ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV
1.
H
ανώνυμη
εταιρεία
με
την
επωνυμία,
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(εφεξής «ΟΤΕ») που εδρεύει στο
Μαρούσι Λ. Κηφισίας 99 σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία
«PROXIMITY
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
«Διαφημιστική»),
Α.Ε.»
ZZ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
(εφεξής
διοργανώνει
στα
καλούμενη
καταστήματα
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
&
«PROXIMITY»
ή
OTE
προωθητική
ενέργεια με τίτλο «BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV» (εφεξής το
«Πρόγραμμα»), με διαδικασίες: α) άμεσης νίκης (instant win) και β) με
κλήρωση στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των προϊόντων και των
υπηρεσιών της, κατά το χρονικό διάστημα από 22-04-2013 μέχρι 1105-2013, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.
Όλοι οι όροι συμμετοχής του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και είναι
κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Γεωργία Κορομάντζου
(εφεξής η «Συμβολαιογράφος») και
δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα
του ΟΤΕ www.ote.gr (εφ εξής το «Site»). Κάθε συμμετέχων ή τρίτος
δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του
παρόντος, από την παραπάνω Συμβολαιογράφο, στην οδό Νικηταρά 24, Αθήνα, τηλέφωνο 210384037, καθώς και να ενημερώνεται περαιτέρω
σχετικά με το Πρόγραμμα κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την
Proximity στο τηλέφωνο 210-8253751-3, κατά τις εργάσιμες ημέρες
από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00
μ.μ. καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος
και μέχρι
την οριστική
παράδοση όλων των δώρων, που υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι 17.06.2013
O OTE επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί
παρόντες όρους,
τους
να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του
Προγράμματος ή /και να ματαιώσει το Πρόγραμμα, να αλλάξει τα
προσφερόμενα δώρα. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα κατατίθεται στη
Συμβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Όροι, θα
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων
Όρων, θα ισχύει από τη
δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα του ΟΤΕ
www.ote.gr και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Ο ΟΤΕ ή η
PROXIMITY δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με
οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει
από 22-04-2013 μέχρι και 11-05-2013.
3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Για να συμμετέχει κάποιος στο Πρόγραμμα (εφεξής ο «Συμμετέχων»),
θα πρέπει να επισκεφθεί οποιοδήποτε από τα Καταστήματα ΟΤΕ
πανελλαδικά (εφεξής «καταστήματα» ή «κατάστημα»),
διάρκεια του Προγράμματος και να πραγματοποιήσει
κατά τη
αγορά νέας
σύνδεσης συμβολαίου οικιακού πακέτου OTE TV (μέσω Coon-x ή μέσω
δορυφόρου) υπογράφοντας τη σχετική Αίτηση/Σύμβαση Σύνδεσης OTE
TV. O Συμμετέχων δικαιούται να παραλάβει από το προσωπικό του
καταστήματος το ειδικό έντυπο του Προγράμματος το οποίο φέρει έναν
μοναδικό
αριθμό
συμμετοχής.
Ο
υπάλληλος
του
καταστήματος
καταχωρεί τον αριθμό αυτό στο ειδικά σχεδιασμένο microsite του
Προγράμματος και ο συμμετέχων
ενημερώνεται
στη στιγμή για το
δώρο του, μέσω σχετικού μηνύματος που αποκαλύπτεται στο microsite
και το παραλαμβάνει άμεσα από το Κατάστημα ή του αποστέλλεται από
την εταιρεία PROXIMITY. Στην περίπτωση αυτή το δώρο θα είναι
από τα πιο κάτω αναφερόμενα δώρα
ένα
instant win του Προγράμματος .
Ο Συμμετέχων δικαιούται μία και μόνο συμμετοχή για τα δώρα instant
win, παραλαμβάνοντας ένα και μόνο έντυπο.
3.1.Παράλληλα
με
την
ολοκλήρωση
της
διαδικασίας
αυτής,
ο
συμμετέχων δύναται να συμμετάσχει αυτόματα στην κλήρωση για τα
μεγάλα δώρα, εφόσον υπογράψει το σχετικό έντυπο των συνοπτικών
όρων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και
ορθή
συμπλήρωση
και
υποβολή
των
στοιχείων
τους
σε
κάθε
έντυπο/φόρμα που συμπληρώνουν σε σχέση με το Πρόγραμμα. Ελλιπής
ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα
παρέχει δικαίωμα στην ΟΤΕ να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα
3.2.Η κλήρωση για τα μεγάλα δώρα θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά
στις 15-5-2013 στα γραφεία του ΟΤΕ, Λ.Κηφισίας 99 και ώρα 11.00 πμ
παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών κας Γεωργίας Κορομάντζου.
Όποιος από τους συμμετέχοντες επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να
παρευρεθεί στην κλήρωση. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η
διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την
προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, ο OTE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει
την ημέρα και την ώρα , με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών
ανακοίνωσή της στο Site του. Κάθε κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και
την
αδυναμία
παρέμβασης
του
ανθρώπινου
παράγοντα
κατά
τη
διαδικασία ανάδειξης των νικητών.
3.3.Για την απόδοση του Δώρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην
έχει ακυρωθεί ή καταγγελθεί η αίτηση/σύμβαση του Συμμετέχοντα για
τη σύνδεσή του στο OTE TV, ή η αίτησή του να μην έχει απορριφθεί από
τον ΟΤΕ για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του συμμετέχοντα.
3.4.Ακόμα και εάν ο χρήστης του OTE TV είναι διαφορετικό πρόσωπο
από το συνδρομητή της σύνδεσης , το δώρο θα αποδίδεται
στο
συνδρομητή της σύνδεσης στο OTE TV , σύμφωνα με τα στοιχεία του
που έχει συμπληρώσει στα σχετικά έντυπα.
3.5.Ο κάθε συμμετέχων ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετοχών
του δικαιούται να κερδίσει ένα μόνο μεγάλο δώρο από την κλήρωση.
3.6.Το Πρόγραμμα, ως προς τη διαδικασία συμμετοχής στην κλήρωση
θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΤΕ πανελλαδικά,
κατά τις ώρες
λειτουργίας των καταστημάτων.
Ως προς τη διαδικασία άμεσης νίκης (instant win), εκτός από τα
καταστήματα ΟΤΕ, όποιος επιθυμεί μπορεί να μετέχει στη διαδικασία
αυτή χωρίς να προβεί σε αγορά σύνδεσης ΟΤΕ TV από κατάστημα ΟΤΕ,
εφόσον μεταβεί
στα γραφεία της Διαφημιστικής εταιρείας PROXIMITY
στην Αθήνα (Αμβρ. Φραντζή 16, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα
έως και Παρασκευή και από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κατά τη
διάρκεια του Προγράμματος), προκειμένου να παραλάβει το σχετικό
έντυπο και στη συνέχεια να επισκεφθεί ένα κατάστημα ΟΤΕ όπου θα
ενημερωθεί εάν κερδίζει κάποιο δώρο ο κωδικός του, ώστε
παραλάβει το δώρο του, εφόσον έχει κερδίσει.
να
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν
όλοι όσοι διαμένουν
νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία.
5. Δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στις εταιρείες ΟΤΕ,
COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία PROXIMITY καθώς
και οι συγγενείς α ΄ και β ΄ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων.
6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:
Οποιαδήποτε συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί
οποτεδήποτε, για τους
εξής λόγους:
(α)
λόγω κωλύματος του συμμετέχοντος βάσει των παρόντων όρων
(β) λόγω μη εντοπισμού κάποιου νικητή της μεγάλης κλήρωσης,
καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή τους ή λόγω επίδειξης εκ
μέρους τους αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την αποδοχή και
παραλαβή του δώρου τους,
(γ) λόγω μη αποδοχής ή
συμμόρφωσης οποιουδήποτε συμμετέχοντα
στους παρόντες όρους.
(δ) λόγω μη συμπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής φόρμας
κατοχύρωσης/αποδοχής μεγάλου δώρου ή/και της σελίδας συνοπτικών
όρων (Παράρτημα Α & Β).
Η OTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους τυχερούς,
συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει
το
δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε
στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των
δώρων.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο από όσους προαναφέρθηκαν αποκλειστεί η
συμμετοχή κάποιου νικητή στο Πρόγραμμα , χάνεται
αυτομάτως και
οριστικά κάθε δικαίωμά του, να του αποδοθεί το δώρο. Στην περίπτωση
αυτή,
οι εταιρείες, ΟΤΕ και PROXIMITY απαλλάσσονται από κάθε
σχετική ευθύνη και δικαιούνται να προβούν είτε στην ακύρωση των μη
αποδοθέντων δώρων, είτε στην διάθεση τους με οποιαδήποτε διαδικασία
ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια.
7.ΔΩΡΑ
Α)ΔΩΡΑ INSTANT WIN ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ
ΔΩΡΩΝ
ΔΩΡΑ
ΤΥΧΕΡΟΙ
Τηλεοράσεις LG 3D Smart LED TV
50
32’’
PHILIPS HOME CINEMA FHD 3D
Προπληρωμένες κάρτες αγορών
50
900
Τραπέζης, αξίας 50€ η κάθε μία
Αυτοκόλλητες
αφίσες
2000
«μαυροπίνακας»
SONY ΑΣΥΡΜΑΤΑ AKOYΣΤΙΚΑ
Μηχανές
οικιακής
χρήσης
150
για
300
παρασκευή Pop-corn
Με την εξάντληση του συνολικού αριθμού των δώρων instant
win, όπως παραπάνω αναφέρονται, σταματά κάθε υποχρέωση
των εταιρειών ΟΤΕ και PROXIMITY για την παροχή τους, ακόμα
και αν αυτά εξαντληθούν πριν από τη λήξη του Προγράμματος.
Από τα Δώρα INSTANT WIN, τα παρακάτω θα αποδίδονται στους
νικητές άμεσα στο κατάστημα ΟΤΕ, από όπου παρέλαβαν το σχετικό
έντυπο
και συγκεκριμένα :
-Προπληρωμένες κάρτες αξίας 50€
-Αυτοκόλλητες αφίσες «μαυροπίνακας»
-SONY ΑΣΥΡΜΑΤΑ AKOYΣΤΙΚΑ
-Μηχανές οικιακής χρήσης για την Παρασκευή Pop-corn
Τα υπόλοιπα δώρα INSTANT WIN και συγκεκριμένα :

Τηλεοράσεις LG 3D Smart LED TV 32’’

PHILIPS HOME CINEMA FHD 3D
Θα αποστέλλονται στους νικητές από την PROXIMITY κατόπιν
επικοινωνίας με τους νικητές σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν
δηλώσει στην φόρμα Κατοχύρωσης Δώρου και με την επίδειξη του
νικητήριου εντύπου INSTANT WIN.
Β)ΜΕΓΑΛΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Τα δώρα της κλήρωσης είναι συνολικά 18 δωροεπιταγές των 500€
έκαστη των καταστημάτων ΙΚΕΑ και σε καθέναν από τους νικητές θα
δίνονται 6 δωροεπιταγές των 500€ για αγορές αξίας 3.000€.
Από την κλήρωση θα αναδειχτούν 3 νικητές και 3 επιλαχόντες
Η ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και τον
αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών
νικητών.
8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ:
Η Διαφημιστική εταιρεία μετά την λήξη του Προγράμματος (κατά το
διάστημα από 16/5/2013 έως 17/6/2013) θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με
τους
τυχερούς
για
την
ταυτοποίησή
τους
και
την
περαιτέρω
συνεννόηση ως προς την παράδοση των δώρων. Σε περίπτωση που η
Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιους
τυχερούς στα
στοιχεία
επικοινωνίας
που
έχουν
δηλώσει
μέχρι
17/06/2013, τότε το δώρο θα ακυρώνεται.
Η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους τυχερούς μπορεί να ζητά
οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση
της ταυτότητας του
τυχερού – τελικού αποδέκτη του Δώρου. Σε
περίπτωση που κάποιος τυχερός δηλώσει στη διαφημιστική στοιχεία που
δεν αντιστοιχούν στον κάτοχο της νέας σύνδεσης ΟΤΕ TV με βάση την
αίτηση για τη σύνδεση που υποβλήθηκε στο Κατάστημα το δώρο θα
ακυρώνεται.
9.ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΔΩΡΩΝ:
Για τους τυχερούς η Proximity θα αναλάβει την αποστολή των δώρων
τους (και όλων των συνοδευτικών εγγράφων) με μεταφορική της
επιλογής της και χρέωση δική της. Πριν την παράδοση θα γίνεται ο
απαραίτητος
έλεγχος
ταυτοπροσωπίας
από
τον
υπάλληλο
της
μεταφορικής εταιρείας και ο δικαιούχος υποχρεούται να παραδώσει σ’
αυτόν
το
υπογεγραμμένο
αντίγραφο
της
φόρμας
αποδοχής
/
κατοχύρωσης μεγάλου δώρου και το έντυπο open&win με το οποίο
κέρδισε. Εάν η εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) δεν καταφέρει να
εντοπίσει κάποιον από τους τυχερούς εντός δέκα (10) ημερών από την
αρχική συμφωνία συνάντησης, τα Δώρα θα επιστρέφονται.
της
ΟΤΕ
περιορίζεται
αποκλειστικά
και
μόνο
στη
Η ευθύνη
διάθεση
των
προγραμματισμένων Δώρων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δώρων είναι η επίδειξη:
1. της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, για την
ταυτοπροσωπία του τυχερού
2. του
υπογεγραμμένο
αντίγραφο
της
φόρμα
αποδοχής
/
κατοχύρωσης μεγάλου δώρου και του εντύπου open&win με το
οποίο κέρδισε
Μετά
την
ολοκλήρωση
των
με
το
παρόν
αναλαμβανομένων
υποχρεώσεων της ΟΤΕ και της Διαφημιστικής και την παράδοση των
Δώρων, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται.
10. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή μεταβιβάζονται
ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή
τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Η ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιήσει
τα Δώρα κατά είδος
ή
και
αριθμό
με
αντίστοιχη
τροποποίηση και του αριθμού των τελικών τυχερών.
11. Η ΟΤΕ και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή
αστική για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημία ήθελε
προκληθεί στους νικητές σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, ή
την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και για τυχόν
ελαττώματα στα Δώρα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ελάττωμα των
Δώρων οι νικητές μπορούν να απευθύνονται μόνο στην Τράπεζα (για τις
προπληρωμένες
κάρτες
αγορών),
στα
Καταστήματα
κατασκευάστριες εταιρείες ή τους αντιπρόσωπους
ΙΚΕΑ,
στις
τους στην Ελλάδα.
Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των
Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΟΤΕ και της
Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η ΟΤΕ και η Διαφημιστική δεν θα
υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των
Συμμετεχόντων.
Σημειώνεται πως η ΟΤΕ
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή
παραλήψεις τυχόν τρίτων εμπλεκομένων, σχετικά με την παράδοση των
δώρων του Προγράμματος .
12. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς και η κατοχύρωση/αποδοχή
του δώρου από τους νικητές συνεπάγεται τη συναίνεση , προς τις
διοργανώτριες
εταιρείες
για
την
προβολή
της
Προωθητικής
Ενέργειας/Προγράμματος μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και
μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι
ΟΤΕ και Διαφημιστική επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να
χρησιμοποιήσουν
και
να
δημοσιεύσουν
χάριν
διαφάνειας
των
διαδικασιών ή για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών,
φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν
οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το Πρόγραμμα για
διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Πρόγραμμα παρέχει
αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση χωρίς οποιαδήποτε άλλα
απαίτηση από τους συμμετέχοντες.
13. O OTE και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν στην περίπτωση
που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τους νικητές της μεγάλης
κλήρωσης,
στην
περίπτωση
δήλωσης
λανθασμένων
στοιχείων
ή
στοιχείων που είναι ελλιπή , απουσίας τους, μη λειτουργίας των
συνδέσεών τους.
14. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους του κάθε
Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997
για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Προγράμματος ,καθώς
και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με το
Πρόγραμμα, είτε μέσω των εταιριών ΟΤΕ & PROXIMITY, είτε μέσω
συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους.
Τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων που παρέχονται από αυτούς
για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα τηρούνται σε αρχείο μέχρι
την λήξη του Προγράμματος και την παράδοση των δώρων, που
υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τις 17/06/2013. Με την
ολοκλήρωση του Προγράμματος και την παράδοση των δώρων, θα
καταστρέφονται τα στοιχεία ως προς το Πρόγραμμα, θα διατηρούνται
όμως για τους σκοπούς της αίτησης/σύμβασης για τη σύνδεση OTE TV ,
Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, αντίρρησης και
διόρθωσης
των
προσωπικών
τους
δεδομένων
και
να
ζητήσουν
οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την τροποποίηση ή διαγραφή
στοιχείων τους που χορήγησαν στα πλαίσια του Προγράμματος κατά
τους όρους του Ν. 2472/1997 επικοινωνώντας με την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.
με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ.Κηφισίας 99 στο Μαρούσι με
την ένδειξη: Για το Πρόγραμμα «BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV»
15. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στο
Πρόγραμμα
προϋποθέτει
ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ
προβλεπόμενων όρων,
των οποίων οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση.
16. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε
τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ' ύλη
αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
«ΦΟΡΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ/ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΔΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV»
Κατόπιν νικητήριας συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα «BLOCKBUSTER
ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV» που διοργάνωσε η ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος» (εφεξής «ΟΤΕ») που
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 99 σε συνεργασία με το
Δίκτυο Καταστημάτων OTE και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«PROXIMITY ZZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»,
που εδρεύει στην Αθήνα Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117 45, (εφεξής
«PROXIMITY» ή «Διαφημιστική ») δηλώνω ότι αποδέχομαι το δώρο που
περιγράφεται και σημειώνεται στο σχετικό πλαίσιο παρακάτω, σύμφωνα
με τους όρους του Προγράμματος, των οποίων έχω λάβει γνώση και
τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα στο σύνολο τους.
Επίσης δηλώνω ότι τα στοιχεία που δηλώνω εδώ είναι ακριβή και
αληθινά και συμφωνώ
να χρησιμοποιηθούν από τις διοργανώτριες
εταιρείες ΟΤΕ και PROXIMITY για την ενημέρωσή μου σε σχέση με το
Πρόγραμμα και την αποστολή του δώρου μου. Η επικοινωνία για την
παραλαβή θα γίνει το διάστημα 16/5/2013 έως και 17/06/2013.
Όνοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Πόλη/Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Δώρο
PHILIPS HOME CINEMA FHD 3D
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LG 3D Smart LED TV 32’’
Ημ/νία
κατοχύρωσης/αποδοχής
Υπογραφή
δώρου προωθητικής
Καταστήματος
ενέργειας
Δηλώνω υπεύθυνα και ανεπιφύλακτα δια της παρούσης, ότι μετά
την παραλαβή του δώρου που αναδείχθηκα νικητής, δεν έχω
ουδεμία άλλη απαίτηση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών του
Προγράμματος.
Συμπληρώνεται από το κατάστημα και ο τυχερός κρατάει αντίγραφο
αυτής.
Βάλτε Χ στο κερδισμένο δώρο.
Υπογραφή
…………………………………………………..
Μετά τη συμπλήρωσή της από τον πωλητή του καταστήματος η
φόρμα αποστέλλεται άμεσα στη Proximity μέσω fax στον αριθμό:
210 82 53 753 ή μέσω mail στο [email protected] ή στο
[email protected].
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ»
1. Οι παρόντες όροι είναι η σύνοψη των Αναλυτικών Όρων συμμετοχής
στην προωθητική ενέργεια με τίτλο «OTE TV PROMO» (εφεξής το
«Πρόγραμμα») που διοργανώνει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία,
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) σε
συνεργασία με την «PROXIMITY ZZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» (Proximity) οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στο site
www.ote.gr . Με τους παρόντες συνοπτικούς όρους δεν προσδιορίζονται
όλοι οι όροι του Προγράμματος, για τους οποίους ,οι συμμετέχοντες
παραπέμπονται στους Αναλυτικούς Όρους, όπως δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα του ΟΤΕ www.ote.gr και η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή
των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
2. Το Πρόγραμμα αποτελείται από τις διαδικασίες: α) άμεσης νίκης (instant
win) και β) αυτόματης συμμετοχής σε κλήρωση και θα διαρκέσει από
22/04/2013 έως και τις 11/05/2013 (εφεξής «Διάρκεια») Για να
συμμετέχει κάποιος και στις δύο ( α & β) από τις διαδικασίες του
Προγράμματος, θα πρέπει να επισκεφθεί οποιοδήποτε από τα
Καταστήματα ΟΤΕ πανελλαδικά κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και
να πραγματοποιήσει αγορά νέας σύνδεσης συμβολαίου οικιακού πακέτου
OTE TV (μέσω Coon-x ή μέσω δορυφόρου) υπογράφοντας τη σχετική
Αίτηση/Σύμβαση Σύνδεσης OTE TV. Χωρίς αγορά σύνδεσης OTE TV
όποιος επιθυμεί μπορεί να μετέχει στο Πρόγραμμα και στη διαδικασία β
(instant win),εφόσον μεταβεί στα γραφεία της Διαφημιστικής εταιρείας
PROXIMITY στην Αθήνα και παραλάβει το σχετικό έντυπο/κουπόνι
3. Συμμετέχουν κατά τη διαδικασία των Αναλυτικών Όρων όλοι όσοι
διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία. Εξαιρούνται οι
εργαζόμενοι στις διοργανώτριες εταιρείες ΟΤΕ, COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ,
οι εργαζόμενοι στην εταιρεία PROXIMITY καθώς και οι συγγενείς α ΄ και β
΄ βαθμού, όλων των προαναφερόμενων .
4. Δώρα: 50 Τηλεοράσεις LG 3D Smart LED TV 32’’, 50 PHILIPS HOME
CINEMA FHD 3D, 150 SONY ΑΣΥΡΜΑΤΑ AKOYΣΤΙΚΑ, 300 Pop-corn
μηχανές, 900 Προπληρωμένες κάρτες τραπέζης αξίας 50€, 2.000
Chalkboards και 3 δωροεπιταγές αξίας 3.000€ από την ΙΚΕΑ.
5. Η OTE και η Διαφημιστική περιορίζουν την ευθύνη τους στη διάθεση
των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω της
αναφερόμενης διαδικασίας αποστολής των δώρων στους νικητές, δεν
ευθύνονται απέναντι στους τυχερούς ή τρίτους για βλάβες ή οποιοδήποτε
τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε
υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση
ζημίας προερχόμενη από αυτά. Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή,
ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, η δε
αποστολή θα γίνει σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους. Στις
περιπτώσεις μη εύρεσης του τυχερού/νικητή ή άρνησης αυτού να
παραλάβει το δώρο του ή επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή
αδράνειας, όσον αφορά στην κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου
χάνει αυτός, αυτομάτως και οριστικά μετά την 17/06/2013 το δικαίωμα του
να του αποδοθεί το δώρο.
6. Η υλοποίηση του Προγράμματος δεν απαιτεί τη δημιουργία αρχείου
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και
ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία που συλλέγονται κατά
την συμπλήρωση της αίτησης/σύμβασης για τη σύνδεση OTE TV,να
χρησιμοποιηθούν από τις διοργανώτριες εταιρείες και για τις ανάγκες του
Προγράμματος . Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την
παράδοση των δώρων, θα καταστρέφονται τα στοιχεία ως προς το
Πρόγραμμα, θα διατηρούνται όμως για τους σκοπούς της
αίτησης/σύμβασης για τη σύνδεση OTE TV ,
Έλαβα γνώση όλων των όρων του Προγράμματος, συναινώ και
συμμετέχω στο Πρόγραμμα, δηλώνοντας τα ακριβή μου στοιχεία:
Όνοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Πόλη/Τ.Κ.
Υπογραφή _______________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ