Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου | www.papasotiriou.gr Εκδόσεις

Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου | www.papasotiriou.gr
Εκδόσεις Μεταίχμιο
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Τι μπορεί να κρύβουν τέσσερις άνθρωποι κάτω από το τραπέζι ενός δείπνου». Κερδίστε ένα αντίτυπο από το
βιβλίο «Το Δείπνο» του Herman Koch.
1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Τα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου με επωνυμία «Παπασωτηρίου Α.Ε. Διεθνές
Τεχνικό Βιβλιοπωλείο», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Στουρνάρη 35, 10682 Αθήνα εφεξής «ο
Διοργανωτής», σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Μεταίχμιο Εκδοτική Α.Ε» και τον
διακριτικό τίτλο «Εκδόσεις Μεταίχμιο» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιπποκράτους 118, 11472) όπως νόμιμα
εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Επαμεινώνδα Παπαγεωργίου, ο οποίος καλείται χάριν
συντομίας «ο Εκδότης», προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «Τι μπορεί να κρύβουν τέσσερις άνθρωποι κάτω από
το τραπέζι ενός δείπνου» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας που
διατηρούν τα Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου (http://www.papasotiriou.gr/) (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») με
έπαθλο για δέκα τυχερούς φίλους των Βιβλιοπωλείων Παπασωτηρίου

Δέκα (10) δωρεάν αντίτυπα του βιβλίου «Το Δείπνο»
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει
τη διάρκεια καθώς και να τροποποιεί το έπαθλο του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με
δημοσίευση στον Διαδικτυακό Τόπο. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. O
Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Ο Διοργανωτής
διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να ματαιώνει τον Διαγωνισμό ακόμα και χωρίς λόγο μετά την υποβολή των
αιτήσεων συμμετοχών των διαγωνιζόμενων ή να τον κηρύξει άγονο και να μην απονείμει τα Δώρα.
2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην
Ελλάδα και έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον Διαγωνισμό: (α) οι συνεργάτες και
υπάλληλοι τόσο του Διοργανωτή όσο και των εκδόσεων «Μεταίχμιο» (β) οι συγγενείς α’ βαθμού των ανωτέρω.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την
06.12.2013 και ώρα 18:00 και έπειτα έως και την 27.12.2013 και ώρα 11:00 (εφεξής η «Διάρκεια»).
5.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να
συμπληρώσουν στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα το ονοματεπώνυμό τους, το κινητό τους τηλέφωνο και τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τους. Με την υποβολή της συμμετοχής του ο κάθε
διαγωνιζόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται το σύνολο των όρων συμμετοχής, όπως ισχύουν, και το δικαίωμα του
Διοργανωτή να τους τροποποιήσει.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ρητή αποδοχή των
παρόντων όρων του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις. Τα ανωτέρω στοιχεία συμμετοχής στον
Διαγωνισμό του κάθε χρήστη, όπως ο ίδιος τα δήλωσε, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη
συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα αυτής.
Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό μόνο μία φορά.
6. Δώρα. Τα δώρα του Διαγωνισμού που προσφέρουν τα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου είναι:
Δέκα (10) δωρεάν αντίτυπα του βιβλίου «Το Δείπνο».
Τα Δώρα είναι προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ή αντικαθίστανται με άλλα δώρα και δεν
εξαργυρώνονται σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη αυτού τα Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου δικαιούνται να
χρησιμοποιούν τα Δώρα και για σκοπούς διαφήμισης. Ο τελικός αποδέκτης των Δώρων δεν δικαιούται να εγείρει
καμία αξίωση κατά των ανωτέρω λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλους παρεμφερείς
σκοπούς.
7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης. Η
κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 27/12/2013 στα γραφεία της Παπασωτηρίου Α.Ε., οδός Στουρνάρη 49Α, στην
Αθήνα, παρουσία του Νομικού Συμβούλου & Συμβολαιογράφου των Βιβλιοπωλείων Παπασωτηρίου.
Στην εν λόγω κλήρωση θα ληφθούν υπόψη οι έγκυρες συμμετοχές. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω,
νοείται συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή,
προϊόν παράνομης ενέργειας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης τεχνικής παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου στον
Διαδικτυακό Τόπο και (γ) έχει υποβληθεί εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω
στον όρο 4 των παρόντων όρων.
Από την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) επιλαχόντες/αναπληρωματικοί νικητές των Δώρων, οι
οποίοι θα ειδοποιούνται κατά τη σειρά της κλήρωσης σε περίπτωση κωλύματος και άρνησης αποδοχής κάποιου
από τους νικητές σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα ονόματα των νικητών και των αναπληρωματικών τους θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των Βιβλιοπωλείων Παπασωτηρίου www.papasotiriou.gr.
8. Ακύρωση Συμμετοχής. Οποιοσδήποτε από τους νικητές (πρώτος και επιλαχόντες αυτού) σε οποιοδήποτε στάδιο
ακόμα και αυτό της παραλαβής των Δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι
οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
β. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την
αξιοποίηση/παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη.
γ. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί μέχρι τις 13.01.2014 ή παρουσιασθεί
καθυστερημένα στην επιβεβαίωση αξιοποίησης/παραλαβής του Δώρου.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής του νικητή το δικαίωμά του στα Δώρα το αποκτά ο αμέσως
επόμενος αναπληρωματικός κατά τη σειρά της κλήρωσης.
9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η
λήψη και καταχώρηση συμμετοχής του χρήστη στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου.
Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται για τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε
υποχρέωση του Διοργανωτή και των εκδόσεων «Μεταίχμιο» παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής και η ανώνυμη
εταιρεία «Μεταίχμιο Εκδοτική Α.Ε» δεν θα υπέχουν, ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των
συμμετεχόντων.
10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα αναρτηθούν
(http://www.papasotiriou.gr/).
στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή
11. Προσωπικά Δεδομένα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του
συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς του
Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει.
12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του
Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού
και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων) ή να αλλάξει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας, ενημερώνοντας
σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την
ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
13. Παράδοση Δώρων. Η παράδοση των δώρων των δέκα (10) αντιτύπων του βιβλίου, θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα, στο κεντρικό κατάστημα των Βιβλιοπωλείων Παπασωτηρίου, επί της οδού Πανεπιστημίου 37, με την
επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και εν ισχύ διαβατηρίου των νικητών. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι
από τους νικητές διαμένουν εκτός Αθηνών, το βιβλίο που δικαιούνται θα τους σταλεί μέσω των Ελληνικών
Ταχυδρομείων.
14. Σήματα. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα,
ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά στοιχεία των Βιβλιοπωλείων Παπασωτηρίου και των λοιπών
συνεργαζόμενων εταιρειών.
15. Τα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου, διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών και να
δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο αυτών. Ο
νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή
οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
16. Λοιπά. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά
τους τεχνικά μέσα. Τα βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου και οι συνεργαζόμενες μ' αυτό εταιρίες δεν αναλαμβάνουν
καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την
παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται
μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και
προδιαγραφές του Διαγωνισμού.
17. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό, οποιοσδήποτε
συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στη διεύθυνση [email protected]
18. Αποδοχή των όρων και αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την
ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των
διοργανωτριών εταιρειών. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με
οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό θα επιλύεται από διμελή
επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής των Βιβλιοπωλείων Παπασωτηρίου. Η κρίση της εν λόγω επιτροπής είναι
δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.
Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου
www.papasotiriou.gr