pdf - Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Ημερομηνία : 26/05/2010
Α.Π. : 2257
Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα
Ταχ.Κώδικας : 45445
Πληροφορίες : ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΓΚΟΣΙΟΥ
Τηλέφωνο : 2651360500 2651360506
Fax : 2651360550
Email : [email protected]
Προς: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5
T.K : 45444
ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
" με κωδικό MIS 292403
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος"
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,
2. Το Ν. 3840 «Αποκέντρωση απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
3. Την Απόφαση με αριθμό Ε (2007) 5332/29-10-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π.
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»,
4. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου,
όπως ισχύει,
6. Την ΚΥΑ 9767/ΕΥΣ/29-2-2008 «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 41544/ΓΚΠΣ/279ΚΥΑ/8-12-2000
(ΦΕΚ1501/Β) σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ηπείρου με σκοπό την
αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007» με την οποία συστάθηκε
η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου,
7. Την με αριθμό 24/9.12.2009 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί διορισμού της Γενικής
Γραμματέως Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 528/16.12.2009)
που υπογράφει το παρόν έγγραφο,
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 1 από 4
8. Την με αρ. πρωτ. 58756/ΕΥΣ 8256 – 16.12.2008 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την
οποία εκχωρούνται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου αρμοδιότητες
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,
9. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί
μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ.Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,
10. Την με αρ.πρωτ. 1764/13-3-2009 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους
Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος
Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
2007-2013», για τον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 77"ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ",
11. Την με αρ. πρωτ. 26238/22-2-10 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δήμου Ιωαννιτών προς
την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π.
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»,
12. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της
θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των
στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που
έχουν αξιολογηθεί θετικά ,
13. Την με αρ. πρωτ. 653/6-5-2010 εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας
Ηπείρου για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 20072013».
Αποφασίζει
την Ένταξη της πράξης "ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ"
στον Άξονα Προτεραιότητας "06 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου" του Ε.Π.
"Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ
1. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)
292403
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 2 από 4
ΕΠ0188
Κωδικός ΣΑ:
2. Κωδικός ΠΔΕ
Κωδικός Πράξης
Πράξης:
ΣΑ:
Φορέας ΣΑ:
2010ΕΠ01880007
2010004
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
3. Δικαιούχος:
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4. Κωδικός Δικαιούχου:
40120013
5. Φυσικό αντικείμενο της
πράξης:
Η παρούσα Πράξη αφορά την κατασκευή Παιδικού Βρεφονηπιακού
Σταθμού στη συνοικία Βοτανικός του Δήμου Ιωαννιτών δυναμικότητας
30θέσεων (24 νηπίων και 6 βρεφών) και αποτελείται από δυο
υποέργα : α) Κρατικός Παιδικός Σταθμός στον Βοτανικό του Δήμου
Ιωαννιτών και β) Προμήθεια εξοπλισμού Κρατικού Παιδικού Σταθμού
στον Βοτανικό Δήμου Ιωαννιτών. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός πρόκειται
να κατασκευαστεί στο Ο.Τ. 338 εμβαδού 1.512,04 μ2 ιδιοκτησίας του
Δήμου Ιωαννιτών. Ο Σταθμός θα έχει Υπόγειο εμβαδού 171,70 μ2
που περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους, όπως λεβητοστάσιο,
μηχανοστάσιο, πλυντήριο – σιδερωτήριο, δεξαμενή καυσίμων και
εγκαταστάσεις πυροπροστασίας, καθώς και Ισόγειο εμβαδού 509,44
μ2, που περιλαμβάνει κουζίνα, τραπεζαρία, μπάνια, χώρους
υποδοχής νηπίων και βρεφών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και
χώρους για το προσωπικό.
Με την υλοποίηση του πρώτου υποέργου θα παραδοθεί το κτίριο που
θα στεγαστεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Βοτανικού, ενώ με το
δεύτερο υποέργο γίνεται η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού
λειτουργίας του.
6. Παραδοτέα πράξης:
7. Δείκτες Εκροών
Κωδικός
Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή)
Μονάδα Μέτρησης
Τιμή Στόχος
9304
Αριθμός νέων υποδομών φροντίδας παιδιών
Αριθμός
1.00
8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 30.06 (μήνες)
9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015
10. Δημόσια Δαπανη της Πραξης
Κατηγορίες Δαπανών
Άμεσες Δαπάνες
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
α.χωρίς ΦΠΑ
β.ΦΠΑ
Σύνολα
11. Το ποσό της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε .00 Ευρώ
1,776,934.76
408,695.00
2,185,629.76
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 3 από 4
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη από
Ε.Π.
2,185,629.76
2,185,629.76
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ανέρχεται σε 2,185,629.76 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως:
1: Προϋπολογισμός Π/Υ(1): 2,185,629.76 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 300,000.00 ευρώ
ΚΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0188
Φορέας ΣΑ: 2010004
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ:2010ΕΠ01880007
2: Προϋπολογισμός Π/Υ(2): 0.00 ευρώ.
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2010 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται
σε 0.00 ευρώ
Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο
Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γεωργακοπούλου - Μπάστα Δήμητρα
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Φορέας Χρηματοδότησης ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ )
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
3. Αρχή Πιστοποίησης
4. Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
Εσωτερική διανομή: Όπως πίνακας αποδεκτών
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΤΠΑ
Σελίδα 4 από 4