close

Enter

Log in using OpenID

Arnika Veterina katalog

embedDownload
remedia
veterinaria
remedia
veterinaria
sadraj:
1
Antibiotici
2
Antiparazitici
3
4
5
Ampidexalone
Colisultrix
Peni DHS
Remacycline LA
Ronaxan
Suanovil
Stomorgil
Eprinex
Eqvalan
Frontline Spot-On
Frontline Combo
Frontline spray
Ivomec super
Protuupalni lijekovi
Ketofen 1%
Ketofen 10%
Vakcine
Eurican DHPPI2-L
Leucorifelin
Primodog
Rabisin
Stimulatori, vitamini i
mineralni pripravci
Biodyl
Cofacalcium
remedia
veterinaria
1
antibiotici
antibiotici
Ampidexalone
Antibiotik, pripravak protuupalnog djelovanja za upotrebu u veterini
SASTAV
100 ml injekcijske suspenzije sadrava:
8,7 g ampicilina (u obliku trihidrata),
25.000.000 i.j. kolistina (u obliku sulfata) i
25,0 mg deksametazona
DJELOVANJE
INDIKACIJE
Mehanizam djelovanja beta-laktamskih antibiotika, a prema tome i
ampicilina, temelji se na inhibiciji izgradnje bakterijskog zida, koji
zbog toga puca, pa dolazi do propadanja bakterija. Beta-laktamski
antibiotici sprjeèavaju izgradnju bakterijske stijenke na naèin što
inaktiviraju transpeptidazu, enzim odgovoran za sintezu
peptidoglikana (mukopeptida) koji se ugraðuju u bakterijsku stijenku.
Zbog toga su beta-laktamski antibiotici baktericidnih svojstava koji su
uèinkoviti samo u fazi rasta, pa ih je uputno primjeniti što ranije u
prvoj fazi bolesti. Tada su i najuèinkovitiji, jer su upravo tada uvjeti za
rast i razvoj bakterija najpovoljniji (prisustvo krvi, gnoja, tvari nastale
autolizom tkiva i sl.) Sve navedene osobine daju znaèajne prednosti
ovim antibioticima.
Kolistin posjeduje polariziranu molekulu (jedan lipofilni i jedan
lipofobni dio). Svojim lipofilnim dijelom se trenutno i selektivno vee
za fosfatne skupine fosfolipida u sklopu citoplazmine membrane
osjetljivih bakterija èime membrana gubi svoju funkciju i svojstva
osmotske barijere. Isto ima za posljedicu izlazak i gubitak
makromolekula (purina, pirimidina i drugih za ivot bakterije vanih
molekula) i anorganskih iona (npr. kalija i natrija) te ulazak vode iz
izvanstaniènog prostora zbog èega dolazi do lize i smrti. Po svom
tipu djelovanja kolistin u terapijskim koncentracijama (0,01-8 µg/ml)
se odlikuje baktericidnim svojstvima. Baktericidni uèinak nastupa
brzo te zahvaæa podjednako bakterije koje miruju, kao i one koje se
dijele. Osim toga, kolistin ima i sposobnost da u tjelesnim tekuæinama
kemijskim naèinom neutralizira endotoksine koje luèe gramnegativne bakterije. Ovo se svojstvo temelji na interakciji izmeðu
kationskog dijela molekule kolistina i anionskog dijela endotoksina,
što još jaèe opravdava primjenu kolistina tijekom infekcija
uzrokovanih gram-negativnim bakterijama.
Protuupalno djelovanje deksametazona odvija se na staniènoj razini
preko receptora na staniènoj membrani i citoplazminih receptora u
stanici, što se oèituje u stimulaciji stvaranja lipokortina, proteina koji
inhibira enzim fosfolipazu A2 u staniènoj membrani. Ovime se remeti
otpuštanje arahidonske kiseline, a time i dovodi posredno do
redukcije stvaranja novih upalnih medijatora tipa ciklooksigenaze
(tromboksana A2 /TxA2/, prostaciklina /PGI2/, prostaglandina E2 i F2a )
i lipoksigenaze (leukotrijena i hemotaktiènih supstancija). Ovime
deksametazon smanjuje upalu, bez ikakvog utjecaja na ulogu
leukocita. Protuupalnom uèinku vjerojatno pridonosi i smanjenje
propusnosti kapilara, uvjetovano smanjenim otpuštanjem histamina
iz bazofila.
Ampidexalone je indiciran kod goveda, ovaca, konja i svinja,
naroèito mladih ivotinja, tijekom lijeèenja bolesti koje prate upalne
reakcije uzrokovane primarnim i sekundarnim infekcijama probavnog,
dišnog i mokraænog sustava izazvane mikroorganizmima osjetljivim
na ampicilin i kolistin poput bakterije Escherichia coli i bakterija iz
rodova Staphylococcus, Streptococcus, Clostridium, Erysipelothrix,
Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, Shigella, Pseudomonas i dr.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
PRIMJENA I DOZE
Primjenjuje se i.m., s.c. ili i.p. u dozi od 1 ml/10 kg tjelesne mase,
svakih 12 sati tijekom 3 uzastopna dana. Lijek se i.m. mora
ubrizgavati usporeno. Ako doza prelazi 20 ml uputno je ukupnu
kolièinu lijeka ubrizgati na dva ili više mjesta, kako ne bi došlo do
ošteæenja tkiva.
KONTRAINDIKACIJE
Ampidexalone se ne smije primejniti i.v.. Ne smije se koristiti za
lijeèenje glodavaca (hrèaka, zamorèiæa, gerbila, kuniæa, èinèila) te
ivotinja za koje je poznato da su preosjetljive na kolistin i betalaktamske antibiotike (penicilini, cefalosporini, cefamicini i dr.). Lijek
se ne smije primjenjivati kod ivotinja s ošteæenom funkcijom
bubrega praæenom anurijom i oligurijom, ni tijekom istovremenog
lijeèenja s tetraciklinima, kloramfenikolom, makrolidima i
linkozamidima. Zbog sadranog deksametazona Ampidexalone ne
treba primjenjivati u ivotinja tijekom druge polovine gravidnosti,
ubrzo nakon kirurških zahvata (ometa zaraštavanje svjeih rana),
ivotinjama sa sepsom, ivotinjama s ulceroznim gastroenteritisom i
keratitisom, ivotinjama s dijabetes melitusom te istovremeno s
cjepivima.
NUSPOJAVE
Moguæe su reakcije preosjetljivosti.
KARENCIJA
Meso i ostale jestive iznutrice: tijekom primjene i još 21 dan nakon
posljednje primjene lijeka.
Mlijeko: tijekom primjene te još devet izmuaja nakon posljednjeg
lijeèenja.
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Ampidexalone
NAPOMENA
Prije korištenja boèicu s lijekom treba dobro protresti.
Na mjestu ubrizgavanja nastaje prolazno oteèenje.
Ukoliko se kod lijeèenjih ivotinja uoèe znakovi preosjetljivosti, treba
odmah prekinuti lijeèenje i u teim sluèajevima odmah primjeniti
adrenalin i antihistaminike.
Kod osoba osjetljivih na beta-laktamske antibiotike tijekom rukovanja
ovim lijekom moe doæi do kontaktnog dermatitisa pa treba
izbjegavati dodir lijeka s koom. Nakon završenog rukovanja s
lijekom ruke treba oprati.
ÈUVANJE
Lijek se èuva na tamnom mjestu, pri temperaturi do 25oC i izvan
dohvata djece.
ROK UPOTREBE
Oznaèen je na ambalai.
NAÈIN IZDAVANJA
Lijek se izdaje na recept.
PAKIRANJE
Boèice sa 100 ml
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antibiotici
Colisultrix
Antibiotik
za veterinarsku upotrebu
SASTAV
100 g praška sadrava
3,75 g trimetoprima i
50.000.000 i.j. kolistina u obliku sulfata.
DJELOVANJE
KONTRAINDIKACIJE
Mehanizam djelovanja trimetoprima temelji se na kompetitivnoj
inhibiciji dihidrofolat-reduktaze, enzima koji katalizira redukciju
dihidrofolne kiseline u tetrahidrofolnu (foliènu) kiselinu.
Tetrahidrofolna kiselina ima vanu ulogu u sintezi purinskih i
pirimidinskih nukleotida, neophodnih komponenti za izgradnju DNK.
Inhibicijom enzima dihidrofolat-reduktaze sprjeèava se sinteza DNK
potrebna za diobu bakterije. Trimetoprim, kao i svi drugi
diaminopirimidini ima bakteriostatski uèinak prema osjetljivim
bakterijama. Trimetoprim se odlikuje selektivnim djelovanjem na
bakterije u odnosu na stanice makroorganizama, koje se oèituje u
njihovom mnogo (40.000 – 100.000) puta veæem afinitetu prema
dihidrofolat-reduktazi bakterija nego stanica organizama. Potrebna je
i do 100.000 puta veæa koncentracija trimetoprima za inhibiciju 50%
ljudskog enzima u odnosu na enzim bakterija što ujedno govori u
prilog bezopasnosti primjene lijeka.
Kolistin posjeduje polariziranu molekulu (jedan lipofilni i jedan
lipofobni dio). Svojim lipofilnim dijelom se trenutno i selektivno vee
za fosfatne skupine fosfolipida u sklopu citoplazmine membrane
osjetljivih bakterija èime membrana gubi svoju funkciju i svojstva
osmotske barijere. Isto ima za posljedicu izlazak i gubitak
makromolekula (purina, pirimidina i drugih za ivot bakterije vanih
molekula) i anorganskih iona (npr. kalija i natrija) te ulazak vode iz
izvanstaniènog prostora zbog èega dolazi do lize i smrti. Po svom
tipu djelovanja kolistin se u terapijskim koncentracijama (0,018 µg/ml) odlikuje baktericidnim svojstvima. Baktericidni uèinak
nastupa brzo te zahvaæa podjednako bakterije koje miruju, kao i one
koje se dijele. Osim toga, kolistin ima i sposobnost da u tjelesnim
tekuæinama kemijskim naèinom neutralizira endotoksine koje luèe
gram-negativne bakterije. Ovo se svojstvo temelji na interakciji
izmeðu kationskog dijela molekule kolistina i anionskog dijela
endotoksina, što još jaèe opravdava primjenu kolistina tijekom
infekcija uzrokovanih gram-negativnim bakterijama.
Colisultrix je kontraindicirano primjenjivati ivotinjama:
- preosjetljivim na kolistin i/ili diaminopirimidine,
- s poremeæenom funkcijom jetre i/ili bubrega,
- istovremeno s folnom kiselinom, para-aminobenzojevom
kiselinom, antikoagulansima, paraldehidom, nedepolarizirajuæim
blokatorima acetilholina, kao i aminoglikozidnim antibioticima.
NUSPOJAVE
Moguæe su reakcije preosjetljivosti.
KARENCIJA
Meso i jestive iznutrice: za vrijeme primjene i još sedam dana nakon
posljednje primjene lijeka.
Jaja: lijek se ne primjenjuje u nesilica èija se jaja koriste za ljudsku
prehranu.
NAPOMENA
Ukoliko se primjete znaci preosjetljivosti, treba odmah prekinuti
lijeèenje.
Kod osoba osjetljivih na kolistin i/ili diaminopirimidine tijekom
rukovanja Colisustrixom, moe nastati kontaktni dermatitis. Nakon
rukovanja treba oprati ruke. Nakon otvaranja boèice ostatak lijeka se
mora utrošiti u roku sljedeæih 14 dana.
ÈUVANJE
Lijek se èuva na suhom i tamnom mjestu, pri temperaturi do 25oC i
izvan dohvata djece.
ROK UPOTREBE
Oznaèen je na ambalai.
NAÈIN IZDAVANJA
INDIKACIJE
Colisultrix je indiciran kod teladi, janjadi, jaradi, svinja, peradi i
kuniæa u terapiji bakterijskih infekcija probavnog i dišnog sustava
uzrokovanih bakterijama osjetljivim na trimetoprim i kolistin, kao što
su: bakterija Escherichia coli te bakterije iz rodova Pseudomonas,
Haemophilus, Pasteurella, Bordetella, Salmonella, Shigella,
Klebsiella, Staphylococcus i Streptococcus i dr.
Lijek se izdaje na recept.
PAKIRANJE
Vreæice sa 100 g.
PRIMJENA I DOZE
Colisultrix se primjenjuje kod teladi, jaradi, janjadi, svinja i kuniæa u
kolièini od 1 do 1,25 g/10 kg tjelesne mase 2 puta na dan, s tim da
dnevna doza po ivotinji ne smije biti veæa od 30 g. Kod peradi se
daje u dozi od 1 do 2 g/l vode za piæe, ovisno o dobi ivotinja. Kod
mlade peradi u poèetku tova doza ne smije biti veæa od 1 g/l vode.
Colisultrix se u peradi primjenjuje p.o. Uvijek se priprema svjea
otopina. U ostalih ivotinja se daje u tekuæoj hrani svakih 12 sati,
tijekom 3 dana.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antibiotici
Peni DHS
Antibiotik
za veterinarsku upotrebu
SASTAV
100 ml injekcijske suspenzije sadrava:
20.000.000 i.j. prokain-benzilpenicilina (što odgovara 11,4 g benzilpenicilin baze) i
20,0 g dihidrostreptomicin-sulfata (što odgovara 16,4 g dihidrostreptomicin baze).
DJELOVANJE
NUSPOJAVE
Benzilpenicilini inhibiraju izgradnju bakterijske stijenke, tako što
inaktiviraju transpeptidazu, enzim odgovoran za sintezu
peptidoglikana (mukopeptida) koji se ugraðuju u stijenku. Kako
stijenka ne moe pratiti rast i razvoj bakterije ona puca, pa dolazi do
propadanja bakterija. Benzilpenicilini su uèinkoviti samo tijekom
rasta, kada su uvjeti za rast i razvoj bakterija najpovoljniji (prisustvo
krvi, gnoja, proizvodi autolize tkiva i sl.), pa ih je uputno primjeniti što
ranije u prvoj fazi bolesti.
Dihidrostreptomicin nakon prodiranja kroz bakterijsku stijenku (u
veæim koncentracijama razara bakterijsku stijenku, pa je tada
sinergist penicilinu) ireverzibilno se vee za 30S subjedinicu
bakterijskih ribosoma nakon èega èime se uzrokuje pogrešno
oèitavanje kodona na mRNK. Isto ima za posljedicu pogrešnu
ugradnju sljedeæe aminokiselline u peptidni lanac i samim time i do
sinteze pogrešnog proteina zbog èega bakterija i propada. Zbog
širokog spektra djelovanja antibiotici ovog pripravka uèinkoviti su
protiv veæine gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija
(streptokoka, penumokoka, stafilokoka, korinebakterija, klostridija,
leptospira, pasterela, salmonela, brucela, šigela, E. coli, B. anthracis,
L. monocytogenes, Mycobacterium i dr.).
Sporadièno se javljaju u obliku :
- alergijskih reakcija kod ivotinja osjetljivih na beta-laktamske
antibiotike,
- kod svinja moe doæi do rasta temperature, drhtanja, povraæanja i
gubitka apetita; znakovi nestaju veæ za 24 sata
- gravidne krmaèe mogu pobaciti.
INDIKACIJE
Zahvaljujuæi sinergistièkom djelovanju benzilpenicilina i
dihidrostreptomicina PENI DHS COOPHAVET je indiciran kod konja,
goveda, ovaca, koza i svinja u lijeèenju primarnih i sekundarnih
miješanih infekcija izazvanih mikroorganizmima osjetljivim na ove
antibiotike.
KARENCIJA
Meso i jestive iznutrice svih ivotinja: tijekom primjene i još 30 dana
od posljednje primjene.
Mlijeko krava i koza: tijekom primjene i još 4 dana ili 8 munji.
Mlijeko ovaca: lijek se ne smije davati ovcama èije se mlijeko koristi
za ljudsku prehranu.
NAPOMENA
Sadraj boèice prije upotrebe treba dobro protresti.
ÈUVANJE
Lijek se èuva na suhom mjestu, zaštiæeno od svjetlosti, pri
temperaturi do 25oC i izvan dohvata djece.
ROK UPOTREBE
Oznaèen je na pakiranju.
NAÈIN IZDAVANJA
Lijek se izdaje na recept.
PRIMJENA I DOZE
PAKIRANJE
Lijek se primjenjuje i.m. i to:
- konjima, govedima i odraslim svinjama: 1 ml/10 kg tjelesne mase
(što odgovara 20.000 i.j. benzilpenicilina i 20 mg/kg tj. mase
dihidrostreptomicina) i
- ovcama, kozama i mladim ivotinjama: 1 - 2,5 ml/10 kg tjelesne
mase/dan (što odgovara 20.000 - 50.000 i.j. benzilpenicilina i 20 50 mg/kg tj. mase dihidrostreptomicina).
Primjenjuje se svaka 24 sata tijekom 3 do 5 dana. Za mjesto
primjene preporuèuje se lijeva strana vrata. S obzirom da visoke
doze mogu uzrokovati na mjestu primjene lokalnu reakciju,
preporuèuje se kod goveda i konja na jedno mjesto ubrizgati ne više
od 20 ml, kod svinja ne više od 10 ml, a kod ovaca i koza ne više od
5 ml.
Boce sa 100 ml
KONTRAINDIKACIJE
PENI DHS COOPHAVET ne smije se davati ivotinjama alergiènim
na betalaktamske antibiotike (peniciline, cefalosporine, cefamicine i
dr.), zbog unakrine preosjetljivosti te kod ivotinja s teškim
ošteæenjem bubrega praæenih anurijom i oligurijom.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antibiotici
Remacycline LA
Antibiotik
za veterinarsku upotrebu
SASTAV
100 ml injekcijske otopine sadrava 20,0 g oksitetraciklina.
DJELOVANJE
NAPOMENA
Mehanizam djelovanja oksitetraciklina temelji se na inhibiciji
„elongacijske“ faze sinteze proteina. Nakon prodiranja u citoplazmu
bakterije, oksitetraciklin blokira vezivanje aminoacil-tRNK na m-RNKribosom kompleks u poèetnoj fazi sinteze proteina, pa samim time
sprjeèava vezivanje aminokiselina na polipeptidni lanac. Ovime se
sprjeèava sinteza proteina te dolazi do postupnog propadanja
bakterije. Po svom tipu djelovanja oksitetraciklin je bakteriostatik. U
veæim koncentracijama moe imati i baktericidni uèinak.
Oksitetraciklin ima široki spektar uèinkovitosti pa djeluje osim na
gram-pozitivne i gram-negativne bakterije i na rikecije, klamidije i
neke protozoa (kokcidije i bièaše iz roda Hexamita).
REMACYCLINE LA omoguæava produeno djelovanje koje traje tri
do pet dana, tako da je za uspješno lijeèenje najèešæe dovoljna
jednokratna primjena.
Na mjestu ubrizgavanja moe se pojaviti prolazno oteèenje.
Ukoliko se kod ivotinja primjete znaci preosjetljivosti, treba odmah
prekinuti lijeèenje i u teim sluèajevima odmah dati adrenalin,
antihistaminike, kofein i eventualno kortikosteroid.
Kod osoba osjetljivih na oksitetraciklin tijekom rukovanja primjene
Remacyclinom LA, moe nastati kontaktni dermatitis. Treba
izbjegavati dodir lijeka s koom te nakon svakog rukovanja lijekom
treba oprati ruke. Nakon otvaranja boèice ostatak se mora utrošiti u
roku od 14 dana.
ÈUVANJE
Lijek se èuva na suhom i tamnom mjestu, pri temperaturi do 25oC.
Nakon otvaranja boèice, lijek treba èuvati pri temperaturi 2 - 8oC.
ROK UPOTREBE
INDIKACIJE
Lijeèenje i sprjeèavanje infekcija goveda, ovaca i svinja i to primarnih
i sekundarnih infekcija probavnog i dišnog sustava, zglobova kao i
drugih infekcija izazvanih mikroorganizmima osjetljivim na
oksitetraciklin kao što su Escherichia coli te oni iz rodova Bordetella,
Campylobacter, Chlamydia,, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella,
Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus i Streptococcus.
Oznaèen je na ambalai.
NAÈIN IZDAVANJA
Lijek se izdaje na recept.
PAKIRANJE
Boèice sa 100 ml.
PRIMJENA I DOZE
Primjenjuje se jednokratno duboko i.m. u dozi od 1 ml/10 kg tjelesne
mase.
Kod goveda na jedno mjesto ne smije se ubrigati više od 20 ml, kod
svinja ne više od 10 ml, a kod ovaca ne više od 5 ml.
KONTRAINDIKACIJE
Lijek se ne primjenjuje kod ivotinja za koje se zna ili sumnja da su
preosjetljive na tetracikline te kod ivotinja s ošteæenom funkcijom
bubrega i/ili jetre. Lijek se ne primjenjuje istovremeno s drugim
lijekovima, naroèito onim koji sadravaju dvovalentne i trovalentne
soli, betalaktamskim antibioticima, kvinolonima, kloramfenikol-natrij
sukcinatom, cikloserinom, aminofilinom, topljivim barbituratima i
antacidima.
NUSPOJAVE
Kod mladih ivotinja moe se pojaviti utosmeðe obojenje zuba.
Moguæe su reakcije preosjetljivosti.
KARENCIJA
Meso i jestiva tkiva nisu za ljudsku prehranu tijekom lijeèenja i još 21
dan nakon posljednje primjene.
Mlijeko nije za ljudsku prehranu tijekom lijeèenja i još sedam dana
nakon posljednje primjene.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antibiotici
Ronaxan
tablete 20/100/250Tablete za preoralnu primjenu
Antibiotik sustavnog djelovanja
tetraciklin, doksiciklin
za maèke i pse
SASATAV
RONAXAN TABLETE 20 - za maèke i male pse
1 tableta Ronaxan 20, svjetloute do ute boje, mase 0.1 g sadrava:
Doksiciklina u obliku doksiciklin hiklata............................... 20 mg
Nosaè koliko je dostatno...............................................do 100 mg
Pomoæne tvari: mikrokristalna celuloza, maltodekstrin saharoza, silikagel koloidni, magnezijev stearat i laktoza.
20 mg doksiciklina odgovara 23 mg doksiciklin hiklata
RONAXAN TABLETE 100 – za srednje velike pse
1 tableta Ronaxan 100, svjetloute do ute boje, mase 0.5 g sadrava:
Doksiciklina u obliku doksicilin hiklata.............................. 100 mg
Nosaè koliko je dostatno...............................................do 500 mg
Pomoæne tvari: mikrokristalna celuloza, maltodekstrin saharoza, silikagel koloidni, magnezijev stearat i laktoza.
100 mg doksiciklina odgovara 115 mg doksiciklin hiklata
RONAXAN TABLETE 250 – za velike pse
1 tableta Ronaxan 250, svjetloute do ute boje, mase 1.25 g sadrava:
Doksiciklina u obliku doksicilin hiklata.............................. 250 mg
Nosaè koliko je dostatno.............................................do 1250 mg
Pomoæne tvari: mikrokristalna celuloza, maltodekstrin saharoza, silikagel koloidni, magnezijev stearat, tiamin hidroklorid,
osušeni aktivni kvasac i laktoza.
250 mg doksiciklina odgovara 258 mg doksiciklin hiklata
DJELOVANJE
KONTRAINDIKACIJE
Doksiciklin je ciklinski antibiotik širokog antimikrobnog spektra iz
skupine tetraciklina II generacije. Na gram-pozitivne i gram-negativne
uzroènike djeluje bakteriostatski. U osjetljivih bakterija, kao što su
vrste iz rodova - Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterium,
Actinomyces, Pasteurella, Bordetella, Acinetobacter, Mycoplasma,
Bacteroides i Clostridium, doksiciklin sprjeèava sintezu bjelanèevina
blokirajuæi vezanje tRNA na kompleks mRNA-ribosom.
Nakon peroralnog davanja doksiciklin se iz crijeva brzo i opseno
resorbira, a vršnu koncentraciju u serumu dostigne za 3 sata (pas).
Buduæi da je izrazito liposolubilan distribuira se intracelularno, a
volumen raspodjele iznosi 1.72 L/kg. Biološka raspoloivost
doksiciklina u pasa iznosi 45% (doza 10 mg/kg/24 sata, tijekom 5
dana). Iz organizma se sporo izluèuje. Poluvrijeme eliminacije iz
plazme iznosi u psa 10 sati, a u maèke 8 sati. Doksiciklin se
ogranièeno razgraðuje, izluèuje se putem uèi tj. izmetom, a u veæoj
kolièini mokraæom.
Ronaxan tablete ne smiju se davati:
- gravidnim ivotinjama
- psima i maèkama s teškim ošteæenjima jetre i bubrega
- ivotinjama koje oteano uzimaju hranu i vodu, koje povraæaju ili
lee od iznemoglosti
- ivotinjama koje su preosjetljive na pripravak ili na sastojke
tableta. Alergijske reakcije izuzetno su rijetke.
Lakše infekcije
Teške infekcije
doksiciklin doza
10 mg/kg t.m., 1 x na dan
10 mg/kg t.m., 2 x na dan
INDIKACIJE
Lakše infekcije
Teške infekcije
10 mg/kg t.m., 1 x na dan
10 mg/kg t.m., 2 x na dan
Lakše infekcije
Teške infekcije
10 mg/kg t.m., 1 x na dan
10 mg/kg t.m., 2 x na dan
Lijeèenje akutnih i subakutnih infekcija uzrokovanih bakterijama
osjetljivim na doksiciklin:
- infekcije dišnog sustava: rinitis, tonzilitis, bronhopneumonija,
posebno u maèaka,
- infekcije koe: inficirane rane, gnojni dermatitis, flegmone,
apscesi, ozljede mekuši i dr.,
- infekcije mokraænih organa: cistitis, prostatitis,
- infekcije spolnih organa: metritis, puerperijske infekcije, sprjeèavanje infekcija nakon operacijskih zahvata (kastracija,
hematom uške, tonzilektomija i dr.)
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Ronaxan tablete se maèkama i psima daju p.o. Tableta se daje u
hrani, sakrivena u komadu mesa, kobasice, sira i sliènom zalogaju.
Ovisno o teini infekcije Ronaxan tablete daju se u sljedeæim
dozama:
Ronaxan 20 tableta
1 tabl/2kg t.m., 1 x na dan
1 tabl/2kg t.m., 2 x na dan
Ronaxan 100 tableta
1 tabl/10kg t.m., 1 x na dan
1 tabl/10kg t.m., 2 x na dan
Ronaxan 250 tableta
1 tabl/25kg t.m., 1 x na dan
1 tabl/25kg t.m., 2 x na dan
Lijeèenje akutnih infekcija najèešæe traje oko 5 dana, a kroniènih od 8
do 10 dana.
NUSPOJAVE
Ako se tablete ne daju zajedno s hranom, isto moe imati za
posljedicu i nastanak i vrijedi sluznice jednjaka.
Ako ivotinje ne uzimaju dovoljno tekuæine, poveæana je opasnost
ošteæenja bubrega.
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Ronaxan
Tetraciklini mogu trajno obojiti zube, te ih ne treba davati štenadi i
maèiæima u vrijeme razvoja. Afinitet doksiciklina prema kalciju slabiji
je u odnosu na tetracikline pa je opasnost od nuspojava mala.
KARENCIJA
NAPOMENE I MJERE OPREZA
NAÈIN ÈUVANJA
Kada nakon dvodnevnog lijeèenja ne uoèavamo poboljšanje, moe
se pretpostaviti da se radi o infekciji uzrokovanoj bakterijama koje
nisu osjetljive na doksiciklin. Bakterije otporne na doksiciklin
najèešæe su krino rezistentne na druge tetracikline. Na doksiciklin su
èesto neosjetljive bakterije E. coli i neke vrste rodova Klebsiella,
Proteus i Pseudomonas.
Sigurnost primjene doksiciklin hiklata vrlo je dobra, a povraæanje se
javlja samo u ivotinja koje su primile peterostroku veæu dozu od
terapijske doze.
ivotinje se za vrijeme i neposredno nakon lijeèenja ne smiju izlagati
suncu, u protivnom moe nastati fotodermatitis osobito na slabo
pigmentiranim dijelovima koe.
Laboratorijskim istraivanjima nije otkriven teratogeni ili
embriotoksièni uèinak doksiciklina u štakora i kuniæa.
Nije propisana jer se lijek ne daje ivotinjama koje se koriste za
prehranu ljudi
Na tamnom i suhom mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25oC) i izvan
dohvata djece.
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi:
Ronaxan 20 i Ronaxan 100 u izvornoj ambalai 3 godine
Ronaxan 250 u izvornoj ambalai 2 godine
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se na veterinarski recept
PAKIRANJE
Kartonska kutija sa 1 blistera (PVC/alufolija) po 10 tableta
Kartonska kutija sa 2 blisterom (PVC/alufolija) po 10 tableta
INTERAKCIJE
- Pri usporednoj primjeni doksiciklin koèi antimikrobni uèinak ?laktamskih antibiotika.
- Dvovalentni i trovalentni kationi (npr. Iz mlijeènih proizvoda)
umanjuju resorpciju doksiciklina iz eluca i crijeva predmda znatno
manje od oksitetraciklina.
- Usporednu primjenu doksiciklina te adsorbansa i antacida treba
izbjegavati jer se u protivnom umanjuje biološka dostupnost.
- Ukoliko se usporedno primjenjuju barbiturati ili fenitoin, doksiciklin
æe se iz organizama izluèivati bre, tj. skratit æe se vrijeme
polueliminacije.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska
ATCvet-cod
QJ01AA02
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antibiotici
Suanovil
injekcijska otopina
Antibiotik sustavnog djelovanja
makrolid, spiramicin
za goveda, svinje, ovce i koze
SASTAV
Jedan mL injekcijske otopine Suanovil 20 sadrava:
Spiramicin600.000 i.j.*
Pomoæne tvari: benzilni alkohol (41.6 mg), monometil-acetamid (90%-tna otopina) i voda za injekcije.
* 30.000 i.j. = 10 mg spiramicina
DJELOVANJE
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Spiramicin je bakteriostatski antibiotik iz skupine makrolida. Koèi
prekomjeran rast i razmnoavanje brojnih vrsta Gram-pozitivnih
(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Enterococcus spp.,
Pneumococcus spp., Arcanobacterium pyogenes, Erysipelothrix
rhusiopathiae i dr.) i pojedinih Gram-negativnih (Mannheimia
haemolytica, Pasteurella multocida, Actinobacillus spp.) bakterija.
Spiramicin je uèinkovit protiv mikoplazmi, toksoplazme, rikecija,
leptospira i klostridija. U osjetljivim bakterijama inhibira sintezu
proteina veuæi se na 50 S ribosomsku podjedinicu. Kao i drugi
makrolidi spiramicin u krvotoku postie bakteriostatske, a u tkivima
baktericidne koncentracije. Suanovil® je uèinkovit protiv bakterija s
umanjenim metabolizmom. Ovaj makrolid koncentrira se u pluæima,
bronhalnoj sluzi, slini, jetri, uèi, slezeni, bubrezima, osobito u
makrofagima i granulocitima. Iz tkiva se sporo eliminira što pridonosi
njegovom antimikrobnom uèinku. Najveæi dio doze Suanovil®-a izluèi
se uèi, slinom i izmetom.
Prije uporabe boèica s lijekom mora se protresti. Za primjenu treba
koristiti sterilne i potpuno suhe brizgalice i igle. Lijek se daje duboko
i.m., najpovoljnije u mišiæe vrata. Doza Suanovil-a 20 za goveda je 5
mL/100 kg t.m. (30.000 i.j. spiramicina/kg), a za telad/junad, ovce,
koze i svinje je 5-6 mL/40 kg t.m. (75.000-90.000 i.j. spiramicina/kg).
INDIKACIJE
Goveda, ovce, koze
Bronhopneumonija i enzootska pneumonija, septikemije, enteritisi
uzrokovani Gram-pozitivnim bakterijama, mastitisi uzrokovani Grampozitivnim bakterijama - posebno stafilokokima i streptokokima
(pomoæno lijeèenje uz istodobnu i/mam terapiju), upala maternice,
pupka, upale zglobova, interdigitalne infekcije, panaricij i dr.
Svinje
Infekcije dišnih prohoda, enzootska bronhopneumonija, atrofièni
rinitis, vrbanac, MMA-sindrom krmaèa, klostridijski enteritisi,
leptospiroza, streptokokni dermatitis, neonatalne infekcije prasadi,
artritis te primarne i sekundarne infekcije probavnog sustava
uzrokovane Gram-pozitivnim bakterijama.
KONTRAINDIKACIJE
Suanovil 20 ne smije se dati:
- intravenski,
- jedinkama preosjetljivim na spiramicin ili druge makrolidne
antibiotike,
- kozama u veæoj dozi od preporuèene.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
Vrsta i kategorija ivotinje
telad/junad, ovce, koze i svinje
odrasla goveda
Suanovil 20
5-6 mL/40 kg
5 mL/100 kg
Lijeèenje treba ponoviti nakon 24 sata. Lijeèenje u pravilu traje 3 ili
više dana. Ako se daje veæa kolièina lijeka, npr. doza za odraslo
govedo, lijek treba rasporediti na 2-3 odvojena mjesta. Kozama se
na jednom mjestu daje najviše 5 mL.
NUSPOJAVE
Pojedine ivotinje kratko vrijeme nakon primjene Suanovil-a (5-10
min) oèituju bol.
Na mjestu primjene moe nastati mala oteklina koja za nekoliko dana
nestaje.
NAPOMENE, MJERE OPREZA, INTERAKCIJE I DR.
Sigurnost za ivotinje
Zbog sadraja benzilnog alkohola Suanovil 20 ne treba se davati
ivotinjama tijekom prvih 7 dana ivota.
- Predoziranje
Prilikom davanja prekomjerne doze moe nastati oteklina koja za
nekoliko dana nestaje.
- Graviditet i laktacija
Suanovil 20 smije se koristiti u gravidnih ivotinja i ivotinja u laktaciji.
- Interakcije
Spiramicin ne smije se dati istovremeno s antibioticima sliènog
mehanizma djelovanja (drugi makrolidi ili linkozamidi).
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Suanovil
Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek
Osobe preosjetljive na makrolide trebaju izbjegavati dodir Suanovil-a
s koom. Ako se koa zacrveni treba potraiti savjet/pomoæ lijeènika.
Nakon korištenja lijeka ruke treba oprati.
Sigurnost za okoliš
Suanovil 20 ne predstavlja opasnost za okoliš.
KARENCIJA
Meso, organi i druga jestiva tkiva:
21 dan.
Mlijeko:
7 dana.
Ako se krave muze 2 x dnevno, mlijeko se moe koristiti nakon 14-te
munje.
NAÈIN ÈUVANJA
Na tamnom mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25oC) i izvan dohvata
djece. Lijek se ne smije smrznuti.
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi, u izvornoj ambalai 2 godine.
POSTUPAK S OSTACIMA LIJEKA I PRAZNOM
AMBALAOM
S neiskorištenim lijekom i praznom ambalaom postupa se u skladu
sa Zakonom o otpadu.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se na veterinarski recept.
OPREMA
Kartonska kutija u kojoj je staklena boèica s 50, 100 i 250 mL
injekcijske otopine.
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska.
ATCvet kôd
QJ01FA02
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antibiotici
Stomorgyl
STOMORGYL 2
STOMORGYL 10
STOMORGYL 20
tablete za peroralnu primjenu
Antibiotik sustavnog djelovanja
kombinacija spiramicina i metronidazola
za pse i maèke
SASTAV
Jedna tableta Stomorgyl 2 ruièaste boje sadrava:
Spiramicin
150 000 i.j.
Metronidazol
25 mg
Ekscipijens koliko je dostatno do 1 tbl
Jedna tableta Stomorgyl 10 ruièaste boje sadrava:
Spiramicin
750 000 i.j.
Metronidazol
125 mg
Ekscipijens koliko je dostatno do 1 tbl
Jedna tableta Stomorgyl 20 ruièaste boje sadrava:
Spiramicin
1 500 000 i.j.
Metronidazol
250 mg
Ekscipijens koliko je dostatno do 1 tbl
Djelovanje
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Stomorgyl je kombinacija makrolidnog antibiotika spiramicina i
metronidazola. Spiramicin djeluje bakteriostatski, tj. koèi rast i
prekomjerno umnaanje brojnih Gram-pozitivnih bakterija i
mikoplazmi dok mu je uèinak na veæinu Gram-negativnih bakterija
slabiji. Kao i drugi makrolidi spiramicin koèi sintezu proteina, a u
bakterijama se vee za ribosomsku podjedinicu 50S. Metronidazol
aktivan je protiv Gram-negativnih i Gram-pozitivnih anaerobnih
bakterija (Bacteroides spp. i Fusobacterium spp.).
Metronidazol i spiramicin u spektru se nadopunjuju te njihova
kombinacija djeluje na sve patogene uzroènike upale usne šupljine.
Nakon peroralne primjene vršnu koncentraciju u plazmi spiramicin
postie nakon 2-4 sata. Najviša razina spiramicina poslije p.o. unosa
Stomorgyl tableta u slini je izmeðu 4. i 8. sata, pri èemu su
koncentracije trostruko veæe nego u plazmi. Najviše koncentracije
metronidazol postie u slini ranije (1 sat), a koncentracije su
identiène onima u plazmi. Obe djelatne tvari u slini postiu razine
koje su veæe od prosjeènih vrijednosti MIC90 za mikroorganizme
uzroènike upala usne šupljine u pasa i maèaka.
Stomorgyl tablete maèkama i psima daju se p.o., 1x na dan, u dozi
od 75.000 i.j. spiramicina/kg (23.4 mg/kg) i 12.5 mg
metronidazola/kg. Stomorgyl 2 tablete namjenjene su lijeèenju
maèaka i malih pasa, dok su Stomorgyl 10 i 20 prikladne za lijeèenje
srednje velikih i velikih pasa.
INDIKACIJE
Infekcije pasa i maèaka uzrokovane aerobnim i anaerobnim
bakterijama osjetljivim na kombinaciju spiramicina i metronidazola, a
posebice upale usne šupljine: stomatitis, gingivitis, periodontitis,
halitosis (neugodan zadah iz usta), pyorrhea (gnojna upala zubnog
periosta s progresivnom nekrozom alveole i gubitkom zuba), dentalni
apscesi, sinusitis, infekcije obrazne stijenke nakon ozljede, upala
drijela, tonzila i dr.
- Stomorgyl 2: 1 tableta/2 kg t.m., jedanput na dan, tijekom 5-10 dana.
- Stomorgyl 10: 1 tableta/10 kg t.m., jedanput na dan, tijekom 5-10 dana.
- Stomorgyl 20: 1 tableta/20 kg t.m., jedanput na dan, tijekom 6-10 dana.
NUSPOJAVE
Vrlo rijetko ivotinje povraæaju tijekom lijeèenja, prolazno oslabe, a u
serumu im porastu vrijednosti jetrenih enzima.
NAPOMENE, MJERE OPREZA I INTERAKCIJE
Stomorgyl tablete se ne smiju usitnjavati.
Istraivanjima na miševima, štakorima i kuniæima nisu otkriveni
teratogeni i embriotoksièni uèinci djelatnih tvari. Eksperimentalno nije
potvrðena sigurnost primjene Stomorgyl-a tijekom graviditeta i
laktacije, no nije realno oèekivati da ima nepovoljan u kuja i maèaka.
Svakodnevna p.o. primjena u pasa u dozama peterostruko veæim od
preporuèenih tijekom 2 tjedna nije uzrokovala pojavu klinièki vidljivog
toksiènog uèinka
Stomorgyl tablete ne treba upotrebljavati istodobno s drugim
makrolidnim antibioticima.
KONTRAINDIKACIJE
Preosjetljivost pasa i maèaka na metronidazol ili spiramicin, to jest
njihovu kombinaciju, a što je u praksi vrlo rijetko.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Stomorgyl
POSTUPAK S NEISKORIŠTENIM LIJEKOM I
PRAZNOM AMBALAOM
S neiskorištenim lijekom i ambalaom treba postupati u skladu s
Zakonom o otpadu.
KARENCIJA
Lijek se ne daje ivotinjama koje se koriste za prehranu ljudi.
NAÈIN ÈUVANJA
o
Na tamnome i suhome mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25 C) i
izvan dohvata djece.
ROK VALJANOSTI
DODATNE INFORMACIJE
Infekcije usne šupljine u mesojeda najèešæe uzrokuju bakterije:
Streptococcus spp., Pasteurella multocida, Staphylococcus spp. te
neke anaerobne vrste bakterija. Prilikom bakterijskih stomatitisa
takoðer su prisutne spirohete i fuziformne bakterije. Periodontalna
bolest od posebne je vanosti za pse. Na poèetku bolesti nastaje
'zubni plak' kojeg koloniziraju aerobne, a potom anaerobne bakterije.
Oznaèen je na opremi, u izvornoj ambalai 3 godine.
Neke od sekundarnih indikacija za primjenu Stomorgyl tableta jesu:
infekcije slinskih, mlijeènih, analnih i suznih lijezda, nekrotiène
ozlijede koe, osteomijelitis, metritis i dr.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se na veterinarski recept.
OPREMA
Kartonska kutija s aluminijskim-PVC blisterom u kojem je 2 x 10
tableta - Stomorgyl 2; 2 x 10 tableta - Stomorgyl 10; 10 tableta Stomorgyl 20.
ATCvet oznaka
QJ01RA91
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
remedia
veterinaria
2
antiparazitici
antiparazitici
EPRINEX Pour - On
EPRINEX Pour - On
otopina za primjenu na koi
endektocid, makrociklièki lakton
avermektin, eprinomektin
za goveda
otopina za primjenu na koi
endektocid, makrociklièki lakton
avermektin, eprinomektin
za goveda
DJELOVANJE
Hematofagne muhe
pr. Stomoxys calcitrans (muha peckara) i dr. – djelovanje do 7 dana
nakon primjene.
Endektocid eprinomektin iz skupine makrociklièkih laktona
(avermektini – milbemicini) jedinstvenog je mehanizma djelovanja. U
nametnicima vee se selektivno i s visokim afinitetom za ionske
kanale èijem otvaranju i zatvaranju posreduje glutamat, a nalaze se u
ivèanim i mišiænim stanicama beskraljenjaka. U njima se poveæa
propusnost staniènih membrana za ione klora, te nastupa
hiperpolarizacija ivèanih i mišiænih stanica što uzrokuje paralizu i
uginuæe parazita. Sigurnost primjene avermektina za sisavce temelji
se na èinjenici da oni nemaju kanale za kloridne ione èijem otvaranju
posreduje glutamat, slabom afinitetu makrociklièkih lakona za ionske
kanale èijem otvaranju posreduju drugi ligandi, te nemoguænost
prolaza kroz krvno-modanu barijeru.
Nakon lokalne primjene oko 30% eprinomektina transdermalno se
resorbira u sustavni krvotok. Najviša koncentracija u plazmi (22
ng/ml) postie se za 3,5 dana. Eprinomektin se opseno vee za
proteine plazme (99%). Ogranièeno se metabolizira u goveda, pa
samo male kolièine prelaze u mlijeko. Izluèuje se prije svega
izmetom (15-17%) i neznatno mokraæom (0,35%).
INDIKACIJE
Eprinex Pour-On upotrebljava se za lijeèenje i suzbijanje invazija
eluæano-crijevnim i pluænim nematodima, lièinkama goveðeg štrka u
migraciji, hematofagnim muhama (mijaze), ušima, šugarcima (grinje)
i krpeljima:
eluæano-crijevni obliæi
Ostertagia spp.
O. lyrata
O.ostertagi
Cooperia spp.
C. oncophora
C .pectinata
C. punctata
C. surnabada
Haemonchus placei
Trichostrongylus spp.
T. axei
T. Colubriformis
Bunostomum phlebotomum
Nematodirus helvetianus
Oesophagostomum spp.
O. radiatum
Trichuris spp.
Adulti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
L4
+
Hipobiotski L4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Pluæni vlasci
Dictyocaulus viviparus
Adulti
+
L4
+
Štrkovi
Hypoderma bovis
H. lineatum
Adulti
Lièinke u migraciji
+
+
Šugarci
Chorioptes bovis
Sarcoptes scabiei var. bovis
Adulti
+
+
Razvojni stadiji
+
+
Uši i pauši
Linognathus vituli
Haematopinus eurysternus
Solenoptes capillatus
Bovicola (Damalinia) bovis
Adulti
+
+
+
+
Razvojni stadiji
+
+
+
+
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
Krpelji – monokseni tzv. jednogostni
Boophilus annulatus –suzbijanje.
Boophilus microplus –suzbijanje.
- Produeno djelovanje:
Eprinex Pour-On kada se primjenjuje u preporuèenim dozama
prolongirano štiti goveda od reinvazije sa sljedeæim vrstama obliæa:
Nematodi
Dictyocaulus viviparus
Ostertagia ostertagi
Ostertagia lyrata
Ostertagia leptospicularis
Oesophagostomum radiatum
Cooperia onchopora
Cooperia punctata
Cooperia surnabada
Trichostrongylus spp.
Haemonchus placei
Nematodirus helvetianus
Produeno djelovanje
do 28 dana
do 28 dana
do 28 dana
do 28 dana
do 28 dana
do 21 dan
do 21 dan
do 21 dan
do 21 dan
do 14 dana
do 14 dana
Kako bi se postigli optimalni rezultati s Eprinex Pour-On u tovnih
goveda, mlijeènih krava (i jelena), pripravak treba primjenjivati u
sklopu cjelovitog programa suzbijanja endo- i ektoparazita.
KONTRAINDIKACIJE
- Eprinex Pour-On ne smije se primjeniti p.o. ili parenteralno.
- Pripravak se ne smije davati ivotinjama za koje nije registriran.
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Eprinex Pour-On primjenjuje se izvana nanošenjem (Pur-On) na
kou uzdu središnje linije leða u uskom traku od grebena
(meðulopatièno podruèje) do korijena repa. Doza je 1 ml/10 kg t.m.
(=0,5 mg eprinomektina/kg).
Prilikom doziranja treba se ravnati prema tablici, a dozu odrediti
prema najteoj ivotinji u skupini. Redovito treba provjeravati
ispravnost dozatora-aplikatora. Prije tretiranja grupirati ivotinje
priblino iste tjelesne mase (telad, tovnu junad, odrasle krave).
+
Hipobiotski L4
Tjelesna teina Eprinex Pour-On doza
kg
mL
do 50
51-75
76-100
101-125
126-150
151-175
176-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
25
30
35
40
45
50
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Eprinex
Odraslim govedima, npr. bikovima, treba za svakih dodatnih 50 kg
t.m. dati po 5 ml Eprinex Pour-On.
Ako se utvrdi unapredovala sarkoptes šuga, Eprinex Pour-On nanosi
se samo na zdrave dijelove koe.
U sluèaju da ivotinja pokisne prije ili nakon lijeèenja, isto ne
umanjuje uspjeh lijeèenja.
NUSPOJAVE
Nisu utvrðene nuspojave kada se Eprinex Pour-On primjenjivao u
prikladnim dozama.
NAPOMENE, MJERE OPREZA, INTERAKCIJE I DR.
- Pripravak se ne smije nanositi na podruèje leða uprljano blatom ili
izmetom.
- Kako bi se izbjegle sekundarne reakcije zbog ugibanja lièinki malog
i velikog goveðeg štrka za vrijeme migracije u podruèju jednjaka
(Hypoderma lineatum) ili kraljenièkog kanala (Hypoderma bovis),
Eprinex Pour-On treba aplicirati na kraju aktivnosti krilatih stadija, to
jest u kasnu jesen (nakon prvih mrazeva) ili poèetkom zime, a to je
prije nego li su lièinke u migraciji stigle do gore navedenih mjesta. U
našim krajevima hipodermoza goveda ne smije se lijeèiti u razdoblju
od kraja prosinca do poèetka oujka.
- Ne preporuèuje se istodobno primjenjivati eprinomektin i druge
lijekove koji se opseno veu za proteine plazme.
- Reprodukcija, graviditet i laktacija
Eprinomektin ne djeluje štetno na plodnost ivotinja, a kravama i
junicama moe se davati u bilo kojem razdoblju graviditeta i laktacije.
Eprinex Pour-On moe se primjenjivati na mlijeènim govedima
tijekom cijelog razdoblja laktacije.
- Sigurnost za ciljne ivotinjske vrste
Znakovi toksiènosti nisu utvrðeni u teladi staroj 8 tjedana koja je tri
puta uzastopno, u intervalima od 7 dana, lijeèena peterostruko
veæom dozom (2,5 mg eprinomektina/kg t.m.) od terapijske (0,5
mg/kg).
- Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek
Osobe koje primjenjuju Eprinex Pour-On moraju nositi zaštitne
rukavice (plastiène ili gumene). Za vrijeme rukovanja lijekom ne smiju
jesti, piti i pušiti, a nakon primjene moraju oprati ruke.
Eprinex Pour-On moe nadraiti kou i oèi te prilikom primjene treba
biti oprezan. U sluèaju dodira s koom zahvaæeno mjesto treba
odmah isprati vodom i sapunom, a ako pripravak dospije u oèi valja
ih isprati vodom i po potrebi zatraiti savjet lijeènika.
- Sigurnost za okoliš
Eprinomektin, kao i drugi avermektini – milbemicini, posebno je
štetan za ribe i brojne vodene organizme. Ostaci lijeka i prazna
ambalaa moraju se neškodljivo ukloniti. Ne smiju se odlagati u
nadzemne ili podzemne vodene tokove niti zajedno s kuænim
otpacima.
KARENCIJA
Goveda
Meso, organi i druga jestiva tkiva.........14 dana
Mlijeko ....................................................0 dana
Ne postoji karencija za telad od krava lijeèenih pripravkom Eprinex
Pour-On.
Ako se Eprinex Pour-On koristi na jelenima preporuèuje se karencija
za meso, organe i druga jestiva tkiva u razdoblju od tjedan dana.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se na veterinarski recept.
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi, u izvornoj ambalai 3 godine. Nakon
otvaranja, sadraj treba potrošiti u roku od 6 mjeseci.
POSTUPAK S NEISKORIŠTENIM LIJEKOM I
PRAZNOM AMBALAOM
S neiskorištenim lijekom i praznom ambalaom postupa se u skladu
s Zakonom o otpadu.
OPREMA
Boèice od polietilena visoke gustsoæe (HDPE) s polipropilenskim
èepom sa po 250 mL, 1L, 2,5 L i 5L otopine.
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska
ATCvet kod
QP54AA04
Dodatne informacije
Plastiène boèice za istiskivanje i polijevanje sa “mjernom kapicom” (250
mL i 1 L) “Mjerna kapica” dozatora prièvrsti se na bocu.
Okretanjem njenog gornjeg dijela poravna se doza (pokazivaè) u skladu s
tjelesnom masom ivotinje.
Ako je tjelesna masa izmeðu dvije oznake tada se koristi veæa doza.
Drite bocu uspravno i pritisnite je da u “kapicu” uðe nešto više od potrebne
kolièine oznaèene na mjernoj ljestvici. Popuštanjem pitiska na boci, puni se
odreðena kolièina lijeka. Nagijnjanjem boce nanosi se lijek na leða ivotinje.
Stavljanjem na oznaku OFF (stop) na mjernoj kapici zatvara se boèica. Nakon
upotrebe, boèicu treba zatvoriti i do sljedeæe primjene drati u kartonskoj kutiji
u uspravnom poloaju.
S boèicom od 1 L moe se lijeèiti 40 goveda teine 25 kg.
“Kolabirajuæe” boèice od 2,5 i 5 L Treba povezati dozator (pištolj) s
boèicom. Boèica od 2,5 L dovoljna je za ljieèenje 100 goveda od 250 kg.
Jelen
-Eprinomektin u istoj dozi kao i za goveda djeluje na odrasle oblike eluæanocrijevnih (Ostertagia spp., O. lyrata, O. ostertagi, O. leptospicularis,
Spiculoptertagia spiculoptera, Sp. asymmetrica, Apteragia quadrispiculata,
Trichostrongylus spp, Oesophagostomum spp.) te pluænih (Dictyocaulus
viviparus ) nematoda u jelena.
NAÈIN ÈUVANJA
Na tamnome mjestu (u kartonskoj kutiji), pri sobnoj temperaturi (15o
– 25oC) i izvan dohvata djece.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antiparazitici
Eqvalan
EQVALAN Pasta
Pasta za peroralnu primjenu
Endektocid, makrociklièki lakton
Avermektin, ivermektin
Za kopitare
SASTAV
1 gram Eqvalan paste sadrava:
Ivermektin 18,7 mg
Pomoæne tvari: hidroksipropil-celuloza, titanov dioksid, hidrogenirano
dabrovo ulje i propilenglikol.
DJELOVANJE
KONTRAINDIKACIJE
Ivermektin je makrociklièki lakton iz skupine endektocida
jedinstvenog mehanizma djelovanja. Spojevi iz skupine avermektina
veu se selektivno i sa izrazitim afinitetom za kloridne ionske kanale
u ivèanim i mišiænim stanicama beskraljenjaka, koje zatvara
glutamat. Posljedièno tome, poveæa se propusnost staniène
membrane za ione klora, slijedi hiperpolarizacija ivèanih i mišiænih
stanica te paraliza i uginuæe parazita. Makrociklièki laktoni mogu se
vezati za kloridne kanale koje zatvara neurotransmiter, gama
aminomaslaèna kiselina (GABA).
Sigurnost primjene avermektina za sisavce je velika jer nemaju
kloridne kanale èijem zatvaranju posreduje glutamat. Ivermektin se
slabo vee na kanale klora koje zatvaraju drugi ligandi i u pravilu ne
prolaze krvno-modanu barijeru. Nakon p.o. primjene Eqvalan paste,
ivermektin se iz eluèano-crijevnog trakta djelomièno resorbira.
Vršna koncentracija u plazmi postie se veæ nakon 6 sati, a
poluvrijeme eliminacije iz plazme iznosi oko 3 dana. Razina
ivermektina 10. dan iznosi oko 2 ng/mL.
Kontraindikacije za konje i magarce nisu poznate.
Eqvalan pasta ne smije se davati ivotinjama za koje nije
registrirana.
INDIKACIJE
Eqvalan pasta rabi se za suzbijanje sljedeæih eluèano-crijevnih,
pluænih i konih parazita u kopitara:
Veliki strongilidi: Strongylus vulgaris (odrasli oblici i lièinke); S.
edentatus (odrasli oblici i tkivne lièinke); S. equinus; Craterostomum
acuticaudatum.
Mali strongilidi (odrasli i razvojni oblici ukljuèujuæi sojeve rezistentne
na benzimidazole): Cyathostomum spp., Cylcocyclus spp.,
Cylicostephanus spp., Gyalocephalus spp., Triodontophorus spp.
(odrasli oblici), Coronocyxlus spp., Cylicodontophorus spp.,
Parapoteriostomum spp., Petrovinema spp. i Poteriostomum spp.
Ostali nematodi: Parascaris equorum (odrasli oblici, te lièinke treæeg i
èetvrtog stupnja); Oxyuris equi (odrasli oblici i lièinke èetvrtog
stupnja); pluæni nematod Dictyocaulus arnfieldi (odrasli oblici i lièinke
èetvrtog stupnja); Strongyloides westeri (odrasli oblici);
Trichostrongylus axei (odrasli oblici).
Lièinke štrka: Gastrophilus spp. (lièinke u migraciji i eluèane lièinke).
Kone invazije uzrokovane sa: Habronema spp. i Draschia spp. –
ljetne rane (odrasli oblici i kone lièinke treæeg stupnja); Onchocerca
spp. – mikrofilarije uzroènici kone onkocerkoze.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Prije upotrebe oslobodi se prsten na klipu aplikatora tako da se
okrene za èetvrtinu kruga. Potom se klip pomakne do oznake koja
oznaèava tjelesnu masu konja. Nakon toga prsten treba zakoèiti tako
da ga se ponovno okrene za èetvrtinu kruga u suprotnom smjeru.
Svaka oznaka na plastiènom aplikatoru oznaèava kolièinu paste
dovoljnu za 100 kg t.m. konja (temeljeno na dozi ivermektina 0,2
mg/kg). Ukupni sadraj jednog aplikatora (šest oznaka) dostatan je
za jednokratno lijeèenje konja od 600 kg.
Eqvalan pasta daje se konju p.o. kroz interdentalni prostor što dublje
na korijen jezika. Prilikom primjene, u usnoj šupljini ne smije biti
ostataka hrane. Neposredno nakon davanja, tj. tijekom sljedeæih
nekoliko sekundi, konju se podigne glava kako bi sigurno progutao
pastu. Lijeèenje se smije ponoviti najranije nakon tri tjedna.
Preporuèeni program suzbijanja parazita
Svi konji i magarci u uzgoju trebaju biti ukljuèeni u redoviti program
suzbijanja parazita, a posebnu pozornost treba posvetiti kobilama te
mladoj i jednogodišnjoj drebadi.
drebad se prvi puta tretira u dobi od 6-8 tjedana, a lijeèenje se,
ovisno o potrebi redovito ponavlja. Redovitom primjenom smanjuje
se opasnost od pojave verminoznog arteritisa tj. tromboembolièkih
kolika uzrokovanih sa lièinkama Strongylus vulgaris. Zahvaljujuæi
širokom antiparazitskom spektru, Eqvalan pasta glavni je proizvod u
rotacijskom programu suzbijanja parazita konja.
NUSPOJAVE
U pojedinih konja opseno invadiranih mikrofilarijom Onchocerca
spp., nedugo nakon lijeèenja moe se javiti edem koe sa znakovima
svrbea, što predstavlja reakciju na osloboðeni antigen iz uginulih
mikrofilarija. Ti znakovi u pravilu spontano nestaju tijekom nekoliko
dana, a ako to nije sluèaj preporuèuje se poduzeti simptomatsko
lijeèenje (glukokortikoidi).
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Eqvalan
NAPOMENE, MJERE OPREZA I INTERAKCIJE
ROK VALJANOSTI
Ne smije se dozvoliti psima i maèkama da pojedu višak istisnute
paste ili njene ostatke u aplikatoru.
Interakcije ivermektina s drugim lijekovima za konje nisu poznate.
Graviditet i laktacija
Eqvalan pasta moe se davati konjima svih dobnih skupina te
gravidnim kobilama i rasplodnim pastusima.
Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek
Tijekom primjene ovog lijeka ne smije se jesti, piti i pušiti. Treba
izbjegavati dodir lijeka s oèima, a nakon upotrebe treba oprati ruke.
Sigurnost za okoliš
Nakon p.o. primjene ivermektin se izluèuje prije svega izmetom u
nepromijenjenom obliku. Ivermektin koji se nalazi u izmetu u
odreðenim klimatskim uvjetima, moe znatno umanjiti broj lièinki
koprofagnih insekata,ali pri tome ne utjeèe na brzinu razgradnje
stajskog gnoja.
Istraivanjima je utvrðeno da se izluèeni ivermektin vee na èestice
tla odakle se polagano otpušta te se ne oèekuje da æe u veæim
kolièinama dospjeti u vodene tokove.
Oznaèen je na opremi, u izvornoj ambalai 3 godine.
Postupak s neiskorištenim lijekom i praznom ambalaom
S neiskorištenim lijekom i praznom ambalaom postupa se u skladu
sa Zakonom o otpadu. Buduæi je slobodni ivermektin toksièan za ribe
i odreðene organizme vodenih ekosustava, obvezno treba
neškodljivo ukloniti ostatke lijeka.
OPREMA
Kutija s 10 aplikatora od kojih svaki sadrava 6,42 g. Eqvalan paste.
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska.
ATCvet klasifikacija
QP54AA01
KARENCIJA
Meso, organi i druga jestiva tkiva: 21 dan.
NAÈIN ÈUVANJA
Na tamnom mjestu, pri sobnoj temperaturi i izvan dohvata djece.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se na veterinarski recept.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antiparazitici
Frontline Spot-On
FRONTLINE SPOT-ON DOG S
FRONTLINE SPOT-ON DOG M
FRONTLINE SPOT-ON DOG L
FRONTLINE SPOT-ON DOG XL
otopina za spot-on primjenu na koi
ektoparaziticid za lokalnu primjenu, fipronil za psa
SASTAV
100 mL otopine Frontline Spot-On Dog - S, M, L i XL sadrava: Fipronil - djelatna tvar 10 g
Dietilenglikol-monoetileter – nosaè koliko je dostatno do 100 mL
Pomoæne tvari: etanol 99%-tni, Polysorbat 80, polividon, butilhidroksianizol i butilhidroksitoluen.
DJELOVANJE
Ektoparaziticid, Frontline Spot-On Dog - S, M, L i XL sadrava 10%
fipronila. Fipronil je insekticid/akaricid iz skupine fenilpirazola. U
ektoparazitima koèi pre- i postsinaptièki prolaz iona klora kroz
membrane ivèanih stanica. Fipronil se upliæe u fiziološki integritet
kanala za klor èijem otvaranju/zatvaranju posreduju ligandi, kao što
je neurotransmiter gama-amino-maslaèna kiselina. (GABA). To
uzrokuje nekontroliranu aktivnost središnjeg ivèanog sustava
kukaca i grinja i njihovo uginuæe. Afinitet fipronila za isto receptorsko
mjesto u kraljenjaka znatno je slabije što je i temelj selektivne
toksiènosti. Nakon što se Frontline Spot-On Dog nakapa na kou psa
izmeðu lopatica, mala kolièina fipronila resorbira se kroz kou (cca
15 %). Za napomenuti je da resorpcija nije na svim mjestima
jednaka. Unutar 24 sata, fipronil se rasporedi po cijeloj koi psa.
Potom se nakuplja u masnom tkivu koe i dlaènim folikulima, odakle
se stalno otpušta, što pridonosi rezidualnom uèinku. Fipronil ostaje
dugo aktivan na dlaci i u dlaci. Fipronil se razgraðuje preteito na
sulfonske metabolite, koji takoðer posjeduju insekticidnu i akaricidnu
aktivost.
INDIKACIJE
-Suzbijanje invazije pasa buhama (Ctenocephalides spp.), krpeljima
(Rhipicephalus spp. Dermacentor spp. i Ixodes spp.), paušima
(Trichodectes canis) i ušima (Linognathus setosus).
- Pomoæ u lijeèenju i kontroli alergijskog dermatitisa pasa
uzrokovanog buhama.
- Pomoæ u suzbijanju sarkoptoze pasa - za uništavanja šugaraca
(Sarcoptes cani) preporuèa se Frontline Spot-On Dog nanositi
nekoliko puta (npr. trokratno) u intervalima od mjesec dana.
KONTRAINDIKACIJE
Pripravak Frontline Spot-On Dog ne smije se primjenjivati u:
- štenadi mlaðoj od 8 tjedana i pasa lakših od 2 kg;
- kuniæa - u njih su povremeno zamijeæene reakcije nepodnošljivosti;
- ivotinje koje se koriste za prehranu ljudi.
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Frontline Spot-On Dog nanosi se psu na kou gornjeg dijela vrata,
odnosno na mjesto gdje se ivotinja ne moe lizati. Pipeta se izvadi
iz ambalae i uzdu oznaèene linije odlomi tj. odvoji "kapica". Palcem
i kaiprstom druge ruke razmakne se dlaka na medijanoj liniji šije ili
meðulopatièno podruèje. Vrh pipete stavi se psu neposredno na kou
i iz nje se nekoliko puta istisne sav sadraj. Pri tome treba paziti da
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
što manje pripravka nanesemo na dlaku kako ne bi bila zamašæena.
Zamašæenost dlake nestaje nakon 24 sata.
1 pipeta od 0.67 mL (S) je doza za psa tjelesne mase do 10 kg.
1 pipeta od 1.34 mL (M) je doza za psa tjelesne mase od 10 do 20kg.
1 pipeta od 2.68 mL (L) je doza za psa tjelesne mase od 20 do 40 kg.
1 pipeta od 4.02 mL (XL) je doza za psa tjelesne mase od 40 do 60
Na pse tee od 60 kg nanosi se sadraj jedne pipete od 4.02 mL i
jedne pipete odgovarajuæeg manjeg jediniènog pakiranja.
Navedeno doziranje pripravka Frontline Spot-On Dog odgovara dozi
fipronila od 7.5-15 mg/kg tijelesne mase.
NUSPOJAVE
- Ako psi liu dlaku mogu nakon kraæeg vremena pojaèano sliniti, što
se moe povezati s alkoholom u nosaèu.
- Vrlo rijetko u nekih pasa na mjestu nanošenja moe se uoèiti
nadraenost koe ili pak oèitovati svrbez i pojava ispadanja dlake.
NAPOMENE I MJERE OPREZA
- Pripravak se smije nanositi samo na kou psa. Nikako ne smije
dospijeti u oko.
- ivotinje i osobe preosjetljive na insekticide i alkohol moraju
izbjegavati dodir s pripravkom.
- Sigurnost i neškodljivost primjene Frontline Spot-On Dog nije
provjerena u štenadi mlaðe od 8 tjedana i pasa lakših od 2 kg pa se
isto ne preporuèa.
- Pse se ne smije "èeškati" po koi i dlaci gdje im je nanesen fipronil,
dok se mjesto na kojem je nanesen potpuno ne osuši. Mala djeca ne
smiju se igrati s psima dok mjesto na koje je nanesen nije potupo
suho (najmanje 4 sata poslije aplikacije). Preporuèa se Frontline
Spot-On Dog nanijeti u ranijim veèernjim satima. ivotinje ne smiju
’spavati’ s vlasnicima, a posebno ne sa djecom.
- Ukoliko je istovremeno pripravak nanesen na više ivotinja treba
pripaziti da se meðusobno ne liu. - Prilikom lokalne primjene
insekticida i akaricida valja izbjegavati da isti ne dospiju na kou
(prsti), a posebno ne u oèi. Ako se to desi, nuno ga je odmah isprati
s mnogo vode. Nakon uporabe, ruke treba oprati vodom i sapunom,
a za vrijeme primjene ne smije se jesti, piti i pušiti.
- Alkoholni nosaè u pripravku moe oštetiti obojene predmete osobito
upijajuæe tkanine te namještaj.
- Bare, jezerca i druge nadzemne i podzemne vodene tokove i
kanalizaciju ne smije se zagaditi Frontline-om ili praznom
ambalaom.
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Frontline Spot-On
GRAVIDITET I LAKTACIJA
Sigurnost pripravka potvrðena je u rasplodnih, gravidnih i dojnih kuja
na koje je višekratno nanesen u trostruko veæoj dozi od preporuèene
te u razmacima od mjesec dana.
INTERAKCIJE
Do sada nisu poznate interakcije pripravka Frontline Spot-On Dog s
drugim insekticidima ili ektoparaziticidima koji se koriste za
suzbijanjue buha. Potvrðena je kompatibilnost i sinergizam
lufenurona (Program) i fipronila pri istovremenoj primjeni.
PREDOZIRANJE
Sigurnost pripravka Frontline Spot-On Dog provjerena je u pasa
starijih od 8 tjedana primjenom peterostruko veæe doze od
preporuèene, jednom mjeseèno šestomjeseènog razdoblja.
POSTUPAK S NEISKORIŠTENIM LIJEKOM I
PRAZNOM AMBALAOM
S neiskorištenim pripravkom i ambalaom treba postupati u skladu s
Zakonom o otpadu. Prazne pipette mogu se odloiti u kuæne otpatke.
KARENCIJA
Pripravak se ne rabi za suzbijanje ektoparazita na ivotinjama koje
slue za prehranu ljudi.
NAÈIN ÈUVANJA
Na suhom mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25oC) i izvan dohvata
djece.
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi. U izvornoj ambalai 36 mjeseci.
NAÈIN IZDAVANJA
OPREMA
Frontline Spot-On S (psi t.m. do 10 kg);
kartonska kutija u kojoj je 1,3 ili 6 pipeta sa po 0.67 mL.
Frontline Spot-On M (psi t.m. 10-20 kg);
kartonska kutija u kojoj je 1,3 ili 6 pipeta sa po 1.34 mL.
Frontline Spot-On L (psi t.m. 20-40 kg);
kartonska kutija u kojoj je 1,3 ili 6 pipeta sa po 2.68 mL.
Frontline Spot-On XL (psi t.m. 40-60 kg);
kartonska kutija u kojoj je 1,3 ili 6 pipeta sa po 4.02 mL.
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, R. Francuska.
Dodatne informacije
Frontline Spot-On Dog nakon jednokratne primjene djeluje protiv krpelja do
mjesec dana (3-5 tjedana), a protiv buha do dva mjeseca (1-3). Valja uzeti u
obzir da rezidualni uèinak ovisi o osjetljivosti buha i krpelja na pripravak i
kontaminiranosti okoliša razvojnim oblicima.
Fipronil djeluje insekticidno i akaricidno protiv buha i krpelja koji prenose
piroplazmozu , Lajmsku boreliozu i druge bolesti pasa. Nanošenjem pripravka
ne moe se sprijeèiti prihvaèanje krpelja na ivotinju. Krpelji najèešæe uginu
24 do 48 sati nakon što su probušili kou i te se prihvatili za psa. To je
vrijeme, u pravilu, prekratko da bi se nasisali krvi i prenijeli bolest. Uginuli
krpelji èesto otpadnu s psa, a ako zaostanu, lako ih je odstraniti.
Kako bi se optimalno suzbijali buhe i krpelji u kuæama i stanovima s više pasa
ili maèaka, potrebno je sve ivotinje istodobno lijeèiti prikladnim
ektoparaziticidom, a njihov neposredni okoliš (prostirka, kuæica, tepih, tapison
i sl.) insekticidnim sredstvom. Te površine treba potom oèistiti usisavaèem za
prašinu – ukloniti jajašca, lièinke, kukuljice i uginule odrasle buhe.
Kupanje i šamponiranje pasa sat prije primjene ne umanjuje uèinkovitost
proizvoda. Trajanje uèinka i protuparazitska djelotvornost neæe biti umanjena
u ivotinja koje se opetovano kupaju ili uranjaju u vodu 48 sati nakon
tretmana.
Izdaje se bez veterinarskog recepta.
ATCvet oznaka
QP53AX15
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antiparazitici
Frontline Spot-On
FRONTLINE SPOT-ON CAT
otopina za spot-on primjenu na koi
ektoparaziticid za lokalnu primjenu, fipronil
za maèku
SASTAV
Jedna pipeta otopine Frontline® Spot-On Cat od 0.5 mL sadrava:
Fipronil - djelatna tvar
50 mg
Dietilenglikol monoetileter – nosaè
do 0,5 mL
Pomoæne tvari: etanol 99%, Polysorbat 80, Polividon K,
butilhidroksianizol i butilhidroksitoluen
DJELOVANJE
Ektoparaziticid, Frontline Spot-on Cat sadrava 10% fipronila.
Fipronil je insekticid/akaricid iz skupine fenilpirazola. U
ektoparazitima koèi presinaptièki i postsinaptièki tok iona klora kroz
membrane ivèanih stanica. Fipronil se upliæe u fiziološki integritet
kanala za klor èijem otvaranju/zatvaranju posreduju ligandi kao što je
gama-amino-maslaèna kiselina. (GABA). To uzrokuje nekontroliranu
aktivnost središnjeg ivèanog sustava kukaca i grinja i njihovo
uginuæe. Afinitet fipronila za isto receptorsko mjesto u kraljenjaka
znatno je slabije što je I temelj njegove selektivne toksiènosti. Nakon
što se Frontline Spot-On Cat nakapa na kou maèke, mala kolièina
fipronila resorbira se kroz kou. (cca 15 %). Unutar 24 sata fipronil se
rasporedi po èitavoj koi npr. u slabinski dio, bedra i dr. Potom se
nakuplja u masnom tkivu koe i dlaènim folikulima, odakle se
kontinuirano otpušta, što i pridonosi njegovu rezidualnom uèinku.
Tijekom vremena razina fipronila u dlaci postupno se smanjuje.
Nakon 2 mj. iznosi 1 µg/g.
INDIKACIJE
- Sprjeèavanje I suzbijanje invazije buhama (Ctenocephalides felis),
krpeljima (Rhipicephalus spp., Ixodes spp.) i paušima (Felicola
subrostratus) u maèaka starijih od 8 tjedana.
- Pomoæ u lijeèenju i kontroli alergijskog dermatitisa maèaka
uzrokovanog buhama.
KONTRAINDIKACIJE
Pripravkom Frontline Spot-On Cat se ne primjenjuje u :
- maèiæa mlaðih od 8 tjedana,
- kuniæa u kojih su zamijeæene reakcije nepodnošljivosti.
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Pipetu se izvadi iz ambalae i uzdu oznaèene linije odlomi tj. odvoji
'kapicu'. Palcem i kaiprstom druge ruke razmakne se dlaka na koi
medijalne linije šije. Potom se Frontline Spot-on Cat stavlja na kou
gornjeg dijela vrata, odnosno na mjesto gdje se ivotinja ne moe
lizati. Vrh pipete prisloni se na kou - ne u smjeru lica i iz nje se
istisne sadraj. Povoljnije je pripravak nanositi na dva mjesta – prvi
dio blizu baze glave, a drugi dio 2-3 cm unatrag. Pri tome treba paziti
da što manje otopine doðe na dlaku kako ne bi izgledala zamašæeno.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
Zamašæenost dlake nestaje nakon 24 sata. Jedna pipeta od 0.5 mL
je doza za jednu maèku, a to je doza fipronila od 7.5-15 mg/kg.
Jedna pipeta Frontline Spot-On Cat zaštiæuje maèku od nove
infestacije buhama do 5 tjedana, a od krpelja 3 do 4 tjedna.
NUSPOJAVE
- Nakon što polie pripravak maèka pojaèano slini.
- U pojedinih maèaka na mjestu primjene koa se zacrveni. Javlja
se svrbe i ispadanje dlake.
NAPOMENE I MJERE OPREZA
- Pripravak se smije nanositi samo na kou maèke. Pripravak ne
smije dospjeti u oko.
- ivotinje i osobe preosjetljive na insekticide i alkohol moraju
izbjegavati dodir s pripravkom.
- Sigurnost i neškodljivost primjene Frontline Spot-On Cat nije
provjerena u maèiæa mlaðih od 8 tjedana pa se isto ne preporuèa.
Maèke se ne smiju se "èeškati" po koi i dlaci gdje je nanesen
Frontline Spot-On Cat, sve dok se to mjesto ne osuši. Mala djeca ne
smiju se igrati s maèkama dok mjesto na koje je nanesen pripravak
nije suho (najmanje 4 sata poslije primjene). Preporuèa se
Frontline Spot-On nakapati rano naveèer. Maèke na koje je nanešen
pripravak ne smiju ’spavati’ s vlasnicima, posebice ne sa djecom.
- Ukoliko je pripravak nanešen na više ivotinja istovremeno treba
paziti da se meðusobno ne liu po mjestu gdje je nanešen pripravak.
- Prilikom lokalne primjene svih insekticida i akaricida treba
izbjegavati da isti ne dospiju na kou, a posebno ne u oèi. U takvim
okolnostima nuno je oko odmah isprati s mnogo vode. Nakon
uporabe, ruke takoðer treba oprati vodom i sapunom, a za vrijeme
primjene ne smije se jesti, piti i pušiti.
- Alkoholni nosaè u pripravku moe oštetiti obojene predmete
posebno one od upijajuæih tkanina te namještaj.
- Bare, jezera te drugi nadzemni i podzemni vodeni tokovi i
kanalizacija ne smiju se zagaditi neiskorištenim pripravkom ili
ambalaom.
GRAVIDITET I LAKTACIJA
Sigurnost pripravka potvrðena je u rasplodnih, gravidnih i dojnih
maèaka višekratno lijeèenih u razmacima od mjesec dana, s
dozama trostruko veæim od odobrenih.
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Frontline Spot-On
INTERAKCIJE
NAÈIN IZDAVANJA
Za sada nisu poznate interakcije ovog pripravka s drugim
ektoparazitima koji se upotrebljavaju u suzbijanju buha kod maèaka.
Izdaje se bez veterinarskog recepta.
OPREMA
PREDOZIRANJE
Kutija u kojoj je 1, 3 ili 6 pipeta po 0.5 mL.
Sigurnost primjene pripravka Frontline Spot-on provjerena je u
maèaka starijih od 8 tjedana primjenom peterostruko veæe doze od
preporuèene, jednom mjeseèno ukupno pet puta.
POSTUPAK S NEISKORIŠTENIM LIJEKOM I
PRAZNOM AMBALAOM
S neiskorištenim lijekom i ambalaom treba postupati u skladu s
Zakonom o otpadu. Prazne pipete moe se odloiti zajedno s kuænim
otpatcima.
KARENCIJA
Pripravak se ne rabi za suzbijanje ektoparazita na ivotinjama koje
slue za prehranu ljudi.
NAÈIN ÈUVANJA
Na suhom mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25oC) i izvan dohvata
djece.
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, R. Francuska.
Dodatne informacije
- Frontline Spot-On Cat nakon jednokratne aplikacije djeluje protiv krpelja do
mjesec dana (3-4 tjedana), a protiv buha do 5 tjedana. Valja pritom uzeti u
obzir da rezidualni uèinak ovisi o osjetljivosti buha i krpelja na ovo sredstvo i
kontaminiranosti okoliša tim ektoparazitima. Redovitom primjenom
onemoguæuje se razmnoavanje buha u kuæama.
- Kako bi se optimalno suzbijalo buhe i krpelje u kuæama i stanovima gdje se
dri više maèaka ili pasa, time i suzbijao alergijski dermatitis uzrokovan
buhama, sve se ljubimce treba istodobno jednom mjeseèno tretirati
prikladnim ektoparaziticidom, a njihov neposredni okoliš (prostirka, kuæica,
tepih, tapison i sl.) insekticidnim sredstvom. Te površine potom treba oèistiti
usisavaèem èime se uklanjaju jajašca, lièinke, kukuljice i uginule odrasle
buhe.
- kako se ne bi umanjilo trajanje i uspješnost zaštite od buha i krpelja maèke
se nesmije kupati 2 dana prije i 2 dana poslije primjene Frontline Spot-on Cat.
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi. U izvornoj ambalai tri godine.
ATCvet oznaka
QP53AX15
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
FRONTLINE COMBO spot-on DOG S
FRONTLINE COMBO spot-on DOG M
FRONTLINE COMBO spot-on DOG L
FRONTLINE COMBO spot-on DOG XL
otopina za nakapavanje na kou, ektoparaziticid
kombinacija fipronila i (S)-metoprena
za pse
ZAPALJIVO
SASTAV
Jedna Frontline Combo Spot-On Dog S pipeta u 0.67 mL otopine sadrava:
Fipronil: 67.0 mg i (S)-metopren: 60.3 mg
Jedna Frontline Combo Spot-On Dog M pipeta u 1.34 mL otopine sadrava:
Fipronil: 134.0 mg i (S)-metopren: 120.6 mg
Jedna Frontline Combo Spot-On Dog L pipeta u 2.68 mL otopine sadrava:
Fipronil: 268.0 mg i (S)-metopren: 241.2 mg
Jedna Frontline Combo Spot-On Dog XL pipeta u 4.02 mL otopine sadrava:
Fipronil: 402.0 mg i (S)-metopren: 361.8 mg
Pomoæne tvari: etanol 99%, polisorbat 80, polividon, butilhidroksianizol (E 320),
butilhidroksitoluen (E 321) i dietilenglikol-monoetil-eter.
DJELOVANJE
- Fipronil je insekticid/akaricid iz skupine fenilpirazola (adulticid). U
ivèanim vlaknima ektoparazita upliæe se u integritet kanala za klor
èijem otvaranju i zatvaranju posreduju ligandi kao što je gama-aminomaslaèna kiselina (GABA). Stoga u njima fipronil koèi presinaptièki i
postsinaptièki prolaz iona klora. Posljedièno se u kukaca i grinja javi
nekontrolirana aktivnost središnjeg ivèanog sustava, a slijedi
uginuæe. Afinitet fipronila za isto receptorsko mjesto u kralješnjaka
znatno je slabije što je temelj njegove selektivne toksiènosti. Nakon
nakapavanja na kou otopine Frontline Combo Spot-On Dog buhe
uginu za 24 sata, a krpelji i pauši u roku od 48 sati.
- (S)-metopren je sintetski spoj, a djeluje kao analog juvenilnih
hormona insekata. Koèi rast i razvoj (metamorfozu) nezrelih oblika
kukaca (ovicid, larvicid). Metopren oponaša djelovanje juvenilnih
hormona kukaca uzrokujuæi poremeæaje u njihovu razvoju te
posljedièno uginuæe lièinaka i kukuljica buha. Biološki naèin
djelovanja (S)-metoprena je visokospecifièan za kukce. Buduæi da u
višim organizmima ne postoje receptori za ovaj spoj, za sisavce je
gotovo netoksièan. Ovicidni uèinak (S)-metoprena na novoizlegla
jajašca buha posljedica je njegovog prodiranja kroz ovojnicu ili
resorpcije kroz kutikulu odraslih buha.
INDIKACIJE
Sprjeèavanje i suzbijanje invazije pasa buhama, krpeljima i paušima:
- Uništavanje buha (Ctenocephalides spp.). Insekticidni uèinak protiv
novih invazija odraslim buhama traje do 8 tjedana. Sprjeèavanje
razmnoavanja buha koèenjem razvoja jajašaca (ovicidno djelovanje)
te lièinaka i kukuljica (larvicidni uèinak) porijeklom od jajašaca
odraslih buha do 8 tjedana nakon aplikacije.
- Uništavanje krpelja (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis,
Rhipicephalus sanguineus i dr.). Na temelju provedenih pokusa
akaricidni uèinak protiv krpelja traje do 4 tjedna.
- Uništavanje pauši (Trichodectes canis).
- Pomoæ u lijeèenju i kontroli alergijskog dermatitisa pasa
uzrokovanog buhama.
KONTRAINDIKACIJE
Pripravak Frontline Combo Spot-On Dog ne smije se primjeniti u:
- štenadi mlaðoj od 8 tjedana i lakšoj od 2 kg,
- bolesnih pasa (sustavne bolesti, vruæica) i ivotinja tijekom
oporavka,
- kuniæa (teške reakcije nepodnošljivosti i uginuæa),
- maèaka jer bi moglo doæi do predoziranja.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Pipeta se prvo izvadi iz blistera, a potom se laganim udarcem po
njenom gornjem dijelu potjera sav sadraj u prošireni dio pipete.
Nakon toga se uzdu oznaèene linije odlomi vrh pipete. Palcem i
kaiprstom druge ruke razmakne se dlaka na koi medijalne linije
vrata (na mjestu gdje se ivotinja ne moe lizati), potom se na to
mjesto izravno na kou prisloni vrh pipete i istisne njen sadraj. Pri
tome treba paziti da što manje otopine doðe na dlaku kako ona, na
mjestu nanošenja, ne bi izgledala zamašæeno. Zamašæenost dlake
nestane nakon 24 sata. - Jedna pipeta od 0.67 mL (S) doza je za psa
teine od 2-10 kg,
- Jedna pipeta od 1.34 mL (M) doza je za psa teine od 10-20 kg,
- Jedna pipeta od 2.68 mL (L) doza je za psa teine od 20-40 kg,
- Jedna pipeta od 4.02 mL (XL) doza je za psa teine iznad 40 kg.
Ove kolièine odgovaraju najmanjoj preporuèenoj dozi fipronila od 6.7
mg/kg i (S)-metoprena od 6 mg/kg.
Pripravak se smije ponovo nanijeti tek nakon 4 tjedna.
NUSPOJAVE
- Ako pas polie Frontline Combo Spot-On Dog kroz kraæe vrijeme æe
pojaèano sliniti što je posljedica djelovanja nosaèa.
- Premda rijetko, zabiljeene su kone reakcije na mjestu primjene
(promjena boje koe, ispadanje dlake, svrbe, crvenilo) kao i opæe
reakcije svrbea odnosno alopecije. Samo izuzetno rijetkozabiljeeni
su sluèajevi hipersalivacije te pojave reverzibilnih neuroloških
simptoma (hiperestezija, potištenost), povraæanja ili simptoma od
strane dišnog sustava.
NAPOMENE, MJERE OPREZA, INTERAKCIJE I DR.
Sigurnost za ivotinje
Pripravak se smije primijeniti samo izvana tj. na kou psa i ne smije
dospjeti u oko.
ivotinje preosjetljive na insekticide i alkohol ne smije se tretirati s
Frontline Combo Spot-On Dog.
Pripravak se preporuèuje primjeniti samo na ona mjesta gdje se
ivotinja ne moe polizati i pritom treba sprijeèiti da se ivotinje
meðusobno liu.
Na lijeèenim ivotinjama moe se ponekad prièvrstiti krpelj, te se ne
moe u cijelosti iskljuèiti moguænost prijenosa zaraznih bolesti koje
oni prenose.
- Graviditet i laktacija
Pripravak se moe koristiti kod rasplodnih, gravidnih i dojnih ivotinja.
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antiparazitici
Frontline Combo
Frontline Combo
- Interakcije
Za sada nisu poznate interakcije ovog pripravka s drugim
ektoparaziticidima koji se rabe za suzbijanje buha i krpelja kod pasa.
- Predoziranje Sigurnost primjene pripravka Frontline Combo Spot-on
Dog provjerena je jednokratnom primjenom preporuèene i
peterostruko veæe doze kod štenadi u dobi od 8 tjedana, mladih pasa
(koji još rastu) te jedinki teških oko 2 kg. Opasnost pojave neeljenih
uèinaka poveæa se pri predoziranju te pse treba uvijek lijeèiti
kolièinom koja odgovara njihovoj tjelesnoj masi.
Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek
- Prilikom lokalne primjene svih insekticida i akaricida treba
izbjegavati da sredstvo dospije na kou, a posebno ne u oèi. U
takvim okolnostima nuno je oko odmah isprati s mnogo vode.
Nakon uporabe ruke treba oprati vodom i sapunom, a za vrijeme
nanošenja ne smije se jesti, piti i pušiti.
- Ne smije se dirati koa i dlaka na mjestima gdje je pripravak
nanesen, sve dok se to mjesto ne osuši. Mala djeca ne smiju se igrati
s psima najmanje 4 sata poslije primjene. Preporuèuje se Frontline
Combo Spot-On Dog nanijeti rano naveèer.Psi na koje je nanesen
pripravak ne smiju "spavati" s vlasnicima, a posebno ne sa djecom.
- Osobe preosjetljive na insekticide i alkohol moraju izbjegavati dodir
s pripravkom.
Sigurnost za okoliš
- Fipronil i (S)-metopren štetni su za organizme vodenih ekosustava.
S neiskorištenim pripravkom i njegovim ostacima ne smiju se zagaditi
bare, jezerca te nadzemni ili podzemni vodeni tokovi.
POSTUPAK S NEISKORIŠTENIM LIJEKOM I
PRAZNOM AMBALAOM
S neiskorištenim lijekom i praznom ambalaom postupa se u skladu
sa Zakonom o otpadu.
KARENCIJA
Pripravak se ne rabi za suzbijanje ektoparazita na ivotinjama koje
se koriste za prehranu ljudi.
NAÈIN ÈUVANJA
Na suhom mjestu, pri temperaturi do 30oC i izvan dohvata djece.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi, u izvornoj ambalai tri godine.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se bez veterinarskog recepta.
OPREMA
Kutija sa 10 blistera - blister sadrava 0.67 mL otopine (DOG S).
Kutija sa 10 blistera - blister sadrava 1.34 mL otopine (DOG M).
Kutija sa 10 blistera - blister sadrava 2.68 mL otopine (L).
Kutija sa 10 blistera - blister sadrava 4.02 mL otopine (XL).
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska.
ATCvet kôd
QP53AX65
Dodatne informacije
(S)-metopren i fipronil rasporede se po dlaci psa veæ unutar 24 sata po
primjeni. Vremenom koncentracija metoprena i fipronila u dlaci se smanjuje.
Ipak fipronil se moe dokazati najmanje 60 dana nakon nanošenja. Fipronil se
rasporeðuje preteito u površnom sloju koe i ivim slojevima epiderma kao i
u dlaènim folikulima i lojnim lijezdama. Nakon nakupljanja u lojnim
lijezdama fipronil se otpušta na kou i dlaku što doprinosi produenom
uèinku. Pri tome su ektoparaziti prije svega izloeni kontaktnom, a ne
sustavnom uèinku aktivnih tvari. Izmeðu fipronila i (S)-metoprena nije
utvrðena farmakološka interakcija.
- Da bi se u kuæama i stanovima gdje se dri više pasa ili maèaka optimalno
suzbijali buhe i krpelji te smanjila pojava alergijskog dermatitisa uzrokovanog
buhama, sve ljubimce treba istovremeno lijeèiti prikladnim ektoparaziticidom
jednom mjeseèno. Neposredni okoliš (prostirka, košarica, kuæica, tepih,
tapison i dr.) treba dekontaminirati prikladnim insekticidnim sredstvom.
Prethodno dekontaminaciji potrebno je površine dobro oèistiti usisavaèem da
se uklone jajašca, lièinke, kukuljice i uginule odrasle buhe.
- Kako se ne bi umanjilo trajanje i uspješnost zaštite od buha i krpelja, pse se
ne smije kupati i šamponirati dva dana poslije primjene. U pravilu pse se ne
smije kupati èešæe od jednom tjedno. Emolijentne šampone moe se koristiti
prije primjene. Za naglasiti je da æe njihova upotreba tjedan dana nakon
primjene Frontline Combo Spot-on Dog, skratiti trajanje zaštite protiv buha na
priblino 5 tjedana. Tjedno kupanje s ljekovitim šamponom koji sadrava 2%
klorheksidina ne umanjuje uèinak protiv buha tijekom 6 tjedana.
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antiparazitici
Frontline Combo
FRONTLINE COMBO spot-on Cat
otopina za nakapavanje na kou,ektoparaziticid
kombinacija fipronila i (S)-metoprena za maèke
ZAPALJIVO
SASTAV
Jedna Frontline Combo Spot-On Cat pipeta u 0.5 mL otopine
sadrava: Fipronil: 50 mg i (S)-metopren: 60 mg
Pomoæne tvari: etanol 99%, polisorbat 80, polividon,
butilhidroksianizol (E 320) i butilhidroksitoluen (E 321) i dietilenglikolmonoetil-eter.
DJELOVANJE
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
- Fipronil je insekticid/akaricid iz skupine fenilpirazola (adulticid). U
ivèanim vlaknima ektoparazita upliæe se u integritet kanala za klor
èijem otvaranju i zatvaranju posreduju ligandi kao što je gama-aminomaslaèna kiselina (GABA). Stoga u njima fipronil koèi presinaptièki i
postsinaptièki prolaz iona klora. Posljedièno se u kukaca i grinja javi
nekontrolirana aktivnost središnjeg ivèanog sustava, a slijedi
uginuæe. Afinitet fipronila za isto receptorsko mjesto u kralješnjaka
znatno je slabije što je temelj njegove selektivne toksiènosti. Nakon
nakapavanja na kou otopine Frontline Combo Spot-On Cat buhe
uginu za 24 sata, a krpelji i pauši u roku od 48 sati.
- (S)-metopren je sintetski spoj, a djeluje kao analog juvenilnih
hormona insekata. Koèi rast i razvoj (metamorfozu) nezrelih oblika
kukaca (ovicid, larvicid). Metopren oponaša djelovanje juvenilnih
hormona kukaca uzrokujuæi poremeæaje u njihovu razvoju te
posljedièno uginuæe lièinaka i kukuljica buha. Biološki naèin
djelovanja (S)-metoprena je visokospecifièan za kukce. Buduæi da u
višim organizmima ne postoje receptori za ovaj spoj, za sisavce je
gotovo netoksièan. Ovicidni uèinak (S)-metoprena na novoizlegla
jajašca buha posljedica je njegovog prodiranja kroz ovojnicu ili
resorpcije kroz kutikulu odraslih buha.
Pipeta se prvo izvadi iz blistera, a potom se laganim udarcem po
njenom gornjem dijelu potjera sav sadraj u prošireni dio pipete.
Nakon toga se uzdu oznaèene linije odlomi vrh pipete. Palcem i
kaiprstom druge ruke razmakne se dlaka na koi medijalne linije
vrata (na mjestu gdje se ivotinja ne moe lizati), potom se na to
mjesto izravno na kou prisloni vrh pipete i istisne njen sadraj. Pri
tome treba paziti da što manje otopine doðe na dlaku kako ona, na
mjestu nanošenja, ne bi izgledala zamašæeno. Zamašæenost dlake
nestane nakon 24 sata.
- Jedna pipeta od 0.5 mL doza je za jednu maèku.
Ove kolièine odgovaraju najmanjoj preporuèenoj dozi fipronila od 5
mg/kg i (S)-metoprena od 6 mg/kg.
Pripravak se smije ponovo nanijeti tek nakon 4 tjedna.
INDIKACIJE
Sprjeèavanje i suzbijanje invazije pasa buhama, krpeljima i paušima:
- Uništavanje buha (Ctenocephalides spp.). Insekticidni uèinak protiv
novih invazija odraslim buhama traje do 8 tjedana. Sprjeèavanje
razmnoavanja buha koèenjem razvoja jajašaca (ovicidno djelovanje)
te lièinaka i kukuljica (larvicidni uèinak) porijeklom od jajašaca
odraslih buha do 8 tjedana nakon aplikacije.
- Uništavanje krpelja (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis,
Rhipicephalus sanguineus i dr.). Na temelju provedenih pokusa
akaricidni uèinak protiv krpelja traje do 4 tjedna.
- Uništavanje pauši (Felicola subrostratus).
- Pomoæ u lijeèenju i kontroli alergijskog dermatitisa pasa
uzrokovanog buhama.
KONTRAINDIKACIJE
Pripravak Frontline Combo Spot-On Dog ne smije se primjeniti u:
- maèiæa mlaðih od 8 tjedana i lakših od 2 kg,
- bolesnih maèaka (sustavne bolesti, vruæica) i ivotinja tijekom
oporavka,
- kuniæa (teške reakcije nepodnošljivosti i uginuæa),
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
NUSPOJAVE
- Ako pas polie Frontline Combo Spot-On Cat kroz kraæe vrijeme æe
pojaèano sliniti što je posljedica djelovanja nosaèa.
- Premda rijetko, zabiljeene su kone reakcije na mjestu primjene
(promjena boje koe, ispadanje dlake, svrbe, crvenilo) kao i opæe
reakcije svrbea odnosno alopecije. Samo izuzetno rijetkozabiljeeni
su sluèajevi hipersalivacije te pojave reverzibilnih neuroloških
simptoma (hiperestezija, potištenost), povraæanja ili simptoma od
strane dišnog sustava.
NAPOMENE, MJERE OPREZA, INTERAKCIJE I DR.
Sigurnost za ivotinje
Pripravak se smije primijeniti samo izvana tj. na kou maèke i ne
smije dospjeti u oko.
ivotinje preosjetljive na insekticide i alkohol moraju izbjegavati dodir
s pripravkom.
Frontline Combo Spot-On Cat preporuèuje se primjeniti samo na
mjesta gdje se ivotinja ne moe lizati i pritom treba sprijeèiti da se
ivotinje meðusobno liu.
Na tretiranim ivotinjama moe se ponekad prièvrstiti krpelj, te se ne
moe u cijelosti iskljuèiti moguænost prijenosa zaraznih bolesti koje
oni prenose.
- Graviditet i laktacija
Pripravak se moe koristiti kod rasplodnih, gravidnih i dojnih maèaka.
- Interakcije
Za sada nisu poznate interakcije ovog pripravka s drugim
ektoparaziticidima koji se rabe za suzbijanje buha i krpelja kod
maèaka.
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Frontline Combo
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi, u izvornoj ambalai tri godine.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se bez veterinarskog recepta.
OPREMA
- Predoziranje Sigurnost primjene pripravka Frontline Combo Spot-on
provjerena je u maèaka starijih od 8 tjedana teških 1 kg i to
primjenom peterostruko veæe doze od preporuèene, jednom
mjeseèno tijekom 6 uzastopnih mjeseci.
Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek
- Prilikom lokalne primjene svih insekticida i akaricida treba
izbjegavati da sredstvo dospije na kou, a posebno ne u oèi. U
takvim okolnostima nuno je oko odmah isprati s mnogo vode.
Nakon uporabe ruke treba oprati vodom i sapunom, a za vrijeme
aplikacije ne smije se jesti, piti i pušiti.
- Lijeèene maèke ne smije se dirati po koi i dlaci gdje je nanesen
Frontline Combo Spot-On Cat, sve dok se to mjesto ne osuši. Mala
djeca ne smiju se igrati s maèkama najmanje 4 sata poslije primjene.
Preporuèuje se Frontline Combo Spot-On nakapati rano naveèer, a
tretirane maèke ne smiju "spavati" s vlasnicima, a posebno ne sa
djecom.
- Osobe preosjetljive na insekticide i alkohol moraju izbjegavati dodir
s pripravkom.
Sigurnost za okoliš
- Fipronil i (S)-metopren štetni su za organizme vodenih ekosustava.
S neiskorištenim pripravkom i njegovim ostacima ne smiju se zagaditi
bare, jezerca te nadzemni ili podzemni vodeni tokovi.
POSTUPAK S NEISKORIŠTENIM LIJEKOM I
PRAZNOM AMBALAOM
S neiskorištenim lijekom i praznom ambalaom postupa se u skladu
sa Zakonom o otpadu.
KARENCIJA
Kutija sa 10 blistera - blister sadrava 0.5 mL otopine.
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska.
ATCvet kôd
QP53AX65
Dodatne informacije
(S)-metopren i fipronil rasporede se po dlaci psa veæ unutar 24 sata po
primjeni. Vremenom koncentracija metoprena i fipronila u dlaci se smanjuje.
Ipak fipronil se moe dokazati najmanje 59 dana nakon nanošenja. Fipronil se
rasporeðuje preteito u površnom sloju koe i ivim slojevima epiderma kao i
u dlaènim folikulima i lojnim lijezdama. Nakon nakupljanja u lojnim
lijezdama fipronil se otpušta na kou i dlaku što doprinosi produenom
uèinku. Pri tome su ektoparaziti prije svega izloeni kontaktnom, a ne
sustavnom uèinku aktivnih tvari. Izmeðu fipronila i (S)-metoprena nije
utvrðena farmakološka interakcija.
- Da bi se u kuæama i stanovima gdje se dri više pasa ili maèaka optimalno
suzbijali buhe i krpelji te smanjila pojava alergijskog dermatitisa uzrokovanog
buhama, sve ljubimce treba istovremeno lijeèiti prikladnim ektoparaziticidom
jednom mjeseèno. Neposredni okoliš (prostirka, košarica, kuæica, tepih,
tapison i dr.) treba dekontaminirati prikladnim insekticidnim sredstvom.
Prethodno dekontaminaciji potrebno je površine dobro oèistiti usisavaèem da
se uklone jajašca, lièinke, kukuljice i uginule odrasle buhe.
- Kako se ne bi umanjilo trajanje i uspješnost zaštite od buha i krpelja, maèke
se ne smije kupati i šamponirati dva dana poslije primjene. U pravilu maèke
se ne smije kupati èešæe od jednom tjedno. Emolijentne šampone moe se
koristiti prije primjene. Za naglasiti je da æe njihova upotreba tjedan dana
nakon primjene Frontline Combo Spot-on Cat, skratiti trajanje zaštite protiv
buha na priblino 5 tjedana. Tjedno kupanje s ljekovitim šamponom koji
sadrava 2% klorheksidina ne umanjuje uèinak protiv buha tijekom 6 tjedana.
Pripravak se ne rabi za suzbijanje ektoparazita na ivotinjama koje
se koriste za prehranu ljudi.
NAÈIN ÈUVANJA
Na suhom mjestu, pri temperaturi do 30oC i izvan dohvata djece.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antiparazitici
Frontline spray
FRONTLINE SPRAY 0.5 mL
FRONTLINE SPRAY 1.5 mL
otopina za vanjsku primjenu
ektoparaziticid za lokalnu primjenu
insekticid/akaricid, fipronil
za pse i maèke
SASTAV
Jedan mL otopine Frontline Spray sadrava:
Fipronil 2.5 mg
Pomoæne tvari: kopolividon (Kollidon VA64), izopropilni alkohol i
proèišæena voda.
DJELOVANJE
Fipronil je kontaktni insekticid/akaricid iz skupine fenilpirazola. Upliæe
se u fiziološki integritet kloridnih kanala èijem otvaranju posreduju
ligandi, kao što je neurotransmiter gama-amino-maslaèna kiselina
(GABA). U kukcima i grinjama fipronil koèi pre- i postsinaptièki tok
iona klora kroz staniènu membranu što ima za posljedicu
nekontroliranu aktivnost središnjeg ivèanog sustava kukaca i grinja
te njihovo uginuæe.
Nakon što se Frontline Sprej nanese na dlaku i kou zanemarive
kolièine fipronila resorbiraju se kroz kou.Fipronil se prije svega
nakuplja u masno tkivu koe i dlaènim folikulima. Iz dlaènih folikula
postupno se otpušta na kou i dlaku što pridonosi njegovom
dugotrajnom rezidualnom uèinku. Fipronil vrlo dugo zaostaje aktivan
na dlaci, razgraðuje se preteno na sulfonske metabolite, koji takoðer
djeluju insekticidno i akaricidno.
INDIKACIJE
Suzbijanje i sprjeèavanje invazije pasa buhama (Ctenocephalides
spp.) i krpeljima (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp. i Ixodes
spp.).
Suzbijanje i sprjeèavanje invazije maèaka buhama (Ctenocephalides
felis) i krpeljima (Rhipicephalus spp. i Ixodes spp.).
Pomoæ u lijeèenju i kontroli alergijskog dermatitisa pasa i maèaka
uzrokovanog ubodima buha.
Suzbijanje i sprjeèavanje invazije paušima (Trichodectes canis,
Felicola subrostratus) i ušima (Linognathus setosus) pasa i maèaka
KONTRAINDIKACIJE
Ne smiju se lijeèiti bolesne ivotinje i one u stanju mirovanja.
Ne smiju se lijeèiti kuniæi jer se mogu javiti teške nuspojave i uginuæa.
Pripravkom Frontline Spray ne smiju se lijeèiti štenad i maèiæi mlaði
od dva dana.
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Frontline Spray primjenjuje se izvana na kou i dlaku pomoæu
mehanièke sprej-pumpice. S udaljenosti od priblino 10-20 cm
poprska se cijela ivotinja. Aerosol se nanosi u smjeru suprotnom od
rasta dlake sve dok se krzno dobro ne ovlai. Da bi Frontline dospio
do koe dlaka se mora prethodno razmaknuti, posebno kod
dugodlakih pasmina. Treba nasprejati razmaknutu dlaku na podruèju
leða, postranih dijelova grudnog koša te na trbuhu, nogama,
ramenom pojasu i vratu. Za nanošenje Frontline spreja na podruèje
glave i okoline oèiju, te kada se tretira mlade i vrlo nemirne ivotinje
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
treba prvo poprskati ruku zaštiæenu gumenom rukavicom, a potom
njeno utrljati u dlaku. Na krznu se nakon nanošenja spreja stvori
tanki 'film', a dlaka postane sjajnija. Poprskanu dlaku treba ostaviti da
se osuši, tj. ne smije se psa ili maèku obrisati krpom ili ruènikom.
Da bi se krzno dostatno ovlailo treba, ovisno o duini i gustoæi
dlake, za svaki kg t.m. upotrijebiti 3-6 mL Frontline Spreja (7.5-15 mg
fipronila/kg). To znaèi da za 1 kg t.m. psa ili maèke treba na
mehanièku pumpicu pritisnuti 2-4 x po 1.5 mL (boèica sa 250 mL i
500 mL), ili 6-12 x po 0.5 mL (boèica sa 100 mL) /vidi Dodatne
informacije/.
Nakon jednokratne primene fipronil djelotvorno uništava krpelje do 5
tjedana (3-5 tjedana), buhe od 1-3 mjeseca, a uši do 42 dana
(maèke), tj. 63 dana (psi). Rezidualni uèinak ovisi o otpornosti buha i
krpelja te kontaminiranosti okoliša s ovim ektoparazitima.
NUSPOJAVE
Ako se ivotinja nakon tretmana lie moe kraæe vrijeme sliniti, prije
svega zbog alkoholnog nosaèa.
Kod izuzetno malog broja pasa i maèaka moe se prolazno javiti
crvenilo i svrbe koe te gubitak dlake.
Vrlo rijetko pojedine ivotinje nakon primjene Frontline spreja
pojaèano sline ili se jave reverzibilni neurološki simptomi
(hiperestezija, depresija). Zamijeæeni su i sluèajevi povraæanja te
znakovi od strane dišnog sustava.
Opasnost od nuspojava veæa je u okolnostima predoziranja.
NAPOMENE, MJERE OPREZA, INTERAKCIJE I DR.
Nakon nanošenja spreja treba onomoguæiti da se ivotinje liu. Sprej
se ne smije nanositi na podruèja s ošteæenom koom.
Sprej se ne smije prskati ivotinjama u oèi.
Dok se krzno ne osuši ivotinje se ne smiju drati u zatvorenoj
prostoriji ili "transportnim kavezima" (pet carrier).
Psima treba onemoguæiti kupanje 2 dana prije i 2 dana poslije
primjene Frontline Spray-a.
Nakon lijeèenja ivotinje treba, najmanje 30 min., odnosno dok se
dlaka ne osuši, drati dalje od vatre i drugih izvora topline kao i od
površina osjetljvih na djelovanje alkoholnog spreja.
Graviditet i laktacija
Laboratorijskim istraivanjima na štakorima i kuniæima nije utvrðen
teratogeni ili embriotoksièni uèinak fipronila. Frontline Spray moe se
koristiti za tretiranje skotnih i dojnih kuja i maèaka.
Interakcije
Ne preporuèuje se psa ili maèku istodobno lijeèiti fipronilom i nekim
drugim ektoparaziticidom.
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Frontline spray
POSTUPAK S NEISKORIŠTENIM LIJEKOM I
PRAZNOM AMBALAOM
S neiskorištenim lijekom i praznom ambalaom postupa se u skladu
sa Zakonom o otpadu.
Fipronil moe štetno djelovati na organizme vodenih ekosustava.
Stoga se sa pripravkom ili praznim boèicama ne smije kontaminirati
otvorene ili zatvorene vodene tokove.
Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek
Pripravak nadrauje sluznice te se mora izbjegavati kontakt s ustima
i oèima.
Osobe preosjetljive na insekticide i alkohol moraju izbjegavati dodir s
ovim pripravkom.
Treba nositi zaštitne rukavice, posebno ako se „spreja“ više ivotinja.
Nakon uporabe spreja nuno je ruke oprati vodom i sapunom, kao i
sva mjesta na koi koja su došla u dodir s pripravkom.
Ukoliko Frontline Spray dospije u oèi treba ih isprati vodom.
Lijeèene ivotinje ne treba dirati dok se sprej ne osuši.
Preporuèuje se ivotinje „nasprejati“ naveèer i sprijeèiti da ih se dira
do jutra.
Savjetuje se prskanje na otvorenom ili u dobro zraèenoj prostoriji.
Sprej se ne smije udisati, a za vrijeme nanošenja ne smije se jesti,
piti i pušiti.
KARENCIJA
Nije propisana jer se Frontline Spray ne upotrebljava za suzbijanje
ektoparazita na ivotinjama koje se koriste u prehrani ljudi.
NAÈIN ÈUVANJA
Sprej je lako zapaljiv te ga treba èuvati dalje od izvora topline, na
suhom i tamnom mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25oC) te izvan
dohvata djece.
ROK VALJANOSTI
OPREMA
Polietilenska boèica (HDPE) s mehanièkom sprej-pumpicom sa po
100, 250 i 500 mL otopine.
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska.
ATCvet kôd
QP53AX15
Dodatne informacije
Sa boèicom od 100 mL moe se priblino 8 puta prskati kratkodlaka maèka
srednje velièine (4 kg). S boèicom od 250 mL moe se priblino 4 puta prskati
kratkodlaki pas srednje velièine (20 kg). Sa boèicom koja sadrava 500 mL
otopine moe se prskati priblino 8 puta kratkodlaki pas srednje velièine (20
kg).
Utvrðeno je da se primjenom Frontline spreja znaèajno umanjuje uèestalost
alergijskog dermatitisa kod pasa i maèaka uzrokovanog ubodima buha. Ako
se ovaj pripravak koristi kao dio programa za suzbijanje alergijskog
dermatitisa preporuèuje se oboljele ivotinje, kao i sve pse i maèke u jednom
domaæinstvu, prskati svakih mjesec dana.
Uèestalo kupanje, šamponiranje i pranje ivotinja izmeðu dva nanošenja,
umanjuje antiparazitski uèinak fipronila. Pse bi se smjelo kupati najèešæe
svaka 2 tjedna.
Na ivotinjama mogu ostati prièvršæeni pojedini krpelji. Stoga se u
nepovoljnim okolnostima ne moe u cijelosti iskljuèiti moguænost prijenosa
bolesti (npr. babezioza, borelioza).
Da bi se poboljšalo suzbijanje buha na psu i maèki treba njihovo leiste i
neposredni okoliš tretirati odgovarajuæim insekticidom.
Oznaèen je na opremi, u izvornoj ambalai dvije godine.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se bez veterinarskog recepta.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antiparazitici
Ivomec super
IVOMEC Super
Injekcijska otopina, endektocid, antitrematod kombinacija ivermektina
i klorsulona za goveda i ovce
SASTAV
1 mL bistre, svijetloute uljne injekcijske otopine Ivomec Super*
sadrava: Ivermektin – djelatna tvar 10 mg
Klorsulon – djelatna tvar 100 mg
Pomoæne tvari: glicerol formal i propilenglikol.
Pripravak ne sadrava antimikrobni konzervans.
* u nekim zemljama ovaj lijek dolazi pod nazivom Ivomec F i Ivomec Plus.
DJELOVANJE
Ivermektin, endektocid iz skupine makrociklièkih laktona (avermektini
– milbemicini), jedinstvenog je mehanizma djelovanja. Selektivno i sa
visokim afinitetom vee se za kloridne kanale èijem otvaranju
posreduje glutamat. Kanali nalaze se u ivèanim i mišiænim
stanicama beskraljenjaka. Vezanje poveæava propusnost staniènih
membrana za ione klora, nakon èega slijedi hiperpolarizacija ivèanih
i mišiænih stanica te paraliza i uginuæe parazita. Spojevi iz skupine
avermektina mogu posredovati u otvaranju kloridnih kanala pomoæu
neurotransmitera gama-aminomaslaène kiseline (GABA).
Avermektini su za sisavce netoksièni jer:
- nemaju ionske kanale za klor èijem otvaranju posreduje glutamat,
- u njih je slab afinitet za kloridne kanale èijem otvaranju posreduju
drugi ligandi
- avermektini ne prolaze krvno-modanu barijeru.
Klorsulon je benzensulfonamidski spoj koji se nakon s.c. primjene
brzo resorbira, rasporeðuje krvlju pa ga Fasciola hepatica unosi
eritrocitima i plazmom. U metiljima klorsulon inhibira glikolitièke
enzime prekidajuæi njihov osnovni energetski metabolizam.
Goveda:
Ivomec Super upotrebljava se za lijeèenje i suzbijanje invazija
uzrokovanih eluæano-crijevnim i pluænim nematodima, velikim
metiljem, telazijama (oène gliste), lièinkama goveðeg štrka u
migraciji, lièinkama muha (mijaze), ušima, šugarcima (grinje) i
krpeljima:
Ostertagia lyrata
O. ostertagi
Cooperia oncophora
C . pectinata
C. punctata
Haemonchus placei
Trichostrongylus axei
T. colubriformis
Bunostomum phlebotomum
Oesophagostomum radiatum
Nematodirus helvetianus
N. spathiger
Trichuris spp.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
Dictyocaulus viviparus
Oène gliste
Thelasia spp.
Veliki metilj
Fasciola hepatica
Štrkovi
Hypoderma bovis
H. lineatum
Šugarci
Psoroptess bovis
Sarcoptes scabiei var. bovis
INDIKACIJE
eluæano-crijevni obliæi
Pluæni vlasci
Odrasli
oblici
Lièinke
èetvtog stupnja
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Hipobiotske
lièinke
èetvtog stupnja
¸
+
Uši
Linognathus vituli
Haematopinus eurysternus
Solenoptes capillatus
Muhe
Odrasli
oblici
Lièinke
èetvtog stupnja
+
+
Odrasli
oblici
+
Lièinke
èetvtog stupnja
+
Odrasli
oblici
+
Nezreli oblici
+
Odrasli Lièinke u migraciji
oblici
+
+
Odrasli
oblici
+
+
Razvojni oblici
Odrasli
oblici
+
+
+
Razvojni oblici
Odrasli
oblici
Lièinke
+
+
+
+
+
+
+
Calliphoridae
Sarcophaidae
Krpelji –
monokseni ili jednogostni
Boophilus annulatus
B. decoloratus
B. microplus
Hipobiotske
lièinke
èetvtog stupnja
Odrasli
oblici
+
+
+
Nezreli oblici
+
+
+
Ivomec Super moe pomoæi u suzbijanju pauši Damalinia bovis i
šugaraca Chorioptes bovis, iako nije moguæe postiæi potpuno
izljeèenje.
- Produeno djelovanje:
Ako su goveda na pašnjaku koji je kontaminiran invazijskim lièinkama
nematoda, primjenom preporuèene doze Ivomec Super (1 mL/50 kg)
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Ivomec super
osigurat æe se produena zaštita od ponovne invazije sa
nematodima:
Nematodi
Produeno djelovanje
Dictyocaulus viviparus
do 28 dana
Ostertagia ostertagi
do 21 dana
Oesophagostomum radiatum
do 21 dana
Cooperia spp.
do 14 dana
Trichostrongylus spp.
do 14 dana
Haemonchus placei
do 14 dana
Ovce:
eluæano-crijevni obliæi
Odrasli
oblici
+
Haemonchus contortus
+
Ostertagia circumcincta
+
O. trifurcata
+
Trichostrongylus axei
+
T. colubriformis
+
T. vitrinus
+
Nematodirus filicollis
+
N. spathiger
+
Cooperia curticei
Oesophagostomum columbianum +
+
Chabertia ovina
Strongyloides papillosus
+
Trichuris ovis
Lièinke
Hipobiotske lièinke
èetvtog stupnja èetvtog stupnja
+
+
+
+
+
Odrasli
oblici
+
+
Lièinke
Hipobiotske lièinke
èetvtog stupnja èetvtog stupnja
+
Pluæni vlasci
Dictyocaulus filaria
Protostrongylus rufescens
Štrkovi
Oestrus ovis
Šugarci
Psoroptes ovis*
Sarcoptes scabiei
+
+
Razvojni oblici
+
+
* za lijeèenje i suzbijanje psoroptoze ovaca potrebno je pripravak primjeniti
dvokratno u razmaku od 7 dana. Za lijeèenje sarkoptes šuge lijeèenje treba
ponoviti za 10 do 14 dana, što je preduvjet da nestanu klinièki znakovi šuge
unište sve ive grinje.
Veliki metilj
Fasciola hepatica
Odrasli
oblici
+
Nezreli oblici
KONTRAINDIKACIJE
- Ivomec Super se ne smije dvati i.m. ili i.v. te ivotinjama za koje nije
registriran.
- Osobito je toksièan za pojedine pasmine pasa npr. za škotske
ovèare.
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Ivomec Super daje se govedima i ovcama iskljuèivo s.c. iza lopatice
(labava koa) u dozi od 1 mL/50 kg t.m. (ivermektin 0,2 mg/kg i
klorsulon 2 mg/kg). Kolièinu lijeka veæu od 10 mL treba ubrizgati na
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
Tjelesna
masa
kg
do 50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-550
551-600
Ivomec Super
doza
mL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ovca
Ovcama se Ivomec Super daje u dozi od 0,5 mL/25 kg t.m. (=0,2 mg
ivermektina i 2 mg klorsulona/kg).
Ako se lijek dri u hladnjaku pri temperaturi 5oC , isti se teško
ubrizgava zbog poveæane viskoznosti.
+
+
+
+
Odrasli Lièinke u migraciji
oblici
+
Odrasli
oblici
+
+
dva mjesta. Za primjenu preporuèuje korištenje iglala promjera 17 i
duine 15-20 mm.
Za doziranje moe posluiti sljedeæa tablica. Dozu odreðujemo
prema najteoj ivotinji u skupini. Redovito valja provjeravati
ispravnost aplikatora- dozatora. ivotinje treba svrstati u skupine
prema priblino istoj tjelesnoj masi.
Govedo
NUSPOJAVE
Pojedine ivotinje nakon s.c. primjene oèituju bol i nelagodu. U malog
broja nastaje oteklina koja nestaje spontano.
NAPOMENE, MJERE OPREZA I INTERAKCIJE
- Tijekom primjene moraju se poštovati pravila aseptiènog rada te
koristiti suhe i sterilne igle I brizgalice. Ne preporuèuje se pripravak
ubrizgavati na mjestima s mokrom i upraljanom koom. Pri korištenju
boèica sa 200, 500 i 1.000 mL treba upotrebljavati automatski
aplikator-dozator. Ako se fleksibilni nastavak ponovo upotrebljava,
istog treba prokuhati zajedno sa priborom.
- Klorsulon ne djeluje na buranog metilja – Paramphistomum spp.
- Kako bi se izbjegle sekundarne reakcije na uginule lièinke malog i
velikog goveðeg štrka za vrijeme migracije u podruèju jednjaka
(Hypoderma lineatum) ili kraljeniènog kanala (Hypoderma bovis),
Ivomec Super treba primjeniti na kraju aktivnosti krilatih stadija, to
jest u kasnu jesen (nakon prvih mrazeva) ili poèetkom zime, prije
nego što su lièinke u migraciji stigle do spomenutih mjesta. U našim
krajevima hipodermoza goveda se ne smije lijeèiti u razdoblju od
kraja prosinca do poèetka oujka.
- Reprodukcija, graviditet i laktacija
Ivomec Super moe se primjeniti u goveda i ovaca koje se uzgajaju
za meso u bilo kojem razdoblju graviditeta i laktacije ako se mlijeko
ne upotrebljava za prehranu ljudi i proizvodnju mlijeènih proizvoda.
Ivermektin i klorsulon primjenjeni u kombinaciji ne utjeèu na plodnost
krava, ovaca, bikova i ovnova, te se mogu davati ivotinjama bilo
koje dobi ukljuèujuæi telad i janjad.
- Sigurnost za ciljne ivotinjske vrste
Eksperimentalno je potvrðena velika sigurnost primjene ovog lijeka.
Ivomec Super primjenjen u dozi od 25 mL/50 kg, što je 25 puta više
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
POSTUPAK S NEISKORIŠTENIM LIJEKOM I
PRAZNOM AMBALAOM
S neiskorištenim lijekom i praznom ambalaom postupa se u skladu
s zakonom o otpadu.
OPREMA
Boèice od polietilena niske gustoæe Low density polyethylene (LDPE)
sa po 50, 200, 500 mL i 1 L injekcijske otopine.
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska
od preporuèene doze. Kao posljedica ubrizgavanja velike kolièine
lijeka moe nastati upala, edem I ogranièena nekroza kao I
posljedièno stvaranje vezivnog tkiva..
- Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek
Za vrijeme rukovanja pripravkom ne smije se jesti, piti i pušiti, a
nakon primjene treba oprati ruke.
- Sigurnost za okoliš
U dodiru sa zemljom ivermektin se, kao i drugi avermektini –
milbemicini, èvrsto vee za èestice tla. U tlu se s vremenom
inaktivira. Ivermektin je osobito štetan za ribe i brojne vodene
organizme s kojima se ribe hrane. Stoga ostatke pripravka i praznu
ambalau mora se neškodljivo ukloniti. Iste se ne smije baciti u
nadzemne ili podzemne vodene tokove, niti u kuænie otpatke. Dobro
ih je zakopati u jalovinu (neplodna zemlja) dalje od vodotokova.
KARENCIJA
Goveda i ovce - meso, organi i druga jestiva tkiva - 35 dana
Mlijeko - Ivomec Super ne smije se uporebljavati u krava i ovaca od
kojih se mlijeko koristi za prehranu ljudi ili za izradu mlijeènih
proizvoda. Da bi se u narednoj laktaciji moglo koristiti mlijeko,
gravidne krave treba lijeèiti najkasnije 60, a ovce 28 dana prije
oèekivanog termina telenja tj. janjenja.
Dodatne informacije:
Nakon s.c. primjene Ivomec Super (klorsulon 2 mg/kg, ivermektin 0,2 mg/kg)
utvrðeno je da se ivermektin polagano i ravnomjerno resorbira, a vršnu razinu
u plazmi (23 ng/mL) postie oko sedmog dana. Za razliku od ivermektina,
klorsulon se brzo resorbira, najvišu koncentraciju u plazmi dostie nakon 8
sati. Izluèuje se izmetom (65%) i mokraæom (25%).
Djelovanje na hipobiotske lièinke nematoda
Ivermektin u goveda u preporuèenoj dozi visoko je djelotvoran, ne samo protiv
zrelih i nezrelih oblika nematoda, veæ i protiv hipobiotskih lièinki nematoda
Ostertagia ostertagi i Dictyocaulus viviparus. Zahvaljujuæi tim osobinama
moguæe je u goveda u jesen, pri povratku u staje, suzbijati pojavu zimske
ostertagioze koja se klinièki oèituje proljevom, umanjenim apetitom, opæom
slabošæu i mršavošæu. Primjenom ivermektina u mladih goveda invadiranih
hipobiotskim lièinkama Dictyocaulus viviparus, znaèajno se smanjuje
kontaminacija pašnjaka. - Istraivanjima je utvrðeno da telad/junad u prvoj
pašnoj sezoni, kad se izvodi na pašu krajem travnja ili poèetkom svibnja te
bude lijeèena 3, 8 i 13 tjedana, nakon poèetka paše bit æe zaštiæena od
invazije eluæano-crijevnim i pluænim nematodima tijekom cijele pašne
sezone. Preduvjeti za to su:
- da se goveda dre u stalnim skupinama,
- da je sva telad/junad ukljuèena u program
- da na pašnjak ne dolaze nelijeèena goveda.
- Ivomec Super moe se koristiti i za spreèavanje mijaza uzrokovanih
lièinkama kaliforidnih (zunzare) i sarkofagidnih muha (mesaruše) koje su u
našem podneblju rijetki uzroènici fakultativnih mijaza.
NAÈIN ÈUVANJA
Na tamnom mjestu (u kartonskoj kutiji), pri sobnoj temperaturi (15o–
25oC) i izvan dohvata djece.
ATCvet oznaka
ATCvet oznaka za kombinaciju ivermektin + klorsulon za sada nije
odreðena.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se na veterinarski recept.
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi, u izvornoj ambalai 5 godina. Nakon
otvaranja, sadraj boèice treba utrošiti u roku od 6 mjeseci.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
antiparazitici
Ivomec super
remedia
veterinaria
2
protuupalni
lijekovi
protuupalni lijekovi
Ketofen 1%
KETOFEN 1%
injekcijska otopina
nesteroidni protuupalni lijek
derivat propionske kiseline, ketoprofen
za pse i maèke
SASTAV
1 mL injekcijske otopine Ketofen 1% sadrava:
Ketoprofen – djelatna tvar 10 mg
Pomoæne tvari: L-arginin, benzilini alkohol (10 mg), natrijev klorid,
limunska kiselina (prilagodba pH) i voda za injekcije.
DJELOVANJE
Ketoprofen je nesteroidni protuupalni lijek (NSPUL) iz podskupine
derivata propionske kiseline. U ciklusu arahidonske kiseline koèi
aktivnost ciklooksigenaza (COX) inhibirajuæi sintezu prostaglandina
(medijatori upale). Standardni NSPUL remete aktivnost konstitutivne
(COX-1) i inducibilne (COX-2) ciklooksigenaze. Temeljno
farmakološko djelovanje ketoprofena je protuupalno, analgetièko i
antipiretièko. Na klasiènim modelima za utvrðivanje protuupalnog
uèinka dokazano je da Ketofen uspješno suzbija znakove akutne,
subakutne i kroniène upale. Nakon i.m. i s.c. primjene ketoprofen se
brzo i opseno resorbira. Najvišu razinu u krvi pasa dostie za 7-30
min nakon i.m. ili s.c. injekcije, u maèaka za 17 min nakon s.c.
injekcije. Zanimljivo je da se ketoprofen, za razliku od veæine drugih
NSPUL, u maèaka izluèuje bre nego u pasa (t11/2ß u pasa je 5, a u
maèaka 1.5 sat). Lijek se vee na bjelanèevine plazme (95 % doze )
pa se istodobno ne smiju davati drugi lijekovi istih svojstava.
Ketoprofen se razgraðuje u jetri. Najviše se izluèuje ponajprije
mokraæom u obliku konjugata s glukuronskom kiselinom. Ketofen-om
se simptomatski lijeèe bolesti koštano-mišiænog sustava te
ublaavaju bolovi pri traumatskim ozljedama i negnojnim upalama
mišiæa.
INDIKACIJE
Ketoprofen se primjenjuje u pasa i maèaka da bi se postiglo
protuupalno, antipiretièko i analgetsko djelovanje. - Simptomatsko
lijeèenje bolno-upalnih procesa koštano-mišiænog sustava razlièite
etiologije kao što su: displazija kukova, ozljede, uganuæa, išèašenja,
artritis, artroza, tendinitis, burzitis, protruzija intervertebralnog diska,
spondiloza, panostitis, otekline i dr.
- Ublaavanje bolova nakon operacija.
- Simptomatsko lijeèenje vruæice - u takvim okolnostima nuno je uz
Ketofen davati antibiotike.
KONTRAINDIKACIJE
Ketofen injekcije ne smiju se davati:
- pri akutnim i kroniènim bolestima sluznice eluca i crijeva,
- u okolnostima hemoragiène dijateze,
- gravidnim i dojnim kujama i maèkama,
- jedinkama preosjetljivim na NSPUL,
- ivotinjama s teškim ošteæenjima jetre, srca i bubrega te onima
sklonim krvarenjima.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Ketofen 1%-tna injekcijska otopina primjenjuje se u pasa i maèaka
jednom dnevno u dozi 1 mL/5 kg, tj. 0.2 mL/kg (2 mg ketoprofena/kg
t.m./dan). Injekcije se daju 1-3 uzastopna dana.
Vrsta ivotinje
Put aplikacije
Pas
s.c., i.m., i.v.
Maèka
s.c.
i.v. aplicirati polagano
Ketofen 1% inj. otopina
1 mL/5 kg/dan
0,2 mL/kg/dan
Nakon jedne injekcije lijeèenje se moe nastaviti Ketofen tabletama u
dozi ketoprofena 1 mg /kg t.m./dan. Tako se za lijeèenje akutnih
upala moe davati sljedeæa najviše 4 dana 1 tableta dnevno( 5 mg/5
kg t.m., t.j. 1 tableta od 10 mg/10 kg t.m./dan ili 1 tableta od 20 mg/20
kg t.m./dan). Tablete više nisu registrirane u RH.
NUSPOJAVE
Terapijska širina veæine NSPUL, pa tako i ketoprofena, razmjerno je
mala. Pse i maèke za vrijeme lijeèenja treba pozorno pratiti. Nakon
s.c. i i.m. primjene nastaje mala oteklina koja nestaje nakon nekoliko
dana. Treba izbjeæi paravensko ubrizgavanje.
Ako se ovaj lijek daje due nego što je preporuèeno, ili se primjenjuju
doze veæe od preporuèenih, ivotinje mogu oèitovati manji prohtjev
za hranom. Ponekad povraæaju ili imaju proljev. Katkada se mogu
otkriti tragovi krvi u izmetu ili pak promjena boje pa izmet poprima
boju èaja. U tim sluèajevima lijeèenje treba odmah prekinuti, te po
potrebi zatraiti pomoæ veterinara. Spomenute nuspojave u pravilu
nestaju ubrzo po prekidu lijeèenja.
NAPOMENE, MJERE OPREZA, INTERAKCIJE I DR.
Sigurnost za ivotinje
Prilikom lijeèenja bakterijskih upala istodobno s Ketofen-om moraju
se primjeniti i antibiotici.
Treba izbjegavati uporabu ketoprofena u starih ivotinja i jedinki
mlaðih od 6 tjedana. Ako je nuno provesti lijeèenje uz primjeren
oprez treba davati manje doze.
U dehidriranih ivotinja i onih u stanju hipovolemije i šoka realna je
opasnost toksiènog ošteæenja bubrega. U njih treba izbjegavati
primjenu ketoprofena.
- Graviditet i laktacija
Ketofen 1% inj. sol. ne smije se primjenjivati u gravidnih pasa i
maèaka.
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Ketofen 1%
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi – u originalnoj ambalai 3 godine. Naèeta
boèica trebala bi se utrošiti u roku od 4 tjedna.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se na veterinarski recept.
OPREMA
- Interakcije
Mnogi NSPUL opseno se veu za plazmine bjelanèevine. Zato se
neposredno prije ili istodobno s Ketofen-om ne smiju davati drugi
NSPUL, glukokortikoidi ili antikoagulansi. U takvim okolnostima mogu
se pojaèati nuspojave tih lijekova. Veterinar mora odrediti koliko dana
treba proæi do poèetka lijeèenja s drugim lijekom.
Usporedno s ketoprofenom ne smije se davati potencijalno
nefrotoksiène pripravke (pr. diuretici). Istodobna primjena Ketofen-a i
bilo kojeg drugog lijeka smije se provoditi samo uz prethodnu
konzultaciju s veterinarom.
Zbog kemijske inkompatibilnosti u istu štrcaljku s Ketofen-om ne
smije se navuæi druge lijekove.
Boèice od smeðeg stakla s brombutilnim èepom i aluminijskom
kapicom sa po 20 mL (x 1 ili x 10) i 50 mL (x 1 ili x 10) injekcijske
otopine.
PROIZVOÐAÈ
Merial, 69007 Lyon, Francuska.
ATCvet kôd
QM01AE03
KARENCIJA
Nije propisana jer se Ketofen 1% ne daje ivotinjama od kojih se
meso, jestiva tkiva ili proizvodi rabe u prehrani ljudi ili za izradu
namirnica.
NAÈIN ÈUVANJA
Na tamnome mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25oC) i izvan dohvata
djece.
POSTUPAK S NEISKORIŠTENIM LIJEKOM I
PRAZNOM AMBALAOM
S neiskorištenim lijekom i praznom ambalaom postupa se u skladu
sa Zakonom o otpadu.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
protuupalni lijekovi
Ketofen 10%
KETOFEN 10%
injekcijska otopina
nesteroidni protuupalni lijek
derivat propionske kiseline, ketoprofen
za konje, goveda i svinje
SASTAV
1 mL injekcijske otopine Ketofen 10% sadrava:
Ketoprofen 100 mg
Pomoæne tvari: L-arginin, benzilni alkohol, limunska kiselina i voda za
injekcije.
DJELOVANJE
KONTRAINDIKACIJE
Nesteroidni protuupalni lijek (NSPUL) ketoprofen uvršten je u
podskupinu derivata propionske kiseline. U ciklusu arahidonske
kiseline on koèi aktivnost ciklooksigenaze (COX) inhibirajuæi sintezu
medijatora upale prostaglandina. Standardni NSPUL remete
aktivnost konstitutivne (COX-1) i inducibilne (COX-2)
ciklooksigenaze. Temeljno farmakološko djelovanje ketoprofena je
protuupalno, analgetièko i antipiretièko. Na klasiènim modelima za
utvrðivanje protuupalnog uèinka dokazano je da Ketofen uspješno
suzbija znakove upale. Nakon i.m. primjene ketoprofen se brzo i
opseno resorbira (80-95%). Najvišu razinu u krvi dostie unutar 3060 min. Djelatna tvar se najveæim djelom vee za bjelanèevine
plazme ( 95% doze). S ovim lijekom ns smiju se davati drugi lijekovi
koji se vea za bjelanèevine plazme. U sinovijskoj tekuæini ketoprofen
se koncentrira i dugotrajno zadrava. Nakon višekratne primjene lijek
se ne nakuplja u organizmu. Ketoprofen se razgraðuje preteno u
jetri na nedjelotvorne metabolite, koji se izluèuju prije svega
mokraæom u obliku konjugata (90%). Ketoprofenom se simptomatski
lijeèe bolesti koštano-mišiænog sustava. Za razliku od
glukokortikoida, nuspojave pri primjeni ketoprofena u domaæih su
ivotinja zanemarive.
Ketofen 10% injekcije ne smiju se davati:
- drebadi u prvom mjesecu ivota,
- ivotinjama preosjetljivim na ketoprofen, druge NSPUL ili sastojke
formulacije,
- ivotinjama s teškim ošteæenjima srca, jetre, bubrega ili krvne slike,
- jedinkama sklonim krvarenjima i pojavi vrijedi na elucu i crijevima,
- kobilama u tijeku graviditeta,
- intraarterijski,
- konjima koji se koriste za prehrani ljudi.
INDIKACIJE
Goveda
- Akutni poremeæaji koštano-mišiænog sustava - pr. ozljede, šepavost,
upale zglobova i dr. (pomoæno lijeèenje uz obvezno etiološko
lijeèenje),
- poslijeporoðajna pareza (pomoæno lijeèenje),
- Akutni mastitis i edem vimena – èesti uzrok endotoksini E. coli
(pomoæno lijeèenje uz obveznu primjenu antibiotika),
- Umanjivanje vruæice pri dišnim infekcijama (obvezno lijeèenje
antibioticima).
Konji (sportski i trkaæi)
- Ublaavanje akutnih upala i bolova pridruenih poremeæajima
koštano-mišiænog sustava: šepavost uzrokovana ozljedom,
degenerativno-upalne promjene zglobova, tetiva i tetivnih ovojnica
(npr. "škripac" – arthritis et periarthritis tarsi deformans,
podotrochlosis, kopitna koèina - laminitis), upale nakon operacije.
- Umanjivanje koliènih bolova (analgetièki uèinak).
Svinje
- MMA-sindrom krmaèa – pomoæno lijeèenje uz lijeèenje antibioticima
i oksitocinom.
- Enzootska pneumonija – pomoæno lijeèenje uz lijeèenje
antibioticima.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Goveda
- polagano i.v. ili duboko i.m. jednom dnevno, 3 mL/100 kg tjelesne
mase. (3 mg ketoprofena/kg), tijekom 1-3 dana. Kada je potrebno,
usporedno se provodi i lijeèenje antibioticima.
Konji (sportski i trkaæi)
- mišiæno-koštani poremeæaji – intravenski jednom dnevno 1 mL/45
kg t.m. (2.2 mg ketoprofena/kg), tijekom 3-5 dana.
- kolike – polagano intravenski 1 mL/45 kg t.m. (2.2 mg
ketoprofena/kg) postie se trenutni uèinak i u pravilu je dostatna
jedna primjena. Ako se simptomi kolike ne povuku, moese ponoviti,
nakon što se prethodno obavi klinièka pretrag i postavi dijagnoza.
Svinje
- i.m. jednokratno, 3 mL/100 kg t.m.
NUSPOJAVE
Terapijska širina veæine NSPUL-a, pa tako i ketoprofena, razmjerno
je mala. Lijek ne smije davati u velikim dozama ili due nego što je
preporuèeno. Pri primjeni ne mogu se u cijelosti iskljuèiti ošteæenja
sluznice eluca.
Nakon i.m. injekcije moe se javiti oteklina koja s vremenom nestaje.
NAPOMENE, MJERE OPREZA, INTERAKCIJE I DR.
Sigurnost za ivotinje
Za vrijeme lijeèenja ivotinjama treba osigurati dovoljne kolièine vode
za piæe.
Kako bi izbjegli ošteæenje bubrega, ketoprofenom ne lijeèimo
dehidrirane ivotinje te one u stanju hipovolemije i šoka.
Uporabu ketoprofena treba izbjegavati u starih i mladih ivotinja
(mlaðih od 6 tjedana). Ako je lijeèenje nuno, treba uz primjeren
oprez koristiti manje doze.
Pri lijeèenju bakterijskih infekcija istodobno s Ketofen-om moraju se
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Ketofen 10%
KARENCIJA
Meso, organi i druga jestiva tkiva
- Govedo - i.m.:
4 dana.
- i.v.:
1 dan.
Svinja:
4 dana.
Konj - ne koristiti kod ivotinja koje se koriste za prehranu ljudi.
Mlijeko krava:
0 dana.
davati i antibiotici.
Kada lijek nepanjom doðe u dodir s koom ivotinje ili okom, treba
ga isprati s mnogo vode.
Treba izbjegavati paravensko ubrizgavanje.
- Predoziranje
Konji: bez vidljivih nuspojava podnose i.v. dozu ketoprofena od 2.2-,
6.6- i 11.0 mg/kg jednom dnevno tijekom 15 uzastopnih dana. To je
peterostruko više od preporuèene doze i trostuko dulje od
uobièajenog lijeèenja.
Goveda: bez vidljivih toksiènih uèinaka podnose dozu ketoprofena od
15 mg/kg/dan (peterostruko više od preporuèene doze), tijekom 5
uzastopnih dana. Ketofen 10% nije djelovao štetno u gravidnih i
krava u laktaciji te teladi u dobi od 3 dana.
- Graviditet i laktacija
Kako do sada nisu provedena detaljnija istraivanja, pripravak se ne
preporuèa koristiti u gravidnih kobila i drebadi mlaðoj od 15 dana.
- Interakcije
Istodobno s Ketofen-om ne smiju se davati drugi NSPUL,
glukokortikoidi, antikoagulansi (poveæana sklonost krvarenju istiskivanje iz veze s bjelanèevinama plazme) te potencijalno
nefrotoksièni lijekovi.
Pri usporednoj primjeni diuretika i ketoprofena mogu se umanjiti
uèinci diuretika (inhibicija natriureze izazvane furosemidom).
U istoj se brizgalice ne smije miješati Ketofen 10% s drugim
pripravcima.
Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek
Nema posebne opasnosti.
NAÈIN ÈUVANJA
Na tamnom mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25°C), dalje od izvora
topline i izvan dohvata djece. Lijek se ne smije smrznuti.
POSTUPAK S NEISKORIŠTENIM LIJEKOM I
PRAZNOM AMBALAOM
S neiskorištenim lijekom i praznom ambalaom postupa se u skladu
sa Zakonom o otpadu.
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi, u izvornoj ambalai tri godine. Nakon
otvaranja sadraj boèice preporuèuje se potrošiti u roku od 30 dana.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se na veterinarski recept.
OPREMA
Boèice od smeðeg stakla s gumenim èepom i aluminijskom kapicom
sa po 50 mL i 100 mL.
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska.
Dodatne informacije
Nakon i.v. primjene ketoprofena u konja protuupalni uèinak na koštano-mišiæni
sustav oèituje se veæ unutar 2 sata. Uèinak je najizraeniji nakon 12 sati.
Protuupalno djelovanje moe se redovito dokazati 24 sata po primjeni svake
doze. Ketofen? 10% injekcije, kao i sve druge NSPUL, ne smije se davati
konjima za vrijeme natjecanja. Naime, ketoprofen i njegov metabolitei mogu
se dokazati u mokraæi kopitara do 10-og dana nakon primjene (prag
osjetljivosti metode 50 ng/mL). Kako se ne bi sigurno dokazala prisutnost
potrebno je da od zadnje primjene proðe najmanje 15 dana.
ATCvet kôd
QM01AE03
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
remedia
veterinaria
4
vakcine
EURICAN DHPPI2-L
liofilizat i otapalo za injekcijsku suspenziju
atenuirano virusno cjepivo protiv šteneæaka, zaraznog hepatitisa, parvoviroze i
parainfluence-2 (liofilizat) i inaktivirana bakterijsko cjepivo protiv leptospiroze
(otapalo)
za psa
SASTAV
Jedna doza cjepiva Eurican DHPPI2-L sadrava:
- Liofizilirano atenuirano virusno cjepivo (DHPPI2) u boèici:
Virus šteneæaka
104.0 TKID50
Pasji adenovirus (CAV2)
102.5 TKID50
Virus parvoviroze pasa
104.9 TKID50
Virus parainfuence-2
104.7 TKID50
Medij za liofilizaciju koliko je dostatno do 1 doze
Tekuæe inaktivirano bakterijsko cjepivo (Leptodog) u boèici: Inaktivirane
kulture Leptospira serovar canicola i Leptospira serovar icterohaemorrhagiae
koliko je dostatno za zaštitu u skladu s Ph. Eur. (br. 447)
Ekscipijent - fiziološka otopina do 1.0 mL
TKID50 - doza virusa koja inficira 50% inokuliranih uzoraka staniène kulture.
DJELOVANJE
NUSPOJAVE
U zdravih pasa cjepivo Eurican DHPPI2-L potièe tvorbu specifiènih
protutijela, a time i zaštitu protiv šteneæaka, zaraznog hepatitisa,
parvoviroze, parainfluence-2, leptospiroze i bjesnoæe, što je
dokazano izazivaèkom infekcijom i odgovarajuæim titrom protutijela.
Na mjestu ubrizgavanja ponekad moe nastati upalna reakcija
(aluminijev hidroksid) i moe se javiti prolazni porast tjelesne
temperature.
Psi se mogu senzibilizirati na sastojke svake cjepiva, što se moe
oèitovati reakcijom preosjetljivosti. U takvim okolnostima treba
poduzeti simptomatsko lijeèenje - npr. adrenalin, antihistaminici te ev.
kortikosteroidi.
INDIKACIJE
Aktivna imunizacija zdravih pasa protiv šteneæaka, zaraznog
hepatitisa (CAV2) parvoviroze, parainfluence-2 (respiratornih
infekcija) i leptospiroze (Leptospira serovar canicola i Leptospira
serovar icterohaemorrhagiae).
KONTRAINDIKACIJE
Nisu poznate.
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Liofilizirana virusna komponenta cjepiva treba se resuspendirati
tekuæim bakterijskim cjepivom neposredno pred primjenu. Doza
cjepiva je za sve pse 1 mL. Cjepivo Eurican DHPPI2-L aplicira se s.c.
prema sljedeæem programu:
Osnovno cijepljenje (primovakcinacija)
Štenad se prvi puta cijepi u dobi od 7 tjedana ili više. Drugo
cijepljenje se obavlja 3-5 tjedana poslije prvog, ali ne prije nego što
ivotinja navrši 12 tjedana.
Docjepljivanje (revakcinacija, booster)
Nakon osnovnog cijepljenja jedna doza cjepiva daje se jednom
godišnje ili prije izlaganja ivotinje moguæoj infekciji npr. izlobe pasa,
boravak u uzgajivaènicama i sl.
U sluèaju neposredne ugroenosti od leptospiroze pse bi trebalo
cijepiti svakih 6 mjeseci.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
NAPOMENE, MJERE OPREZA, INTERAKCIJE I
DRUGO
Sigurnost za ivotinje
Cijepiti se smiju samo potpuno zdravi psi koji su dehelmintizirani
najmanje 10 dana prije cijepljenja.
Cijepljenim ivotinjama treba tijekom nekoliko dana onemoguæiti
dodir s ostalim psima i poštedjeti ih tjelesnih napora dok ne postignu
zadovoljavajuæu imunost.
Pri cijepljenju treba poštovati osnovna pravila aseptiènoga rada
(sterilne brizgalice i igle, bez tragova dezinficijensa).
- Predoziranje
U sluèaju predoziranja ivotinje mogu biti prolazno potištene i moe
se javiti lokalna reakcija.
- Graviditet i laktacija
Nema izvješæa o štetnim uèincima
- Interakcije
Nema podataka o sigurnosti i uèinkovitosti ovog cjepiva kod
usporedne primjene drugih lijekova.
cjepivo se u brizgalici ne smije miješati s drugim pripravcima.
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
vakcine
Eurican DHPPI2-L
Eurican DHPPI2-L
OPREMA
Kartonska kutija s 10 x 1 i 50 x 1 dozom cjepiva.
Jednu dozu èini jedna staklena boèica sa svjetloutim liofilizatom
(DHPPI2) i jedna boèica u kojoj je otapalo (Leptodog).
NAÈIN IZDAVANJA
Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek
Nema podataka.
Sigurnost za okoliš
Vakcina Eurican DHPPI2-L ne predstavlja opasnost za okoliš.
Izdaje se na veterinarski recept.
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska.
KARENCIJA
Nije propisana jer se ne cijepe ivotinje koje se koriste za prehranu
ljudi.
ATCvet kôd QI07AI02
POSTUPAK S NEISKORIŠTENOM VAKCINOM I
PRAZNOM AMBALAOM
S neiskorištenim cjepivom i ambalaom postupa se u skladu sa
Zakonom o otpadu. Prazne boèice i boèice s neiskorištenim cjepivom
treba dezinficirati prije odlaganja.
NAÈIN ÈUVANJA
Na tamnom mjestu, pri temperaturi od 2-8oC (hladnjak) i izvan
dohvata djece. Cjepivo se ne smije smrznuti.
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi, u izvornoj ambalai dvije godine. Cjepivo se
treba upotrijebiti neposredno nakon resuspendiranja.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
LEUCORIFELIN
liofilizat i otapalo za injekcijsku emulziju
atenuirano cjepivo protiv panleukopenije i inaktivirano cjepivo protiv kalicivirusne i
herpesvirusne infekcije maèaka
za maèku
SASTAV
1 mL cjepiva Leucorifelin (1 doza) u odvojenim boèicama sadrava:
- Liofilizirana komponenta (Corifelin)
Atenuirani virus panleukopenije maèaka soj PLI-IV
103,0 TCID50
Medij za liofilizaciju - laktoza
do 1 doze
- Tekuæa komponenta (Feliniffa)
Inaktivirana frakcija glikoproteina herpesvirusa maèke
0.8 SN50 log101
Inaktivirana frakcija proèišæenog antigena kalicivirusa maèke
0.8 SN50 log101
Uljni ekscipijens koliko je dostatno
do 1.0 mL
SN - serum-neutralizacijska protutijela dobivena u cijepljenih maèaka.
DJELOVANJE
U zdravih maèaka cjepivo Leucoliferin potièe stvaranje specifiènih
protutijela, a time nastanak otpornosti na infekcije herpesvirusom
(rinotraheitis), virusom panleukopenije i kalicivirusom.
INDIKACIJE
Imunizacija maèaka protiv panleukopenije i infekcija dišnog sustava
(rinotraheitis) uzrokovanih herpesvirusom i kalicivirusom.
KONTRAINDIKACIJE
Ne smije se cijepiti gravidne i bolesne maèke te maèiæe mlaðe od 8
tjedana.
NAÈIN PRIMJENE, DOZE I PROGRAM CIJEPLJENJA
Liofiliziranu komponentu Feliniffa resuspendira se tekuæom
komponentom Corifelin . Bez obzira na tjelesnu masu, dob, spol i
pasminu doza cjepiva za maèku jest 1 mL. Cjepivo se ubrizgava s.c.
prema sljedeæem programu.
Osnovno cijepljenje (primovakcinacija):
Maèiæe mlaðe od 3 mjeseca cijepi se dva puta. Prva doza daje se u
dobi od 8 tjedana, a druga nakon 2- 4 tjedna nakon prve.
Buduæi da u maèaka starijih od 3 mjeseca nema majèinskih
protutijela protiv panleukopenije, u toj dobi treba maèke cijepiti dva
puta, s time da se prvo cijepi Leucorifelin -om, a nakon 4 tjedna
Corifelin -om.
Docjepljivanje (revakcinacija, booster): U svrhu kontinuiranog
odravanja visoke razine protutijela moe se koristiti jedan od
sljedeæih programa cijepljenja:
- Leucorifelin- docijepljivanje godinu dana poslije osnovnog
cijepljenja;
- Felinifa (panleukopenija) - docijepljivanje svake druge godine;
- Corifelin (respiratorne infekcije) - docijepljivanje svake godine.
NUSPOJAVE
simptomatsko lijeèenje pr. adrenalinom, antihistaminicima, ev.
kortikosteroidima.
Višestruko veæa doza cjepiva od preporuèene ne djeluje štetno.
NAPOMENE I MJERE OPREZA
Smiju se cijepiti samo zdrave maèke u dobroj kondiciji koje su
afebrilne najmanje 10 dana prije cijepljenja.
Prilikom cijepljenja treba poštivati osnovna pravila aseptiènoga rada.
Za ubrizgavanje moraju se koristiti sterilne brizgalice i igle bez
tragova dezinficijensa.
U sluèaju nehotiènog ubrizgavanja Leucorifelin-a npr. U vlastitu ruku
ili pak ruku pomoænika, treba odmah zatraiti savjet lijeènika.
INTERAKCIJE
Nisu utvrðene neeljene rakcije kad se ovo cjepivo dalo istodobno,
ali na odvojeno mjesto, s Merial-ovim cjepivima protiv bjesnoæe i
leukemije maèaka.
U brizgalici cjepivo se ne smije miješati s bilo kojim drugim
pripravkom.
GRAVIDITET I LAKTACIJA
Ne smiju se cijepiti gravidne maèke.
KARENCIJA
Nije propisana jer se ne cijepe ivotinje koje se koriste za prehranu
ljudi.
POSTUPAK S NEISKORIŠTENIM LIJEKOM I
PRAZNOM AMBALAOM
Prazne boèice i boèice s neiskorištenom cjepivom treba dezinficirati
prije uklanjanja.
S neupotrebljenim cjepivom i ambalaom postupa se u skladu s
Zakonom o otpadu.
Nakon ubrizgavanja cjepiva moe nastati mala oteklina koja unutar
nekoliko dana nestane.
Kao i na druga cjepiva, iako relativno rijetko, pojedine maèke
reagiraju anafilaktièkom reakcijom. U tom sluèaju treba poduzeti
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
vakcine
Leucorifelin
Leucorifelin
NAÈIN ÈUVANJA
Na tamnom mjestu, pri temperaturi od 2o-8oC (hladnjak) i izvan
dohvata djece. Cjepivo se ne smije smrznuti.
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi. U izvornoj ambalai dvije godine.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se na veterinarski recept.
OPREMA
Kutija s 10 doza cjepiva (odvojeno 10 staklenih boèica liofiliziranog
cjepiva protiv panleukopenije i 10 staklenih boèica tekuæeg cjepiva
protiv herpesvirusa i kalicivirusa).
Kutija s 50 doza vakcine (odvojeno 50 staklenih boèica liofilizirano
cjepivo protiv panleukopenije i 50 staklenih boèica tekuæeg cjepiva
protiv herpesvirusa i kalicivirusa).
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska.
ATCvet oznaka
QI06AH06
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
vakcine
Primodog
PRIMODOG
Injekcijska suspenzija
ivo, atenuirano cjepivo protiv parvoviroze pasa
za psa
SASTAV
1doza (1 ml) cjepiva Primodog sadrava:
Atenuirani virus parvoviroze pasa*
Tiomersal, konzervans
Ekscipijens**
105.5TKID50
0,1 mg
do 1,0 ml
*virus umnoen na staniènoj liniji bubrega maèke
**polipeptidi, gluicidi i puferirana fiziološka otopina
DJELOVANJE
Cjepivo Primodog, nakon s.c. primjene potièe u zdrave štenadi i
zdravih pas tvorbu specifiènih protutijela, te cijepljene ivotinje štiti od
parvovirusne infekcije.
INDIKACIJE
Aktivna imunizacija zdravih pasa protiv parvoviroze.
KONTRAINDIKACIJE
NAPOMENE I MJERE OPREZA
Ne smiju se cijepiti bolesne ivotinje.
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
- Sadraj u boèici treba protresti prije uporabe.
- Cjepivo se aplicira s.c.
- Doza cjepiva je 1 ml bez obzira na dob, pasminu i tjelesnu teinu
psa.
- Primodog cjepivo kompatibilno je s cjepivima Bivirovax DH i
Leptodog L (Merial). To znaèi da se cjepivom Primodog u istoj
brizgalici mogu suspendirati tj. "otopiti" navedena liofilizirana cjepiva.
Program cijepljenja
Osnovno cijepljenje (primarna vakcinacija)
Štenad se prvi puta cijepi u dobi od 6 tjedana. Imunost ne ometa
prisutnost majèinskih protutijela. Drugu dozu cjepiva uobièajeno se
daje u dobi od 12 tjedana.
U sluèaju opasnosti od zaraavanja - okoliš izrazito kontaminiran
pseæim parvovirusom, štenad se moe docijepiti veæ 2-3 tjedna
nakon prvog cijepljenja.
Docjepljivanje (revakcinacija, booster)
Pse treba docijepiti godinu dana nakon osnovnog cijepljenja, te
svake iduæe godine. Godišnje docijepljivanje nuno je provoditi u
zaraenim uzgojima npr. u uzgajivaènicama pasa.
- Cijepiti se smiju samo zdravi psi.
- Štenad se mora dehelmintizirati najmanje 10 dana prije cijepljenja.
- Za cijepljenje treba upotrebljavati sterilne igle i brizgalice koje se ne
smiju sterilizirati kemijskim sredstvima - npr. alkoholom ili
dezinficijensima. Pse nakon cijepljenja, tj. prije nego razviju aktivnu
imunost treba poštedjeti teških fizièkih napora - oko 2 - 3 tjedna.
- Oprez je nuan pri cijepljenju gravidnih kuja.
- Kao što je poznato i za druga cjepiva, neke ivotinje, zbog relativne
imunološke nekompetentnosti, ne mogu stvoriti zadovoljavajuæu
razinu protutijela.
- Prije uporabe svakog cjepiva, treba provjeriti rok valjanosti.
NAÈIN ÈUVANJA
Na tamnome mjestu, pri temperaturi od +2oC do +8oC tj. u hladnjaku
i izvan dohvata djece. Cjepivo se ne smije smrznuti.
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi, u izvornoj ambalai 3 godine.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se na veterinarski recept.
PAKIRANJE
NUSPOJAVE
- U preosjetljivih ivotinja mogu se javiti i anafilaktièke reakcije. U tim
sluèajevima ivotinjama se mora dati adrenalin i antihistaminik
(blokator H1 receptora).
Kutija s 10 boèica s 1 dozom cjepiva.
Kutija sa 100 boèica s 1 dozom cjepiva.
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska
ATCvet-cod
QI07AD01
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
vakcine
Rabisin
RABISIN
injekcijska suspenzija
inaktivirano cjepivo protiv virusa bjesnoæe uz dodatak adjuvansa
za pse, maèke, goveda, konje, ovce i vrste iz porodice kuna
(Mustelidae)
SASTAV
Jedan mL (1 doza) cjepiva Rabisin sadrava:
Inaktiviran virus bjesnoæe, soj Pasteur fix *
Adjuvans: aluminij u obliku aluminijeva hidroksida
Mertiolat - konzervans
Ekscipijens
* Virus je umnoen na staniènoj kulturi embrija hrèaka.
1 i.j.
2.0 mg
0.1 mg
do 1 mL
DJELOVANJE
Nakon s.c. ili i.m. primjene cjepiva Rabisin u zdravih ivotinja potièe
tvorbu specifiènih protutijela protiv virusa bjesnoæe. Dva do tri tjedna
nakon cijepljenja ivotinje stiæu aktivnu imunost koji se odrava
najmanje godinu dana.
INDIKACIJE
Aktivna imunizacija zdravih pasa, maèaka, goveda, ovaca, konja i
vrsta iz porodice kuna (Mustelidae) protiv bjesnoæe.
KONTRAINDIKACIJE
- Ne smiju se cijepiti bolesne ivotinje, kao i one invadirane endo- ili
ektoparazitima.
- Ne smiju se cijepiti ivotinje sumnjive i oboljele od bjesnoæe kao i
one za koje se pretpostavlja da boluju od bilo koje druge zarazne
bolesti.
NAÈIN PRIMJENE, DOZE I PROGRAM CIJEPLJENJA
Prije uporabe cjepivo u boèici treba dobro protresti. Cjepivo se
ubrizgava s.c. ili i.m. Doza za sve ivotinje je bez obzira na vrstu,
pasminu, dob i tjelesnu teinu 1 mL.
U tablici je dan program cijepljenja mladih ivotinja i najranija dob za
cijepljenje s obzirom na imuni status.
- Ukoliko se sa psom ili maèkom odlazi u inozemstvo ovlašteni
veterinar mora u meðunarodnoj zdravstvenoj svjedodbi psa,
odnosno maèke potvrditi da je ivotinja cijepljena. Cijepljenje mora
biti obavljeno najmanje mjesec, do najviše godinu dana prije puta.
NUSPOJAVE
- Na mjestu ubrizgavanja cjepiva zbog sadraja adjuvanta nastaje
manja oteklina koja u pravilu nestaje za nekoliko dana.
- Pri pojavi anafilaktièke reakcije treba trenutno poduzeti
simptomatsko lijeèenje- adrenalin, antihistaminici i dr.
NAPOMENE I MJERE OPREZA
Cijepiti se smiju potpuno zdrave ivotinje, koje su dehelmintizirane
najmanje 10 dana prije cijepljenja.
- Pri cijepljenju treba poštivati uobièajena pravila aseptiènog rada.
- Valja koristiti samo sterilne igle i brizgalice bez tragova
dezinficijensa.
- Prije nego pas u cijelosti bude zaštiæen treba ga poštedjeti od veæeg
fizièkog napora npr. 2-3 tjedna.
- Cjepivo se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti.
- Ako se cijepe gravidne kuje treba poduzeti uobièajene mjere
opreza.
- Kao što je sluèaj i s drugim cjepivima, neke ivotinje zbog zbog
relativne imunosne nekompetentnosti, ne mogu stvoriti
zadovoljavajuæu kolièinu protutijela.
Najranija dob za cijepljenje
ivotinje iz
skupine
Podmladak
necijepljenih enki
Podmladak
cijepljenih enki
Docijepljivanje
Mesoderi
Biljojedi
4 tjedna
4 mjeseca
11 tjedana
9 mjeseci
Svake godine ovisno o
zakonu
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
KARENCIJA
Meso, iznutrice i drugi organi:
Mlijeko:
0 dana.
0 dana.
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Rabisin
NAÈIN ÈUVANJA
U hladnjaku tj. na tamnome mjestu, pri temperaturi +2o do +8oC i
izvan dohvata djece. Cjepivo se ne smije smrznuti.
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi, u izvornoj ambalai 36 mjeseci. Sadraj
naèete boèice treba što prije upotrijebiti kako bi se zbog oneèišæenja
sprjeèilo smanjenje imunogenosti cjepiva.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se samo na veterinarski recept.
OPREMA
Kutija s 10 brizgalica s po 1 mL cjepiva (blister).
Boèica s 10 mL cjepiva.
Kutija sa 100 boèica s po 1 mL cjepiva.
PROIZVOÐAÈ
Merial, Lyon, Francuska.
ATCvet-cod
QI07AA02
Dodatne informacije
U vrste iz porodice kuna (Mustelidae) ubrajaju se: amerièka vidrica (vizon,
mink), vodena vidrica (nerc), mrki i stepski tvor, lasica i patuljasta lasica te
velika lasica ili zerdav (hermelin).
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
remedia
veterinaria
5
stimulatori,
vitamini i
mineralni
pripravci
BIODYL
Injekcijska otopina
Mineralno-vitaminsko-aminokiselinski pripravak Kombinacija selena, vitamina B12 i aspartata
Za konje, goveda, ovce, pse, maèke I perad
Sastav
100 mL injekcijske otopine Biodyl sadrava:
Natrijev selenit*
100 mg
Cijanokobalamin (vit. B12)
50 mg
Kalijev aspartat semihidrat
1000 mg
Magnezijev aspartat tetrahidrat
1500 mg
Pomoæne tvari: glicin, metil- i propil-parahidroksibenzoat, otopina NaOH ili razrijeðena HCl (pH 6,5)
i voda za injekcije.
* 100 mg natrijevog selenita sadri 45 mg selena
DJELOVANJE
Biodyl injekcijska otopina sadri èetiri farmakološki aktivne tvari koje
su sve, osim natrijevog selenita, prirodni sastojci stanice. Svaka se
tvar odlikuje specifiènim farmakodinamièkim uèinkom.
Natrijev selenit zajedno s vitaminom E sudjeluje u metabolizmu
mišiænih vlakana kao dio enzima glutation peroksidazeoksidoreduktaze koja katalizira razaranje peroksida i time štiti
staniène membrane (posebno eritrocita) i odrava integritet
hemoglobina.
Cijanokobalamin (vitamin B12) potièe eritropoezu na razini sinteze
proteina, a u nezrelim stanicama koštane sri sudjeluje u
metabolizmu nukleinskih kiselina te sprjeèava pernicioznu anemiju.
Kalijev i magnezijev aspartat su soli aminokiseline esencijalne za
intermedijarni metabolizam ugljikohidrata. Asparaginska kiselina ima
antikoagulacijsko djelovanje te djeluje entrofièki na mišiæna vlakna.
Kalijevi i magnezijevi ioni povoljno djeluju na ionsku ravnoteu u
stanici.
INDIKACIJE
Sprjeèavanje i lijeèenje nestašice selena koja se najèešæe oèituje kao
miopatija.
Govedo - Sustavne miopatije i bolesti metabolièkog porijekla npr.
sindrom miopatiène dispneje teladi, „bolest bijelog mesa“,
transportna miopatija i dr. Ovca - Distrofija muskulature i enzootska
paraplegija janjadi.
Svinja - Mišiæna distrofija, miodegeneracija i distrofija jetre.
Pas, maèka, konj i gore navedene vrste - Opæa slabost mišiæa sa ili
bez usporedne anemije, oporavak nakon teških bolesti ili
prekomjernih napora.
Konj - Poboljšanje i odravanje dobre fizièke kondicije sportskih
konja u vrijeme treninga, umanjivanje uèinaka stresa tijekom
transporta, terapija enzootske mioglobinurije i profilaksa paralitièke
mioglobinurije.
Perad - Distrofija miokarda tzv. „bolest dudolikog srca“.
NAÈIN PRIMJENE I DOZE
Biodyl se, ovisno o vrsti ivotinje ubrizga i.m., i.v., s.c. i p.o.
Goveda (i.m.) 3-4 injekcije od 20mL s razmakom od 4 dana
- priprema za transport: 20 mL po ivotinji nekoliko sati prije utovara.
U sluèaju potrebe, ponoviti nakon 24 sata.
Telad (i.m.)
- miopatije: Profilaksa: 2-4 injekcije od 10 mL po ivotinji u razmaku
od osam dana. Lijeèenje: 3-4 injekcije od 10 mL po ivotinji u
razmaku od jednog dana.
- Profilaksa tzv. transportne miopatije: jedna do dvije injekcije od 10
mL po ivotinji u razmaku od 24 sata
Janjad (i.m.)
- miopatije_ profilaksa: 2-4 injekcije od 2 mL po ivotinji u razmaku od
4-5 dana. Lijeèenje: 3-4 injekcije od 2mL po ivotinji u razmaku od
jednog dana.
Svinje (i.m.)
2-10 kg - 1 injekcija od 2mL po ivotinja;
10-50 kg - 1 injekcija od 5 mL poivotinja
50-100 kg - 1 injekcija od 10 mL po ivotinja.
Konji - natjecateljski (polagano i.v.)
4-5 injekcija od 20 mL po ivotinja uj razmaku od 4-5 dana.
Psi (i.m.)
2-5 mL po ivotinji ovisno o tjelesnoj masi.
Maèke (s.c.)
1 mL po ivotinji.
Perad (p.o.)
5 mL/10 L vode za piæe.
- Lijek se daje najviše 3-4 puta u razmaku od 1-2 dana.
NUSPOJAVE
Intramuskularne injekcije kod konja mogu uzrokovati upalnu reakciju
koja nestane nakon nekoliko dana.
KONTRAINDIKACIJE
Nisu poznate.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
stimulatori, vitamini imineralni pripravci
Biodyl
Biodyl
POSTUPAK S NEISKORIŠTENIM LIJEKOM I
PRAZNOM AMBALAOM
S neiskorištenim lijekom i praznom ambalaom postupa se u skladu
sa Zakonom o otpadu.
OPREMA
Kutije s ampulama od 5 x 2 mL i 5 x 10 mL, te boèice s 50 mL.
PROIZVOÐAÈ
NAPOMENE I MJERE OPREZA
Propisana doza lijeka ne smije se prekoraèiti. Uzastopno se smije
dati najviše 3-4 injekcije u razmaku od 1-2 dana.
Interakcije s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima nisu
poznate.
Graviditet i laktacija
Nema podataka o moguæem teratogenom ili embriotoksiènom
djelovanju ovog pripravka.
KARENCIJA
Meso, organi i druga jestiva tkiva:
Mlijeko:
4 dana
4 dana
NAÈIN ÈUVANJA
Na tamnom i suhom mjestu, pri sobnoj temperaturi (do 25oC) i izvan
dohvata djece. Lijek se ne smije smrznuti.
Merial, Lyon, Francuska.
Dodatne informacije
Nakon i.m. injekcije, natrijev selenit se brzo resorbira (najvišu razinu u plazmi
dostigne za 1-2 sata). Selen se u visokom postotku vee za proteine plazme,
brzo se raspodijeli u razlièite organe, a posebno visoke koncentracije postie
u bubrezima, jetri i srcu. Najveæi dio selena izluèi se unutar 48 sati mokraæom
i izmetom u obliku selenita. U zanemarivim kolièinama prelazi u mlijeko.
Asparaginska kiselina se homogeno rasporeðuje u razlièita tkiva. Najveæe
koncentracije nalaze se u bubrezima, mozgu i jetri. Vrlo brzo i opseno se
biotransformira. Izluèuje se sporo mokraæom, a mlijekom vrlo ogranièeno.
ATCvet klasifikacija
QA12CE99 – selen u kombinaciji
Ne postoji odgovarajuæa ATCvet klasifikacija za ovu kombinaciju
djelatnih tvari.
NAÈIN IZDAVANJA
Izdaje se na veterinarski recept.
ROK VALJANOSTI
Oznaèen je na opremi, u izvornoj ambalai dvije godine.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
MINERALI
za upotrebu u veterinarstvu
SASTAV
100 ml injekcijske otopine sadrava:
28,0 g kalcij-glukonata,
9,0 g magnezij-hipofosfit heksahidrata i
5,75 g borne kiseline.
DJELOVANJE
Ekstracelularni kalcij je esencijalan za formiranje koštanog tkiva.
Osim sastava kostiju najvaniji je element i u sastavu zuba i mekih
tkiva. Pored toga, jedan je od najznaèajnijih elemenata za odvijanje
niza fizioloških funkcija (utjeèe i sudjeluje u nastanku ivèanih
podraaja, popreèno-prugastih mišiænih i srèanih mišiænih kontrakcija.
Kalcij smanjuje propusnost stijenki krvnih ila i opæenito staniènih
membrana /što je vrlo vano kod upalnih, alergiènih i toksiènih
stanja/. Sudjeluje i u procesu zgrušavanja krvi i mlijeka.
Unutarstanièni kalcij, koji èini samo 1/10.000 izvanstaniènog kalcija,
slui i kao medijator koji nakon vezivanja za neke proteine
(kalmodulin, protein kinaza C) unutar stanice aktivira, inhibira brojne
enzime ili neposredno mijenja proteine koji su neposredno ukljuèeni
u odgovor stanica.
Deficit kalcija uzrokuje hipokalcemiju, koja se oèituje u zaostalom
rastu i razvoju, demineralizaciji kostiju, mišiænoj slabosti, aratireoidnoj
hiperplaziji, pojaèanoj nadraljivosti, konvulzijama, tetaniji i smrti kao
krajnjem ishodu. Kod mladih ivotinja deficit ovog minerala dovodi do
rahitisa, a kod odraslih do osteomalacije. Kod odraslih ivotinja javlja
se i mlijeèna groznica, odnosno puerperalna pareza krava koja
nastaje kao posljedica akutne insuficijencije prometa kalcija i fosfora.
Kod odraslih svinja moe nastati i osteodistrofija te eklampsija.
Magnezij je drugi po vanosti kation za zdrav organizam. Zastupljen
je u mnogim strukturama tijela, gdje ima vrlo vanu ulogu. Uèestvuje
u mineralizaciji kostiju, jer uèestvuje u odravanju normalnog odnosa
kalcija i fosfora u koštanom tkivu. Magnezij uèestvuje i u prijenosu
ivèanomišiænih podraaja time što koèi izluèivanje acetilholina na
razini sinapsi i „neuroefektorskih“ veza i tako smiruje grèeve. Utjeèe i
na mnoge metabolièke procese, naroèito na metabolizam fosfora i
ugljikohidrata. Aktivator je više od 300 enzimskih sustava, osobito
onih koji koriste ATP. Opsenost metabolièkih aktivnosti ovisi o
omjeru magnezija i kalcija unutar mišiæne, ivèane i srèane stanice.
Odgovoran je za aktivnost kalcijevih kanala i „ kalcijeve pumpe“
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
unutar staniène membrane. Sudjeluje u prijenosu glukoze u stanicu
te zgrušavanju krvi smanjivanjem agregacije. Magnezij smanjuje
sustavnu i pluænu krvoilnu otpornost i time dovodi do pada krvnog
tlaka.
Nedostatak magnezija oèituje se u vidu sindroma koji je uoèljiv
zaostalim rastom i razvojem, hiperreaktivnosti, konvulzijama i tetaniji,
koja je ujedno i glavni uzrok smrti. Kod teladi moe uzrokovati i
trenutnu smrt. Kod junica i krava akutni nedostatak se oèituje u obliku
ataksije, kolapsa i tetanièkih konvulzija. Kroniènu hipomagnezijemiju
kod krava prati smanjen apetit i smanjena mlijeènost. Kod konja
hipomagnezijemiju prate i drugi elektolitski poremeæaji, prolazna
tetanija s dijafragmatskim podrhtavanjem. Kod drebadi se mogu
uoèiti ivèani poremeæaji, podrhtavanje mišiæa i ataksija, nakon èega
slijedi kolaps praæen ubrzanim disanjem, znojenjem, konvulzivnim
pokretima i smrti.
INDIKACIJE:
Cofacalcium se upotrebljava kod goveda, konja, ovaca, koza, svinja,
pasa i maèaka za sprjeèavanje i lijeèenje hipokalcemijskih i
hipomagnezijemijskih stanja:
- puerperalna pareza, mlijeèna groznica, pareze zbog pomanjkanja
kalcija, razlièite etiologije, rahitis, osteomalacija,
- tetanija (stajska, pašna, transportna, graviditetna, laktacijska i sl.),
- puerperalna i druge hemoglobinurije, hematrurije, acetonurije,
hemoragiène dijateze,
- otrovanja (olovom, antimonom, fozgenom, ivom, fluorom i
oksalnom kiselinom, kao dopuna lijeèenju trovanja),
- alergija (urtikarija, serumska bolest),
- acetonemija krava, eklampsija kuja i svinja, petehijalne groznice,
praznièka bolest konja,
- kod umora, pothranjenosti, iscrpljenosti i za rekovalescentnih
stanja.
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
stimulatori, vitamini imineralni pripravci
Cofacalcium
Cofacalcium
PRIMJENA I DOZE
Cofacalcium se primjenjuje kod goveda, konja, ovaca, koza, svinja,
pasa i maèaka i.m., s.c. ili sporo i.v. 5 - 10 ml pripravka/10 kg tj.
mase, tijekom 2 - 3 dana uzastopno.
KONTRAINDIKACIJE
Lijek je kontraindicirano davati kod hiperkalcemije,
hipermagnezijemije, hiperfosfatemije, hiperfunkcije paratireoideje te
istovremeno s pripravcima digitalisa, strofantina, vitaminom D i
adrenalinom, i.v. sa sulfonamidima u obliku topljivih natrijevih soli i
kod teških ošteæenja krvoilnog sustava, bubrega i jetre.
NUSPOJAVE:
Nisu primjeæene.
KARENCIJA:
Nije vana, jer je magnezij fiziološka tvar.
NAPOMENA
Prethodno primjeni pripravak je potrebno zagrijati na tjelesnu
temperaturu. Magnezij se mora i.v. primjenjivati sporo uz praæenje
rada srca i disanja.
ÈUVANJE
Lijek se èuva na tamnom mjestu, pri temperaturi do 25oC i izvan
dohvata djece.
ROK UPOTREBE
Oznaèen je na ambalai.
NAÈIN IZDAVANJA
Lijek se izdaje na recept.
PAKIRANJE
Plastiène boce s 250 ml.
Zastupnik i ekskluzivni uvoznik:
SA. d.o.o., za uvoz, izvoz i zastupanje, Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo, tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
remedia
veterinaria
ARNIKA VETERINA SA. d.o.o.
za uvoz, izvoz i zastupanje
Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo
tel. 033 / 71 33 55, fax. 033 / 71 33 56
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
44
File Size
6 468 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content