Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa

Όροι Διαγωνισμού
H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε
συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος
Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο
“TRIBAL DDB AE” και εν συντομία «DDB A.E.», (περαιτέρω οι
«Διοργανωτές»),
διοργανώνουν
διαγωνισμό
(εφεξής
«ο
Διαγωνισμός») στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2014
που διεξάγεται στην Βραζιλία, για τους κατόχους των πιστωτικών
και χρεωστικών καρτών Visa που εκδίδονται από την Alpha Bank
(εφεξής «Κάτοχοι»), εξαιρουμένων των εταιρικών καρτών, με τους
όρους και το έπαθλο που περιλαμβάνονται στους Όρους
Συμμετοχής Διαγωνισμού που ακολουθούν. H Visa είναι ο
μοναδικός χορηγός της προωθητικής ενέργειας και πάροχος όλων
των επάθλων που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA
2014.
1] Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, με τη διενέργεια
κλήρωσης, ενός (1) τυχερού Κατόχου, που θα κερδίσει πακέτο
φιλοξενίας δύο (2) ατόμων για έναν αγώνα του Παγκόσμιου
Κυπέλλου FIFA 2014 στο Μπελ Οριζόντε, όπως επίσης και πέντε
(5) τυχερών Κατόχων, που θα κερδίσουν από ένα συνδρομητικό
πακέτο ηλεκτρονικής ενημέρωσης Helios Kiosk | premium και από
μία επίσημη μπάλα του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2014 από την
adidas σύμφωνα με τα οριζόμενα λεπτομερώς στα άρθρα 3 και 4
του παρόντος.
2] Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του
Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 28 Απριλίου
2014, ώρα 16:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως
και την 8 Μαΐου 2014, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του
Διαγωνισμού»).
3]
Δικαίωμα
Συμμετοχής
στον
Διαγωνισμό.
Δικαίωμα
συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι
κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
τους.
4]
Αποκλεισμός
Διαγωνιζομένων.
Από
το
Διαγωνισμό
αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι
εργαζόμενοι των Διοργανωτών, της Visa Europe Incorporation και
των θυγατρικών εταιριών τους, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και
β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι
των εργαζόμενων αυτών.
5] Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Στο Facebook tab
«Visa Brainthon» της www.facebook.com/alphabankbonus, o
χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία που του ζητούνται
(Όνομα, Επώνυμο, e-mail, κινητό τηλέφωνο) για να θεωρηθεί
έγκυρη η συμμετοχή του και στη συνέχεια να απαντήσει σε 30
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ο κάθε συμμετέχων που
ολοκληρώνει και τις 30 ερωτήσεις έχει μία συμμετοχή στην
κλήρωση του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος των
ερωτήσεων που απάντησε σωστά και της θέσης που βρέθηκε
στην κατάταξη. Συνεπώς, κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μόνο
μιας έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό. Όσον αφορά τον τρόπο
που πραγματοποιείται η κατάταξη των συμμετεχόντων, που
Φύλλο 2
ουδεμία σχέση έχει με την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού,
ο κάθε συμμετέχων έχει χρονικό περιθώριο 20 δευτερόλεπτα για
να απαντήσει σε κάθε ερώτηση. Κάθε σωστή απάντηση
βαθμολογείται σε συνάρτηση με τον χρόνο απόκρισης. Η
ταχύτερη,
σωστή
απόκριση
στην
ερώτηση,
συνεπάγεται
περισσότερους πόντους για τον συμμετέχοντα. Στην περίπτωση
που εξαντλήσει το χρονικό περιθώριο, θεωρείται πως έχει δοθεί
λάθος απάντηση και ο παίκτης συνεχίζει στην επόμενη ερώτηση,
χωρίς να λάβει πόντους. Τέλος, κάθε χρήστης που αποδέχεται
τους όρους του Διαγωνισμού, συναινεί στη δημοσίευση της
συμμετοχής του στο Διαγωνισμό στο προσωπικό του προφίλ στο
Facebook. Τα αρχεία τα οποία θα τηρούν οι Διοργανωτές, με τα
ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη
απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον
Διαγωνισμό από το σύστημα των Διοργανωτών ή/ και των
ανωτέρω τρίτων και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής,
σύμφωνα με τον όρο 8 κατωτέρω.
6] Τα Δώρα του Διαγωνισμού :
6.1] Τα Δώρα του Διαγωνισμού περιλαμβάνουν:
6.1.1] Το Έπαθλο για τον ένα (1) τυχερό Κάτοχο (περαιτέρω το
«Έπαθλο»):
α)
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για δύο άτομα από
Αθήνα προς Μπελ Οριζόντε στις 6.7.2014 και από το Μπελ
Οριζόντε προς Αθήνα στις 10.7.2014.
β)
Μία (1) διανυκτέρευση στις 6.7.2014 σε ξενοδοχείο 4* στη
Φρανκφούρτη (Γερμανία).
γ)
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις με πρωινό (7.7.2014 - 9.7.2014),
σε ξενοδοχείο 4* στη Βραζιλία.
δ)
1 Διπλό εισιτήριο για έναν αγώνα του Παγκόσμιου
Κυπέλλου FIFA 2014.
ε)
Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο του Μπελ Οριζόντε.
στ)
Μία προπληρωμένη κάρτα VISA Prepaid Card, αξίας
τριακοσίων (300) δολαρίων Αμερικής σε συνάλλαγμα Ρεάλ
Βραζιλίας.
ζ)
Ξενάγηση με γκρουπ την ημέρα της άφιξης ή την ημέρα της
αναχώρησης.
6.1.2] Τα Δώρα για τους πέντε (5) υπόλοιπους τυχερούς
Κατόχους (περεταίρω τα «Δώρα»):
α)
ένα συνδρομητικό πακέτο ηλεκτρονικής ενημέρωσης Helios
Kiosk | premium
β)
και μία επίσημη μπάλα του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA
2014 από την adidas
στον καθένα από τους πέντε νικητές.
6.2.] Η παράδοση των δώρων πραγματοποιείται με την επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου των νικητών και
στην περίπτωση του Επάθλου, και του συνοδού του. Οι ως άνω
υπό 6.1.1 στοιχ. β, γ, ε και ζ παροχές θα χορηγηθούν στους
Κατόχους κατά την άφιξή τους στο Μπελ Οριζόντε.
6.3.] Στο Έπαθλο δεν περιλαμβάνονται έξοδα τα οποία δεν
αναφέρονται ρητά, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά α) τα
πάσης φύσεως προσωπικά έξοδα του νικητή και του συνοδού του,
β) τα έξοδα για τις μετακινήσεις εντός της πόλης που διεξάγεται ο
αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2014, με την επιφύλαξη
του όρου 6.1. ε πιο πάνω και δ) οποιασδήποτε μορφής
ασφαλιστική κάλυψη.
6.4.] Ο νικητής του Επάθλου και ο συνοδός του θα ταξιδέψουν
και θα συμμετάσχουν στις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται
Φύλλο 3
στο Έπαθλο με αποκλειστική ευθύνη τους. Ειδικότερα, οι νικητές
και οι συνοδοί τους οφείλουν να φροντίσουν μόνοι τους για την
απόκτηση/ ανανέωση του διαβατηρίου τους και όποιων άλλων
ταξιδιωτικών εγγράφων απαιτούνται για να πραγματοποιήσουν το
συγκεκριμένο ταξίδι. Οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν για
την ακύρωση ή αναβολή ή μετάθεση της ημερομηνίας του ταξιδιού
για οποιονδήποτε λόγο καθώς και για κάθε σωματική ή άλλη
βλάβη, ή απώλεια χρημάτων και αντικειμένων και οποιαδήποτε εν
γένει
ζημιά
που
τυχόν
υποστούν
οι
νικητές
από
την
προσωπικά,
δεν
πραγματοποίησή του.
6.5.] Το
Έπαθλο
και
τα
Δώρα
είναι
κληρονομούνται, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με
χρήματα ή άλλα δώρα. Όλες οι προβλεπόμενες στο αρ. 6.1.
παροχές είναι προκαθορισμένες και δεσμευτικές για τον Κάτοχο,
επομένως δεν τροποποιούνται, ούτε αλλάζουν κατ’ επιλογή του
τελευταίου.
7] Τρόπος Ανάδειξης Νικητών του Διαγωνισμού. Όλοι οι
συμμετέχοντες του Διαγωνισμού, ανεξαρτήτως κατάταξης και
αποτελέσματος, θα συμμετέχουν στην κλήρωση, με μία συμμετοχή
έκαστος. Η κλήρωση θα διενεργηθεί την 9 Μαΐου 2014 στα
γραφεία της TRIBAL DDB, παρουσία των εκπροσώπων των
διοργανωτριών εταιριών ή/και συμβολαιογράφου.
7.2.] Από την κλήρωση θα αναδειχτούν έξι (6) νικητές και
εννιά (9) αναπληρωματικοί. Ο πρώτος Κάτοχος που θα
αναδείξει η κλήρωση κερδίζει το Έπαθλο, και αναδεικνύονται
επίσης τέσσερις (4) αναπληρωματικοί. Οι επόμενοι πέντε (5)
Κάτοχοι που θα κληρωθούν κερδίζουν τα Δώρα, και
αναδεικνύονται επίσης πέντε (5) αναπληρωματικοί για τα
δώρα αυτά. Για την περίπτωση που ένας νικητής δεν
προσέλθει για την παραλαβή του επάθλου του ή αρνηθεί την
παραλαβή του ή διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι
άκυρη ή ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του
στην κλήρωση ή σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσής του
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της
κλήρωσης, τη θέση του ως άνω δικαιούχου θα καταλάβει ο
πρώτος αναπληρωματικός κατά τη σειρά κλήρωσής του.
7.3.] Οι τυχεροί Κάτοχοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς στον
τηλεφωνικό αριθμό που δήλωσαν κατά την συμπλήρωση των
στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής. Τα ονόματα των νικητών
της κλήρωσης, και η περιοχή διαμονής τους (όχι η οδός), θα
αναρτηθούν στο ειδικά διαμορφωμένο tab στην Facebook σελίδα
του
Προγράμματος
Επιβραβεύσεως
Συναλλαγών
Bonus,
www.facebook.com/alphabankbonus.
8] Εγκυρότητα συμμετοχής. Ως «έγκυρη συμμετοχή» για την
κλήρωση, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για
την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5
ανωτέρω, (β) τα δηλωθέντα προσωπικά στοιχεία είναι αληθή και
ακριβή (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα
του Διοργανωτή ή/ και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού
διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του
Διαγωνισμού.
8.1] Κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, η κάρτα των
νικητών θα πρέπει να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί και να
μην έχει γίνει αίτηση διακοπής της. Απαραίτητη προϋπόθεση για
να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή είναι η κανονική αποπληρωμή
της κάρτας (εμπρόθεσμη πληρωμή τουλάχιστον της ελάχιστης
Φύλλο 4
μηνιαίας καταβολής), καθώς και η μη ύπαρξη, κατά την
ημερομηνία της κλήρωσης, καθυστερημένων οφειλών.
8.2] Οι νικητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
ηλικίας, και στην περίπτωση του Επάθλου, ο συνοδός στο ταξίδι
θα πρέπει να έχει ηλικία τουλάχιστον 16 ετών. Απόδειξη της
ηλικίας του συνοδού θα πρέπει να αποδειχθεί μέσω Αστυνομικής
Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.
9] Προσωπικά Δεδομένα
9.1] Οι Κάτοχοι, διά της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό,
παρέχουν την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην
επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (ALPHA BANK
A.Ε.) και τους εκτελούντες αυτήν (συγκεκριμένα της DDB Α.Ε. ή
όποιου άλλου υπεργολάβου ορίσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας)
των δηλωθέντων στοιχείων τους, δια μερικώς αυτοματοποιημένων
μέσων, με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού και
της κλήρωσης και την απονομή του Επάθλου και των Δώρων,
σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τόσο οι συμμετέχοντες στο
Διαγωνισμό, όσο και οι νικητές έχουν δικαίωμα ενημέρωσης,
πρόσβασης και αντίρρησης, κατά τα άρθρα 11, 12 και 13 του
ν.2472/1997. Τα στοιχεία των νικητών της κλήρωσης, δε θα
χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για την
παρούσα προωθητική ενέργεια.
9.2]
Λαμβάνοντας
μέρος
στη
συγκεκριμένη
προωθητική
ενέργεια, οι νικητές αποδέχονται ρητά τον όρο ότι η εικόνα τους
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους δημοσιότητας. Το πάσης
φύσεως φωτογραφικό υλικό με την εικόνα που έχει αποκτηθεί από
τους Διοργανωτές, στο πλαίσιο της παρούσας προωθητικής
ενέργειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους υπεύθυνους αυτής,
χωρίς καμία χρέωση ή επιβάρυνση. Άρνηση των νικητών να
συμμετάσχουν σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη
ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομα ή/και η
φωτογραφία του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθούν για τούτο,
νομιμοποιεί τους Διοργανωτές να αρνηθούν τη χορήγηση του
Επάθλου ή των Δώρων.
9.3]
Σε περίπτωση που ο νικητής είναι εγγεγραμμένος στο
Μητρώο του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997, χορηγεί στους
Διοργανωτές τη συναίνεσή του να αναφέρουν το όνομά του στο
ειδικά
διαμορφωμένο
Προγράμματος
tab
στην
Επιβραβεύσεως
Facebook
σελίδα
Συναλλαγών
του
Bonus,
www.facebook.com/alphabankbonus.
10] Λοιποί Όροι
10.1] Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια σημαίνει
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.
10.2] Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη στην περίπτωση
που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η
λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά τους. Σε κάθε
περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτών θα περιορίζεται σε
πράξεις ή παραλήψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε
καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας που
συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή.
10.3] Οι Διοργανωτές δε φέρουν ευθύνη σε περίπτωση αναβολής
ή ματαίωσης οποιουδήποτε αγώνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2014, συμπεριλαμβανομένων και των
αγώνων για τους οποίους έχουν χορηγηθεί εισιτήρια κατά το
άρθρο 6.1 γ του παρόντος.
10.4] Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν
μονομερώς τους όρους του Διαγωνισμού εφόσον αυτό κριθεί
Φύλλο 5
απαραίτητο
και
δεν
αναλαμβάνουν
οποιαδήποτε
ευθύνη
αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.
10.5] Η Διοργάνωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2014 δε
φέρει
οποιαδήποτε
ευθύνη
αναφορικά
με
την
παρούσα
προωθητική ενέργεια.
10.6] Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό
επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.
10.7] Οι παρόντες Όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο
Αθηνών Χαρά Σπυριδοπούλου (οδός Ασκληπιού, αριθμός 26-28,
Αθήνα) και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά
τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο ειδικά διαμορφωμένο tab στην
Facebook
σελίδα
Συναλλαγών
του
Bonus,
Προγράμματος
Επιβραβεύσεως
www.facebook.com/alphabankbonus.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με
έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό
θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.
11] Πληροφορίες. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το
Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να
επικοινωνήσει
χρησιμοποιώντας
[email protected]
το
e-mail