close

Enter

Log in using OpenID

65 13.06.2012 Pravilnik o obrascima zahtjeva

embedDownload
This document was reproduced from
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_06_65_1539.html (accessed 22 August 2013)
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
1539
Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom
državljanstvu (»Narodne novine« broj 130/2011), ministar unutarnjih poslova donosi
PRAVILNIK
O OBRASCIMA ZAHTJEVA ZA STJECANJE HRVATSKOG
DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I ZA PRESTANAK HRVATSKOG
DRŽAVLJANSTVA TE NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU EVIDENCIJE
O STJECANJU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I PO
MEĐUNARODNIM UGOVORIMA TE EVIDENCIJE O PRESTANKU
HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrazaca zahtjeva za stjecanje hrvatskog
državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te način vođenja i sadržaj
Evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te
Evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva.
Članak 2.
Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne
osobe propisan je na OBRASCU 1.
Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne
osobe i djeteta/djece propisan je na OBRASCU 2.
Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem djeteta/djece
propisan je na OBRASCU 3.
Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva punoljetne
osobe/punoljetne osobe i djeteta/djece s upitnikom propisan je na OBRASCU 4.
Izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva djeteta/djece s upitnikom
propisan je na OBRASCU 5.
Obrasci iz stavka 1.,2.,3.,4. i 5. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni
dio.
Članak 3.
Podnositelji zahtjeva popunjavaju i svojim potpisom potvrđuju točnost upisanih podataka na
obrascima iz članka 2. ovoga Pravilnika.
Članak 4.
Ministarstvo unutarnjih poslova vodi Evidenciju:
1. osoba koje stječu hrvatsko državljanstvo prirođenjem,
2. osoba koje stječu hrvatsko državljanstvo po međunarodnom ugovoru,
3. osoba kojima hrvatsko državljanstvo prestaje otpustom,
4. osoba kojima hrvatsko državljanstvo prestaje odricanjem,
5. osoba kojima hrvatsko državljanstvo prestaje po međunarodnom ugovoru.
Evidencije iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka sadrže sljedeće podatke: prezime i ime,
prijašnje prezime i ime, spol, datum, mjesto i država rođenja, prezime i ime roditelja,
prebivalište/boravište, dosadašnje (strano) državljanstvo, datum i broj akta o primitku u hrvatsko
državljanstvo, datum izvršene dostave akta, osobne podatke maloljetnog djeteta koje primitkom
stječe hrvatsko državljanstvo i primjedbe.
Evidencije iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga članka sadrže sljedeće podatke: prezime i ime,
prijašnje prezime i ime, spol, datum, mjesto i država rođenja, prezime i ime roditelja,
prebivalište/boravište, datum i broj akta o prestanku hrvatskog državljanstva, datum izvršene
dostave akta, novo državljanstvo, osobne podatke maloljetnog djeteta kojem prestaje hrvatsko
državljanstvo i primjedbe.
Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se u elektroničkom obliku.
Članak 5.
Akti na temelju kojih je proveden postupak stjecanja hrvatskog državljanstva prirođenjem te
izvršen upis u knjizi državljana i akti na temelju kojih je proveden postupak prestanka hrvatskog
državljanstva (izjave, zapisnici, rješenja i drugo) smatraju se aktima trajne vrijednosti.
Za akte iz stavka 1. ovoga članka vodi se poseban upisnik predmeta i čuvaju se u arhivu na način
da se sačuvaju od zlouporabe, uništenja i oštećenja. Pismena se stavljaju u posebne omote i slažu
kronološkim redom prema brojevima akata.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti članak 20. Pravilnika o obrascu i načinu
vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine« broj 54/91, 3/92, 149/02 i
146/09).
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-152-30439-2012.
Zagreb, 5. lipnja 2012.
Ministar
Ranko Ostojić, v. r.
OBRAZAC 1
Obrazac popuniti čitljivo.
Primljeno:
Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.
Broj
Pristojba Prilog
NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti odgovarajuću osnovu:
A) temeljem prijavljenog boravka u Republici Hrvatskoj
B) temeljem rođenja u Republici Hrvatskoj
C) temeljem braka s hrvatskim državljaninom
D) temeljem iseljenja iz Republike Hrvatske ili braka s hrvatskim iseljenikom
E) temeljem prethodnog mišljenja nadležnog ministarstva
F) ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva (nakon prestanka hrvatskog državljanstva
otpustom)
G) temeljem pripadnosti hrvatskom narodu
UPITNIK UZ ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG
DRŽAVLJANSTVA
1.
Ime
2.
Prezime
3.
Rođeno prezime
4.
Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja oca i majke i djevojačko prezime majke te
državljanstvo i nacionalnost roditelja
5.
Spol
6.
Dan, mjesec i godina rođenja
7.
Mjesto i država rođenja
8.
Poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu te poznavanje stranih jezika i kojih
9.
Nacionalnost
10.
Državljanstvo i mjesto upisa u knjigu državljana (ako je osoba dvostruki ili višestruki
državljanin upisuju se podaci o svim državljanstvima)
11. Prijašnje državljanstvo
12. Putna isprava, broj, datum, mjesto i država izdavanja
13. Zanimanje, naziv i sjedište tvrtke u kojoj radi
14.
Ima li registrirano trgovačko društvo ili obrt u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, točan
naziv i adresa sjedišta
15.
Mjesto i točna adresa sadašnjeg boravka (država, mjesto, ulica i broj), te broj telefona/
mobitela podnositelja zahtjeva
Mjesto i adresa posljednjeg prebivališta u inozemstvu (država, mjesto, ulica i broj)
16.
17.
18.
(osobe koje podnose zahtjev iz inozemstva u ovu rubriku upisuju podatke o posljednjem
prebivalištu u Republici Hrvatskoj)
Ima li odobren stalni boravak u drugoj državi (upisati podatke o nazivu države i datumu
stjecanja stalnog boravka)
Bračno stanje (neoženjen – neudana, u braku, izvanbračna zajednica, razveden, udovac –
udovica)
Datum i mjesto sklapanja braka
19.
Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja i državljanstvo bračnog/izvanbračnog
druga
20.
Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja djece te državljanstvo (upisuju se podaci o
bračnoj, izvanbračnoj i posvojenoj djeci)
21.
Da li je netko od srodnika zaposlen u državnim tijelima Republike Hrvatske ili u
inozemstvu (ako jest – navesti naziv tijela i funkciju)
Da li je služio vojsku, koju, kada i gdje (čin)
22.
23.
Upisati i podatke o sudjelovanju u ratu u razdoblju od 1991. do 1995. godine, u kojim
postrojbama i opis zadaća koje je obavljao
Je li, kada i zbog čega osuđivan kazneno ili prekršajno u Republici Hrvatskoj ili
inozemstvu
24. Navesti podatke o bližim srodnicima koji su hrvatski državljani
Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na
provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.
Zahtjev zaprimljen u __________________ dana ____________
Ovjerava ovlaštena osoba
Potpis podnositelja zahtjeva
____________________
______________________
(potpis i pečat)
PRILOZI UZ ZAHTJEV:
• Životopis – za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije izjasne o
odnosu prema pravnom poretku Republike Hrvatske i njezinim običajima,
– za iseljenike, njihove potomke do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji i njihove bračne drugove
navesti tko je, kada i u kojim okolnostima iselio iz Republike Hrvatske, uz prilaganje
odgovarajućih dokaza,
– za osobe koje zahtjev podnose po pravnoj osnovi članka 8. Zakona i iseljenike – detaljno se
očitovati o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog
uređenja,
– za pripadnike hrvatskog naroda i iseljenike detaljnije opisati način promicanja interesa RH u
inozemstvu, te moguće sudjelovanje u hrvatskim udrugama i društvima, uz prilaganje
odgovarajućih dokaza
• Dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne
isprave odnosno osobne iskaznice)
• Izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i
konvencijama
• Izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
• Važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, osobna karta za stranca) s jasno
vidljivom fotografijom vlasnika
• Ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila iz Republike
Hrvatske u inozemstvo (prilažu samo iseljenici, njihovi potomci do 3. stupnja srodstva u ravnoj
liniji i njihovi bračni drugovi)
• Pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave kojima dokazuju osobno nacionalno
izjašnjavanje u pravnom prometu – ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe,
indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan
podatak o nacionalnosti. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o
zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u
hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke
pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev dostavljaju dokaze kojim
potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja
• Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva
državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s
prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci
• Specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu
stjecanja hrvatskog državljanstva ili za obavljanje drugih radnji u postupku (prilaže se ukoliko
stranku zastupa punomoćnik).
OBRAZAC 2
Obrazac popuniti čitljivo.
Primljeno:
Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.
Broj
Pristojba Prilog
NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti odgovarajuću osnovu:
A) temeljem prijavljenog boravka u Republici Hrvatskoj
B) temeljem rođenja u Republici Hrvatskoj
C) temeljem braka s hrvatskim državljaninom
D) temeljem iseljenja iz Republike Hrvatske ili braka sa hrvatskim iseljenikom
E) temeljem prethodnog mišljenja nadležnog ministarstva
F) temeljem državljanstva roditelja koji su prirođenjem stekli hrvatsko državljanstvo (samo za
maloljetne osobe koje zahtjev temelje na odredbi članka 13. Zakona o hrvatskom državljanstvu)
G) ponovno stjecanje hrvatskog državljanstva (nakon prestanka hrvatskog državljanstva
otpustom)
H) temeljem pripadnosti hrvatskom narodu
UPITNIK UZ ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
1.
Ime
2.
Prezime
3.
Rođeno prezime
4.
Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja oca i majke i djevojačko prezime majke te
državljanstvo i nacionalnost roditelja
5.
Spol
6.
Dan, mjesec i godina rođenja
7.
Mjesto i država rođenja
8.
Poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu te poznavanje stranih jezika i kojih
9.
Nacionalnost
10. Državljanstvo i mjesto upisa u knjigu državljana (ako je osoba dvostruki ili višestruki
državljanin upisuju se podaci o svim državljanstvima)
11. Prijašnje državljanstvo
12. Vrste putnih isprava, broj, datum, mjesto i država izdavanja i rokovi važenja
13. Zanimanje, naziv i sjedište tvrtke u kojoj radi
14.
Ima li registrirano trgovačko društvo ili obrt u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, točan
naziv i adresa sjedišta
15.
Mjesto i točna adresa sadašnjeg boravka (država, mjesto, ulica i broj), te broj telefona/
mobitela podnositelja zahtjeva
Mjesto i adresa posljednjeg prebivališta u inozemstvu (država, mjesto, ulica i broj)
16.
17.
18.
(osobe koje podnose zahtjev iz inozemstva u ovu rubriku upisuju podatke o posljednjem
prebivalištu u Republici Hrvatskoj)
Ima li odobren stalni boravak u drugoj državi (upisati podatke o nazivu države i datumu
stjecanja stalnog boravka)
Bračno stanje (neoženjen – neudana, u braku, izvanbračna zajednica, razveden, udovac –
udovica)
Ukoliko je osoba u braku upisuje se datum i mjesto sklapanja braka
19.
Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja bračnog/izvanbračnog druga, te
državljanstvo
20.
Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja djece te državljanstvo (upisuju se podaci o
bračnoj, izvanbračnoj i posvojenoj djeci)
21.
Da li je netko od srodnika zaposlen u državnim tijelima Republike Hrvatske ili u
inozemstvu (ako jest – navesti naziv tijela i funkciju)
Da li je služio vojsku, koju, kada i gdje (čin)
22.
23.
Upisati i podatke o sudjelovanju u ratu u razdoblju od 1991. do 1995. godine, u kojim
postrojbama i opis zadaća koje je obavljao
Je li, kada i zbog čega osuđivan kazneno ili prekršajno u Republici Hrvatskoj ili
inozemstvu
24. Navesti podatke o bližim srodnicima koji su hrvatski državljani
Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na
provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.
Osim za sebe podnosim zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva svoje maloljetne djece
po pravnoj osnovi članka _______________ Zakona o hrvatskom državljanstvu (»Narodne
novine«, broj 53/91, 70/91 – ispravak, 28/92, 113/93 i 130/11)
Ime i prezime
(rođeno prezime)
Datum rođenja Mjesto i država rođenja
1.
2.
3.
4.
5.
U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno:
1.
2.
1.
Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja oca i majke i djevojačko prezime majke,
3.
državljanstvo roditelja te spol i nacionalnost djeteta
4.
5.
1.
2.
2. Naziv i mjesto vrtića ili škole koju pohađa
3.
4.
5.
1.
2.
Državljanstvo i mjesto upisa u knjigu državljana (ako je osoba dvostruki ili višestruki
3. državljanin upisuju se podaci o svim državljanstvima, navesti i prijašnje državljanstvo 3.
djeteta)
4.
5.
1.
Mjesto i adresa posljednjeg prebivališta djeteta u inozemstvu (država, mjesto, ulica i broj)
4.
osobe koje podnose zahtjev iz inozemstva u ovu rubriku upisuju podatke o posljednjem
prebivalištu djeteta u Republici Hrvatskoj
2.
3.
4.
5.
1.
2.
5.
Ima li dijete odobren stalni boravak u drugoj državi (upisati podatke o nazivu države i
3.
datumu stjecanja stalnog boravka)
4.
5.
1.
2.
6. Navesti podatke o bližim srodnicima djeteta koji su hrvatski državljani
3.
4.
5.
Pristajem da se svi osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru
nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.
Zahtjev zaprimljen u __________________ dana ____________
Ovjerava ovlaštena osoba
Potpis podnositelja zahtjeva
____________________
______________________
(potpis i pečat)
Pristanak djeteta koje je navršilo 14 godina života
__________________________________________________
PRILOZI UZ ZAHTJEV:
• Životopis – za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije izjasne o
odnosu prema pravnom poretku Republike Hrvatske i njezinim običajima,
– za iseljenike, njihove potomke do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji i njihove bračne drugove
navesti tko je, kada i u kojim okolnostima iselio iz Republike Hrvatske, uz prilaganje
odgovarajućih dokaza,
– za osobe koje zahtjev podnose po pravnoj osnovi članka 8. Zakona i iseljenike – detaljno se
očitovati o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog
uređenja,
– za pripadnike hrvatskog naroda i iseljenike detaljnije opisati način promicanja interesa RH u
inozemstvu, te moguće sudjelovanje u hrvatskim udrugama i društvima, uz prilaganje
odgovarajućih dokaza
• Dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne
isprave odnosno osobne iskaznice)
• Izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i
konvencijama
• Izvadak iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
• Važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putna isprava, osobna karta za stranca) s jasno
vidljivom fotografijom vlasnika
• Ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila iz Republike
Hrvatske u inozemstvo (prilažu samo iseljenici, njihovi potomci do 3. stupnja srodstva u ravnoj
liniji i njihovi bračni drugovi)
• Pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave kojima dokazuju osobno nacionalno
izjašnjavanje u pravnom prometu – ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe,
indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr., ili izvornike istih, ukoliko je u njima upisan
podatak o nacionalnosti. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o
zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u
hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke
pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev dostavljaju dokaze kojim
potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja
• Uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva
državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s
prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci
• Specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu
stjecanja hrvatskog državljanstva ili za obavljanje drugih radnji u postupku (prilaže se ukoliko
stranku zastupa punomoćnik)
• Kod zahtjeva za maloljetno dijete potrebno je priložiti detaljniju pisanu izjavu podnositelja
zahtjeva u kojem će biti navedene okolnosti života djeteta (primjerice živi li s roditeljima u
zajedničkom kućanstvu, pohađa li vrtić ili školu, izvanškolske aktivnosti i sl.), dokaz o
državljanskom statusu djeteta i oba roditelja (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće
putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz matice vjenčanih roditelja (ukoliko su u
braku).
OBRAZAC 3
Obrazac popuniti čitljivo.
Primljeno:
Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.
Broj
NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
Pristojba Prilog
ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
MALOLJETNOG DJETETA/DJECE
Pravna osnova podnošenja zahtjeva: ________________________
PODNOSITELJ ZAHTJEVA
IME I PREZIME
Djevojačko prezime
Datum i mjesto rođenja
Državljanstvo
Adresa u inozemstvu
(država, mjesto, ulica i broj)
Adresa u Republici Hrvatskoj
(mjesto, ulica i broj), broj telefona
UPITNIK UZ ZAHTJEV ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
MALOLJETNOG DJETETA/DJECE
Ime i prezime
(rođeno prezime)
Datum rođenja Mjesto i država rođenja
1.
2.
3.
4.
5.
U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno:
1.
2.
1.
Ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja oca i majke i djevojačko prezime majke,
3.
državljanstvo roditelja te spol i nacionalnost djeteta
4.
5.
1.
2.
2. Naziv i mjesto vrtića ili škole koju pohađa
3.
4.
5.
1.
Državljanstvo i mjesto upisa u
3.
knjigu državljana (ako je dijete dvostruki ili višestruki državljanin upisuju se podaci o
svim državljanstvima), navesti i prijašnje državljanstvo djeteta
2.
3.
4.
5.
1.
Mjesto i adresa posljednjeg prebivališta djeteta u inozemstvu (država, mjesto, ulica i broj)
4.
osobe koje podnose zahtjev iz inozemstva u ovu rubriku upisuju podatke o posljednjem
prebivalištu djeteta u Republici Hrvatskoj
2.
3.
4.
5.
1.
2.
5. Ima li dijete odobren stalni boravak u drugoj državi (ime države i datum odobrenja)
3.
4.
5.
1.
2.
6. Navesti podatke o bližim srodnicima djeteta koji su hrvatski državljani
3.
4.
5.
Pristajem da se svi osobni podaci koji se navode na ovom obrascu mogu proslijediti na provjeru
nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o ovom zahtjevu.
Zahtjev zaprimljen u __________________ dana ____________
Ovjerava ovlaštena osoba
Potpis podnositelja zahtjeva
____________________
______________________
(potpis i pečat)
Pristanak djeteta koje je navršilo 14 godina života
__________________________________________________
PRILOZI UZ ZAHTJEV:
• Detaljniju pisanu izjavu podnositelja zahtjeva u kojem će biti navedeno, primjerice živi li dijete
u zajedničkom kućanstvu s roditeljima, tko ga uzdržava, izvanškolske aktivnosti i sl.
• Dokaz o državljanskom statusu djeteta i oba roditelja (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena
preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)
• Izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i
konvencijama
• Izvadak iz matice vjenčanih roditelja (ukoliko su u braku)
• Specijalna punomoć kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu
stjecanja hrvatskog državljanstva ili za obavljanje drugih radnji u postupku (prilaže se ukoliko
stranku zastupa punomoćnik).
OBRAZAC 4
Obrazac popuniti čitljivo.
Primljeno:
Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.
Broj
NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
PODNOSITELJ ZAHTJEVA
IME I PREZIME
OIB
Djevojačko prezime
Datum rođenja
Adresa u inozemstvu
Pristojba Prilog
Naziv tijela kojem se zahtjev podnosi
ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
A) OTPUST
B) ODRICANJE
C) MEĐUNARODNI UGOVOR
Osim za sebe podnosim zahtjev za OTPUST/ODRICANJE državljanstva Republike Hrvatske i
za svoju malodobnu djecu: (zaokružiti)
IME I PREZIME, OIB Datum rođenja Mjesto i država rođenja
1.
2.
3.
4.
5.
OBRAZLOŽENJE
podnošenja zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva
Pristajem da se svi moji osobni podaci koji se navode na ovom obrascu i pripadajućem upitniku
mogu proslijediti na provjeru nadležnim tijelima Republike Hrvatske u svrhu odlučivanja o
ovom zahtjevu.
_________________
(vlastoručni potpis)
Pristanak djeteta koje je navršilo 14 godina života
__________________________________________________
Potvrđivanje
podnositelja zahtjeva
Pečat tijela
Potpis ovlaštene osobe: _________________
UPITNIK
ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
identiteta
1.
IME
2.
PREZIME
3.
ROĐENO PREZIME
Ime i prezime oca
4.
Ime i prezime majke
Djevojačko prezime majke
5.
Spol
6.
Dan, mjesec i godina rođenja
7.
Mjesto i država rođenja
8.
Zanimanje
9.
M/Ž
Državljanstvo
Mjesto upisa u knjigu državljana
10.
Mjesto i adresa sadašnjeg boravka u Republici Hrvatskoj (mjesto,
ulica i broj)
11.
Mjesto i adresa stanovanja u inozemstvu (država, mjesto, ulica i
broj)
Mjesto i adresa posljednjeg prebivališta u Republici Hrvatskoj
(mjesto, ulica i broj)
Broj
12.
Podaci o putovnici stranke
Datum
i
izdavanja
Datum važenja
13.
Prije odlaska u inozemstvo posljednji radni odnos bio je u
poduzeću
Vojni rok služio sam
Od: Do:
14. Vodim se u vojnoj evidenciji
(odnosi se na područje Republike Hrvatske)
Bračno stanje
15. U braku sam s
(ime i prezime, datum, mjesto i država rođenja)
PODACI O DJECI
16. Ime i prezime
Datum
Mjesto i država rođenja Državljanstvo
rođenja
mjesto
17. Ranije sam bio/bila u braku sa _________ koja/koji sada živi na adresi: ___________. Brak
je razveden pred sudom u _____________, presuda broj: __________________________. Iz tog
braka imam sljedeće obveze: __________________________
U Hrvatskoj žive još i moja bračna ili izvanbračna djeca, prema kojoj imama obveze:
Ime i
Vrsta
Datum rođenja Mjesto i država rođenja
Adresa stanovanja
prezime
obveze
18. Podaci o roditeljima podnositelja zahtjeva
OTAC MAJKA
Ime i prezime
Datum i mjesto i država rođenja
Datum smrti
(ako su umrli)
Adresa u Republici Hrvatskoj
Adresa u inozemstvu
Od čega žive, tko ih uzdržava
PRILOZI
UZ ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
ZA OTPUST IZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
1. ŽIVOTOPIS
2. DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU (domovnica, ovjerena preslika važeće
putne isprave ili osobne iskaznice)
3. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH
4. IZVADAK IZ MATICE VJENČANIH – ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
5. OVJERENA PRESLIKA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE (putna isprava, osobna
iskaznica)
6. ZAJAMČENJE O PRIMITKU U STRANO DRŽAVLJANSTVO ILI DOKAZ O
STRANOM DRŽAVLJANSTVU UZ OVJERENI PRIJEVOD NA HRVATSKI JEZIK
7. SPECIJALNA PUNOMOĆ kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u
predmetu prestanka hrvatskog državljanstva ili za obavljanje drugih radnji u postupku
ZA ODRICANJE OD HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
1. ŽIVOTOPIS
2. DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU (domovnica, ovjerena preslika važeće
putne isprave ili osobne iskaznice)
3. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH
4. IZVADAK IZ MATICE VJENČANIH – ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
5. UVJERENJE O PREBIVALIŠTU U INOZEMSTVU
6. VLASTORUČNO POTPISANA
HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
I
DATIRANA
IZJAVA
O
ODRICANJU
7. DOKAZ O STRANOM DRŽAVLJANSTVU UZ OVJERENI PRIJEVOD NA
HRVATSKI JEZIK
8. OVJERENA PRESLIKA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE (putna isprava, osobna
iskaznica)
9. SPECIJALNA PUNOMOĆ kojom se punomoćnik izričito ovlašćuje za zastupanje u
predmetu prestanka hrvatskog državljanstva ili za obavljanje drugih radnji u postupku
OBRAZAC 5
Obrazac popuniti čitljivo.
Primljeno:
Za točnost podataka odgovara podnositelj zahtjeva.
Broj
NAZIV TIJELA KOJEMU SE ZAHTJEV PODNOSI
PODNOSITELJ ZAHTJEVA
IME I PREZIME
OIB
Djevojačko prezime
Datum rođenja
Adresa u inozemstvu
Pristojba Prilog
(država, mjesto, ulica i broj)
Adresa u Republici Hrvatskoj
(mjesto, ulica i broj)
ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA ZA
MALOLJETNO DIJETE/DJECU
D) OTPUST
E) ODRICANJE
F) MEĐUNARODNI UGOVOR
Podnosim zahtjev za OTPUST/ODRICANJE državljanstva Republike
(zaokružiti)
Hrvatske za svoje maloljetno/u dijete/djecu:
IME I PREZIME, OIB Datum rođenja Mjesto i država rođenja
1.
2.
3.
4.
5.
OBRAZLOŽENJE
podnošenja zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva
_________________
(vlastoručni potpis)
Pristanak djeteta koje je navršilo 14 godina života
__________________________________________________
podnositelja zahtjeva
Pečat tijela
Potpis ovlaštene osobe: _________________
UPITNIK
ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA ZA MALOLJETNO
DIJETE/DJECU
1. IME
2. PREZIME
3. ROĐENO PREZIME
Ime i prezime oca
4. Ime i prezime majke
Djevojačko prezime majke
5. Spol
M/Ž
6. Dan, mjesec i godina rođenja
7. Mjesto i država rođenja
8.
Državljanstvo
Mjesto upisa u knjigu državljana
Broj
9. Podaci o putovnici
Datum i mjesto izdavanja
Datum važenja
* rubrike od 1-9 popunjava podnositelj zahtjeva navodeći svoje osobne podatke
11. Podaci o roditeljima djeteta
OTAC MAJKA
Ime i prezime
(za majku i rođeno prezime)
Datum, mjesto i država rođenja
Datum smrti
(ako su umrli)
Adresa u Republici Hrvatskoj
Adresa u inozemstvu
Državljanstvo i mjesto upisa u knjigu državljana (podaci o svim
državljanstvima)
Bračno stanje roditelja
PRILOZI
UZ ZAHTJEV ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
MALOLJETNOG DJETETA
ZA OTPUST IZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
1. MOLBA
2. ŽIVOTOPIS
3. DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU (domovnica, ovjerena preslika važeće
putne isprave ili osobne iskaznice)
4. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH
5. OVJERENA PRESLIKA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE (putna isprava, osobna
iskaznica)
6. ZAJAMČENJE O PRIMITKU U STRANO DRŽAVLJANSTVO ILI DOKAZ O
STRANOM DRŽAVLJANSTVU UZ OVJERENI PRIJEVOD NA HRVATSKI JEZIK
7. IZVADAK IZ MATICE VJENČANIH zakonskih zastupnika djeteta (ukoliko zahtjev za
otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu
drugog roditelja)
8. PRESLIKA PRESUDE NADLEŽNOG SUDA O RAZVODU BRAKA (ukoliko je brak
razveden)
ZA ODRICANJE OD HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA
1. MOLBA
2. ŽIVOTOPIS
3. DOKAZ O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU (domovnica, ovjerena preslika važeće
putne isprave ili osobne iskaznice)
4. IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH
5. DOKAZ O STRANOM DRŽAVLJANSTVU UZ PRIJEVOD NA HRVATSKI JEZIK
6. OVJERENA PRESLIKA IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE (putna isprava, osobna
iskaznica)
7. IZVADAK IZ MATICE VJENČANIH zakonskih zastupnika djeteta (ukoliko zahtjev za
odricanje podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu
drugog roditelja)
8. PRESLIKA PRESUDE NADLEŽNOG SUDA O RAZVODU BRAKA (ukoliko je brak
razveden)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content