close

Enter

Log in using OpenID

2. Podaci o uvjetima rada

embedDownload
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA
ŠKOLSKU GODINU 2012./2013.
Vrbovec, rujan 2012.
SADRŽAJ
1. Osnovni podaci ................................................................................................................................................. 4
2. Podaci o uvjetima rada ..................................................................................................................................... 5
2.1. Materijalni uvjeti ......................................................................................................................................... 5
2.2. Kadrovski uvjeti .......................................................................................................................................... 7
2.3 Organizacijski uvjeti .................................................................................................................................. 11
2.4. Organizacija nastave.................................................................................................................................. 14
2.5. Kalendar rada škole ................................................................................................................................... 19
3. Nastavni planovi .............................................................................................................................................. 22
3.1. Nastavni plan u programu opće gimnazije ................................................................................................ 22
3.2. Nastavni plan u programu zanimanja ekonomist....................................................................................... 23
3.3. Nastavni plan u programu zanimanja prodavač ........................................................................................ 24
3.4. Nastavni plan u programu zanimanja u ugostiteljstvu ............................................................................... 25
3.5. Nastavni plan u programu zanimanja mesar.............................................................................................. 26
3.6. Nastavni plan u programu zanimanja u strojarstvu ................................................................................... 27
4. Plan izborne nastave ....................................................................................................................................... 29
5. Zaduženja u nastavi i ostalim oblicima neposrednog rada......................................................................... 31
5.1. HRVATSKI JEZIK ................................................................................................................................... 31
5.2. DRUŠTVENA SKUPINA PREDMETA .................................................................................................. 32
5.3. KLASIČNI I STRANI JEZICI .................................................................................................................. 34
5.4. MATEMATIKA, FIZIKA, INFORMATIKA ........................................................................................... 36
5.5. BIOLOGIJA, KEMIJA ............................................................................................................................. 38
5.6. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA ........................................................................................... 38
5.7. STROJARSKA SKUPINA PREDMETA ................................................................................................. 39
5.8. EKONOMSKA SKUPINA PREDMETA ................................................................................................. 41
5.9. PREHRANA I UGOSTITELJSTVO ........................................................................................................ 42
5.10. STRUKOVNI UČITELJI PRAKTIČNE NASTAVE ............................................................................ 43
6.
Okvirni programi izvannastavnih aktivnosti .......................................................................................... 45
6.1. Sastavljanje komunikacijskih tekstova ...................................................................................................... 46
6.2. Novinarska grupa ...................................................................................................................................... 46
6.3. Umjetnička grupa ...................................................................................................................................... 47
6.4. Vjeronaučna skupina ................................................................................................................................. 47
6.5. Engleski jezik ............................................................................................................................................ 48
6.6. Kulturna baština i suvremeni tijekovi njemačke kulture ........................................................................... 48
6.7. Njemački jezik........................................................................................................................................... 50
6.8. Landeskunde (kultura i civilizacija zemalja njemačkog govornog područja) ........................................... 51
6.9. Izvannastavna aktivnost – informatika/matematika .................................................................................. 51
6.10. Izvannastavna aktivnost – informatika/matematika ................................................................................ 52
6.11. Matematička grupa .................................................................................................................................. 53
6.12. Matematička grupa .................................................................................................................................. 53
6.13. Slobodna aktivnost - Planinarska sekcija ............................................................................................... 54
6.14. Uvod u poslovanje vježbeničke tvrtke..................................................................................................... 55
6.15. Građanski odgoj ...................................................................................................................................... 55
7. Školski kurikulum ........................................................................................................................................... 56
7.1. Dugoročni plan i program škole ................................................................................................................ 56
7.2. Kratkoročni plan i program škole .............................................................................................................. 59
7.3. Okvirni programi fakultativne nastave ...................................................................................................... 60
7.4. Okvirni programi dodatne i dopunske nastave .......................................................................................... 67
8. Aktivnosti razrednog odjela ........................................................................................................................... 90
9. Terenska nastava........................................................................................................................................... 113
10. Plan kulturnih i javnih aktivnosti škole .................................................................................................... 117
11. Projekti škole ............................................................................................................................................... 118
2
12. Socijalna i zdravstvena zaštita ................................................................................................................... 119
13. Školski preventivni program ...................................................................................................................... 120
14. Rad stručnih i upravnih tijela škole .......................................................................................................... 121
14.1. Stručna tijela.......................................................................................................................................... 121
14.2. Upravna tijela ........................................................................................................................................ 123
15. Stručni suradnici ......................................................................................................................................... 125
15.1. Okvirni godišnji plan i program rada pedagoga .................................................................................... 125
15.2. Godišnji program rada voditelja smjene ................................................................................................ 129
15.3. Okvirni godišnji plana rada školske knjižnice ....................................................................................... 130
16. Kalendar polaganja ispita državne mature .............................................................................................. 131
17. Kalendar izrade i obrane završnog rada te polaganja pomoćničkog ispita za strukovna zanimanja 133
1. Osnovni podaci
Srednja škola Vrbovec javna je ustanova koja obavlja djelatnost srednjeg školstva sa
sjedištem u Vrbovcu, Ul. 7. svibnja br. 2.
Naziv škole: Srednja škola Vrbovec sa sjedištem u Vrbovcu Ul. 7.svibnja 2
Zagrebačka županija.
U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Škola se vodi pod šifrom: 01-094-501.
Prema Rješenju Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske Klasa: 60203/93-01-1274 , Urbroj: 532-02/3-93-01 od 4. veljače 1993. godine Škola izvodi nastavni
plan i program srednjeg školstva i to:
- opće gimnazije,
- područje rada ekonomije, trgovine i poslovne administracije za programe: ekonomist
(četverogodišnje trajanje) i prodavač (trogodišnje trajanje),
- područje rada strojarstva, brodogradnje i metalurgije za programe: automehaničar,
autolimar, strojobravar, plinoinstalater, vodoinstalater, instalater centralnog grijanja i
klimatizacije, tokar (trogodišnje trajanje),
- područje rada prehrane u programu mesar (trogodišnje trajanje)
- programa ugostiteljstvo i turizam zanimanje kuhar i konobar (trogodišnje trajanje).
Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske rješenjem Kasa: UP/I-602-03/9901/16, Urbroj: 532-02-02/6-99-1 od 3. ožujka 1998. odobrilo je školi izvođenje programa za
stjecanje srednje stručne spreme za slijedeća zanimanja: vodoinstalater, plinoinstalater,
instalater grijanja i klimatizacije, limar i bravar.
Uz navedena odobrenja Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske rješenjem
Klasa: 311-01/98-01/678, Urbroj: 526-01-98-03 od 30. lipnja 1998. odobrilo je Srednjoj školi
Vrbovec izvođenje programa naukovanja (dvojni sustav) za zanimanja: autolimar i
automehaničar, a rješenjem Kl.: 311-01/99-01/708 , Urbroj: 526-01-99-04 od 24. lipnja 1999.
za zanimanje mesar.
Školske godine 1999./2000. Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske
odobrilo je rješenjem Kl.:UP/I-602-07/99-01/50, Urbroj 532-02-02/7-99-01 od 7. rujna 1999.
obrazovanje odraslih za zanimanje komercijalist. Novim rješenjem Kl: UP/I° - 602 - 07 /01 01/90 Urbroj: 532-02-02/4-01-01 od 28. svibnja 2001. godine produženo je pravo izvođenja
programa obrazovanja odraslih.
U šk. g. 2004./05. u ovoj Školi obrazuju se učenici prvog razreda po JOM-u
(Jedinstvenom obrazovnom modelu) na temelju članka 8. Zakona o srednjem školstvu (NN
br. 69/03. pročišćeni tekst), članka 44. stavka 4. i 5. Zakona o obrtu (NN br. 49/03. –
pročišćeni tekst), članka 3. Sporazuma o suradnji Ministarstva prosvjete i Ministarstva za
obrt, malo i srednje poduzetništvo od 21. siječnja 2003. i uz prethodno pribavljeno mišljenje
Hrvatske obrtničke komore, ministar prosvjete i športa i ministar za obrt, malo i srednje
poduzetništvo donijeli su Jedinstveni nastavni plan i obrazovni program za zanimanja:
autolimar, automehaničar, mesar, plinoinstalater, strojobravar i tokar.
Šk. god. 2005./06. rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Kl.UP/I –
602-03/06-05/00023, Urbroj 0533-09-06-03 Školi je odobreno obrazovanje učenika u
programu zanimanja kuhar prema Jedinstvenom modelu obrazovanja u obrtništvu.
Rješenjem Ministarstva obrazovanja i športa od 28.svibnja 2007. g. Klasa: UP/I-60203/07 00055, Urbroj:53309-07-0007 Školi je odobreno izvođenje programa obrazovanja za
zanimanje konobar tako da smo u šk. god. 2007./08. započeli s izvođenjem programa.
Broj razrednih odjela : 25
Broj učenika : 645
Broj nastavnika : 48
Broj ostalog osoblja: 16
4
2. Podaci o uvjetima rada
2.1. Materijalni uvjeti
2.1.1. Prostor
Škola radi u zgradi sagrađenoj 1977. godine,nadograđena 2003.g., ukupne površine 2286.05
m .Učionice su prvotno bile namijenjene za specijalizirano izvođenje nastave. Zbog
nedostatka prostora učionice postaju višenamjenske. U skladu sa zahtjevima nastavnika i
financijskim mogućnostima škole učionice se postepeno opremaju nastavnim sredstvima i
pomagalima. Uz šest učionica nalaze se i kabineti koji služe za smještaj i držanje nastavnih
pomagala, najnužnije literature i pripremanje nastavnika za nastavu.
U učionicama 1 i 3 te pratećim kabinetima promijenili smo pod (linoleum) i postavili
laminat (klasa 32, tzv. “tihi laminat”). U ljetu 2007. g. promijenjen je pod u učionicama 2 i
4.a u ljetu 2010. i u učionicama 5. i 6. Početkom 2009.g. Škola je od nadležnog Ministarstva
dobila na korištenje „pametnu ploču” koja je smještena u učionicu br 4. U Školi postoji
radionica za izvođenje praktične nastave strojarske struke i praktikum kuharstva.U proljetnim
praznicima šk. god. 2008./09.školska knjižnica je namještena novim, funkcionalnim
namještajem ukupne vrijednosti oko 70.000,00 kuna. U ljetu 2009.g.započelo je opremanje
praktikuma kuharstva uz pomoć Ministarstva turizma i Ureda za gospodarstvo Zagrebačke
županije namještajem i opremom za izvođenje nastave u programima zanimanja kuhar i
konobar. Ukupna vrijednosti namještaja i opreme iznosi oko 300.000,00 kuna.
U sklopu Škole nalazi se i športska dvorana površine 1949.01 m² koju koriste Srednja
škola i I. osnovna škola Vrbovec. Uz športsku dvoranu nalazi se otvoreno košarkaško igralište
koje pripada Srednjoj školi, a kojim se koristi i osnovna škola te otvoreno rukometno igralište
i igralište za odbojku na pijesku čiji je vlasnik I. osnovna škola Vrbovec, a koje koristi i naša
Škola.
Keramičke pločice postavljene su u “čisti” hodnik uz dvoranu i u četiri garderobe.U
ljetu 2007. godine obnovljen je sanitarni prostor koji pripada korisnicima sportske dvorane.
Zbog nedovoljnog prostora i stalnih problema s prokišnjavanjem tijekom ljeta 2003.
pristupilo se rekonstrukciji i dogradnji zgrade Srednje škole. Dograđene su 4 nove učionice, 2
prateća kabineta i nova zbornica ukupne površine 460 m2. Novi prostori u upotrebi su od
listopada 2003. Zadnji dan nastave u školskoj godini 2006./07. srušio se strop u prostoriji br.
15. Strop je ponovo podignut i ojačani su stropovi u informatičkoj učionici i učionicama 12 i
13 te zbornici Škole.
4. rujna 2007. g. sastavljen je zapisnik koji su potpisali predstavnik Zagrebačke
Županije, nadzorni, izvođač radova i ravnatelj Škole. Potpisivanjem zapisnika ravnatelj škole
je dobio garanciju o sigurnosti učenika i ostalih korisnika spomenutih prostora.
U ljetu 2007. g. u suradnji s Gradom stavljen je novi sloj asfalta na košarkaško
igralište. 2012.g. sanirane su tribine uz košarkaško igralište.
Okoliš Škole je zelena površina veličine 8164 m². Za sada je taj prostor nedovoljno
iskorišten pa bi se njegovim uređenjem (rasvjeta, staze, klupe, adekvatna ograda) stvorio
prostor za mnoge aktivnosti (priredbe, izložbe, radionice na otvorenom…)
Tijekom prošle školske godine okoliš škole obnovljen je nasadima cvijeća, grmlja i mladica
drveća. Briga o okolišu permanentna je zadaća Škole.
Tijekom ljetnih praznika 2009. g. zbog dotrajalosti srušene su stare i izgrađene nove
stepenice i to u sva tri nivoa. Također su promijenjene vodovodne cijevi i saniran prostor
ispred ulaza u sportsku dvoranu. Izvršena je i sanacija otvorenih terasa uz sportsku dvoranu.
Sanacija je bila nužna zbog prodiranja vode kroz pukotine ispod ploča i vlaženja zidova u
dvorani.
2.1.2. Oprema
Svake školske godine ulažu se sredstva u opremanje novim i suvremenim nastavnim
sredstvima i pomagalima. Tijekom 2002./03. djelomično smo obnovili školski namještaj.
Kupili smo školske klupe (30) i stolice (102), a 72 školske klupe napravili smo sami u
školskoj radionici. Time smo obnovili namještaj u tri učionice (8,1 i 3 gdje je stavljena nova
ploča).
Uz postojeća 3 kupili smo još 3 TV prijamnika i 3 video rekordera te isto toliko
kasetofona s CD-om.
Od Ministarstva prosvjete i športa dobili smo 13 računala, jedno su učenici dobili kao
nagradu za osvojeno drugo mjesto “Europa u školi”, tako da sada imamo 28 računala. U šk.
god. 2006./07. škola je vlastitim sredstvima nabavila četiri nova računala i dva pisača. Tri
računala su u informatičkoj učionici, a jedno računalo i pisač kod pedagoga.
Donacijom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa školi je dodijeljena nova
računalna učionica tipa TC2006/07 sa serverom, 16 tankih klijenata, LCD projektorom i
pisačem. Računala koja su bila korištena u informatičkoj učionici dijelom su razmještena po
kabinetima za rad nastavnika, a u planu je dio njih staviti u knjižnicu kada se za to steknu
potrebni uvjeti. Školske godine 2007./08. započelo se umrežavanjem cijele škole kako bi se iz
svake učionice i kabineta moglo pristupiti internetu.
Školska radionica za strojarska zanimanja opremljena je najnužnijim alatima i
strojevima koji su zastarjeli i ne mogu služiti za izvođenje suvremene praktične nastave.
Nužan nam je bar jedan stroj novije proizvodnje i jedan komplet za autogeno zavarivanje
(vodoinstalateri i plinoinstalateri). Školske godine 2007./08. nabavljen je sredstvima Ureda za
gospodarstvo Zagrebačke županije simulator CNC upravljanja tokarilice i simulator CNC
upravljanja glodalice koji su instalirani na kompjutore za što je pripremljen i uređen prostor u
sklopu učionice br 10. U tijeku je prikupljanje novčanih sredstava za nabavu školske CNCtokarilice. Dio sredstava osiguralo je Ministartsvo gospodarstva, jedan dio Ministarstvo
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, a najveći dio Zagrebačka županija
Tijekom ljeta 2010.g. u ukupno pet učionica montirani su stropni nosači na koje su stavljeni
LCD projektori što pospješuje ekonomičnost u primjeni suvremene nastavne tehnologije.
Tijekom ljetnih praznika 2010.g. financijskim sredstvima Zagrebačke županije dijelom smo
sanirali sustav i postrojenje centralnog grijanja. Krajem 2011.g. udruženim sredstvima
Zagrebačke županije, Ministartsva gospodarstva i Ministarstva regionalnog razvoja,
šumarstva i vodnog gospodarstva nabavili smo za strojarsku radionicu CNC- tokarilicu i
CNC- obradni centar.
Postoji nekoliko opravdanih razloga za proširenje i dogradnju prostora škole:
• U programu opće gimnazije sve se više računala uvode u nastavu ostalih predmeta u
prvom redu matematike, fizike, kemije, biologije, geografije, likovne umjetnosti itd.
• U programima strojarstva učenici bi trebali savladati i osnove tehničkog crtanja na
računalu te simulaciju rada CNC tokarilica, simulaciju rada motora itd.
• U programu ekonomije i trgovine, posebno u zanimanju ekonomist dio nastavnih
sadržaja iz predmeta: računovodstvo, statistika, suvremene komunikacije u gospodarstvu,
matematike, poslovne komunikacije trebao bi se izvoditi na računalu s mogućnošću
korelacije nastavnih sadržaja sukladno programu rasterećenja učenika.
• U programu ekonomije i trgovine – zanimanju prodavač od školske godine 2011./12.
uveo se novi program koji se ove godine primjenjuje u I. i II. razredu što znači da su
učenici I. i II. razreda jedan dan u tjednu na praktičnoj nastavi i četiri dana u školi na
teorijskom dijelu nastave što dodatno „opterećuje” prostor škole.
• Praktikum kuhara i konobara dobio je novi namještaj i opremu za koju nemamo
adekvatan prostor.
6
• PIK Vrbovec- mesna industrija d.d. uputila je Školi potrebu za cijelim razredom
učenika u programu zanimanja mesar. Ove školske godine upisali smo u ovo zanimanje 42
učenika što je povećalo broj razrednih odjela u I. razredu na 8, a u ukupnom zbroju na 25.
U skladu s financijskim mogućnostima škola će i dalje nabavljati potrebna nastavna i
didaktička sredstva i pomagala vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti s obzirom na
organizaciju škole i upisanim programima i zanimanjima.
2.2. Kadrovski uvjeti
2.2.1. Podaci o zaposlenim djelatnicima
Podaci o zaposlenim
U stalnom radnom odnosu s punom satnicom- nastavnici
Na određeno radno vrijeme - s punom satnicom-nastavnici
- s nepunom satnicom-nast.
U stalnom radnom odnosu s nepotpunom satnicom –
nastavnici
Broj
djelatnika
37
Od toga na
bolovanju
2
3
1
6
Na određeno radno vrijeme puna satnica –admin. osoblje
-
Na neodređeno radno vrijeme – nepotpuna satnica –
administrativno tehničko osoblje
1
Organizacijsko razvojna služba i ravnatelj
4
-
Administrativno tehničko osoblje
14
2
Ukupno
66
4
Obrazloženjenje za radnike koji rade na određeno vrijeme:
1. Dubravka Bešan - 20 sati od punog radnog vremena radi na radnom mjestu nastavnice
hrvatskog jezika na zamjeni za Željka Stipića do povratka s funcije predsjednika
Hrvatskog školskog sindikata „Preporod”,
2. Branka Beltram radi 40 sati tjedno na radnom mjestu nastavnika njemačkog jezika na
određeno vrijeme umjesto Monike Kelčec koja je na roditeljskom dopustu.
3. Domagoj Kliček radi 40 sati tjedno na radnom mjestu nastavnika hrvatskog jezika
sukladno čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
4. Mladen Kos radi 40 sati tjedno na radnom mjestu domara – ložača na određeno radno
vrijeme umjesto Željka Meštrovića koji je na bolovanju.
5. Krešimir Debogović radi 40 sati tjedno na radnom mjestu domara – ložača sukladno čl.
114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
2.2.2. Podaci o nastavnicima
Redni
broj
Ime i prezime
Godina
rođenja
Godine
staža
Zvanje
1.
Jadranka Baržić
1960
29
prof. matematike i fizike
2.
Mato Baržić
1949.
31
prof. matematike
3.
Mario Badenić
1986.
1
dipl.ekonomist
4.
Branka Beltram
1986
1
5.
Zdravko Benedik
1963.
15
prof. njemačkog jezika i
književnosti i sociologije
kuhar
6.
Dubravka Bešan
1982.
1
7.
Dubravka Borko
1969
18
8.
Ljubica Butković
1958.
27
9.
Helena Crnković Pilipović
1969.
14
10.
Bruno Čukulin
1979.
6
11.
Nikolina Deak-Mucko
1974.
14
12.
Anica Fintić
1967.
21
13.
Slavko Fukat
1956.
31
prof. engleskog jezika i opće
lingvistike
prof. tjelesnog odgoja
14.
Marijan Gaščić
1960.
29
glodač-majstor
15.
Silvija Gašpar
1962
20
16.
Alica Gereci
1955.
33
dipl. ing. prehrambene
tehnologije
dipl. ekonomist
17.
Irena Habeš Koprić
1974.
14
18.
Iva Habeš Lončarić
1979.
8
19.
Renato Happ
1964.
21
prof. glazbene kulture
20.
Anica Hrlec
1972.
16
prof. fizike i kemije
21.
Monika Kelčec
1976.
11
22.
Domagoj Kliček
1981.
2
23.
Ivan Hrabrić
1983
2
prof. njemačkog jezika i
knjiž. i etnologije
prof.hrvatskog jezika i
književnosti
magistar inženjer strojarstva
8
prof.hrvatskog jezika i
književnosti
prof. matematike i
informatike
dipl. ing. prehrambene
tehnologije
prof. hrvatskog jezika i
književnosti
pof.tjelesne i zdravstvene
kulture
dipl. teolog
prof. engleskog jezika i knjiž.
i povijesti
prof. engleskog jezika i knjiž.
24.
Ivančica Komerički
1963.
20
dipl. povjesničar umjetnosti i
rusist
prof. tjelesnog odgoja
25.
Iva Klepec
1973.
6
26.
Lidija Kos
1963.
21
27.
Sivija Križan
1977.
7
28.
Ivan Kuharec
1951.
31
29.
Katarina Kukolja
1974.
10
30.
Đuro Leščić
1967.
21
31.
Mladen Lusavec
1959.
22
32.
Tihomir Lovrić
1969.
19
prof. francuskog j. i
književnosti i latinskog
jezika
prof. matematike i
informatike
struka ugos. turis. zanimanje
konobar specijalist
prof. biologije i kemije
33.
Sanja Lugarić
1963.
25
prof. biologije i kemije
34.
Ivana Marijanović
1982.
3
35.
Jelena Matijević-Vuković
1955
31
prof. Njemačkog jezika i
književnosti i pedagogije
prof. geografije
36.
Vesna Mrinjek
1974.
12
dipl. ekonomist
37.
Marijana Pavlek
1973.
13
38.
Ivana Perković
1979.
8
39.
Nada Poturiček
1958.
24
dipl. inž. prehrambene
tehnologije
prof. hrvatskog jezika i
književnosti
prof. hrvatskog jezika
40.
Stjepan Radić
1975.
9
prof. povijesti i geografije
41.
Veronika Sorić
1971.
15
dipl. ekonomist
42.
Željko Stipić
1960.
26
43.
Bruno Sučić
1970.
10
prof. hrvatskog jezika i
književnosti
prof. psihologije
44.
Željko Šimunek
1964.
16
dipl. inž. strojarstva
45.
Ljiljana Švec
1954.
26
prof. filozofije i sociologije
46.
47.
Dragica Tičinović Pejaković
Stjepan Žunić
1952.
1956
23
35
dipl. inž. strojarstva
inženjer strojarstva
prof. engleskog jezika i knjiž.
i njemačkog jezika i knjiž.
diplomirani povjesničar i
arheolog
dipl. ing. strojarstva
2.2.3. Podaci o razredništvu
Razred
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
3A
3B
3C
3D
3.E
3F
3G
4A
4B
4G
10
Razrednik
Anica Fintić
Silvija Križan
Slavko Fukat
Ivan Hrabrić
Bruno Čukulin
Marijana Pavlek
Stjepan Radić
Silvija Gašpar
Helena Crnković Pilipović
Anica Hrlec
Iva Klepec
Dragica Tičinović Pejaković
Katarina Kukolja
Vesna Mrinjek
Alica Gereci
Dubravka Borko
Tihomir Lovrić
Željko Šimunek
Ivan Kuharec
Ljubica Butković
Nikolina Deak Mucko
Jelena Matijević Vuković
Ljiljana Švec
Sanja Lugarić
Nada Poturiček
2.2.4. Podaci o ravnatelju, stručnim suradnicima i ostalim djelatnicima
Funkcija – radno
mjesto
Ime i prezime
djelatnika
3.
Ravnateljica
Voditeljica smjene i
satničar
Satničar
Mirjana Pušić
Ivančica
Komerički
Sanja Lugarić
1963.
25
4.
Pedagoginja
Blanka Kosanović 1974.
7
5.
Knjižničar
Igor Jelen
1974.
11
Karmena Dudak
Anka Klapša
Milica Breznički
1959.
1957.
1961.
15
32
32
Tomo Njegovec
Željko Meštrović
1951.
1951.
36
40
Mladen Kos
1961.
11
1962.
25
13. Spremačica
14. Spremačica
15. Spremačica
Krešimir
Debogović
Božica Gruden
Jalža Vitez
Ankica Jurović
1952.
1952.
1964.
35
30
27
16.
17.
18.
19.
Božica Šoštarić
Mara Petrić
Marija Husajina
Adriana Habeš
1963.
1954.
1962.
1971.
31
12
6
7
1.
2.
6.
7.
8.
Tajnica
Računovođa
Administratorblagajnik
9. Domar-ložač
10. Domar
Domar – ložač
Godine
Godina staža
rođenja
1958.
30
1963.
20
11.
12. Domar – ložač
Spremačica
Spremačica
Spremačica
Spremačica
2.3 Organizacijski uvjeti
2.3.1. Broj učenika i razrednih odjela
Stručna sprema
Dipl. pedagog
Dipl.povjesničar
umjetnosti i rusist
Prof. biologije i
kemije
Prof. pedagogije i
sociologije
Prof. filozofije i
ruskog jezika i
dipl. bibliotekar
Pravnica
Dipl. ekonomist
ekonomist
KV strojobravar
KV
automehaničar
Monter
centralnog
grijanja
automatičar
NKV radnica
NKV radnica
Stručni radnik
konfekcionar
NKV radnica
NKV radnica
NKV radnica
SŠS - gimnazija
tablica po razredima
12
RAZ.
1A
1B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
UKUP 1.
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
2.G
UKUP 2.
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
3.F
3.G
UKUP.3
4.A
4.B
4.G
UKUP 4.
BR.UČ.
30
29
24
21
31
28
23
30
216
22
22
22
21
28
27
32
174
29
28
16
21
28
27
29
178
22
20
35
77
BR.Ž.
18
18
0
0
7
23
18
10
94
13
15
0
0
15
21
24
88
19
21
0
0
14
20
21
95
13
13
24
50
PON.
0
0
7
2
2
3
0
2
16
0
0
0
0
2
2
1
5
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
BR.Ž.
0
0
0
0
1
3
0
1
5
0
0
0
0
1
2
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E1
30
29
21
19
24
25
21
30
199
22
22
18
19
25
22
27
155
29
19
12
10
18
15
21
124
22
3
26
51
NJ1
9
4
11
10
12
8
54
0
17
9
26
0
4
2
0
UKUPNO
645
327
22
9
529
116
25
3
2
7
3
2
0
17
4
2
3
5
5
19
NJPOČ
13
12
25
0
FRA
4
2
2
VJ
22
29
21
19
17
24
18
30
180
18
7
22
18
16
24
32
137
20
25
13
18
23
25
26
150
14
13
32
59
ET
8
0
3
2
14
4
5
0
36
4
15
0
3
12
3
0
37
9
3
3
3
5
2
3
28
8
7
3
18
20
526
119
6
3
5
8
2
2
M
KH
KN
T
SB
11
PI
13
7
12
10
9
30
42
10
9
15
9
4
15
9
4
AM
11
7
11
11
11
11
6
10
14
13
14
7
14
7
14
11
10
15
13
15
13
0
6
10
11
10
0
0
0
0
0
0
0
72
32
13
28
28
31
38
tablica po zanimanima i programima
RAZ.
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4.B
GIM.
1G
2G
3G
4G
EKON
1F
2F
3F
PROD
1C
1D
2.C
2.D
3.C
3.D
STRO
1.H
1.E
2.E
3.E
PR/UG
BR.UČ.
30
29
22
22
29
28
22
20
202
23
32
29
35
119
28
27
27
82
24
21
22
21
16
21
125
30
31
28
28
117
UKUP
645
BR.Ž.
18
18
13
15
19
21
13
13
130
18
24
21
24
87
23
21
20
64
0
0
0
0
0
0
0
10
7
15
14
46
327
PON.
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
3
2
0
5
7
2
0
0
0
0
9
2
2
2
0
6
BR.Ž.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
2
0
5
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
3
E1
30
29
22
22
29
19
22
3
176
21
27
21
25
94
25
22
15
62
21
19
18
19
12
10
99
30
24
25
18
97
NJ1
22
9
528
117
9
0
17
26
2
5
8
10
25
3
5
12
20
3
2
4
2
4
11
26
0
7
3
10
20
NJ.poč.
13
12
FRA
4
2
3
5
2
2
2
0
0
VJ
22
29
18
7
20
25
14
13
148
18
32
26
32
108
24
24
25
73
21
19
22
18
13
18
111
30
17
16
23
86
25
20
526
25
20
0
0
0
0
0
0
ET
8
M
KH
KB
T
SB
PI
AM
4
15
9
3
8
7
54
5
0
3
3
11
4
3
2
9
3
2
0
3
3
3
14
0
14
12
5
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
13
0
0
30
12
15
15
72
0
0
10
9
13
32
9
4
119
72
32
11
6
7
11
14
7
14
10
38
10
28
28
11
31
13
0
0
0
0
13
28
28
31
38
2.4. Organizacija nastave
ORGANIZACIJA NASTAVE PREMA TJEDNOM I DNEVNOM RADU
Nastava se odvija prema PRIJEPODNEVNOM (od 7.00 do 13.35 sati) i
POSLIJEPODNEVNOM TURNUSU (od 12.55 do 19.40 sati).
Postoje A i B varijanta nastave. One se izmjenjuju tjedno.
* A varijanta nastave *
U prijepodnevnom turnusu A varijante nastavu pohađaju sljedeći učenici:
- opća gimnazija – I.-IV. razreda (1.A, 1.B,2.A,2.B,3.A,3.B. 4.A, 4.B)
- program strojarstva – II. razred (2.C, 2.D)
Ukupno: 10 razrednih odjela
U poslijepodnevnom turnusu A varijante nastavu pohađaju sljedeći učenici:
- program ekonomije i trgovine, zanimanje ekonomist –I.-IV.razreda(1.G,2.G,3.G,4.G)
- program ekonomije i trgovine,zanimanje prodavač – I.- III. razreda (1.F,2.F, 3.F)
- program prehrane – I. razred (1.H )
- program prehrane i ugostiteljstva – I.,II.,III. razred (1.E,2.E,3.E)
- program strojarstva – I. razred (1.C)
Ukupno: 12 razrednih odjela
Shematski dnevni prikaz A varijante nastave
Prijepodne
Ponedjeljak
Utorak
gimnazija
2.C
2.D
3.C*
2.C
2.D
1.D*
........... ............
Poslijepodne
Srijeda
gimnazija
2.C
2.D
............
Četvrtak
gimnazija
Petak
gimnazija
2.C
2.D
2.C
2.D
.............
............
gimnazija
ekonomisti ekonomisti ekonomisti ekonomisti ekonomisti
1.F
1.F, 2.F,3.F
2.F,3.F
1.F,2.F,3.F
1.F 2.F
1.E,2.E 3.E
1.E.,1.H
1.E,2.E,3.E
1.H,2.E
1.H,3.E
1.C
1.C
1.C
1.C
1.C
3.D*
* razredi koji su taj tjedan na praksi,a imaju navedeni dan nastavu
* B varijanta nastave *
U prijepodnevnom turnusu B varijante nastavu pohađaju sljedeći učenici:
- program ekonomije i trgovine,zanimanje ekonomist –I.-IV.razreda(1.G,2.G,3.G,4.G)
- program ekonomije i trgovine,zanimanje prodavač – I.- III. razreda (1.F,2.F, 3.F)
- program prehrane – I.razred (1.H)
- program prehrane i ugostiteljstva – I.,II., III. razred (1.E,2.E,3.E)
- program strojarstva - I. razred ( 1.D)
Ukupno: 12 razrednih odjela
U poslijepodnevnom turnusu B varijante nastavu pohađaju sljedeći učenici
- opća gimnazija – I.-IV. razreda (1.A, 1.B,2.A,2.B,3.A,3.B. 4.A, 4.B)
- program strojarstva – III. razred (3.C,3.D)
Ukupno: 10 razrednih odjela
Shematski dnevni prikaz B varijante nastave
Prijepodne
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
Petak
ekonomisti ekonomisti ekonomisti ekonomisti ekonomisti
1.F
1.F, 2.F,3.F
2.F,3.F
1.F,2.F,3.F
1.F 2.F
1.E,2.E 3.E
1.E.,1.H
1.E,2.E,3.E
1.H,2.E
1.H,3.E
1.D
1.D
1.D
1.D
1.D
2.C*
2.D*
...........
Poslijepodne
gimnazija
3.C.,3.D
............
gimnazija
3.C,3.D
1.C*
............
.............
............
gimnazija
3.C,3.D
gimnazija
3.C,3.D
gimnazija
3.C,3.D
* razredi koji su taj tjedan na praksi,a imaju navedeni dan nastavu
RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE
Tjedni raspored PRAKTIČNE NASTAVE je sljedeći:
U A varijanti praktičnu nastavu obavljaju sljedeći učenici:
- program ekonomije i trgovine, zanimanje prodavač – 1.F (srijedom)
2.F (ponedjeljkom)
3.F (ponedjeljkom,petkom)
- program strojarstva – 1.D,3.C,3.D
- program prehrane i ugostiteljstva – 1.E (četvrtkom, petkom)
- program prehrane i ugostiteljstva - 2.E (utorkom,petkom)
- program prehrane i ugostiteljstva – 3.E (utorkom,četvrtkom)
- program prehrane – 1.H (ponedjeljak,srijeda)
Shematski dnevni prikaz A varijante praktične nastave
Ponedjeljak
Utorak
Srijeda
Četvrtak
2.F,3.F
/
1.F
/
1.D
1.D*
1.D
1.D
1.H
2.E,3.E
1.H
1.E,3.E
3.C*
3.C
3.C
3.C
3.D
3.D
3.D
3.D
* razredi koji su taj tjedan na praksi,a imaju navedeni dan nastavu
Petak
3.F
1.D
1.E,2.E
3.C
3.D*
U B varijanti praktičnu nastavu obavljaju sljedeći učenici:
- program ekonomije i trgovine, zanimanje prodavač – isto kao u A varijanti
- program strojarstva – 1.C,2.C,2.D
- program prehrane i ugostiteljstva – 1.E,2.E,3.E – isto kao u A varijanti
15
- program prehrane – 1.H – isto kao u A varijanti
Shematski dnevni prikaz B varijante praktične nastave
Ponedjeljak
2.F,3.F
1.C
2.C*
1.H
2.D
Utorak
/
1.C*
2.C
2.E,3.E
2.D
Srijeda
1.F
1.C
2.C
1.H
2.D
Četvrtak
/
1.C
2.C
1.E,3.E
2.D
Petak
3.F
1.C
2.C
1.E,2.E
2.D*
* razredi koji su taj tjedan na praksi,a imaju navedeni dan nastavu
ORGANIZACIJA NASTAVE PREMA BROJU RADNIH DANA U TJEDNU
BROJ NASTAVNIH RADNIH DANA PO TJEDNIMA ZA ZAVRŠNE RAZREDE, šk.
god. 2012./13.
I. POLUGODIŠTE
RUJAN
3. – 7.
10.– 14.
17. – 21.
24. – 28.
II. POLUGODIŠTE
5
5
5
5
LISTOPAD
1. – 5.
9. – 12.
15. – 19.
22. – 26.
29. – 31.
5
4
5
5
3
STUDENI
2.- 2
5. – 9.
12. – 16.
19. – 23.
26. - 30.
1
5
5
5
5
3. – 7.
10. – 14.
17. – 21.
5
5
5
PROSINAC
16
SIJEČANJ
14. – 18.
21. – 25.
28. – 31.
5
5
4
VELJAČA
1. – 1 .
4. – 8.
11. – 15.
18. – 22.
25. – 28.
1
5
5
5
4
OŽUJAK
1. – 1.
4. – 8.
11. – 15.
18. - 22.
1
5
5
5
TRAVANJ
2. – 5.
8.– 12.
15. – 19.
22. – 26.
29. – 30
.
5
5
5
5
2
SVIBANJ
2. – 3.
6. – 10.
2
5
1
13. - 17.
UKUPNO u I. polugodištu 78 radnih dana
5
UKUPNO u II. polugodištu 83 radnih dana
UKUPNO U I. I II. POLUGODIŠTU JE 161 RADNI DAN
BROJ NASTAVNIH RADNIH DANA PO TJEDNIMA ZA SVE RAZREDE
(OSIM ZAVRŠNIH), šk. god. 2012./13.
I. POLUGODIŠTE
II. POLUGODIŠTE
RUJAN
3. – 7.
10.– 14.
17. – 21.
24. – 28.
5
5
5
5
LISTOPAD
1. – 5.
9. – 12.
15. – 19.
22. – 26.
29. – 31.
5
4
5
5
3
STUDENI
2.- 2
5. – 9.
12. – 16.
19. – 23.
26. - 30.
1
5
5
5
5
3. – 7.
10. – 14.
17. – 21
5
5
5
PROSINAC
SIJEČANJ
14. – 18.
21. – 25.
28. – 31.
5
5
4
VELJAČA
1. – 1 .
4. – 8.
11. – 15.
18. – 22.
25. – 28.
1
5
5
5
4
OŽUJAK
1. – 1.
4. – 8.
11. – 15.
18. - 22.
1
5
5
5
TRAVANJ
2. – 5.
8.– 12.
15. – 19.
22. – 26.
29. – 30
.
5
5
5
5
2
SVIBANJ
2. – 3.
6. – 10.
13. - 17.
2
5
5
1
17
LIPANJ
UKUPNO u I. polugodištu 78 radnih dana
20. – 24.
27. – 29.
31. – 31.
5
3
1
3. – 7.
5
10. – 14.
5
UKUPNO u II. polugodištu 102 radna dana
UKUPNO U I. I II. POLUGODIŠTU JE 180 RADNIH DANA
18
2.5. Kalendar rada škole
Učen. praz.
Sub. nedj. blag.
nerad. dani
Br. nast. dana
Broj dana
Mjesec
I. polugodište od 3.9. do 21.12.
−
−
−
−
IX.
30
20
8
-
X.
31
22
9
-
XI.
30
21
10
-
XII.
31
15
10
6
78
školski kurikulum
godišnji program rada škole
organizacija stručne prakse
izbor učenika u grupe dopunske, dodatne nastave,
fakultativne nastave i izvannastavnih aktivnosti
− imenovanje članova ispitnih povjerenstava na maturi i
završnim ispitima
− sjednica Nastavničkog vijeća
− sastanci stručnih skupova
− roditeljski sastanci I. razreda
- 5.10. Nenastavni dan za učenike nezavršnih razreda,
sjednica Nastavničkog vijeća, Dan učitelja
- 8.10. Dan nezavisnosti – neradni dan
- obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove
zemlje
− od 15.10. Mjesec knjige
− do kraja mjeseca dati prijedlog tema završnih radova
− pretprijave za maturu od 1.10. do 15.10.
− roditeljski sastanci II.-IV. razreda
− 1.11. Svi Sveti
− 2.11. nenastavni dan
− do 15.11. Mjesec knjige – prigodni sadržaji
− sjednica Nastavničkog vijeća
− II. roditeljski sastanak
− promocija monografije vezane uz pedesetu godišnjicu
škole
- 21.12. kraj I. polugodišta
6
19
Učen. praz.
Sub. nedj.
blag. nerad.
dani
Br. nast. dana
Broj dana
Mjesec
II. polugodište od 14.1. do 14.6.
I.
31
14
8
9
II.
28
20
8
-
III.
31
16
10
5
IV.
30
21
9
-
V.
31
12/ 21
10
-
Ukupno završni razredi
VI.
30
Ukupno ostali
razredi
20
- sjednice razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća
- sastanci stručnih skupova u školi i izvan škole u organizaciji
Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno
obrazovanje i obrazovanje odraslih
− zimski rok završnih i pomoćničkih ispita šk.god. 2012./13.
− školska natjecanja
− županijska i međužupanijska natjecanja u znanju i vještinama
− prijave za državnu maturu za ljetni ispitni rok od 1.1.. do 1.2.
− Dan sjećanja na žrtve holokausta 27.1..
- školska natjecanja
− županijska i međužupanijska natjecanja
− roditeljski sastanci
− sjednica Nastavničkog vijeća
− domaćinstvo županijskom natjecanju iz matematike
− županijska i međužupanijska natjecanja
− natjecanja i smotre na državnoj razini
− prezentacija projekta ,,Naš jezik - to smo mi“
− od 25.3. do 29 .3. proljetni praznici
− 30.4. Dan Škole i obilježavanje pedesete obljetnice škole
− sjednica Nastavničkog vijeća
− natjecanja i smotre na državnoj razini
− roditeljski sastanci za završne razrede
− 1.5. – Praznik rada
− 17.5. – Dan maturanata
− roditeljski sastanci
− sjednice razrednih vijeća za završne razrede
− sjednica Nastavničkog vijeća
− državna natjecanja u znanju i vještinama
− ispiti državne mature
161
10
180
6
10
−
−
−
−
−
−
ispiti državne mature
14.6. zadnji dan nastave
I. popravni rok za učenike svih razreda
ljetni rok završnih ispita i pomoćničkih ispita
sjednice razrednih i Nastavničkog vijeća
početak ljetne stručne prakse
VII.
31
-
8
23
VIII.
31
-
10
20
Ukupno dana uč. praznika
73
- popravni rok za učenike svih razreda
- prijave za državnu maturu za jesenski ispitni rok od 11.7. –
20.7.
- ljetna stručna praksa
− upisi u I. razred
− završna sjednica Nastavničkog vijeća
− godišnji odmori
− ljetna stručna praksa
− II. rok upisa u I. razred
− II. popravni rok za sve razrede
− jesenski rok mature, završnih i pomoćničkih ispita
− pripreme za početak sljedeće školske godine
21
3. Nastavni planovi
3.1. Nastavni plan u programu opće gimnazije
Razredni odjeli: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
Nastavni predmet
22
Razredni odjeli
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
Hrvatski jezik
4
4
4
4
4
4
4
4
Engleski jezik I.
3
3
3
3
Njemački jezik I.
2
2
Njemački jezik II.
2
2
2
Latinski jezik
2
2
2
2
Glazbena umjetnost
1
1
1
Likovna umjetnost
1
1
Psihologija
-
Logika
3
3
3
-
2
2
3
-
2
-
2
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
1
1
-
-
Filozofija
-
-
-
-
-
-
2
2
Sociologija
-
-
-
-
2
2
-
-
Povijest
2
2
2
2
2
2
3
3
Geografija
2
2
2
2
2
2
2
2
Matematika
4
4
4
4
3
3
3
3
Fizika
2
2
2
2
2
2
2
2
Kemija
2
2
2
2
2
2
2
2
Biologija
2
2
2
2
2
2
2
2
Informatika
3
3
-
-
-
-
-
-
Politika i gospodarstvo
-
-
-
-
-
-
1
1
TZK
2
2
2
2
2
2
2
2
Vjeronauk/Etika
1
1
1
1
1
1
Izborni predmet
-
-
2
2
2
2
1
2
2
3.2. Nastavni plan u programu zanimanja ekonomist
Obrazovni sektor: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija
Zanimanje: Ekonomist
Razredni odjeli: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G
Razredni odjeli
Nastavni predmet
1.G
2.G
3.G
4.G
Hrvatski jezik
3
3
3
3
Engleski jezik s dopisivanjem
3
3
3
3
Njemački jezik s dopisivanjem
3
3
3
3
Povijest
2
2
-
-
Geografija
2
2
2
2
TZK
2
2
2
2
Matematika
3
3
3
3
Kemija
2
-
-
-
Biologija
2
-
-
-
Osnove ekonomije
2
2
Računovodstvo
2
3
Poslovne komunikacije
2
2
Tehnologija s ekologijom
-
-
2
-
Gospodarstvo
-
-
2
2
Poduzetništvo
2
3
2
2
Društveno odgovorno poslovanje
2
Knjigovodstvo s bilanciranjem
-
-
4
4
Dioničarsko gospodarstvo
-
-
3
-
Marketing
-
-
-
2
Informatika
3
3
3
-
Statistika
-
-
-
2
Gospodarsko pravo
-
-
-
3
Izborni predmet
2
2
2
2
Vjeronauk/Etika
1
1
1
1
23
3.3. Nastavni plan u programu zanimanja prodavač
Obrazovni sektor: Ekonomija , trgovina i poslovna administracija
Zanimanje: Prodavač
Razredni odjeli: 1.F, 2.F, 3.F
Nastavni predmet
Razredni odjeli
1.F
2.F
3.F
Hrvatski jezik
3
3
3
Engleski jezik
2
2
2
Njemački jezik
2
2
2
Povijest
2
-
-
Geografija
-
2
-
Politika i gospodarstvo
-
-
2
TZK
2
2
2
Matematika
2
2
2
Osnove informatike
-
2
-
Nabavno poslovanje
4
Poslovanje prodavaonice
1
Trgovinsko poslovanje
Poznavanje robe
3
3
3
Prodajno poslovanje
Prodajna komunikacija
3
2
Osnove marketinga
24
2
2
Promidžbene aktivnosti
-
-
2
Psihologija prodaje
-
-
2
Izborna nastava
2
2
-
Vjeronauk/Etika
1
1
1
Praktična nastava
4
7
14
3.4. Nastavni plan u programu zanimanja u ugostiteljstvu
Obrazovni sektor: Ugostiteljstvo
Zanimanja: kuhar i konobar
Općiobrazovni dio programa dio programa
Nastavni predmet
1.e
2.e
3.e
Hrvatski jezik
3
3
3
Povijest
2
0
0
TZK
2
2
2
Politika i gospodarstvo
0
0
2
Vjeronauk/Etika
1
1
1
Strukovno – teorijski predmeti
Razredni odjeli
Nastavni predmet
1.Ekh,kb
2
I. strani jezik engleski ili njemački
2.E
Kh,kb
2
3.e
Kh
2
II. strani jezik francuski
2
2
2
Gospodarska matematika
2
2
2
Računalstvo
2
1
0
Povijest hrvatske kulturne baštine
0
0
2
Biologija s higijenom i ekologijom
1(kh),2(k
b
2(kh),0(k
b
0
Poslovna psihologija i komunikacija
0
2(kb)
0
Turistička geografija Hrvatske
0
2(kb)
0
2(kh,kb)
0
0
Organizacija poslovanja ugostiteljskih
poduzeća
0
2
2
Kuharstvo
0
2(kb)
0
Poznavanje robe i prehrana
2(kh)
2(kh)
2(kh)
Poznavanje robe i prehrana
2(kb)
1(kb)
1(kb)
Ugostiteljsko posluživanje
0
2 (kh)
Kuharstvo
7(kh)
7(kh)
8(kh)
Ugostiteljsko posluživanje
5(kb)
5(kb)
0
Osnove turizma
25
Praktična nastava u ugostiteljskom
objektu
Ljetna stručna praksa
8
8
8
182
182
0
3.5. Nastavni plan u programu zanimanja mesar
Program: Prehrana
Zanimanje: mesar
Razredni odjeli: 1.e,1.h,2.e,3.e
Nastavni predmet
Razredni odjeli
1.
2.
3
3.
Hrvatski jezik
3
3
Engleski jezik
2
2
2
Njemački jezik
2
2
2
Matematika
2
2
0
Politika i gospodarstvo
-
2
Povijest
2
Vjeronauk/Etika
Tjelesna i zdravstvena
kultura
Računalstvo
1
1
1
2
2
2
Tehnologija zanimanja
6
6
6
Praktična nastava
14
14
14
Ljetna stručna praksa
182
182
42
2
UKUPNO
26
3.6. Nastavni plan u programu zanimanja u strojarstvu
Zanimanja tokar, strojobravar, plinoinstalater, automehaničar
Opći dio programa
RAZREDNI ODJELI
Nastavni predmet
1.C 1.D 2.C
2.D 3.C
3.D
Hrvatski jezik
Engleski
jezik/Njemački jezik
Povijest
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
TZK
1
1
1
1
1
1
Politika i gospodarstvo
0
0
2
2
0
0
Izborna nastava
-
-
2
-
2
-
Vjeronauk/Etika
1
1
1
1
1
1
Stručno-teorijski i praktični dio nastave
Nastavni predmet
1.C 1.D
Osnove računalstva
1,5
1,5
Matematika u struci
2.C
-
2.D
-
3.C
-
3.D
-
2
2
1
1
1
1
1,5
1,5
-
-
-
-
Osnove tehničkih materijala
Tehnologija obrade i
montaže
Elementi strojeva i protoka
/PI)
Osnove tehničke mehanike
1
2
1
2
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2
2
-
-
Tehnike motor. vozila (AM)
-
-
-
2
-
3
Tehnol. održavanja vozila
(AM)
Tehnologija tokarenja
-
-
-
1
-
2
-
-
-
-
3
-
Tehn. obrade i održ. (T,SB)
-
-
3
-
-
-
Elementi stroj. i konstr. (T,SB)
Nove tehnologije (T,SB,PI)
Osnove automatizacije
-
-
2
-
-
2
2
2(PI)
2
Osnove elektrotehnike i
elektronike (AM)
Tehnologija strojobravarije
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1
(AM)
-
Tehnologija plinoinstalacije
(PI)
Tehnologija strojarskih
instalacija (PI)
-
-
-
-
-
4
-
-
-
3
-
-
Tehničko crtanje
27
28
Elementi strojeva (AM)
-
-
-
2
-
-
Izborna
1
1
2
2
2
2
Praktična nastava u školi
340
340
-
-
-
-
Praktična nastava u radnom
procesu
Praktična nastava
560
560
900
900
800
800
900
900
900
900
800
800
4. Plan izborne nastave
R.br. Nastavni predmet
1. Hrvatski jezik
2. Biologija
3. Informatika
4. Kemija
5. Engleski jezik
6. Matematika
7. Hrvatski jezik
8. Matematika
9. Osnove tehničkih materijala
10. Osnove tehničkih materijala
11. Osnove tehničke mehanike
12. Osnove tehničke mehanike
13. Tjelesna i zdravstvena
kultura
14. Tjelesna i zdravstvena
kultura
15. Matematika u struci
16. Matematika u struci
17. Tjelesna i zdravstvena
kultura
18. Globalno poslovno okruženje
19. Osnove turizma
20. Matematika
21. Gospodarstvo svijeta i
međunarodna razmjena
22. Matematika
23. Gospodarstvo svijeta i
međunarodna razmjena
24. Matematika
25. Ekologija i održivi razvoj
26. Prezentacijske vještine
Razred-program
Broj
učenika
Nastavnik
II.r – opća gimnazija
II.r – opća gimnazija
II.r – opća gimnazija
III.r.-opća gimnazija
III.r-opća gimnazija
III.r.- opća gimnazija
IV.r.-opća gimnazija
IV.r. –opća gimnazija
I.C
I.D
II.C
II.D
II.C
Broj
sati
tjedno
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
18
14
12
16
18
24
15
27
24
21
22
21
22
D.Bešan
S.Lugarić
D.Borko
T.Lovrić
I.H.Lončarić
D.Borko
N.Poturiček
M.Baržić
I.Kuharec
I.Kuharec
I.Kuharec
I.Kuharec
I.Klepec
II.D
1
22
I.Klepec
III.C
III.D
III.D
1
1
1
16
21
21
I.Kuharec
I.Kuharec
I.Klepec
I.r - ekonomist
II.r - ekonomist
II.r- ekonomist
III.r-ekonomist
2
2
2
2
23
12
20
7
M.Badenić
V.Mrinjek
J.Baržić
V.Sorić
III.r-ekonomist
IV.r-ekonomist
2
2
22
11
M.Baržić
V.Mrinjek
IV.r-ekonomist
I.r- prodavač
II.r- prodavač
2
2
2
24
28
27
M.Baržić
A.Hrlec
V.Mrinjek
29
Vjeronauk
Razred
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
2.AB
2.C
2.D
2.E
2.F
2.G
3.A
3.B
3.CD
3.E
3.F
3.G
4.AB
4.G
Br.uč.
22
29
21
19
17
28
18
30
25
22
18
28
27
32
20
25
31
23
25
26
27
32
Nastavnik
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Nikolina Deak Mucko, dipl. teolog
Plan.br.sati
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
32
32
32
35
32
32
Etika
Razred
1.AG
1.CDEF
2.ABG
2.DEF
3.ABG
3.CDEF
4.ABG
30
Br. uč.
13
23
19
18
15
13
18
Nastavnik
Ljiljana Švec,prof.filozofije i sociologije
Ljiljana Švec,prof.filozofije i sociologije
Ljiljana Švec,prof.filozofije i sociologije
Ljiljana Švec,prof.filozofije i sociologije
Ljiljana Švec,prof.filozofije i sociologije
Ljiljana Švec,prof.filozofije i sociologije
Ljiljana Švec,prof.filozofije i sociologije
Plan.br.sati
35
35
35
35
35
32
32
5. Zaduženja u nastavi i ostalim oblicima neposrednog rada
5.1. HRVATSKI JEZIK
Željko Stipić
Zaduženje
3.a
3.b
UKUPNO
Broj sati
4
4
8
Domagoj Kliček (zamjena za Ivanu Perković )
Zaduženje
1.c, 1.d
1.f, 1.h
3.d, 3.f
Dopunska, dodatna
Pripravništvo
UKUPNO
Broj sati
6
6
6
1
2
21
Nada Poturiček
Zaduženje
1.a
2.b
4.a, 4.b
4.g
Izborna 4.ab
Razredništvo 4.g
UKUPNO
Broj sati
4
4
8
3
2
2
23
Helena Crnković
Zaduženje
1.b
1.e, 1.g
Broj sati
4
6
31
2.a
3.g
2.c
Razredništvo 2.a
Dopunska, dodatna
UKUPNO
4
3
3
2
1
23
Dubravka Bešan
Zaduženje
2.d, 2.e, 2.f, 2.g
3.c, 3.e
Izborna 2.ab
Dopunska, dodatna
Pripravništvo
UKUPNO
Broj sati
12
6
2
1
2
23
5.2. DRUŠTVENA SKUPINA PREDMETA
Ivančica Komerički
Zaduženje
Likovna umjetnost
1.ab, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b
Povijest hrvatske kulturne baštine 3.e kh
Voditeljstvo smjene
Satničar
UKUPNO
Broj sati
8
2
10
1
21
Renato Happ
Zaduženje
Glazbena umjetnost
1.ab, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b
UKUPNO
32
Broj sati
8
8
Jelena Matijević Vuković
Zaduženje
1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 2.g, 3.g
Razredništvo
Dodatna nastava
Dopunska nastava
UKUPNO
Broj sati
20
2
1
1?
24
Silvija Križan
Zaduženje
1.a
1.b
4.a
4.b
1.g
2.g
1.c
1.d
1.h
Razredništvo
UKUPNO
Broj sati
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
22
Stjepan Radić
Zaduženje
Povijest
2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 1.e, 1.f
Geografija
1.g, 4.g, 2.f
Turistička geografija 2.e kb
Razredništvo
Tri ili više programa
Dodatna
UKUPNO
Broj sati
12
6
2
2
1
1
24
Ljiljana Švec
Zaduženje
Filozofija 4.a, 4.b
Broj sati
4
33
Sociologija 3.a, 3.b
4
Logika 3.a, 3.b
2
Politika i gospodarstvo 4.a, 4.b
2
Etika 1.ag, 1.defh, 2.abg, 3.abg, 2.cdef, 4.abg7
Razredništvo 4.a
2
Tri i više predmeta
1
Dopunska/dodatna
1
UKUPNO
23
Bruno Sučić
Zaduženje
Psihologija 2.a, 2.b, 3.a, 3.b
Psihologija u prodaji 3.f
Poslovna psihologija i komunikacija 2.e kb
UKUPNO
Broj sati
4
2
2
8
Nikolina Deak Mucko
Zaduženje
1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h
2.ab, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g
3.a, 3.b, 3.cd, 3.e, 3.f, 3.g
4.ab, 4.g
Razredništvo 3.f
UKUPNO
Broj sati
8
6
6
2
2
24
5.3. KLASIČNI I STRANI JEZICI
Katarina Kukolja
Zaduženje
Latinski jezik 1.a, 1.b, 2.a, 2.b
Dopunska/dodatna
Francuski jezik 1.e (kh, kb)
Francuski jezik 2.e (kh, kb)
Francuski jezik 3.e (kh)
Fakultativno francuski 1
Fakultativno francuski 2
Razredništvo 2.e
UKUPNO
34
Broj sati
8
1
2
2
2
2
2
2
21
Anica Fintić, engleski jezik
Zaduženje
2.a, 2.b
1.a, 1.b
2.c, 3.d
2.e
Razredništvo 1.a
Županijsko stručno vijeće
Dopunska/dodatna
UKUPNO
Broj sati
6
6
4
3
2
1
1
23
Iva Habeš Lončarić, engleski jezik
Zaduženje
3.a, 3.b1, 3.b2
3.e
3.f
3.g
4.g
Izborna 3.ab
1.e
UKUPNO
Broj sati
8
2
2
3
3
2
3
23
Irena Habeš Koprić, engleski jezik
Zaduženje
4.ab1, 4.b2
3.c, 2.d
1.g, 2.g
1.f, 1.h
2.f
Dopunska/dodatna
UKUPNO
Broj sati
5
4
6
4
2
2
23
Lidija Kos
Zaduženje
Engleski jezik 1.c
Engleski jezik 1.d
Njemački jezik 2.b1, 2b2
Broj sati
2
2
3
35
Njemački jezik 1.ab
Njemački jezik 2.g
Njemački jezik 3.g
Njemački jezik 4.g
Njemački jezik 2.f
UKUPNO
2+2
2
3
3
2
21
Branka Beltram, njemački jezik
Zaduženje
2.a
3.a
3.b1, 3.b2
4.ab2
4.b1
1.a
1.b
Nastavnik početnik
Dopunska, dodatna
UKUPNO
Broj sati
2
2
5
2
3
2
2
2
1
21
Ivana Marijanović, njemački jezik
Zaduženje
2.e
3.c, 3.d, 3.e
1.c, 1.d
1.e
2.c, 2.d
1.f
3.f
1.g
Dopunska/dodatna
Fakultativno ekonomisti
UKUPNO
Broj sati
1
6
2
2
2
2
2
1
1
2
21
5.4. MATEMATIKA, FIZIKA, INFORMATIKA
Anica Hrlec
Zaduženje
36
Broj sati
Fizika 1.a,b,2.a,b,3.a,b,4.a,b
Razredništvo 2.b
Županijsko stručno vijeće
Dodatna/dopunska
Ekologija i održivi razvoj 1.f
UKUPNO
16
2
1
2
2
23
Dubravka Borko
Zaduženje
Matematika 1.e, 1.f, 2.f, 3.a, 3.a (izb.)
Informatika 1.e, 2.ab (izb.), 2.f, 2.g, 3.g
Razredništvo
Dopunska/dodatna
UKUPNO
Broj sati
11
12
2
1
26
Đuro Leščić:
Zaduženje
Matematika: 1.h, 2.b, 2.e
Iinformatika: 1.a, 1.b, 1.g, 2.e, 3.em
Koordinator
UKUPNO
Broj sati
8
12
6
26
Jadranka Baržić
Zaduženje
1.a, 1.b, 1.g, 2.g (3+2 izb.), 3.b, 3.ekh, 3.f
Dopunska/dodatna
UKUPNO
Broj sati
23
2
25
Mato Baržić
Zaduženje
2.a, 3.g (3+2 izb.), 4.a, 4.b, 4.ab (izb.),
4.g
Dopunska/dodatna
UKUPNO
Broj sati
22
3
25
37
5.5. BIOLOGIJA, KEMIJA
Sanja Lugarić
Zaduženje
Biologija 1.ab, 2.ab, 3.ab, 4.ab
Izborna II.ab
Razredništvo 4.b
Dopunska/dodatna
Raspored
UKUPNO
Broj sati
16
2
2
1
5
26
Tihomir Lovrić
Zaduženje
Kemija 1.ab, 2.ab, 3.ab, 4.ab
Kemija 1.g
Biologija 1.g
Izborna ,III.ab
Dopunska/dodatna
Razredništvo 3.b
Županijsko stručno vijeće
UKUPNO
Broj sati
16
2
2
2
1
2
1
26
5.6. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA
Slavko Fukat
Zaduženje
1.a, 1.b
4.a, 4.b, 4.g
1.c
2.a
3.a, 3.f
Županijsko stručno vijeće
Razredništvo 1.c
Fakultativna nastava
UKUPNO
38
Broj sati
4
6
1
2
4
1
2
2
22
Iva Klepec
Zaduženje
1.g, 1.f
1.d
2.b
2.c, 2.d
Izb 2.c, izb,2.d
3.c, 3.d
3.b, 3,g
Razredništvo 2.c
Fakultativna nastava
Izborna 3.d
UKUPNO
Broj sati
4
1
2
2
2
2
4
2
2
1
22
Bruno Čukulin
Zaduženje
1.e, 1.h,d
2.e, 2.f, 2.g
3.e
Razredništvo 1.e
Fakultativna nastava
UKUPNO
Broj sati
6
6
2
2
2
17
5.7. STROJARSKA SKUPINA PREDMETA
Željko Šimunek
Zaduženje
2.c, 2.d Osnove tehničke mehanike
3.c, 3.d Osnove automatizacije
3.c Razredništvo
UKUPNO
2.c, 2.d, 3.c, 3.d Voditeljstvo praktične
nastave
Voditeljstvo školske radionice
Ukupno
Broj sati
4
4
2
10
16
6
32
Ivan Hrabrić
39
Zaduženje
1.c, 1.d Osnove računalstva
1.c, 1.d Tehničko crtanje
2.c Tehnologija obrade i održavanja
3.d Tehnologija plinoinstalacije
3.c, 3.d Nove tehnologije
1.d Razredništvo
3 i više predmeta
UKUPNO
1c,1d Voditeljstvo praktične nastave
Ukupno
Broj sati
3
3
3
4
4
2
1
20
6
26
Dragica Tičinović Pejaković
Zaduženje
1.c, 1.d Matematika u struci
2.c matematika u struci
1.c, 1.d Tehnologija obrade i montaže
2.d Tehnike motornih vozila – AM
2.d Tehnologija održavanja vozila – AM
2.d Elementi strojeva i protoka – PL
2.d Matematika u struci
Elementi strojeva i konstruiranja – T, SB
3.d Tehnike motornih vozila - AM
3.d Tehnologija održavanja vozila – AM
2.d Razredništvo
3 i više predmeta
UKUPNO
Broj sati
4
1
4
2
1
2
1
2
3
2
2
1
25
Ivan Kuharec
Zaduženje
1.c, 1.d Izborna: Osnove tehničkih
materijala
1.c, 1.d Osnove tehničkih materijala
2.c, 2d Izborna: Osnove tehničke
mehanike
2.d Elementi strojeva –AM
2.d Tehnologije strojarskih instalacija - PL
3.c Tehnologija tokarenja
3.c Tehnologija strojobravarije
3.c, 3.d Matematika u struci
3.c, 3.d Izborna: Matematika u struci
3.d Osnove elektrotehnike i elektronike –
AM
40
Broj sati
2
2
2
2
3
3
3
2
2
1
3.d Razredništvo
3 i više predmeta
UKUPNO
1
1
25
5.8. EKONOMSKA SKUPINA PREDMETA
Alica Gereci
Zaduženje
Računovodstvo 1.g
Računovodstvo 2.g
Knjigovodstvo s bilanciranjem 3.g, 4.g
Prodajna komunikacija 1.f
Osnove marketinga 2.f
Promocijske aktivnost 3.f
Razredništvo 2.g
Dopunska/dodatna
3 i više predmeta
UKUPNO
Broj sati
2
3
8
2
2
2
2
1
1
23
Veronika Sorić
Zaduženje
Poslovne komunikacije 1.g, 2.g
Poduzetništvo 1.g, 2.g, 3.g, 4.g
Dioničarsko gospodarstvo 3.g
Gosp. pravo 4.g
Gosp. svijeta međunar. razmjena 3.g
3 i više predmeta
UKUPNO
Broj sati
5
9
3
3
2
1
23
Vesna Mrinjek
Zaduženje
osnove ekonomije 1.g
2.g
Gospodarstvo
4.g
Statistika
4.g
Nabavno poslovanje 1.f
Prodajno poslovanje 2.f
Izb: Gospod. svijeta i međ. razmjena 4.g
Broj sati
2
2
2
2
4
3
2
41
Izb: Osnove turizma 2.g
Izb. Prezentacijske vještine 2.f
3 i više predmeta
Razredništvo 2.f
UKUPNO
2
2
1
2
24
Mario Badenić
Zaduženje
Broj sati
globalno poslovno okruženje – izb -1.g
2
Gospodarstvo 3.g
2
Društveno odgovorno poslovanje 2.g
2
Marketing 4.g
2
Trgovinsko poslovanje 3.f
3
Poslovanje prodavaonice
1.f
1
Osnove turizma 1.e – kh, kb
2
Politika i gospodarstvo 2.c, 2.d, 2.e mesar, 3.f8
3 i više predmeta
1
Nastavnik početnik
2
UKUPNO
25
5.9. PREHRANA I UGOSTITELJSTVO
Silvija Gašpar
Zaduženje
praktična nastava prodavač
Tehnologija zanimanja 1.e – mesar
Tehnologija zanimanja 1.h
Poznavanje robe 3.f
Poznavanje robe i prehrana 1.e kh
Poznavanje robe i prehrana 2.e kb
Razredništvo 1.h
3 i više predmeta
UKUPNO
Broj sati
6
6
6
2
2
1
2
1
26
Marijana Pavlek
Zaduženje
praktična nastava - kuhar konobar
42
Broj sati
3
Poznavanje robe i prehrana 1.e kb
Biologija s higijenom i ekologijom 1.e kh
Tehnologija zanimanja 2..e – m
Tehnologija s ekologijom 3.g
Poznavanje robe 1.f, 2.f
Razred 1.f
3 i više predmeta
Voditeljstvo praktikuma
UKUPNO
2
1
6
2
6
2
1
5
28
Ljubica Butković
Zaduženje
praktična nastava mesar
Poznavanje robe i prehrana 3.e kh
Poznavanje robe i prehrana 2.e kh
Biologija s higijenom i ekologijom 1.e kb
Biologija s higijenom i ekologijom 2.e kh
Tehnologija zanimanja 3.e – mesar
Razredništvo 3.e
3 i više predmeta
UKUPNO
Broj sati
9
2
2
2
2
6
2
1
26
5.10. STRUKOVNI UČITELJI PRAKTIČNE NASTAVE
Marijan Gaščić
Zaduženje
Praktična nastava u programu strojarstva
Nastavnik pripravnik
UKUPNO
Broj sati
28
2
30
Stjepan Žunić
Zaduženje
Praktična nastava u programu strojarstva
Povjerenik zaštite na radu
UKUPNO
Broj sati
28
2
30
43
Zdravko Benedik
Zaduženje
Broj sati
Kuhar I. razredi
7
Kuhar II. razredi
7
Kuhar III. razredi
8
Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduze
4
2.e kh, 3.e kh
Kuharstvo 2.e kb
2
UKUPNO
28
Mladen Lusavec
Zaduženje
Konobar I. razred
Konobar III. razred
Vođenje i organizacija restorana 2.e. kb
Ugostiteljsko posluživanje 2.e kuhar
UKUPNO
44
Broj sati
5
5
2
2
14
6. Okvirni programi izvannastavnih aktivnosti
Naziv aktivnosti
Sastavljanje komunikacijskih
tekstova
Novinarska grupa
Voditelj
Domagoj Kliček
Godišnji fond sati
70
Dubravka Bešan
70
Umjetnička grupa
Ivančica Komerički
70
Vjeronaučna skupina
Nikolina Deak Mucko
35
Engleski jezik
Iva Habeš Lončarić
70
Irena Habeš Koprić
70
Kulturna baština i suvremeni tijekovi Lidija Kos
njemačke kulture
70
Njemački jezik
Branka Beltram
70
Landeskunde (kultura i civilizacija
zemalja njemačkog govornog
područja)
Izvannastavna aktivnost –
informatika/matematika
Ivana Marijanović
70
Dubravka Borko
35
Izvannastavna aktivnost –
informatika/matematika
Đuro Leščić
70
Matematička grupa
Jadranka Baržić
70
Matematička grupa
Mato Baržić
70
Slobodna aktivnost - Planinarska
sekcija
Sanja Lugarić
35
Silvija Gašpar
35
Ljubica Butković
35
Veronika Sorić
35
Mario Badenić
70
Uvod u poslovanje vježbeničke
tvrtke
Građanski odgoj
45
6.1. Sastavljanje komunikacijskih tekstova
Voditelj: Domagoj Kliček
Okvirni program rada:
• uočiti mjesto i funkciju životopisa u strukturi molbe (ponude) kao administrativne
vrste teksta (vježbanje pisanja životopisa i molbe za zaposlenje)
• tematski i stilski razlikovati privatno i službeno pismo
• sastavljanje poslovnog pisma
• sastavljanje brzojavke primjenjujući pravopisnu normu
• čitati s razumijevanjem tekstove pisane administrativnim stilom
• napisati molbu (ponudu), ispuniti administrativni obrazac primjenjujući
• pravila pravopisne norme
• definirati jezične i stilske značajke usmenoga i pisanoga priopćenja
• usvojiti osnovna obilježja i strukturu vijesti, obavijesti, oglasa
• napisati reklamni tekst, zahvalnicu, pozivnicu, sažalnicu.
6.2. Novinarska grupa
Voditelji: Dubravka Bešan i Igor Jelen
Naziv
aktivnosti
Ciljevi aktivnosti
Novinarska
Učenje o
grupa –
osnovama
izvannastavna žanrova
aktivnost
publicističkog
stila
(vijest, izvještaj,
reportaža itd.)
Svladavanje
pisanog
izražavanja u
žanrovima
publicističkog
stila.
Upoznavanje s
osnovama
radijskog i
televizijskog
novinarstva.
Sastavljavanje
tekstova za
školske novine.
Uređivanje
školskih novina.
46
Namjena
aktivnosti
Način
realizacije
aktivnosti
Novinarska je Aktivnost će se
grupa
provoditi u
predviđena za prostoru škole
učenike koji
(učionica i
pokazuju
školska
talent u
knjižnica).
pisanom
izražavanju,
koji žele
naučiti
osnove
publicističkog
stila
izražavanja te
sudjelovati u
izradi
školskih
novina.
Troškovnik
aktivnosti
Troškove tiskanja
školskih novina će
snositi škola.
6.3. Umjetnička grupa
Voditeljica: Ivančica Komerički
Naziv
aktivnosti
Ciljevi aktivnosti
Nositelji
aktivnosti
Izvannastavne
aktivnosti:
1.osvijestiti tijelo,
razgibavanje i
opuštanje tijela,
užitak pokreta
učenici i
profesorica
1.tjelovježba i
ples
2.dobrotvorna
akcija
3.tematsko
fotografiranje
mjesta u
kojem živim
4.likovne
izložbe
2.kroz pomaganje
i darivanje
drugoga
osvijestiti
međupovezanost
Način
realizacije
aktivnosti
radionice,
terenski rad
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
-70 sati
godišnje
-2 sata
tjedno ili
prema
dogovoru
s obzirom
na vrstu
aktivnosti
likovni
materijal
3.uočavanje
dobrih i loših
strana života u
mom gradu,
izraziti
kreativnost kroz
navedeni medij
4.naučiti
kvalitetno
napraviti postav
izložbe i uočiti
važnost
komunikacije
s umjetničkim
djelima
6.4. Vjeronaučna skupina
Voditeljica: Nikolina Deak Mucko
-
uređenje škole povodom kršćanskih blagdana
uređenje hola i prinos darova na blagdanski stol povodom Dana kruha
humanitarne akcije
priprema učenika za čitanje euharistijskih tekstova u crkvi, svaki drugi tjedan dva sata
CILJ:
-
približiti učenicima značenje blagdana i posvijestiti im iste
probuditi u učenicima osjećaj za ljubav prema bližnjima
pozvati učenike na razmišljanje o tome na koji se način danas postavlja ili ne postavlja pitanje
Boga
47
-
pružiti im biblijske slike Boga i iskustva Boga za kršćane kroz povijest i danas u tekstovima
SP
6.5. Engleski jezik
Voditelji: Iva Habeš Lončarić i Irena Habeš Koprić
Naziv
aktivnosti
Ciljevi aktivnosti
Namjena
aktivnosti
Izvannastavna
aktivnost iz
engleskoga
jezika.
Upoznavanje s
kulturom i
običajima
engleskog
govornog
područja.
Proširiti
znanje
učenika koji
pokazuju
poseban
interes za
engleski
jezik i
književnost
te kulturu i
civilizaciju
engleskog
govornog
područja u
svrhu
stjecanja
znanja i
sposobnosti
za rad i
nastavak
obrazovanja.
Stjecanje i
širenje osnovnih
komunikacijskih
sposobnosti na
engleskome
jeziku.
Način
realizacije
aktivnosti
Izrada
prigodnih
plakata za
Božić, Uskrs,
Dan škole, i
slično.
Vremenik
aktivnosti
2 sata
tjedno,
ukupno 70
sati
godišnje.
Sudjelovanje
učenika u
javnoj i
kulturnoumjetničkoj
djelatnosti
škole.
6.6. Kulturna baština i suvremeni tijekovi njemačke kulture
Voditeljica: Lidija Kos
1. Tradicija i običaji
(Tradition und Braeuche)
- 29 sati nastave
- narodni plesovi (Volkstaenze)
- narodne nošnje (Volkstrachten,Dirndlkleid)
- Oktoberfest (das Oktoberfest)
48
Način
vrednovanja
aktivnosti
Praćenje
napretka,
zalaganja,
redovitosti i
aktivnosti
učenika.
-
njemački specijaliteti (Dt.Spezialitaeten)
Božić (Weihnachtsfest)- kolači (Weihnachtsgebaeck)
Uskrs (Osterfest) – kolači (Ostergebaeck)
dvorci i tvrđave (Schloesser und Burgen)
vrtni patuljci (Gartenzwerge)
njemačka auto-industrija (Merzedes, Opel,VW,Audi,BMW)
2. Ljubav prema životinjama – kućni ljubimci
(Vorlieben der Deutschen inbezug auf Haustiere)
- 6 sati nastave
- terarij – egzotične životinje (Wildes Wohn-/Kinderzimmer)
- njemački ovčar, njemački jazavčar, papigice (Dt.Schaeferhund,
dt.Dackel,Wellensittich)
3. Suvremeni tijekovi njemačke kulture
(Aktuelle Trends in der deutschen Kultur)
- 29 sati nastave
- Berlinski zid (Fall der Berliner Mauer)
- kultura velegradova (Kultur der Gro3staedte, Berlin – Kreuzberg)
- tematika stranaca (Auslaender-/Gastarbeiterthematik)
- multikulturalni brakovi (Multi-kulti Ehen)
- Hrvati u Njemačkoj (Kroaten in Deutschland, Kroatische Clubs)
- nasilje među mladima (Aggressivitaet unter Jugendlichen)
- tatoo – ukras tijela (Tatoo-Koerperschmuck)
4. Poznati Njemci u inozemstvu
(Bekannte Deutsche im Ausland)
- 6 sati nastave
- na području sporta (Aus dem Sportbereich – Dirk Nowatzki)
- na području glume (In Schauspielerkreisen – Till Schweiger)
na modnoj sceni (Heidi Klum, Claudia Schiffer, Karl Lagerfeld)
49
6.7. Njemački jezik
Voditeljica: Branka Beltram
Ciljevi
aktivnosti
Namjena aktivnosti
- upoznavanje
kulture
njemačkog
govornog
područja
Aktivnost je namijenjena svim
- individualan rad učenicima zainteresiranim za
- rad u grupama
njemački jezik te kulturu i
običaje zemalja njemačkog
govornog područja. Učenici će
kroz čitanje autentičnih
novinskih tekstova na
njemačkom jeziku, gledanje
filmova na njemačkom jeziku te
razne druge aktivnosti
upoznavati kulturu tog
govornog područja i samim
time poboljšavati svoju
sposobnost razumijevanja i
komuniciranja na njemačkom
jeziku.
Blagdani će se obilježiti
- uređivanje
učionica stranih izradom prigodnih plakata koji
jezika
će se izložiti u učionicama
stranih jezika.
- obilježavanje
blagdana
50
Način realizacije
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
- razgovor
samovrednovanje
6.8. Landeskunde (kultura i civilizacija zemalja njemačkog govornog
područja)
Voditeljica: Ivana Marijanović
Ciljevi aktivnosti
Namjena
aktivnosti
Usvajanje sadržaja o
nastave zemljama
njemačkog govornog
područja
Što bolje
poznavanje
kulture i
civilizacije
zemalja
njemačkog
govornog
područja
Usvojiti vokabular i
naučiti više o kulturi
zemalja njemačkog
govornog područja
Način
realizacije
aktivnosti
Čitanje raznih
tekstova (npr.
članaka) i
gledanje
sadržaja na
njemačkom
jeziku ( film,
dokumentarni
film)
Vremenik
aktivnosti
Nastava će se
održati tijekom
35 radnih
tjedana po 1
školski sat
tjedno
Razvijati govor te
razumijevanje
slušanjem i čitanjem
Način
vrednovanja
aktivnosti
Praćenje
napretka i
zalaganja
svakog
učenika te
poboljšanje
njegovog
uspjeha u
savladavanju
sadržaja
nastave
Proširiti Vokabular
te znanje o
Švicarskoj, Austriji i
Njemačkoj
6.9. Izvannastavna aktivnost – informatika/matematika
Voditeljica: Dubravka Borko
Ciljevi
aktivnosti
Namjena
aktivnosti
Način realizacije Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
Način vrednovanja
aktivnosti
Upoznavanje
učenika sa
sadržajima iz
informatike koji
se ne obrađuju
tijekom obrade
nastavnih
programa.
Priprema za
natjecanje
znanja iz
informatike.
Izrada plakata i
drugih
materijala
potrebnih za
obilježavanje
Dana škole.
Aktivnost je
namijenjena
svim učenicima
zainteresiranim
za informatiku i
svim onim koji
svojim znanjem i
sposobnostima
žele učestvovati
u izradi
materijala
(plakata…) za
matematičku i
informatičku
učionicu
- individualan
rad - - rad u
grupama
- razgovor
- samovrednovanje
Aktivnosti će
se realizirati u
trajanju od 35
školskih sati u
školskoj godini
2012./2013.
Termini će
ovisiti o
rasporedu
učenika.
51
-sudjelovanje na
natjecanjima
znanja
6.10. Izvannastavna aktivnost – informatika/matematika
Voditelj: Đuro Leščić
Ciljevi
aktivnosti
Namjena
aktivnosti
Način realizacije
aktivnosti
Vremenik
aktivnosti
Način vrednovanja
aktivnosti
Upoznavanje
učenika sa
sadržajima iz
informatike koji
se ne obrađuju
tijekom obrade
nastavnih
programa.
Priprema za
natjecanje znanja
iz informatike.
Izrada plakata i
drugih materijala
potrebnih za
obilježavanje
Dana škole.
Aktivnost je
namijenjena
svim učenicima
zainteresiranim
za informatiku i
svim onim koji
svojim znanjem i
sposobnostima
žele učestvovati
u izradi
materijala
(plakata…) za
matematičku i
informatičku
učionicu
- individualan
rad - - rad u
grupama
Aktivnosti će
se realizirati u
trajanju od 70
školskih sati u
školskoj godini
2012./2013.
- razgovor
- samovrednovanje
Dodatni rad s
učenicima za
natjecanje iz
matematike
Retro –
infrormatika –
stavljanje u
funkciju i
upoznavanje
učenika sa radom
starih računala.
52
Termini će
ovisiti o
rasporedu
učenika.
-sudjelovanje na
natjecanjima
znanja
6.11. Matematička grupa
Voditeljica: Jadranka Baržić
Naziv aktivnosti
Cilj aktivnosti
Matematička grupa
-omogućiti učenicima usvajanje matematičkog znanja potrebnog
za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te ih
osposobiti za primjenu usvojenog znanja, razvoj matematičke
pismenosti, urednosti i postupnosti
Namjena
-svim učenicima kojima je potrebna dodatna pomoć u svladavanju
gradiva iz matematike
Jadranka Baržić
-individualan rad, diferencirana nastava, rad u grupama
-tijekom školske godine u kombinaciji s dopunskom nastavom
-izrada i kopiranje nastavnih materijala
-kroz vrednovanje ispita znanja na redovnoj nastavi
Nositelj
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
6.12. Matematička grupa
Voditelj: Mato Baržić
Naziv aktivnosti
Cilj aktivnosti
Namjena
Nositelj
Način realizacije
Vremenik
Troškovnik
Način vrednovanja
Matematička grupa
-omogućiti učenicima usvajanje matematičkog znanja potrebnog
za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te ih
osposobiti za primjenu usvojenog znanja,
-povezivanje matematike sa drugim predmetima
-pomoć učenicima u pripremanju ispita državne mature, izrada
plakata, pripremanje za dan škole
Mato Baržić
-individualan rad, diferencirana nastava, rad u grupama
-tijekom školske godine
-izrada i kopiranje nastavnih materijala, izrada plakata
-kroz vrednovanje ispita znanja na državnoj maturi
53
6.13. Slobodna aktivnost - Planinarska sekcija
Voditelji: Ljubica Butković, Silvija Gašpar, Sanja Lugarić
Naziv
aktivnosti
Ciljevi aktivnosti
Upoznati učenike
Uvod u
s osnovnim
planinarstvo znanjima iz
planinarstva –
povijesti,
pravilima
Izlet na
ponašanja,
Sljeme
opremi, prehrani i
prvoj pomoći
Zaštita
Razvijati ljubav
prirode
prema prirodi i
ljepotama naše
zemlje, upoznati
Izlet u
Varoški Lug nake značajne
krajolike osobnim
Upoznavanje iskustvomljekovitog
planinarenjem,.
Upoznati i znati
bilja i
prepoznati
zaštićenog
bilja u RH
važnije zaštićene
i ljekovite biljke
Izlet na
našeg područja
Kalnik
na terenu poučna staza na
Kalniku
54
Način
realizacije
aktivnosti
Vremenik Troškovnik Način vrednovanja
aktivnosti aktivnosti
aktivnosti
Predavanje
u školi
Listopad
-
Izrada prezentacija
za pripremu
aktivnosti
Autobusom
Studeni
Roditelji 50 kn
Predavanje
u školi
Veljača
-
Ožujak
-
Izrada plakata
nakon realizirane
aktivnosti –
upoznavanje ostalih
učenika s radom
sekcije
Autobusom
Travanj
-
Predavanje
u školi
Autobusom
Svibanj
Roditelji 50 kn
Pisanje
novinskih članaka
za
školski list
6.14. Uvod u poslovanje vježbeničke tvrtke
Voditeljica: Veronika Sorić
Razredi: 3 g; 4 g
Svrha (cilj) aktivnosti : Usvajanje znanja o zakonitostima poslovanja tvrtke s ciljem stjecanja
kompetencija za samostalan rad i pripreme za tržište rada kroz fiktivno poslovanje
vježbeničke tvrtke.
Vremenik aktivnosti: 70 sati; školska godina 2012./ 2013.
6.15. Građanski odgoj
Voditelj: Mario Badenić
Naziv aktivnosti
Broj sati
1. Dan otvorenih vrata škole
- osmišljanje koncepcije događaja
- izrada plakata i ostalih materijala
- osmišljanje i pripremanje prezentacija
- uređenje prostora, ostale pripremne i završne radnje
- održavanje događaja
2. Debata o ulasku RH u EU
3. Građanski odgoj
- ljudska prava (slobode i prava čovjeka i građanina)
- organizacije koje štite ljudska prava
- generacije ljudskih prava
- ravnopravnost u odnosu na dob, spol, te etničku, vjersku,
klasnu i drugu pripadnost, rasu i druge razlike
- vladavina prava i zaštita ljudskih prava (naglasak na RH)
- suzbijanje nepoštenog (koruptivnog ponašanja)
5
4
6
Ukupno:
70
55
5
10
10
10
7
5
4
2
2
7. Školski kurikulum
7.1. Dugoročni plan i program škole
Dugoročni plan i program škole određen je s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a
donosi se na temelju Nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.
I. Redovito obrazovanje
Dugoročni plan i program je obrazovati učenike u programima:
- opće gimnazije
- ekonomije, trgovine i poslovne administracije - zanimanjima ekonomist i prodavač
- strojarstvu, brodogradnji i metalurgiji – trogodišnjim i četverogodišnjim zanimanjima
u skladu s odobrenjem nadležnog Ministarstva
- prehrani - zanimanju mesar
- ugostiteljstvu i turizmu - zanimanjima kuhar i konobar
CILJEVI PROGRAMA
1. Stjecanja znanja i sposobnosti za uključivanje u tržište rada i nastavak obrazovanja,
stjecanje srednje stručne i školske spreme.
ZADACI
1. Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unapređivati njihov intelektualni,
tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i
sklonostima,
2. Razvijati učenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i
nacionalnog identiteta,
3. Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima,
ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za
poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom
razvoju društva,
4. Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih kompetencija,
osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima
tržišnog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih
spoznaja i dostignuća,
5. Osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.
NAMJENA
Priprema i obrazovanje stručnih i pripremnih kadrova kao zadaće partnera svih odgojnoobrazovnih čimbenika na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i nacionalnoj razini;
Zadovoljenje potreba gospodarstva;
Zadovoljenje potreba područne službe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje;
Ispunjavanje želja i potreba učenika.
NOSITELJI PROGRAMA I NJIHOVA ODGOVORNOST
Nositelji programa su:
Ravnatelj;
Stručni suradnici;
Nastavnici;
56
Vanjski suradnici;
Administrativno, tehničko i pomoćno – tehničko osoblje;
Roditelji;
Lokalna i područna (regionalna) samouprava;
Trgovačka društva;
Obrtnici;
Odgovorni su za:
Pravovremenu i kvalitetnu pripremu i realizaciju nastavnih programa;
Vrednovanje postignuća učenika.
NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA
1.
Prikupljanje informacija od partnera svih odgojno-obrazovnih čimbenika na lokalnoj,
regionalnoj i nacionalnoj razini o potrebama primjerenog obrazovnog programa;
2.
Usklađivanje želje učenika s potrebama gospodarstva;
3.
Ponuda prikladnih obrazovnih programa;
4.
Tijekom ožujka (i cijelog upisnog razdoblja) obavještavat će učenike osnovnih škola u
svojem okruženju (i u drugim županijama) o mogućnostima, programima, uvjetima upisa i
postignućima škole;
5.
Radi podizanja kvalitete nastave i racionalnije organizacije rada, u postupku
ustrojavanja razrednih odjela škola će u jednom razrednom odjelu kombinirati nastavu s
najviše tri skupine učenika, onih obrazovnih programa u kojima nema razlika u nastavnom
planu i nastavnim sadržajima više od 20 posto (osim ako to nije utvrđeno u Odluci o upisu),
ne uključujući praktičnu nastavu ili praktični dio naukovanja.
6.
Ako se za neki od programa ne prijavi dovoljan broj, učenicima će se ponuditi upis u
drugi program za koji su se alternativno prijavili u postupku upisa
7.
Programi će se izvoditi po nastavnim planovima koje propiše ministar:
a.
u Školi;
b.
u drugim ustanovama, trgovačkim društvima ili kod obrtnika, u skladu s ugovorom o
izvođenju programa.
8.
Nastava se odvija putem predavanja, praktične nastave, stručne prakse, vježbi i
seminara prema nastavnom planu i programu.
9.
Nastava se izvodi u klasičnim i specijaliziranim učionicama te drugim prostorima
primjerenim nastavnim predmetima i izvannastavnim aktivnostima.
10.
Stručna praksa, praktična nastava i vježbe izvodit će se u školskim praktikumima,
školskim radionicama, obrtničkim radionicama, prodavaonicama i pogonima za proizvodnju i
preradu.
11.
Škola skrbi o stalnom unapređivanju odgojno-obrazovnog rada. Unapređivanje
odgojno-obrazovnog rada izražava se osobito:
a.
u odgoju i obrazovanju učenika o pitanjima ravnopravnosti spolova te pripremi oba
spola za aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svim područjima života;
b.
u praćenju i omogućavanju učenicima da razviju individualne sklonosti i sposobnosti;
c.
u profesionalnom informiranju učenika;
d.
u pružanju pomoći učenicima koji imaju teškoća u učenju i vladanju;
e.
u skrbi o zdravstvenom i socijalnom stanju učenika;
f.
u pomoći nastavnicima u njihovu radu s učenicima;
g.
u suradnji i savjetovanju s roditeljima o problemima učenika.
57
12.
U Školi se planiraju izvoditi izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja
obrazovnih sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanja
zajedništva učenika, razvijanja društvenog života i razonode učenika.
13.
Izvannastavne aktivnosti temelje se na načelu dragovoljnosti izbora sadržaja i oblika
rada.
14.
Nositelji izvannastavnih aktivnosti su učenici i nastavnici uz stručnu pomoć stručnih
suradnika.
15.
Radi ostvarivanja nastavnih sadržaja i postizanja zakonom i nastavnim programom
propisanih ciljeva i zadaća, Škola će izvoditi izlete i ekskurzije te poduzimati druge
odgovarajuće aktivnosti u skladu s provedbenim propisom koji donosi ministar obrazovanja te
godišnjim planom i programom rada.
16.
Voditelj ekskurzije podnosi ravnatelju pisano izvješće o izvedenoj ekskurziji, njezinim
rezultatima i materijalnim izdatcima.
17.
Stručno usavršavanje nastavnika;
18.
Cjeloživotno učenje nastavnika;
VREMENIK PROVOĐENJA PROGRAMA
Od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza 2013. godine.
DETALJAN TROŠKOVNIK PROGRAMA
Troškovi programa su ovisni opremljenosti škole za pojedina zanimanja.
Ulaganja škola planira Godišnjim planom i programom rada a odobrava ih Osnivač, Grad,
MZOŠ i druga ministarstva i institucije na koje apliciramo.
Financiranje nastavnika i opći materijalni troškovi propisani su zakonom i provedbenim
propisima koji se odnose na srednje školstvo i korisnike Državnog proračuna.
NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA
• Vanjsko vrednovanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje.
• Učenici će sudjelovati u vanjskom vrednovanju, ovisno o afinitetima i namjerama
nastavka školovanja.
• Vrednovanje provode nastavnici ocjenjivanjem učenika, a razredna vijeća i
Nastavničko vijeće utvrđivanjem općeg uspjeha učenika na kraju nastavne i
školske godine. Imenovana povjerenstva vrednuju i utvrđuju uspjeh na popravnim,
predmetnim, razrednim, završnim i pomoćničkim ispitima.
• Rezultati vrednovanja koriste se na stručnim aktivima, razrednim i Nastavničkom
vijeću za unapređenje odgojno – obrazovnog rada i stjecanja znanja i vještina
učenika i naučnika.
• Rezultati vrednovanja koriste se i za promociju školskih programa i objavi postignuća
učenika i nastavnika.
• Uspješni i naročito uspješni učenici za postignute rezultate mogu biti pohvaljeni i
nagrađeni.
II. Obrazovanje odraslih
Dugoročni plan i program škole je i obrazovanje odraslih za stjecanje srednje stručne spreme
i za prekvalifikaciju u programima ekonomije i trgovine u zanimanju komercijalist sukladno
dobivenom rješenju MZOS.
Ciljevi i zadatci su kao i kod redovnog obrazovanja a troškove snose sami kandidati.
58
VREMENIK PROVOĐENJA PROGRAMA
Programi stjecanja srednje stručne spreme u načelu traju od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza
slijedeće kalendarske godine.
Programi prekvalifikacije provode se po zakonu i propisima koji se primjenjuju u srednjem
školstvu za programe obrazovanja odraslih.
DETALJAN TROŠKOVNIK PROGRAMA
Troškovnik programa je propisan Cjenikom za programe obrazovanja odraslih u Srednjoj
školi Vrbovec. Troškove snose kandidati.
7.2. Kratkoročni plan i program škole
Kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima donosi se na
temelju Nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.
Kratkoročni plan i program rada škole donosi se ovim kurikulumom, a preciznije pojedinosti
utvrdit će se Godišnjim planom i programom rada škole za svaku školsku godinu do 30. rujna.
Školski kurikulum objavljen je na mrežnim stranicama škole 15. rujna 2012. godine.
Ravnateljica:
Mirjana Pušić, prof.
Predsjednik Školskog odbora:
Željko Šimunek, prof
59
7.3. Okvirni programi fakultativne nastave
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
60
Nastavni predmet
Francuski jezik, 1. godina učenja
Francuski jezik, 2. godina učenja
Njemački jezik, ekonomisti
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura
Voditelj
Katarina Kukolja
Katarina Kukolja
Ivana Marijanović
Slavko Fukat
Iva Klepec
Bruno Čukulin
Naziv programa: fakultativni francuski jezik, 1. godina učenja
Razred: gimnazijski razredi I-IV r.
Nastavnik: Katarina Kukolja
Naziv
Ciljevi
Namjena
Nositelji
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
Fakultativna
nastava
francuskog
jezika I.g.učenja
Upoznavanje s
fracuskim
jezikom,
kulturom i
običajima,
stjecanje
osnovnih
komunikacijski
h sposobnosti
usmenih i
pismenih,
razumijevanje
i izražavanje
Osposbiti
učenika za
govornu
komunikakacij
u na
francuskom
jeziku kroz
različite
autentične
situacije
kojima postiže
govorne
kompetencije i
utvrđuje
elementarne
gramatičke
strukture
nastavnik
Način
realizacije
aktivnosti
Slušanje,
čitanje
tekstova i
dijaloga iz
različitih
životnih
situacija i
primjena
vokabulara i
gramatičih
struktura u
raznim
tipovima
vježbi.
61
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
2 sata tjedno
školaudžbenik za
nastavnika
Način
vrednovanja
aktivnosti
Usmene i
pismene
provjere
znanja
Naziv programa: fakultativni francuski jezik, 2. godina učenja
Razred: II. i III. razredi gimnazije
Nastavnik: Katarina Kukolja
Naziv
Ciljevi
Namjena
Nositelji
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
Fakultativna
nastava
francuski jezik
II.g. učenja
62
Upoznavanje s
francuskim
jezikom,kulturo
m i običajima,
stjecanje i
širenje osnovnih
komunikacijskih
sposobnosti,
usmenih i
pismenih,
razumijevanje
Osposobiti
učenika za
govornu i
pismenu
komunikaciju
na francuskom
jeziku kroz
različite
autentične
situacije
kojima postiže
govorne
kompetencije,
utvrđuje i
uvježbava
nove
gramatičke
strukture
nastavnik
Način
realizacije
aktivnosti
Slušanje,pisanj
e, čitanje
tekstova i
dijaloga iz
različitih
životnih
situacija i
primjena
vokabulara i
gramatičkim
struktura u
raznim
tipovima
vježbi
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
2 sata tjedno
školaudžbenik za
nastavnika
Način
vrednovanja
aktivnosti
Usmene i
pismene
provjere
znanja
Nastavni program: Fakultativna nastava (njemački jezik, 1.godina učenja za ekonomiste)
Razred: Ekonomski razredi
Nastavnik: Ivana Marijanović
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nositelji
Način
Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
realizacije
aktivnosti
aktivnosti
Usvajanje sadržaja iz Utvrđivanje,
Ivana
Usvajanje
Nastava će se
početne redovne
ponavljan je i
Marijanović
novog gradiva, održati tijekom
nastave njemačkog
vježbanje
ponavljanje i
35 radnih
jezika:
gradiva u svrhu
vježbanje
tjedana po 1
osnovnog
školski sat
Usvojiti vokabular i sporazumijevanja
tjedno
naučiti više o kulturi na njemačkom
zemalja njemačkog
jeziku
govornog područja
Razvijati govor te
razumijevanje
slušanjem i čitanjem
Razvijati gramatičku
kompetenciju
63
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Praćenje
napretka i
zalaganja
svakog
učenika te
poboljšanje
njegovog
uspjeha u
savladavanju
sadržaja
nastave
Nastavni program: TZK fakultativno
Razred: 1.do 4. razredi
Nastavnik: Slavko Fukat, prof.
Naziv
Ciljevi aktivnosti
Namjena aktivnosti
aktivnosti
TZK
fakultativno
64
Nositelji
aktivnosti
Način
realizacije
aktivnosti
Fakultativna
Podizanje
Aktivnosti u
U postupku
nastava TZK
psihofizičkih i
sklopu
realizacije
predviđena je za
kinantropometrijskih fakultativne
služit ću se
sve učenike SŠ
komponentni kod
nastave TZK
pomagalima
Vrbovec koji žele u polaznika
provodit će
SD Vrbovec
u za to predviđenim
njihov voditelj kao i
terminima usavršiti
Slavko Fukat, prostorima
svoja motorička
prof. savjetnik Srednje škole
znanja iz redovnog
u prostorima
programa; te za
Srednje škole
učenike natjecatelje
Vrbovec
koji će se
pripremati za
županijska,
poluzavršna i
državna natjecanja.
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Svaka srijeda
od 20:30 do 22
sata počevši od
15.9.2012. do
1.6.2013.
Sve
financijske
potrebe za
realizaciju
predviđenih
aktivnosti
osigurat će SŠ
Vrbovec
Način
vrednovanja
aktivnosti
Vrednovanje
aktivnosti
provodi
nositelj
aktivnosti te
ocjena ulazi
u redovnu
nastavnu
proceduru
Nastavni program: TZK fakultativno
Razred: 1.do 4. razredi
Nastavnik: Iva Klepec
Naziv
Ciljevi aktivnosti
aktivnosti
fakultativna
nastava TZK
Utjecaj na razvijanje
specifične motorike,
pozitivnih osobina
ličnosti, razvijanje
sportske discipline,
sportskog načina
života te sportskog
duha
Namjena
aktivnosti
Nositelji
aktivnosti
Način realizacije Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
Dodatni rad s
nadarenim
učenicima,
unapređenje
specifičnih
motoričkih
sposobnosti i
znanja
učenika,
priprema
učenika za
školska
natjecanja
Prof. tjel. i
zdravstv.
kulture i
vanjski
suradnici
Nastava će se
provoditi u
okviru 2 školska
sata tjedno i 7o
sati godišnje
prilagođeno i
uklopljeno u
postojeći
raspored sati
učenika u školi i
u prostoru
sportske
dvorane škole
65
2 x tj.
70 sati god.
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Redovito
praćenje i
ocjenjivanje
učenika
tokom
nastave te
zaključna
ocjena na
kraju
nastavne
godine
Nastavni program: Fakultativna nastava – nogomet i stolni tenis
Razred: 1.do 4. razredi
Nastavnik: Bruno Čukulin
Naziv
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nositelji
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
Fakultativna
nastava –
nogomet i
stolni tenis
66
Zadovoljenje biološke
potrebe za kretanjem i
zdravim načinom
života, formiranje
navika o potrebi i
nužnosti svakodnevnog
vježbanja,
omogućavanje
učenicima stjecanje
osnovnih znanja i
vještina koje će im
pomoći u radu i raznim
životnim situacijama,
pripremanje učenika za
Županijska natjecanja iz
nogometa i stolnog
tenisa
Poticanje
interesa i
zanimanja
učenika za
uključenje u
neki oblik
sportske
aktivnosti i
ispunjavanje
želja i potreba
učenika.
Učenici od 1.
do 4. razreda
Srednje škole
Vrbovec i
nastavnik
Bruno Čukulin
Način
realizacije
aktivnosti
Nastava se
odvija putem
praktične
nastave na
otvorenom
školskom
igralištu i u
sportskoj
dvorani
prema
nastavnom
planu i
programu.
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik Način
aktivnosti vrednovanja
aktivnosti
Sastanci grupe
Praćenje napretka,
održavaju se dva
zalaganja,
sata tjedno,
redovitosti i
ukupno 70 sati
aktivnosti učenika
kroz cijelu
u izvođenju
nastavnu godinu
programa te
(od rujna 2012.
ocjenjivanje na
do lipnja 2013).,
temelju dobivenih
a za vrijeme
rezultata rada.
održavanja
Županijskih
natjecanja
srednjih škola
prema
posebnom
rasporedu.
7.4. Okvirni programi dodatne i dopunske nastave
r.b.
1.
Područje
Hrvatski jezik
Broj sati
3 sata
2.
Strani jezici i latisnki jezik
5+1 sati
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Biologija, kemija
Fizika
Matematika
Ekonomisti
Filozofija i politika i gospodarstvo
Likovna umjetnost
Geografija, povijest
2 sata
2 sata
6 sati
1 sat
1 sat
1 sat
3 sata
67
Voditelji
Dubravka Bešan, Domagoj Kliček, Helena CrnkovićPilipović
Ivana Marijanović, Iva Habeš Lončarić, Branka Beltram,
Anica Fintić
Sanja Lugarić, Tihomir Lovrić
Anica Hrlec
Mato Baržić, Jadranka Baržić, Dubravka Borko
Alica Gereci
Ljiljana Švec
Ivančica Komerički
Jelena Matijević Vuković, Stjepan Radić
Nastavni program: Hrvatski jezik i književnost – dodatna i dopunska nastava
Razred: 2.d, 2.e, 2.f, 2.g
Nastavnik: Dubravka Bešan
Naziv
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nositelji
Način realizacije Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
Dodatna i
dopunska
nastava iz
hrvatskog
jezika i
književnosti
Proširiti i još bolje
primijeniti znanje
usvojeno u redovnoj
nastavi.
Podići razinu
čitalačke pismenosti.
Uspješnije svladati
gradivo iz područja
hrvatskog jezika i
književnosti.
Povećati sposobnosti
pisanog i govornog
izražavanja.
68
Dodatna
Dubravka
nastava je
Bešan, prof.
predviđena za
učenike koji
pokazuju
interes za
dodatno znanje
gradiva iz
hrvatskog
jezika i
književnosti.
Dopunska
nastava je
predviđena za
učenike koji
slabije
svladavaju
gradivo iz
hrvatskog
jezika i
književnosti.
Nastava će se
izvoditi u
učionici i
školskoj
knjižnici kroz
individualne,
grupne ili
tandemske
oblike rada.
35 nastavnih sati
u školskoj
godini.
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Praćenja
napretka i
zalaganja
svakog
učenika te
praćenja
uspješnosti
svladavanja
nastavnog
gradiva.
Nastavni program: Okvirni program dopunske nastave iz predmeta Hrvatski jezik i književnost
Razredi: 1. c, 1. d, 1. f, 1. h / 3. d, 3. f
Nastavnik: Domagoj Kliček, prof.
Naziv
aktivnosti
Dopunska
nastava iz
Hrvatskoga
jezika
Ciljevi aktivnosti
NASTAVA
KNJIŽEVNOSTI:
usustaviti znanje iz teorije i
povijesti književnosti;
odrediti obilježja književnih
razdoblja i prepoznati
njihove značajke na
primjerima književnih djela.
NASTAVA JEZIKA:
usustaviti znanja iz fonetike
i fonologije (1. r.) te
leksikologije (3. r.); dodatno
uvježbati pravopisna
pravila, glasovne promjene
(1. r.) te obilježja
funkcionalnih stilova i
povijest hrv. jezika XIX. i
XX. st.(3. r.).
NASTAVA
IZRAŽAVANJA:
vježbati i poboljšati
učeničke sposobnosti
usmenog izražavanja
standardnim jezikom.
Namjena
aktivnosti
Ponavljanje i
uvježbavanje
nastavnih
sadržaja
djelomično
usvojenih na
redovnoj
nastavi u
okviru
predmeta
Hrvatski
jezik.
Nositelji
aktivnosti
Način realizacije
aktivnosti
Vremenik
aktivnosti
Domagoj
Kliček, prof.
Tjedno 1 sat.
OBLICI RADA:
Frontalni oblik,
individualni i
individualizirani
oblik rada, rad u
paru, grupni oblik
rada, timski oblik
rada.
1 sat tjedno koji
odgovara
učenicima prvih
(1. c, 1. d, 1. f,
1. h) i trećih
razreda (3. d i 3.
f). Sveukupno
35 sati kroz
školsku godinu
2012./2013.
69
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Vođenje
bilježaka o
napredovanju
nakon svake
nastavne
cjeline. Prati
se rad,
zalaganje i
napredovanje
učenika.
Naziv programa: Hrvatski jezik
Razred: 1.e, 2.c, 2.a, 1.b
Nastavnik: Helena Crnković Pilipović, prof.
Naziv
aktivnosti
Ciljevi
aktivnosti
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Način
realizacije
aktivnosti
Vremenik
aktivnosti
Dodatna i
dopunska
nastava
Ciljevi i svrha
ovakve nastave
je osvijestiti
potrebu stalnog
učenja
hrvatskog
jezika. Ojačati i
proširiti
mogućnosti
učenika u
različitim
oblicima
jezičnog
izražavanja.
Nastava je
namijenjena
nadarenim ili
iznimno
zainteresiranim
učenicima te
onima kojima je
potrebna pomoć
u savladavanju
gradiva redovne
nastave
Predmetni
profesor i
zainteresirani
učenici
Nastava će se
realizirati
tijekom školske
godine u 35
nastavnih sati
Vremenik će
biti dogovoren
naknadno u
dogovoru s
učenicima i
prilagođen
rasporedu
nastavnih sati
70
Troškovnik
aktivnosti
Način vrednovanja
aktivnosti
Sustavnim
praćenjem učenika
kroz različite
oblike pismenih i
usmenih uradaka
dobit će se uvid u
njihov napredak
Nastavni program: Njemački jezik, dodatna nastava (priprema za državnu maturu)
Razred: 4. Razredi gimnazije
Nastavnik: Ivana Marijanović
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nositelji
Način
Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
realizacije
aktivnosti
aktivnosti
Usvajanje i
Utvrđivanje,
Ivana
Ponavljanje i
Nastava će se
produbljivanje
ponavljan je i
Marijanović
vježbanje onog održati tijekom
sadržaja iz redovne vježbanje
dijela gradiva
35 radnih
nastave njemačkog
redovnog gradiva
koji je
tjedana po 1
jezika te priprema za radi uspješnijeg
učenicima težak školski sat
državnu maturu:
polaganja ispita
te dodatna
tjedno
proširitii vokabular i državne mature
priprema za
naučiti više o kulturi
državnu maturu
zemalja njemačkog
govornog područja
Razvijati govor te
razumijevanje
slušanjem i čitanjem
Razvijati gramatičku
kompetenciju
usvajanjem,
ponavljanjem i
vježbanjem različitih
gramatičkih
struktura
71
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
samovrednovanje
Nastavni program: Dopunska nastava iz engleskoga jezika
Razred: 3. A i 3. B (opća gimnazija)
Nastavnik: Iva Habeš Lončarić, prof.
Naziv
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nositelji
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
Dopunska
nastava iz
engleskog
jezika.
72
Proširiti znanje
učenika koji
pokazuju poseban
interes za engleski
jezik i književnost u
svrhu
stjecanja znanja i
sposobnosti za rad i
nastavak
obrazovanja.
Pripremiti
učenike za
uspješnije
polaganje
državne
mature.
Ojačati i
proširiti
mogućnosti
učenika u
različitim
oblicima
jezičnog
izražavanja,
pisanog i
usmenog te
povećati
njihove
sposobnosti
tumačenja i
razumijevanja
različitih
književnih
tekstova.
Nositelj
aktivnosti je
nastavnik
engleskoga
jezika (Iva
Habeš
Lončarić).
Način realizacije Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
Nastava se
odvija putem
predavanja
prema
nastavnom
planu i
programu i
izvodi u
klasičnim i
učionicama.
Od 3. rujna
2012. do lipnja
2013. godine, 2
sata tjedno,
ukupno 70 sati
godišnje.
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Vrednovanje
provodi
nastavnik
usmenim i
pisanim
ispitivanjem
učenika.
Nastavni program: Dopunska nastava njemačkog jezika
Razred: 3. razred opće gimnazije
Nastavnik: Branka Beltram
Ciljevi aktivnosti
Usvajanje i
produbljivanje
sadržaja koji se
obrađuju u redovnoj
nastavi njemačkog
jezika za početnike u
programu opće
gimnazije u svrhu
lakšeg praćenja i
uspješnijeg
savladavanja gradiva.
Obrađivanje tekstova
u skladu s interesima
učenika radi
proširenja fonda
vokabulara, a s ciljem
lakše komunikacije na
stranom jeziku.
Namjena
aktivnosti
Nositelji
aktivnosti
Način realizacije
aktivnosti
Vremenik
aktivnosti
Utvrđivanje ,
ponavljanje i
vježbanje
redovnog
gradiva radi
uspješnijeg
savladavanja
nastavnog
programa i
boljeg uspjeha
na pisanim
provjerama.
Branka Beltram
Ponavljanje i
uvježbavanje onog
dijela gradiva koji
je učenicima težak
i dodatna priprema
za pisane provjere.
Nastava će se
održati tijekom 35
tjedana po 1
školski sat tjedno.
73
Troškovnik
aktivnosti
Način vrednovanja
aktivnosti
Praćenje napretka i
zalaganja svakog
učenika te
poboljšanje
njegovovog uspjeha
u savladavanju
redovnog programa
nastave.
Nastavni program: Dodatna/dopunska nastava iz engleskog jezika
Razred: 1. i 2. razredi gimnazije
Nastavnik: Anica Fintić
Naziv aktivnosti
Obilježavanje Dana
jezika i blagdana
Halloween
Dodatno vježbanje
sadržaja iz redovne
nastave
Obilježavanje Božića i
Nove godine
Pripremanje učenika
drugih razreda za
natjecanje iz
engleskog jezika
Dodatno vježbanje
sadržaja i struktura iz
redovne nastave te
proširivanje istih
- Obilježavanje Dana
zaljubljenih i Uskrsa
-Obrađivanje tema po
odabiru učenika
74
Ciljevi aktivnosti
- Cilj je dodatne/dopunske
nastave dodatno objasniti i
izvježbati nastavne sadržaje
iz redovne nastave za
slabije učenike te pružiti
priliku boljim učenicima da
prošire znanje engleskog
jezika dodatnim sadržajima
i aktivnostima
- Pripremiti učenike drugih
razreda za natjecanje iz
engleskog jezika
- Dodatno objasniti i
izvježbati nastavne sadržaje
iz redovne nastave za
slabije učenike te pružiti
priliku boljim učenicima da
prošire znanje engleskog
jezika dodatnim sadržajima
i aktivnostima
Namjena
aktivnosti
Nositelji
aktivnosti
Dodatnoj nastavi
mogu
prisustvovati svi
učenici prvog i
drugog razreda
gimnzije.
Učenici
Voditelj:
Anica Fintć
Način realizacije
aktivnosti
Blagdani će se obilježiti
prigodnim prezentacijama
i plakatima i dodatnim
materijalima
Sadržaji iz redovite
nastave će se za slabije
učenike ponoviti i
dodatno izvježbati a za
ostale će se dodatno
proširiti te dodati neki
novi
Vremenik
aktivnosti
Rujan prosinac
Siječanjveljača
Veljača lipan
- Obrađivat će se pisani
tekstovi kao i različiti
audio i video materijali
Način
vrednovanja
aktivnosti
- Razgovor
- Rezultati
natjecanja
- Rješavati će se testovi s
prošlih natjecanja i
dodatno vježbati različiti
sadržaji i strukture
- Blagdani će se obilježiti
prigodnim prezentacijama
i plakatima
- Sadržaji iz redovite
nastave će se za slabije
učenike ponoviti i
dodatno izvježbati a za
ostale će se dodatno
proširiti te dodati neki
novi
Troškovnik
aktivnosti
- Izvješća na
aktivu
nastavnika
engleskog
jezika te
Razrednom
/Nastavničkom
vijeću
Naziv programa: DODATNA NASTAVA - biologija
Razredi: svi gimnazijski odjeli
Nastavnici: Sanja Lugarić
Naziv
aktivnosti
Dodatna
nastava
Ciljevi aktivnosti
Proširiti znanja iz
redovnog programa
biologije te ih tako
pripremiti za
sudjelovanje na
natjecanje, maturante
pripremiti za polaganje
državne mature iz
biologije
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Učenicima koje Predmetni
zanima biologija nastavnik
i žele sudjelovati
na natjecanju u
znanju i/ili
istraživačkom
radu te koji žele
polagati
državnu maturu
iz biologije
75
Način
realizacije
aktivnosti
U školi i na
terenu
Vremenik
aktivnosti
Tijekom
godine
Troškovnik
aktivnosti
/
Način
vrednovanja
aktivnosti
Rezultati
natjecanja i
državne mature
Nastavni program: Dodatna nastava kemije
Razred: 4. A i 4. B
Nastavnik: Tihomir Lovrić
Naziv
Ciljevi aktivnosti Namjena
aktivnosti
aktivnosti
Dodatna
nastava kemije
76
Proširiti znanje
učenika 4. razreda
u području
organske kemije.
Ponoviti važne
dijelove gradiva
1. do 3. razreda
koji su važni za
pripremu ispita
Državne mature.
Nositelji
aktivnosti
Postići što
Nastavnik
bolji uspjeh na kemije
ispitu Državne
mature iz
kemije.
Način
realizacije
aktivnosti
Rješavanje
zadataka na
satu uz dodatna
pojašnjenja.
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Tijekom
nastavne
godine, po
potrebi i izvan
službenog
rasporeda sati.
Troškovi
obuhvaćaju
prijevoz
učenika do
škole izvan
rasporeda.
Način
vrednovanja
aktivnosti
Bilježi se
redovitost
dolazaka na
satove dodatne
nastave i razina
postignuća
učenika.
Nastavni program: Dopunska nastava kemije
Razred: 1. A i B
Nastavnik: Tihomir Lovrić
Naziv
Ciljevi aktivnosti Namjena
aktivnosti
aktivnosti
Dopunska
nastava kemije
Dopuniti znanje
učenika 1. razreda
u području
kemijskog računa,
stehiometrije i
kemijskih veza.
Smanjiti
poveliki broj
neprolaznih
ocjena iz
pisanih
provjera
znanja koje
obuhvaćaju
spomenuto
gradivo.
Nositelji
aktivnosti
Nastavnik
kemije,
učenici prvog
razreda opće
gimnazije
Način
realizacije
aktivnosti
Rješavanje
zadataka na
satu uz dodatna
pojašnjenja.
77
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Tijekom
nastavne
godine, po
potrebi i izvan
službenog
rasporeda sati.
Troškovi
obuhvaćaju
prijevoz
učenika do
škole izvan
rasporeda.
Način
vrednovanja
aktivnosti
Bilježi se
redovitost
dolazaka na
satove dopunske
nastave i razina
postignuća
učenika.
Naziv programa: Dopunska nastava fizike
Razredi: 1.a i 1.b
Nastavnik: Anica Hrlec
Naziv
aktivnosti
Ciljevi aktivnosti
Upotpuniti znanje nastavnih
Dopunska
nastava fizike sadržaja iz fizike kroz
induvidualni pristup
učenicima koji pohađaju
dopunsku nastavu.
78
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Za učenike
koji na
redovnim
satovima ne
mogu savladati
zadane
nastavne
sadržaje.
Anica Hrlec
Način
realizacije
aktivnosti
Induvidualni
pristup nastavi
kroz rješavanje
zadataka
višestrukog
izbora,
otvorenog tipa,
te izvođenje
pokusa.
Vremenik
aktivnosti
35
nastavnih
sati tijekom
nastavne
godine
Troškovnik
aktivnosti
Pripremanje
radnih listića
za učenike,
troškovi
kopiranja.
Način
vrednovanja
aktivnosti
Rješavanje
zadataka,
usmeno i
pismeno
ispitivanje,
izvođenje
pokusa
Naziv programa: Dodatna nastava fizike
Razredi: 4.a i 4.b
Nastavnik: Anica Hrlec
Naziv
aktivnosti
Dodatna
nastava iz
fizike
Ciljevi aktivnosti
Pripremanje za ispit iz
fizike na državnoj
maturi, rad s nadarenim
učenicima i pripremanje
za natjecanje iz fizike.
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Za učenike koji
pripremaju
državnu maturu
iz fizike i
darovite
učenike.
Anica Hrlec
79
Način
realizacije
aktivnosti
Grupni rad
sa pojedinim
kategorijama
učenika,
podijeljenih
u grupe s
obzirom da
li se
pripremaju
za ispit
državne
mature ili
natjecanje iz
fizike.
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
U skladu s
rasporedom
učenika i
nositeljice
aktivnosti,
vremenik
održavanja
dodatne nastave se
dogovara kako bi
u najvišoj mjeri
odgovaralo
učenicima,
pogotovo
učenicima koji
putuju.
Pripremanje
radnih listića
za učenike,
troškovi
kopiranja.
Način
vrednovanja
aktivnosti
Usmeno i
pismeno
ispitivanje,
izrada plakata,
PP prezentacija,
samostalnih
radova,
rješavanje
radnih listića.
Naziv programa: DODATNA NASTAVA MATEMATIKE
Razred – obrazovna skupina: 1A, 1B
Nastavnik: JADRANKA BARŽIĆ
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nastavne cjeline
aktivnosti
- stjecanje dodatnih
Skup realnih
matematičkih znanja
- produbljivanje i brojeva
potrebnih za
proširivanje
Potencije i
razumijevanje pojava znanja učenika 1. algebarski izrazi
i zakonitosti u prirodi razreda na
Uređaj u skupu
- omogućiti rad po
području
realnih brojeva
programima i
matematike
Koordinatni
sadržajima različite
- razvijanje i
sustav u ravnini
težine i složenosti s
poticanje interesa Linearna
obzirom na interese
za pronalaženje
funkcija.
učenika te pristup
različitih načina
Sustavi
različitim izvorima
rješavanja
jednadžbi
znanja
Problemski
- razvijati sposobnost
zadaci
za samostalni rad,
Sukladnost i
točnost u računanju,
sličnost
precizno formuliranje
Korijeni i
problema,
potencije
urednostzapisivanja i
izgrađivanje
znanstvenog stava
- sudjelovanje na
natjecanju
80
Način realizacije
aktivnosti
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Način vrednovanja
aktivnosti
- individualan rad
- rad u grupama
- rješavanje
problemskih
zadataka
-metoda usmenog
izlaganja
tijekom školske
godine, 2 sata
tjedno kada je A
varijanta rasporeda
u jutarnjem turnusu
-ukupno: 35 sati
nabava stručne
literature
-rješavanje zadataka
na školskom,
gradskom,
županijskom
natjecanju
Naziv programa: DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE
Razred – obrazovna skupina: 1A, 1B, 1G
Nastavnik: JADRANKA BARŽIĆ
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nastavne
Način realizacije
aktivnosti
cjeline
aktivnosti
-omogućiti učenicima
Skup realnih
usvajanje
brojeva
matematičkog znanja
-dopunskom
Potencije i
potrebnog za
nastavom
- individualan rad
algebarski
razumijevanje pojava i učenicima se
- rad u grupama
izrazi
zakonitosti u prirodi i
nastoji pomoći
Uređaj u skupu
društvu te ih osposobiti kvalitetnije
realnih brojeva
-metoda usmenog
za primjenu usvojenog usvojiti znanje
Koordinatni
izlaganja
znanja u
matematike iz
sustav u
gospodarskom,
redovne nastave
ravnini
ekonomskom,
Linearna
društvenom životu kao
funkcija. Sustavi
i za nastavak
jednadžbi
školovanja
Sukladnost i
-primjena stečenih
sličnost
znanja i razvijanje
Korijeni i
logičkog zaključivanja
potencije
pridonosi svestranom
Omjeri i
razvitku ličnosti
razmjeri
učenika
81
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Način vrednovanja
aktivnosti
-
-tijekom školske
godine ,2 sata
tjedno kada je
B varijanta
rasporeda u
jutarnjem
turnusu
-nabava
stručne
literature
-kroz vrednovanje
ispita znanja na
redovnoj nastavi
ukupno;35 sati
Naziv programa: DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE
Razred – obrazovna skupina: 2A, 2B
Nastavnik: MATO BARŽIĆ
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nastavne
Način realizacije
aktivnosti
cjeline
aktivnosti
- stjecanje dodatnih
matematičkih znanja
- produbljivanje i Sukladnost i
potrebnih za
proširivanje
sličnost
- individualan rad
razumijevanje pojava znanja učenika 2. Korijeni i
- rad u grupama
i
- rješavanje
razreda na
potencije
zakonitosti u prirodi
području
Kružnica i krug problemskih
- omogućiti rad po
zadataka
matematike
Pravilni
programima i
-metoda usmenog
- razvijanje i
mnogokuti
sadržajima različite
izlaganja
poticanje interesa
Skup
težine i složenosti s
za pronalaženje
kompleksnih
obzirom
različitih načina
brojeva
na interese učenika
rješavanja
te pristup različitim
Kvadratna
izvorima znanja
jednadžba
- razvijati sposobnost
Polinom drugog
za samostalni rad,
stupnja i njegov
točnost u računanju,
graf
precizno formuliranje
formula, urednost i
izgrađivanje
znanstvenog stava
- sudjelovanje na
natjecanju
82
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Način vrednovanja
aktivnosti
-tijekom školske
godine ,1 sat tjedno
-ukupno; 35 sati
nabava stručne
literature
-rješavanje zadataka
na školskom,
gradskom,
županijskom
natjecanju
Naziv programa: DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE
Razred – obrazovna skupina: 4A , 4B, 4G
Nastavnik: MATO BARŽIĆ
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nastavne
Način realizacije
aktivnosti
cjeline
aktivnosti
-omogućiti učenicima
Linearne
usvajanje
jednadžbe i
matematičkog znanja
-dopunskom
problemi prvog
potrebnog za
nastavom
stupnja
- individualan rad
razumijevanje pojava i učenicima se
Uređaj na skupu - rad u grupama
zakonitosti u prirodi i nastoji pomoći
realnih brojeva
društvu te ih osposobiti kvalitetnije
Kvadratna
- metoda usmenog
za primjenu usvojenog usvojiti znanje
funkcija,
izlaganja
znanja u
matematike iz
jednadžbe i
gospodarskom,
redovne nastave i nejednadžbe
ekonomskom i
pripremiti za
Eksponencijalne
društvenom životu kao državnu maturu
i logaritamske
i za nastavak
funkcije
školovanja
Krivulje drugog
-primjena stečenih
reda
znanja i razvijanje
Funkcija i
logičkog zaključivanja
derivacija
pridonosi svestranom
funkcije
razvitku ličnosti
učenika
83
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Način vrednovanja
aktivnosti
-tijekom školske
godine ,2 sata
tjedno svaki
drugi tjedan
-nabava
stručne
literature
-kroz vrednovanje
ispita znanja na
redovnoj nastavi i
uspjeh na državnoj
maturi
ukupno;35 sati
Nastavni program: Dodatna nastava matematike
Razredi: 3.a i 3.b
Nastavnik: Dubravka Borko
Ciljevi aktivnosti
Rad s nadarenim
učenicima i pripremanje
za natjecanje iz
matematike.
Pripreme za polaganje
ispita iz matematike na
državnoj maturi.
84
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Za učenike koji
pokazuju interes Dubravka
za usvajanje
Borko
dodatnih /
naprednijih
sadržaja iz
matematike
Način
realizacije
aktivnosti
Rad s
učenicima u
grupama –
ovisno o
sadržajima i
cilju
aktivnosti.
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Ovisno o
rasporedu učenika,
njihovom
slobodnom
vremenu,
rasporedu nositelja
aktivnosti –prema
dogovoru.
Troškovi
umnožavanja
radnih
materijala i
izrada istih.
Način
vrednovanja
aktivnosti
Samostalno
rješavanje
problema od
strane učenika,
rješavanje
radnih listova.
Nastavni program: Ekonomija i trgovina i poslovna administracija / ekonomist – dopunska nastava
Razred:1.g, 2.g. 3.g, 4.g
Nastavnik: Alica Gereci
Naziv
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nositelji
Način
Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
realizacije
aktivnosti
aktivnosti
Dopunska
Uvježbati rješavanje
Nastavnik
Nastava u školi Tijekom
knjigovodstva
nastava
zadataka, razviti
Pomoći
nastavne godine
samopouzdanje i
učenicima koji s bilanciranjem
(prema potrebi)
(računovodstva)
samostalno
teže
16 sati
rješavanje
svladavaju
jednostavnijih
određene
zadataka
dijelove
gradiva
85
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Provjera
uspješnosti
rješavanja
zadataka
Nastavni program: Filozofija, politika i gospodarstvo, dodatna i dopunska nastava
Razred: 4. razredi gimnazije, 4. razred ekonomskog usmjerenja
Nastavnik: Ljiljana Švec
Naziv
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nositelji
Način realizacije Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
Dodatna
nastava iz
filozofije
Proširiti znanje
učenika koji
pokazuju dodatni
interes za nastavne
sadržaje iz filozofije.
Rad s izvornim
tekstovima odabranih
filozofa.
Analiza zadanih
tekstova za školsko,
županijsko i državno
natjecanje.
Razvijanje
kritičkog i
kreativnog
promišljanja
učenika.
Priprema
učenika za
školsko,
županijsko i
državno
natjecanje.
Nastavnica
filozofije i
sociologije
Analiza izvornih
tekstova filozofa
i
produbljivanje
znanja vezanih
uz nastavu
filozofije.
listopad 2012.
do svibnja 2013.
( ukupno 25
sati).
Dopunska
nastava iz
predmeta
politike i
gospodarstva
za 4. razred
ekonomskog
usmjerenja
Priprema učenika za
Državnu maturu iz
politike. Usvajanje
znanja o ustrojstvu
Republike Hrvatske
prema Ustavu.
Upoznavanje s
osnovnim političkim
pojmovima i
pojavama.
Upoznavanje s
nastavnim
sadržajem
politike.
Nastavnica
filozofije i
sociologije
Izlaganje i
poučavanje
nastavnika,
razgovor i
diskusija uz
zadane političke
pojmove
Ožujak i travanj
2013.
(ukupno 10 sati)
86
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Provjera
stečenih
znanja,
pisanje
eseja na
zadane teme
iz filozofije
za školsko,
županijsko i
državno
natjecanje.
___________
Usmena
provjera
znanja.
Nastavni program: Dodatna nastava iz likovne umjetnosti
Razred: 1.-4. razreda gimnazije
Nastavnik: Ivančica Komerički
Naziv
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nositelji
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
Dodatna
nastava iz
likovne
umjetnosti
-
proširiti
znanja
zadanih
nastavnim
sadržajem iz
likovne
umjetnosti
-
kreativno
likovno
izražavanje
-
realizacija
izložbe
-
priprema za
državnu
maturu
Za likovno
darovite
učenike, za
učenike koje
zanima
povijest
umjetnosti i
učenike koji
pripremaju
državnu
maturu
Naglasak je na
aktivnosti
učenika uz
usmjeravanje
profesora
Način
realizacije
aktivnosti
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
samostalno
istraživanje
učenika
izabranih tema;
Kombinacija
jednog sata tjedno
ili blok sata svaki
drugi tjedan,
uglavnom 7. sat (
i 8.sat ) u
poslijepodnevnom
turnusu
Kopiranje
određenih
materijala za
učenike
Analiza
obrade tema
likovne
radionice
analiza ispitnog
materijala za
maturu i
utvrđivanje
gradiva svih
nastavnih
godina
87
Likovni
materijal
Komentari
likovnih
radova
Rješavanje
ispitnog
materijala
za maturu,
Usmeno
izlaganje
naučenoga
Nastavni program: Dodatna nastava iz geografije
Razred: 1., 2., 3. i 4. razred gimnazije
Nastavnik: Jelena Matijević Vuković
Naziv cjeline
Ciljevi i namjena
aktivnosti
- Predočavanje Zemljine površine
- Geološke značajke i reljef Zemlje
- Klima na Zemlji
- Stanovništvo na Zemlji
- Naselja i naseljenost
- Gospodarske djelatnosti
- Jačanje međuzavisnosti svjetskog
gospodarstva
- Razvijena i velika svjetska
gospodarstva
- Značenje slabije razvijenih regija
- Gospodarski položaj kao faktor
razvoja Hrvatske
- Značajke reljefa, klime, tla i
vegetacije Hrvatske
- Demografske značajke kao
čimbenik razvitka Hrvatske
- Suvremeno hrvatsko gospod.
88
- proširiti znanje
učenika usvojeno na
redovnoj nastavi
- pripremiti učenike
za natjecanje
- osposobiti učenike
za primjenu
usvojenog znanja i
nastavak školovanja
Nositelji
aktivnosti
Način realizacije Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
- prof.
geografije
- tijekom cijele
- usmeno
školske godine
izlaganje
- seminari
- PP prezentacije
- razgovor
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
- kroz
rezultate
natjecanja
Nastavni program: Povijest, dodatna i dopunska nastava
Razred: 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 1.e, 1.f
Nastavnik: Stjepan Radić
Naziv
Ciljevi aktivnosti
Namjena
aktivnosti
aktivnosti
-pripreme za
natjecanje iz
povijesti
-tematska
predavanja
učenika
Proširiti znanje
učenika koji
pokazuju dodatni
interes za nastavne
sadržaje iz povijesti.
-upotpuniti
nastavne
sadržaje
Nositelji
aktivnosti
Način realizacije Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
Nastavnik
-listopad
2012./lipanj
2013.
-širenje znanja
i spoznaja
-obilježavanje
Dana sjećanja
na Vukovar
-osnove
ćirilice
-rad s
učenicima
slabijih
sposobnosti
89
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
8. Aktivnosti razrednog odjela
Razred: 1.a i 1.b
Nastavnici: Anica Fintić, Silvija Križan
Naziv aktivnosti
Ciljevi aktivnosti
Poludnevni izlet u
VaraždinGradski muzej,
Gradsko groblje,
Zbirka kukaca,
predstava u HNK te
slobodnovrijeme
ili poludnevni izlet u
Zagreb zvjezdarnica i
kazališna ili kino
predstava
Poludnevni izlet u
Zagreb - Arheološki
Muzej i kazališna
predstava prema
prijedlogu
nastavnika
hrvatskog jezika,
slobodno vrijeme za
učenike
90
Poticati interes i
zanimanje prema
kazalištu i
muzeju, proširiti
opću kulturu,
razvijati
interes prema
znanstvenim
područjima,
razvijati
kulturu ponašanja
Namjena
aktivnosti
Nositelji
aktivnosti
Način
realizacije
aktivnosti
Aktivnosti su
namijenjeni
učenicima 1.a i
1.b razreda.
Anica Fintić
Silvija
Križan
Odabir
predstave,
rezervacija
karata,
organizacija
prijevoza i
stručnog
vodstva
Vremenik
aktivnosti
Listopad 2012.
Studeni 2012.
Troškovnik
aktivnosti
Troškove
plaćaju
roditelji
prema
programu i
cijeni
najpovoljnijeg
ponuditelja
Način
vrednovanja
aktivnosti
Poludnevni izlet u
Zagreb - klizanje i
gledanje kazališne ili
kino predstave
prema prijedlogu
nastavnika hrvatskog
jezika i ponuđenom
programu
Veljača 2013.
Poludnevni izlet u
Zagreb - posjet
muzeju i gledanje
kazališne ili kino
predstave
prema prijedlogu
nastavnika hrvatskog
jezika i ponuđenom
programu
Travanj 2013.
Jednodnevni izlet posjet otoku Krku ili
Istri –
multidisciplinarni
razgled znamenitosti
uz slobodno vrijeme
za učenike
Svibanj, 2013.
91
Razred: 1.D (automehaničar, strojobravar); 1.C (plinoinstalater, tokar)
Nastavnik: Ivan Hrabrić, Slavko Fukat
Naziv
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nositelji
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
Planiranje i
organiziranje
slobodnog
vremena
razrednog
odjela
92
Poticati interes
prema kazalištu i
muzeju, podizanje
razine opće kulture
Upoznavanje s
aktualnim
kulturnim
zbivanjima
Ivan Hrabrić
Slavko Fukat
Način
realizacije
aktivnosti
- Poludnevni
posjet muzeju,
kazalištu, kino
predstavama,
galeriji prema
prijedlogu
nastavnika
hrvatskog jezika
i ponuđenom
programu
- Poludnevni
izlet u Zagrebposjet
proljetnom
Zagrebačkom
velesajmu
- Sportska
priredba
Vremenik
aktivnosti
Studeni 2012.
Veljača 2013.
Travanj 2013.
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Troškove
Razgovor o
plaćaju roditelji funkcioniranju
prema
razrednog
programu i
odjela izvan
cijeni
škole,
najpovoljnijeg međusobno
ponuđača
druženje,
poznanstva i
prijateljstva
učenika
Razred:1.e, 1.h, 1.f
Nastavnik: Bruno Čukulin, Silvija Gašpar, Marijana Pavlek
Naziv aktivnosti Ciljevi
aktivnosti
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Način
realizacije
aktivnosti
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Jednodnevne
stručne
ekskurzija u
Kulturno se
ponašati i
usvojiti te
upotpuniti
postojeća znanja
vezana za opću
kulturu i
književnost,
povećati interes
učenika za
izvannastavne
sadržaje,
pomoći im
kako iskoristiti
slobodno
vrijeme
Razrednici
Gašpar,
Čukulin i
Pavlek
Organiziranje
jednodnevnih,
poludnevnih
ekskurzija –
posjeti
kazališnim
predstavama,
muzejima u
Zagrebu,
Varaždinu,
Rijeci.
Sudeni
/prosinac
odlazak u
Zagreb u
kazalište ili kino
Troškovi
organizacije
prijevoza,
osiguranja,
ulaznica za
kazalište ili
kino, troškovi
za nastavnike
pratitelje prema
najpovoljnijoj
ponudi
agencije, za
Zagreb cca 100
kn, za Varaždin
cca 100 kn, za
Rijeku cca 200
kn.
Diskusija na
satovima
razrednika, PP
prezentacije,
učenička
izlaganja, referati
Zagreb,
Varaždin,
Rijeku
Kulturno i
javno
uzdizanje,
posjet
kazalištu,
kinu, klizalištu
Siječanj/veljača
poludnevni izlet
u Varaždinrazgled grada ,
odlazak u
kazalište
Svibanj/lipanj
jednodnevni
izlet u Rijeku
razgled grada i
odlazak u
kazalište ili kino
93
Naziv programa: Ugostiteljstvo – Praktikum ugostiteljskog posluživanja i kuharstva
Razred:1.e, 2.e, 3.e
Nastavnik: Zdravko Benedik, Mladen Lusavec i Marijana Pavlek
Naziv aktivnosti Ciljevi
aktivnosti
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Način
realizacije
aktivnosti
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Način vrednovanja
aktivnosti
Obilježavanje
Dana
zahvalnosti za
plodove zemlje
Pokazati
praktična
znanja i vještine
i upriličiti
navedene
događaje na
nivou škole,
učiniti
aktivnosti
zanimljivima,
privlačnima i
pobuditi interes
za druženje i
međusobno
poštivanje
unutar kolektiva
i među
učenicima
Nastavnici
stručnih
predmeta
kuharstva i
ugostiteljskog
posluživanja,
nastavnici
prehrambene
skupine
predmeta
Organizacija
aktivnosti
Tijekom
školske godine
prema
vremeniku
koje donese
škola
Troškove
predviđenih
aktivnosti
snosi Srednja
škola
Vrbovec
Navedene
aktivnosti utjecat
će na donošenje
konačne ocjene
kuharstva i
ugostiteljskog
posluživanja
Obilježavanje i
organizacija
domjenka uoči
Božića
Obilježavanje
50. godišnjice
Srednje škole
Vrbovec
Obilježavanje
Dana škole
94
Naučiti se
snalaziti u
situacijama
koje mogu biti
nepredvidive
posebno u
praktičnom
dijelu učenja,
stupiti u kontakt
s nepoznatim i
pokušati
odraditi praksu
najbolje
Razred: 3.e, 1. e, 2.e, 1.f, 1.h
Nastavnik: Ljubica Butković, Katarina Kukolja, Silvija Gašpar, Bruno Čukulin, Marijana Pavlek
Naziv aktivnosti
Ciljevi
aktivnosti
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Način
realizacije
aktivnosti
Jednodnevna
stručna
ekskurzija u
tvornicu
čokolade u
Austriji i posjet
Grazu
Upoznati
tehnološki
proces prerade
kakaa i
proizvodnje
čokolade ,
kušanje
čokolada,
odlazak u Graz,
obilazak grada i
posjet Muzeju
oružja
Upoznavanje s
nastavnim
planom i
programom te
povezivanje s
naučenim
gradivom
poznavanja
robe, kušanje
proizvoda,
kulturno i javno
uzdizanje te,
upoznavanje
povijesti
oružane opreme
kroz stoljeća
Jednodnevna
Nastavnici
stručna
prehrambene
skupine
ekskurzija
predmeta,
razrednici
razrednih odjela
ugostiteljstva 1.,
2. i 3. razred, i
prodavači 1. i 3.
razred
95
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Subota krajem
ožujka ili
početkom
travnja 2013.
Troškovi
organizacije
prijevoza ,
posjeta i
ulaznica za
tvornicu
čokolade,
ulaznica za
Muzej oružja,
nastavnika u
pratnji, cca
300- 400 kn
Izrada učeničkih
plakata, PP
prezentacije,
izlaganja,
provjere stečenih
znanja i vještina
na satovima
poznavanja robe,
praktične
nastave, povijesti
Razred:1.f , 2.f
Nastavnik: Marijana Pavlek
Naziv aktivnosti
Ciljevi
aktivnosti
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Jednodnevna
terenska
nastava u
jednu od
navedenih
tvornica –
Koestlin,
Vindija
Zvečevo
Potvrditi i
povezati
teoretska znanja
iz stručnih
predmeta
(nabavno
poslovanje ,
poznavanje
robe, osnove
marketinga,
prodajna
komunikacija) s
primjerima u
praksi
Razumjeti i
povezati
teoretska
znanja s
praktičnim
radom
Razrednici 1.f i Jednodnevna
2.f
stručna
ekskurzijaorganiziranje
96
Način
realizacije
aktivnosti
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Listopad
Prema
najpovoljnijoj
ponudi
agencije, cca
150 kn
Učenička
izlaganja , izrada
referata, PP
prezentacije,
provjere stečenih
znanja na već
spomenutim
satovima stručnih
predmeta
Razred:1.f
Nastavnik: Marijana Pavlek, Anica Hrlec
Naziv aktivnosti
Ciljevi
aktivnosti
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Način
realizacije
aktivnosti
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Jednodnevna
stručna
ekskurzija u
Koprivnicu Podravka
Povezati
teoretska
znanja iz
predmeta
energetike i
održivog
razvoja ,
poznavanja
robe s
konkretnim
primjerima u
praksi
Naučiti
povezati
teoretska znanja
s praktičnim,
povećati interes
učenika za
područja
energetike,
održivog
razvoja,
tehnološke
proizvodnje i
prerade,
potaknuti
ekološku svijest
učenika
Nastavnica
energetike i
održivog
razvoja i
nastavnica
poznavanja
robe
Organiziranje
ekskurzijeposjet Muzeju
prehrane,
Muzeju grada
Koprivnice,
posjet Podravci,
obilazak
pročišćivaća
otpadnih voda
Travanj /
svibanj
Troškovi
organizacije
prijevoza,
posjeta i
ulaznica,
osiguranja
učenika na
putu, troškovi
nastavnika
pratitelja
Diskusija na
predmetnim
satovima, izrada
učeničkih
plakata, izrada
PP prezentacija,
izlaganja
učenika,
provjera
stečenih znanja
i vještina
97
Razredi: 2.a i 2.b
Nastavnici: Helena Pilipović Crnković; Anica Hrlec
Naziv
aktivnosti
Jednodnevni
stručni izlet u
Sloveniju
(Ljubljana,
Postojna)
98
Ciljevi aktivnosti
Izvođenje pokusa iz
fizike: mehanika,
statika, dinamika,
magnetizam,
elektricitet, optika,
nuklearna fizika.
Upoznavanje s životom
podzemlja, zoologijom
špilje, endemom
čovječja ribica.
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Upoznavanje s
nastavnim
sadržajima iz
fizike, biologije
i kemije na
interesantan
način, kroz
pokuse i
upoznavanjem
istih na mjestu
staništa
(čovječja
ribica).
Nastavnici
fizike,
kemije,
biologije,
Razrednice
2.a i 2.b
razreda.
Način
realizacije
aktivnosti
Jednodnevni
stručni izlet
Vremenik
aktivnosti
Listopad
2012.
Način
vrednovanja
aktivnosti
Ulaznica u
Izrada učeničkih
Hišu
plakata, PP
eksperimentov, prezentacija,
Ulaznica u
učenička
Postojnsku
izlaganja, provjera
jamu, prijevoz, stečenih znanja i
stručno
vještina na
vodstvo,
satovima fizike,
troškovi
kemije i biologije.
pratitelja,
nastavnika u
pratnji, paket
osiguranja:
cca 200 -250
kn
Troškovnik
aktivnosti
Razred: 2.c – tokar, strojobravar
Nastavnik: Iva Klepec
Ciljevi
Namjena
Naziv
aktivnosti
aktivnosti aktivnosti
1.Organi Podizanje
Upoznavanje s
zirani
opće kulture kulturnim,
grupni
sticanjem
povijesnim
poludnev novih
ostavštinama
ni i
spoznaja sa
našeg društva;
jednodne područja
praćenje
vni izleti kulture,sporta aktualnih
razredno te struke
događaja;
g odjela
prakticiranje
sportske
rekreacije;
upoznavanje s
mogućnostima
koje pruža
velika gradska
sredina
2.matural
Razvijanje
Programirano i
Nositelji
aktivnosti
Razrednik te
profesori
razrednog vijeća
Način realizacije
aktivnosti
Posjeti muzejima,
izložbama,
kazališnim i kino
predstavama u
Zagrebu i drugdje;
plivanje na
gradskom bazenu
(Zagreb,
Koprivnica)
Vremenik
aktivnosti
Studeni
Veljača
Ožujak
(2013.)
Putnička agencija,
Aranžman putničke
Lipanj
99
Troškovnik
aktivnosti
Prema
dogovoru s
učenicima,
roditeljima i
agencijama
Način vrednovanja
aktivnosti
Izlaganja usmena i
pismena,razgovor,komu
nikacija,druženje i
suradnja s drugim
razrednim odjelima
Dojmovi i razgovor o
no
pozitivnih
putovanje osobina
ličnosti
učenika,proši
rivanje
znanja s
područja
kulture
aktivno
provođenje
vremena u
novom
okruženju
3.fakultat
ivna
nastava
TZK
Dodatni rad s
Prof. tjel. i
nadarenim
zdravstv. kulture i
učenicima,
vanjski suradnici
unapređenje
specifičnih
motoričkih
sposobnosti i
znanja učenika,
priprema
učenika za
školska
natjecanja
100
Utjecaj na
razvijanje
specifične
motorike,
pozitivnih
osobina
ličnosti,
razvijanje
sportske
discipline,
sportskog
načina života
te sportskog
duha
razrednik,
profesori
agencije u trajanju
od 4 do 5 danaHRV
Nastava će se
provoditi u okviru
2 školska sata
tjedno i 7o sati
godišnje
prilagođeno i
uklopljeno u
postojeći raspored
sati učenika u školi
i u prostoru
sportske dvorane
škole
srpanj
posjetima raznim
kulturnim
znamenitostima te
praćenje i analiziranje
međusobnih odnosa
učenika
2 x tj.
70 sati god.
Redovito praćenje i
ocjenjivanje učenika
tokom nastave te
zaključna ocjena na
kraju nastavne godine
Razred: 2.f
Nastavnik: Vesna Mrinjek
Naziv
Ciljevi aktivnosti
aktivnosti
Poludnevni
izlet u Zagreb
(muzej,
kazalište ili
kino
predstava)
Poludnevni
izlet u
Varaždin
(razgled
grada,
groblja,
kazališna
predstava)
Maturalno
putovanje
Proširiti znanja iz
opće kulture.
Proširiti znanja iz
opće kulture te
povezati teoretska
znanja iz nastave
hrvatskog jezika,
povijesti i geografije
s konkretnim
primjerima u praksi.
Namjena
aktivnosti
Nositelji
aktivnosti
Način realizacije Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
Razvijanje
interesa
učenika za
kulturne i
druge
izvannastavne
sadržaje,
planiranje i
organizacija
slobodnog
vremena.
Razrednice 2.f
i 2.g razreda
Poludnevni izlet
Studeni/prosinac Troškovi
prijevoza,
osiguranja,
organizacije,
pratitelja,
ulaznica –
prema
najpovoljnijoj
ponudi
agencije.
Način
vrednovanja
aktivnosti
Učenička
izlaganja,
izrada
plakata,
referata, PP
prezentacija.
Ožujak
''
''
Proširiti znanja iz
opće kulture.
Troškovnik
aktivnosti
''
Razrednice/i
2.f i ? razreda.
101
Višednevni (56) stručni izlet
Lipanj
''
''
''
''
Razredi: 3.a i 3.b
Nastavnici: Dubravka Borko, Tihomir Lovrić
Razredi: 3.a i 3.b
Nastavnici: Dubravka Borko i Tihomir Lovrić
Naziv
aktivnosti
Maturalno
putovanje
učenika
102
Ciljevi aktivnosti
Posjet važnim
povijesnim,
kulturnim….
sadržajima i lokacijama
na planiranoj destinaciji.
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Upoznavanje sa
novim
kulturama,
načinom
života….
Povezivanje sa
naučenim
sadržajima iz
geografije,
povijesti,
likovne/glazbene
umjetnosti…..
Razrednici
3.a i 3. b i
nastavnici u
pratnji.
Način
realizacije
aktivnosti
Maturalno
putovanje
učenika
Vremenik
aktivnosti
Krajem lipnja
ili krajem
kolovoza
2013. Godine
– ovisno o
dogovoru i
ponudi
agencije.
Troškovnik
aktivnosti
Troškovi
predviđenog
putovanja
(ovisno o
izabranom
odredištu i
planiranim
dodatnim
izletima).
cca 3000-4500
kn.
Način
vrednovanja
aktivnosti
Izrada učeničkih
plakata, PP
prezentacija,
učenička
izlaganja,
seminarski radovi.
Razred: 3.c, 3.d
Nastavnik: Ivan Kuharec, Željko Šimunek
Naziv
Ciljevi aktivnosti
Namjena
aktivnosti
aktivnosti
Poludnevni
izlet u Zagreb,
posjet
kazalištu,
muzeju ili
kino predstavi
Poludnevni
izlet u Zagreb,
posjet
klizalištu i
kazalištu
Stručna
ekskurzijaposjet
proljetnom
Zagrebačkom
velesajmuBIAM
Nositelji
aktivnosti
Način
realizacije
aktivnosti
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Studeni 2012
Poticati interes i
zanimanje prema
kazalištu, muzeju,
izložbama i
sajmovima,
povezivanje teorije i
prakse, proširenje
opće kulture i
kulture ponašanja
Upoznavanje s
aktualnim
kulturnim,
stručnim i
sportskim
zbivanjima
Veljača 2013
Razrednici:
Ivan Kuharec i
Željko
Šimunek
Rezervacija
karata,
organizacija
prijevoza
Travanj 2013
103
Troškove
plaćaju
roditelji prema
cijeni
najpovoljnije
ponude
Razgovor o
funkcioniranju
razrednog
odjela izvan
škole,
međusobno
druženje,
poznanstva i
prijateljstva
učenika
Razred: 3.f , 2. razredi i 1. razredi
Nastavnik: Nikolina Deak-Mucko
Naziv
Ciljevi aktivnosti
aktivnosti
Planiranje i
organiziranje
slobodnog
vremena
razrednog
odjela
Proširiti i podići
znanje učenika iz
opće kulture
Namjena
aktivnosti
Nositelji
aktivnosti
Način realizacije Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Povećati
interes učenika
za kulturne i
druge izvan
nastavne
sadržaje,
pomoći im u
planiranju i
organizaciji
slobodnog
vremena
Razrednica i
pratitelji
Organiziranje
poludnevnih
izleta – posjete
muzejima,
kazališnim
predstavama,
galerijama i sl. u
Zagrebu,
Varaždinu i
Krapini
Listopad,
ožujak, travanj
Prema
najpovoljnijoj
ponudi
putničkih
agencija i
mogućnosti
roditelja
Posjet
grkokatoličkoj
crkvi, zajednici
Jehovinih
svjedoka u
Križevcima
Svibanj
Posjet džamiji u
Zagrebu
104
Način
vrednovanja
aktivnosti
Izrada
učeničkih
plakata, PP
prezentacija,
referata,
razgovor
Razred: 3.g
Nastavnik: Jelena Matijević Vuković
Naziv
Ciljevi aktivnosti
aktivnosti
Namjena
aktivnosti
Nositelji
aktivnosti
Način realizacije Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Razrednica i
pratitelji
Organiziranje
poludnevnih
izleta – posjete
muzejima,
kazališnim
predstavama,
galerijama i sl. u
Zagrebu,
Varaždinu
Listopad,
ožujak, travanj
Prema
najpovoljnijoj
ponudi
putničkih
agencija i
mogućnosti
roditelja
2. Aranžman
putničke
agencije u
trajanju do 8
dana
(inozemstvo)
2. Kraj lipnja ili
početak srpnja
1.Planiranje i
organiziranje
slobodnog
vremena
razrednog
odjela
Proširiti i podići
znanje učenika iz
opće kulture
Povećati
interes učenika
za kulturne i
druge izvan
nastavne
sadržaje,
pomoći im u
planiranju i
organizaciji
slobodnog
vremena
2. Maturalno
putovanje
2. Stjecanje
samopouzdanja,
osjećaja
samostalnosti i
međusobnog
uvažavanja te
druženja učenika na
putovanju i odredištu
2. Pripremiti
učenike na
korisno,
programirano i
aktivno
provođenje
slobodnog
vremena u
novom
okruženju
105
Način
vrednovanja
aktivnosti
Izrada
učeničkih
plakata, PP
prezentacija,
referata,
razgovor
2.Sređivanje
dojmova s
višednevnog
putovanja
izradom
plakata,
referata i
razgovorom
3.Jednodnevna
terenska
nastava u
Zvečevo
106
3. Potvrditi i povezati
teoretska znanja iz
stručnih predmeta s
konkretnim
primjerima u praksi
3. Znati
povezati
teoretska
znanja s
praksom
3. Nastavnici
stručnih
predmeta i
razrednica
3. Jednodnevna
stručna
ekskurzija
3. Travanj
3. Učenička
izlaganja,
izrada
referata, PP
prezentacija
i provjera
stečenog
znanja na
satovima
struke
Razredi: 4.a i 4.b
Nastavnici: Anica Hrlec, Ljiljana Švec i Sanja Lugarić
Naziv
aktivnosti
Jednodnevni
stručni izlet u
Sloveniju
(Krško) i
Krapinu
Ciljevi aktivnosti
Upoznati se sa radom i
sigurnošću rada NE
Krško, razumjeti procese
nuklearne fizije te
ekološke učinke rada NE
na okoliš.
Filmom i eksponatima u
muzeju neandertalca u
Krapini usvojiti i
razumjetievoluciju
čovjeka kao i čitavog
živog svijeta
Namjena
aktivnosti
Upoznavanje sa
nastavnim
sadržajima iz
fizike i biologije
na interesantan
način
Nositelj
aktivnosti
Način
realizacije
aktivnosti
Nastavnici
Jednodnevni
fizike,
stručni izlet
biologije i
razrednica
4.a razreda.
107
Vremenik
aktivnosti
Veljača 2013.
Troškovnik
aktivnosti
Ulaznica u
muzej u
Krapini
prijevoz,
stručno
vodstvo,
troškovi
pratitelja,
nastavnika u
pratnji, paket
osiguranja:
cca 200 -250
kn
Način
vrednovanja
aktivnosti
Izrada učeničkih
plakata, PP
prezentacija,
učenička
izlaganja, provjera
stečenih znanja i
vještina na
satovima fizike i
biologije.
Razredi: 4.a i 4.b
Nastavnici: Ljiljana Švec i Sanja Lugarić
Naziv
aktivnosti
Ciljevi aktivnosti
Poludnevni
stručni izlet u
Zagreb
Posjetiti izložbu i
prisustvovati kazališnoj
predstavi.
108
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Upoznati se s
aktualnom
izložbom i
razvijati kulturu
posjećivanja
kazališta.
Razrednice
4.a i 4.b
razreda.
Način
realizacije
aktivnosti
Stručni izlet
Vremenik
aktivnosti
Prosinac
2012.
Troškovnik
aktivnosti
Ulaznice za
muzej i
kazališnu
predstavu,
troškovi
prijevoza,
osiguranja i
stručne
pratnje cca
150 kn.
Način
vrednovanja
aktivnosti
Izrada plakata, PP
prezentacija,
novinarskih
članaka.
Razredi: 4.a i 4.b
Nastavnici: Ljiljana Švec , Sanja Lugarić
Naziv
aktivnosti
Dvodnevni
izlet u
Sarajevo
/Budimpešta /
Beč
Ciljevi aktivnosti
Razgledavaje grada,
upoznavanje sa kulturno
povijesnim
znamenitostima grada,
posjet muzejima,
galerijama prema
programu.
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Usvajanje
gradiva
povezanog sa sa
nastavnim
sadržajima iz
geografije,
povijest, likovne
umjetnosti i dr.
Razrednice
4.a i 4.b
razreda.
109
Način
realizacije
aktivnosti
Terenska
nastava
Vremenik
aktivnosti
Proljetni
praznici
Troškovnik
aktivnosti
Polupansion,
troškovi
pratitelja,
prijevoza,
organizacije i
nastavnika u
pratnji, prateće
ulaznice za
muzeje, prirodne
atraktivnosti..
cca 600 – 700
kn..
Način
vrednovanja
aktivnosti
Izrada učeničkih
plakata, PP
prezentacija,
učenička
izlaganja, provjera
stečenih znanja i
vještina
Razredi: 4.a i 4.b
Nastavnici: Ljiljana Švec i Sanja Lugarić
Naziv
aktivnosti
Ciljevi aktivnosti
Stručni izlet u Razgledavaje grada,
upoznavanje sa kulturno
Vukovar i
povijesnim
Ilok
znamenitostima grada,
odavanje počasti žrtvama
Domovinskog rata,
posjetiti mjesta ratnih
stradanja.
Upoznati prirodnogeografska obilježja te
društveno-gospodarske
karakteristike
Vukovarsko-srijemske
županije te gradova
Vukovara i Iloka,
posjet muzejima prema
programu.
110
Namjena
aktivnosti
Usvojiti i
proširiti znanja
povijesti i
geografije.
Nositelj
aktivnosti
Razrednice
4.a i 4.b
razreda.
Način
realizacije
aktivnosti
Stručni izlet
Vremenik
aktivnosti
Prosinac
2012.
Troškovnik
aktivnosti
Ulaznice za
muzej i
kazališnu
predstavu,
troškovi
prijevoza,
osiguranja i
stručne
pratnje cca
150 kn.
Način
vrednovanja
aktivnosti
Izrada plakata, PP
prezentacija,
novinarskih
članaka.
Razred: 4.g
Nastavnik: Nada Poturiček, prof.
Naziv aktivnosti
Ciljevi
aktivnosti
Namjena aktivnosti
Nositelji
aktivnosti
Način
realizacije
aktivnosti
Vremenik
aktivnosti
Profesionalno usmjeravanje
Izbor
zanimanja i
studija
Učenicima koji su
neodlučni u izboru
HZZ –
Područna
služba
Zagreb
Testiranje u
Zavodu
razgovor s
psihologom
organizacija u
svibnju 2012.
17. 9.
2012.
Samovrjednovanje – Kakav sam
učenik? Kako možemo postati
uspješniji?
Stjecanje
vještina učenja
za trajno
pamćenje
Svim učenicima u
RO
Razrednik
Grupni i
indvidualni
radionički rad
u šk. i knjižnici
Tijekom
godine
na
satovima
SRO-a
Individualni savjetodavni razgovori Rješavanje
s učenicima
problema
Svim učenicima u
potrebi
Razrednik,
pedagog
Individualni ili
skupni
razgovori
Tijekom
godine,
prema
potrebi
Zdravlje
Održavanje
duhovnoga i
tjelesnoga
zdravlja
Svim učenicima
Razrednik,
vanjski
suradnici,
obiteljski
liječnici
Razrednik,
Razgovori,
diskusije,
predavanje,
čitanje stručne
literature
1 sat SROa
mjesečno
Humanitarni rad
Razvijanje
Svim učenicima
Škola
Konkretan rad
Uz
111
Trošk
ovnik
aktiv
nosti
Rodit
elji
-
-
Način
vrjednovanj
a aktivnosti
Usmena
ocjena
učenika
Anketasamovrjedn
ovanje,
ocjenjivanje
nastavnika
Ocjena rada
razrednika
Razgovori,
diskusije o
predavanji
ma
Rodit
senzibiliteta
(empatije) za
ugrožene
Obilježavanje znamenitih
obljetnica (škole, grada, države …)
112
Upoznavanje
identiteta
zajednice,
jačanje
osjećaja za
nacionalne
vrijednosti,
upoznavanje
znanstvenih i
kulturnih
vrijednosti
lokalne
zajednice,
domovine i
svijeta,
Razvijanje
socijalnih
vještina
u zajednici
Svim učenicima
Razrednik,
škola,
knjižnica,
kulturne
institucije
Predavanja,
projekti,
čitanje
literature
blagdane
(Božić,
Uskrs) i
prema
prijedlozi
ma uč.
prema
Kalendaru
važnih
obljetnica
elji
Razgovori
Škola
i
lokal
ne
kultu
rne
instit
ucije
Diskusije,
samoocjenji
vanje,
plakati,
pisani osvrti
9. Terenska nastava
Nastavni program: Izleti, terenska nastava
Razred: 4.G
Nastavnik: Nada Poturiček, prof.
Naziv aktivnosti
Ciljevi aktivnosti
Posjet Vukovaru
Posjet Varaždinu
Posjet Sarajevu
Namjena
aktivnosti
Nositelji
aktivnosti
Način realizacije
aktivnosti
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Povijest
Domovinskoga
rata, razvijanje
empatije za
stradalnike,
osvješćivanje
vrijednosti mira
Svim čenicima
4. r.
Profesori
povijesti,
geografije i
razrednici 4.r.
Cjelodnevni izlet
uz stručne vodiče
i prethodne
dogovore
Listopad
2012.
Roditelji
Proširivanje
znanja o baroku u
umjetnosti i
književnosti
Svim uč. 4.G
Razrednik
Poludnevni izlet
Rujan 2012. Roditelji
Stjecanje novih i
proširivanje
znanja iz
povijesti, kulture,
geografije,
književnosti,
interkulturalnost i
prihvaćanje
različitosti
Način
vrjednovanja
aktivnosti
Diskusija,
plakati,
pisani osvrti
Plakati,
prikazi i
osvrti
učenika
Svim uč. 4.g
Razrednik i
putnička
agencija
113
Terenska nastava,
dvodnevna
Travanj
2013.
Roditelji
Ankete,
Diskusija,
Ocjenjivanje
pisanih
uradaka na
zadane teme
Nastavni program: Ekonomija, trgovina i poslovna administracija / Terenska nastava
Razred: 2.f
Nastavnik: Vesna Mrinjek
Naziv
Ciljevi aktivnosti
Namjena
Nositelji
Način realizacije Vremenik
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
aktivnosti
Jednodnevna
terenska
nastava
(u jednu od
navedenih
tvornica –
Koestlin,
Vindija,
Zvečevo)
114
Potvrditi i povezati
teoretska znanja iz
stručnih predmeta
(nabavno poslovanje,
poznavanje robe,
prodajno poslovanje,
prodajna
komunikacija,
osnove marketinga,
prezentacijske
vještine) s
konkretnim
primjerima u praksi.
Znati povezati
teoretska
znanja s
praktičnim.
Nastavnici
naprijed
navedenih
stručnih
predmeta.
Razrednice 1.f
i 2.f razreda.
Jednodnevna
stručna
ekskurzija
Listopad
Troškovnik
aktivnosti
Način
vrednovanja
aktivnosti
Prema
najpovoljnijoj
ponudi
agencije
Učenička
izlaganja,
izrada
referata, PP
prezentacija,
provjera
stečenih
znanja na
već
spomenutim
satovima
struke.
Naziv programa: Terenska nastava
Razredi: 2.a i 2.b
Nastavnici: Helena Pilipović Crnković; Anica Hrlec
Naziv
aktivnosti
Dvodnevna
terenska
nastava
(Vražji
prolaz, Zeleni
vir, Pula,
Rijeka)
Ciljevi aktivnosti
Proučavanje fizikalnih
parametara vode potoka
Curka, te proučavanje
makrozoobentosa istog,
proučavanje geografskih
obilježja Vražjeg prolaza
i Zelenog vira, te
Delnica, Rijeke i Pule.
Provođenje nastave TZK
kroz hodanje,
planinarenje i plivanje.
Upoznavanje sa
astronomijom noćnog
neba. Upoznavanje
biljnog i životinjskog
svijeta podmorja.
Upoznati se sa poviješću
nastanka računala.
Namjena
aktivnosti
Nositelj
aktivnosti
Upoznavanje sa
nastavnim
sadržajima iz
fizike, biologije,
kemije,
geografije,
informatike,
TZK-a.
Nastavnici
fizike,
kemije,
biologije,
geografije,
informatike
i TZK-a.
Razrednice
2.a i 2.b
razreda.
115
Način
realizacije
aktivnosti
Terenska
nastava
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Polupansion u
Delnicama,
Petak, subota troškovi
krajem travnja pratitelja,
ili početkom
prijevoza,
svibnja 2013. organizacije i
ovisno o
nastavnika u
mogućnostima pratnji, prateće
smještaja u
ulaznice za
Delnicama.
muzeje, prirodne
atraktivnosti i
Astronomski
centar u Rijeci,
te Akvarij u Puli
cca 600 – 700
kn. Dio troškova
terenske nastave
snosi škola.
Način
vrednovanja
aktivnosti
Izrada učeničkih
plakata, PP
prezentacija,
učenička
izlaganja, provjera
stečenih znanja i
vještina na
satovima fizike,
kemije, biologije,
geografije i
informatike.
Nastavni program: Terenska nastava kemije
Razred: 2. a i 2. b
Nastavnik: Tihomir Lovrić
Naziv
Ciljevi aktivnosti
aktivnosti
Terenska
nastava kemije
116
Izvršiti kemijsku i
fizikalnu analizu
vode potoka
Curka u Gorskom
Kotaru. Izvršiti
fizikalnu i
kemijsku analizu
tla i zraka u
okolini potoka.
Prikazati rezultate
tablično i u obliku
referata.
Usporediti
rezultate s
mjerenjima
prijašnjih godina.
Namjena
aktivnosti
Razvijati
svijest o
potrebi
očuvanja
čistoće vode,
tla i zraka.
Upoznati
načine
terenskog
istraživanja.
Naučiti
koristiti se
terenskim
priborom za
kemijsku i
fizikalnu
analizu.
Nositelji
aktivnosti
Način
realizacije
aktivnosti
Nastavnik
Dvodnevna
kemije,
ekskurzija s
učenici drugog uputama za
razreda opće
izvođenje
gimnazije
terenskog rada.
Vremenik
aktivnosti
Troškovnik
aktivnosti
Svibanj 2013.
600-700 kn po
Točan datum će učeniku
se znati
početkom 2.
polugodišta.
Način
vrednovanja
aktivnosti
Ocjenjuje se
praktični rad
učenika na terenu
i referat o
načinjenim
analizama.
10. Plan kulturnih i javnih aktivnosti škole
SADRŽAJ
Obilježavanje Evropskog
dana stranih jezika
prigodnim plakatima i
aktivnostima unutar
razreda
Svjetski dan kruha
Mjesec hrvatske knjige,
predavanje Srećka Listeša
o komunikaciji s novim
medijima
Književni susret sa
spisateljicom Ivanom
Simić Bodrožić
Dan sjećanja na Vukovarprigodni sadržaji
Božić- prigodni sadržaji,
humanitarne akcije
Dan sjećanja na žrtve
holokausta
VRIJEME
26. rujna 2012.
NOSITELJ AKTIVNOSTI
Nastavnici članovi stručnog vijeća
stranih jezika
15. listopada 2010.
15. listopada – 15.
studenoga 2010.
Deak Nikolina Mucko
Dubravka Bešan, Domagoj Kliček,
Nada Poturiček, Helena Crnković
Pilipović, Igor Jelen
Listopad ili strudeni
Igor Jelen, Dubravka Bešan
18.11.2012.
Silvija Križan, Stjepan Radić
25. prosinca 2012.
Nikolina Deak Mucko, Ljiljana
Švec
Ljiljana Švec, Nikolina Deak
Mucko, Silvija Križan, Stjepan
Radić
Predmetni nastavnici i nastavnici
praktične nastave
27. siječnja 2013.
Dan škole – Dan otvorenih 30. travnja 2013.
vrata – predstavljanje
nastavnih projekta
Dan maturanata
18. svibnja 2013.
Izdavanje školskog lista
Koraci
Lipanj, 2013.
50. obljetnica škole
Prosinac, 2012.,
travanj, 2013.
117
Učenici i razrednici završnih
razreda
Dubravka Bešan, Igor Jelen,
učenici – članovi novinarske
skupine
Svi nastavnici i stručni suradnici
11. Projekti škole
SADRŽAJ
50. obljetnica škole
Obilježavanje 50.
obljetnice škole uz
prigodni program i
predstavljanje
monografije
Projekt „Naš jezik – to
smo mi“
Analiza javnih naziva,
natpisa i napisa u gradu
Vrbovcu.
Učenje u školskoj
knjižnici
Upoznavanje izvora
znanja, stjecanje vještina
pretraživanja i odabira
relevantne građe,
litararnog čitanja,
informacijskog čitanja,
pisanja određenih vrsta
uradaka
Čitateljski domjenci
Učenici slobodno biraju
građu za čitanje, čitaju ili
predstavljaju drugima
ono što ih je oduševilo,
uznemirilo, šokiralo,
rastužilo, nasmijalo
Dan škole - Dan otvorenih
vrata i 50. obljetnica škole
Prikaz pojedinih
nastavnih općeobrazovnih
područja i pojedinih
strukovnih područja
putem tematskih
projekata povezujući
pojedina nastavna
područja i discipline
118
VRIJEME
Prosinac 2012.
NOSITELJ AKTIVNOSTI
Svi nastavnici i stručni suradnici
Od početka 2.
polugodišta do sredine
ožujka
Nada Poturiček
Prema dogovoru s
učenicima
Nada Poturiček, Igor Jelen
Svaki drugi
ponedjeljak nakon
popodnevne nastave
Nada Poturiček, Dubravka Bešan,
Igor Jelen
Krajem travnja 2013.
Svi nastavnici i stručni suradnici
12. Socijalna i zdravstvena zaštita
Područje rada
Svrha aktivnosti
Korisnici
Aktivnosti
Nositelji
Rad s
učenicima,
suradnja sa
stručnjacima iz
područja
reproduktivnog
zdravlja
Pravovremeno
informiranje
učenika o
njihovom
reproduktivnom
zdravlju
Učenici
Predavanja i
radionice s temama
za učenike:
-spolnost
-spolno prenosive
bolesti
-ljudsko dostojanstvo
-obitelj i brak
Na roditeljskim
sastancima
informirati, educirati
i savjetovati roditelje
obradom relevantnih
tema
Dr. ginekolog
Stručni
suradnikpedagog
Upoznavanje
socijalnih prilika
učenika i pomoć pri
ostvarivanju
socijalno zaštitnih
potreba učenika
Praćenje napretka
učenika te
učenicima s
teškočama u učenju
dogovoriti besplatne
instrukcije (student
volonteri)
Identifikacija
učenika lošeg
socijalnog statusa te
financiranje istih pri
odlasku na stručna
putovanja, izlete i
ekskurzije.
Pomoć u nabavci
besplatnih udžbenika
učenicima koji
potječu iz obitelji s
osmero i više djece.
Organizacija
sistematskih
pregleda za učenike i
organizacija
cijepljenja
Praćenje
psihofizičkih
sposobnosti učenika
i preporuka
“rizičnim”učenicima
savjetovanje s
liječnikom školske
medicine
Stručni tim,
razrednik
CZSS
Policijska
uprava
Roditelji
Rad s
učenicima,
suradnja s
roditeljima,
zdravstvenim
socijalnim i
drugim
institucijama
Pomoći
učenicima u
ostvarivanju
zdravstvene i
socijalne zaštite
Učenici
Ujednačavanje
životnih šansi te
poticanje
društvene
solidarnosti
Učenici
Prevladavanje
socijalnih razlika
učenika i
ublažavanje
socijalne
nejednakosti
Učenici
Identifikacija
bolesti
Učenici
Učenici
Razrednik,
stručni
suradnikpedagog
Udruga mladih
Stručni tim
Razrednici
Ravnatelj
Pedagog u
suradnji s
uredom za
društvenu
djelatnost
Ravnatelj,
pedagog,
liječnici
školske
medicine
Školska
medicina
Savjetovalište
za mlade
Stručni tim
Vrednovanje
aktivnosti
Anketa
zadovoljstvo
učenika s
načinom
prezentacije i
sadržajem
Odaziv roditelja
i zainteresiranost
za individualni
razgovor s
razrednikom ili
stručnim
suradnikom
Postignut uspjeh
učenika koji su
bili upućeni na
instrukcije
13. Školski preventivni program
Naziv
programa
ESPO
(Edukativna
skupina
prevencije
ovisnosti
- pušenje
- alkohol
- droge)
Područje
djelovanja
Rad s
učenicima
Suradnja s
roditeljima
Suradnja sa
zdravstvenim,
socijalnim i
dr. državnim
ustanovama
Svrha programa
Kvalitetna zaštita
mladih
Oblici
aktivnosti
informiranje
učenika o
štetnosti
pušenja,
konzumiranja
alkohola i droga
Usvajanje znanja o
štetnim utjecajima
droge na tjelesno,
društveno i
socijalno zdravlje
anketiranje
učenika o
njihovim
navikama i
provođenju
slobodnog
vremena+obrada
i prezentacija
rezultata
Smanjiti interes
mladih za
eksperimentiranjem
i uzimanjem
sredstava ovisnosti
Pravovremeno
otkrivanje
problema
zloupotrebe,
sprečavanje
nastanka ovisnosti,
pravovremena
pomoć “rizičnoj”
djeci
Gosti - liječeni
ovisnici iz
zajednice
Cenacolo,
Vrbovec
Senzibilizacija
roditelja učenika
oko problema
ovisnosti
probuditi interes
mladih za
afirmacijom
zdravih stilova
života i osposobiti
ih da se znaju nositi
i pravilno postupati
u rizičnim
situacijama
uspostavljanje
suradnje s
Državnim
inspektoratom
RH, te po
potrebi zatražiti
inspekcijski
nadzor prodajnih
mjesta i
ugostiteljskih
objekata vezanih
za prodaju
alkoholnih pića i
duhanskih
proizvoda
maloljetnim
Nositelj
aktivnosti
voditelj
savjetovališta
za zaštitu
zdravlja
školske djece
i mladih
(Zavoda za
javno
zdravstvo)
članovi
ESPO grupe,
stručni
suradnikpedagog
(voditelj
školskog
preventivnog
programa
pedagog i čl.
ESPO grupe
Liječeni
ovisnici iz
zajednice
Conacolo,
Vrbovec
Pedagog i
čl.grupe
Vrijeme
ralizacije
listopad
djelatnici
Državnog
inspektorata
RH u
Vrbovcu i
Policijska
uprava
Rujan - lipanj
Studeni
Prosinac
Prema
njihovim
mogućnostima
120
rad s
nastavnicima
Razvoj
kompetitivnih
snaga za rad s
učenicima
Edukacija
osobama
Pomoć
razrednicima
početnicima u
vođenju
razrednog
odjela i
kreiranje
sadržaja rada s
učenicima
Pedagog
razrednici
Edukacija
nastavnika na
temu ovisnosti te
nasilja među
mladima
14. Rad stručnih i upravnih tijela škole
14.1. Stručna tijela
Nastavničko vijeće
Nastavničko vijeće u svom djelovanju i programu rada raspravlja i odlučuje o svim pitanjima u odgojno
obrazovnom procesu od kojih su najvažnija:
- organizacija rada u šk. god. 2012./2013.
- zaduženja u redovitoj, dodatnoj, dopunskoj, izbornoj i fakultativnoj nastavi
- zaduženja u radu grupa izvannastavnih aktivnosti
- organizacija rada stručnih vijeća na nivou škole i imenovanje voditelja stručnih vijeća
- usvajanje programa rada rezrednika, programa kulturne i javne djelatnosti škole te programa
stručnih ekskurzija (školski kurikulum)
- predlaganje nagrada i pohvala učenicima
- provođenje postupka i izricanje pedagoških mjera u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju
u osnovnoj i srednjoj školi i njegovim Izmjenama.
- briga o uspješnom ostvarivanju zadaća odgoja i obrazovanja
- imenovanje povjerenstava za upise u 1. razrede
- cjelovita analiza ostvarivanja godišnjeg plana i programa
- utvrđivanje razlikovnih i dopunskih ispita za učenike te imenovaje članova povjerenstava na
ispitima i rokove njihova polaganja
- analiza rezultata provedbe Državne mature i provođenje postupka vrednovanja i
samovrednovanja rada škole u cjelini
- analiza rezultata rada na kraju obrazovnih razdoblja (polugodišta)
- analiza odgojnog djelovanja škole
- analiza problema praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika
121
Razredno vijeće
Razredno vijeće čine svi nastavnici koji izvode nastavu u razrednom odjelu. Sjednice razrednog saziva i
predsjeda im razrednik. U djelokrugu razrednog vijeća su slijedeća pitanja:
- briga o odgoju i obrazovanju učenika u razrednom odjelu
- briga o izvršavanju nastavnog plana i programa
- razmatranje općeg uspjeha učenika
- predlaganje pohvala učenicima
- predlaganje i izricanje pedagoških mjera
- suradnja s roditeljima
Stručno vijeće
Stručno vijeće je stručno tijelo koje se brine za uspješno izvođenje nastave prema nastavnom planu i
programu pojedinih predmeta ili grupa srodnih predmeta. Stručno vijeće čine nastavnici pojedinog
predmeta ili grupe srodnih predmeta.
Društvena skupina predmeta
Ljiljana Švec –filozofija, logika, politika i gospodarstvo,etika
Bruno Sučić - psihologija
Nikolina Deak Mucko - vjeronauk
Renato Happ – glazbena umjetnost
Ivančica Komerički – likovna umjetnost - VODITELJ
Silvija Križan - povijest
Jelena Matijević Vuković – geografija
Stjepan Radić – povijest, geografija
Hrvatski jezik
Željko Stipić
Nada Poturiček
Helena Crnković Pilipović
Domagoj Kliček
Igor Jelen – VODITELJ
Dubravka Bešan
Matematika, informatika
Mato BaržićJadranka Baržić
Đuro Leščić - VODITELJ
Dubravka Borko
Kemija, biologija, fizika
Sanja Lugarić
Tihomir Lovrić – VODITELJ
Anica Hrlec –
Tjelesna i zdravstvena kultura
Slavko Fukat - VODITELJ
Iva Klepec
Bruno Čukulin
Ekonomska skupina predmeta
Alica Gereci
Vesna Mrinjek
122
Veronika Sorić – VODITELJ
Mario Badenić
Prehrambena i ugostiteljska skupina predmeta
Silvija Gašpar – prehrambena i ugostiteljska skupina
Marijana Pavlek – prehrambena i ugostiteljska skupina
Ljubica Butković– prehrambena i ugostiteljska skupina - VODITELJ
Zdravko Benedik – strukovni učitelj praktične nastave
Mladen Lusavec– strukovni učitelj praktične nastave
Strani i klasični jezici
Anica Fintić– engleski jezik - VODITELJ
Irena Habeš Koprić – engleski jezik
Iva Habeš Lončarić – engleski jezikLidija Kos – njemački jezik, engleski jezik
Branka Beltram – njemački jezik (zamjena za Moniku Kelčec)
Ivana Marijanović – njemački jezik
Katarina Kukolja- latnski i francuski jezik
Strojarska skupina predmeta
Dragica Tičinović Pejaković
Ivan Kuharec
Željko Šimunek - VODITELJ
Ivan Hrabrić
Stjepan Žunić – strukovni učitelj praktične nastave
Marijan Gaščić– strukovni učitelj praktične nastave
14.2. Upravna tijela
Plan rada ravnatelja
Ravnatelj djeluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugim
Zakonima i aktima, rukovodi cjelokupnim odgojno-obrazovnim procesom i radom škole, inicira i
priprema odluke te prati njihovo provođenje.
Područje rada ravnatelja:
- Organizacijsko-upravni poslovi
- Materijalno-financijski poslovi
- Pedagoško-instruktivni poslovi
- Rad s učenicima
- Suradnja s roditeljima
- Kontakt i suradnja s predstavnicima vlasti (Grad, Županija, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta)
- Suradnja s pedagoško-stručnim institucijama i kulturno prosvjetnim društvima
- Suradnja s Udrugom obrtnika
- Suradnja s vjerskim institucijama
- Rad na stručnom usavršavanju
- Plan redoslijeda poslova tijekom školske godine
- Planiranje i programiranje rada škole
- Priprema sjednica Nastavničkog vijeća
- Prijem novih djelatnika
123
-
-
Izrada rješenja o zaduženju nastavnika
Priprema za sjednice Školskog odbora
Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole
Rad u stručnim organima (Nastavničko vijeće, razredna vijeća, stručni skupovi)
Praćenje pedagoške dokumentacije i administrativnih poslova nastavnika
Praćenje i uvid u materijalno-financijsko poslovanje
Praćenje organizacije rada u školskoj strojarskoj radionici u praktikumu kuharstva
Praćenje rada školske sportske dvorane
Uvid u ispravnost i funkcioniranje školske kotlovnice
Rad na osiguranju sredstava za sanaciju prostora ispred školske zgrade i športske dvorane
te košarkaškog igrališta
Kontinuirano praćenje ispravnosti nastavnih pomagala
Praćenje kontakata s roditeljima (roditeljski sastanci)
Praćenje primjene Pravilnka o ocjenjivanju učenika
Praćenje realizacije Godišnjeg plana i programa rada Škole
Organizacija aktivnosti u vrijeme zimskog odmora učenika
Rad na dopunama organizacije rada u II. polugodištu
Pripreme za proslavu Dana škole
Upoznavanje učenika završnih razreda osnovnih škola s upisom u Srednju školu Vrbovec (obilazak
osnovnih škola na našem području)
Priprema i praćenje poslova na završnim ispitima i maturama
Pripreme i provođenje upisa u 1. razred
Administrativni poslovi (razredne knjige, svjedodžbe, matične knjige)
Priprema završne sjednice Nastavničkog vijeća (prijedlog organizacije rada za sljedeću školsku
godinu)
Izrada izvješća na kraju školske godine
Provođenje postupka vrednovanja i samovrednovanja rada škole i predlaganje mjera za
unaprijeđenje rada
Školski odbor
Školom upravlja školski odbor. Školski odbor imenuje i razrješuje ravnatelja.Daje prethodnu
suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školskoj ustanovi. Donosi Statut i druge opće akte na
prijedlog ravnatelja. Školski odbor donosi Školski kurikulum na prijedlog ravnatelja i Nastavničkog
vijeća. Donosi Godišnji plan i program rada škole i nadzire njegovo izvršavanje.
Donosi financijski plan, polugodišnji i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja. Odlučuje o zahtjevima
radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa. Predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje odluka
vezanih uz osnivačka prava. Daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenje o pitanjima vezanim za rad
i sigurnost u školskoj ustanovi te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o
osnivanju i Statutom.
124
15. Stručni suradnici
15.1. Okvirni godišnji plan i program rada pedagoga
PODRUČJE
AKTIVNOSTI
VRIJEME
(MJESEC)
RADA
1.
NOSIOCI I SURADNICI
planiranje
i
sudjelovanje u izradi godišnjeg IX
Ravnatelj
programiranje
plana i programa rada škole i to u
pedagog
odgojno
dijelu tjednog i godišnjeg fonda sati
nastavnici
obrazovnog rada
redovite nastave
izrada
operativnog
plana
i
programa pedagoga
izrada
plana
rada
učeničkih
program
stručnog
radionica
plan
i
usavršavanja
2.
praćenje
i
vrednovanje
odgojno
odjela
–
obrazovnog procesa
i
ostvarivanja
godišnjeg plana i
programa
analize uspjeha učenika, razrednih XII
i
škole
u
cjelini
na III
polugodištu i kraju školske godine
Izrada
statističkih
Pedagog
nastavnici
V
pokazatelja
škole, matice škole
praćenje
realizacije
programa
pripravničkog stažiranja
praćenje
realizacije
nastavnog
plana i programa
praćenje rada stručnih vijeća
praćenje rada ispitnih komisija
/završni ispiti, popravni i razredni
ispiti/
praćenje
rada
razrednika,
roditeljskih sastanaka
izrada izvješća za Ministarstvo
obrazovanja i športa, Agencije za
odgoj i obrazovanje i Županijski
ured za obrazovanje
praćenje
stručnog
usavršavanja
nastavnika
samoevaluacija
125
2. rad u stručnim
sjednice NV
tijekom cijele ravnatelj
tijelima
stručna vijeća – praćenje rada
god.
nadzor rada ispitnih komisija
voditelji stručnih vijeća
pedagog
nastavnici
3.
Pedagoško
instruktivan rad
rad s nastavnicima početnicima
prisustvovanje
jedanput
ciljem
nastavi
svakom
uvida
nastavnog
nastavniku
u
sata
najmanje
s
organizaciju
(artikulacija)
i
interakciju učenik-nastavnik
praćenje primjene Pravilnika o
praćenju i ocjenjivanju učenika
srednjih škola
pomoć pri kurikularnom planiranju
i programiranju rada nastavnika
4.
Organizacijski
poslovi
Organizacija mature i završnih
ravnatelj
pedagog
ispita (ljetni, jesenski i zimski rok)
Organizacija zamjena za odsutne
knjižnjičar
nastavnike
organizacija popravnih ispita u
ljetnom i jesenskom roku
pomoć pri organizaciji sudjelovanja
učenika
na
natjecanjima
i
smotrama.
sudjelovanje
u
međuopćinskog
organizaciji
i
po
potrebi
Županijskog natjecanja
zdravstvena
zaštita
(organizacija
sistematski
učenika
cijepljenja,
pregled
učenika
I.
razreda)
praćenje rasporeda sati i pomoć pri
otklanjanju eventualnih nedostataka
poslovi oko ostvarivanja prava na
besplatne udžbenike
5. rad s učenicima
identifikacija darovitih učenika i tijekom god.
učenika s teškoćama u razvoju
rad s učenicima koji imaju loše
Pedagog
nastavnici
roditelji
obiteljske prilike
Briga i pomoć učenicima pri
126
polaganju razrednih, dopunskih i
predmetnih ispita
rad s učenicima na identifikaciji
potreba -prevencija, savjetovanje,
podrška
profesionalno
informiranje
i
usmjeravanje
organizacija
malih
grupa
za
učenike s problemima u učenju i
ponašanju
rad
s
učenicima
na
jačanju
pozitivne slike o sebi
stvaranje pretpostavki za razvoj
samoprocjenjivanja učenika
briga
i
pomoć
učenicima
pri
polaganju razrednih i predmetnih
ispita
Poslovi pri upisu u 1. razred +
adaptacija učenika / načini učenja/
upoznavanje
Pravilnicima
učenika
o
s
ocjenjivanju,
pedagoškim mjerama, kućnom redu
Škole i o polaganju mature i
završnog ispita
organizacija stručnih predavanja
učenicima /spolni odgoj, prevencija
ovisnosti – pušenje, alkohol, droga/
planiranje i vođenje ekskurzija
6. rad na programu
Vidjeti program prevencije
prevencije
zlouporabe
sredstava ovisnosti
7.
suradnja
roditeljima
s
stvaranje međusobnog povjerenja
savjetodavni
rad
u
tijekom god.
cilju
cjelokupnog razvoja djeteta
pedagog
roditelji
nastavnici
otvoreni sat za roditelje
alarmiranje roditelja učenika koji
imaju
problema
u
učenju
i
ponašanju
edukacija i informiranje roditelja
127
nazočnost
na
roditeljskim
sastancima
8. Kulturna i javna
djelatnost
Uključivanje
priredaba
i
u
organizaciju tijekom cijele ravnatelj
manifestacija:
Dan godine
pedagog
kruha, Božić, Dan škole. Nazočnost
nastavnici
na javnim priredbama u gradu u
kojima sudjeluju naši učenici.
9.
stručno
usavršavanje
i
ostali poslovi
osobno stručno usavršavanje putem tijekom
stručne
literature,
Županijskom
pedagog
savjetnici
*nazočnosti godine
stručnom
vijeću i
prema stručnjaci srodnih područja
pedagoga, *seminari u organizaciji kalendaru
Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije
dr.
za
odgoj
i
sudjelovanje u radu stručnog skupa obrazovanje
pedagoga
u
organizaciji
Ministarstva prosvjete i sporta
informiranje nastavnika o stručnoj,
pedagoškoj i psihološkoj literaturi
10.
suradnja
s
uspostava suradnje s Ministarstvom tijekom god.
izvanškolskim
prosvjete i športa, Službom za
institucijama
profesionalnu orijentaciju, Centrom
suradnja sa stručnjacima
raznih profila
za socijalnu skrb, s osnovnim
školama iz kojih učenici dolaze, s
drugim
srednjim
školama,
Županijskim uredom za prosvjetu,
kulturu,
informiranje,
tehničku
kulturu,
zdravlja,
šport
s
i
Domom
Zavodom
unapređivanje
za
školstva
/zdravstvena
zaštita
učenika,
sistematski pregledi/
suradnja s udrugom «Cenacolo»
suradnja
sa
izdavačkim
poduzećima
11.
rad
pedagoškoj
dokumentaciji
na
izrada predložaka za pedagošku
dokumentaciju
praćenje razredne dokumentacije
dokumentiranje
realizacije
programa rada pedagoga
128
12.
unapređivanje
osmišljavanje i izrada projekta X
akcijskog istraživanja,
odgojnoobrazovnog
procesa,
XI
izrada upitnika, obrazaca i kreiranje XII
rad
suradnja
i
na
drugog
tiskanog
materijala
za
Savjetnici
ravnatelj
pedagog
nastavnici
učenike, nastavnike i roditelje
razvojnopedagoškim
poslovima
13.
rad
nastavnicima
s
unapređivanje odgojno-obrazovnog tijekom god.
procesa i poticanju primjerenih,
suvremenih
metoda,
oblika
Pedagog
nastavnici
i
sredstava rada
suradnja
pri
izradi
izvedbenih
planova i programa
rad s nastavnicima početnicima
prisustvovanje satovima redovite
nastave s ciljem uvida u interakciju
učenik-nastavnik i komunikacijski
aspekt nastave
suradnja na projektima stvaranje
uvjeta za pozitivno ozračje
pomoć pri organizaciji sudjelovanja
učenika na natjecanjima
promicanje partnerskih odnosa
upućivanje
na
novu
stručno-
pedagošku literaturu
15.2. Godišnji program rada voditelja smjene
1) Sudjelovanje u globalnoj organizaciji rada škole
2) Organiziranje dežurstava nastavnika i učenika prema Pravilniku o kućnom redu
3) Organiziranje hitnih i nenajavljenih zamjena u popodnevnom turnusu
4) Briga o redu u školi i čuvanju prostorija i školske opreme
5) Briga o tome da se primjenjuje Pravilnik o kućnom redu
6) Sudjelovanje u pripremi sjednica Nastavničkog vijeća
129
7) Sudjelovanje pri organizaciji natjecanja i smotri učenika, priredbi i ostalih manifestacija što se
održavaju u školi
8) Suradnja s roditeljima
9) Rad na stručnom usavršavanju
10) Obavljanje drugih poslova koje mu povjeri ravnatelj, a koji su u skladu sa Zakonom o srednjem
školstvu, Statutom i općim aktima škole
15.3. Okvirni godišnji plana rada školske knjižnice
PROGRAMSKI SADRŽAJI
1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima
• Pomoć učenicima u izboru literature za
obradu tema i referata
• Rad s učenicima na posudbi knjižnične građe
• Pomoć učenicima u istraživačkom radu u
knjižnici
• Pomoć učenicima pri radu na računalu
2. Stručni rad i informacijska djelatnost
• Revizija i otpis
• Obrada knjižnične građe (klasifikacija,
katalogizacija, signiranje, inventarizacija)
• Posudba
• Izrada bibliografskih popisa i ostalih
informacijskih pomagala
3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice
• Obilježavanje važnijih obljetnica
• Sudjelovanje u organizaciji izložba,
predstava, prezentacija
• Suradnja s kulturnim institucijama u lokalnoj
zajednici
4. Stručno usavršavanje
• Praćenje pedagoške i stručne literature
• Sudjelovanje u radu stručnih aktiva i
seminara
5. Suradnja s ravnateljicom škole i
nastavnicima
• Suradnja s voditeljima stručnih aktiva
• Dogovor s ravnateljicom oko nabave nove
knjižnične građe
• Pomoć nastavnicima oko realizacije nastavnih
sadržaja
OBLICI
REALIZACIJE
Individualni i
grupni rad s
učenicima
NOSITELJI
PROGRAMA
knjižničar
BROJ
SATI
840
Stručni rad u
knjižnici
knjižničar
700
Školski list,
izložba, školske
mrežne stranice,
predstave
knjižničar,
nastavnici
110
Predavanja,
radionice, seminari
knjižničar
120
Dogovor, sugestije, knjižničar,
ravnateljica,
stručni rad
nastavnici
155
1925
130
16. Kalendar polaganja ispita državne mature
KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE U
LJETNOME ROKU U ŠKOLSKOJ GODINI 2012./2013.
21.05.2013. - Likovna umjetnost, Informatika
22.05.2013. - Etika, Biologija
23.05.2013. - Psihologija, Logika
24.05.2013. - Vjeronauk, Fizika
27.05.2013. - Hrvatski jezik (esej)
28.05.2013. - Hrvatski jezik (test), Glazbena umjetnost
29.05.2013. - Matematika A i B
31.05.2013. - Materinski jezici nacionalnih manjina (esej), Grčki jezik
03.06.2013. - Materinski jezici nacionalnih manjina (test), Latinski jezik A i B
04.06.2013. , Engleski jezik A i B (oba dijela ispita), Talijanski jezik A i B (oba dijela ispita)
05.06.2013. - Njemački jezik A i B (oba dijela ispita), Francuski jezik A i B (oba dijela ispita)
06.06.2013. - Politika i gospodarstvo, Kemija
07.06.2013. - Povijest, Filozofija
10.06.2013. - Geografija. Sociologija
11.06.2013. - Španjolski jezik A i B (oba dijela ispita)
OBJAVA REZULTATA: 09.07.2013.
ROK ZA ŽALBE: 11.07.2013.
OBJAVA KONAČNIH REZULTATA: 17.07.2013.
KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE
U JESENSKOME ROKU U ŠKOLSKOJ GODINI 2012./2013.
23.08.2013. - Materinski jezici nacionalnih manjina (oba dijela ispita), Grčki jezik, Latinski jezik A i B
26.08.2013. – Sociologija, Vjeronauk
27.08.2013. – Kemija, Likovna umjetnost
28.08.2013. - Hrvatski jezik A i B (oba dijela ispita)
131
29.08.2013. - Matematika A i B
30.08.2013. - Engleski jezik A i B (oba dijela ispita), Talijanski jezik A i B (oba dijela ispita)
02.09.2013. - Njemački jezik A i B (oba dijela ispita), Francuski jezik A i B (oba dijela ispita)
03.09.2013. - Politika i gospodarstvo, Španjolski jezik A i B (oba dijela ispita)
04.09.2013. – Fizika, Glazbena umjetnost
05.09.2013. – Povijest, Etika
06.09.2013. – Biologija, Filozofija
09.09.2013. – Psihologija, Logika
10.09.2013. – Geografija, Informatika
OBJAVA REZULTATA: 16.09.2013.
ROK ZA ŽALBE: 18.09.2013.
OBJAVA KONAČNIH REZULTATA: 23.09.2013.
KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE
U ZIMSKOME ROKU U ŠKOLSKOJ GODINI 2012./2013.
12.11.2013. - Materinski jezici nacionalnih manjina (oba dijela ispita), Grčki jezik, Latinski jezik A
13.11.2013. - Hrvatski jezik A i B (oba dijela ispita)
14.11.2013. - Matematika A i B
15.11.2013. - Engleski jezik A i B (oba dijela ispita), Talijanski jezik A i B (oba dijela ispita)
18.11.2013. - Njemački jezik A i B (oba dijela ispita), Francuski jezik A i B (oba dijela ispita)
19.11.2013. - Španjolski jezik A i B (oba dijela ispita)
OBJAVA REZULTATA: 25.11.2013.
ROK ZA ŽALBE: 27.11.2013.
OBJAVA KONAČNIH REZULTATA: 02.12.2013.
132
17. Kalendar izrade i obrane završnog rada te polaganja pomoćničkog
ispita za strukovna zanimanja
Ljetni ispitni rok
do 18.listopada
-prijedlog teme završnih radova
do 31.listopada
-izbor teme prijaviti mentoru i razredniku
najkasnije do 28. veljače
-donijeti mentoru na uvid nacrt (koncept) završnog rada
2. travnja
10. svibnja
-prijava obrane završnog rada- tajništvo škole od 8.00- 15.00 sati
-predaja završnog rada u tajništvo škole od 8.00- 15.00 sati
3. lipnja
u vremenu od 05. do 14. lipnja
-utvrđivanje popisa kandidata koji stječu pravo obrane završnog
rada i polaganja pomoćničkog ispita
–obrana završnog rada i praktični dio pomoćničkog ispita
17. lipnja
-pismeni dio pomoćničkog ispita
19. lipnja
-usmeni dio pomoćničkog ispita za kandidate koji su upućeni na
usmeni dio
-podjela svjedodžbi o završnom radu
28. lipnja
Jesenski ispitni rok
8. srpnja
- predaja završnog rada i prijava obrane - tajništvo škole od
8.00- 15.00 sati
23.kolovoza
u tjednu od 26. do 30. kolovoza
-utvrđivanje popisa kandidata koji stječu pravo obrane završnog
rada i polaganja pomoćničkog ispita
- obrana završnog rada i praktični dio pomoćničkog ispita
2.rujna
-pismeni dio pomoćničkog ispita
4. rujna
-usmeni dio pomoćničkog ispita za kandidate koji su upućeni na
usmeni dio
-podjela svjedodžbi o završnom radu
9.rujna
Zimski ispitni rok
29. studeni
- predaja završnog rada i prijava obrane završnog rada
tijekom veljače 2014.
- obrana završnog rada- poseban raspored
133
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC
Vrbovec, Ul. 7. svibnja 2
Tel./fax. 01/2791-109,01/2791-049
e-mail: [email protected]
www. ssvrbovec.hr
OIB Škole: 32530962169
Matični broj Škole: 00479411
Šifra Škole u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta: 01-094-501
Godišnji plan i program rada Srednje škole Vrbovec za školsku godinu 2012./13. usvojio je
Školski odbor na sjednici održanoj 28. rujna 2012. godine.
Ravnateljica:
Mirjana Pušić, prof.
_____________________________
Predsjednik Školskog odbora:
Željko Šimunek, dipl. inž.
________________________________
134
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
586 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content