaštite povjerljivih podataka.
V. Zabranjujem Korisniku Registra/HROK-u d.o.o. da ovu izjavu iskoristi za bilo koju drugu svrhu osim za postavljanje upita za sačinjavanje
kreditnog izvješća, a jednako tako zabranjujem da se na temelju ove izjave postavi više od jednog upita za sačinjavanje kreditnog izvješća.
Također, zabranjujem Korisniku Registra/HROK-u d.o.o. da bilo kojoj trećoj osobi da cijelo kreditno izvješće ili dijelove izvješća na
uvid, raspolaganje ili joj prenese, omogući preslikavanje, prepisivanje, obradu ili drugo izravno ili neizravno saznavanje sadržaja kreditnog izvješća. Suglasan sam da se ova zabrana ne odnosi na vrijednosne prosudbe koje Korisnik Registra stvori na temelju kreditnog
izvješća, kada Korisnik Registra te prosudbe priopći osobama koje su statusno-pravno povezane s njim ili pripadaju istoj grupi pravnih
osoba kao i Korisnik Registra.
VI. Potvrđujem da sam pisanim informativnim materijalom (letak od studenog 2013. god.), dobivenim prilikom potpisivanja ove izjave,
opširno i detaljno informiran o svim činjenicama navedenim u toč. II ove izjave, korisnicima Registra koji su svoju bazu podataka prenijeli u Registar, načinom na koji se formiraju baze podataka te vrstama podataka u njima, namjenom kreditnog izvješća, kao i o drugim
pitanjima vezanim za funkcioniranje Registra.
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefaks +385 1 600 7000
, dana
Slavonska avenija 6
HR - 10000 Zagreb
Potpis:
SWIFT/BIC: HAABHR22
OIB: 14036333877
Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3
www. hypo-alpe-adria.hr
E-mail: [email protected]
Stranica 7 od 7
11/2013
U
INFORMATIVNI MATERIJAL O REGISTRU
Što je Hrvatski registar obveza po kreditima, tko su njegovi korisnici i tko ga vodi?
Hrvatski registar obveza po kreditima (Registar) je sustav koji omogućuje obradu, razmjenu i objedinjavanje podataka. U Registru se nalaze baze podataka o novčanim
obvezama fizičkih i pravnih osoba (klijenata) te druge vrste podataka u vezi s tim obvezama i statusom klijenata. Pod novčanim obvezama se podrazumijevaju različiti
oblici zaduženosti klijenata kod kreditnih i financijskih institucija te drugih vjerovnika (po kreditima, kreditnim karticama, prekoračenja po računima, leasing i dr.).
Kreditne i financijske institucije i drugi vjerovnici čije baze podataka se nalaze u Registru smatraju se korisnicima Registra i njihov popis je dostupan na www.hrok.hr,
a informacije o njima se mogu dobiti i pozivom na info telefon 072 300 330 (cijena poziva jednaka je cijeni poziva u fiksnoj mreži, ovisno o operatoru), od ponedjeljka
do petka od 9 do 16 sati.
Radi vođenja Registra osnovano je trgovačko društvo HROK d.o.o. Zagreb.
Što je suglasnost?
Podatci u Registru se obrađuju, razmjenjuju i objedinjavaju samo onda kada se s tim suglase klijenti, i to isključivo radi sačinjavanja kreditnih izvješća. Suglasnost za
obradu, razmjenu i objedinjavanje podataka klijenti uvijek daju individualno, posebnom pisanom izjavom. Izjava se može dati korisniku Registra ili HROK-u d.o.o.
koji na temelju izjave mogu postaviti upit za sačinjavanje kreditnog izvješća. Izjavu HROK-u d.o.o. može dati i osoba koja nije klijent, a onda za nju vrijedi isto ono što
i za klijenta.
Suglasnost za obradu, razmjenu i objedinjavanje podataka koja je sadržana u izjavi odnosi se na sve korisnike Registra, bez obzira što je izjava dana jednom korisniku
Registra ili HROK-u d.o.o.
Podatci koji se nalaze u Registru ne koriste se ni na koji način bez suglasnosti klijenta.
Što je kreditno izvješće?
Kreditno izvješće je činjenični i računski prikaz zaduženosti, rizičnosti, kreditne sposobnosti i/ili drugih financijski relevantnih pokazatelja o klijentu ili samo dijela
toga. Kreditna izvješća ne sadrže nikakve preporuke ili vrijednosne prosudbe.
Kada je kreditno izvješće sačinjeno na temelju suglasnosti koju je klijent dao korisniku Registra (kreditno izvješće na zahtjev korisnika), onda ono služi tom korisniku
Registra za donošenje poslovnih odluka.
Kada je kreditno izvješće sačinjeno na temelju suglasnosti koju je klijent dao HROK-u d.o.o. (kreditno izvješće na osobni zahtjev), onda ono služi klijentu za njegove
potrebe.
Razlika između kreditnog izvješća na zahtjev korisnika i na osobni zahtjev, osim po namjeni, jest i u sadržaju: u kreditnom izvješću na zahtjev korisnika nisu imenovani
vjerovnici novčanih obveza, niti korisnici kojima se klijent obraćao sa zahtjevom za odobrenje kredita ili drugom vrstom zahtjeva, dok su u kreditnom izvješću na
osobni zahtjev takvi podatci naznačeni.
Kreditno izvješće korisnici Registra interpretiraju i ocjenjuju prema vlastitim kriterijima i poslovnim politikama.
Koji podatci se nalaze u Registru?
U Registru se nalaze podatci o: vrsti, iznosu i urednosti izvršavanja novčanih obveza (npr. kredita, kreditnih kartica, prekoračenja po računima, leasinga), dužničkom
statusu (npr. glavni dužnik, sudužnik, jamac) te zahtjevima za odobrenje novčane obveze. Osim navedenog, u Registru se nalaze i podatci kojima se klijenti identificiraju
(npr. ime i prezime, MBG/OIB fizičke osobe, broj osobne iskaznice i dr., odnosno tvrtka (naziv) pravne osobe, adresa sjedišta i MB/OIB pravne osobe i dr.).
Korisnici Registra jednom mjesečno ažuriraju podatke u svojim bazama podataka koji se nalaze u Registru. Korisnici Registra također odgovaraju i za točnost i potpunost podataka u bazama podataka.
U Registru se ne nalaze podatci o novčanim obvezama klijenata koje su podmirene prije lipnja 2006. godine, niti podatci o pozitivnim stanjima po tekućim/transakcijskim računima, oročenim depozitima i drugim vrstama štednih proizvoda.
A što je sa zaštitom podataka?
Radi zaštite podataka u bazama podataka u Registru poduzete su potrebne organizacijske, tehničke, informatičke i pravne radnje te provedeni odgovarajući postupci
kojima se osigurava zaštita podataka od neovlaštenog korištenja i svake druge vrste zloporabe. S tehničkog i informatičkog aspekta sigurnost se jamči korištenjem najsuvremenije tehnologije, zaštićenim prijenosom podataka i zatvorenim krugom korisnika Registra.
Zašto je kreditno izvješće važno i što se dobiva njegovom izradom?
Kreditno izvješće je važno prilikom donošenja odluke o novom zaduživanju, kako korisnicima Registra, tako i klijentima. Općenito, korištenje kreditnih izvješća povećava društvenu odgovornost svih koji odlučuju o zaduživanju.
Kreditno izvješće daje korisniku Registra objektivne i opširne informacije koje mu pomažu u donošenju kvalitetnijih odluka i zahvaljujući tome dodatno se individualizira i ubrzava proces financiranja i povećava njegova dostupnost.
Klijentima kreditno izvješće može ukazivati na prezaduženost, vlastitu ili osoba kojima jesu ili bi mogli biti jamci, sudužnici, zalogodavci i sl. S druge strane, kreditno
izvješće može omogućiti klijentima da prilikom nekog od idućih zaduživanja postignu za sebe povoljnije uvjete financiranja.
Kada klijent može dati suglasnost za sačinjavanje kreditnog izvješća?
Klijent može dati korisniku Registra suglasnost za sačinjavanje kreditnog izvješća onda kada to korisnik Registra od njega zahtijeva (kreditno izvješće na zahtjev korisnika). Korisnik Registra bi suglasnost mogao zahtijevati u slučajevima: da se klijent hoće kod njega zadužiti, ili izmijeniti ili dopuniti bitne elemente već postojećeg
zaduženja, ili u slučaju kada korisnik Registra ima zakonsku obvezu da, prema propisima o upravljanju rizicima i klasifikaciji plasmana, utvrđuje stupanj zaduženosti i
rizičnosti klijenta ili njegovu kreditnu sposobnost.
Klijent može dati HROK-u d.o.o. suglasnost za sačinjavanje kreditnog izvješća, odnosno od HROK-a d.o.o. zahtijevati sačinjavanje kreditnog izvješća (kreditno izvješće
na osobni zahtjev), kad god to želi.
Sve informacije o načinu na koji se daje suglasnost mogu se pronaći na www.hrok.hr ili dobiti pozivom na info telefon 072 300 330 (cijena poziva jednaka je cijeni poziva
u fiksnoj mreži, ovisno o operatoru), od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati.
Što ako klijent ne da suglasnost za sačinjavanje kreditnog izvješća?
Ako klijent odbije zahtjev korisnika Registra i ne da mu suglasnost za sačinjavanje kreditnog izvješća, korisnik Registra neće moći postaviti upit u Registru radi sačinjavanja kreditnog izvješća. Odbijanje zahtjeva i nedavanje suglasnosti svaki korisnik Registra interpretira i ocjenjuje prema vlastitim kriterijima i poslovnim politikama.
Što ako su neki podatci u kreditnom izvješću netočni?
Postojanje točnih i potpunih podataka u Registru je u interesu klijenata i korisnika Registra, zbog čega se ažuriranju podataka posvećuje posebna pozornost. Ako su
ipak neki podatci netočni ili nepotpuni, klijentu se preporučuje da to prijavi (reklamira) onom korisniku Registra u čijoj bazi podataka se nalazi netočan ili nepotpun
podatak. Korisnici Registra su obvezni, u skladu s određenim procedurama, postupiti po prijavi (reklamaciji) i otkloniti netočnosti ili nepotpunosti ako je prijava (reklamacija) osnovana. Klijent može dobiti potvrdu o izvršenoj prijavi (reklamaciji) korisniku Registra. Opširnije informacije o načinu prijave (reklamacije) netočnih i
nepotpunih podataka mogu se pronaći na www.hrok.hr ili dobiti pozivom na info telefon 072 300 330 (cijena poziva jednaka je cijeni poziva u fiksnoj mreži, ovisno o
operatoru), od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati.
Što ako klijent želi da se neki podatci ne razmjenjuju ili objedinjavaju u Registru?
Klijent može zabraniti da se pojedini podatci o njemu razmjenjuju ili objedinjavaju u Registru prilikom sačinjavanja kreditnih izvješća. Nakon zabrane kreditno izvješće će sadržavati obavijest o provedenoj zabrani. Postojanje obavijesti o zabrani svaki korisnik Registra interpretira i ocjenjuje prema vlastitim kriterijima i poslovnim
politikama. Klijent može i opozvati zabranu koju je zahtijevao.
Zahtjev za zabranu, kao i opoziv zabrane, klijent će zatražiti prema određenoj proceduri o kojoj će biti obaviješten od strane korisnika Registra kojem se obrati. Opširnije
informacije o načinu podnošenja zahtjeva za zabranu mogu se pronaći na www.hrok.hr ili dobiti pozivom na info telefon 072 300 330 (cijena poziva jednaka je cijeni
poziva u fiksnoj mreži, ovisno o operatoru), od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati.
Korisnici Hrvatskog registra obveza po kreditima:
Banco Popolare Croatia d.d.
Banka Kovanica d.d.
BKS bank d.d.
Centar banka d.d.
Croatia banka d.d.
Erste Card Club d.d.
Erste & Steiermärkische bank d.d.
Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.
HPB – stambena štedionica d.d.
Hrvatska poštanska banka d.d.
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Istarska kreditna banka Umag d.d.
Jadranska banka d.d.
Karlovačka banka d.d.
KentBank d.d. (prije Banka Brod d.d.)
Kreditna banka Zagreb d.d.
Međimurska banka d.d.
Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o.
Nava banka d.d.
OTP banka Hrvatska d.d.
OTP leasing d.d.
Partner banka d.d.
PBZ Card d.o.o.
PBZ stambena štedionica d.d.
Podravska banka d.d.
Privredna banka Zagreb d.d.
Prva stambena štedionica d.d.
PSA Financial d.o.o.
Raiffeisenbank Austria d.d.
Raiffeisen stambena štedionica d.d.
Sberbank d.d. (prije Volksbank d.d.)
Slatinska banka d.d.
SG Consumer Finance d.o.o.
SG Leasing d.o.o.
Societe Generale – Splitska banka d.d.
UniCredit Leasing Croatia d.o.o.
Vaba d.d. banka Varaždin
VB Leasing d.o.o.
Veneto banka d.d.
Wüstenrot stambena štedionica d.d.
Zagrebačka banka d.d.
Ovaj informativni materijal o Registru važeći je od studenog 2013.
Odaberite dodatnu nebankovnu uslugu, osiguranje u sklopu paketa tekućeg računa
“Vaša sretna zvijezda“ Hypo Prestige kod Croatia osiguranja
Klijent (osiguranik) je:
Zdrava osoba
Uvjetno zdrava osoba
(nema veće subjektivne fizičke ili psihičke tegobe te obavlja sve životne i radne aktivnosti uz povremeno ili redovito liječenje):
a) boluje od kroničnih bolesti, bolesti ponavljajućeg karaktera te stresnih psihičkih poremećaja, te se želi osigurati uz isključenje tih
bolesti iz osiguranja.
b) boluje od psihičke bolesti. Koje?
Program ili paket koji želite ugovoriti:
Osiguranje privremene nesposobnosti za rad
uslijed ozljede izvan rada ili bolesti
Osiguranje potpune (opće) nesposobnosti za rad
uslijed ozljede (ozljeda na radu i ozljeda izvan rada)
ili bolesti
Osigurani iznos (mjesečno)
Osigurani iznos
Mjesečna premija
3.000,00 HRK
5.000,00 HRK
7.000,00 HRK
10.000,00 HRK
12.000,00 HRK
15.000,00 HRK
13,90
23,16
32,43
46,33
55,59
69,49
36.000,00 HRK
60.000,00 HRK
84.000,00 HRK
120.000,00 HRK
144.000,00 HRK
180.000,00 HRK
Mjesečna premija
25,98
43,30
60,62
86,60
103,92
129,90
Plaćanje premije se vrši trajnim nalogom.
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefaks +385 1 600 7000
Slavonska avenija 6
HR - 10000 Zagreb
SWIFT/BIC: HAABHR22
OIB: 14036333877
Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3
www. hypo-alpe-adria.hr
E-mail: [email protected]
11/2013
Trajanje osiguranja: 12 mjeseci od dana izdavanja police.
Na temelju ispunjene ponude osiguranja i upoznavanja s Posebnim uvjetima za osiguranje naknade zaposlenim osobama uslijed nesposobnosti za rad (dalje: Uvjeti), dajem sljedeću
Izjavu
Polazeći od predočenih Uvjeta koji se ugovaraju i potpune upoznatosti s njima te prethodno mog iskazanog razumijevanja odredbi Uvjeta
te ugovorenog programa ili paketa:
(1) Dajem pristanak osiguravatelju da prati, prikuplja, obrađuje i koristi moje osobne podatke vezane uz zdravstveno stanje, a u svrhu provođenja ugovora te u druge svrhe dopuštene Zakonom o osiguranju i drugim propisima koji uređuju poslovanje osiguravajućih društava.
(2) Ovlašćujem osiguravatelja da od:
- svih liječnika i zdravstvenih ustanova kod kojih sam se liječio/la ili kod kojih sam se konzultirao/la po pitanjima svog fizičkog ili
mentalnog zdravlja, pribavi dokumentaciju ili informacije potrebne osiguravatelju za donošenje odluke o mom prihvatu u osiguranje,
odnosno potrebne da bi se utvrdile važne okolnosti u vezi s postavljenim odštetnim zahtjevom;
- Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili bilo
koje druge pravne ili fizičke osobe traži naknadna objašnjenja, dokumentaciju i dokaze potrebne za donošenje odluke o mom prihvatu
u osiguranje, odnosno potrebne da bi se utvrdile važne okolnosti u svezi s mojim postavljenim odštetnim zahtjevom.
(3) Polazeći od strane osiguravateljeva jamčenog štićenja osobnih podataka, zahtijevam od svih osoba ili tijela od kojih osiguravatelj zatraži
dokumentaciju i informacije koje se na mene odnose, da ih pruže osiguravatelju po predočenju preslike ove izjave.
(4) Izričito potvrđujem da ispunjavam sve uvjete za prihvat u osiguranje, odnosno potvrđujem da sam upoznat/a s činjenicom da nisam
osiguran/a od nastanka osiguranog rizika sve dok se odredbe ugovorenih Uvjeta ne ispune u cijelosti te da znam da se osoba koja u trenutku
ugovaranja osiguranja boluje od kroničnih bolesti, bolesti ponavljajućeg karaktera te stresnih psihičkih poremećaja, prihvaća u osiguranje
uz isključenje tih bolesti iz osiguravateljnog pokrića te potvrđujem da osobno ne bolujem od navedenih bolesti.
(5) Potvrđujem da znam za pravne učinke davanja netočnih podataka na temelju kojih se ugovara ovo predmetno osiguranje kao i neplaćanja premije odnosno obroka premije.
(6) Potpisom potvrđujem da sam dao/dala točne i istinite podatke te da znam da sam dužan/na osiguravatelja tijekom trajanja osiguranja
bez odgađanja pisanim putem obavijestiti o svakoj promjeni okolnosti relevantnih za procjenu rizika i prihvat u osiguranje.
(7) Izjavljujem da su odredbe općih uvjeta ugovora o predmetu i cijeni ugovora jasne, razumljive i lako uočljive te da sam prije sklapanja
ugovora pojedinačno pregovarao/la o odredbama općih uvjeta ugovora kao i da ih u potpunosti prihvaćam, a ovu izjavu razumijevam kao
sastavni dio ugovora o osiguranju.
(8) Izjavljujem da sam upoznat s ugovorenim uvjetima osiguranja, posebno s odredbom o visini računanja maksimalne naknade u programima Aktiv i Skrb koja ne može iznositi više od šestomjesečnog prosjeka neto plaće primljene prije ugovaranja osiguranja.
U
,
godine
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
telefon 0800 14 14
telefaks +385 1 600 7000
Slavonska avenija 6
HR - 10000 Zagreb
SWIFT/BIC: HAABHR22
OIB: 14036333877
Račun Banke - IBAN: HR60 2500 0091 0000 0001 3
www. hypo-alpe-adria.hr
E-mail: [email protected]
11/2013
Potpis osiguranika:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
194 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content