close

Enter

Log in using OpenID

1 MJERILA I POSTUPCI OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

embedDownload
MJERILA I POSTUPCI OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U
PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA «HLOJKICA» ZA PEDAGOŠKU GODINU
2013./2014.
1. PROGRAM DJELATNOSTI
Članak 1.
Dječji vrtić «Hlojkica» će u pedagoškoj godini 2013./14. ostvarivati programe odgoja,
naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi na području
svoje lokalne samouprave.
Članak 2.
U pedagoškoj 2013./14. godini Vrtić će u skladu s planom upisa provoditi slijedeće programe:
- 3 skupine redovitog desetsatnog programa u Dječjem vrtiću «Hlojkica» za djecu od 3
godine do polaska u školu i to:
- jedna skupina djece u petoj godini do polaska u osnovnu školu
- jedna skupina djece od 4 godine do polaska u osnovnu školu
- jedna skupina djece od 3 do 4 godine
- jedna skupina djece od 3 do polaska u školu- ako se ostvare uvjeti za uređenjem
jednog skupine u novoizgrađenom prostoru vrtića u ovoj pedagoškoj godini
- jedna skupina predškole
Područni odjel:
- jedna mješovita skupina djece – trosatna igraonica u Brodu na Kupi
Članak 3.
2. UPISI
-
-
Prije upisa roditeljima će biti ponuđene prijavnice za upis
Natjecati se mogu obitelji koje imaju prebivalište na području delničke
samouprave i to za primarni cjelodnevni program u Delnicama, za program
predškole i trosatnu igraonicu u Brodu na Kupi.
Dijete treba do 31. 08. 2013. godine navršiti tri godine.
Natječaju podliježu i djeca koja su sadašnji polaznici vrtića.
Natječaj će biti objavljen preko Radija Gorski kotar, putem oglasnih ploča vrtića
i putem Novog lista i web stranice vrtića i Grada. Natječaj će sadržavati mjesto i
vrijeme upisa i broj djece koji se planira primiti po mjestima rada, zatim
potrebne dokumente koji se prilažu, vrijeme i mjesto objave rezultata i druge
specifične uvjete ako postoje.
Upisi u Dječji vrtić ''Hlojkica'' u Delnicama provodit će se od 20. svibnja do 31.
svibnja 2013. godine svakom radnim danom od 8 – 15 sati, a za igraonicu u
Brodu na Kupi u tajništvu Osnovne škole.
Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Vrtića 17. lipnja 2013. godine.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.
1
3. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS
Članak 4.
Uz zahtjev za upis roditelji trebaju dostaviti :
Obavezna dokumentacija:
1. presliku rodnog lista ili izvod iz matice rođenih djeteta
2. potvrdu o prijavljenom prebivalištu djeteta
3. presliku osobne iskaznice oba roditelja / uzdržavatelja
4. potvrdu o prijavljenom prebivalištu jednog roditelja / uzdržavatelja
Dodatna dokumentacija:
- dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu, a to su:
1. preslika dokumenta da je dijete roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata,
2. preslika zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta,
3. preslika dokumenta o rastavi braka ili smrti roditelja djeteta,
4. preslika dokumenta kojim se utvrđuje status samohranog roditelja
5. preslika dokumenta kojim se utvrđuje da je dijete uzeto na uzdržavanje,
6. potvrda o zaposlenju roditelja ili skrbnika i na uvid radna knjižica ili preslika
7. potvrda o prosjeku plaće u zadnja tri mjeseca ovjerena od poslodavca
8. preslika Rješenja o dječjem doplatku (novo)
9. suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice
4. UPISNI KRITERIJI
Članak 5.
Mjerila za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe u skladu s
člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( N.N. 10/97. i 107/07.) i u skladu s
člankom 14. Statuta Grada Delnica i odluci Gradskog vijeća Grada Delnica o načinu
ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić «Hlojkica» od 19. svibnja 1999. godine
su:
1. Djeca roditelja žrtve ili invalida domovinskog rata
2. Djeca iz obitelji s troje ili više djece
3. Djeca oba zaposlena roditelja
4. Djeca s teškoćama u razvoju
5. Djeca samohranih zaposlenih roditelja
6. Djeca uzeta na uzdržavanje
7. Djeca u godini prije polaska u školu
8. Djeca roditelja koja primaju dječji doplatak
2
5. BODOVNI KRITERIJI
Članak 6.
Predlaže se bodovni kriterij prema slijedećem modelu:
-
-
za dijete invalida Domovinskog rata – izravan upis bez obzira na ostale prednosti.
Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku odgovarajućeg rješenja
nadležne ustanove.
-
svako dijete u obitelji vrednuje se jednim bodom za svako dijete. Broj djece
upisuje se u prijavu.
-
djeca zaposlenih roditelja – vrednuje se s 3 boda za svakog zaposlenog roditelja ili s
3 boda za jednog zaposlenog roditelja. Za ostvarivanje ove prednosti dostavlja se
potvrda o zaposlenju.
-
djeca s teškoćama u razvoju – upisuju se izravno bez obzira na ostale prednosti ako
su stara najmanje dvije godine prije polaska u školu. Uz predočenje dokaza mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili
odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i
vještaka, u redovnu skupinu mogu se upisati djeca s posebnim potrebama koja s
obzirom na vrstu i stupanj teškoće mogu savladati osnove programa s ostalom djecom
u skupini. Uz osnovnu teškoću ne smije imati dodatne teškoće osim lakših poremećaja
glasovno-govorne komunikacije. U odgojnu skupinu može se uključiti samo jedno
dijete s teškoćama u razvoju i tada se broj djece u redovnoj skupini smanjuje za dvoje.
djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje – vrednuju se s 5 bodova.
Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku dokaza da je roditelj
samohrani ili da je dijete uzeto na uzdržavanje.
- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – vrednuju se s 3 boda.
-
djeca roditelja koji primaju dječji doplatak – vrednuju se s 1 bodom. Za
ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku rješenja.
-
Djeca koja nisu upisana u DV „Hlojkica“ na prošlogodišnjim upisima, a
zadovoljavaju kriterije – vrednuju se s 1 bodom.
Članak 7.
Na osnovu navedenih kriterija za svako dijete utvrđuje se broj bodova koji služi za
utvrđivanje mjesta na ljestvici poretka ako se prilikom upisa prijavi više djece od planiranog.
Ako se na ljestvici poretka nađe više djece s istim brojem bodova od planiranog broja za upis
primit će se prvenstveno dijete u godini prije polaska u školu ili ukoliko je mlađe, ono čiji
roditelj ima manji prihod po članu obitelji, što dokazuje potvrdama o dohotku i imovini.
3
6. UPISI U PROGRAM PREDŠKOLE
Članak 8.
Program predškole namijenjen je djeci koja do 1. travnja tekuće godine navršavaju
šest godina i koja nisu obuhvaćena redovnim programom predškolskog odgoja.
Program predškole provodi se u razdoblju od 15. listopada do 15. svibnja u trajanju od 250
sati u skladu s radom dječjeg vrtića.
Program je moguće provesti sa 150 sati u iznimnim okolnostima.
Upisi u program predškole provode se u sklopu upisa za vrtić.
U program predškole primaju se sva prijavljena djeca s područja delničke samouprave.
7. UPISNO POVJERENSTVO
Članak 9.
Upisno povjerenstvo čine :
1.
2.
3.
4.
Socijalni radnik centra za socijalnu skrb Delnice
Stručni suradnik - član Upravnog vijeća
Predsjednik Upravnog vijeća Vrtića
Član Upravnog vijeća Vrtića od strane roditelja
Upisno povjerenstvo zaprima dokumentaciju, provodi odabir djece prema mjerilima
upisa i po okončanju postupka rezultate dostavlja Odgojiteljskom vijeću, Upravnom vijeću i
Osnivaču.
8. UPISI TIJEKOM GODINE
Članak 10.
Ukoliko se skupine ne popune u upisnom roku prema predloženom planu tijekom
pedagoške godine vršit će se popunjavanje skupina.
Ukoliko se tokom godine ispiše dijete iz nekog programa na njegovo mjesto će se
primiti prvo dijete s liste čekanja u skladu s kriterijima za upis. Odluku o tome donosi
ravnatelj.
KLASA: 601-01/13-01/10
URBROJ: 2112-01-01-13-01
Predsjednik Upravnog vijeća:
Franjo Jakovac
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content