close

Enter

Log in using OpenID

Auf Grundlage des Artikels 10 der Satzung der Merkur BH

embedDownload
Na osnovu članova 241., 242., 246. i 269. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“,
broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13) i članova
28. i 40. Statuta Društva za osiguranje „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor
Društva saziva Skupštinu dioničara, te objavljuje:
OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU 18. SKUPŠTINE DIONIČARA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
„Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo
Skupština dioničara Društva za osiguranje „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo (u daljem
tekstu: Društvo) saziva se za dan 28. april 2014. godine sa početkom u 17:30 sati.
Zasjedanje Skupštine Društva održat će se u prostorijama Društva u Sarajevu, na adresi Fra
Anđela Zvizdovića 1/A9.
Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sljedeći dnevni red:
1. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine, izbor predsjednika Skupštine, imenovanje
zapisničara;
2. Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu, sa Odlukom o usvajanju finansijskog izvještaja,
izvještaja vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Usvajanje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora Društva od odgovornosti za poslovnu
2013. godinu, a po usvajanju finansijskog izvještaja za 2013. godinu;
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende za 2013. godinu;
5. Razmatranje Godišnjeg izvještaja interne revizije za 2013. godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2014. godinu;
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva za osiguranje „Merkur BH
osiguranje“ d.d. Sarajevo.
OBAVJEŠTENJE ZA DIONIČARE
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem ovlaštenog
punomoćenika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio,
u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
Punomoćnik dioničara mora imati ovlaštenje za zastupanje dioničara potpisano od strane
dioničara fizičkog lica ili zastupnika dioničara – pravnog lica.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničara ima dioničar koji se na listi dioničara
kod Registra vrijednosnih papire u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazio 30 dana prije
datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada
u neradni dan.
Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića.
Dioničari imaju pravo uvida u materijale za Skupštinu i to od dana objavljivanja
OBAVJEŠTENJA do dana održavanja Skupštine. Materijali se nalaze u sjedištu Društva za
osiguranje „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1/A9.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
135 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content