close

Enter

Log in using OpenID

aktuelnosti - JP BH Pošta

embedDownload
Postar 43:postar 9/23/2013 12:02 PM Page 1
Postar 43:postar 9/23/2013 12:02 PM Page 2
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 3
sadr`aj
po{tar
4
4
Intervju:
Enver Bijedić,
federalni ministar
prometa i komunikacija
8
Aktuelnosti
Uručene zahvalnice
za poslovnu saradnju
sa Elektroprivredom BiH
Časopis “JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo
Izdava~:
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
Za izdava~a:
Mujo BUTKOVI],
generalni direktor
9 Aktuelnosti
100 godina od otvaranja
Glavne pošte 71001 Sarajevo
8
Glavni i odgovorni urednik:
Munib BUJAK
Uređivački odbor:
Munib Bujak, predsjednik
Ibrahim Bećirbegović, član
Dževad Koluder, član
Ruždija Seferović, član
Adnan Zaimović, član
Goran Cerić, član
Kasim Mulalić, član
Redakcija:
Hamdija FULURIJA,
Mirjana DURAKOVIĆ,
Katarina KAMOČAJI,
Elvedina HALAČ
Foto:
Sanin GRABONJIĆ
Tiraž:
2.600 primjeraka
”Poštar” izlazi periodi~no
Rukopisi se ne vra}aju
^asopis ”Poštar” registrovan je kod
Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta Federacije BiH, pod
brojem: 02-15-3720/02 od
24.06.2002. godine.
Intervju:
Šerif Isović, predsjedavajući
Vijeća Agencije
za poštanski promet BiH
12
Aktuelnosti
Kontakt centar BH Pošte bilježi
dobre rezultate u radu
13 Aktuelnosti
Od 01. avgusta na snazi
novi Cjenovnik poštanskih usluga
16 Aktuelnosti
Poruka generalnog direktora UPU-a
povodom Svjetskog dana Pošte, 9.
oktobra
10
17 Filatelija
Poštanska marka iz Finske
pobjednica takmičenja
EUROPA 2013
18 Filatelija
Poštanske marke za afirmaciju
značajnih događaja u BiH
20 Riječ struke
Štampa:
“Eurografika d.o.o. Zvornik”
Za štampariju:
Vaso Stanojević
10
Analiza pretpostavki
za izračunavanje troškova
usluga u JP BH Pošta
12
23 Penzioneri
Druženja radnika i penzionera
Pošte 77230 Velika Kladuša
24 Aktuelnosti
Čeh pobjednik takmičenja za
najljepše pismo 2013. godine
25 Aktuelnosti
Moć riječi
26 Riječ struke
Savremene tendencije u dizajnu
28 Aktuelnosti
60 godina plemenite misije
PSD PTT “Prijatelj prirode”
31 Aktuelnosti
Novi izgled Pošte 72240 Kakanj
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 4
INTERVJU
BH Pošta
svoju funkciju
bolje obavlja od
drugih operatera
u okruženju
ina
la:
ara
ov
azg
R
4 JP BHPO[TA d.o.o.
d
Elve
Enver Bijedić, ministar prometa i komunikacija
Federacije BiH
BH Pošta mora se tržišno ponašati,
prilagoditi svoje usluge i servis kapacitetima i mogućnostima građana i
privrede kako bi se ostvarila
obostrana korist, odnosno da građani
i privreda imaju servis, a BH Pošta
zaradu, kaže Bijedić
HA
LAČ
M
inistarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH ima dobru saradnju sa JP BH
Pošta d.o.o. Sarajevo, kazao je u intervju
za časopis „Poštar“ federalni ministar prometa i
komunikacija Enver Bijedić. Ministar Bijedić govorio je o perspektivi BH Pošte u budućnosti, Postbanci BH i općenito o radu resornog Ministarstva.
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 5
INTERVJU
Na funkciju ministra prometa i komunikacija FBiH došli ste sa pozicije
direktora Direkcije za izgradnju. Koliko Vam je to iskustvo pomoglo u
radu u Ministarstvu i širokom resoru koje ono pokriva?
- Moram priznati da nema baš mnogo dodirnih
tačaka između ove dvije funkcije. Ranije sam radio
i u javnoj upravi, na mjestu upravnika Carinarnice
Tuzla. Moje iskustvo iz carine i privrede, u kompilaciji, može da donese pozitivan rezultat rada u
Ministarstvu. Nadam se da je taj rezultat pozitivan,
a to će valjda neko drugi ocijeniti. Maksimalno se
trudim da svoj posao radim dobro i angažujem se
više nego što je uobičajeno, da ne kažem
potrebno. Trudim se da budem stalno prisutan i
„na kratkoj relaciji“ sa svim problemima. Kompanije koje pokriva ovaj resor su kompleksne i velike, sa širokim dijapazonom djelatnosti. Sve to
zahtijeva maksimalnu angažiranost ljudi ukoliko
žele da ostvare dobar rezultat.
Pozitivno poslovanje
Šta je, po Vašem mišljenju, danas JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, odnosno
gdje je danas ova kompanija?
- Dvojako gledam na BH Poštu. Prvo, BH Pošta sa
oko 2.400 radnika je jako bitna kompanija u
sklopu ovog Ministarstva i bez nje se ne može zamisliti funkcioniranje ne samo ovog, nego bilo
kojeg ministarstva prometa i komunikacija. Pošta
sama po sebi kroz historiju i kako je nastajala
ima bitnu ulogu u svakom društvu. Tako je i BH
Pošta u našem društvu na zavidnom nivou što se
tiče interesovanja. Broj uposlenih i obim posla,
koje Pošta obavlja, govore da je sa te strane još
bitnija. Koliko ljudi zavisi od Pošte i koliko privrednih subjekata i građana koristi usluge BH Pošte?
To je nešto bez čega se ne može zamisliti jedno
društvo. Sadašnja BH Pošta svoju funkciju obavlja
jako solidno, da kažem dobro, jer uspijeva poslovati pozitivno, bolje nego ijedna druga poštanska
organizacija u našem okruženju. To su stvari koje
treba pozdraviti. Naravno, ne treba previše hvaliti, ima prostora da se to može i popraviti.
Na šta konkretno mislite?
- Ne smije biti monopolističkog stava i ne može se
od građana i privrednih subjekata u FBiH tražiti da
koriste samo usluge BH Pošte i to pod uslovima
koje ona odredi. BH Pošta se mora tržišno ponašati, prilagoditi usluge i servis kapacitetima i
mogućnostima građana i privrede radi obostrane
koristi, odnosno da građani i privreda imaju servis,
a BH Pošta zaradu. Bitno je postići balans. Ima
dosta prostora za djelovanje i mislim da će u tom
pogledu Pošta raditi još bolje.
Kakva je, po Vašem mišljenju, perspektiva BH Pošte?
- U budućnosti BH Pošta mora promijeniti i
povećati obim usluga. Ne mogu se usluge svoditi
samo na poštansku pošiljku. Ima prostora za
druge usluge, od tzv. hibridne pošte, pismonosnih
pošiljki pa do dijela elektronske vlade, E-Government projekat, koji će omogućiti da građani,
biznismeni i privrednici u FBiH dobiju dokumenta
i usluge na elektronski način. U BH Pošti će se moći
izvaditi rodni list i obrnuto, u MUP-u uplatiti račun.
To je E-Government projekat, koji treba zaživjeti u
FBiH i u koji će biti uključen BH Telekom. Smatram
da nema razloga da i BH Pošta ne bude aktivni sudionik u tom poslu. Druga stvar je ono o čemu
smo vodili polemiku i dosta napora uložili, ali
nismo uspjeli riješiti pitanje Postbanke BH. Moram
priznati, to je veliki ožiljak koji kod mene postoji i
jako me žulja.
Likvidacija Postbanke BH
Koje je, po Vama, rješenje za Postbanku?
- Trebalo je omogućiti dokapitalizaciju ili privatizaciju Postbanke od strane FAM Fonda. Oni su
došli sa svježim kapitalom od 19 miliona KM i
omogućili su 80 miliona KM depozita. Međutim,
Agencija za bankarstvo FBiH je kruta i nevjerovatno je kako se ponašaju prema ljudima koji
žele, prije svega zadržati 86 radnih mjesta u Postbanci, proširiti njeno poslovanje, omogućiti plasman novih sredstava za privredu pod povoljnijim
uslovima, u odnosu na sadašnje banke. Agencija
se ponaša maćehinski i ne dozvoljava da nova
strana ulaganja, nove banke, novi kapital dođu
na ovo tržište, što bi građanima FBiH omogućilo
bolji život. Agencija je postavila nepremostivu
ogradu tako da Postbanka odlazi u likvidacioni
postupak. Bankarstvo i pošta trebaju ići zajedno.
Postbanka treba da egzistira i da „ide pod ruku“
s Poštom. To omogućava napredak, lakši servis
građanima, pa ako hoćete i manje kamatne
stope, bolje uslove, jeftinije pare nego što nude
sadašnje banke.
www.posta.ba
5
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 6
INTERVJU
Šta je razlog za takvo ponašanje Agencije za bankarstvo FBiH?
- Dva su razloga. Prvo, Agencija se strogo drži
pravila koja se tako lahko mogu zaobići, ako ima
dobre volje. Propisi, koje su postavili pred strane
investitore, mogu se zaobići na normalan način,
ali oni to ne žele. Zašto? Zato što na ovom tržištu
egzistira skoro 20 banaka i još jedna bi donijela
konkurenciju, a to je ono što ne odgovara
bankarskom lobiju, koji je sigurno dominatno- utjecajan na Agenciju za bankarstvo. Možda ću se
kajati zbog ovih riječi, ali to je tako. Još jedna stvar
je izuzetno bitna. U Postbanci radi 86 ljudi. Borimo
se za svako novo radno mjesto, a došli smo u
situaciju da gasimo 86 mjesta. To je sramota. Sve
bih napravio da zadržim ljude na poslu. Međutim,
Agencija za bankarstvo dugo radi u ovoj konstalaciji, dugo godina imaju najveće plaće u FBiH i
do 12.000 KM mjesečno i nisu senzibilni na tuđe
patnje. Zaštićeni su kao rijetke endemske životinje.
Kako ocjenjujete saradnju Ministarstva i Nadzornog odbora i Uprave JP BH
Pošta d.o.o Sarajevo?
- Po dolasku u Ministarstvo, naravno da je bilo personalnih promjena i u NO i Upravi i to su normalne stvari. Zašto su bile nužne promjene? Zato
6 JP BHPO[TA d.o.o.
da bi ljudi, koji su došli u novoj postavi, pokušali
bolje rukovoditi preduzećem. Od tada sa NO BH
Pošte imam odličnu saradnju, a sa Upravom BH
Pošte dobru saradnju. Bilo je određenih nejasnoća
u vezi pojedinih stavova koji nisu bili dovoljno razjašnjeni, ali smatram da je to iza nas i da sada
postoji dobar nivo saradnje.
Da li ste zadovoljni poslovanjem BH Pošte?
- Sve dok je ono pozitivno, moram biti zadovoljan.To je prost odnos. Vidite, dođe ekipa ljudi,
koja se zove Uprava, i daje im se preduzeće na
upravljanje. Ono ima 600 šaltera, vozila, mrežu,
zgrade, tehnologiju, kompletnu infrastrukturu i recimo, nemaju ni dugova. I Uprava nakon godinu
kaže da su poslovali na nuli. To nije dobro poslovanje. Napraviću jednostavno poređenje. Dajte
nekome novo vozilo da taksira. Onaj ko radi s
vozilom zarađuje, uz to da i vlasnik ima određeni
procenat. Vlada FBiH je vlasnik BH Pošte i očekuje
da od nje ima zaradu. S obzirom na veliki broj uposlenih u BH Pošti, dobro je da posluje pozitivno
uzevši u obzir analizu cjelokupnog stanja na regionalnom tržištu.
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 7
INTERVJU
U javnu raspravu su poslate izmjene i dopune Zakona o poštanskom
prometu FBiH. Šta one donose i šta Ministarstvo poduzima da se Zakon
implementira na terenu?
- Ministarstvo je većinski kooautor tog Zakona. Osnovne odrednice su povećanje nadzora nad
radom i da se BH Pošta ne isključuje iz platnog
prometa. To su važne stvari, koje smo pokušali riješiti Zakonom, kako bi izbjegli situaciju da
bankarske, osiguravajuće, berzanske kuće vrše
platni promet, a da Pošta nema tu ovlast. Do sada
smo imali nelegalan rad mnogih preduzeća, koji
se bave poštanskim prometom, kod distribucije
pošiljaka vrijednosti od 0, 70 KM (računi JP, izvještaji banaka...). U tom pogledu BH Pošta je bila
oštećena jer Zakon kaže da samo ona može pojedinačno distribuirati ove pošiljke. Intervenisali
smo kod nadležnih inspekcija i kontrolnih službi,
ali u Federalnom uredu za inspekciju radi samo
jedan inspektor, tj. inspektorica. Jedan čovjek ne
može sve pokriti, a tu su uključene i telekomunikacije. Zakon predviđa veći broj inspektora, pojačani nadzor, poštivanje dosadašnjih odrednica o
pošiljkama i ostanak BH Pošte u sistemu platnog
prometa.
dobar primjer i u ovom slučaju BH Pošta je napravila značajan iskorak u pogledu proširenja usluga,
smanjenja svojih cijena, napravila je prihvatljivije
cijene. Ovo je dobar primjer kako se BH Pošta
uključila u tržišnu utakmicu. S druge strane, EP će
dobiti odličnog servisera svojih usluga, a na dobitku su i građani FBiH.
U sadašnjim otežanim tržišnim i sveopćim privrednim uslovima, koja bi bila
poruka našim uposlenicima i čitaocima „Poštara“?
- Bit ću direktan. Prvo, preporuka ili uputstvo Upravi i NO BH Pošte je da prošire svoju uslugu u
raznim domenima, o čemu sam već govorio. Preporuka uposlenima u BH Pošti i to prema onim direktnim proizvođačima je da budu malo ljubazniji
na šalterima sa strankama. Dobijam brojne primjedbe da su radnici na šalterima BH Pošte
neljubazni tako da treba poraditi na tom polju
kako bi se odnos prema korisnicima usluga, koje
oni plaćaju, popravio.
Izgradnja Koridora 5C
Za ili protiv privatizacije
Za razliku od RS koja je prodala telekom operator, u FBiH je BH Telekom
još u državnom vlasništvu. Ipak, često se govori o privatizaciji BH Telekoma,
a ima špekulacija i o privatizaciji pojedinih dijelova JP Elektroprivreda BiH,
koja nije u okviru Vašeg resora. Kakav je Vaš stav o privatizaciji JP?
- Generalno, ako je pitanje da li provesti privatizaciju ili ne, niko nema pravo da kaže ne. Privatizacija je nešto do čega se mora doći, ali postavlja
se pitanje da li treba privatizirati BH Telekom,
kompaniju koja puni budžet FBiH sa 150 miliona
KM godišnje ili ne? Moj odgovor je ne. S druge
strane, ako bismo za njega uspjeli dobiti 10 milijardi maraka, onda sam za privatizaciju, ali je
nemoguće dobiti toliki novac. I to pod uslovom da
se sredstva, koja bi dobili prodajom, uložimo u infrastrukturni projekat, a ne da ih potrošimo na
široku potrošnju i za plate, već da u potpunosti,
recimo, uradimo Koridor 5C i rekonstruišemo
prugu. Od naplaćivanja cestarine opet bismo imali
150 miliona KM godišnje.
Kakva je saradnja BH Pošte, BH Telekoma i Elektroprivrede BiH? Ima li
mogućnosti za njeno proširenje?
Kako je ekonomska kriza utjecala na Vaš resor i kompanije koje
posluju u okviru Ministarstva?
- Imamo najveći investicioni projekat u
historiji ove zemlje. To je izgradnja autoceste na Koridoru 5C i do sada smo uložili
preko milijardu maraka. Za tri godine ćemo
napraviti više kilometara ceste nego sve
vlade zajedno. Do kraja 2014. godine u
BiH će biti oko 100 kilometara autoceste.
Utjecaj recesije je takav da se prvo
povećavaju kamatne stope, teže se dolazi
do kredita, kompanije iz razvijenih zemalja,
koje su zainteresirane da rade na projektima, možda čak po principu koncesionara,
su opreznije. U vremenu recesije investitori
se povlače što je pogrešno, jer se samo investicijama izlazi iz krize. Na taj način nam
usporavaju investicije. U tom smislu,
možemo govoriti i o Željeznicama FBiH jer
imamo željeznički Koridor 5C, koji je bitan
za saobraćaj. Treba uraditi rekonstrukciju
pruge i obnovu infrastrukture, elektrifikaciju,
a što će omogućiti puno jeftiniji transport.
- Bio sam aktivno uključen u rješavanje i realizaciju
posla između BH Pošte i Elektroprivrede BiH. To je
www.posta.ba
7
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 8
AKTUELNOSTI
Uručene zahvalnice za poslovnu saradnju
sa Elektroprivredom BiH
Pripremila: Elvedina HALAČ
Zahvalnice su dobili federalni ministar
Enver Bijedić te članovi Nadzornog
odbora i Uprave JP BH Pošta d.o.o.
Sarajevo
Povodom potpisivanja strateškog Ugovora između
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i JP Elektroprivreda BiH
d.d. Sarajevo, u prostorijama Generalne direkcije
BH Pošte uručene su zahvalnice za uspješnu uspostavu poslovne saradnje između ova dva javna
preduzeća.
Ispred Uprave BH Pošte, generalni direktor Mujo
Butković zahvalnicu je uručio federalnom ministru
prometa i komunikacija Enveru Bijediću. Butković
je zahvalnice uručio i predsjedniku Nadzornog
8
JP BHPO[TA d.o.o.
odbora BH Pošte Zoranu Markoviću, te članovima
NO Adilu Spiljku, Amelu Kosovcu, Emiru Slomiću,
Miralemu Kariću, Safetu Trakiću i Dragi Rajiću.
Zoran Marković je u ime Nadzornog odbora zahvalnice uručio članovima Uprave JP BH Pošta d.o.o.
Sarajevo, koju čine generalni direktor Mujo
Butković i izvršni direktori Sead Mušinbegović, Mirsad Mujić i Elma Piknjač- Jaganjac. Zahvalnicu za
izvršnog direktora Mirsada Mujića preuzela je Nermana Huremović, pomoćnik izvršnog direktora.
Ugovor između BH Pošte i Elektroprivrede BiH potpisan je krajem marta ove godine. Poslovna saradnja ove dvije kompanije uspješno nastavlja
dogovorene poslove koji će biti verificirani i novim
ugovorima. U pitanju je štampanje, kovertiranje i
dostava računa za električnu energiju kupcima iz
kategorije domaćinstava.
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 9
AKTUELNOSTI
100 godina od otvaranja Glavne pošte 71001 Sarajevo
Pripremila: Katarina KAMOČAJI
BH Pošta 2013. godinu obilježava kao stogodišnjicu Glavne pošte Sarajevo. Tim povodom upriličena je izložba fotografija, poštanskih maraka i
dopisa iz perioda od turske i austrougarske vladavine do modernog doba.
Daleke 1913. godine, nakon dvije godine projektovanja, zaslugom uglednog austrougarskog
arhitekta Josipa Vancaša, sagrađana je tada najsavremenija pošta – današnja Glavna pošta Sarajevo. Preživjela je I i II svjetski rat uz neznatna
oštećenja, ali u posljednjem ratu 1992-1995. godine nije odoljela napadima neprijatelja, te je u
potpunosti izgorjela.
tura u filateliji BiH, te nezaobilazni setovi maraka
iz austrougarskog perioda, zatim predjeli BiH, i
mnogi drugi koji su odoljeli godinama i još uvijek
svojom ljepotom ostavljaju bez daha.
Izložene su i razglednice koje su prošle stotine i
stotine ruku od vremena kada su poslane pa do
danas. Na njima je uglavnom izgled stare vojne
pošte iz perioda oko 1913. godine. Takođe se
može vidjeti i kako su tada izgledale dopisnice i
poštanske karte, kako se pisala i slala pošta.
Predstavili smo i najnoviji set maraka koji je ove
godine izdala BH Pošta. Riječ je o popularnoj poštanskoj marki „Europa“.
Ponovo je renovirana i otvorena 2001. godine i
danas predstavlja oličenje hrabrosti, čvrstoće, ali i
velelepni istorijski i kulturni spomenik nezaobilazan za turiste i domaće, tradicionalne korisnike
usluga BH Pošte. Izložbena postavka fotografija
svojevrsni je vremeplov grada Sarajeva i zgrade
njegove Glavne pošte.
Izložba poštanskih maraka koja je postavljena
povodom stogodišnjice otvaranja Glavne pošte u
Sarajevu, spoj je historije i modernog doba. Tim
povodom izloženi su kolaži Tradicionalna filatelija
u BiH od 1879. do 1989. godine i Islamska kul-
To je kolaž maraka sa ilustracijom službenih vozila
BH Pošte.
BH Pošta uvijek je bila opredijeljena za prepoznavanje vrijednosti dobrog i tradicionalnog, ali i
poslovnog, univerzalnog i modernog.
Za izložbu su korišteni dokumenti i fotografije iz
arhive BH Pošte, Arhiva BiH, Historijskog arhiva
Sarajevo, Historijskog muzeja BiH, a uveliko nam
je pomogla i osobna arhiva sadašnjeg ministra
privrede Kantona Sarajevo, Emira Hrenovice, velikog i istaknutog filateliste i kolekcionara.
www.posta.ba
9
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 10
INTERVJU
Šerif Isović, predsjedavajući Vijeća Agencije
za poštanski promet BiH
Dogovor o
istim cijenama
poštanskih
usluga u BiH
je pozitivan
iskorak
Razgovarala: Elvedina HALAČ
Smatram da našu pravnu regulativu treba što brže prilagođavati regulativi
Evropske unije, naglasio je Isović
1. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine osnovana je s ciljem
obavljanja regulatorne djelatnosti u području poštanskog prometa u našoj
državi. Od osnivanja do danas kakva su Vaša iskustva u radu Agencije?
2. Gospodine Isoviću, možete li nam u kratkim crtama pojasniti koje su
najvažnije djelatnosti Agencije za poštanski promet BiH i sa kojim se
problemima susrećete u radu?
- U Agenciji sam zaposlen od 21.03.2011. godine tako da o mojim iskustvima u radu Agencije
mogu govoriti samo nakon ovog datuma, a ne od
njenog osnivanja. Agencija je od osnivanja učinila
dosta na regulaciji tržišta i regulaciju tržišta,
shodno njenim nadležnostima, nastoji i dalje uređivati prilagođavajući se tržišnim kretanjima. To
se ogleda, prije svega, u domenu donošenja
pravila i akata kojima se iz nadležnosti Agencije
uređuje poštansko tržište. Ovi akti nisu jednom
zauvijek napisani, pa je Agencija kontuinirano
radila na njihovim dopunjavanjima shodno potrebama poštanskog tržišta.
- Nadležnosti Agencije su uređene odredbama
člana 10. Zakona o poštama BiH i svaka ima svoj
značaj. Agencija je značajan dio posla učinila u
normativnom smislu i donijela je gotovo sve normativne akte iz njene nadležnosti. Agenciji najviše
pritužbi dolazi na inspekcijski nadzor, međutim
Agencija nije nadležna za inspekcijski nadzor
tržišta. Inspekcijski nadzor je, po mišljenju Agencije, nedovoljan i nije ujednačen na čitavom području BiH, a što bi u budućnosti trebalo biti
otklonjeno. Poštansko tržište je značajno i s inspekcijskog i nadzornog aspekta i treba mu
značajnije pristupiti kako bi se potpunije uredilo.
10 JP BHPO[TA d.o.o.
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 11
INTERVJU
3. Kakva je saradnja Agencije za poštanski promet BiH sa poštanskim
operatorima u našoj zemlji?.
- Saradnja sa poštanskim operatorima je dobra,
korektna i neophodno je da bude dobra, s
obzirom na naše nadležnosti naročito u oblasti
donošenja propisa, kojim se uređuje tržište, a koje
su operatori dužni poštovati.
Šerif Isović rođen je 5. aprila 1962. godine
u Priboju. Završio je Ekonomski fakultet u
Podgorici gdje je i magistrirao na Katedri za
računovodstvo i reviziju.
Od 1998. godine radio je u JP PTT Saobraćaj BiH gdje je obavljao funkcije savjetnika za finasije, potom glavnog inspektora
te izvršnog direktora za ekonomsko- finansijske poslove. Od novembra 2007. do oktobra 2009. godine u BH Telecomu je radio
kao izvršni direktor za EKF- poslove, potom
u Fabrici duhana Sarajevo na mjestu
izvršnog direktora za finansije. Od marta
2011. godine zaposlen je u Agenciji za poštanski promet BiH i trenutno je predsjedavajući Vijeća Agencije.
Od 1997. godine Šerif Isović je stalni Sudski
vještak za finansije. Bio je i član Komisije za
budžet i finansije KS, član NO Centrotrans
busa, član NO BH Telekoma, direktor Interne revizije Energoinvesta te član Komisije
za ekonomska pitanja KS.
4. Kako biste ocijenili rad poštanskih operatora u BiH?
- Poštanski operatori dijele sudbinu ukupnog
stanja i kretanja na tržištu, njihovo je poslovanje
u proteklim godinama bilo otežano i zbog
sveopće ekonomske krize. Nije u našoj
nadležnosti da ocjenjujemo rad operatera jer je
to u nadležnosti njihovih vlasničkih struktura. Ali,
smatram da poštanski operatori imaju prostora i
potrebe da racionaliziraju svoje poslovanje, kako
bi se efikasnije pripremili za potpunu liberalizaciju
koja će doći, kao i modernizaciju informaciono
računovodstvenog sistema, koji će omogućiti
alokaciju prihoda i rashoda u skladu sa standardima Evropske unije.
5. Kakvu saradnju imate sa JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo?
- Agencija se ponaša kao regulator i nastoji imati
istu saradnju sa svim operaterima pa i sa BH Poštom. Saradnja treba biti i jeste profesionalna i ko-
rektna i do sada nismo imali značajnih problema.
Može se reći da je saradnja dobra, kao i što treba
da bude saradnja regulatora tržišta i davaoca usluga na tržištu.
6. Nedavno je na snagu stupio novi Cjenovnik poštanskih usluga u BiH.
Kažite nam nešto više o tome?
- Agencija nema nadležnosti u dijelu predlaganja
ili odobravanja cijena. Ona utvrđuje jedinstvenu
tarifnu politiku za rezervisane poštanske usluge
na području BiH i, između ostalog, prati poštivanje utvrđenih principa poštanske politike i inicira mjere za otklanjanje svih odstupanja.
Poštanske usluge moraju biti dostupne svim
građanima BiH pod jednakim uslovima što znači
da cijene rezervisanog dijela univerzalnih usluga
moraju biti iste za sve građane. Nažalost, u BiH
cijene poštanskih usluga obične tarife - prve
stope, nisu bile jedinstvene, pa smo na jednom
dijelu BiH imali cijenu prve stope od 0,70 KM, a
na drugom cijenu od 0,90 KM. Agencija je podsticala da se cijene izjednače ne ulazeći u njihovu
visinu obzirom da je to u nadležnosti upravljačkih
struktura JPO. Postignuti dogovor i izjednačavanje
cijena je pozitivan iskorak i u regulaciji tržišta.
7. Prema Vašem mišljenju, kakva je zakonska regulativa kada je u pitanju
poštanska djelatnost u BiH?
- Zakonska regulativa nije harmonizirana, imamo
tri zakona, državni i dva entitetska, koja nisu
usklađena. Takođe, i pojedine odredbe držanog
zakona nisu jasno precizirane pa se javljaju različita mišljenja u njihovoj primjeni. Prag za rezervisane pismonosne pošiljke je propisan u iznosu
od 1.000 grama, što na izvjestan način
ograničava i konkurenciju. Smatram da našu
pravnu regulativu treba što brže prilagođavati
regulativi Evrpske unije i harmonizovati je na području cijele BiH.
8. Kakvi su planovi Agencije za poštanski promet BiH u skorijoj budućnosti?
- Agencija će i dalje pratiti kretanja na tržištu, prilagođavati propise i rješenja za regulaciju tržišta
iz svoje nadležnosti zakonskim rješenjima i
tržišnim kretanjima. Agencija i JPO trebali bi poraditi na općem redu prevoza poštanskih pošiljaka, analizirati i vidjeti da li su postojeći pravci
prevoza optimalni i može li se u ovom domenu
uticati na kvalitet poštanskih usluga i racionalnije
poslovanje JPO.
www.posta.ba
11
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 12
AKTUELNOSTI
Kontakt centar BH Pošte
bilježi dobre rezultate u radu
Za četiri mjeseca primljeno 1.346 zahtjeva, a čak 90 posto zahtjeva riješeno u
roku od dva sata
Pi{e: Elvedina HALAČ
Kada se javila ideja o pokretanju Kontakt centra u
okviru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, očekivali su se
dobri rezultati, a dosadašnji podaci o radu ovog
centra opravdali su prva očekivanja. U prilog tome
govori i izvještaj o radu Kontakt centra koji je
urađen početkom jula ove godine.
Kontakt centar BH Pošte s radom je počeo 1.
marta ove godine s ciljem unapređenja i
poboljšanja prodaje usluga i što kvalitetnije uspostave komunikacije sa postojećim i novim korisnicima poštanskih usluga. Za četiri mjeseca u
Kontakt centar putem telefona, e- maila i e- ticketa
12
JP BHPO[TA d.o.o.
zaprimljeno je ukupno 1.346 zahtjeva naših korisnika o različitim pitanjima.
Prema analizi, upiti naših korisnika uglavnom su
se odnosili na informacije o pismonosnim,
paketskim i finansijskim uslugama, podjeli penzija, uslugama brze pošte, filateliji, reklamacije...
Svi pozivi i zahtjevi naših korisnika se evidentiraju putem aplikacije e-ticket, a omogućeno je
praćenje brzine rješavanja svakog pojedinačnog
zahtjeva bez obzira da li je on stigao putem telefona ili e- maila.
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 13
AKTUELNOSTI
Izvršena analiza zahtjeva i vremena njihovog
rješavanja pokazala je da se oko 90 posto zahtjeva rješava u roku od dva sata od prijema upita,
osam posto zahtjeva rješava se do kraja radnog
dana, a dva posto zahtjeva, za koje je
neophodna dodatna provjera zbog specifičnosti
pitanja ili oblasti na koju se pitanja odnose,
rješavaju se najkasnije u narednih 48 sati od momenta prijema zahtjeva.
Sudeći po evidenciji zahtjeva upućenih Kontakt
centru za četiri mjeseca, potvrđeno je postojanje
interesa korisnika poštanskih usluga za ovakvom
vrstom direktne komunikacije. Izneseni pokazatelji, također upućuju na zaključak da je formiranje ove organizacione jedinice u okviru Službe
marketinga odnosno Odjeljenja za informisanje
opravdano s obzirom na broj upućenih zahtjeva
naših korisnika.
Od 01. avgusta na snazi
novi Cjenovnik poštanskih usluga
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
PIŠE: Katarina Kamočaji
U skladu sa Odlukom o jedinstvenoj tarifnoj
politici za rezervisane poštanske usluge na području BiH, donijete od strane Vijeća Agencije za
poštanski promet BiH, resorno Ministarstvo
prometa i komunikacija Federacije BiH dalo je
saglasnost na novi Cjenovnik poštanskih usluga
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.
Novi Cjenovnik, koji je proizašao iz Odluke
Agencije, a koja podrazumijeva da tarife rezervisanih poštanskih usluga moraju biti transparentne i jednake na cijelom području BiH,
Pohvale i čestitke
Postovani,
Ovim putem želim da se zahvalim gospođi
koja radi u Call Centru (1312) i koja mi je
danas (26.07.13) pokazala šta stvarno
znači podrška i briga o korisnicima.
Molim Vas da Vašim službama, a naročito
službi Call Centra prenesete iskrene čestitke
za kvalitet rada, te dostignuti nivo profesionalnosti i ljubaznosti u brizi prema korisnicima.
Iskreno, ovakvu predusretljivost i pomoć od
uposlenika državnih firmi, kao što je BHP,
nisam očekivao.
Kolektivu i menadžmentu BHP želim uspješan rad i odlične poslovne rezultate.
S poštovanjem,
Nedim Milanović
Sarajevo
obavezao je javne poštanske operatere u BiH da
svoje postojeće Cjenovnike usklade sa istom, što
dotad nije bilo jedinstveno riješeno.
Stupanjem na snagu novog Cjenovnika poštanskih usluga, sva tri javna poštanska operatera u
BiH (JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, HP Mostar i
Pošte Srpske AD Banja Luka) imaju jedinstven
Cjenovnik i Nomenklaturu poštanskih usluga.
Polazna osnova za usklađivanje Cjenovnika je
utvrđena osnovna cijena standardizovanog
pisma, mase do 20 g. u iznosu od 0,90 KM iz čije
cijene su izračunate cijene ostalih poštanskih usluga.
Novi Cjenovnik poštanskih usluga JP BH Pošta
d.o.o. Sarajevo stupio je na snagu 01.08.2013.
godine.
www.posta.ba
13
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 14
AKTUELNOSTI
Građani Goražda zadovoljni
uslugama Pošte 73102
Goražde je glavni grad i
jedna od tri opštine Bosansko-podrinjskog kantona, u
istočnom dijelu Bosne i
Hercegovine. Danas na području grada na lijevoj strani
Drine živi oko 32.000
stanovnika. Od toga čak njih
oko 10.000 koristi usluge
centralne pošte, Pošte 73102
Goražde.
14 JP BHPO[TA d.o.o.
Elmedina Hadžović, voditelj Pošte 73102
Pripremila: Katarina KAMOČAJI
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 15
AKTUELNOSTI
Iako jedan od manjih centara pošta, CP Goražde
vrlo je aktivan u poslovanju. Ima ukupno 42 zaposlenika. Oni stižu sve – i šalterske usluge i dostavu
pošiljki, a rade i subotom.
Elmedina Hadžović radi i kao voditelj Pošte i kao
šalterski radnik. Obavlja sve poslove – prima sve uplate po platnom prometu, obavlja mjenjačke
poslove, prima sve vrste poštanskih pošiljaka, prodaje poštanske marke, vrijednosnice, telefonske i
ultra kartice, i to u najprometnijoj pošti na području
Goražda, Pošti 73 102 u samom centru grada. Ova
pošta i njeni zaposlenici doprinose izvanrednom
poslovanju, za koje kažu, da višesturko premašuje
sve ostale pošte IV ranga. Za posljednjih 6 mjeseci
ova pošta imala je više od 35.000 KM prometa.
Kolegica Hadžović iznenađena je, ali i presretna,
što su kolege iz CP Goražde predložile baš nju i Poštu
u kojoj radi za pozitivan primjer poslovanja i vođenja
Pošte. Kaže, svjesna je da puno radi, te da samim
tim ni pozitivan ishod ne izostaje, ali od silnog posla
nije ni shvatala da i druge kolege primjete njeno zalaganje. Skromna je kada priča o sebi, ali se sa sigurnošću može reći da dobre rezutlate može zahvaliti
i svojim ponašanjem, osmijehom koji je neizostavan
prema korisnicima, predusretljivošću prema građanima, te jedinim, kako kaže, motivom, da korisnik iz
objekta Pošte izađe zadovoljan uslugom.
„Učila sam od najboljeg“, prisjeća se Elmedina
kolege Smaila Kanlića, koji više nije među živima.
Naučio je mlađe kolege da su znanje i skromnost
dvije najveće vrline. Međutim, kako tvrdi voditeljica
Pošte, sve kolege u CP Goražde zaslužuju pohvale za
svoje zalaganje u poslu. Za posebnu saradnju i
kolegijalnost zahvalna je voditeljici dostavne Pošte
CP, Adni Pjano, za koju kaže da je pravi kolega i prijatelj. Poštenjem, radom, redom i disciplinom sve se
može postići, savjetuje svoje kolege voditeljica Pošte
73102, Elmedina Hadžović.
Problema uvijek ima, nekad manjih, nekad većih.
Svi su rješivi kada se dobro poznaje posao. „Mi smo
tu da radimo“, kaže nam 53-godišnja Elmedina.
Jedna od najvećih zamjerki je neizjednačavanje
plata sa platama u svim centrima.
Iako ima još puno godina do penzije, najmjerava
je dočekati upravo tu, u najprometnijoj Pošti u
Goraždu. Ni rad vikendom, ne može ovu istrajnu,
mladu nanu omesti u njenoj namjeri da posao
odrađuje na profesionalan način. Građani je već
odavno prepoznaju na ulici. Svi znaju kada je nema
na poslu i svi se zabrinu gdje je. A ona ih svaki put
poslije odmora sa osmijehom dočeka na šalteru.
www.posta.ba
15
Postar 43:postar 9/23/2013 12:03 PM Page 16
AKTUELNOSTI
Poruka generalnog
direktora UPU-a
povodom Svjetskog
dana Pošte,
9. oktobra
Priredila: Mirjana DURAKOVIĆ
Povodom Svjetskog dana pošte, 9. oktobra,
oglasio se generalni direktor Svjetskog poštanskog saveza, Hussein A. Bishar.
“U svakoj zemlji, poštanske usluge igraju vitalnu ulogu u razmjeni informacija i dobara. U
2012. godini Pošte su, u globalu, isporučile 350
milijardi pisama i više od 6 milijardi pošiljaka.
One su takođe, obradile milione financijskih
transakcija.
U isto vrijeme, dok pismo-pošiljka u poštanskom servisu ostaje temeljni dio poslovanja – jer
pošiljke su uvijek donosile, u prosjeku, 45%
ukupnog poštanskog prihoda, pokazatelji iz
2012. godine govore o postepenom padu
poslovnog pisma, što prisiljava nacionalne poštanske usluge da se profiliraju na drugačiji način.
Pošte širom svijeta mijenjaju proizvode i usluge, u smislu bolje sigurnosti, brzine i pouzdanosti, kako bi zadovoljili sve potrebe korisnika.
Kako e-commerce raste, Pošte su se pozicionirale
kao dostavljači robe kupljene online. Nema sumnje da postovi postaju važni voditelji nacionalne i
međunarodne trgovine u svijetu.
16 JP BHPO[TA d.o.o.
Poštanske finansijske usluge, kao i logističke
usluge, takođe su u porastu. Očekuje se da će
uskoro svaka od novih usluga donositi više od
20% poštanskog prihoda.
Ovo je logičan korak. Zašto? Zbog poštanske
mreže koja može doseći svaku tačku na zemlji.
Poštanska mreža ostaje najveća fizička mreža na
svijetu, a temeljna je infrastruktura koja
omogućava velike segmente u funkciji privrede.
S više od 600.000 poštanskih ureda širom svijeta, poštanske usluge su dostupne i pristupačne
svakome. Nijedan korisnik nije odbijen ili vraćen
bez sigurne i dobre usluge. Pošta je doista javna
usluga za svakog građanina, bez obzira na njegovo mjesto ili poziciju u društvu.
Ovog 9. oktobra, na Svjetski dan Pošte, pozivam vlade da ne zaborave svoje nacionalne poštanske potencijale za dostavljanje esencijalnih i
bitnih društvenih i ekonomskih usluga, građanima
i poslovnim subjektima. Pozdravljam predanost
više od 5 miliona poštanskih radnika širom svijeta
koji rade na povezivanju ljudi i preduzeća
posvuda i svaki dan.”
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 17
FILATELIJA
Turska pošta drugi put u tri godine pobijedila
na takmičenju za poštansku marku
EUROPA 2013
Prevela: Hasiba DŽIGAL
Pob
j
edn
ička
ma
rka
Turs
k
ep
Na plenarnoj sjednici održanoj u Briselu, PostEurop
je svečano objavio da je Turska pošta, Mađarska
pošta, Poljska pošta i Švicarska pošta pobjednici
filatelističkog takmičenja EUROPA 2013.
Na takmičenju koje se održava već 22 godine prijavilo se 57 učesnika na temu "Poštansko vozilo" u
svrhu promovisanja nesumnjivo najmobilnijeg, najdinamičnijeg svakodnevno najčešće viđenog simbola svakog poštanskog operatera u svojoj državi
– poštansko dostavno vozilo.
Tako su tokom 20. plenarne sjednice PostEurop-a
u Briselu objelodanjeni razultati ovogodišnjeg
filatelističkog takmičenja pod nazivom EUROPA
marka. Već drugi put u tri godine su on-line glasači
ošte
izabrali EUROPA marku Turske pošte za najljepšu.
Odmah iza Turskog PTT-a u finalnoj utrci za EUROPA marku je Mađarska pošta i, konačno, na
trećem mjestu su Poljska pošta i Švicarska pošta
koje su dobile isti broj bodova.
Markku Penttinen iz Itella Posti, predsjedavajući
PostEurop-ove Filatelističke radne grupe je izjavio:
“Ovaj specijalni tim izabran u 2013. godini u vezi
sa PostEurop-ovom dvadesetogodišnjicom bio je
pravi izazov za većinu dizajnera u svojim nastojanjima da ne izgledaju svi isto i da svom dizajnu
udahnu lične osobine.“ Kampanja za takmičenje
EUROPA poštanska marka je ove godine registrovala preko 11.000 glasova.“
www.posta.ba
17
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 18
FILATELIJA
Ovo je ogroman porast u odnosu na prošlogodišnji ukupan broj glasova i to za 37%,
te taj podatak podiže nivo takmičenja za
iduću godinu. Možemo biti sigurni da takmičenje poštanska marka Europe sve više
postaje popularno među kolekcionarima i
unutar poštanske zajednice” komentarisao
je Botond Szebeny, generalni sekretar PostEurop-a.
Nagrade za pobjednike prema žiriju i
prema javnom telefonskom glasanju
uručene su tokom Belgijskog filatelističkog
grand pri-a koji će bio održan u Gradskoj
vijećnici u Briselu 21.09.2013.
Tema narednog takmičenja je “Narodni
muzički instrumenti”.
Čestitke svim pobjednicima!
Još od 1956. godine, EUROPA poštanska marka je simbol evropske
želje za prisnijom integracijom i
saradnjom. Te prigodne poštanske
marke izdaju evropske poštanske
uprave /preduzeća i na njima je EUROPA logo, a PostEurop je registrovao zaštitni znak.
Od 1993. godine, PostEurop je organizacija odgovorna za izdavanje
EUROPA poštanskih maraka i svake
godine filatelistički stručnjaci u
okviru Filatelističke radne grupe organizuju takmičenje među ostalim
filatelističlim inicijativama.
18 JP BHPO[TA d.o.o.
Poštanske marke
za afirmaciju
značajnih događaja
i jubileja u BiH
Pi{e: Elvedina HALAČ
U okviru Programa prigodnih poštanskih maraka
za 2013. godinu Javnog preduzeća BH Pošta d.o.o.
Sarajevo nedavno je u povodu održavanja Svjetskog
prvenstva u paraglajdingu (PGAWC 2013.) u BiH, izdalo poštansku marku izdanje “Sport” sa motivom
“Svjetsko prvenstvo u preciznom slijetanju
paraglajderom”. Prvenstvo je trajalo od 17. do 25. avgusta 2013. godine na Bjelašnici uz učešće oko 100
takmičara iz zemalja regiona i svijeta. Inače,
paraglajding je jedan od najmlađih zrakoplovnih
sportova, a intenzivno se razvija i širi u posljednjih 15
godina te sve više uzima maha u sportskom zrakoplovstvu.
Štampajući marku posvećenu ovom sportskom događaju, BH Pošta je još jednom, kao i mnogo puta
ranije, izdajući prigodne marke dala svoj doprinost
održavanju raznih manifestacija značajnih za našu
državu i njenu afirmaciju u svijetu. Osim u sportskom
smislu, Svjetsko prvenstvo u paraglajdingu našu
državu afirmisalo je i turističkom smislu jer su uz takmičarski dio bile organizirane i posjete natjecatelja
najljepšim turističkim mjestima u Hercegovini. Autori
ove marke su Abdulah Branković i Mirvad Zenuni.
Još jedan sportski događaj održan ove godine bio
je povod za izdavanje prigodne marke. U pitanju su
17. Mediteranske igre, koje su održane u turskom
Mersinu. Na Mediteranskim igrama u Turskoj naši
reprezentativci ostvarili su dobre rezultate pa je samim
tim i štampanje prigode marke u povodu ovog sportskog događaja značajnije.
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 19
FILATELIJA
U izdanju “Turizam”, a povodom 60 godina
rada i postojanja Planinarsko smučarskog
društva PTT “Prijatelj prirode” Sarajevo, izdata je
marka koja je obilježila ovaj jubilej. Uz navedene
prigodne marke za 2013. godinu
treba
pomenuti i izdavanje maraka „Stari gradovi BiH,
Ključ“, „Poštanska vozila“, te planirano štampanje
Dječije poštanske marke „Zašto je voda dragocjena“ i „Prvi automobilski klub u BiH“.
Blagaj i Fojnica
U okviru redovnih poštanskih maraka izdanje „Stambena arhitektura“ početkom avgusta ove godine
izdata je serija maraka od dva motiva i to „Velagića- Blagaj 18. st“ i „Musafirhana, Fojnica 16. st“.
Autor je Abdulah Branković.
www.posta.ba
19
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 20
RIJEČ STRUKE
Analiza pretpostavki
za izračunavanje troškova usluga
u JP BH Pošta
Pi{e: Adnan ZAIMOVIĆ
Analiza cijena univerzalnih poštanskih usluga sa troškovnog aspekta veoma je važna kako za
regulatora tako i za poštanskog
operatora. Osnovni preduvjet
troškovne analize cijena i obezbjeđenja njihove transparentnosti
je izbor jedne ili više metoda
obračuna troškova te uspostavljanje računovodstvenog sistema
koji će omogućiti razvrstavanje
troškova
shodno
utvrđenoj
metodologiji obračuna.
20 JP BHPO[TA d.o.o.
Univerzalna poštanska usluga - Obaveza
Opća definicija univerzalne poštanske usluge obuhvata osnovne poštanske usluge koje
je Vlada u obavezi garantovati svim građanima, kontinuirano, uz definisan nivo kvaliteta
i uz pristupačne cijene.
Shodno Aktima Svjetskog poštanskog
Saveza, obaveza država članica je osigurati
da svi korisnici uživaju pravo na univerzalnu
poštansku uslugu u kojoj će biti sadržano
stalno pružanje kvalitetnih osnovnih poštanskih usluga svim korisnicima na cijelom njihovom državnom području po pristupačnim
cijenama pri čemu je determinisanje poštanskih usluga koje se nude, kvalitet i cijene usluga u okviru nadležnosti samih država
članica.
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 21
RIJEČ STRUKE
Direktive
Obaveza utvrđivanja troškova poštanskih usluga sadržana je u Poštanskoj direktivi 97/67/EZ
(Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 15.
decembra 1997. godine o zajedničkim pravilima
za razvoj unutrašnjeg tržišta poštanskih usluga
Zajednice i poboljšanju kvalitete usluga) kojom
su definisana tarifna načela i načela transparentnosti računovodstvenih sistema.
Osnovni tarifni principi
Članom 12 Direktive 97/67/EZ od 1997.
određeno je da: „Države članice dužne su poduzeti korake kako bi osigurale da tarife za svaku
od usluga koje čine dio univerzalnih usluga budu
usklađene sa sljedećim odredbama:
- cijene moraju biti pristupačne i takve da svi
korisnici imaju pristup uslugama koje se
nude,
- cijene moraju biti prilagođene troškovima;
- države članice mogu odlučiti da se na čitavom njihovom teritoriju primjenjuje jedinstvena tarifa,
- primjena jedinstvene tarife ne isključuje
pravo davatelja univerzalnih usluga na zaključivanje pojedinačnih ugovora o cijenama
s korisnicima;
- tarife moraju biti transparentne i nediskriminirajuće.“
Računovodstveni sistem
Članom 14. stav 2. Direktive 97/67/EZ od
1997. određeno je da: „Davatelji univerzalnih usluga vodit će unutar svog internog računovodstvenog sistema zasebne račune za svaku od
usluga u rezervisanom odnosno nerezervisanom
području. U računovodstvu za nerezervisane usluge pravit će se jasna razlika između usluga koje
spadaju u univerzalne usluge i onih koje ne
spadaju. Takvi interni računovodstveni sistemi
vodit će se na temelju dosljedno primjenjivanih i
objektivno opravdanih načela obračuna
troškova.“
Način alokacija troškova
Članom 14. stav 3. Direktive 97/67/EZ od
1997. određeno je da: „U računovodstvenim sis-
temima iz stava 2. troškovi će se, ne dovodeći u
pitanje stav 4., raspoređivati na svaku od rezervisanih odnosno nerezervisanih usluga na
sljedeći način:
(a) troškovi koji se mogu direktno pripisati
određenim uslugama bit će pripisani tim
uslugama;
(b) opći troškovi, to jest troškovi koje nije
moguće direktno pripisati određenoj usluzi
rasporedit će se na sljedeći način:
(i) kad god je to moguće opći troškovi raspoređivat će se na temelju direktne analize
porijekla samih troškova;
(ii) kada direktna analiza nije moguća, kategorije općih troškova raspoređivat će se na
temelju indirektne povezanosti s drugim
kategorijama troškova ili skupine kategorija troškova za koje je moguće direktno
pripisivanje ili raspodjela; indirektna
povezanost mora biti zasnovana na usporedivim strukturama troškova;
(iii) ako nije moguće otkriti ni direktne ni indirektne mjere raspodjele troškova, kategorija troškova utvrdit će se na temelju
opće podjele koja se izračunava korištenjem omjera svih troškova direktno ili indirektno pripisanih ili raspoređenih, s jedne
strane za rezervisane usluge, a s druge
strane za ostale usluge.“
Obaveza uspostavljanja računovodstvenog
sistema koji će omogućiti uvid u strukturu prihoda
i troškova rezervisanih i nerezervisanih univerzalnih poštanskih usluga kao i ostalih usluga definisana je i članom VI. Ovlaštenja Javnom
poštanskom operatoru izdatom od strane Agencije za poštanski promet BiH.
Obzirom na prisutan različit tretman pojedinih, uglavnom poslovnih, korisnika poštanskih
usluga u pogledu cijena poštanskih usluga, Direktivama 2002/39/EZ i 2008/6/EZ definisani su
uvjeti u pogledu transparentnosti koji moraju biti
ispunjeni kod određivanja posebnih cijena za
poslovne korisnike.
Članom 2 Direktive 2002/39/EZ određeno je
da: „U slučajevima kada davaoci univerzalnih usluga primjenjuju specijalne tarife, na primjer za
usluge poslovnim korisnicima, pošiljaocima
masovne pošte ili konsolidatorima pošte od različitih korisnika, dužni su primjenjivati principe
transparentnosti i nediskriminacije i u pogledu
tarifa i u pogledu uslova povezanih sa njima. U
www.posta.ba
21
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 22
RIJEČ STRUKE
određivanju tarifa se mora voditi računa o izbjegnutim troškovima u poređenju sa standardnim
uslugama koje obuhvataju kompletan opseg
ponude za prikupljanje, prevoz, razvrstavanje i
dostavu pojedinačnih poštanskih pošiljki i one se
zajedno sa povezanim uslovima moraju primjenjivati i među trećim licima i između trećih lica i
davalaca univerzalnih usluga koji nude usluge
iste vrste. Te tarife moraju biti na raspolaganju
privatnim korisnicima koji koriste poštanske usluge pod sličnim uslovima.“
Članom 2 Direktive 2008/6/EZ određeno je
da: „...kad god davatelji univerzalne usluge koriste posebne tarife, na primjer za usluge za preduzeća, za pošiljatelje masovne pošte ili za
konsolidirane pošte od različnih korisnika,
moraju poštivati načela preglednosti i nediskriminacije za tarife i s njima povezanim uvjetima. Tar-
poštanskih usluga i tržišno pozicioniranje usluga.
S druge strane, cilj regulatora je izračunavanjem
cijena postići transparentne i nediskriminirajuće
cijene usluga zasnovane na troškovima.
Izračunavanja troškova univerzalnih poštanskih usluga pretpostavlja:
- definisanje rezervisanih i nerezervisanih univerzalnih poštanskih usluga;
- izbor metode alokacije troškova po uslugama i shodno istoj metodologije evidentiranja, odnosno razdvajanja troškova;
- implementaciju računovodstvenog sistema
koji će omogućiti razdvajanje troškova po
uslugama;
S obzirom da se pojam “usluga“ može interpretirati na više načina, pristup alokaciji troškova
po nosiocima troška-uslugama može da bude
različit, i to:
ife se zajedno s njima povezanim uvjetima
jednako primjenjuju između različitih trećih
stranka kao i između trećih stranaka i davatelja
univerzalne usluge koji nude jednakovrijedne usluge. Svaka takva tarifa na raspolaganju je korisnicima, posebno individualnim korisnicima te
malim i srednjim poduzećima, koji šalju poštu
pod istim uvjetima.“
- alokacija po vrsti usluge (pismo, dopisnica,
paket, ...)
- alokacija po vrsti i masi usluge;
- alokacija po uslugama za pojedinačne ili
poslovne korisnike ili
- kombinacija dvaju ili više pristupa alokaciji
troškova.
Pristup izračunavanju troškova univerzalnog poštanskog sistema
Izbor metoda izračunavanja troškova ovisi o
ciljevima davaoca poštanskih usluga odnosno
nacionalnih regulacionih tijela. Izračunavanje
troškova treba da omogući određivanje cijena
22 JP BHPO[TA d.o.o.
Opredjeljenje za jedan ili kombinaciju više
pristupa alokaciji troškova na nosioce troška-usluge ovisit će prije svega o tome da li su i u kojoj
mjeri troškovi određene usluge opredijeljeni
vrstom i masom pošiljke odnosno grupom korisnika usluga. Tako npr. ukoliko troškovi prijema
pošiljaka ovise o pripremi pošiljaka od strane
poslovnih korisnika (npr. sačinjavanje manipula-
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 23
PENZIONERI
tivnih isprava, opremanje pošiljaka, ...), u tom
slučaju je, pored kriterija alokacije troškova prema
vrsti usluge (pismo, dopisnica paket, ...)
neophodno uzeti o obzir i kriterij grupe korisnika
usluga, odnosno da li se radi o individualnim ili
poslovnim korisnicima.
Implementacija računovodstvenog sistema pretpostavlja prethodno definisanje metodologije
obračuna i alokacije troškova po uslugama te
utvrđivanje načina razvrstavanja troškova po vrsti.
Razvrstavanje troškova po vrstama ovisi prije svega
o modelu shodno kojem će troškovi biti alocirani
na nosioce troškova-usluge. Alokacija troškova na
nosioce troškova-usluge moguće je vršiti:
- Prema obimu pošiljaka;
- Prema masi pošiljaka;
- Prema vremenu potrebnom za izvršenje
usluge;
- Kombinacijom navedenih metoda.
Model potpune distribucije troškova zasnovanih
ili orjentisanih na aktivnosti najprimjenjeniji je
model u poštanskoj djelatnosti. Alokacija troškova
orjentiranih na aktivnosti podrazumijeva alokaciju
troškova na nosioce troška–usluge dok alokacija
troškova baziranih na aktivnostima pretpostavlja
prethodno utvrđivanje troškova po aktivnostima,
odnosno fazama tehnološkog procesa prijenosa
poštanskih pošiljaka.
Potpunom alokacijom troškova na nosioce
troška – usluge ukupni troškovi se pridružuju uslugama prema radu uloženom u proces pružanja
određene usluge što je osnovni princip alokacije
troškova baziranih ili orijentisanih na aktivnosti.
Poštanska djelatnost kao uslužna djelatnost se
u pružanju usluga oslanja najvećim dijelom na
ljudski rad. Izvršenje određene usluge, odnosno
izvršenje procesa prijenosa poštanske pošiljke, zahtijeva određeno vrijeme zbog čega se rad uložen
u pružanje određene usluge mjeri vremenom
potrebnim za izvršenje procesa pružanja te usluge.
Obzirom da jedan uposlenik (šalterski radnik, operater-usmjerivač ili dostavljač) obavlja više aktivnosti vezanih za različite vrste usluga, alokaciju
troškova moguće je izvršiti jedino mjerenjem vremena utrošenog za izvršenje određene aktivnosti,
odnosno usluge.
Druženje radnika
i penzionera
Pošte 77230
Velika Kladuša
Radnici Pošte u Velikoj Kladuši našli su načina
i vremena da organiziraju jedno druženje sa svojim bivšim radnim kolegama, a danas penzionerima.
Oko četrdesetak radnika i penzionera okupili
su se na izuzetno lijepom izletištu pored rijeke
Kladušnice da zaborave na svakodnevne probleme, gužve na šalterima, kako bi uz druženje,
pjesmu, poštanske šale koje se prepričavaju u
ovakvim prilikama makar na jedan dan pobjegli
od stvarnosti i uobičajnih problema. Uz domaće
specijalitete i evociranje uspomena na
dugogodišnji rad u pošti vrijeme je „proletilo“.
“Radnicima treba ovakav vid druženja, da
se malo opuste, bolje upoznaju i zbliže. Ovo je
sigurno pozitivan korak u našem budućem raduistakla je Karajić Nafka sindikalni povjerenik.
Ovaj dan pamtiće dugo radnici kao organizatori druženja, a penzioneri zbog znaka pažnje
da nisu zaboravljeni kada su ponovo oživjeli
sjećanja i uspomene na rad u Pošti.
Nastavak u narednom broju “Poštara”
Samir Kurtanović,
dipl.prof. matematike i informatike
www.posta.ba
23
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 24
AKTUELNOSTI
Čeh pobjednik takmičenja za
najljepše pismo 2013. godine
Pi{e: Elvedina HALAČ
Svjetski poštanski savez objavio temu za naredno takmičenje 2014. godine na
kojem će, tradicionalno,
učestvovati i predstavnik BiH
Pismo o rijeci
Učenici diljem svijeta pisali su o značaju vode, što je bila
tema 42. Takmičenja u pisanju pisama. Najviše simpatija žirija osvojilo je pismo Daniela Korčaka koji je pisao o rijeci
Odri. Žiri je izabrao još tri pisma za posebne nagrade, a u
pitanju su radovi koje su poslali učenici Cy. M. Rodriguez (Filipini), Prija- Vani Heera ( Trinidad i Tobago) i Dao Thuy Duong
(Vijetnam).
Bosnu i Hercegovinu je na ovom takmičenju predstavljalo
pismo koje je napisala učenica Ana \urić iz Pelagićeva. Ona
je pobijedila na državnom natjecanju, a osim nje nagrađeni
su i učenici Doris Dragojević iz Kiseljaka, Elma Smailagić iz
Visokog, Omar Krupić iz Sanskog Mosta, Negra Handžo iz
Hadžića, Armin Salkić iz Dobošnice, Ana Krešo iz Prozora, Ivo
Buhač iz Jara, Miodrag Iličić iz Mrkonjić- Grada i Mladen
Lukić iz Bijeljie.
Muzika u našim životima
Takmičenje za BiH organizirali su te nagrade za najbolje
učenike osigurali poštanski operateri, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Hrvatska pošta d.o.o. Mostar i Pošte Srpske a.d. Banja
Luka. Agencija za poštanski promet BiH nagradila je učenike
Nikolinu Guduraš iz Kriškovaca, Vedrana Raguža iz Stoca i
Saimu Latifović iz Vogošće. Nagrade izabranim učenicima i
nastavnicima uručene su na svečanosti koja je krajem maja
održana u Banjoj Luci.
Bosna i Hercegovina će učestvovati i na 43. Međunarodnom takmičenju za najljepše pismo 2014. godine. Svjetski poštanski savez objavio je temu za ovo takmičenje, a ona glasi:
Učenik iz Republike Češke, 15godišnji Daniel Korčak, pobjednik je
42. Međunarodnog takmičenja u
pisanju pisama za 2013. godinu.
Drugo mjesto osvojila je Nazifa
Farhat Hye iz Bangladeša, dok je
treće mjesto pripalo Gabiji Petrauskaite iz Litvanije. Odluku o
pobjedniku takmičenja, koje je
provedeno u najmanje 60 država
svijeta, donio je žiri Svjetskog poštanskog saveza (UPU), a dodjela
nagrada zakazana je za 9. oktobar
ove godine, na Svjetski dan pošte.
24 JP BHPO[TA d.o.o.
Čestitke generalnog direktora UPU- a
Generalni direktor UPU-a Hussein A. Bishar čestitao
je ovogodišnjim pobjednicima svjetskog takmičenja u
pisanju pisama.
- Komunikacija je u srcu poštanske djelatnosti i u
moru digitalnih poruka, ona ostaje interesantna mladim
ljudima da shvate važnost pisane riječi i prepoznaju
emociju- kazao je Hussein A. Bishar.
„Napiši pismo u kojem ćeš opisati kako muzika utječe na
naše živote“. Uskoro ćemo objaviti propozicije takmičenja i
pozvati sve učenike i osnovne škole u BiH, da uzmu učešće u
ovom natjecanju. Očekuju ih vrijedne nagrade i dobro
druženje.
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 25
AKTUELNOSTI
Moć riječi
Asima Brodlić, koja predaje bosanski jezik u OŠ „Mehmedalija Mak
Dizdar“ u Visokom, i njena učenica Elma Smailagić dobitnice su vrijednih nagrada na takmičenju za najljepše pismo za 2013. godini.
Za ovaj broj časopisa „Poštar“, Asima Brodlić napisala je poseban
osvrt na takmičenje u pisanju pisama pohvalivši BH Poštu jer je prepoznala značaj i vrijednost pisanja pisama.
Tekst prenosimo u cijelosti:
Riječi su čudo! Mogu biti izvor neopisive sreće,
mogu te povrijediti toliko da osjetiš neizrecivu bol,
mogu biti oružje ubojitije od ičega na svijetu,
mogu učiniti i više nego što možemo zamisliti.
Da nije riječi, šta bih ja danas radila? Čime
bih se bavila?!
Optimista sam, pa ću kazati da vjerujem u
moć riječi, i to u moć riječi koje izazivaju pozitivne
vibracije među ljudima, a naročito među djecom.
Bavim se najljepšim „poslom“ na svijetu –
poučavam djecu. Učim ih kako da se koriste riječima, kako da izražavaju svoja osjećanja i
razmišljanja. Nastojim ih „uputiti“ na lijepe tekstove i pomoći im da se što bolje izraze; mladi su
i često im nedostaje riječi. Brzo rastu i uče, tako
da brzo i usvajaju nove riječi i tako nadograđuju
sebe.
Riječi su najsigurnije i najmoćnije kada se zapišu, jer tada će i ostati i neće se zaboraviti.
Živimo u vremenu razvoja nauke i tehnike, život
nam je brži, neki će reći i lakši. Brzo zaboravljamo neke stvari, a mislim da ne bismo smjeli.
Jedna od „tih stvari“ jeste pisanje pisma. Veoma
je teško danas djetetu objasniti i pokušati dočarati
koliko je radosti nekada pričinjavalo napisati
pismo, a tek dobiti ga!
Djeca svakodnevno komuniciraju putem različitih portala, društvenih mreža, SMS-poruka, te
smatraju da je pisanje pisma pomalo „zastarjela“
metoda ili način komunikacije. Iz jednog ugla
gledano – jeste, ali iz drugog, ništa ne može zamijeniti rukom napisane riječi koje su upućene
dragoj osobi. To nisu samo riječi, to je više od riječi.
„Mudrost nije u riječima; mudrost je smisao u
riječima.“ (H. Džubran)
BH Pošta je prepoznale značaj i vrijednost
pisanja pisama, što je za svaku pohvalu. Svake
godine se na konkurs za najljepše dječije pismo
prijavi na hiljade mladih ljudi koji vole pisati i koji
čuvaju od zaborava „tehniku pisanja pisama“.
Kaže se da je važno učestvovati, ali djeci je važno
i da se njihov trud prepozna i nagradi, barem
simbolično. BH Pošta je i to prepoznale i
pripremile prigodne nagrade za veći broj učesnika. To je lijepa motivacija i za naredno takmičenje u pisanju pisama; sigurna sam da će broj
prijavljenih učenika biti još veći.
Kreativno pisanje je veoma važno i cijenjeno
u cijelom svijetu i mislim da i kod nas postaje sve
popularnije i raširenije kod mladih ljudi. Pišući
pisma, otkrivamo jedan dio sebe i iskazujemo
emocije riječima – riječima koje su pokretač
svega.
Bila mi je čast učestvovati na ovogodišnjoj
dodjeli nagrada u Banjoj Luci. Moja učenica,
Elma Smailagić, osvojila je treću nagradu. Elma
je darovita mlada djevojka koju je potrebno samo
malo potaknuti i onda iz „njenog pera“ izlazi bujica riječi koju je teško zaustaviti. Djeci možemo
pokazati, pričati, objasniti, ali im ne možemo i ne
trebamo dati svoje misli, jer djeca imaju vlastite
misli.
Sigurna sam da će se za Elmu još čuti, u svijetu
kreativnog pisanja, ali i u drugim sferama. Međutim, Elma nije izuzetak. Takvih poput nje ima,
nema ih puno, ali su tu, među nama.
Na nama – učiteljima, nastavnicima, profesorima, jeste da ih prepoznamo i budemo vjetar
u njihova jedra.
Do nekog novog konkursa, srdačan pozdrav!
Asima Brodlić, prof.
www.posta.ba 25
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 26
Gio Ponti, Italija (prikaz životinje)
Naslovnica časopisa Domus, 1980-e,
RIJEČ STRUKE
Osnovni zadatak dizajna jeste da olakša čovjeku život, oruđa kojima se služi,
da učini njegovu okolinu pristupačnijom i jednostavnijom, a neposredno da i
pojednostavi i promjeni neke navike. U 21. vijeku to je postalo i moguće. Sve je
supertehnologizirano i podešeno potrebama čovjeka. Dizajn je značajan aspekt
savremenog društva koji utiče na naše poimanje okoline. Danas, kada živimo u
savremenom svijetu, sve je teže odrediti granice dizajna. Po nekim teoretičarima,
nemoguće je reći gdje prestaje dizajn a počinje umjetnost, arhitektura ili popularni mediji. Dizajn se može posmatrati kao proces kreiranja, ili kao primjena
konceptualno-praktičnih rješenja na upotrebne predmete. Dizajn je, također,
ideologija koja uslovljava način na koji posmatramo svijet oko sebe.
Pi{e: Sunita \OZIĆ, produkt dizajner
Već krajem 19. stoljeća imamo nagovještaj
savremenih tendencija u umjetnosti kroz redukcionizam, te se javljaju neki novi pogledi na umjetnost i dizajn. Danas je jako teško definisati
samu umjetnost i dizajn, ali ono na šta se umjetnost i oslanja jeste subjektivni doživljaj stvari oko
26 JP BHPO[TA d.o.o.
nas, pa tako možemo reći da je umjetnost subjektivna ekspresija umjetnika a dizajn oblikovanje
stvari, uz prisutnost estetskih vrijednosti, za
potrebe čovjeka, ali i zajedno mogu činiti i dizajn
ali i umjetnost, mogu se preklapati i međusobno
nadopunjavati.
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 27
RIJEČ STRUKE
Samo zanimanje dizajnera je jako mlado,
javlja se između 18. i 19. stoljeća, sa pojavom
parne mašine i industrijalizacije na globalnom
nivou. Dizajneri vole reći da njihovo zanimanje
postoji od kada postoji i sam čovjek, jer ako je
dizajn oblikovanje za potrebe ljudi onda i njihovo
zanimanje postoji od kada i naši preci koji su
pravili razna oruđa, posude i slična pomagala za
svakodnevni život, što se danas smatra dizajniranim proizvodom. Također su imali potrebu da
oslikavaju na stijenama događaje i doživljaje, baš
kao što danas prikazuju mnogobrojna umjetnička
djela, odnosno subjektivna ekspresija događaja ili
doživljaja.
Dizajn je forma komunikacije
Ključne pojmove koje možemo podvući na
temu savremenog dizajna jesu trend, tehnologija,
društvo, globalizacija, etika. Trendovi u dizajnu i
njihov odnos sa društvenim, ekonomskim i umjetničkim događanjima će se stoga uzeti u obzir.
Dizajn je i forma komunikacije: kreiranjem ili
upotrebom određenih dizajnerskih principa šaljemo određenu poruku.
Može se reći da u savremenom svijetu ne postoje predmeti koji nisu dizajnirani, i stoga
cjelokupna današnja kultura spada u kategoriju
kulture dizajna.
Away from the flock, 1994.,
Damien Hirst (preparirana životinja)
“Za većinu nas, dizajn je nevidljiv. Sve dok ne
zakaže. /…/ Nesreće, prirodne katastrofe, krize. Tek
kad sistem iznenada “krepa”, privremeno postajemo svjesni izuzetne snage i moći dizajna i efekata
koje izaziva. Svaka nezgoda pruža kratkotrajni tretnutak svijesti o realnostima života, o onome što se
doista događa i ovisnosti o dizajnerskim sustavima
koji leže u temeljima našeg svijeta…”
Bruce Mau / Institute without Boundaries: Massive change, Phaidon 2004
Dizajn u savremenom društvu se uglavnom
pojavljuje u sve složenijem komunikacijskom procesu savremenog društva (npr. grafički dizajn novina, plakata, knjiga ili web dizajn) i u tržišnoj
razmjeni između proizvođača i kupca (industrijski
dizajn).
"Svega 8% poruka čovjek prima preko verbalnog komuniciranja, a ostalih 92% informacija
koje može percipirati, prima putem neverbalnog
komuniciranja. "
U tom smislu, značenje dizajna u savremenoj kulturi određuje se njegovom
funkcionalnošću, komunikativnošću, dostupnošću i precizno određenim mjestom u protoku
informacija, roba i usluga. Danas je stroga
granica između dizajna i umjetnosti izbrisana,
budući da oba posjeduju svoj vlastiti jezik,
svoju historiju i svoje čvrsto mjesto u kulturi
savremenog društva, pa se i njihove metode i
rezultati preklapaju i nadopunjuju.
Poznata izreka Louisa Sullivana "Forma
prati funkciju" koju je dopunio Frank Lloyd
Wright izrekom "Forma i funkcija su jedno"
možda bi bile i najbolje objašnjenje kakav bi
dizajn trebao biti, posebno danas kada jedan
proizvod sve više gubi i estetsku ali i
funkcionalnu vrijednost.
Neolitski prikaz na stijeni,
„Jahač kamile“,Acacus, Alžir
Bauhaus je možda kruna ove dvije izreke Bauhaus kao škola za umjetnost i zanatstvo. Učila
je svoje studente da je primarna funkcionalnost i
namjena, a da iz toga proizlazi estetika. Ideje
Bauhausa poštuju se i danas u načelima dizajna:
jedinstvo namjene (funkcije), poštivanja materijala
i procesa serijske proizvodnje.
www.posta.ba
27
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 28
Šezdeset godina plemenite misije
PSD PTT “Prijatelj prirode”
Značajni jubilej svečano obilježen u auli Glavne pošte u
Sarajevu promocijom poštanske marke i Monografije
društva te prikazivanjem dokumentarnog filma
Pi{e: Elvedina HALAČ
28 JP BHPO[TA d.o.o.
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 29
AKTUELNOSTI
Planinarsko- smučarsko društvo PTT “Prijatelj
prirode” Sarajevo ove godine obilježava 60. godina postojanja. Tim povodom je u auli Glavne
pošte u Sarajevu održana prigodna svečanost
kojoj su prisustvovale brojne zvanice, članovi i
prijatelji PSD PTT “Prijatelj prirode” te predstavnici javnog i kulturnog života. Tom prilikom
promovirane su poštanska marka “60. godina
PSD PTT Prijatelj prirode” i Monografija društva,
a prisutni su imali priliku pogledati i dokumentarni film o PSD PTT “Prijatelj prirode”, koji svjedoči o svesrdnom zalaganju bivših i sadašnjih
članova Društva i njihovoj borbi u očuvanju životne okoline.
Hroničari vremena
U ime domaćina riječi dobrodošlice prisutnima
je uputio predsjednik Planinarsko-smučarskog
društva PTT „Prijatelj prirode“ Dževad Brdarić.
Govoreći o jubileju, Brdarić se prisjetio i bivših
članova Društva čijom je zaslugom ono opstalo u
teškim vremenima, ali je istakao i želju sadašnjih
članova da nastave sa istom plemenitom misijom
započetom još prije 60 godina.
Promotor Monografije Društva Sanja Bogdanović, između ostalog, kazala je da je Monografija
svojevrsno
svjedočanstvo
novim
generacijama planinara o upornosti i istrajnosti
članova “Prijatelja prirode” da opstanu i nastave
dalje.
Poštansku marku „60 godina Planinarskosmučarskog društva PTT „Prijatelj prirode“, koja
je izdata u čast ovog jubileja, pripremilo je Javno
preduzeće
BH
Pošta
d.o.o.
Sarajevo.
Poštanske marke kao značajni privredni, ali i kulturni segment funkcioniranja jedne države, označavaju i bilježe, ne samo zvaničnu historiju, već
i svakodnevnicu, tkivo i esenciju naše prošlosti.
Poštanske marke, kao takve su, sasvim sigurno,
svojevrsni hroničari vremena i spomenici bh. kulture i naše historije.
U ime BH Pošte prisutne je pozdravio direktor
Sektora za ekonomsko-finansijske poslove i član
Uprave Društva Sead Mušinbegović.
- Dame i gospodo, dragi prijatelji čast mi je
što mogu večeras u ovoj izuzetno lijepoj i nesvakidašnjoj prilici da vas u ime generalnog direktora
Muje Butkovića, svih zaposlenika BH Pošte i svoje
lično ime srdačno pozdravim. Hvala vam što ste
izdvojili svoje cijenjeno vrijeme i pridružili nam se
na svečanosti obilježavanja velikog jubileja – 60.
godina Planinarsko – smučarskog društva PTT
„Prijatelj prirode“. Šezdeset godina nije malo. To
je nekoliko generacija koje neprekidno nastoje istrajati u idejama očuvanja prirode, očuvanja
naših planina i tradicije odlaska na planinekazao je Mušinbegović.
Istrajnost i entuzijazam
Izvršni direktor Mušinbegović istakao je da BH
Pošta, kompanija sa dugogodišnjim iskustvom u
oblasti poštanskog prometa, u svom programu
ima i široku lepezu izdanja poštanskih maraka,
koje, za dizajn i kvaliet, osvajaju najprestižnije nagrade, uključujući i nagrade za najljepšu marku
na svijetu.
www.posta.ba
29
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 30
AKTUELNOSTI
- U znak podrške dugogodišnjem radu, istrajnosti i entuzijazmu, BH Pošta je izdala prigodnu
poštansku marku u tiražu od 10.000 primjeraka,
nominalne vrijednosti 0,70 KM, čijoj promociji
prisustvujemo.Pored promocije poštanske marke
prisustvovali smo i promociji Monografije i to je
svojevrsni dokaz, ali i obećanje, da PTT „Prijatelji
prirode“ nikada neće biti zaboravljeni- naglasio
je Mušinbegović.
Sead Mušinbegović uručio je tabak poštanskih maraka i FDC koverat predsjedniku Društva
„Prijatelji prirode“, Dževadu Brdariću. Ispred
predlagača Društva, mapu sa tabakom poštanskih maraka i FDC kovertom primio je i član Uprave ovog društva Mirsad Huseinović. Mape
maraka i FDC koverat uručeni su i autorima
marke Munibu Sariću i Branki Sumenić- Bajić.
Sa centralnom manifestacijom i Memorijalnim pohodom Hrasnica- Hrasnički stan- Igman
te dodjelom zahvalnica pojedincima, prijateljima
Društva, završava se manifestacija obilježavanje
60. godina PSD PTT “Prijatelj prirode”.
Zahvalnice najvjernijim prijateljima
Veliki je broj institucija, firmi i pojedinaca
koji pomažu rad ovoga društva. Ovo je
ujedno bila dobra prigoda da se najvjernijim
prijateljima izrazi zahvalnost i uruče zahvalnice za uspješnu saradnju.
Zahvalnice je uručio predsjednik Skupštine
društva Mugdim Mandžuka, a dobitnici zahvalnica su: BH Telecom d.d. Sarajevo, JP BH
Pošta d.o.o. Sarajevo, Planinarski savez BiH,
ZOI '84, Merkator, Podravka, mesnica “Mujanić”, Atlantik GROUP, restoran “Slatko i
slano”, slastičarna “Ramis”, SPENIŠ marker i
Foto Art produkcija.
30 JP BHPO[TA d.o.o.
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 31
AKTUELNOSTI
Novi izgled Pošte
72240 Kakanj
Pripremila: Katarina KAMOČAJI
Pošta 72240 u centru Kaknja dobila je novi izgled. Unutrašnjost objekta je rekonstruisana.
Renoviranana je šalter-sala, promijenjene instalacije, popravljeni zidovi i strop. Novi izgled
Pošte donio je više prostora i zaposlenicima i
korisnicima. Na obostrano zadovoljstvo radnika Pošte i građana, Pošta stara više od 40
godina, postala je još ugodnije i kvalitetnije
mjesto za obavljanje i korištenje svakodnevnih
poštanskih usluga.
www.posta.ba
31
Postar 43:postar 9/23/2013 12:04 PM Page 32
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
2 796 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content