close

Enter

Log in using OpenID

Broj 83 - Centrotrans

embedDownload
InfoBus
INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS
Godina 9
Broj 83
EUROLINES
Januar 2012. godine
Održana godišnja press konferencija
Obilježen Dan vozača i automehaničara
Tema broja:
Centrotrans Eurolines u 2011. godini
InfoBus
Sadržaj
Informativni bilten
Centrotrans Eurolines
Godina 9 Broj 83
Januar 2012. godine
Glavni i odgovorni
urednik
mr.sc. Muhamed Šaćiragić
Uređivački odbor:
Porča Amerisa
Visković Jelena
Bjelonja Almina
Lektor:
Brkić Aida
DTP: Prolaz Aida
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
Tiraž: 300
Besplatan primjerak
Štampa: Štamparija Fojnica
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
2
2
IMPRESSUM-SADRŽAJ
2
UVODNIK
3
KOMPANIJA CENTROTRANS EUROLINES U 2011. GODINI
PREGLED DEŠAVANJA
4
ONI SU PROVELI NOVU GODINU RADNO
10
OBILJEŽEN DAN VOZAČA I AUTOMEHANIČARA
12
NOVOGODIŠNJE DRUŽENJE UPOSLENIKA
13
SASTANAK PREDSTAVNIKA TRANSTURIST TUZLA I
CENTROTRANS EUROLINES
14
INTENZIVIRAN PROCES EDUKACIJE
14
ODRŽANA GODIŠNJA PRESS KONFERENCIJA
15
REPORTAŽA SA NOVOGODIŠNJIH ARANŽMANA
17
POSLOVANJE DRUŠTVA U DECEMBRU 2011. GODINE
20
AKCENTI POSLOVANJA
22
PRIZNANJE OSMIJEH CENTROTRANSA
23
Uvodnik
mr.sc. Muhamed Šaćiragić
Od 1. Januara ove godine
Centrotours Sarajevo će poslovati kao samostalni pravni
subjekat. Tu stratešku odluku je donijela Uprava Društva
nakon izuzetno ozbiljnih analiza kojima je dokazano da se
razvoj ove djelatnosti ne treba
limitirati ograničenjima koja su
se neminovno pojavljivala u
okviru Centrotrans Eurolines,
gdje je Centrotours poslovao
kao jedan od sektora Funkcije
Marketinga. To se prije svega
odnosilo na to što se u okviru
Centrotrans Eurolines maksimalna pažnja posvećuje primarnoj djelatnosti – prevozu
putnika zbog čega su korisnici
usluga po pravilu izjednačavali
djelatnost Centrotoursa sa prodajom autobuskih karata, djelatnošću putničkog prevoza itd.
Prva faza osamostaljivanja ove
djelatnosti u okviru naše firme
je učinjena prije nekoliko godina kada je za potrebe Centrotoursa otvoren poseban žiro
račun sa koga su plaćane sve
operativne obaveze. To je bio
bitan preduslov podizanja poslovnog rejtinga Centrotoursa, jer se više nije moglo desiti
zbog nedostatka sredstava od
izvornih prihoda Centrotoursa,
da se plate neke tekuće obaveze koje je stvorio segment javnog linijskog prevoza u okviru
Društva.
Planirano je da se proces zaživljavanja svih funkcija Centrotoursa odvija fazno u nekoliko
etapa, pri čemu se nikako neće
zaboravljati da je Centrotours
sastavni dio Centrotransa Eurolines i sve operativne aktivnosti će se voditi u skladu sa
poslovnom politikom Kompani-
je. Aktivnosti u toku ove godine biće podređene unutrašnjoj
organizaciji, poslovnim procedurama i tehnologiji ne gubeći iz vida da je funkcionalnost
organizacije direktno vezana
sa optimalnim brojem uposlenika koji trebaju da kvalitetno i
sinhronizovano obavljaju svoje
poslove.
Ovom prilikom se treba osvrnuti
na historijski razvoj Centrotransa, gdje je u samom početku
stvaranja kompanije, još ranih
šezdesetih prošlog stoljeća,
preduzeće Centrotrans imalo
jaku turističku agencije koja je
bila prva takve vrste u gradu Sarajevu. Lokacija te, za to doba
izuzetno moderne agencije bila
je na veoma atraktivnom mjestu
u Gradu, u ulici Maršala Tita,
na lokaciji sadašnjeg BBI Centra. Izgradnjom robne kuće Sarajka na tom prostoru, agencija
je porušena a Centrotransu je
bila dodijeljen poslovni prostor
u ulici Vase Miskina, sadašnja
Ferhadija, gdje se sada nalazi
Kulturni centar Republike Iran.
U okviru Turizma kao posebnog segmenta Centrotransa, funkcionisale su turističke
agencije u Omišu, Makarskoj,
Dubrovniku, te kao poseban
organizacioni dio bilo je organizovano ugostiteljstvo sa internim restoranima društvene
ishrane, restoranom BUS i hotelima Turist i depandansom
Panorama na Palama. Posebno
je potrebno naglasiti da je u to
vrijeme Centrotrans raspolagao
sa najkvalitetnijim kadrovima iz
oblasti turizma u Sarajevu, BiH
pa i šire u cijeloj Jugoslaviji.
Tokom sedamdesetih godina
dolazi do inicijative za objedi-
njavanje svih turističkih agencija u jedinstvenu firmu u gradu
Sarajevo. Ta dobra ideja se nažalost nije u praksi potvrdila, ali
je Centrotrans trajno izgubio,
kadrove, objekte i poslovni status u ovoj djelatnosti. Ponovno
oživljavanje Turizma kao djelatnosti u okviru Centrotransa
se desilo neposredno prije početka XIV Zimskih olimpijskih
igara od kada je Turizam bio
sastavni dio Radne organizacije
Centrotrans Komerc.
Još u toku rata Centrotrans
Eurolines je ponovo aktivirao
Sektor turizma kao posebnu
djelatnost. Otvoreno je nekoliko turističkih agencija koje su u
kratkom vremenu potvrdile potrebu organizovanja ove djelatnosti u gradu Sarajevu i Bosni i
Hercegovini.
Ova mala retrospektiva ima za
cilj da podsjeti na prethodne
pravce djelovanja kao i da ukaže na greške koje su se u proteklom periodu neminovno pravile. Pred našom mladom ekipom
i firmom, koja baštini tradiciju
sektora Turizma Centrotransa,
nalazi se slatki poslovni izazovi,
za koje smo sigurni da će ih, uz
pomoć koji mogu očekivati od
matične firme, uspješno preovladati i profilirati se najkvalitetniju firmu u oblasti turizma u
Bosni i Hercegovini.
Sretno!
3
TEMA BROJA
Kompanija Centrotrans
Pregled značajnih dešavanja
iz protekle godine
P
rethodna
2011.
godina
po ocjenama ekonomskih
analitičara, sa aspekta uslova privređivanja, bila je najteža
od početka globalne ekonomske
krize. I pored toga kompanija Centrotrans Eurolines je uspjela istu
završiti sa pozitivnim poslovnim
rezultatom. Investicije u vrijednosti
od 4,8 miliona KM, od čega je u
nove autobuse uloženo oko 3,6
miliona KM i u objekte 1,1 miliona KM, dovoljno govore o uspjesima postignutim u prethodnoj
godini. Istovremeno se uspijevala
održavati tekuća likvidnost i redovno isplaćivati plaće zaposlenicima.
Također, 2011. godinu obilježilo
je niz akcija i projekata kojima se
nastojala obogatiti ponuda i putnicima pružiti dodatna usluga.
2011. godinu obilježilo je:
Akcija „Schengen day“
Kompanija Centrotrans Eurolines
je u 2011. godinu ušla sa kampanjom „Schengen day“ . Cilj akcije je
bio da se na poseban način obilježi
odluka Evropske Unije o viznoj liberalizaciji za građane Bosne i Hercegovine. U okviru ove akcije, svakog 15. u mjesecu, tokom čitave
godine, određeni broj putnika
imao je priliku dobiti 50% popusta
na redovnim linijama Centrotrans
Eurolines u zemlje Schengena.
Obilježen dan vozača i
automehaničara
Dan vozača i automehaničara
15. januar, tradicionalno se
obilje-žio na Auto bazi Sarajevo. Tom prilikom je Udruženje
vozača i automehaničara CTS nagradilo osam najboljih vozača i
automehaničara. Također, osmorici
vozača i auto mehaničara uručena
su i priznanja od strane Udruženja
vozača i automehaničara Kantona
Sarajevo, dok je nagrade Sarajevo
osiguranja dobilo također osam
uposlenika.
4
Fiskalizacija
Od 01.02.2011. godine Centrotrans Eurolines je počeo sa
fiskalizacijom u okviru djelatnosti
ugostiteljstva. Glavna primjena
fiskalizacije osnovne djelatnosti
Društva počela je sa 15.04.2011.
godine. U praksi fiskalizacija predstavlja zakonsku obavezu evidentiranja prometa putem fiskalnog
uređaja koji u realnom vremenu, u
toku obavljanja neke kupoprodajne transakcije, evidentira uslugu
koja je nastala i odmah je prijavljuje u poresku upravu.
Akcija „Linija dana“
Od 7. februara započela je i akcija „Linija dana“ koja je vrlo
dinamično i raznoliko promovisala
linijski saobraćaj Centrotrans Eurolines. Naime, prema unaprijed
utvrđenom rasporedu linija za
mjesec dana, putnicima je svaki
dan na raspolaganju bila druga
linija, domaća ili međunarodna.
Na tim linijama je određeni broj
autobuskih karata imao čak 70%
popusta.
Sastanak sa predstavnicima
Vlade KS
Dana, 15.02.2011. godine održan
je sastanak sa novim predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo. Cilj
sastanka je bio upoznavanje predstavnika nove vlade sa aktuelnom
problematikom u oblasti javnog gradsko prigradskog saobraćaja.
Na ovom sastanku su bili prisutni
Fikret Musić – premijer Vlade KS,
Haris Lulić – ministar saobraćaja
KS, Safudin Čengić – generalni
direktor Centrotrans Eurolines i
Muhamed Šaćiragić – predsjednik
Nadzornog odbora Centrotrans
Eurolines. Predstavnici Centrotrans Eurolinesa su naveli najveće
Održan prvi memorijalni turnir
„Nedžad Zekić“
Prvi memorijalni košarkaški turnir
„Nedžad Zekić“ organizovan je
u KSC u Vogošči 0d 25. do 26.
februara 2011. godine. Turnir se
održao u spomen Izvršnog direktora Centrotrans Eurolines, Nedžada
Zekića koji nas je prerano napustio
2009. godine. Na ovom turniru,
koji je pored sjećanja na velikog
čovjeka i dobrog menadžera,
kakav je bio Zekić Nedžad, imao
za cilj produbljivanje poslovne
saradnje, druženje i prijateljstvo,
učestvovale su ekipe: Lasta Beograd, Penta Pula, Veterani Kakanj
i Centrotrans Eurolines.
Obilježeno 48. godina
Centrotransa
Centrotrans Eurolines je u 2011.
godini obilježio 63. godine postojanja i 48. godina poslovanja
pod imenom Centrotrans. Na
svečanosti koja je bila upriličena u
Centroservisu na Auto bazi Sarajevo koje je za tu priliku bio posebno
uređen, dugogodišnji uposlenici
kompanije su ispraćeni u zasluženu
penziju. Također, pred velikim brojem poslovnih partnera, prijatelja
kompanije, članova Upravnog i
Nadzornog odbora po prvi put
proglašen je najbolji uposlenik
u 2010. godini kome je pored
plakete dodijeljena i simbolična
novčana nagrada. Za izuzetan doprinos kvalitetu rada i kontinuitetu
poslovanja kompanije Centrotrans
Eurolines, prestižna titula „Osmijeh
godine“ dodijeljena je vozaču i instruktoru Eldinu Čengiću.
Centrotrans Eurolines
na sajmu turizma
U centru Skenderija od 30. marta do
2. aprila održana je velika manifestacija „Dani turizma“. Svoje učešće
na ovom sajmu je uzela i kompanija Centrotrans Eurolines koja
je uz reprezentativan štand i široku
ponudu turističkih aranžmana izazvala veliko interesovanje ne samo
od strane posjetilaca već i ostalih
izlagača na sajmu.
podizanja usluge prijevoza na veći
nivo realizirana je kupovina pet
novih autobusa visoke klase MAN
Lions Coach. Ukupna vrijednost
investicije za sva vozila u 2011.
godini je bila 3,8 miliona KM.
Svečanost promovisanja novih autobusa bila je upriličena u prostoru
Centroservisa, uz prisustvo velikog
broja gostiju, medija i prijatelja
kompanije Centrotrans Eurolines.
Tekst : Almina Beširović & Aida Prolaz
probeme vezane za javni – gradski
prijevoz u Kantonu ali i dali prijedloge za njihovo rješavanje. Premijer
Musić i ministar Lulić su sa razumijevanjem prihvatili argumentaciju
i dali obećanje da će rješavanje
nagomilanih problema u oblasti
javnog gradsko – prigradskog
saobraćaja na području Kantona
Sarajevo u narednom periodu biti u
vrhu prioriteta Vlade KS. Nažalost,
do danas po ovom pitanju nisu
donesene nikakve odluke niti je
došlo do pomaka u rješavanju nagomilanih problema javnog prevoza.
TEMA BROJA
Eurolines u 2011. godini
Promocija novih
autobusa Man Lions Coach
Dana 28.04.2011. godine na Auto
bazi kompanije Centrotrans Eurolines svečano su promovisani novokupljeni autobusi. Naime, prema
planu investicija za 2011. godinu
i Odlukom Uprave Društva, u cilju
5
TEMA BROJA
Kompanija Centrotrans
Za praznik rada besplatne
vožnje građanima Sarajeva
Povodom praznika rada, 1. maja,
kompanija Centrotrans Eurolines
je svim građanima Sarajeva poklonila besplatne vožnje do obližnjih
izletišta Igmana, Vrela Bosne, Barica kao i na centralnu proslavu koja
je održana u Vilsonovom šetalištu.
Građanima je na raspolaganje
stavljeno ukupno šest autobusa
kojima je taj dan prevezeno 495
putnika.
„Zagrebi i osvoji“
Kompanija Centrotrans Eurolines
je od 1. Maja krenula i sa akcijom
„Zagrebi i osvoji“. Naime na svim
linijama Centrotrans Eurolines,
domaćim i međunarodnim svi putnici su imali priliku osvojiti popuste
i do 100%. Vodeći se trendovima
koje diktira tržište i zahtjevima korisnika naših usluga, Centrotrans
Eurolines prvi put ponudio je novi,
interesantniji oblik popusta koji je
realizovan kroz kartice „Zagrebi i
osvoji“.
Nabavljena dva nova
Sprintera Mercedes 413
U skladu sa strateškim poslovnim
opredjeljenjem kompanije Centrotrans Eurolines da pruži visokokvalitetnu uslugu prijevoza
putnika u svim segmentima vanlinijskog prijevoza, Uprava Društva je
donijela odluku o nabavci dva minibus vozila marke Mercedes Sprinter 413. Vozila su prilagođena za
prijevoz manjih grupa, do 16 ljudi
i omogućava ugodnu i udobnu
vožnju na dužim relacijama.
enom kluba sa tradicijom od preko
60. godina.
Još jedno priznanje
za Centrotrans Eurolines
U junu 2011. godine od strane Samostalnog sindikata saobraćaja i
veza u BiH kompaniji Centrotrans
Eurolines je dodijeljeno posebno
priznanje za brigu i postizanja visokih standarda kvaliteta uslova
rada uposlenika. Priznanje za
„Obezbjeđenje visokokvalitetnih
uslova rada za svoje uposlenike“
generalnom direktoru Safudinu
Čengiću uručio je Predsjednik
Saveza samostalnih sindikata BiH
Avad Bahto.
Počeo IV ITEF
IV Međunarodni putujući Festival
6
Izlet Familije Centrotrans
Dana,
19.06.2011.
godine
održano je tradicionalno druženje
„Familije Centrotrans“. Ovim povodom okupili su se brojni zaposlenici sa porodicama, penzioneri, članovi Uprave i Nadzornog
odbora kompanije Centrotrans
Eurolines, te predstavnici društveno
– političkih organizacija, poslovni
partneri i prijatelji kompanije. Po
jedanaesti put su svi došli sa istim
ciljem, da se druže i provedu prelijep dan na padinama prelijepog
Igmana. Uz druženje, prigodan
izletnički meni i sportske aktivnosti
svi učesnici ovoga tradicionalnog
okupljanja su proveli jedan ugodan
dan koji će mnogima ostati u trajnom sjećanju.
Vanredna
kontrola voznog parka
Safudin Čengić predsjednik
Upravnog odbora KK Bosna
Bosna ASA BH Telekom, nekadašnji
evropski klupski prvak, u 2011. godini je dobila novi Upravni odbor
na čijem čelu je od 13.06.2011.
godine generalni direktor Centrotrans Eurolines Safudin Čengić.
Ovo je još jedan od pozitivnih
načina prezentacije kompanije
Centrotrans Eurolines čije se ime
od tada povezuje sa prestižnim im-
međunarodnih linija Centrotrans
Eurolines i osam linija Autoprevoza
Banja Luka pogledaju 14 filmova
iz osam zemalja. Početak festivala
još jednom je izazvao veliku pažnju
BH javnosti. Tokom trajanja festivala izbor festivalskih filmova moglo je da pogleda nekoliko stotina
hiljada putnika čime se ovaj festival
svrstava u festivale sa najbrojnijom
publikom.
turističkog filma i ekologije – ITEF
2011. Počeo je sa svojim programom od 20. juna. Tokom tri
mjeseca trajanja Festivala bilo
je planirano da putnici na 28
U mjesecu julu obavljena je prva
vanredna kontrola voznog parka
kompanije Centrotrans Eurolines.
Ova kontrola je obavljena lično
od strane generalnog direktora mr.
sc. Safudina Čengića i to zbog indicija da određene tehničke funkcije u kompaniji, u jeku turističke
sezone, ne izvršavaju adekvatno
svoje radne zadatke, čime direktno
narušavaju kvalitet usluge i ugled
kompanije Centrotrans Eurolines.
Ova neuobičajena kontrola izazvala je veoma veliku pažnju, odobravanje i pozitivne reakcije od
svih zaposlenih koji očekuju da će
ovakav originalan potez generalnog direktora na najbolji način
ukazati na propuste u radu i saniranje utvrđenog stanja.
TEMA BROJA
Eurolines u 2011. godini
Od 13.07. do 24.07.2011. godine Centrotrans Eurolines je bio
oficijelni prijevoznik U20 EUROPEAN CHAMPIONSHIP MEN – DIVISION B u Sarajevu. Na ovom turniru učešće su uzele 22 košarkaške
selekcije zemalja Evrope. Našoj
kompaniji povjerena je odgovorna
funkcija organizacije službenog
prevoza ove manifestacije. Organizacija prijevoza učesnika turnira
ocijenjena je najvišim ocjenama od
strane FIBA-e.
Ayats Bravo 1 prvi „Drumski
kruzer“ u BiH
U mjesecu augustu kompanija
Centrotrans Eurolines postala je
bogatija za još jedno vozilo. Naime
izvršena je nabavka katnog autobusa Ayats Bravo 1 koji je odmah
proglašen i prvim BH drumskim
kruzerom. Ayats Bravo 1 je namijenjen za međunarodni saobraćaj
i prijevoz turističkih grupa. Izuzetno
moderno dizajniran, impozantnih
gabarita, ovaj autobus ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Autobus
raspolaže sa 80 sjedišta, a poseban kuriozitet je da ovaj autobus
ima kabinu za pušače koja je izdvojena od drugih putnika.
Uređaj za punjenje i servisiranje klima sistema na vozilima
Nabavljen je i stavljen u funkciju
jedan od najsavremenijih uređaja
za punjenje i servisiranje
klima sistema na vozilima.
Ovaj uređaj koji je u funkciji
Centroservisa, jedinstven je
u regionu pa i šire što samo
potvrđuje poslovnu orijentaciju Društva da samo izuzetnim kvalitetom naših usluga
možemo opstati i proširiti
tržište našeg djelovanja.
Vlada FBiH u autobusu
Centrotrans Eurolines
Dana 19.09.2011. godine na
čelu sa premijerom Nerminom
Nikšićem, Vlada Federacije Bosne
i Hercegovine u radnu posjetu Tuzlanskom kantonu otputovala je
autobusom Centrotrans Eurolines,
marke Starliner VIP class. Ovakav
potez Vlade je pozdravljen od
strane šire javnosti kao simboličan
gest racionalizacije svih troškova u
uslovima globalne krize.
Tradicionalni iftar kompanije
Centrotrans Eurolines
Dana 24.08.2011. godine Centrotrans Eurolines je tradicionalno organizovao zajednički iftar
u hotelu Park u Vogošći. Pozivu
se odazvalo preko 150 zvanica,
dugogodišnjih prijatelja kompanije, poslovnih partnera i istaknutih
ličnosti iz javnog i kulturnog života
koji su u atmosferi zajedništva i
tradicije proveli ovogodišnje iftarsko druženje.
Generalni direktor mr. sc.
Safudin Čengić predsjednik
Ekonomsko socijalnog vijeća
Od 01.09.2011.
godine
funkciju predsjednika
Ekonomsko socijalnog vijeća Kantona Sarajevo vrši
generalni direktor
kompanije
Centrotrans Eurolines
mr. sc. Safudin
Čengić. Ovo imenovanje Generalnog direktora je
veliko priznanje za
kompaniju Centrotrans Eurolines
obzirom da je Ekonomsko socijalno vijeće jedan od nezaobilaznih
faktora kod definisanja strateških
pravaca razvoja i ekonomske politike u svim sferama društvenog
života.
Radnici Centrotrans Kakanj
brane svoju firmu
U proteklom periodu Centrotrans
Eurolines je uložio ogromna sredstva i napore za ozdravljenje firme
Centrotrans Kakanj koja je bila
pred stečajem. Pozitivna strana
tog poteza je da su svi radnici
koji su bili tehnološki višak na
human način zbrinuti i zaposleni u matičnoj firmi ili u drugoj
poslovno povezanoj organizaciji.
Međutim, nakon nekoliko godina
stabilnog poslovanja, zbog tužbe
bivših radnika, po osnovu Općeg
kolektivnog ugovora, ova firma je
praktično dovedena pred stečaj.
Ovakav nekorektan potez bivših
radnih kolega izazvao je negativne
reakcije zaposlenika Centrotrans
Kakanj i proteste protiv bilo kakvih
namjera prodaje imovine ove
firme. Upućene su brojna pisma
upozorenja nadležnim organima
kojim ih Sindikat i zaposlenici upoznavaju sa neodrživosti ovakvih
zakona i kolektivnih ugovora. I
ovaj put su svi zaposlenici Centrotrans Kakanj pokazali odlučnost
da koristeći sva raspoloživa sredstva, spase svoju firmu i svoja rdna
mjesta.
Tekst : Almina Beširović & Aida Prolaz
CTS oficijelni prijevoznik
Evropskog košarkaškog
turnira U20
Centrotrans Eurolines ponovo
prevozio građane Sarajeva
Dana 27.09.2011. godine KJKP
7
TEMA BROJA
Kompanija Centrotrans
Gras je treći put u posljednjih pet
godina stupio u generalni štrajk i
tako izazvao potpunu saobraćajnu
paralizu grada. Toga dana, Centrotrans je stavio sve raspoložive
kapacitete u funkciju prevoza
građana koji su bili onemogućeni
da dođu do škola, fakulteta i svojih
radnih mjesta. Na ulicama grada
saobraćalo je prosječno 15 – 20
Centrotransovih autobusa koji toga
danas nisu bili raspoređeni na redovne autobuske linije ili vanredne
vožnje. Pored voznog osoblja, toga
dana u ovu akciju su se uključili i
brojni službenici, mehaničari, biletari i drugo prateće osoblje kompanije, kako bi što odgovornije
obavili ovaj zahtijevan zadatak.
Javnost je sa velikim odobravanjem dala podršku ovom potezu
kompanije Centrotrans Eurolines,
smatrajući da treba dobiti ravnopravan tretman u Kantonu Sarajevo
u obavljanju prijevoza građana
na ovom području. Međutim, ni
u ovoj godini nisu učinjeni pomaci od strane pripadnika aktuelne
vlasti da uvedu konkurenciju u
gradskom prijevozu u Kantonu Sarajevo odnosno omoguće drugim
prevoznicima ravnopravan tretman u obavljanju javnog gradskog
prevoza.
Organizacija odlaska na historijsku utakmicu u Francusku
Centrotours je u oktobru mjesecu
organizovao odlazak na kvalifikacionu utakmicu u Francusku za oko
950 navijača. Ovaj veoma obiman
i odgovoran zadatak je podrazumijevao pripreme oko prodaje
kapaciteta, aranžmana, organizacije prevoza, smještaja, transfera
i fakultativnih izleta. Za prijevoz
navijača organizovana su četiri
avionska leta i 6 autobusa Centrotrans Eurolines, a za smještaj je
obezbijeđeno 14 različitih hotela
u Parizu. U kompletnoj organizaciji
je učestvovalo 15 naših vodiča. Za
vrijeme boravka u Parizu, organizovani su različiti fakultativni izleti
kako bi putnici mogli obići na-
8
jpoznatije pariške znamenitosti: Eiffelov toranj, muzej Louvre, Muzej
d´Orsay, Montmartre, Muzej Versaj, katedrala Notre Dame, Slavoluk pobjede, Moulin Rouge i
druge zanimljive destinacije. Na
kraju ovog putovanja, potvrđena
je spremnost Centrotoursa da postane vodeći tour operator u Bosni
i Hercegovini. Utakmica je završila
sa relativno povoljnim rezultatom
– igrali smo neriješeno i dalje
takmičenje nastavili u baražu sa
reprezentacijom Portugala.
i učvrstiti dugogodišnje prijateljske
i poslovne odnose sa brojnim prijateljima iz porodice Eurolines-a.
Održana Skupština Eurolinesa
dodjeljuje u oblasti ugostiteljstva i
turizma samo najboljima za postignute rezultate u ovoj oblasti.
U gradu Ulmu, u Njemačkoj 27.
i 28. oktobra održana je redovna
sjednica Skupštine Eurolinesa,
pod radnim nazivom „Potrošač“.
Na sastanku su u ime Centrotrans
Eurolines prisustvovali Generalni
direktor mr.sc. Safudin Čengić i
Predsjednik Nadzornog odbora
mr. Šaćiragić Muhamed. Oficijelni
dio Skupštine je podrazumijevao
teme: izvještaji komiteta Eurolinesa,
izvještaji o finansijskom poslovanju
Eurolinesa za 2010. godinu, informacije o prodaji putem Eurolines pasa, i druge teme. U dvodnevnoj posjeti, članovi Eurolinesa
su imali priliku posjetiti tvornicu i
tvorničke pogone Setre i uvjeriti se
u savršenu tehnologiju i preciznost
izrade autobusa Setra, te se družiti
Prestižno priznanje „Zlatna
ugostiteljska kruna 2011“
Dana 13.10.2011. godine u
Širokom Brijegu kompaniji Centrotrans Eurolines je za partnerstvo u
festivalu ITEF dodijeljeno priznanje
„Zlatna ugostiteljska kruna“. Nagradu je u ime kompanije Centrotrans Eurolines primio mr. Šaćiragić
Muhamed, inače direktor Festivala
ITEF. Ovo prestižno priznanje se
Završen IV Festival turističkog
filma i ekologije – ITEF
U mjesecu oktobru završen je IV
Festival turističkog filma i ekologije
ITEF. Festival se već četvrtu godinu uspješno realizuje u organizaciji kompanije Centrotrans Eurolines i agencije Mark In. Tokom
ovogodišnjeg trajanja Festivala,
turističke i eko filmove iz osam evropskih zemalja pogledalo je više
od 400.000 gledalaca. Prema
glasovima putnika prvo mjesto i
Zlatnu pahuljicu Festivala osvojio je BH film „Eco Queen“, dok
je hrvatski film „Zagreb, Zagreb“
osvojio drugo mjesto i Srebrenu
pahuljicu, te italijanski film „Much
TEMA BROJA
Eurolines u 2011. godini
Uspješno završena misija
„Hadž 2011“
Kompanija Centrotrans Eurolines
je i ove godine uspješno organizovala prijevoz vjernika na Hadž
sa 3 novonabavljena autobusa visoke turističke klase MAN Lion´s
Top Coach. Pripremama za odlazak na ovo važno putovanje svi
uposlenici su pristupili krajnje ozbiljno i profesionalno. Posada u
sastavu Jusuf Pozder, Muratović
Nedžad, Adrović Ramiz, Buza
Hamdo, Palalija Dino, Sipović Ago
i Rovčanin Senad je 34 dana uvijek bila na raspolaganju vjernicima
za sva pitanja i potrebe, te istrajala
u nastojanju da im ovo dugo putovanje učini prijatnim i ugodnim.
Ovogodišnja organizacija Hadža
je svojim uspjehom opravdala reputaciju Centrotrans Eurolinesa kao
uglednog i iskusnog prijevoznika.
Utisci sa ovogodišnjeg Hadža su i
više nego pozitivni, kako od strane
hadžija tako i od Rijaseta Islamske
zajednice.
Kupovina poslovnog prostora
u Olovu
provedenog stečajnog postupka,
20.09.2011. godine, na javnoj licitaciji, kompanija Centrotrans Eurolines izvršila je kupovinu nepokretne
imovine koja pripada Autobuskoj
stanici Tešanj. Kompanija Centrotrans Eurolines je vlasnik zemljišta,
biletarnice i mehaničarskih radionica u sklopu ove autobuske
stanice. Veoma jaka konkurencija
u ino prevozu koja se nalazi na
ovom području zahtijevala je ulazak Centrotrans Eurolines na ovaj
region. Ovim potezom, pokriveno
je područje Zeničko - dobojskog
kantona i okoline Tešnja koja broji
blizu 60 000 stanovnika.
Plavom amfiteatru Fakulteta za
saobraćaj i komunikacije Sarajevo,
Predsjednik Nadzornog odbora
Kupovina Auto baze Kakanj
Muhamed Šaćiragić je uspješno
odbranio doktorsku disertaciju na
temu „Optimizacija redova vožnje
javnog linijskog prevoza putnika u
cestovnom saobraćaju Federacije
Bosne i Hercegovine“. Baziran na
teoretskim znanjima i ogromnom
praktičnom iskustvu ova disertacija je plod dugogodišnjeg rada
potvrđenog stručnjaka iz oblasti
javnog prijevoza putnika koji svojim znanjem može doprinijeti
rješavanju nagomilanih problema
iz ove oblasti.
U stečajnom procesu prilikom
prodaje nekretnina Centrotrans Kakanj, Centrotrans Eurolines je kupio
prostor, zemljište i radionice koje su
pripadale Centrotrans Kakanj i bile
obuhvaćene stećajnom postupkom, te na taj način onemogućio
bilo koga sa strane da kupovinom
ovih nekretnina praktično prekine
rad i funkcionisanje Centrotrans
Kakanj. Nakon ove kupovine ugovorom su regulisani međusobni
odnosi između Centrotrans Eurolines i Centrotrans Kakanj
Dizajnirani novi logotipi
U mjesecu oktobru kompanija
Centrotrans Eurolines je kupila
poslovni objekat na autobuskoj
stanici Olovo. Ovaj prostor je kupljen putem javnog natječaja gdje
je Centrotrans Eurolines bio najbolji ponuđač. Cilj ove investicije
je uspostavljanje tehnološke cjeline na autobuskoj stanici Olovo
i objedinjavanje svih prostora koji
se tu nalaze. Na području Općine
Olovo kompanija je povećala
obim djelatnosti i pružanje usluga
putnicima.
U mjesecu decembru na inicijativu
Uprave Društva urađen je redizajn
logotipa kćerki firmi i podružnica
Centrotrans Eurolines. Obzirom na
reprezentativnu ulogu koju svaki
logotip ima, ovom poslu se pristupilo vrlo profesionalno sa što više
prijedloga, a na kraju su usvojena
najbolja rješenja koja vizuelno ne
odstupaju od osnovnog dizajna
logotipa Centrotrans Eurolines.
Izvršen je redizajn slijedećih logotipa: Centrotours, Centrotrade,
Centroservis, Centroprint, Centroplast, Centrotrans Kakanj, Centrotrans Istočno Sarajevo.
neuspješne privatizacije firme, te
Dana
Kupovina Autobuske stanice u Odbrana doktorske disertacije
Predsjednika Nadzornog odbTešnju
ora Muhameda Šaćiragića
Nakon raskida ugovora zbog
15.12.2011.
godine,
u
Priznanje „Najmenadžer“ i
„Najkompanija“
Dana 08.12.2011. godine u Banja
Luci generalni direktor Centrotrans
Eurolines mr. sc. Safudin Čengić
primio je laskavo priznanje za
„Najmenadžera godine“, a kompanija Centrotrans Eurolines je
proglašena kao „Najkompanija“
u Bosni i Hercegovini. Ovo je veliko priznanje u vremenu globalne
ekonomske krize i borbe za opstanak, kao i nelojalne konkurencije
koja vlada u djelatnosti autobuskog
prijevoza. U ovako teškim uslovima
Centrotrans Eurolines je i dalje lider u drumskom saobraćaju u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Svoje
mjesto pronalazi i u društvenom,
kulturnom i sportskom životu za što
velike zasluge pripadaju generalnom direktoru Centrotrans Eurolines mr.sc. Safudinu Čengiću.
Tekst : Almina Beširović & Aida Prolaz
more“ Bronzanu pahuljicu i treće
mjesto. Posebne nagrade „Zlatni
volan“ su dodijeljene Šišić Selveru
i posthumno Mahmutović Dženalu
za učešće i doprinos u organizaciji
Festivala.
9
AKTIVNOSTI
Oni su proveli No
V
eliki broj uposlenika Centrotrans Eurolines ne odmara ni
za vrijeme praznika. Tako je
bilo i za novogodišnje praznike 1.,
2. i 3. januara, kada su mnogi radili i dežurali kako bi omogućili neometano odvijanje poslovnih procesa u Kompaniji. Priroda poslova
koji se u Centrotransu obavljaju
zahtijevaju stalno zalaganje i trud,
kao i obavljanje radnih dužnosti
onda kada svi slave i odmaraju.
U ovom broju Info Busa donosimo
poseban osvrt upravo na one uposlenike koji su novogodišnje praznike proveli na radnom zadatku, za
volanom uz putnike ili u dežurnim
službama, brinući se da svi poslovi
funkcionišu bez zastoja.
Prije svega, izdvajaju se uposlenici koji su ulazak u Novu godinu
31.12.2011./01.01.2012. godine
10
obilježili sa putnicima na linijama,
za volanom.
1. Radončić Šemso i Ohran Rešad
su vozili putnike iz Dortmunda u
Sarajevo, te su skupa sa njima ušli
u Novu godinu. Za dugogodišnje i
iskusne vozače to nije prvi put da
na ovakav način obilježe ulazak
u Novu godinu, pa tako Ohran
Rešad već nekoliko godina sa
putnicima u autobusu dočekuje
najluđu noć u godini. Prema njegovim riječima, vozno osoblje se
putnicima obratilo sa čestitkama
u ime menadžmenta i kompanije
Centrotrans Eurolines i zaželilo sve
najbolje u Novoj 2012. godini.
2. Sipović Ago i Medić Sejad su
također u vožnji iz Berlina prema
Sarajevu, sa putnicima dočekali
Novu godinu. Posada je putnike
počastila sokovima, razmijenila
čestitke i novogodišnje želje, te
nastavila put prema Sarajevu.
3.Bajramović Ferid i Orman Emir
su Novu godinu dočekali vozeći
na liniji Stuttgart – Sarajevo.
Kako kažu, u autobusu je vladalo praznično raspoloženje, te su
skupa sa putnicima uz muziku i
aplauze ušli u Novu godinu. Putem
razglasa su uputili čestitke putnicima i tako pokazali da su najbolji
ambasadori kompanije Centrotrans Eurolines koji kontinuirano
opravdavaju slogan „SA NAMA U
EVROPU“.
4. Porča Sedin i Čelan Ivica su
vozili na redovnoj liniji Sarajevo –
Beč, te su i oni imali priliku da prve
– Rim, Gačić Amir – Prag, Miković
Mišo – Budimpešta, Hodžić Seid –
Venecija i Lutvić Muamer – Pariz.
I druge poslovne jedinice imale su
radnu obavezu za Novu godinu, a
dežurni su bili:
1. Fejzagić Senad – otpravnik na
Autobuskoj stanici Sarajevo
2. Jamaković Mensur – otpravnik
na AS Kakanj,
3. Karamustafić Muris – dežurni na
AS Ilijaš,
4. Dragan Tuka i Pero Karivan –
dežurni na AS Kiseljak
5. Jaramaz Hasan – otpravnik na
AS Visoko.
Za Novu godinu, većina uposlenika Centrotrans Eurolines bude
u radnoj obavezi jer to zahtijevaju
radni procesi koji ne prestaju ni za
vrijeme praznika. Ipak, doček Nove
godine upriliče uz radne kolege,
pa se na kraju sve završi uz ugodno
druženje i iskrene čestitke. Neke od
njih prenosimo u nastavku:
“U Novoj 2012. godini menadžmentu i svim uposlenicima
Centrotrans Eurolines želim dobro zdravlje, puno uspjeha na
poslovnom i privatnom planu“.
Imamović Osman, vozač autobusa
„Još puno prijeđenih kilometara sa
osmjesima na licima, želim svojim
kolegama vozačima, a ostalim uposlenicima Centrotrans Eurolines
želim da Nova godina donese
zdravlje, sreću i radost.“ Prašević
Almir, vozač autobusa
„Nadam se da ćemo i u ovoj godini zajedničkim snagama uspješno
prebroditi krizu, te da ćemo istrajati u onome što najbolje radimo,
a to je kvalitetan prijevoz putnika
širom Bosne i Hercegovine i Evrope. Svim kolegama i kolegicama želim sretnu i uspješnu Novu
2012. Godinu“. Milušević Zoran,
saobraćajac.
Redakcija Info busa svim uposlenicima Centrotrans Eurolinesa želi
sretnu i uspješnu Novu 2012. godinu.
Tekst : Almina Beširović
čestitke za Novu godinu podijele sa ja. Tako su na Auto bazi Sarajevo
putnicima u autobusu.
Novu 2012. godinu dočekali:
1. Zornić Bahtijar – portir,
Vozeći redovne međunarodne
2. Imširević Mevludin – dežurni u
linije ali i obavljajući prevoz za
održavanju sistema grijanja,
novogodišnje turističke aranžmane
3. Jablić Ahmo – saobraćajac.
veliki broj vozača je Novu godinu
Njima, kao i dežurnima na Audočekao van granica Bosne i Hertobuskoj stanici Sarajevo, prve
cegovine, a oni su: Rožajac Kenan
novogodišnje čestitke uputili su
i Okerić Alija - Novi Pazar/Srbija,
Suvada i Muhamed Šaćiragić, koji
Mušanović Izet i Hindija Šemsudin
tradicionalno, svake godine obiđu
Beč/Austrija, Zuko Mehmed i Šteta
dežurne radnike i lično im čestitaju
Muharem – Beč/Austrija, Planičić
Novu godinu.
Sead i Ćimpo Sedin Beč/Austrija,
Za ispravno funkcionisanje autobuImamović Hamdo i Begić Enez –
sa i tehničku ispravnost, neizbježnu
Frankfurt/Njemačka, Čengić Eldin
za kvalitetno pružanje usluga prijei Bajraktarević Salmir – Pariz/Franvoza, 31.01.2011. godine u Cencuska.
troservisu brinuli su Zahiragić Alen
Vanredne vožnje su obavljali:
– automehaničar i Mulaosmanović
Salčinović Mujo i Osmanović
Munir – autoelektričar. Dana
Mevludin – Rim/Italija, Sakoč Da01.01.2012. godine, na radnoj
vor i Mahmutović Nermin – Prag/
obavezi su bili Mešević Mensur
Češka, Alić Hasan i Pašalić Emir
– automehaničar, Herak Sakib –
– Budimpešta/Mađarska, Adrović
autoelektričar i Mulaosmanović
Ramiz i Kulo Iso – Budimpešta/
Munir – auotelektričar.
Mađarska, Prašović Almir i
Obzirom da je Centrotours za doček
Kujundžić Mirza – Venecija/Italija.
Nove godine pripremio raznovrsnu
Pored vozača koji su Novu godturističku ponudu, za vodiče je ovaj
inu dočekali radno obavljajući
praznik bio ugodna radna obaveza
vrlo odgovoran i zahtijevan posao
i prilika za dobro druženje i proprevoza putnika, navodimo i druge
vod u evropskim metropolama.
uposlenike koji su svojim dežurama
Tako su iz Sektora turizma dana
omogućili da se radni procesi odvi31.12.2011./01.01.2012. na radjaju kontinuirano i bez većih zastonoj obavezi bili: Milenković Siniša
AKTIVNOSTI
vu godinu radno
11
AKTIVNOSTI
Obilježen Dan vozača i
automehaničara
Tekst : Prolaz Aida
V
12
da ponesu epitet najboljih, svake godine se
prema već utvrđenim
kriterijima odabere osam
onih koji su se posebno
istakli u prethodnoj godini.
Na prigodnoj svečanosti
prisutnima se obratio
generalni direktor mr. sc.
Safudin Čengić koji je istakao slijedeće:
„Mi možemo naći najboljeg inžinjera, odličnog rukovodioca, pravnika, saobraćajca, ali
ako nemamo izvanredne vozače,
automehaničare i autoelektričare
onda nemamo mogućnosti postići
ono što želimo. Također, moram
istači da smo mi u Centrotrans Eurolines ponosni na jednu plejadu
vozača i automehaničara koji zaista profesionalno obavljaju svoj
posao obezbjeđujući sve ono što
je potrebno kako bi putnici bili zadovoljni. Nadam se da ćemo i u
narednim godinama postizati zavidne rezultate te da ćemo teškoće
koje nas očekuju i u 2012. godini
zajednički savladati i ostvariti pozitivne poslovne rezultate.“
ozači i automehaničari širom
svijeta 15. januar obilježavaju
kao svoj dan. U kompaniji
Centrotrans Eurolines je ovaj datum obilježen svečanom proslavom
na Auto bazi Sarajevo. Po kiši i snijegu, vrućinama i lošim cestama,
noću i praznicima vozači plove
asfaltnim prostranstvima i pri obavljanju svog teškog posla nemaju
pravo na nepoznavanje puta, jezika, kulture, običaja, konstruktivne
tajne autobusa.
Udruženje vozača i automehaničara
Centrotrans
Eurolines,
pored
svečanog programa, 15. januar
obilježava i nagrađuje najuspješnije
vozače i automehaničare. Iako svi U sklopu aktivnosti za obilježavanja
naši vozači i automehaničari, svo- 15. Januara i Udruženje vozača i
jim radom i zalaganjem, zaslužuju automehaničara Kantona Sarajevo
tradicionalno dodjeljuje nagrade
Nagrade Udruženja vozača i
automehaničara Centrotrans
Eurolines dobili:
Softić Sejid – vozač autobusa
Čaluk Fahrudin – vozač autobusa
Dervić Zahid – vozač autobusa
Kuldija Hamed - automehaničar
Hožbo Adnan – vozač autobusa
Muratović Suad – saobraćajni
referent
Šabanović Juso – vozač autobusa
Karić Rusmir – vozač autobusa
i priznanja za najbolje vozače i
automehaničare. Takođe su dodijeljene i nagrade od strane Sarajevo osiguranja najboljim vozačima i
automehaničarima. Ove nagrade
su dodijeljene u hotelu Sarajevo,
a svečanosti su prisustvovali vozači
i automehaničari iz svih udruženja
koja su članice Udruženja vozača
i automehaničara Kantona Sarajevo.
U konkurenciji za vozača i automehaničara godine, pored velikog
broja kandidata iz svih udruženja
Kantona, odabrani su:
- Ohran Rešad (vozač autobusa)
- Herak Sakib (automehaničar)
Nagrade Sarajevo osiguranja dobili su:
- Rožajac Šefčet - vozač
- Mahmutović Nermin - vozač
- Zukić Mersad - automehaničar
- Sulejmanović Suvad - autotapetar
- Radojčić Srđan - vozač
- Mujezinović Samir - vozač
- Čelan Ivica - vozač
- Brotlija Zakir - vozač
Čestitamo svim dobitnicima ovih
priznanja i želimo im puno sreće
u daljem radu. Svim vozačima i
automehaničarima želimo puno
sigurnih kilometara i što više zadovoljnih putnika.
AKTIVNOSTI
Novogodišnje druženje
uposlenika Centrotrans Eurolines
U
prisutnima se obratio predsjednik
Nadzornog odbora, dr. Muhamed
Šaćiragić, koji se zahvalio uposlenicima na zalaganju i trudu u
teškoj poslovnoj godini na izmaku i
poželio sreću i zdravlje njima i njihovim porodicama u Novoj 2012.
godini.
Druženje je pratila ugodna praznična atmosfera, dobra muzika,
prepričavale su se šale i anegdote
koje su prisutnima izmamile osmijehe na lica. Mogla su se čuti
nagađanja i prognoze za poslovne
prilike koje će vladati u Novoj godini, ali su se svi složili u jednom,
a to je da zajedničkim trudom i radom mogu pobijediti krize i teškoće
u poslovanju.
Redakcija Info Busa svim uposlenicima želi dobro zdravlje i sreću u
Novoj 2012. godini.
Tekst : Almina Beširović
kompaniji
Centrotrans
Eurolines se tradicionalno organizuje proslava
kojom se označava kraj stare
i dolazak Nove godine. Ovim
povodom, dana 30.12.2011.
godine Restoran društvene
ishrane u kojem se održava
novogodišnje druženje, bio je
uređen u pravom prazničnom
stilu. Zaposlenici Ugostiteljstva, vođeni iskusnom rukom
Gordane Šrepfler, su dekorisali restoran novogodišnjim
ukrasima i pripremili prigodnu zakusku koja je označila
početak druženja. Redakcija Info Busa ovom prilikom
upućuje pohvale za izgled
restorana i zakusku kojom su
svi prisutni bili zadovoljni.
Svi uposlenici i rukovodioci kojima
su to radne obaveze omogućavale,
okupili su se kako bi razmijenili
iskustva iz stare godine i očekivanja
u Novoj godini. Svi imaju iste želje,
zdravlje na prvom mjestu za sve
uposlenike i njihove porodice, a
zatim i uspješnu poslovnu Novu
godinu, kao i puno pređenih kilometara i zadovoljnih putnika. Ispred menadžmenta kompanije,
13
U
prostorijama
Transturist Tuzla, 25.01.2012
godine, održan je
radni sastanak predstavnika kompanija
Transturist Tuzla i
Centrotrans Eurolines,
kao kooperanata na
linijama Sarajevo – Tuzla, Sarajevo – Gradačac, Sarajevo Brčko
i Sarajevo – Bijeljina. Delegaciju
Centrotrans Eurolines predvodio je
Generalni direktor Safudin Čengić,
sa saradnicima Izvršnim direktorom Zajedničkih funkcija Edinom
Lončarićem i VD rukovodiocem
službe redova vožnje i kooperacije Esmirom Opardijom. Ispred
domaćina sastanku su prisustvovali
Generalni direktor Nedžad Siočić,
direktor saobraćaja Smajić Mirsad
i pomoćnik direktora za ekonomsko finansijske poslove Vehabović
Nermin.
Obzirom da se radilo o redovnom
sastanku kooperanata, između ostalog razgovaralo se o problematici
na kooperantskim linijama koja je
nastala u periodu od zadnjeg sastanka, analizi rezultata poslovanja
u proteklom periodu, iznalaženju
načina kako pospješiti poslovanje
u narednom periodu, međusobnim
finansijskim obavezama, te ostaloj
problematici koja se tiče ove kooperacije. Zajednička ocjena je da
kooperacija između ove dvije firme
koja uspješno funkcioniše više od
četrdeset godina je najbolji prim-
jer uspješne poslovne saradnje u
javnom linijskom prevozu putnika u
BiH. Međutim, konstatovano je da
ima dosta prostora za poboljšanje
poslovanja na zajedničkim kooperantskim linijama. U cilju podizanja kooperacije na što veći nivo,
odnosno poboljšanja poslovanja
na zajedničkim linijama, formiran
je tim kojeg čine po dva člana iz
obje kompanije koji su zaduženi
da u naredne dvije sedmice sačine plan mjera za unapređenje
poslovanja na ovoj kooperaciji.
Nakon sačinjenog plana mjera,
bit će dogovoren i održan naredni
sastanak čija će tema biti usvajanje
i razmatranje navedenog plana
mjera za poboljšanje poslovanja
na kooperantskim linijama.
Tekst : Esmir Opardija
AKTIVNOSTI
Sastanak Transturista Tuzla
i Centrotrans Eurolines
Intenziviran proces edukacije
nosti su bili uključeni i svi rukovodioci
Tehničke funkcije.
P
očetak Nove 2012. godine je
obilježen intenziviranim procesom edukacije koji se odnosio na
vozno osoblje svih poslovnih jedinica
u kojima su angažovani naši vozači i
kondukteri.
U skladu sa usvojenim Planom edukacije, realizovana je prva faza ovogodišnjeg procesa edukacije, koja se sasto-
14
jala od prigodnih predavanja u okviru
Teme: „Kodeks ponašanja i poštivanje
radne i tehnološke discipline“, a zatim
i na Temu „Upoznavanje sa osnovama
cestovnih vozila“.
Osim Jelene Visković pomoćnice Izvršnog direktora zajedničkih funkcija i
Himze Devedžije, koji se aktivnije uključuje u proces edukacije, u ove aktiv-
Potrebo je i dalje ulagati napore kako
bi u u značajnoj mjeri unaprijedili ovaj
proces, a efekti edukacije će se nesumnjivo osjećati u narednom periodu,
iako već sada možemo zaključiti da je
tokom prošle godine bilo manje prigovora korisnika naših usluga, što potvrđuje da imamo izgrađen profesionalan
i korektan odnos naših uposlenika.
Međutim, takav odnos trebamo stalno
njegovati i obogaćivati. Jer ne kaže se
bez razloga: „Svaki je dan škola“.
Tekst : Jasmin Osmanović
Proces se provodio bez poteškoća,
kvalitet edukacije je bio na zavidnom
nivou, a na veoma dobar način je
iskorišten period „zatišja“ pred nastupajuću sezonu. Edukacija je vršena u
prostorijama Edukacijskog centra, a
njenim provođenjem nije ometan radni
proces.
AKTIVNOSTI
Održana godišnja
press konferencija
Brodu, odnosno trasi budućeg
autoputa. Također, Centrotrans je
određena sredstva uložio u Autobusku stanicu Olovo.
Kompanija je investirala i u poljoprivrednu proizvodnju, pa je tako
na neiskorištenom platou Auto baze
na Stupu organizovala plasteničku
proizvodnju. Podignuto je 15 plastenika i obezbijeđen posao za pet
radnika.
Prema riječima generalnog di-
rektora mr.sc. Safudina Čengića
najuspješniji segment poslovanja
bio je rad Centrotoursa, dijela
Centrotransa koji se primarno
bavi organizacijom turističkih putovanja. Centrotrans je zadržao
isti broj zaposlenih kao 2010. godine, svakom bez dana kašnjenja
izmirene su plaće koje inače imaju
tendenciju blagog rasta, kao i regres za godišnji odmor. Tokom
protekle godine 21 osoba je bila
u pripravničkom statusu prošle godine.
Generalni direktor je posebno istakao investicije od 4,8 miliona KM
u 2011. godini i to u situaciji kad
mnogi nisu mogli ni pomišljati na
ulaganja i razvoj. Od toga najveći
dio predstavlja ulaganje u nove
autobuse - oko 3,6 miliona KM, u
objekte je uloženo 1,1 miliona KM,
a u ostalu opremu oko 72.000
KM..
U sklopu investicionih aktivnosti
Centrotrans je kupio autobusku
stanicu u Tešnju, a što je u skladu
sa planom za širenje na području
kompletne Bosne i Hercegovine,
koji podrazumijeva stacioniranje
organizacionih jedinica na dijelu od Kaknja prema Bosanskom
U okviru godišnje konferencije
dat je osvrt na trenutnu situaciju
u gradskom prijevozu u Kantonu Sarajevo. Povodom ovoga
akutnog problema koji dugi niz
godina ograničava poslovanje,
predsjednik Nadzornog odbora
kompanije Centrotrans Eurolines
dr. Muhamed Šaćiragić je rekao
slijedeće: „Moram naglasti da u
prethodnoj godini nije bilo posebnih aktivnosti kada je u pitanju
priznavanje prava Centrotrans
Eurolinesu i drugim kompanijama da obavljaju javni prijevoz na
području Kantona Sarajevo. Smatrali smo da novoformiranoj Vladi
KS trebam omogućiti da se upozna
sa stanjem u javnom gradskom
prijevozu i da nkon toga predloži
svoja rješenja koja će biti u interesu
građana Kantona Sarajevo.
Nažalost to se nije desilo, protekla
godina je prošla bez ikakvih aktivnosti po tom pitanju i svjedoci
smo činjenice da organi Kantona
Sarajevo presporo rade i da se ne
donose nikakva rješenja, ne samo
za dobrobit KJKP Gras-a i Cen-
Tekst : Smajić Aida
K
ompanija Centrotrans Eurolines okončala je uspješno
poslovnu 2011. godinu i
planira se taj trend zadržati i u
2012., rečeno je na godišnjoj
press-konferenciji
Povodom završetka 2011. godine,
koja je za Centrotrans Eurolines bila
uspješna, u kompaniji Centrotrans
Eurolines održana je tradicionalna
godišnja press konferencija.
Tema konferencije bila je prezentacija ostvarenih rezultata u 2011.
godini, predstavljanje Plana poslovanja za 2012. godinu i osvrt na
trenutnu situaciju u gradskom prijevozu u Kantonu Sarajevo. Press
konferenciji se odazvao veliki broj
novinara iz printanih i elektronskih
medija kao i novinskih agencija.
Najvažniji podaci izneseni na press
konferenciji su:
• U prošloj godini autobusima
Centrotrans Eurolines prevezeno je
5.214.732 putnika
• Prihod je veći za sedam posto
• Pozitivno poslovanje kćerki firmi
• Pređena kilometraža i broj prevezenih putnika kreću se u okvirima
rezultata iz 2010. godine
Kompanija namjerava zadržati
pozitivan poslovni trend i u 2012.
godini te je najavljeno 4,5 miliona
investicija u vozni park i dijelom u
građevinske objekte. Kao najveći
poslovni problemi ponovo su navedeni nelojalna konkurencija, sistemski neuređena oblast cestovnog
prijevoza te povećanje cijena nafte,
repromaterijala, rezervnih dijelova,
guma.
15
AKTIVNOSTI
Održana godišnja
press konferencija
trotrans Eurolines već prije svega
samih građana KS.“
Vrijeme je da Centrotrans Eurolines
poduzme odlučujuće mjere i akcije
i da se uključi u javni gradski prijevoz na području Kantona Sarajevo
u punom kapacitetu. Jedino na
taj način građani Sarajeva će dobiti uslugu koja neće biti limitirana
ponašanjem jednog prijevoznika i
koja će biti, na neki način, referentna da bi se današnji nivo kvaliteta
usluge povećao.“
Tekst : Smajić Aida
Na kraju konferencije, generalni
direktor mr.sc. Safudin Čengić je
najavio da se Centrotrans Eurolines namjerava uključiti u javni
gradski prijevoz putnika u Sarajevu
ne samo autobusima u užem
gradskom području već i minibusima na padinskim dijelovima. Prethodno će sačekati
do kraja januara ishod svojih
kontakata s Kantonalnom vladom, a onda će, prema najavama menadžmenta, ponuditi
kvalitetan i siguran gradski prijevoz.
Kako smo već i naveli godišnja
press konferencija je izazvala veliko interesovanje kako
medija tako i javnosti.
16
C
entrotours je u 2011.
godini imao veliki broj
uspješno organizovanih
grupnih putovanja, bilo da je
riječ o sportskim dešavanjima
ili turističkim aranžmanima.
Kraj 2011. godine obilježili su
novogodišnji aranžmani kojih je
ove godine bio rekordan broj.
Naime, zadovoljni klijenti su
sa Centrotoursom putovali autobusom u Budimpeštu, Prag,
Rim, Veneciju, Istambul, Dubrovnik, Korčulu, a realizirano
je putovanje u Pariz gdje se koristio avio prevoz. Više od 400
zadovoljnih korisnika najbolja
su potvrda da je Centrotours
vodeći tour operater u BiH.
Rim
Jedan od novogodišnjih projekata bilo je i putovanje u jedan
od najljepših i najšarmantnijih
gradova na svijetu – RIM. Dana
28.12.2011. godine na pu-
tovanje je krenulo 55 putnika.
Obzirom da je i samo putovanje do odredišta veoma bitno atmosfera u autobusu je bila na
visokom nivou. Prema riječima
vodiča Milenković Siniše u Neoplanu Starliner-u vladalo je dobro raspoloženje već od samog
polaska iz Sarajeva pa sve do
povratka. Prvo odredište bila je
Firenca i to hotel California koji
je samo tri minuta udaljen od
centra. Kao što je bilo planirano
nakon smještaja u hotelu svi su
krenuli u obilazak ovog prekrasnog grada i njegovih građevina
kao što su: Santa Maria Novella, Santa Maria del Fiori, piazza Republica, piazza Signoria,
Palazzo Vecchio, Galeria Uffici,
Ponte Vecchio, Palazzo Pitti itd.
Mnogo zanimljivih priča i anegdota o velikanima Firenze sasvim sigurno su svim prisutnima
pomogli da shvate zašto je baš
Firenza kolijevka Renesanse.
Slijedećeg jutra autobusom se
krenulo prema Sieni gdje
naše putnike dočekala
Barbara koja je bila
vodič kroz ovaj ovaj interesantni gradić. Dugi
niz godina u sjeni velike
Firence održala se stara
Siena. Uz niz interesantnih podataka šetnja Sienom, njenim uličicama
i prekrasnim trgovima
ostavila je snažan utisak
na sve korisnike ovog
aranžmana. Kruna cijelog obilaska bila je
Piazza del Campo gdje
se održava najpoznatiji i
izvorni Palio Italije (konjske utrke). Nakon Siene slijedio
je i put prema Rimu. Obzirom
da je Rim veliki grad i da na
svakom koraku postoje historijske i umjetničke znamenitosti
obilazak je bio podijeljen u dva
dijela. Prilikom prvog obilaska
Rima putnici su upoznali Santa
Maria Magiorre, San Pietro in
Vincoli, moćni Koloseum simbol
Rimske civilizacije, Carske i Rimske forume, brdo Campidoglio sa Mikelanđelovim trgom i
Piazza Venecia.Već tada su svi
bili očarani sjajem antičkog
Rima i dobro raspoloženje se
samo nastavilo. Nova godina
je dočekana kod Koloseuma
gdje je veliki broj turista iz cijelog svijeta odlučio da provede
najluđu noć. Nakon sjajnog
novogodišnjeg druženja prvog
dana 2012. godine nastavljeno je upoznavanje sa Rimom:
Španske stepenice, Fontana di
Trevi, Pantheon i piazza Navona
AKTIVNOSTI
i
m
i
R
Tekst : Smajić Aida
Reportaža sa novogodišnjih a
ešt
p
aranžmana
dim
u
B
17
AKTIVNOSTI
Reportaža sa novogo
Prag
Ovo putovanje počelo je
29.12.2012., a sa Centrotoursom u Prag je krenulo 56 putnika. Prema komentarima putnika
uz udobne autobuse kompanije
Centrotrans Eurolines putovanje od 17 sati nije predstavljalo
nikakav problem, naprotiv uz
dobru atmosferu i raspoloženje
prošlo je brzo i ugodno. Po dolasku u Prag upriličena je šetnja
gradom nakon koje su svi imali
priliku uživati u krstarenju rijekom Vlatavom. Nakon noćenja
nastavljeno je upoznavanje
grada i obilasci znamenitosti
uz prigodne priče vodiča koji
su ovo putovanje učinili još interesantnijim. Po završetku boravka u Pragu nastavljeno je putovanje prema Budimpešti što je
prema riječima većine putnika
bio i presudan faktor zašto su se
odlučili da putuju baš Centrotoursom koji je bio jedna od rijetkih turističkih agencija koja je
nudila proslavu nove godine u
Pragu sa posjetom Budimpešti.
Prema riječima Gačić Amira,
vodiča na ovom putovanju, uspjeh ovog putovanja se ogledao
u činjenici da se putnicima ponudilo nešto novo i drugačije
od ostalih. „I u budućnosti planiramo da se upravo po sličnim
stvarima razlikujemo od drugih
i da našim putnicima ponudimo
razlog više zašto da putuju baš
sa nama. Sa ovim aranžmanom
su svi bili prezadovoljni što je
nama podstrek da slijedeći put
budemo još bolji“ rekao nam je
na kraju razgovora Amir.
Ovom prilikom prenosimo Vam
samo jednu od brojnih pohvala:
Tekst : Smajić Aida
sa Berninijevom fontanom remek dijelom baroka. Tog dana
je večina obavila shopping u
Rimu sa silnim novogodišnjim
sniženjima. Dana, 02.01.2012
godine upriličena je posjeta
Vatikanu. Uz pomoć profesionalnog vodiča putnici su imali
priliku obići vatikanske muzeje i
upoznali se sa ogromnim bogatstvom koje se nalazi u posjedu
Vatikana. Također upriličena je i
posjeta Sikstinskoj kapeli sa besmrtnim freskama Mikelanđela,
a obilazak je završen u crkvi sv.
Petra, najvećoj crkvi na svijetu.
Dana, 03.01.2012 godine svi
putnici su stigli u Sarajevo. Sve
pohvale koje su povodom ovog
putovanja stigle na adresu Centrotrans Eurolines i Centrotoursa govore o još jednom uspjehu
ove agencije.
18
AKTIVNOSTI
dišnjih aranžmana
Poštovani,
Prije svega željela bih Vam zaželjeti Sretnu 2012. godinu i puno ličnih i poslovnih uspjeha u njoj. Pišem
Vam ovom prilikom kako bih izrazila duboko zadovoljstvo sa organizacijom puta u Rim za doček Nove
2012.godine. Muž i ja već imamo dosta iskustva sa raznim agencijama iz BiH i susjedne nam Srbije jer u
proteklih nekoliko godina najmanje dva puta godišnje idemo negdje na put u organizaciji raznih turističkih
agencija (Relax, AvioExpress, Sol Azur, Kontiki itd.), no međutim, ove godine organizacija je premašila sve
do sada sto smo iskusili.
Počevši od lokacije hotela u Firenci i Rimu, jako elokventnih i obrazovanih lokalnih vodiča do našeg vodiča
Siniše i vozača Muje i Mevludina - sve je bilo perfektno. Čak smo imali i veliku sreću da su svi putnici u
autobusu, osim časnog izuzetka jedne gospođe i njene kćerke, koja kao da se namjerno trudila da zagorča
mnogima od nas putovanje sa svojim zahtjevima, bezobraznim komentarima i čak i uvredama drugih
putnika te neopravdanim verbalnim napadom vozača, - svi putnici su bili jako prijateljski raspoloženi,
opušteni, nasmijani te smo ovog puta upoznali neke ljude za koje smatramo da ćemo ostati prijatelji još
mnogo godina. Ukratko, atmosfera tokom puta je bila do sada neprevaziđena!
U ovom emailu sam jako malo pričala o ostatku putovanja ali mislim da za tim nema potrebe. I sami vrlo
dobro znate kako su Firenca, Siena i Rim čarobni gradovi, inače ih sigurno ne biste izabrali kao jednu od
destinacija za Nogovodišnje putovanje. Ali sve u svemu - stvarno nezaboravno putovanje sa fantastičnim
judima! Hvala Vam još jednom na ovome, i nadam se da ćemo se opet ubrzo sresti na nekoj drugoj destinaciji sa istom organizacijom.
Tekst : Smajić Aida
Iako su i ti divni gradovi koje smo posjetili naravno u mnogome “krivi” sto ćemo ovu Novu godinu pamtiti do kraja svog života, ipak, mišljenje mog muža i mene je da ovaj put ne bi bio ni u pola tako dobar
i nezaboravan bez prije svega Siniše, a potom vozača Muje i Mevlida. Siniša Milenković je, bez ikakvog
pretjerivanja, najbolji vodič kojeg smo do sada imali na bilo kojem putu- bolji ne samo od vođa puta iz
ostalih agencija nego i od mnogo, skoro svih lokalnih vodiča koje smo slušali i u Pragu, Krakovu i drugim
destinacijama na koje smo do sada putovali. Njegovo poznavanje Italije, njene historije, umjetnosti, malih
detalja i anegdota koje to sve čini puno zanimljivijim, način njegovog prenošenja tih informacija, ljubav
koja se osjeti prema poslu kojim se bavi je nešto na sto bi se svi vodici trebali ugledati. Ali ne samo to, Siniša
je bio izuzetno ljubazan i dobro raspoložen cijelog ovog, dosta napornog puta, te nam je izlazio u susret na
svaki mogući način koji je bio ali i koji nije bio u opisu njegovog posla (kupovanje metro karti putnicima
u Rimu, privatni savjeti o restoranima, načinu kupovine u Rimu, itd.). Muž i ja izuzetno cijenimo njegovu
smirenost, podršku i profesionalnost koju je pokazao u ophođenju sa putnicama navedenim ranije, pogotovu sto su te dvije sjedile direktno preko puta nas tokom cijelog puta. Njegov stav je zasigurno pomogao
da se izbjegnu dodatni incidenti kojima su gospođa i njena kćerka težili.
Također, ovo je prvi put u životu da smo se muž i ja upoznali te zapamtili imena vozača. Ali sa Mujom
i Mevludinom je to bilo nemoguće izbjeći. Njihova prijatnost, dobrodušnost, entuzijazam, šale koje su
pričali i dobro raspoloženje koje ih je pratilo čitavim putem su bili zarazni. Iskreno, ne bi mi ni malo bilo
teško potpisati se da ću od sada pa do kraja života ići na putovanja sa Centrotransom ali sa ovom ekipom
vozača i vodiča - i većine putnika.
Lijep pozdrav
Aleksandra Popović
19
POSLOVANJE
Poslovanje Društva
I U OVOM MJESECU BOLJI POKAZATELJI OD PROŠLOGODIŠNJIH
12/11
Index 11/10
99 %
107 %
108
101 %
108 %
Index 11/Pl
103 %
101 %
106
101%
98 %
S
vi fizički pokazatelji u mjesecu decembru bilježe rast u odnosu na prošlu godinu, izuzev pređenih kilometara koji su imali pad od 1%. Ako posmatramo plan, trend je i ovdje pozitivan. Najveći rast je zabilježen
kod ostvarene realizacije, i to 7% u odnosu na prošlu godinu. Ovakvim pozitivnim fizičkim pokazateljima
doprinijele su sve poslovne jedinice. Iskorištenost vozila na nivou Društva u prosijeku je manja za 2% u odnosu
na prošlu godinu, a 1% bolja u odnosu na plan. Razlog slabije iskorištenosti vozila je manji broj kilometara
u odnosu na prošlu godinu.
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene realizacije za decembar 2011. godine
Pređeni kilometri
Prevezeni putnici
Ostvarena realizacija
Pređeni kilometri
Prevezeni putnici
Ostvarena realizacija
11./ 10
MGS
11./ Pl
100
104
110
101
111
105
Kiseljak i Fojnica
11./ 10
11./ Pl
101
95
105
132
102
125
PGS
11./ 10
11./ Pl
104
102
105
106
101
96
Ilijaš
11./ 10
11./ Pl
98
103
103
101
114
97
Visoko
11./ 10
11./ Pl
94
99
99
107
98
98
Olovo
11./ 10
11./ Pl
72
74
87
86
78
73
Tabelarni pregled
pređenih kilometara, prevezenih
putnika i ostvarene realizacije
po jedinicama za
decembar.
U mjesecu decembru po poslovnim centrima može se vidjeti da su pokazatelji pozitivni, sa izuzetkom PJ Olovo
i PJ Visoko. Kao i u prethodnom mjesecu i u decembru je kompletan PGS imao pozitivne fizičke pokazatelje.
PJ MGS je uspjela zadržati pozitivan trend iz prethodnih mjeseci po svim posmatranim fizičkim pokazateljima.
Potrebno je izdvojiti rast broja prevezenih putnika za 10% i realizacije 11% u odnosu na prošlu godinu.
PJ Olovo, kao i prethodnih mjeseci nije uspjela dostići niti jedan od posmatranih fizičkih pokazatelja , posmatrano i prema prošloj godini i prema planu, a razlog je poznat, raskid ugovorenog prijevoza sa ŠPD-om
Zavidovići.
Učešće u ukupnoj kilometraži nije imalo posebnih pomjeranja u odnosu na protekli period.
20
POSLOVANJE
- Pređenikilometri
Pređeni
kilometriveći
manji
za 4%
za 1%
u odnosu
u odnosu
na na
2010.
2010.
godinu,
godinu,
a za
a 3%
2% veći
manji
u odnosu
u odnosu
nana
plan
plan.
-Realizacija
Realizacijaod
odsaobraćaja
saobraćajaveća
većaod
odprošlogodišnje
prošlogodišnjezaza13%,
7%, a za
1%1%
odmanja
planske
od planske.
-Broj
Brojprevezenih
prevezenihputnika
putnikaveći
većizaza1%
1%od
odprošlogodišnjeg
prošlogodišnjegoktobra,
decembra,
kaokao
i odi plana.
od plana
-Cijena
Cijenapo
pokilometru
kilometruveća
većaod
odprošlogodišnje
prošlogodišnjeza
za8%,
8%,aa 1%
2% od
manja
planirane.
od planirane
-Prihod
Prihodveći
većizaza13%
6% od prihoda u oktobru
decembru
2010.
2010.
godine,
godine,
a na
a na
nivou
nivou
planiranog.
planiranog
-Rashodi
Rashodiveći
većizaza6%
8%od
odrashoda
rashodauuoktobru
decembru
2010.
2010.
godine,
godine,
a 5%
a 6%
od od
planiranih.
planiranih
Finansijski pokazatelji poslovanja u
decembru 2011. godine
Ostvareni finansijski rezultat u mjesecu decembru
je negativan i lošiji je kako od prošle godine tako i
od plana. Razlog ovakvog slabijeg finansijskog rezultata u odnosu na prošlu godinu i plan možemo
svakako tražiti u znatno većim cijenama goriva od
prošlogodišnje, a i planske cijene goriva.
Procentualno učešće po PJ u ostvarenju pređenih kilometara
Ukupan broj zaposlenih sa 31.12.2011. godine iznosi 468.
Problem likvidnosti iz proteklog perioda je ostao prisutan
i u dvanaestom mjesecu. Navedeni problem nije poremetio redovnu isplatu ličnih primanja zaposlenika koja se u
kontinuitetu redovno isplaćuje u skladu sa rezultatima poslovanja. Takođe je potrebno istaknuti da je u mjesecu decembru isplaćen regres, što je imalo izuzetne pozitivne
efekte na dodatnu radnu motivaciju svih zaposlenika.
Grafički prikaz finansijskog poslovanja decembru
Prihod
Rashod
Prihod
Rashod
MGS
11./ 10
11./ Pl
PGS
11./ 10
11./ Pl
110
103
108
106
Kiseljak i Fojnica
11./ 10
11./ Pl
102
125
102
111
105
113
96
111
Ilijaš
11./ 10
11./ Pl
114
97
106
113
Visoko
11./ 10
11./ Pl
99
110
97
102
Olovo
11./ 10
11./ Pl
71
73
93
93
Tabelarni pregled odnosa prihoda i rashoda po jedinicama za decembar 2011. godine
Trend poslovanja za decembar u odnosu
Ukupan broj zaposlenika________________
Broj evidentiranih šteta _________________
Efekti unutrašnje kontrole - Broj kontrola ___
Računari u upotrebi ____________________
2011. PLAN
2011. PLAN
PJ Olovo
RJ Međugrad
RJ PGS
RJ Ilijaš
RJ Fojnica i Kiseljak
PJ Visoko
PGS
Sarajevo
468
22
1.169
151
Tekst: Čutura Sakib
Pređeni kilometri _________________ 1.004.986
Prevezeno putnika ________________ 485.815
Ukupan broj autobusa ____________
138
Koefcijent ispravnosti _____________
0,83
Potrošeno gorivo u litrima _________ 322.073
Decembar u brojkama
21
POSLOVANJE
A
utobuska stanica Sarajevo
uz Centrotours predstavlja
najuspješniji organizacioni
dio Centrotrans Eurolines. U
uslovima globalne ekonomske
krize i kontinuiranog pada standarda u cijeloj Bosni i Hercegovini, svaki podatak o pozitivnom
trendu poslovanja je vrijedan
pažnje i pozitivnog isticanja. U
prethodnoj 2011 godini AS Sarajevo je imala izuzetno dobre
rezultate poslovanja tako da
je interno prebačen dinamički
plan poslovanja za 12% dok su
externi rezultati još bolji a oni su
u odnosu na plan veći za 13%
dok su u odnosu na 2010 godinu bolji za 11%.
Na osnovu navedenih pokazatelja, predviđanja stručnjaka su
da bi 2012 godina trebala biti
još teža, AS Sarajevo je planirala da ostvari poslovanje na
nivou rezultata u 2011. godini
što bi itekako bili zavidni rezultati. Za očekivati je da će svaki
od uposlenika AS Sarajevo dati
svoj maksimum, radi postizanja
ovoga cilja. Samo ako svaki
uposlenik shvati da mora mak-
22
simalno dati svoj doprinos sigurno će i rezultati biti dobri.
Planirani rezultati imaju još niz
faktora koji utiču na njihovo
ostvarenje. Jedan od glavnih
faktora je nelegalan prijem putnika na gradskim stajalištima na
kojima prijevoznici prime najmanje 50% putnika koliko i na
samoj AS Sarajevo a to uveliko
i smanjuje prihod AS Sarajevo.
Takođe u posljednje vrijeme
je eskalirao nelegalan prijevoz u pravcu Sandžaka gdje se
iz dana u dan povećava broj
nelegalnih taxi – vozila kojima
je glavni štand na željezničkoj
stanici, zatim kod Avaza, na autobuskom stajalištu na Vijećnici
pa čak i ispred same Autobuske
stanice. Uposlenici AS Sarajevo
konstantno pokušavaju da suzbiju ove nelegalne prevoznike i
traže da inspekcija i pripadnici
PU Novo Sarajevo intervenišu,
ali rezultati nisu zadovoljavajući.
Naime, sve te akcije traju kratko, a odmah nakon odlaska
inspekcije ili Policije nelegalni
prevoznici se ponovo vrate ili se
lociraju na druga mjesta u blizini
Autobuske stanice.
Evidentno je da je do boljih rezultata i povećanja broja putnika došlo prvenstveno zbog
ukidanja viza za građane Bosne
i Hercegovine. Takođe je vidljivo da je na svim unutrašnjim
linijama došlo do povećanja
broja putnika čemu treba tražiti
razlog u povećanju cijena goriva koje je uticalo da se jedan
dio stanovništva opredijelio za
prijevoz autobusom u odnosu
na privatno vozilo. Bez obzira
što povećanje cijena pogonskog goriva negativno utiče na
poslovanje Kompanije u cjelini,
na Autobuskoj stanici smatraju
da je ovaj faktor pozitivno uticao na povećanje prihoda od
prevoza.
Na kraju treba pohvaliti sve uposlenike AS Sarajevo koji su dobrim dijelom zaslužni za ovakve
rezultate AS Sarajevo, što svakako nije razlog za opuštanje već
za još veće zalaganje i čestit rad
što je provjerena formula i garancija svakog uspjeha.
Tekst : Hodžić Fahrudin
Poslovanje AS Sarajevo
U
prava Društva Centrotrans
- Eurolines u toku mjeseca januara 2012. godine,
održala je 4 sjednice sa ukupno 21
tačakom dnevnog reda na kojima
je razmatrana poslovna problematika. Donešene su odluke o nabavci neophodnih osnovnih sredstava
za potrebe rada određenih segmenata Društva, za koje je nadležna
Uprava Društva, a na prijedlog
izvršnih direktora funkcija Društva.
Uprava Društva i dalje razmatra
aktuelnu problematiku i vodi borbu
sa birokratijom Kantona Sarajevo,
odnosno Vladom i Ministarstvom
saobraćaja i komunikacija oko ulaska Društva sa prevozom putnika
u Kantonu.
Stalna tema na sjednicama Uprave
je završetak jedinstvenog informacionog sistema – IMIS-a u Društvu.
U posljednje vrijeme su poduzete
aktivnosti na izradi nove WEB
stranice Društva.
Na Upravi je razmatrana i Analiza
rada održavanja autobusa, sa konstatacijom da se ne postiže potreban nivo tehničke ispravnosti vozila
prije svega zbog ne poštivanja tehnologija rada u RTO-u i Centroservisu Društva, čemu će se posvetiti
posebna pažnja i poduzeti adekvatne mjere na poboljšanju stanja.
Posebno je analizirana Informacija
o defektima na terenu, koja ukazuje na propuste u primjeni tehnologije rada.
NADZORNI ODBOR
Dana
26.01.2012.
godine
održana je četrnaesta sjednica Nadzornog odbora Društva. Na sjednici je usvojen zapisnik sa trinaes-
te sjednice, a
razmatrana
je Informacija
o poslovanju
Društva
za
mjesec decembar i period
januar – decembar 2011.
godine. Nadzorni odbor je
i pored negativnog poslovnog rezultata u
mjesecu decembru 2011. godine,
odao priznanje Menadžmentu
Društva, na naporima u vođenju
Društva, jer će Društvo usprkos
negativnom rezultatu u mjesecu
decembru, poslovnu 2011. godinu
okončati sa pozitivnim rezultatom.
Upućene su pohvale i zaposlenicima za zalaganje i napore da se opstane u vremenu kada je privreda
Države u veoma teškom stanju, kao
i činjenici da se troškovi energije –
goriva svakim danom povećavaju.
I dalje ostaje konstatacija da se
posebna pažnja mora posvetiti
potrošnji goriva, uz stalan nadzor
i kontrolu. Rukovodioci saobraćaja
svakodnevno moraju pratiti i analizirati potrošnju goriva, a svi koji
se ponašaju nedomaćinski moraju
snositi konsekvence.
ODRŽANA PRVA SKUPŠTINA
DRUŠTVA
Dana
26.01.2012.
godine
održana je Prva Skupština dioničara
Centrotrans – Eurolines, d.d.
Na Skupštini je bilo prisutno 18
dioničara sa zastupljenih 82.213
dionica ili 67,61% od ukupnog
broja 121.603 dionica sa pravom glasa. Na Skupštini su pored
dioničara – zastupnika dioničara
bili prisutni članovi Nadzornog
odbora, Uprave Društva, Fahim
Sejari, vlasnik društva Sejari, d.o.o.
Sarajevo i notar Selimović Jasmina, zbog obaveze prisustva na
Skupštini u skladu sa odredbama
Zakona o notarima, a vezano za
tačku izmjena i dopuna Statuta
Društva.
Skupština je za Predsjednika na
Prvom skupštinskom zasjedanju
izabrala dioničara zastupnika dr.
sc. Šaćiragić Muhameda, predsjednika Nadzornog odbora
Društva, za ovjerivače zapisnika
Bakula Šimu, Fišo Muju, uz zamjenike ovjerivača Zec Sadiju i
Hodžić Nermanu. Zapisnik na Prvoj Skupštini je vodila Ekić Mirha,
sekretar Društva.
Na Skupštini su razmatani Plan
poslovanja sa planom investicija
Društva za 2012. godinu, izmjene i dopune Statuta Društva, izbor Odbora za reviziju i naknada
članovima Odbora za reviziju
Društva.
Plan investicija je jednoglasno
usvojen od strane svih dioničara
– zastupnika Dioničara Društva.
Vezano za ovu tačku, naglašeno je
da je Plan realno ostvarljiv, iako
se predviđa da će 2012. godina
u privrednom smislu biti izuzetno
teška, a da će cijene goriva – energenta, čiji trošak u društvu iznosi
22% od ukupnih troškova i dalje
rasti. Ostvarenje Plana zavisit će
od aktivnosti svih zaposlenika
Društva, njihovog angažmana na
poslovima koje obavljaju, odnosima prema sredstvima rada i korisnicima usluga.
Usvojena je i Odluka o izmjenama
i dopuna Statuta Društva a iste su
se odnosile na izmjene i dopune
djelatnosti koje Društvo obavlja i
koje će obavljati.
Promjenom oblika društva sa
ograničenom odgovornošću u
dioničko društvo, u skladu sa
članom 248. Zakona o privrednim
društvima, Društvo je obavezno
formirati - izabrati Odbor za reviziju. Na prijedlog Uprave Nadzorni odbor je podržao kandidate:
1. Mirsadu Čurčić Selimović, dipl.
oec,
2. Rapa Avdu, dipl pravnika i
3. Sirčo Mirsada, ekonomistu,
dugogodišnje provjerene i prizna-te stručnjake u svojoj oblasti.
Većinom glasova Skupština je
podržala prijedlog navedenih
kandidata koji su imenovani u
Odbor za reviziju Društva, kao i
prijedlog naknada za članove
Odbora.
PRIZNANJA
Prepis : Ekić Mirha
Akcenti sa sjednica Uprave
Društva i Sjednica NO
23
OSMIJEH CENTROTRANSA ZA
DECEMBAR 2011.
MAHMUTOVIĆ RASIM
Rođen je 01.021951. godine u mjestu
Mahmutović Rijeka, općina Breza, gdje je
završio osnovnu školu, nakon čega stiče zvanje KV vozača.
Trenutno obavlja poslove vozača autobusa u PJ
MGS Tehničke funkcije u Sarajevu.
Član familije Centrotrans - Eurolines je postao
01.04.1979. godine, a prvo zaposlenje bilo
je na poslovima vozača autobusa, u preduzeću
Špedicija iz Bugojna 1973. godine, nakon
čega 01.07.1976. godine prelazi u KJKP GRAS.
Početkom rata priključio se Armiji BiH u kojoj je
ostao tokom trajanja agresije, nakon čega se
vraća na poslove vozača autobusa.
Tokom svog radnog vijeka nikada nije imao
saobraćajnih nezgoda, te se može konstatovati
da je bio dobar, siguran i profesionalan vozač.
Po pitanju discipline uvijek je bio pozitivan primjer drugima. Radne obaveze svakodnevno tiho
i nenametljivo izvršava izuzetno profesionalno,
stručno i kvalitetno. Uvijek je na usluzi korisnicima naših usluga i spreman pomoći radnim
kolegama. Kvalitetan rad vozača Mahmutović
Rasima, prije svega su prepoznali korisnici usluga, njegovi pretpostavljeni i radne kolege, koji
za njega imaju samo riječi hvale.
Oženjen je, ima dva sina (Kenan, apotekar i Nermin, vozač u PJ MGS). Uskoro odlazi u penziju, nakon 40 godina radnog staža sa beneficijama. U svom radu do sad nije imao disciplinskih niti drugih
prekršaja ili primjedbi od strane pretpostavljenih i radnih kolega, a priznanje «Osmijeh Centrotrans «
sigurno se dodjeljuje osobi koja to istinski zaslužuje.
Čast i zadovoljstvo je imati ovakvog zaposlenika u Društvu.
Želimo mu puno sreće i zdravlja!
CENTROTOURS VAM NUDI...
www.centrotours.ba
I JOŠ MNOGO TOGA...
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
12 697 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content