εδώ - Κάρτες Alpha Bank

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
«ALPHA E-STATEMENTS & ALPHA ALERTS»
H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (εφεξής “Τράπεζα”) διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής “Διαγωνισμός”) για τους
κατόχους των πιστωτικών, χρεωστικών και Καρτών διευκολύνσεως που εκδίδονται από αυτήν (εφεξής “Κάτοχοι”), για
την προβολή των Yπηρεσιών ηλεκτρονικής ενημερώσεως “Αlpha e-statements” και “Αlpha_alerts”.
Οι ως άνω ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ενημερώσεως διέπονται αναλυτικά από τους Όρους που ευρίσκονται αναρτημένοι
και διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr/cards. Η Υπηρεσία Αlpha e-statements παρέχεται χωρίς
χρέωση, ενώ η χρέωση για την Υπηρεσία Αlpha alerts διαμορφώνεται σε 1 Ευρώ μηνιαίως ανά εγγεγραμμένη στην
Υπηρεσία Κάρτα. Κατ’ εξαίρεση, η Υπηρεσία Αlpha alerts παρέχεται στους κατόχους Καρτών Enter Bonus American
Express και Χρυσή American Express άνευ χρεώσεως.
Ο παρών Διαγωνισμός διέπεται από τους Όρους Συμμετοχής που ακολουθούν:
1. Αντικείμενο
Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη, με τη διενέργεια Κληρώσεως των τυχερών Κατόχων που θα εγγραφούν
είτε α) στην Υπηρεσία Alpha e-statements είτε β) στην Υπηρεσία Alpha alerts, οι οποίοι θα κερδίσουν δώρα νέας
τεχνολογίας.
2. Συμμετοχή
2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, έχουν όσοι
Kάτοχοι ενεργοποιήσουν α) είτε την Υπηρεσία Alpha e-statements, β) είτε την Υπηρεσία Alpha alerts ή γ) είτε και τις
δύο Υπηρεσίες από 01/12/2014 έως και 28/02/2015. Διευκρινίζεται ότι οι Κάρτες “Alpha Bank Enter Bonus American
Express”, “Alpha Bank Enter Visa Tap ‘n Pay” και “Χρυσή Κάρτα American Express” συμμετέχουν στην Κλήρωση
μόνο για την εγγραφή στην Yπηρεσία Alpha e-statements.
2.1.2. Η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιηθεί α) μέσω της Υπηρεσίας Alpha Web Banking ή β)
μέσω της Εξυπηρετήσεως Πελατών της Τραπέζης (801 11 3260000 από σταθερό ή 210 3260000 από κινητό
τηλέφωνο), ή γ) μέσω του διαδικτυακού τόπου της Υπηρεσίας Alpha e-statements - μέσω του οποίου ο Κάτοχος
δύναται επίσης να ενεργοποιήσει και την Υπηρεσία Alpha alerts - υπό την προϋπόθεση ότι δηλωθούν τα απαραίτητα
προς τούτο στοιχεία και η αίτηση γίνει δεκτή, σύμφωνα με τους ειδικότερους Όρους και τις σχετικές οδηγίες της
Τραπέζης.
2.1.3. Οι Κάτοχοι θα συμμετέχουν στην Κλήρωση με μία συμμετοχή για κάθε Υπηρεσία που ενεργοποιούν ανά
Κάρτα.
2.1.3. Συμμετέχουν επίσης και όσοι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αιτούνται την ενεργοποίηση των Υπηρεσιών
για πρόσθετη Κάρτα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η συμμετοχή προσμετράται υπέρ του κυρίου Κατόχου της
Κάρτας.
2.2.1. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Τραπέζης.
2.2.2. Από τον Διαγωνισμό ρητώς εξαιρούνται οι εταιρικές Κάρτες.
2.3. Απαραίτητες επίσης προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι:
α) Κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Κληρώσεως, η Κάρτα να είναι σε ισχύ, να μην έχει ακυρωθεί και να μην έχει
γίνει αίτηση διακοπής της και
β) Η κανονική αποπληρωμή της Κάρτας (εμπρόθεσμη πληρωμή τουλάχιστον της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής)
καθώς και η μη ύπαρξη, κατά την ημερομηνία παραγωγής του αρχείου της Κληρώσεως, καθυστερημένων οφειλών για
χρονικό διάστημα άνω των 29 ημερών. Η ημερομηνία παραγωγής του αρχείου θα προηγηθεί της ημερομηνίας
Κληρώσεως κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.
2.5. Κάτοχοι Καρτών εκδόσεως Αlpha Bank που εγγράφονται στις ως άνω Υπηρεσίες, αλλά δεν επιθυμούν να λάβουν
μέρος στην Κλήρωση για οποιονδήποτε λόγο, μπορούν να το δηλώσουν τηλεφωνικώς στην Εξυπηρέτηση Πελατών,
καλώντας στο 801 11 3260000 από σταθερό τηλέφωνο ή στο 210 3260000 από κινητό τηλέφωνο.
3. Έπαθλα
3.1. Τα έπαθλα της Κληρώσεως του Διαγωνισμού θα είναι:
3.1.1. Πρώτο έπαθλο: Για τους πρώτους δέκα (10) τυχερούς Kατόχους, ένα (1) APPLE iPAD Air 2 16GB Wi-Fi.
3.1.2. Δεύτερο έπαθλο: Για τους επόμενους δέκα (10) τυχερούς Kατόχους, ένα (1) smart phone Samsung Galaxy S4.
3.1.3. Τρίτο έπαθλο: Για τους επόμενους δέκα (10) τυχερούς Kατόχους, μία (1) δωροεπιταγή ύψους 100 ευρώ για
αγορές στα καταστήματα Κωτσόβολος.
4. Κλήρωση – Ανάδειξη νικητών
4.1. Η Κλήρωση, για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα διεξαχθεί την 10/03/2015, ημέρα Τρίτη, στα
γραφεία της Διευθύνσεως Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως της Αlpha Bank, Ευτυχίδου 40, 116 34
Αθήναι, παρουσία Συμβολαιογράφου και αντιπροσώπων της Τραπέζης.
4.2. Από την Κλήρωση θα αναδειχθούν τριάντα (30) νικητές και τριάντα (30) αναπληρωματικοί νικητές, στην
περίπτωση που οι αρχικώς αναδειχθέντες νικητές ή κάποιοι εξ’ αυτών αρνηθούν την παραλαβή του επάθλου τους ή
διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή τους είναι άκυρη ή ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στην Κλήρωση
1
ή σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσής τους εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της Κληρώσεως.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τη θέση των ως άνω δικαιούχων θα καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός κατά τη
σειρά κληρώσεώς του, με τους ίδιους ως άνω όρους.
4.3. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς στον αριθμό, τον οποίο έχουν δηλώσει. Σε κάθε περίπτωση, τα ονόματα
των τυχερών της Κληρώσεως θα αναρτηθούν στην ειδική για το διαγωνισμό ιστοσελίδα της Τραπέζης στην
διαδικτυακή πύλη των Καρτών εκδόσεως Αlpha Bank www.alpha.gr/cards.
4.4. Οι νικητές θα πρέπει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από της ειδοποιήσεώς τους να δηλώσουν εάν επιθυμούν
τα έπαθλα που κέρδισαν, ειδάλλως θα θεωρείται ότι δεν τα αποδέχονται, με συνέπεια να ειδοποιηθούν οι
αναπληρωματικοί κατά τη σειρά κληρώσεώς τους και με τους ίδιους ως άνω όρους.
4.5. Τα έπαθλα είναι προσωπικά, δεν κληρονομούνται, δε μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα
δώρα. Όλα τα προβλεπόμενα έπαθλα είναι προκαθορισμένα και δεσμευτικά για τους νικητές Κατόχους, επομένως δεν
τροποποιούνται, ούτε αλλάζουν κατ’ επιλογή των τελευταίων.
4.6. Η παράδοση των επάθλων πραγματοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατηρίου των
νικητών Κατόχων.
5. Προσωπικά Δεδομένα
5.1. Οι Κάτοχοι, διά της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό παρέχουν την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στην
επεξεργασία από την Τράπεζα (υπεύθυνη επεξεργασίας), μέσω της ίδιας ή μέσω άλλου προσώπου που θα ορίσει η
Τράπεζα, των δηλωθέντων στοιχείων τους, διά μερικώς αυτοματοποιημένων μέσων, με αποκλειστικό σκοπό την
διενέργεια του Διαγωνισμού και των κληρώσεων και την απονομή των επάθλων, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
Τόσο οι μετέχοντες στον διαγωνισμό, όσο και οι νικητές έχουν δικαίωμα ενημερώσεως, προσβάσεως και
αντιρρήσεως, κατά τα άρθρα 11, 12 και 13 του ν.2472/1997. Τα στοιχεία των νικητών της Κληρώσεως δε θα
χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τη παρούσα Προωθητική Ενέργεια.
5.2. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997, χορηγεί στη
Τράπεζα τη συναίνεσή του να εντάξει το όνομά του στη λίστα των νικητών που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
www.alpha.gr/cards.
6. Λοιποί Όροι
6.1. Η συμμετοχή στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων
συμμετοχής.
6.2. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του παρόντος, ή/και τον τρόπο
διεξαγωγής του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά
με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.
6.3. Οι παρόντες Όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Μαρία Σαξώνη, Ακαδημίας 57, Αθήνα και θα
είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του διαγωνισμού, στην ειδική για το διαγωνισμό
ιστοσελίδα της Τράπεζας στην διαδικτυακή πύλη των Καρτών Αlpha Bank www.alpha.gr/cards. Οποιοσδήποτε
συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα
κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.
2