close

Enter

Log in using OpenID

Agencija za državnu službu BiH

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
IZVJEŠTAJ O RADU
AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU
ZA 2013. GODINU
SARAJEVO, FEBRUAR 2014. GODINE
SEKTOR ZA POSTAVLJEN JA
SAŽETAK
Poslovi Sektora za postavljenja su sljedeći:









raspisivanje i objavljivanje oglasa na zahtjev institucija;
sprovođenje konkursne procedure po osnovu objavljenih oglasa;
postavljenje državnih službenika, razrješenje državnih službenika, mišljenja za
imenovanje rukovodećih državnih službenika, oglašavanje prekobrojnim
državnog službenika na zahtjev institucije; direktno preuzimanje državnih
službenika (po osnovu sporazuma ili posebnih zakona, ili Zakona o državnoj
službi u institucija Bosne i Hercegovine);
akti koji se odnose na pitanja u vezi javnih ispita, a koji se izdaju na zahtjev kako
fizičkih lica, tako i institucija;
akti koji se izdaju na zahtjev odnosno po službenoj dužnosti institucijama i
fizičkim licima, a odnose se na primjenu Zakona o državnoj službi u institucijama
Bosne i Hercegovine;
implementacija projekta „MojKonkurs“;
primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini;
učešće u izradi nacrta normativnih akata;
učešće u realizacijama aktivnosti definisanim u Revidiranom akcionom planu 1
Strategije reforme javne uprave.
RASPISIVANJE OGLASA I PROVOĐENJE IZBORNOG PROCESA
Postupak konkursa za izbor državnih službenika pokreće se zahtjevom koji podnosi
institucija. U slučaju rukovodećih državnih službenika, postupak može pokrenuti Vijeće
ministara BiH zaključkom, ili resorno ministarstvo. Zaključkom Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine, donesen na 95. sjednici održanoj 23.07.2009. godine, Agencija je zadužena
da prati rokove vezane za istek mandata rukovodećih državnih službenika, te da s tim u
vezi prije isteka mandata na svaku od tih pozicija izvrši raspisivanje konkursa. U skladu
s navedenim, Agencija blagovremeno informiše Vijeće ministara, te nakon dostavljanja
zaključka Vijeća ministara o raspisivanju oglasa, Agencija od institucije traži potrebne
podatke za raspisivanje javnog oglasa, te sačinjava prijedlog teksta oglasa i dostavlja
instituciji na saglasnost. Po dobijanju saglasnosti, Agencija objavljuje oglas na internet
stranici i dostavlja ga instituciji radi objave u sredstvima javnog informisanja.
Nakon objave ili nakon isteka roka za prijave, a najkasnije prije otpočinjanja izbornog
procesa, Agencija (ukoliko nije dostavljeno) zahtjeva od institucije da imenuju dva člana
komisije iz reda državnih službenika. Ukoliko se bira rukovodilac institucije, dva člana
komisije predlaže Vijeće ministara BiH ili resorno ministarstvo (za upravne organizacije
u sastavu ministarstva). Nakon prijema imena dva člana komisije iz reda državnih
službenika, Agencija imenuje komisiju prema prijedlogu uz imenovanje članova sa liste
eksperata Agencije.
Prije imenovanja ili prve sjednice komisije, Agencija priprema materijale za održavanje I
konstituirajuće sjednice komisije, nakon čega komisija donosi odgovarajuće zaključke o
prihvatu ili odbacivanju prijava. Po pravilu na prvoj – konstitutirajućoj sjednici, komisija
2|st r ani ca
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
odbacuje prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uslove oglasa, a prihvata
prijave koje su sa formalne strane u redu. O odbacivanju Agencija obavještava
kandidate, a ako komisija nije odbacila prijave kandidata (a trebala je), prijave može
odbaciti Agencija.
U toku izbornog procesa, Agencija organizuje polaganje javnog ispita za sve kandidate
koji nemaju položen javni isti, a nisu oslobođeni od polaganja istog, a sve u skladu sa
Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (Službeni glasnik BiH", br. 96/07,
43/10 i 103/12). Javni ispit se polaže u vidu testa koji se sastoji od ukupno 21 pitanja sa
opcijskim odgovorima. Da bi kandidat ostvario pravo daljeg učešća u izbornom procesu
odnosno da bi zadovoljio na javnom ispitu potrebno je da odgovori tačno na najmanje
11 postavljenih pitanja.
Kandidati koji polože javni ispit ili isti nisu dužni polagati, polažu pismeni dio ispita koji
se sastoji od najviše četiri pitanja i traje najviše tri sata, zavisno od broja pitanja. Pitanja
utvrđuje komisija za izbor, a ista su u vezi sa poslovima radnog mjesta za koje kandidat
aplicira. Ispit se obavlja na računaru, te se radovi šalju članovima komisije koji ocjenjuju
sve radove. Kandidati koji ostvare 75 i više bodova od mogućih 100 imaju pravo da
pristupe na intervju, a kandidati koji ostvare manje od 75 bodova ne mogu učestvovati u
daljoj konkursnoj proceduri.
Intervju se obavlja pred komisijom postavljanjem određenog broja pitanja. Nakon
završetka intervjua, kandidate ocjenjuju članovi komisije, te se na listu uspješnih
kandidata plasiraju samo kandidati koji su na intervjuu osvojili najmanje 16 bodova od
mogućih 30. Lista uspješnih kandidata formira se sabiranjem bodova sa pismenog ispita
i intervjua.
Nakon formiranja liste, Agencija postavlja najuspješnije kandidate, a kod rukovodećih
službenika kompletna lista uspješnih kandidata se dostavlja organu nadležnom za
postavljenje, odnosno imenovanje (za pomoćnike rukovodioca organa uprave i
sekretara, nadležni organ je rukovodilac organa uprave, a za direktore i zamjenike
direktora i sl. nadležni organ je Vijeće ministara odnosno drugi organ - za institucije
izvan nadležnosti Vijeća ministara, tj. Predsjedništvo, CIK, VSTV...). Ukoliko nadležni
organ ne izvrši imenovanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja mišljenja Agencije sa
listom uspješnih kandidata, Agencija je dužna imenovati najuspješnijeg kandidata za
radno mjesto rukovodećeg državnog službenika.
Ostali kandidati stavljaju se na rezervnu listu koja važi jednu godinu (uz moguće
produženje na 18 mjeseci, ukoliko je ocjena rada za probni period nezadovoljavajuća).
Ukoliko se u navedenom periodu uprazni radno mjesto, rezervna lista se „aktivira“ i
sljedeći najuspješni kandidat se postavlja - imenuje na radno mjesto, te se ne može
raspisati novi konkurs dok ima uspješnih kandidata, a rezervna lista važi.
Realizacije navedenih aktivnosti obavljane su prema sljedećem:
RASPISIVANJE I OBJAVLJIVANJE OGLASA ZA POPUNJAVANJE UPRAŽNJENIH
RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA ZAHTJEV INSTITUCIJA
U toku 2013. godine Sektor je obradio 120 zahtjeva za raspisivanje oglasa, s tim da je
sačinio i objavio ukupno 115 oglasa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta
državnih službenika, na zahtjev institucija (javnih i internih oglasa, od čega je objavljeno
38 internih oglasa). U navedenih 115 objavljenih oglasa, oglašeno je ukupno 321 radno
3|st r ani ca
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
mjesto državnih službenika u institucijama BiH za ukupno 646 izvršioca. Od ukupnog
broja oglašenih pozicija 66 odnosi se na pozicije po internim oglasima, dok se broj
radnih mjesta za 451 izvršioca odnosi na Upravu za indirektno oporezivanje, usljed
donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Uprave, te iskazane potrebe Uprave za regulisanje statusa zaposlenih službenika.
Pored 115 objavljenih oglasa, u cjelosti je poništeno 4 oglasa i 3 oglasa je djelimično
poništeno (smanjen je broj oglašenih radnih mjesta).
SPROVOĐENJE KONKURSNE PROCEDURE PO OSNOVU OBJAVLJENIH OGLASA
Po osnovu oglasa sačinjenih i objavljenih manjim dijelom u 2012. godini, a većim dijelom
u 2013. godini, rezultati Sektora u pogledu sprovođenja konkursa u toku 2013. godine
su sljedeći:
Završeno je ukupno 125 konkursnih procedura u potpunosti, od čega je 92 konkursa po
osnovu oglasa objavljenih u 2013. godini, a 33 konkursne procedure je po osnovu oglasa
objavljenih u 2012. godini.
Oglasi objavljeni u 2012. godini, a koje sprovodi Agencija su okončani, izuzev 6 oglasa
koji su u toku (za tri konkursa je u toku formiranje komisije za izbor; za dva konkursa je
zakazan javni ispit, a po jednom oglasu u toku je zakazivanje I sjednice komisije za
izbor). Za 5 konkursa je procedura u toku, ali koje ne sprovodi Agencija (ovo u slučaju
kada se radi o sprovođenju konkursnih procedura po oglasima raspisanim na osnovu čl.
19. stav (4) i 32a., odnosno internim oglasima raspisanim na osnovu čl. 19. stav (1) i 20.,
a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i
Hercegovine, te u skladu sa lex specialis zakonima kao što je procedura zapošljavanja
državnih službenika u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću.
Za većinu konkursa karakterističan je izuzetno veliki broj prijava po jednom radnom
mjestu što je rezultat činjenice da kandidati mogu aplicirati na više radnih mjesta po
jednom oglasu, ukoliko ispunjavaju uslove oglasa.
Ukupan broj primljenih i obrađenih prijava po sprovedenim javnim konkursima
raspisanih na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH je 2591. U
navedeni broj ne ulaze aplikacije kandidata koji su se prijavili na interne i javne oglase
čije sprovođenje je u nadležnosti institucija u kojima za koje su raspisani oglasi, na
osnovu čl. 19. stav (4) i 32a., te čl. 19. stav (1) i 20., a uvezi sa članom 31. stav (1) Zakona
o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, te u skladu sa lex specialis
zakonima kao što je procedura zapošljavanja državnih službenika u Visokom sudskom i
tužilačkom vijeću.
Ukupan broj zakazanih i održanih javnih ispita je 76, dok je na testiranje pozvan ukupno
1041 kandidat.
Zadatak Sektora za postavljenja, u toku sprovođenja javnog konkursa, je da:


na osnovu akta institucije u čije ime se sprovodi javni konkurs, te sa liste
nezavisnih eksperata odlukom formira Komisiju za izbor, a ovlašteni službenik iz
Sektora vodi zapisnike o radu komisija (u prosjeku svaka Komisija za izbor ima
tri sjednice) i pomaže u svemu ostalom Komisiji za izbor;
pregledaju se sve pristigle prijave ponaosob za svaku poziciju;
4|st r ani ca
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu







pismeno se obavještavaju kandidati koji ne zadovoljavaju uslove tražene javnim
oglasom i vraća im se dokumentacija;
pismenom obaviješću, odnosno kroz sistem MojKonkurs pozivaju se kandidati
koji nemaju položen stručni upravni ispit, javni ispit ili opšteg znanja, na javni
ispit koji organizuje Sektor za postavljenja (što uključuje utvrđivanje sadržaja
testova za javni ispit, ocjenjivanje testova, objavljivanje rezultata za učesnike
konkursa i obavještavanje kandidata o postignutim rezultatima);
pismeno, odnosno kroz sistem MojKonkurs se pozivaju kandidati koji
zadovoljavaju uslove tražene javnim oglasom na polaganje pismenog dijela
stručnog ispita tokom kojeg službenici Sektora, nakon usaglašavanja pitanja od
strane komisije, održavaju pismeni dio ispita, te nadziru regularnost istog, zatim
dostavljaju radove kandidata na ocjenjivanje članovima Komisije za izbor;
službenici Sektora za postavljenja, nakon dobijanja ocjena za radove kandidata
od strane Komisije za izbor, sačinjavaju konačnu tabelu ocjena pismenog dijela
za sve kandidate, na osnovu koje one uspješne Sektor poziva na intervju;
nakon intervjua službenici Sektora sačinjavaju konačnu tabelu sa ocjenama sa
pismenog i usmenog dijela, nakon čega se vrši postavljenje najuspješnijih
kandidata, odnosno mišljenje za imenovanje;
svi kandidati se pismeno obavještavaju o rezultatima koje su postigli na
stručnom ispitu, te se uspješni kandidati (ukoliko nije samo jedan kandidat
uspješan) obavještavaju o rezervnoj listi.
kod sprovođenja konkursne procedure za koju su nadležne institucije, na osnovu
čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i
Hercegovine, službenici Sektora imaju obavezu da pripreme prijedlog odluke o
formiranju komsije za izbor koju donosi rukovodilac Agencije za državnu službu,
sprovedu javni ispit za kandidate koji ispunjavaju sve uslove iz javnog oglasa a
nemaju položen isti (prema dostavljenim spiskovima kandidata od strane
institucije koja sprovodi konkursnu proceduru), te da instituciji u kojoj se
popunjavaju upražnjena radna mjesta pruže potrebnu tehničku pomoć, na njen
zahtjev.
POSTAVLJENJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, RAZRJEŠENJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA,
MIŠLJENJA ZA IMENOVANJE RUKOVODEĆIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Sektor za postavljenje u svojoj nadležnosti ima izdavanje upravnih akata kojima se
reguliše radno - pravni status državnih službenika u institucijama BiH.
Po sprovedenim konkursima u 2013. godini, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u
institucijama Bosne i Hercegovine:


doneseno je ukupno 225 rješenja o postavljenju državnih službenika sa liste
uspješnih kandidata (nerukovodeći službenici, po javnim i internim oglasima), i
to: 70 rješenja o postavljenju državnih službenika u skladu sa procedurom
zapošljavanja prema članu 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i
Hercegovine, dok je 67 u skladu sa procedurom zapošljavanja prema članu 32a.
Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine i 88 po internim
oglasima.
Agencija je donijela i dostavila institucijama ili organima nadležnim za
imenovanje ukupno 22 mišljenja. Doneseno je 17 mišljenja za imenovanje
ukupno 24 rukovodeće pozicije državnih službenika, od toga 2 mišljenja za
rukovodeće pozicije državnih službenika po internim oglasima. Visokom
5|st r ani ca
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu






sudskom i tužilačkom vijeću, u kojem se svi državni službenici imenuju kao
rukovodeći po osnovu Zakona o VSTV BiH, dostavljena su 3 mišljenja za
imenovanje (1 za rukovodećeg državnog službenika i 2 za nerukovodeće), te 2
mišljenja za dvije nerukovodeće pozicije u Obavještajno-sigurnosnosavjetodavnoj službi u okviru Ureda predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.
Na osnovu Sporazuma o direktnom preuzimanju državnih službenika nije
preuzet niti jedan državni službenik.
Na osnovu saglasnosti institucija donesena su ukupno 3 rješenja o eksternom
premještaju, odnosno postavljenju državnih službenika.
U skladu sa Zakonom (na lični zahtjev ili na zahtjev institucije zbog sticanja
zakonskih uslova za penzionisanje) doneseno je ukupno 58 rješenja o
razrješenju državnih službenika, od čega je 19 rješenja zbog odlaska u penziju,
36 rješenja radi dobrovoljnog istupanja iz službe, jedno rješenje o prestanku
radnog odnosa kao posljedica disciplinske mjere, jedno utvrđujuće rješenje o
prestanku radnog odnosa na zahtjev institucije, te jedno kao posljedica izrečene
kazne zatvora duže od šest mjeseci.
Dato je 10 mišljenja za razrješenje rukovodećih državnih službenika, od čega
jedno mišljenje kao posljedica izrečene kazne zatvora duže od šest mjeseci.
Agencija je izvršila 6 imenovanja rukovodećih državnih službenika u slučajevima
gdje nadležna institucija nije u roku koji je ostavljen u mišljenju za imenovanje
učinila isto.
Agencija nije donijela niti jedno rješenje o proglašenju državnog službenika
prekobrojnim.
AKTI KOJI SE ODNOSE NA PROBLEMATIKU JAVNOG ISPITA, A KOJI SE IZDAJU NA
ZAHTJEV FIZIČKIH LICA
U skladu sa Zakonom i donesenim podzakonskim aktima Agencija je nadležna za:


izdavanje uvjerenja o položenim javnim ispitima iz službene evidencije,
davanje mišljenja vezanih za eventualna pitanja u vezi javnog ispita.
AKTI KOJI SE IZDAJU NA ZAHTJEV ILI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI INSTITUCIJAMA I
FIZIČKIM LICIMA, A ODNOSE SE NA PRIMJENU ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U
INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE I DRUGIH VAŽEĆIH PROPISA
Agencija za državnu službu, u skladu sa zakonom osigurava realizaciju procesa
zapošljavanja državnih službenika na zahtjev institucija, pomaže institucijama u
realizaciji njihove kadrovske politike i provodi poslove i zadatke utvrđene Zakonom o
državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
Sektor za postavljenje je u toku prethodne godine izradio i institucijama i fizičkim licima
na njihov zahtjev ili po službenoj dužnosti dostavio ukupno preko 10000 različitih
akata (stručna mišljenja, odgovori na upite, rješenja o postavljenu, mišljenja za
imenovanje rukovodećih državnih službenika, rješenja o razrješenju, rješenja o
eksternom premještaju, imenovanje komisija, pozivi, obavještenja o rezultatima
polaganja javnih i stručnih ispita, o neblagovremenosti i nekompletnosti prijava, vezano
za oglašavanje radnih mjesta i sl.).
Takođe, Sektor za postavljenja je nakon objavljenog javnog poziva za izbor kandidata na
listu eksperata Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine za učešće u komisijama
A genc ij a za držav nu službu
6|st r ani ca
I zv ještaj o r adu za 20 13.
go dinu
za izbor državnih službenika koje imenuje Agencija za državnu službu Bosne i
Hercegovine, proveo proceduru za isti, čime je proširena lista eksperata.
Pored pismenih upita, Sektor za postavljenje, u okviru svojih poslova i zadataka, veoma
često dobija upite - usmeno (direktan dolazak stranke ili putem telefona), kao i
elektronskom poštom pojedinačne na e-mail adrese službenika dostupne na službenoj
internet stranici Agencije, kao i na adrese [email protected] i [email protected],
na šta se, odgovara podnositeljima upita u što kraćem roku.
Sve poslove u Sektoru za postavljenja obavlja sedam (7) državnih službenika
(uključujući i pomoćnika direktora) i 1 zaposlenik.
IMPLEMENTACIJA PROJEKTA „MOJKONKURS“
Agencija svakodnevno primjenjuje Informacioni sistem za elektronsko obavještavanje
kandidata u konkursnim procedurama (sistem MojKonkurs). Sistem koriste zaposlenici
Agencije za registraciju prijava kandidata koji apliciraju za radna mjesta državnih
službenika u institucijama BiH, te slanje elektronskih (e-mail i SMS) obavještenja o
terminima polaganja i rezultatima raznih ispita kandidatima u toku konkursne
procedure, te za generisanje pismenih obavijesti kandidatima za obavijesti koje u skladu
sa zakonskim propisima moraju biti dostavljeni u pismenoj formi. Sistem će se koristiti i
za generisanje izvještaja o radu i izvještaja o učinkovitosti konkursnih procedura. Pored
zaposlenika Agencije, sistem će koristiti i zaposlenici institucija BiH u slučajevima kada
konkursnu aktivnost provodi sama institucija, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u
institucijama Bosne i Hercegovine. Građani BiH, kandidati u konkursnim procedurama,
prijavljivanjem na službenu internet stranicu informacionog sistema za provođenje
konkursa Agencije https://mojkonkurs.ads.gov.ba/, uz korisničko ime i šifru (konkurskod koji će im osiguravati sistem kroz e-mail i SMS obavijest) u svakom trenutku će biti
u stanju provjeriti status svoje prijave, s tim da objavljene podatke mogu vidjeti samo
kandidati prijavljeni na konkretan javni oglas. U objavljenim Odlukama o izmjenama i
dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH",
br. 43/10 i 103/12) omogućena je elektronska prijava kandidata - online prijava kroz
web informacioni sistem za elektronska obavještavanja u konkursnim procedurama
Agencije, što stvara preduslove da se u budućnosti, dozvoli takva prijava kandidata na
konkurse u državnoj službi.
PRIMJENA ZAKONA O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA
Ovlašteni službenik za informisanje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa
informacijama u Bosni i Hercegovini obrađuje zahtjeve sačinjene u skladu sa Zakonom,
kao i samu implementaciju Zakona. Obrađeno je ukupno 12 zahtjeva za pristup
informacijama, s tim da su 2 zahtjeva odbijena u cjelosti, 10 zahtjeva je uvaženo u
cjelosti, 1 zahtjev je ustupljen drugom organu.
UČEŠĆE U IZRADI NACRTA NORMATIVNIH AKATA
Sektor predlaže i učestvuje u izradi nacrta normativnih akata iz svoje oblasti. Ova
aktivnost obavlja se u skladu sa planom rada Sektora za pravne, kadrovske, opšte i
finansijske poslove.
7|st r ani ca
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
UČEŠĆE U REALIZACIJAMA AKTIVNOSTI DEFINISANIM U REVIDIRANOM AKCIONOM
PLANU 1 STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE
Ovlašteni službenik Agencije u okviru reformske oblasti Upravljanja ljudskim resursima
i koordinaciji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave učestvuje u
realizacijama aktivnosti koje su definisane Revidiranim akcionim planom 1 Strategije
reforme javne uprave.
8|st r ani ca
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
SEKTOR ZA OBUKU I IN FORMACIONE TEHN OLOGI JE
Misija rada Sektora je promoviranje značaja kontinuiranog obrazovanja i
ustanovljavanje sistema obuke koji podržava razvoj profesionalne, nepristrasne javne
administracije kadre da ostvari ciljeve reforme i da odgovori izazovima evropskih
integracija, te optimizacija i inovacija poslovnih procesa Agencije kroz upotrebu
informaciono-komunikacijskih tehnologija.
U obavljanju poslova vodimo se vizijom da Sektor za obuku i informacione tehnologije
bude priznat kao središte kompetentnosti za ustanovljavanje opštih principa kvalitetne
obuke državnih službenika koji podržava njihovu implementaciju u javnoj
administraciji, za inovacije kroz upotrebu IKT tehnologija u javnoj upravi.
SAŽETAK
Sektor za obuku i informacione tehnologije nadležan je za:








procjenu u kojim je oblastima znanja potrebno obezbijediti usavršavanje
državnih službenika u pojedinim institucijama, kao i u svim institucijama u
cjelini; pripremu opštih akata kojim se utvrđuje opšta strategija kadrovskog
razvoja državnih službenika u institucijama; pomoć institucijama kroz pružanje
savjeta u pripremi i provedbi strategije kadrovskog razvoja koja je specifična za
te institucije; iznalaženje i provođenje projekata inostrane i domaće pomoći za
obuku i razvoj državne službe;
obezbjeđivanje obuke i razvoja državnih službenika korištenjem resursa
Agencije koji su predviđeni za obuku; izrada konkretnih planova i programa
obuke i njihova realizacija, uključujući i angažovanje izvođača obuke; izrada i
distribucija potrebnih materijala; procjena aktivnosti usmjerenih na konstantno
poboljšanje programa obuke;
pomoć državnim službenicima u individualnoj obuci i razvoju putem pružanja
podrške pojedinačnim inicijativama u skladu sa mogućnostima.
ispitivanje trendova, potreba i stavova o državnoj službi putem analiziranja
podataka i drugih informacija, sa ciljem ocjene efekata postojeće politike i
predlaganja nove, ako se to ocjeni potrebnim;
izradu saopštenja i drugih informativnih materijala o Agenciji, te aktivnosti i
razvoj službene internet stranice Agencije (u daljem tekstu: web stranica);
razvoj i vođenje informacionih sistema i baza podataka iz nadležnosti Agencije;
obezbjeđivanje državnim službenicima i javnosti pristup podacima u skladu sa
Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni
glasnik BiH", broj 28/00), Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik
BiH", broj 32/01) i opštim aktima Agencije, te saradnju u pogledu istog sa
Komisijom za zaštitu podataka;
održavanje računarskog sistema i računarske mreže Agencije, pomoć u
upravljanju istim, rješavanje manjih softversko – hardverskih problema i
pružanje pomoći zaposlenim u Agenciji vezano za informatičke potencijale, te
obavljanje svih drugih aktivnosti vezano za informatičku podršku Agenciji.
Poslove u Sektoru za obuku i informacione tehnologije obavlja ukupno šest (6) državnih
službenika (uključujući i pomoćnika direktora), uz pomoć jednog (1) zaposlenika.
9|st r ani ca
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
AKTIVNOSTI ODSJEKA ZA OBUKU U 2013. GODINI
U prethodnoj 2013. godini postignuti su sljedeći rezultati:




Broj organiziranih obuka: 174
Broj uspješno završenih pojedinačnih obuka/polaznika: 2345
Ukupan broj dana obuka: 768
Budžet - odobreno i potrošeno: 117.412,40 KM
Statistički podaci po kategorijama obuka
Moduli- menadžerske obuke
br.
obuka
Modul 1 - Menadžment i menadžeri u državnoj upravi;
Profesionalna organizacija – Organizacioni oblik državne
uprave
2
Modul 2 : Interpersonalne vještine; Razvijanje
samosvijesti; Pisana i usmena prezentacija
2
Modul 3 :Menadžment ljudskih potencijala
2
Modul 4: Menadžment vremena; Stres menadžment
2
Modul 5: Konflikt menadžment; Vođenje sastanaka
2
Modul 6: Reinženjering poslovnih procesa u državnoj
službi; Kreativno rješavanje problema
2
Modul 7: Odlučivanje; Tim i timski rad
2
Modul 8: Priprema, pisanje i vođenje projekata
3
UKUPNO
17
dana
obuka
br.
učesnika
4
34
6
4
4
4
34
36
36
29
4
6
9
41
31
36
39
275
Specijalističke obuke
br.
obuka
Zaštita intelektualne svojine
Upravljanje učinkom u institucijama BiH
Uvod u elektronsku upravu
Mobing i zaštita od mobinga
Radno-pravni odnosi u institucijama BiH
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Primjena Zakona o javnim nabavkama
Slobodan pristup informacijama
Elektronske javne nabavke
Primjena zakona o inspekcijskom nadzoru
Reforma javne uprave
Izrada pravnih propisa u institucijama BiH
Sukob interesa
Upravni postupak i upravni spor
Medijacija kao metoda alternativnog rješavanja sporova
Strateško planiranje
Zakonske odredbe za ravnopravnost spolova
Disciplinski postupak u organima uprave
Finansiranje institucija BiH
Međunarodni ugovori i praksa u BiH
Adobe Connect Administration
Learning with Moodle
Moodle Administration Advanced
Using Adobe Connect as a Trainer
10 | s t r a n i c a
dana
obuka
1
2
2
4
2
2
2
1
2
2
1
2
1
4
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
1
2
2
4
2
2
2
1
2
2
1
2
1
4
1
1
1
3
3
2
1
1
1
1
br.
učesnika
19
38
41
72
38
35
45
21
38
40
22
34
19
75
14
17
8
46
44
37
7
14
5
5
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda
Primjena Zakona o zaštiti osobnih podataka
Pisanje akata i jezik u javnoj upravi
Priznavanje i validnost visokoškolskih kvalifikacija u BiH
Prevencija i suzbijanje korupcije
Značaj odnosa s javnošću u radu institucija BiH
TV intervju / TV izjava
Transparentnost i pravo okoliša
UKUPNO
2
2
1
1
1
1
1
1
53
2
2
1
1
1
1
1
1
53
34
49
21
27
19
13
13
19
929
Radionice
br.
obuka
Implementacija Odluke o razvrstavanju radnih mjesta i
Odluke o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije
UKUPNO
dana
obuka
6
6
br.
učesnika
6
6
78
78
Opći kursevi - osvježenje znanja
Tim i timski rad
Konflikt menadžment
Razvijanje samosvijesti
Interpersonalne vještine
Kreativno rješavanje problema
Planiranje i vođenje sastanaka
Pisana i usmena prezentacija
Menadžment ljudskih potencijala
Menadžment vremena
Stres menadžment
Priprema, pisanje i vođenje projekata
Obuka za novouposlene Mostar
Obuka za novouposlenje Banja Luka
Obuka za novouposlene Sarajevo
UKUPNO
Francuski jezik A1
Francuski jezik B2
Francuski jezik A1
Francuski jezik B1
Francuski jezik A2-B1
Francuski jezik A1.1
Francuski jezik A1.2
Francuski jezik A2.1
Francuski jezik A2.2
Francuski jezik B1.1
Francuski jezik B1.3
11 | s t r a n i c a
br.obuka
4
2
2
2
2
5
3
2
2
4
2
1
1
4
36
Kursevi stranih jezika
br.
kurseva
1
2
1
1
2
3
3
3
2
2
1
dana
obuka
4
2
2
2
2
5
3
2
2
4
2
3
3
16
52
dana
obuka
br.učesnika
70
36
39
40
37
94
57
39
42
79
37
13
15
81
679
br.
učesnika
4
8
10
10
20
33
33
33
22
22
11
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
2
4
4
1
4
10
10
16
13
14
4
Francuski jezik B2.3
Francuski jezik C1
Francuski jezik A2
Francuski jezik A1-A2
Francuski jezik A1.2
Francuski jezik B1.2
Francuski jezik B2.1
Specijalistički kurs engleskog jezika Specijalistički kurs engleskog jezika Specijalistički kurs engleskog jezika Specijalistički kurs engleskog jezika -
B1
B2
C1
C2
UKUPNO
1
3
1
1
1
1
1
11
13
7
1
11
33
4
10
10
11
11
110
130
70
10
5
17
1
5
1
9
3
99
97
60
5
62
616
384
OSTALE AKTIVNOSTI ODSJEKA ZA OBUKU
INFORMACIONI SISTEM ZA ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE PROCESOM
ORGANIZACIJE OBUKE
U 2013. godini nastavljen je razvoj informacionog sistema za elektronsko upravljanje
procesom
organizacije obuke (Training Management System na portalu
www.iLearn.gov.ba) koji će osigurati punu automatizaciju cijelog procesa realizacije
obuke. Funkcionalnosti TMS sistema uključuju: objava obuke, sa navedenom temom,
predavačima, vremenom i mjestom održavanja, kao i rokom za prijavu; prijavljivanje
državnih službenika za učešće na obuci; obavještavanje neposredno nadređenog
državnog službenika o prijavi; evaluacija obuka; izdavanje certifikata o pohađanju
obuke; kreditiranje obuka koje su pohađane izvan Agencije, itd. Puna implementacija
programa predviđa se prvoj poloviciji 2014. Finacijsku podršku projektu daje
njemačka društvo za međunarodnu suradnju GIZ.
RAZVOJ SISTEMA ZA UČENJE NA DALJINU (E-LEARNING)
Prateći suvremene trendove u pružanju svih vrsta edukacija i obrazovanja, Odsjek za
obuku je u 2013. radio, uz podršku GIZ-a, na uvođenju novih tipova obuke te je već
instalirana moodle platforma za e-učenje (www.lms.ilearn.gov.ba). Novi tipovi obuka
su:
b) webinar (učenje na daljinu preko interneta u realnom vremenu); Instaliran
Adobe connect program (www.adsbih.adobeconnect.com) za webinare sa 5 licenci, te
provedenan intezivna obuka za menadžere obuka i certificirane predavače.
c) e-learning (učenje na daljinu preko interneta uz pomoć predavača);
d) e-learning na zahtjev (self-paced, odnosno učenje preko interneta pri čemu
polaznik sam određuje ritam učenja). GIZ je financirao razvijanje četiri kursa
(Mobing; Uvod u upravljanje kvalitetom; Uvod u strateško planiranje; Uvodu eupravu).
KURSEVI I RADIONICE FRANCUSKOG JEZIKA
U 2013. godini je nastavljena uspješna saradnja sa Ambasadom Francuske i
organizacijom Frankofonija na realizaciji kurseva francuskog jezika. Ambasada je više
godina najvećim dijelom financirala obuku a manjim dijelom ukupan račun plaćala je
A genc ij a za držav nu službu
12 | s t r a n i c a
I zv ještaj o r adu za 20 13.
go dinu
Agencija iz svojih sredstava. Izvođač obuke bio je Centar Andre Marlaux, s kojima smo
također imali besprijekornu suradnju. Kursevi se nude u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci i
Tuzli. Agencija u ukupnim troškovima sudjeluje s iznosom manjim od 10% ukupnih
troškova.
ANALIZA POTREBA ZA OBUKOM
Odsjek za obuku kontinuirano radi analizu potreba za obukom. Analiza potreba za
obukama koje provodi Agencija sastoji se od više metoda:
1. Upitnik evaluacije koji ponudimo svim učesnicima na našim obuka.
2. Proučavanje strateških dokumenata (Akcioni plan za reformu javne uprave, Godišnji
izvještaj EU o napretku BiH, Zakoni, Odluke Vijeća ministara,)
3. Razgovori i intervjui s menadžerima obuke po institucijama (kroz Twinning projekt
osposobljeni da sami rade analizu potreba za obukom).
4. Službeni dopisi i/ili traženja iz institucija o potrebama za obukama.
5. Komparativna analiza obuka za državne službenike u susjednim državama i članicama
EU
SARADNJA S ReSPA-om
Saradnja Agencije za državnu službu BiH sa Regionalnom školom javne uprave za zemlje
zapadnog Balkana (ReSPA) je uspješno nastavljena i u 2013. godini. U okviru programa
obuke koje organizira ReSPA, 15 državnih službenika institucija BiH je pohađalo 12
specijalističkih obuka/konferencija iz oblasti javne administracije, jačanja
administrativnih kapaciteta i upravljanja ljudskim potencijalima u skladu sa principima
evropske javne administracije.
DECENTRALIZIRANE OBUKE
U okviru svojih redovnih aktivnosti Odsjek za obuku Agencije je ostvario značajnu
saradnju sa ambasadama u BiH te Ministarstvom vanjskih poslova BiH i drugim
obrazovnim vladinim i nevladinim institucijama. Saradnja se ogledala u razmjeni,
diseminaciji informacija i promociji ponuđenih obuka putem web stranice Agencije,
odnosno neposredno zainteresiranim državnim službenicima. Odsjek za obuku je u
nekim od ponuđenih programa, u skladu sa zahtjevima organizatora, imao manju ili
veću ulogu u odabiru / nominaciji kandidata.
BUDŽET ZA OBUKU
Ukupna budžetska izdvajanja za horizontalne obuke koje Agencija provodi za 3372
državna službenika institucija BiH:
godina
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
iznos
110.000
KM
130.000
KM
130.000
KM
300.000
KM
280.000
KM
160.000
KM
162.564
KM
117.717
KM
75.127
KM
117.412
KM
13 | s t r a n i c a
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
PREGLED TRENDOVA U BROJU OBUKA I UČESNIKA
Broj obuka
200
174
broj obuka
150
163 156
151
158
114
100
67
50
25
41
78
43
0
20032004200520062007200820092010201120122013
godina
Broj učesnika na obukama
3500
broj učesnika
3000
32663122
2500
2830
2532
2000
1500
2798
2300 2345
1641
1000
500
0
404
793 763
20032004200520062007200820092010201120122013
godina
ZADOVOLJSTVO KORISNIKA - EVALUACIJA OBUKA
Evaluacija obuka, koju po okončanju istih provode učesnici, je najbolji pokazatelj
zadovoljstva samih učesnika bitnim elementima obuke. Upitnik za ocjenjivanje obuke
sadrži niz relevantnih pitanja, a ovdje prezentiramo rezultate evaluacija obuka koje je
organizirala Agencija za državnu službu u 2013. godini (na uzorku od ukupno 1147
ocjena od 1 do 5):
5
4
3
2
1
Struktura/konce
pt same obuke
63,56
%
66
1
21,94
%
29
6
5,04
%
6
8
0,67
%
9
0,44
%
6
Organizacija
(prostor,
administracija...)
58,84
%
45
6
18,04
%
24
3
4,75
%
6
4
0,59
%
8
0,30
%
4
14 | s t r a n i c a
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
Izvedbapredavač
79,16
%
90
8
13,23
%
17
8
3,20
%
4
3
0,89
%
1
2
0,52
%
6
CERTIFICIRANI PREDAVAČI
Agencija vrši proces certificiranja predavača u skladu s Odlukom o utvrđivanju načina
realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Na
naš poziv za prijave predavača mogu se prijaviti firme registrirane za pružanje usluge
obuke, kao i predavači – fizička lica. S firmama se sklapa ugovor o pružanju usluga, a s
15 | s t r a n i c a
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
fizičkim licima ugovor o autorskom djelu (honoraru). Lista certificiranih predavača
svake se godine obnavlja novim predavačima, a pri angažiranju na obukama preferiraju
se oni predavači koji su dobili bolje ocjene od učesnika na prijašnjim obukama. Na
popisu certificiranih predavača za menadžerske obuke imamo 30 predavača, za soft
skills 32, pravne teme 32, za obuku novouposlenih 74, specijalističke 17, itd.
AKTIVNOSTI GRUPE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U 2013. GODINI
U prethodnoj 2013. godini postignuti su sljedeći rezultati:









Nabavljena i instalirana mrežna, računarska i uredska oprema, softwareske
licence i aplikacije
Implementirani sistemi za elektronsko učenje (Moodle LMS, Adobe Connect)
Pokrenut projekat razvoja sistema za elektronsko upravljanje procesom obuke –
TMS (Training Management System) sistem
Pokrenut projekat razvoja sistema za elektronsko zapošljavanje u državnu
službu (e-Recruitment sistem)
Implementirani sistemi za online kolaboraciju, online upravljanje projektima
i elektronsku evaluaciju obuke
Postojeći informacionih sistemi Agencije održavani prema potrebama
korisnika
Izvršeno postavljanje 474 obavještenja/informacija na web sajt Agencije za
državnu službu BiH, kreirano i poslano 193 newsletter obavještenja na mailing
listu Agencije (~17.100 korisnika)
Redovno održavanje profila Agencije na socijalnim mrežama
Redovne aktivnosti održavanja IKT infrastrukture agencije
NABAVLJENA I INSTALIRANA MREŽNA, RAČUNARSKA I UREDSKA OPREMA,
SOFTWARESKE LICENCE I APLIKACIJE
U izvještajnom periodu Agencija je osigurala donatorska sredstva u iznosu od približno
90.000 KM za nabavku veće količine računarske i uredske opreme, implementaciju
računarske mreže u Sali za testiranje i obuku, savremenih prezentacijskih uređaja za
potrebe održavanja obuka te određene količine softwareskih licenci i aplikacija za
potrebe svakodnevnog rada. Sva opreme je po nabavci, instalirana i puštena u rad.
Preostala oprema iskorištena za osposobljavanje jedne prostorije manjeg kapaciteta za
održavanje stručnih ispita po konkursima za prijem državnih službenika, te održavanje
drugih sastanaka sa održavanjem prezentacija.
IMPLEMENTIRANI SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENJE
U izvještajnom periodu implementirani su sistemi za elektronsko učenje: Moodle LMS
(Learning Management System) dostupan na adresi www.lms.iLearn.gov.ba i Adobe
Connect sistem za organizaciju online seminara dostupan na adresi
www.adsbih.adobeconnect.com. Grupa za informacione tehnologije je obavila sve radnje
pripreme tenderske dokumentacije za nabavku ovih sistema kroz sredstva donatora,
izvršila evaluaciju i izbor ponuđača, osigurala infrastrukturu za implementaciju ovih
sistema u saradnji sa Odsjekom za e-Vladu Vijeća ministara BiH, te izvršila instalaciju i
konfiguraciju sistema. Pripremljena su odgovarajuća uputstva za korištenje sistema od
strane krajnjih korisnika. Grupa je kroz donatorska sredstva osigurala nabavku
16 | s t r a n i c a
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
programa za pripremu elektronskih kurseva te uslugu treninga za korištenje oba
sistema za elektronsko učenje, korištenje alata (programa) za pravljenje online treninga,
te treninge za razvoj vještina za efektivno online podučavanje namijenjeno
certificiranim trenerima Agencije za državnu službu. Organizaciju treninga je
implementirao Odsjek za obuku.
POKRENUT PROJEKAT RAZVOJA SISTEMA ZA ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE
PROCESOM OBUKE – TMS (TRAINING MANAGEMENT SYSTEM) SISTEM
U izvještajnom periodu Agencija je osigurala donatorska sredstva u iznosu od 132.800
KM za potrebe razvoja jedinstvenog sistema za elektronsko upravljanje procesom obuke
– TMS sistem. Sistem će omogućiti online prijavu na obuku, elektronsku obradu cijelog
procesa organizacije i implementacije obuke i generisanje različitih izvještaja za potrebe
Agencije. Grupa za informacione tehnologije je obavila sve radnje pripreme projektne
dokumentacije, odnosno detaljnog SRS dokumenta (dokumenta specifikacije zahtjeva
budućeg sistema) te pripreme tenderske dokumentacije za nabavku sistema kroz
sredstva donatora, izvršila evaluaciju i izbor ponuđača, i aktivno sarađivala za
odabranom softwareskom kompanijom u iterativnom razvoju ovog sistema. Grupa je
osigurala infrastrukturu za implementaciju TMS sistema, te izvršila instalaciju i
konfiguraciju testne verzije sistema. Sistem je dostupan na web adresi
www.iLearn.gov.ba, a njegovo puštanje u pilot implementaciju se očekuje 01.03.2014.
godine.
POKRENUT PROJEKAT RAZVOJA SISTEMA ZA ELEKTRONSKO ZAPOŠLJAVANJE U
DRŽAVNU SLUŽBU (E-RECRUITMENT SISTEM)
U 2013. godini pokrenut je projekat razvoja sistema za elektronsko zapošljavanje u
državnu službu (e-Recruitment sistem) koji se finansira iz donatorskih sredstava koje je
Agencija obezbjedila u iznosu od 120.000 KM. Sistem će omogućiti punu elektronsku
podršku za objavu konkursa, online prijave kandidata na oglašena radna mjesta,
elektronske notifikacije kandidata, te generisanje različitih izvještaja za potrebe
Agencije. Grupa za informacione tehnologije je obavila sve radnje pripreme projektne
dokumentacije, odnosno detaljnog SRS dokumenta (dokumenta specifikacije zahtjeva
budućeg sistema) te pripreme tenderske dokumentacije za nabavku sistema kroz
sredstva donatora, izvršila evaluaciju i izbor ponuđača, te inicirala razvoj projekta koji
će se implementirati u 2014. godini.
IMPLEMENTIRANI SISTEMI ZA ONLINE KOLABORACIJU, ONLINE UPRAVLJANJE
PROJEKTIMA I ELEKTRONSKU EVALUACIJU OBUKE
U izvještajnom periodu Agencija je kroz donatorska sredstva u iznosu od 20.000 KM
nabavila tri sistema za podršku svojim internim procesima.
Sistem za online upravljanje projektima
Za potrebe praćenja implementacije projekata nabavljen je sistem Atlassian JIRA koji je
dostupan na adresi www.jira.ads.gov.ba. Svrha ovog software-a je da na sistematičan
način organizira komunikaciju između projektnih timova Agencije i kompanija koje
razvijaju naše sisteme, tako da se sva komunikacija u smislu otkrivanja i prijave grešaka
odnosno mogućih poboljšanja u toku razvoja sistema i po njihovom puštanju u rad,
dodjele poslova i praćenja rješavanja tih grešaka/poboljšanja odvija kroz jedan sistem.
Sistem će biti integriran u razvijene sisteme tako da će krajnji korisnici biti u mogućnosti
17 | s t r a n i c a
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
eventualne greške u sistemu odnosno prijedloge poboljšanja u sistemima prijavljivati
direktno kroz sistem JIRA, gdje će Agencija tehnički oblikovati zahtjeve i kroz isti sistem
prosljeđivati developerima na rješavanje. Grupa je osigurala potrebnu infrastrukturu u
saradnji sa Odsjekom za e-Vladu Vijeća ministara BiH, instalirala, kastimizirala i pustila
sistem u rad.
Sistem za online kolaboraciju
Grupa je nabavila, instalirala, kastimizirala i pustila u rad kolaboracijski sistem Atlassian
Confluence koji je dostupan na adresi www.tim.ads.gov.ba. Kolaboracijski sistem
Agencija koristi da zabilježi i diskutira zapisnike sa projektnih sastanka, priprema
projektne planove, ciljeve i očekivane rezultati nekih aktivnosti, elektronski diskutira
otvorena pitanja u implementaciji projekta, itd. Sistem se pored toga koristi za kreiranje
korisničke dokumentacije.
Sistem za elektronske evaluacije i ankete
Grupa je nabavila cloud servis za anketiranje polaznika obuke. Riječ je o profesionalnom
rješenju za provođenje anketa i istraživanja koje omogućava kreiranje najsofisticiranijih
anketa i odličan reporting alat za generisanje izvještaja nad odgovorima korisnika.
Sistem koristi Odsjek za obuku za potrebe evaluacije obuka od strane polaznika, a biće u
upotrebi do kraja 2014. godine. Funkcionalnosti ovog sistema planirane su i u TMS
sistemu.
POSTOJEĆI INFORMACIONIH SISTEMI AGENCIJE ODRŽAVANI PREMA POTREBAMA
KORISNIKA
Sistemi „MojKonkurs“, „Lista eksperata u Komisijama za izbor državnih službenika“,
„Statistike državne službe“ redovno održavani na zahtjev korisnika čime se osigurao
njihov nesmetani rad.
ODRŽAVANJE WEB STRANICE AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH
Agencija za državnu službu BiH je u 2013. godini na svom web sajtu objavila 474
pojedinačnih informacija o čemu je na dnevnom osnovu poslano ukupno 193 newsletter
poruka na e-mail adrese približno 17.100 korisnika. Održavanje stranice je
svakodnevno, a pored sadržaja kontinuirano se unapređuju funkcionalnosti / servisi
web sajta.
Statistike posjeta za 2013. godinu (Google Analytics podaci za www.ads.gov.ba)
Broj posjeta: 762.722
Pojedinačni posjetitelji: 265.437
Broj pregleda stranica: 3.177.120
Broj pregleda stranice/posjetu: 4,17
Novih posjetilaca u odnosu na prethodnu godinu: 32,74%
REDOVNO ODRŽAVANJE PROFILA NA SOCIJALNIM MREŽAMA
Pored web stranice, Grupa redovno održava Facebook i Twitter profil Agencije za
državnu službu, vrši objavu vijesti i odgovara na postavljena pitanja krajnjih korisnika.
18 | s t r a n i c a
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
REDOVNE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA IKT INFRASTRUKTURE AGENCIJE
Svakodnevno su rješavani problemi u korištenju i održavanju računara i računarske
opreme, te aktivnosti održavanja ispravnog rada računarske mreže i sistema za
sigurnosno arhiviranje podataka (backup).
19 | s t r a n i c a
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
SEKTOR ZA PRAVNE, KA DROVSKE, OPŠTE I FINANSIJSKE
POSLOVE
SAŽETAK
Osnovni poslovi Sektora za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove su:

prijem, podjela i slanje pošte, vođenje evidencije o primljenoj i otpremljenoj
pošti, kao i drugih propisanih evidencija u oblasti kancelarijskog poslovanja, te
arhiviranje cjelokupne dokumentacije koju primi ili sačini Agencija (vođenje
pisarnice i arhive); obezbjeđivanje efikasnog i ekonomičnog korištenja ljudskih,
finansijskih i materijalnih potencijala Agencije putem izvršavanja
administrativnih zadataka vezanih za zapošljavanje državnih službenika i
zaposlenika Agencije, rukovođenje istima, odlučivanje o njihovim pravima i
obavezama u službi ili u vezi sa službom, putem ispostavljanja odgovarajućih
prijedloga direktoru Agencije; vođenje materijalnih i finansijskih evidencija, kao
i blagajne; izvršavanje nabavki, raspodjelu i održavanje cjelokupne opreme
Agencije.

podršku ostvarenju prava državnih službenika, tako što ih savjetuje o radnjama
koje trebaju preduzeti radi zaštite svojih prava, pomaže im u dostavljanju žalbi
Odboru državne službe za žalbe u vezi sa preduzetim ili propuštenim radnjama
institucija, te preduzimanje radnji za direktno podnošenje inicijativa Odboru
državne službe za žalbe kada se ocijeni da je to u opštem interesu; zastupanje
Agencije pred Odborom državne službe za žalbe u svim slučajevima u kojim se
vodi rasprava o aktivnostima koje je Agencija preduzela ili nije preduzela;
pružanje pomoći institucijama u uspostavi alternativnih mehanizama za
rješavanje sukoba; pružanje pomoći aktivnostima ombudsmena u institucijama;
posredovanje u kolektivnim pregovaranjima u koje mogu biti uključene
institucije; aktivnosti vezane za ocjenu rada državnih službenika; regulisanje
drugih prava državnih službenika zaposlenih u institucijama BiH i pomoć
institucijama u efikasnom radu ( privremena popuna radnih mjesta do
sprovođenja konkursnih procedura).

vođenje disciplinskih postupaka, što uključuje pripremu akata o imenovanju
disciplinskih komisija Agencije; pomoć disciplinskim komisijama Agencije u
vođenju postupaka, uključujući i izradu odluka disciplinskih komisija Agencije
nakon obavljenih disciplinskih postupaka; pružanje neophodne tehničke pomoći
institucijama u vođenju disciplinskih postupaka pred internim disciplinskim
komisijama institucija;

normativno-pravna djelatnost

obavljanje finansijskih poslova Agencije.
REALIZACIJA AKTIVNOSTI SEKTORA
Sve poslove u Sektoru za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove obavlja ukupno
četiri (4) državna službenika (uključujući i pomoćnika direktora), uz pomoć dva (2)
zaposlenika.
20 | s t r a n i c a
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
PRIJEM, PODJELA I SLANJE POŠTE, EVIDENCIJEA O PRIMLJENOJ I OTPRMLJENOJ POŠTI
-U toku 2013. godine u Agenciji je otovoreno ukupno 983 predmeta, zaprimljeno je
ukupno 2949 ulaznih akata, te otpremljeno je ukupno 3932 izlazna akta.
OSTVARIVANJE PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Podrška ostvarenju prava državnih službenika Sektor realizira tako što ih savjetuje o
radnjama koje trebaju preduzeti radi zaštite svojih prava, pomaže im u dostavljanju
žalbi Odboru državne službe za žalbe u vezi sa preduzetim ili propuštenim radnjama
institucija, te preduzimanje radnji za direktno podnošenje inicijativa Odboru državne
službe za žalbe kada se ocijeni da je to u opštem interesu; zastupanje Agencije pred
Odborom državne službe za žalbe u svim slučajevima u kojim se vodi rasprava o
aktivnostima koje je Agencija preduzela ili nije preduzela, pružanje pomoći institucijama
u uspostavi alternativnih mehanizama za rješavanje sukoba; a posebno aktivnosti
vezane za ocjenu rada državnih službenika i pomoć institucijama u efikasnom radu (
privremena popuna radnih mjesta do sprovođenja konkursnih procedura, interni
premještaji, prava na naknadu po osnovu obavljanja poslova drugog radnog mjesta i
dr.).
U ovom dijelu statistički podaci za 2013. godinu su slijedeći:
-zaprimljeno je i obrađeno (dato izjašnjenje) na ukupno 31 žalba. Od navedenog broja
28 žalbi je Odbor državne službe za žalbe odbio, niti jedna žalba nije uvažena, dok su tri
(3) žalbe odbačene od strane Agencije za dražavnu službu kao prvostepenog organa za
rješavanje po žalbama.
- zaprimljeno je i obrađeno ukupno 572 zahtjeva u oblasti ostvarivanja i zaštite prava
državnih službenika i pružanja pomoći institucijama u efikasnom radu i realizaciji
njihove kadrovske politike. Od navedenog broja zaprimljeno je i obrađeno :

ukupno 192 zahtjeva za interni premještaj državnih službenika za koje je
data saglasnost;

ukupno 271 zahtjev za privremenu popunu radnih mjesta (primjena člana
28a. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH), i za sve je data suglasnost.

ukupno 33 zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu po osnovu obavljanja
poslova drugog radnog mjesta državnog službenika (primjena člana 38.
Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH), od čega je za 32 zahtjeva
dato pozitivno mišljenje, dok je jedan (1) zahtjev odbijen.

74 zahtjeva za pružanje pravne pomoći na koje je odgovoreno blagovremeno i
po istima nije bilo prigovora;

dvije (2) potvrde izdate na zahtjev fizičkih lica da nisu otpušteni iz državne
službe.
VOĐENJE DISCIPLINSKIH POSTUPAKA
Vođenje disciplinskih postupaka uključuje pripremu akata o imenovanju disciplinskih
komisija Agencije; pomoć disciplinskim komisijama Agencije u vođenju postupaka,
uključujući i izradu odluka disciplinskih komisija Agencije nakon obavljenih
disciplinskih postupaka; pružanje neophodne tehničke pomoći institucijama u vođenju
disciplinskih postupaka pred internim disciplinskim komisijama institucija.
21 | s t r a n i c a
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
U toku 2012. godine vođeno je i okončano sedam (12) disciplinskih postupaka, dok
su dva (2) disciplinska postupka započeta krajem 2013. godini i nastavljaju se
voditi u 2014. godini.
NORMATIVNO-PRAVNA DJELATNOST
S obzirom na veliki broj podzakonskih akata izrađenih ranije, u 2013. godini
planirano je donošenje samo tri podzakonska akta i jedan (1) tematski akt, koje donosi
Vijeće ministara BiH a čiji obrađivač je Agencija za državnu službu, i to:
1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja
internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u
institucijama Bosne i Hercegovine - dva puta bio na sjednici Vijeća ministara ali
nije razmatran iz razloga davanja sugestija prvo od strane ministra finansija i
trezora a potom od ministra vanjskih poslova. Kako su sve sugestije prihvaćene I
ugrađene u ovaj podzakonski akt koji je ponovo upućen Vijeću ministara BiH,
nadamo se da će isti biti i donesen.
2. Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja godišnjeg odmora za državne
službenike i zaposlenike u institucijama BiH - nije upućena od strane Agencije za
državnu službu iz razloga što se Ministarstvo pravde BiH očitovalo da će ono a
ne Agencija za državnu službu BiH biti obrađivač i predlagač navedenog
podzakonskog akta, o čemu je VMBiH obaviješteno aktom Agencije broj: 01-50649-6/12 od 09.04.2013. godine, kojim je povučena ranija informacija.
3. Odluka o sistemu obuke državnih službenika – u izradi, a kasni se iz razloga što je
u prvoj polovini 2014. godine planirana operacionalizacija informacionog
sistema „Moja obuka“ koji će značajno promijeniti način sprovođenja obuke za
državne službenike. Takođe, u 2014. godini trebaju se pokrenuti i prvi programi
obuke na daljinu. Sve navedeno podrazumijeva i prilagođavanje postojeće
normative u ovom segmentu, tako da je neophodno da objedinjena Odluka o
sistemu obuke državnih službenika pravilno i sveobuhvatno normira i navedene
nove načine obuke.
1. Strategija obuke i razvoja državnih službenika 2013. – 2015. – usvojena od
strane Vijeća ministara BiH i ista je objavljena u „Službenom glasniku BiH“, broj
13/13.
Međutim, u toku 2013. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je donijelo
slijedeće podzakonske akte čiji obrađivač je Agencija za državnu službu i koji su stupili
na snagu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Odluka o uslovima za korištenje prava na neplaćeno odsustvo i na rad sa
skraćenim radnim vremenom („Službeni glasnik BiH 38/13);
Odluka o uslovima i načinu zaštite fizičkog i moralnog integriteta državnog
službenika u institucijama Bosne i Hercegovine u obavljanju dužnosti
(„Službeni glasnik BiH 39/13);
Odluka o postupku preispitivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje
poslova državnog službenika u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH
39/13); .
Odluku o specifičnim slučajevima nespojivosti sa radnim mjestom savjetnika
(„Službeni glasnik BiH 41/13);
Odluku o prestanku važenja Odluke o kategorijama u okviru radnih mjesta u
državnoj službi u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH 38/13);
Kodeks državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni
glasnik BiH“, broj 49/13).
22 | s t r a n i c a
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
BUDŽETSKA SREDSTVA
Budžet Agencije za državnu službu za 2013. godinu odobren je u iznosu od 1.178.00 KM
(samo tekući izdaci u iznosu od 1.178.000 KM). U toku 2013. godine Agencija za
državnu službu je uradila prestrukturisanje budžeta, tako da je korigovani budžet za
2013. godinu ostao isti tj. 1.178.000 KM (za tekuće izdatke 1.175.500 KM i za kapitalne
izdatke 2.500 KM). Ukupno izvršenje budžeta na dan 31.12.2013. godine iznosi
1.114.141 KM i u odnosu na odobreni budžet, izvršenje je 94,58%.
Tabelarni prikaz je u prilogu (Obrazac 2).
23 | s t r a n i c a
A genc ij a za držav nu službu
I zv ještaj o r adu za 20 13. go dinu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content