close

Enter

Log in using OpenID

Broj 71 - Centrotrans

embedDownload
InfoBus
INFORMATIVNI BILTEN CENTROTRANS
INTERVJU
Godina 8
Počela akcija
Broj 71
EUROLINES
Januar 2011. godine
AKTIVNOSTI
Sadržaj
InfoBus
Informativni bilten
Centrotrans Eurolines
Godina 8 Broj 71
Januar 2011. godine
Glavni i odgovorni
urednik
mr.sc. Muhamed Šaćiragić
Uređivački odbor:
Babić Mira
Brkić Aida
Čutura Sakib
Osmanović Jasmin
Porča Amerisa
Šehić Avdo
Visković Jelena
DTP: Babić Mira
Adresa:
Sarajevo. Kurta Schorka 14
Telefon: 033 770 800
Fax:
033 770 853
Tiraž: 300
Besplatan primjerak
Štampa: Štamparija Fojnica
elektronska verzija dostupna na:
www.centrotrans.com
2
• IMPRESSUM - SADRŽAJ
• UVODNIK
2
3
• INTERVJU SA GENERALNIM DIREKTOROM 4
CENTROTRANS EUROLINES
• DEŠAVANJA U 2010. GODINI
10
• OBILJEŽEN DAN VOZAČA
13
• POČELA AKCIJA “SCHENGEN DAY”
14
• BROŠURA PPZ
15
• POSLOVNA SARADNJA CENTROTRANS
EUROLINESA
19
• ONI SU PROVELI NOVU GODINU RADNO
20
• PROGRAM PERSONALNI DOSJE
22
• PROMJENA SOFTWERA U SAOBRAĆAJU
23
• AKCENTI SA SJEDNICE UPRAVE DRUŠTVA 24
• POSLOVANJE U DECEMBRU
26
• AKTIVNOSTI POSLOVNIH JEDINICA
28
• NOVA WEB STRANICA
29
• OSMJEH CENTROTRANSA
30
• OSMJEH GODINE CENTROTRANSA
30
• SRETAN ZAVRŠETAK KARJERE
31
Uvodnik
N
apori i poslovne aktivnosti koje su menadžment i
zaposlenici u protekloj godini činili da bi neutralisali sve
negativne uticaje svjetske ekonomske krize a posebno
nesređenog stanja u okviru Bosne i Hercegovine rezultirali su da je i u ovom teškim uslovima poslovna 2010.
godina završena bez gubitaka. Treba istači da je Društvo svoje poslovne
obaveze u toku godine uredno izvršavalo a posebno da je isplata plata i
ostalih primanja zaposlenicima bila redovna. Sa tog gledišta trebamo biti
oprezni ali i zadovoljni.
Međutim, zadnji dan stare godine donio nam je jednu opomenu koja
ja bacila sjenku na sve naše napore i nesumnjive rezultate. U požaru,
nastalom kao posljedica kvara na sistemu dovoda goriva, zbog pucanja
cijevi visokog pritiska, izgorio je jedan Neoplan Citiliner. I pored toga
što nalazi sudskih vještaka isključuju direktnu odgovornost bilo kojeg
zaposlenika, ovaj nesretan slučaj koju moramo shvatiti izuzetno ozbiljno
i poduzeti dodatne mjere u cilju podizanja kvaliteta održavanja autobusa
na veći nivo.
Uprava Društva je početkom ove godine izvršila određena kadrovske
promjene u Tehničkoj funkciji, sektoru tehničke pripreme, saobraćaja
i održavanja, kao i Sektoru razvoja. Pred svim novoimenovanim, kao i
onim koji su raspoređeni na druge poslove je obaveza da se maksimalno angažuju radi unapređenja poslova koji su im povjereni. Isto tako je
ovo snažna poruka svim zaposlenicima a prvenstveno menadžerima da
će se aktivnije nego ranije pratiti njihov radni angažman i doprinos i od
toga će zavisiti status svakog zaposlenika a naravno i usjeh kompletne
kompanije. Nužno je da u prvim danima uhodavanja se maksimalno
posveti pažnju edukaciji, tehnološkoj i radnoj disciplini pri čemu posebnu odgovornost imaju mentori koji trebaju da kontrolišu i uvode novoraspoređene kadrove.
Sa krajem 2010. godine, svoj profesionalni angažman u Centrotrans-u,
završila su trojica dugogodišnjih, istaknutih menadžera društva. Sejfo
Mulahmetović, Hajro Prašević i Fadil Pašalić zbog odlaska u penziju
neće više aktivno učestvovati u radu naše kompanije. Njih trojica su na
neki način zaključili proces smjene “starih” kadrova, Centrotransovaca
od glave do pete, koji su punom snagom i srcem živjeli za ovu kompaniju.
Prije njih su otišli Nedžad, Amir, Mića, Šafika, Mirsada, Safet, Rizo,
Ramiz, Džabija, Šaban i brojni drugi vrijedni i odani zaposlenici. Oni su
dio svoga života utkali u Centrotrans Eurolines smatrajući da je opstanak
i uspješnost Kompanije njihov lični projekta.
Smjena generacija je neminovan proces. Zadatak svake ozbiljne firme
je da se ove promjene dese planski, bez negativnih posljedica na rad i
razvoj.
Od ovih ljudi treba učiti. Ne smijemo ih zaboraviti. Istovremeno njihov
odnos prema firmi i radnim obavezama treba biti najbolji primjer i pouka
mladim kadrovima kako se treba raditi i u tome tražiti formulu za dalji
uspješan razvoj Kompanije.
m
avgusta i sada se rezimiraju rezultat
ovoga najvažnijeg perioda u poslov
noj godini. Prema prvim analizama
može se dati ocjena o relativnoj uspješnost
prethodne sezone. Naime, i pored približno
dostignutog ostvarenja planiranih veličina u
pogledu fizičkog obima prevoza i prihoda, troš
kovi poslovanja su neočekivano veći od plani
ranih i probijeni su za cca 5% što je pokvarilo
ukupne efekte u ovoj sezoni. Iz tih razloga
planirana
dobit, od
koje za
visi i po
s lova n j e
do kraja
godine, je
manja za
cca 10%.
Pored
ovih eko
nomskih
analiza
potrebno je napraviti kritički osvrt na drugi as
pek
mr.sc.Muhamed Šaćiragić n a
ših
po
slov
nih aktivnosti a to su kvalitet usluge i razvojn
projekti. Najvažniji projekat, koji godinama
strpljivo, filigranski gradimo je zakoniti ulazak
na tržište na užem dijelu Kantona Sarajevo
Otpori, opstrukcije i nezakonito onemogu
ćavanje rada prisutni su dvadesetak godina
mnogi bi se do sada umorili i odustali. Među
tim, iako idemo trnovitim i dugačkim ali za
konitim putem, smatram da ovu priču polako
privodimo kraju. U našim rukama je oko 50
konačnih i izvršnih dokumenata zvaničnih dr
žavnih organa kojima se potvrđuje naše pravo
i utvrđuje kontinuitet nezakoniti radnji Vlade
Kantona Sarajevo i njihovog javnog operatera
u gradskom saobraćaju. Smatramo da je ar
senal raznih oblika izigravanja propisa i izvr
davanja provođenja sudskih presuda, naredb
i rješenja nadležnih organa prilično iscrpljen
i da se mora raditi na konačnom rješavanju
pitanja funkcionisanja javnog prevoza u Kan
tonu Sarajevo. Iako stidljivo i neinventivno u
ovom procesu se polako uključuju i Skupština
i Vlada Kantona Sarajevo koji su već usvojil
Analizu o stanju o oblasti javnog gradskog sa
obraćaja sa konkretnim mjerama za prevazila
ženje toga stanja.
Za pohvalu je da naša druga, najvažnija dje
latnost – turizam, dobiva svoj zamah i po
tvrdu kvaliteta na tržištu. U toku je postupak
registracije posebne kćerke firme koja će se
baviti ovom djelatnošću.
InfoBus
3
TEMA BROJA
Intervju sa generalnim direkto
mr.sc. Safu
Pregled poslovanja u 2010. godini i planovi za 2011. godinu
mr.sc. Čengić Safudin
2010. godina, na poslovnom planu, bila jedna od najtežih godina
od postojanja kompanije Centrotrans Eurolines.
Početkom 2010. godine imenovani
ste na funkciju Generalnog direktora
kompanije Centrotrans Eurolines. Šta
je po Vašem mišljenju karakteristika
prethodne poslovne godine?
Evidentno je da je 2010. godina, na
poslovnom planu, bila jedna od najtežih godina od postojanja kompanije Centrotrans Eurolines. To je godina globalne ekonomske krize koja se
snažno odrazila sve segmente života
i privređivanja u Bosni i Hercegovini.
Godina u kojoj je došlo do pada životnog standarda građana, otpuštanja velikog broja radnika i povećanja općeg siromaštva u našoj zemlji.
InfoBus
4
Imajući u vidu činjenicu da su korisnici naših usluga u najvećem dijelu
pogođeni nastalom krizom, takav tok
zbivanja odrazio se je i na poslovanje naše kompanije.
Prilikom Vašeg imenovanja ponudili ste Program mjera za stabilizaciju
poslovanja kompanije. Kako ocjenjujete njegovu realizaciju u 2010.
godini?
Tačno, sačinio sam Program za period od 2010-2013. godine kojeg
sam prezentirao Upravi društva,
Nadzornom odboru, Izvršnom odboru sindikata te članovima Skupštine
udjeličara. Namjera mi je bila da se
svi segmenti odlučivanja upoznaju sa
konceptom razvoja kompanije te da
aktivno utječu na kreiranje poslovne
politike Centrotrans Eurolinesa. Po-
nuđeni program je dobio jednodušnu
podršku svih faktora u kompaniji.
Kada govorimo o realizaciji Programa u 2010. godini, mogu istaći da
sam, uzimajući u obzir okolnosti u
kojima radimo, relativno zadovoljan.
Menadžment i velika većina uposlenika učinili su sve kako bi se Programom zacrtani ciljevi i ostvarili. Nažalost i pored uloženih napora i vidljivih
rezultata planirano nije u cijelosti i
ostvareno.
Troškove smo smanjili tamo gdje je
to ovisilo od uposlenika, kao što su
troškovi reprezentacije, dnevnica,
vode, struje, kancalarijskog materijala, kamata…
U 2010. godini cijena nafte je bila
preko 40% veća u odnosu na prethodnu godinu. Isto se desilo i kada
Prošla godina je bila turbulentna
(cijene nafte, borba za gradske linije
i sl.) Kako ocjenjujete poslovne rezultate ostvarene u 2010. godini?
Početkom 2010. godine Uprava
naše kompanije utvrdila je optimističan i ambiciozan plan. Nakon 2009.
godine, koju smo završili sa gubitkom od oko 990.000 KM, u 2010.
godini planirali smo ostvariti dobit od
nešto više od 700.000 KM. I pored
maksimalnog angažmana uposlenih nisu ostvareni planirani rezultati.
Procijene su da smo poslovnu 2010.
godinu završili sa ostvarenom dobiti
od oko 200.000 KM. Osnovni uzrok
neostvarenih planiranih rezultata je
iznimno visoka cijena goriva koja je u
odnosu na prošlu godinu, u prosjeku,
bila veća za skoro 0,50 KM po litri ili
za preko 40%. Za istu količinu goriva
u 2010. godini platili smo 750.000
KM više nego prošle godine. Također, u posmatranom periodu došlo je do povećanja cijena rezervnih
dijelova gdje prekoračenja troškova
iznose preko 250.000 KM. Ova dva
segmenta kao troškovi opteretili su
rezultat poslovanja za preko milion
maraka.
Ono što posebno zabrinjava je činjenica da smo u prošloj godini ostvarili gubitak u poslovanju iz osnovne djelatnosti – prijevoza putnika.
Međugrad, kao najveći organizacioni dio, poslovnu godinu završio je sa
preko 700.000 KM gubitka. Ovoliki
gubitak nisu mogli pokriti ostale radne jedinice koje se bave prigradskim
prijevozom. Pozitivni poslovni rezultati su ostvareni iz poslovanja Sektora turizma i autobusnih stanica, kao
i prihoda koji su realizirani iz dopunskih djelatnost.
Šta bi ste istakli kao pozitivni trend u
toku 2010. godine?
U prošloj godine uspjeli smo zaustaviti trend pad putnika i prihoda koji
je započeo krajem 2008. godine, u
odnosu na prošlu godinu. Uspoređujući rezultate prethodne dvije godine
zabilježen je približno isti broj prevezenih putnika te ostvarena realizacija
dok je za 1% povećan broj pređenih
kilometara. Ono što ohrabruje i što
je doprinijelo pozitivnom trendu u
2010. godini svakako je smanjenje
ukupnih troškova poslovanja. I pored
činjenice da su cijene goriva i rezervnih dijelova bile iznad planiranih,
ostvarena je ušteda u troškovima od
približno dva miliona maraka ili za
7% manje u odnosu na prethodnu
godinu.
gradsko prigradskom prijevozu sa
KJKP Gras Sarajevo. Nažalost, zbog
niza kontinuiranih nezakonitih odluka i postupaka od stane Ministarstva
saobraćaja i Vlade Kantona Sarajevo, Centrotrans Eurolines je u prethodnom periodu praktično spriječen
u obavljanju svoje funkcije. Potvrda
prednjem su brojne presude, rješenja
i drugi dokumenti donijeti po ovom
pitanju od strane nadležnih sudskih
organa i institucija kao što su Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine,
Ured Ombudsmena za ljudska prava
Bosne i Hercegovine, Kantonalni sud
u Sarajevu, Federalno ministarstvo
prometa i komunikacija, Upravna inspekcija Ministarstva pravde Federacije BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove, Kantonalna uprava za
inspekcijske poslove itd. Zbog toga
smo podnijeli krivične prijave protiv
odgovornih za onemogućavanje ravnopravnog statusa našoj kompaniji
i očekujemo da će isti i odgovarati
odnosno biti sankcionirani zbog nezakonitog rada. Također, pokrenuli
smo više sudskih sporova kako bi
putem suda naplatili prouzrokovanu
nam štetu.
Očekujemo od novoformirane Vlade i ministra saobraćaja da poštuju
Zakon i podzakonska akta te našoj
kompaniji omoguće ravnopravan
status na prijevoznom tržištu u Kantonu Sarajevo.
Zbog niza nezakonitih odluka od
strane Ministarstva saobraćaja i
Vlade kantona Sarajevo, Centrotrans Eurolines je u prethodnom
periodu bio spriječen u obavljanju
svoje funkcije, iako je sa pravnog
stanovišta ravnopravan operater za
pružanje usluga u JG prijevozu.
Očekujemo od novoformirane
Vlade i ministra saobraćaja da poštuju Zakon i podzakonska akta te
našoj kompaniji omoguće ravnopravan status na prijevoznom tržištu
u Kantonu
U 2010. godini Centrotrans Eurolines je kupio 12 autobusa za gradsko prigradski prijevoz putnika
Tokom prošle godine nastavljena je
pravna borba za ravnopravnost na
prijevoznom tržištu u Kantonu Sarajevo?
I pored evidentnih poteškoća u
2010. godini su obezijeđena su
sredstva za nabavku autobusa.
Centrotrans Eurolines je sa pravnog
stanovišta u potpunosti ravnopravan
operater za pružanje usluga u javnog
Neovisno od uslova privređivanja
pa i evidentnih poteškoća Centrotrans Eurolines mora svake godine
Tekst : Prolaz Aida
su u pitanju rezervni dijelovi. Tako
su ova dva segmenta, kao troškovi, opteretili rezultat poslovanja,
u 2010. godini za preko milion
maraka. Međugrad, kao najveći
organizacioni dio, poslovnu godinu
završio je sa preko 700.000 KM
gubitka
TEMA BROJA
orom Centrotrans Eurolinesa
udin Čengić
InfoBus
5
TEMA BROJA
Intervju sa generalnim direkto
mr.sc. Safu
ulagati u nabavku novih i polovnih
autobusa. Tako smo 2010. godine izvršili kupovinu 12 autobusa za
gradsko prigradski prijevoz putnika.
Kupovinom ovih autobusa znatno je
poboljšana kvaliteta ponude koju nudimo korisnicima naših usluga.
Naša obaveza je stalna briga za putnika a ona se može realizirati samo
kroz nabavku kvalitetnih autobusa i
adekvatnim odnosom voznog i drugog osoblja prema korisnicima naših
usluga.
Koliko konkurencija utječe na poslovanje naše kompanije?
Svakako da konkurencija utječe na
rezultate našeg poslovanja. U ranijem periodu, kompanije iz oblasti
cestovnog prijevoza putnika bili su
naša najveća konkurencija. U prošloj
godini ta konkurencija je pojačana
od strane avio kompanija čije cijene
su često i ispod cijena u autobusnom
prijevozu. Ova činjenica može ugroziti budućnost dugih međunarodnih
linija kao što su za Pariz, Amsterdam,
Hamburg….. Pored toga, u domaćem prijevozu kao i prijevozu za Srbiju i Crnu Goru, problem za naše
poslovanje predstavlja nezakonit rad
kombi i putničkih automobila.
Ova vozila preuzimaju veliki broj putnika što dovodi u pitanje isplativosti
održavanja određenog broja linija.
Zbog toga će trebati poduzeti sve
zakonom predviđene mjere te angažirati sve inspekcijske organe kako bi
se ukinuo ili barem smanjio nelegalni
prijevoz.
Novi nadzorni odbor čine iskusni
privredni i naučni kadrovi koji će
doprinijeti boljoj kontroli poslovnih
poteza i odluka Uprave društva
Prošle godine izbrani su novi članovi
Nadzornog odbora. Kako cijenite
njihov dosadašnji angažman?
InfoBus
6
Mišljenja sam da je sastav našeg
Nadzornog odbora respektabilan
kojeg čine iskusni privredni i naučni
kadrovi i od istih očekujemo da svojim angažmanom doprinese boljoj
kontroli svih poslovnih poteza i odluka Uprave društva. Također, od istih
očekujemo aktivnu ulogu i doprinos
u konačnom ulasku naše kompanije na prijevozno tržište u Kantonu
Sarajevo. U protekloj godini Nadzorni odbor je svakog mjeseca održavao
barem jednu sjednicu. Na istima je
razmatran izvještaj o mjesečnom poslovanju kompanije te su donošene
odluke iz djelokruga Nadzornog odbora.
Jedna od najbitnijih karika, od kojih
ovisi uspjeh naše kompanije, svakako je vozno osoblje. U prethodnom periodu Centrotrans Eurolines
je ostao bez određenih kadrova,
iz svih segmenata Društva, a koji
su imali ključnu ulogu u kreiranju i
provođenju utvrđene poslovne politike.
Za realizaciju programom zacrtanih
ciljeva neophodno je imati kvalitetne i stručne kadrove. Kako cijenite
kvalitetu kadrova koji su uposleni u
našoj kompaniji?
Moje imenovanje je uslijedilo nakon
odluke Šaćiragić Muhameda, dugogodišnje generalnog direktora, da
nakon punih 40 godina rada u našoj
kompaniji ode u penziju. Veliki je dobitak i njegovo opredjeljenje da se i
kao penzioner maksimalno angažira
na određenim poslovima za koje je
njegovo znanje i iskustvo od neprocjenjive važnosti za poslovanje naše
kompanije.
Nažalost u prethodnom periodu
Centrotrans Eurolines je ostao bez
određenih kadrova koji su imali ključnu ulogu u kreiranju i provođenju
utvrđene poslovne politike. Tu prije
svega mislim na rahmetli Zekić Nedžada, Prašović Hajrudina, Mujkanović Nedžada, Mulahmetović Sejfu i
Pašalić Fadila koji su otišli u penziju, te Pandurević Mladena koji sada
obnaša funkciju direktora Udruženja
poslodavaca Federacije BiH. Njihov
odlazak pokušavamo nadoknaditi
dodatnima angažmanom postojećih
kadrova a prije svega Kerla Ibrahima
i Lončarić Edina, novih članova Uprave društva.
Međutim, i pored nedostajućih kadrova, zahvaljujući maksimalnom
angažmanu mlađih stručnih kadrova
u protekloj godini uspješno su obavljeni svi poslovi vezani za unutarnju
organizaciju i prezentaciju Centrotrans Eurolinesa prema organima,
institucijama i poslovnim partnerima
kako u BiH tako i u Evropi.
Svaka kompanija, pa tako i Centrotrans Eurolines, svoje uspješno
poslovanje mogu zahvaliti isključivo
kvalitetnim kadrovima. Jedna od najbitnijih karika, od kojih ovisi uspjeh
naše kompanije, svakako je vozno
osoblja. Oni su uvijek na prvoj liniji
prema korisnicima usluga – putnicima. Njihov odnos prema putnicima
usmjerava opredjeljenje istih da i
dalje koriste usluge Centrotrans Eurolinesa. Sa zadovoljstvom mogu
konstatirati da ogromna većina vozača svoje radne zadatke obavlja na
visokom profesionalnom nivou, te na
pravi način prezentira našu kompaniju.
Tokom 2010. godine primljen je
određeni broj mlađih kadrova. Da li
kod istih postoji potencijal koji može
zadovoljiti potrebe Centrotransa?
Putem Zavoda za zapošljavanje KS
omogućili smo obavljanje pripravničkog staža za šest mladih nezaposlenih osoba. Primili smo troje sa visokom školskom spremom i troje na
poslovima u radionici i autobusnoj
TEMA BROJA
orom Centrotrans Eurolinesa
udin Čengić
ni za kompaniju. Zato mladi trebaju
iskazati ljubav i poštovanje prema
svojoj kompaniji kako bi je i drugi
poštovali.
Krivce za eventualno loše poslovne
rezultate treba tražiti u rukovodnim
kadrovima a ne među radnicima.
U narednom periodu, što se voznog
osoblja tiče, pružit ćemo šansu mlađim vozačima koji imaju želju i ambicije da se maksimalno angažiraju
na povećanju broj putnika i prihoda
te poboljšanju kvalitete usluga naše
kompanije.
stanici. Nažalost, pripravnici koji su
radili šest mjeseci u radionici nisu pokazali adekvatno znanje niti želju da
uče tako da je upitan njihov ostanak
u našoj firmi. Što se tiče pripravnika
sa VSS isti još odrađuju pripravnički
staž. Evidentno je da se radi o osobama koje žele učiti te pokazuju spremnost da se uklope u našu sredinu
tako da očekujemo da će neki od njih
nastaviti raditi u našoj kompaniji.
I u 2011. godini, uz pomoć Federalnog zavoda za zapošljavanje,
namjeravamo primiti više pripravnika kojima ćemo omogućiti stjecanje
iskustva, a onima koji budu pokazali sposobnosti i znanja koja mogu
doprinijeti uspjehu naše kompanije,
omogućit ćemo nastavak radnog angažmana.
Zbog odlaska u penziju, u proteklih
pet godina, kompaniju je napustilo
skoro 130 vjernih uposlenika koji
su živjeli za Centrotrans Eurolines.
Nerealno visoke plaće i način rada
u državnim institucijama stalna su
prijetnja za odlazak mladih kadrova.
Kako gledate na odnos starijih i mlađih radnika vezano za ispunjenje
radnih obaveza i privrženosti kompaniji?
U proteklih pet godina (2006-2010),
zbog odlaska u penziju, našu kompaniju je napustilo skoro 130 radnika,
što čini više od 25% ukupnog broja
zaposlenih. Tu se prije svega radi o
dugogodišnjim radnicima, mnogima
koji su sav svoj radni vijek proveli u
Centrotransu. Oni su živjeli za Centrotrans, ali su bili svjesni da samo
uspješna kompanija može obezbjediti egzisteniciju njihovih porodica.
Danas, mlađe generacije imaju drugačiji način razmišljanja kako o poslu
tako i o kompaniji u kojoj rade. Oni,
u najvećem broju svoju privrženost
firmi vežu za status i novčana primanja. Poteškoće u poslovanju i svaka
iole povoljnija ponuda iz druge kompanije za njih predstavlja izazov i
pobuđuje razmišljanje na promjenu
radne sredine odnosno kompanije.
Također, nerealno visoke plaće i
način rada u državnim institucijama
stalna su prijetnja za odlazak mladih
kadrova.
Želim naglasiti da sam potpuno realan te da ne osuđujem način razmišljanja i ponašanja mladih kadrova
i uposlenika. Međutim, neophodno
je ukazati i na potrebu lojalnosti koju
svaki pojedinac treba imati prema
kompaniji u kojoj radi. Bez toga neće
biti prosperiteta ni za pojedinca ali
Krajem 2010. godine izvršene su
određene kadrovske promjene. Šta
se želi postići ovim promjenama?
Tokom prošle godine, jasno sam dao
do znanja svim rukovodiocima da
krivci za eventualno loše poslovne
rezultate treba tražiti u rukovodnim
kadrovima a ne među radnicima.
Svaki pojedinac koji rukovodi određenim procesom mora poduzeti sve
da se poslovi obavljaju kvalitetno i
na vrijeme, da svaki uposlenik bude
maksimalno angažiran te da rezultati
poslovanja budu pozitivni. Određeni
broj rukovodilaca nije imao dovoljno
znanja i vještina da kvalitetno organizira poslove čime su ugrozili i ukupno
poslovanje kompanije. Iz tih razloga
došlo je do određenih promjena za
koje smatramo da će rezultirati boljim i uspješnijem poslovanju.
Želim također naglasiti da će i u ovoj
godini doći do određenih promjena
ne samo u rukovodnom kadru, već i
kod voznog osoblja. Naime, nismo
zadovoljni rezultatima koje ostvaruju
pojedine posade, posebno kada se
radi o međunarodnom prijevozu. Iz
tih razloga pružit ćemo šansu mlađim vozačima koji imaju želju i ambicije da se maksimalno angažiraju
na povećanju broj putnika i prihoda
te poboljšanju kvalitete usluga naše
kompanije.
Tekst : Prolaz Aida
Mladi kadrovi Centrotrans Eurolinesa
InfoBus
7
TEMA BROJA
Intervju sa generalnim direkt
mr.sc. Safu
Tokom prošle godine, i pored svih
problema, nelojalne konkurencije,
velikog broja invalida, prosječna
plata uposlenicima je povećana za
7%.
Standard uposlenika je uvijek aktuelan. Kako cijeniti rezultate u tom
segmentu u 2010. godini?
Standard uposlenika je od velike važnosti u poslovanju naše kompanije. I
tokom prošle godine učinili smo sve
da ne dođe do pogoršanja uvjeta
života naših uposlenika. I pored svih
problema, nelojalne konkurencije,
velikog broja invalida, uspjeli smo na
vrijeme isplaćivati plaću i sve doprinose i poreze na plaću, te za 7% povećati prosječnu plaću uposlenicima.
Centrotrans Eurolines sve svoje
obaveze prema uposlenicima ispunjava u skladu sa potpisanim Granskim kolektivnim ugovorom
Određeni broj radnika, nakon odlaska u penziju tužio je kompaniju. Šta
je uzrok takve pojave?
Zaista je čudno da neko ko je dobio
sve od kompanije, istu tuži po odlasku u penziju. Što se tiče Centrotransa mogu reći da svoje obaveze
prema uposlenicima ispunjavamo
u skladu sa potpisanim Granskim
kolektivnim ugovorom. Nikada ni
jednu marku nismo isplatili a da za to
nismo obračunali propisane poreze i
doprinose. Po mom mišljenju, za podnesene tužbe, postoji više razloga.
Jedan od razloga je pohlepa nekoliko
advokata koji penzionere opsjedaju
i istima obećavaju desetine hiljada
maraka nekakve razlike. Ako to i ne
ostvare advokati ništa nisu izgubili, a
naš penzioner ostaje ponižen i sam
sebi zatvori vrata kompanije u kojoj
je radio i zarađivao dugi niz godina.
InfoBus
8
Drugi razlog je i određeno nezadovoljstvo zbog nagle promjene njegovog statusa. Veliki broj uposlenika,
posebno vozača, dugi niz godina bio
je u poziciji da su činili razne usluge
drugim ljudima. Bili su u centru svih
zbivanja. Nakon odlaska u penziju
odjednom prestaje interesovanje za
njih i njihove moguće usluge. Neki,
za takvo stanje okrivljuju firmu.
Upravo zbog naprijed navedenog,
naša kompanija, po ugledu na kompanije u zapadnoj Evropi, sačinit će
program za pripremu uposlenika za
normalan život nakon odlaska u penziju.
U 2011. godini najveći rast poslovnih parametara očekuje se u
Međugradskom saobraćaju
Kakvi su planovi za 2011. godinu?
I u 2011. godini ponovo smo postavili
visoke ciljeve. I pored svih prognoza
da će ova godina biti izuzetno teška
Uprava društva utvrdila je povećanje
prihoda i obima poslova. Planirano
je povećanje ukupnog prihod za 5%,
prevezenih putnika za 2%, te pređenih kilometara također za 2%. Bitno je
naglasiti da se očekuje i bolja iskorištenost raspoloživih kapaciteta, kako
vozila tako i uposlenog osoblja. Po
organizacionim jedinicama, najveći
rast poslovnih parametara očekujemo u Međugradskom saobraćaju.
Da bi se ostvarili planirani rezultati
potrebno je da svaki uposlenik da
svoj maksimum i da bude angažiran puno radno vrijeme. Kako to
da firme, naši partneri, iz Austrije,
Njemačke ili.. ostvaruju istu cijenu
kola kilometra kao i mi, ali i imaju
vozila prosječne starosti 5-7 godina, isplaćuju znatno veće plate od
nas, ostvaruju ekstra profit za dioničare?
Kako mislite da će se ostvariti planirani rezultati?
Ukoliko želimo ostvariti zacrtane
ciljeve neophodno da svaki uposlenik mora biti angažiran puno radno
vrijeme. Njegovi rezultati moraju
biti maksimalni. To se odnosi na
sve uposlenike, od portira, osoblja
u radionicama, voznog osoblja kao
i administrativnih radnika. Nažalost
mi još nismo uspjeli da kvalitetnom
organizacijom obezbjedimo punu
zaposlenost svakog radnika. Često
puta sami sebi postavljamo pitanje,
kako to da firme, naši partneri, iz
Austrije, Njemačke ili.. ostvaruju istu
cijenu kola kilometra kao i mi, ali i
imaju vozila prosječne starosti 5-7
godina, isplaćuju znatno veće plate od nas, ostvaruju ekstra profit za
dioničare. Kako to oni uspijevaju?
Odgovor na ovo pitanje leže u činjenici da oni imaju manje troškove, manji broj uposlenih po jednom vozilu,
maksimalno iskorištene uposlenike,
veću produktivnost svakog radnika.
U ovoj, ali i narednim godinama,
menadžment naše kompanije mora
osmisliti i uspostaviti bolju i efikasniju organizaciju kojom će obezbjediti
puni angažman svakog uposlenika
ali i znatno smanjenje ukupnih troškova poslovanja.
U 2011. godini planirana je kupovina pet autobusa MAN Lion Couch
i jednog autobusa BRAVO I - MAN
kapaciteta 83+2 sjedišta.
U 2011. godini planirane su značajna sredstva za investicije. U šta se
planira ulagati?
U tekućoj godini planirane investicije
iznose nešto više od 4.4 miliona maraka. Najveći iznos sredstava namijenjen je za investicije odlazi na kupovinu pet autobusa MAN Lion Couch
i jednog autobusa BRAVO I - MAN
TEMA BROJA
orom Centrotrans Eurolinesa
udin Čengić
realizirati planirane projekte u 2011.
godine. Planirano je da se svakog
mjeseca organizira putovanje u jednu
od evropskih prestonica, ljetovanje
u Hrvatskoj, Španiji, Grčkoj, Egiptu,
Turskoj… I ove godine, u organizaciji
Centrotursa, navijači BiH će moći bodriti našu reprezentaciju na putu ka
evropskom prvenstvu.
Za 2011. godinu planirano je povećanje plata uposlenika u prosjeku za 10%
Primjećeni su napori za unaprjeđenje
standarda uposlenika, šta su prioriteti i kako zadržati pozitivan trend?
Marketing je od izuzetne važnosti
za prezentaciju ponude Centrotrans
Eurolines
Od decembra je stupio na snagu
bezvizni režim za građane BiH, da
li mislite da će to bitno uticati na
poslovanje kompanije?
Ukidanje viznog režima predstavlja korak naprijed za građane BiH
u procesu integracije u Evropsku
zajednicu. Sigurno je da će građani
BiH puno više putovati u inozemstvo.
Naša kvalitetna ponuda i ostale pogodnosti trebaju biti prevaga u odluci
putnika sa kojim prijevoznikom će
Turizam je objektivno jedan od
najperspektivnijih segmenta našeg
društva
Turizam je nakon prijevoza putnika
najvažniji segment poslovanja, da li
su već počele pripreme za narednu
sezonu i da li će biti nekih noviteta?
Turizam je objektivno jedan od najperspektivnijih segmenta našeg
društva. Ovaj segment godinama
ostvaruje pozitivne rezultate. U cilju
stvaranja potrebnih pretpostavki za
uspješniji rad ovog segmenta društva
pokrenuta je procedura za registraciju Centrotoursa kao zasebnog pravnog subjekta, odnosno firme kćerke
u 100% vlasništvu Centrotrans Eurolinesa. Također, u narednom periodu neophodno je obezbjediti prijem
novih kadrova koji će biti sposobni
I u 2011. godini, raznim mjerama,
planiramo zaštititi standard naših
uposlenika. Cilj nam je da u ovoj
godini povećamo plaće uposlenika u
prosjeku za 10%. To će biti moguće
samo u koliko svi uposlenici daju svoj
maksimum u realizaciji projektovanih
ciljeva. Također, neophodno je kroz
dodatne edukacije postići veći kvalitet rada i stepen korištenja radnog
vremena.
Najveća vrijednost naše kompanije
su njeni uposlenici
Vaša poruka uposlenicima kompanije Centrotrans Eurolines?
Najveća vrijednost naše kompanije
su njeni uposlenici. Oni su do sada
uvijek odabirali najbolje rješenje sa
sve probleme koji su ugrožavali opstojnost naše kompanije. Za očekivati
je da će konkurencija ali i oni kojima
Centrotrans nije u srcu učiniti sve da
umanje rezultate našeg poslovanja.
Zbog prosperiteta Centrotransa neophodno je da zajednički poduzmemo
sve kako bi stvorili potrebne uvjete
za sigurnu budućnost kompanije ali i
svih uposlenika. Uvjeren sam da posjedujemo znanje, sposobnost i dovoljno patriotizma da to i ostvarimo.
Tekst : Prolaz Aida
kapaciteta 83+2 sjedišta. Pored toga
planirana je kupovina i pet autobusa za prigradski saobraćaj. Ukupno
investicija za vozila planirana je
u iznosu od 3,5 miliona maraka.
Mišljenja smo da nabavkom ovih
autobusa možemo ostvariti zacrtane
planove i ponuditi znatno kvalitetniju
uslugu našim korisnicima.
Pored vozila planirana su i sredstva
za izradu projektne dokumentacije za
Autobusnu stanicu, te za sredstva za
potrebnu opremu.
mr.sc. Čengić Safudin
putovati u inozemstvo. Uloga marketinga je od izuzetne važnosti za
prezentaciju naše ponude te je obaveza ovog segmenta društva da poduzme sve potrebne aktivnosti kako
bi potencijalni putnici pravovremeno
bili obaviješteni o svim prednostima
naše ponude.
InfoBus
9
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
Završena poslovna 2010.
Banji, Srbija. Tradicionalni susret radnika i vozača Drumarijada odrđan je od 17
U
prkos efektima globalne ekonomske krize koja se prethodne
dvije godine odrazila i na poslovanje u Bosni i Hercegovini, Centrotrans Eurolines je uspješno priveo kraju
poslovnu 2010. godinu.
Protekla godina obilježena je strateškim odlukama, timskim radom i dodatnom brigom o putnicima i zaposlenicima. Kako je i planirano, poslovna
2010. godina, za Centrotrans Euroli-
nes, prošla je u kontinuranom rastu
broja putnika i pređenih kilometara. U
2010. godini prevezeno je 5.269.715
putnika i pređeno 12.533.793 kilometara, a usporedbe radi u 2009. godini
prevezeno je 5.187.063 putnika i pređeno 12.507.671 kilometara.
Dakle, ono što je bitno istaći jeste činjenica da je Centrotrans Eurolines
bio siguran prevoznik, koji je našao
efikasne načine da se odupre tržišnim
izazovima i čak poveća broj pređenih
kilometara i prevezenih putnika.
Kraj 2010. godine u znaku je uspješne implementacije nekoliko značajnih
projekata kao što je nabavka novih
autobusa, početak realizacije projekta
Eco plast, realizacija odlaska u Saudijsku Arabiju na Umru i Hadždž i niz
drugih projekata.
2010. OBILJEŽILO JE:
Promjene u rukovodstvu:
Početkom januara prošle godine, zbog
odlaska u penziju dotadašnjeg generalnog direktora mr.sc. Muhameda
Šaćiragića, imenovan je novi generalni
direktor mr.sc. Safudin Čengić, koji je
inače već dugi niz godina bio Izvršni
direktor kompanije i član Uprave Društva.
U 2010. godini imenovan je i novi
Nadzorni odbor. Naime, nakon isteka drugog mandata starim članovima
Nadzornog odbora i osam godina
uspješne saradnje, na šestoj Skupštini
Društva imenovan je novi Nadzorni
odbor.
Članovi starog Nadzornog odbora bili
su:
1. Prof. dr. Šefkija Čekić – ekspert iz
oblasti saobraćaja,
2. Prof. dr. Hilmija Šemić - ekspert iz
oblasti prava,
3. Mirsada Čurčić – Selimović, dipl.
oec. - ekspert iz oblasti ekonomije i
finansija,
4. Makarević Husein, dipl. ing. saobr.
– ekspert iz oblasti saobraćaja i održavanja i
5. Imamović Osman – član Društva
predstavnik dioničara
Članovi novog Nadzornog odbora:
1. Mr. sc. Šaćiragić Muhamed – ekspert
za saobraćaj i održavanje
2. Prof. dr. Samir Čaušević – ekspert za marketing
3. Pandurević Mladen, dipl. pravnik – ekspert za pravo
4. Kemal Grebo, dipl oec. – ekspert za
ekonomiju
5. Devedžija Himzo - iz reda članova Društva
Transformacija Društva iz Društva sa
ograničenom odgovornošću u Dioničko
društvo
U skladu sa promjenama Zakona o
privrednim Društvima koji su stupili
na snagu 02. januara 2009. godine,
Društvo je bilo u obavezi izvršiti promjenu oblika iz Društva sa ograničenom odgovornošću u Dioničko Društvo. Razlog zbog kojeg se mora izvršiti
promjena iz d.o.o. u d.d. jeste da,
svako Društvo sa ograničenom odgovornošću koje ima više od 40 članova,
kao i kapital veći od 4.000.000,00
KM mora preći u Dioničko društvo, što
je slučaj i sa Centrotrans Eurolines.
Aktivnosti na promjeni oblika započete
su sredinom 2010. godine i iste su još
u toku.
Svečano obilježen Dan vozača i
automehaničara:
U 2010-toj godini tradicionalno je obilježen Dan vozača i automehaničara.
Svečana proslava je upriličena na Auto
bazi, a poslovne jedinice su organizovale proslavu u krugu svojih organizacionih jedinica.
Ovom prilikom Udruženje vozača i
automehaničara Centrotrans Eurolines
nagradilo je pet uposlenika Centrotrans Eurolines.
InfoBus
10
Program unapređenja poslovanja
S ciljem smanjenja uticaja globalne
ekonomske krize na rad i poslovanje
Centrotrans Eurolines sačinjen je Program mjera stabilizacije poslovanja.
Program je sadržavao mjere štednje,
smanjenje troškova, kadrovska poboljšanja, poboljšanje tehnološko-radne
discipline i ostale mjere koje smanjuju uticaj globalne ekonomske krize.
U cjelini, Program mjera u 2010. godini dao je dosta dobrih rezultata. Najveća poboljšanja osjete se u uštedama
u gorivu. Sa Programom mjera se nastavlja i u 2011. godini.
Nagrada za životno djelo –Auto media
group
Vodeća medijska kompanija iz oblasti
auto-industrije „Auto Media Group“ iz
Sarajeva je u februaru 2010. godine
organizovala tradicionalni izbor automobila godine. Na ovoj popularnoj
manifestaciji u prisustvu brojnih zvanica i predstavnika medija, mr.sc. Muhamedu Šaćiragiću je uručeno prvo posebno priznanje „Nagrada za životno
djelo“. Stručni žiri se prvi put odlučio
da dodjeli jednu ovakvu nagradu, u
čijem je obrazloženju navedeno da se
dodjeljuje velikom humanisti i promotoru saobraćajne kulture.
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
godina – pregled dešavanja
žmani. Putovanje koje je zasigurno
obilježilo proteklu godinu je putovanje
u Saudijsku Arabiju, odnosno posjeta Medini i Mekki i obavljanje Umre.
Na prvo putovanje na Umru je putovalo četrdeset hodočasnika iz cijele Bosne i Hercegovine, a put je trajao od
07. do 17.05.2010. godine.
2010-tu godinu obilježilo je uvođenje
i provođenje kadrovskog programa Personalni dosije. Program omogućava
različite kadrovske analize, kako individualne, tako i grupne, te omogućava
kvalitetno planiranje promocije, sukcesije, preraspodjele, te uvid u individualne i grupne potrebe za dodatnom edukacijom i razvojem karijere. Korisnici
su ovaj program počeli upotrebljavati
od jula mjeseca sa prvom procjenom
radnog učinka zaposlenika.
Call centar
Call centar - govorna mašina za pružanje informacija o polascima i dolascima autobusa sa autobuske stanice
Sarajevo u funkciju je puštena u januaru
2010. godine. Cijena jednog poziva
iznosi 0,99 KM +PDV.
Sarajevo Business Forum
U Sarajevu je 06. i 07. aprila održan
Investicijski forum za region u organizaciji BBI banke. Na forumu učestvovali su predstavnici država i privrede sa
područja Turske, Bliskog istoka, Kine
i ostalih dijelova Azije. Centrotrans
Eurolines se na ovom forumu predstavio sa projektom nove autobuske
stanice tj. saobraćajno poslovnog centra sa izdvojenim separatom hotela u
okviru ovog centra. Naš projekat je u
obliku prezentacije cijelo ovo vrijeme
bio dostupan preko Sarajevo Business
Foruma i biće dostupan godinu dana
svim investitorima i zainteresovanim
stranama.
UMRA
Kompanija Centrotrans Eurolines je i
u 2010. godini uvela niz novina kada
su u pitanju turističke ponude i aran-
Centrotrans Eurolines na gradskim linijama
U 2010. godini Centrotrans Eurolines
je nakon dobivene pravne bitke da ravnopravno obavlja prevoz putnika na
području Kantona Sarajevo 20. aprila
otpočeo sa prevozom na dvije gradske
linije Vijećnica-Hrasnica i VijećnicaDobrinja sa cijenom karte 1 KM. Ova
odluka Centrotrans Eurolines naišla je
u javnosti na veliku podršku, pohvale
ali i negodovanja od strane KJKP Gras
i organa vlasti Kantona Sarajevo.
Iz tih razloga smo 28.04.2010. bili
prinuđeni obustaviti vožnju. Nakon završetka žalbenog postupka Centrotrnas
Eurolines je 09. augusta ponovo počeo da obavlja prevoz na spornim linijama. Ni ovaj put nije izostala podrška
javnosti, a nadležni inspekcijski organi Kantona Sarajevo i Federacije BiH
su treći dan počeli sa zaustavljanjem
naših vozila, skidanjem registarskih
tabli, kao i pisanjem prijava. Nakon
ovih poteza, kojima je ugroženo poslovanje Centrotrans Eurolines, odlučeno da se ponovo obustavi održavanje spornih linija sa porukom da je to
samo privremeno i da od ovih aktivnosti ne namjeravamo odustati. Koncem
prošle godine Federalno Ministarstvo
prometa i komunikacija je ponovo
poništilo nezakonita rješenja Kantona
Sarajevo o odobravanju linija GRASu, a Inspekcija drumskog saobraćaja
je ponovo donijela rješenja o zabrani
rada GRAS-u na 11 kantonalnih linija.
Career start up
Centrotrans Eurolines je učestvovao
na projektu Career Start Up, projektu
za razvoj karijere studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Cilj učešća
u ovom projektu bila je promocija naših proizvoda i usluga, te upoznavanje
sa potencijalnim kandidatima, pružanje informacija studentima sa svrhom
približavanja različitih segmenata djelatnosti naše kompanije. Ostvareni su
pozitivni kontakti kako sa studentima,
tako i sa ostalim učesnicima u ovom
događaju.
ITEF
Već treću godinu za redom Centrotrans Eurolines je uspješno učestvovao
u organizaciji putujućeg festivala turističkog i eko filma ITEF. Centrotrans je
glavni nosioc organizacije festivala, a
direktor ovog sve poznatijeg i uspješnijeg projekta je mr. sc. Muhamed Šaćiragić. U saradnji sa agencijom Mark
In, Centrotrans Eurolines je u svojim
autobusima u toku tri mjeseca ljetne
sezone prikazivao turističke i eko filmove na 26 međunarodnih linija, a putnici su svojim glasovima odlučivali o
pobjedničkom filmu i tako učestvovali
u nagradnoj igri sa preko 100 vrijednih nagrada.
Izlet familije CTS
U nedjelju 20.06.2010. godine na prostoru Malog polja na Igmanu održan
je tradicionalni izlet Familije Centrotrans“. Po deseti put na jednom mjestu
okupili su se brojni zaposlenici iz svih
Poslovnih jedinica, penzioneri, članovi
njihovih porodica i prijatelji kompanije
da zajedno i ugodnom u druženju provedu vikend. Na pripremi i organizaciji
izleta radilo je preko 50 zaposlenika.
Tekst : Porča Amerisa
Program Personalni dosije
Aparat za čišćenje sistema napajanja
gorivom
Nabavljen je i stavljen u funkciju aparat za čišćenje sistema napajanja
gorivom. Stavljanjem u promet ovog
aparata, na vozila koja su tretirana,
evidentna je ušteda goriva u prosjeku
1 do 3 litra na 100 km. Osim što je
aparat na raspolaganju vozilima Centrotrans Eurolines, aparat je stavljen i
u funkciju vozila trećih lica na njihov
zahtjev prilikom servisiranja istih.
InfoBus
11
AKTIVNOSTI
Završena poslovna
2010. godina – pregled dešavanja
Tekst : Porča Amerisa
Okrugli sto
Dana 08.06.2010. godine u hotelu
Hollywood organizovan je okrugli sto,
a tema okruglog stola bila je „Problematika odvijanja javnog gradskog i
prigradskog prevoza putnika u BiH“.
Kao aktivni član Udruženja javnog
gradskog saobraćaja Bosne i Hercegovine, Centrotrans Eurolines je snažno podržao i pomogao organizaciju
ovoga skupa.
Znanstveno stručna konferencija
InfoBus
12
I u 2010. godini Centrotrans Eurolines
je aktivno učestvovao na II međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji pod nazivom “Tehnički pregledi
motornih vozila i zaštita okoliša”.
Na ovom skupu predstavljeno je 18
tema, 30 eminentnih autora saobraćajne i ekološke struke. Centrotrans
Eurolines je aktivno učestvovao u pripremama i tehničkoj organizaciji konferencije.
Nabavka 12 autobusa
U skladu sa strateškim poslovnim opredjeljenjem da kontinuirano unapređuje i podiže na viši nivo kvalitet usluge
prijevoza putnika, kao i Planom investicija, Centrotrans Eurolines je u 2010.
godini nabavio 12 novih autobusa.
Investiciju vrijednu 4.000.000,00 KM
čini:
1. Osam autobusa marke Man koji
su prilagođeni za uslove gradsko –
prigradske vožnje.
2. Četiri autobusa marke Neoplan
Euroliner, kojima će se obavljati međugradski i gradsko-prigradski prijevoz
i koji mogu u potpunosti ispuniti zahtjeve putnika u pogledu visokokvalitetnog
i savremenog načina prijevoza.
Promocija novih autobusa
Povodom nabavke osam novih autobusa tipa Man u septembru je na Auto
bazi održana ceremonija promocije
novonabavljenih autobusa kojima je
obogaćen vozni park Centrotrans Eurolines-a. Svečanost je pratio veliki
broj novinara i prijatelja Centrotrans
Eurolines. Nakon zvaničnog obraćanja upriličena je promotivna vožnja u
novim autobusima ulicama grada Sarajeva.
Pomocija Centrotrans Eurolines u okviru porodičnog dana SFF
Na manifestaciji “Auto Show 2010” u
sklopu Porodičnog dana - SF Festivala
promovisali ponudu Centrotrans Eurolines. U sklopu promocije City Bus 2
je bio izložen na Vilsonovom šetalištu,
a posjetioci su iskoristili priliku da se
informišu o ponudama i akcijama za
godišnji odmor.
Eko plast
U okviru realizacije Programa stabilizacije poslovanja, Uprava preduzeća
je donijela odluku o alternativnom zapošljavanju radnika. Na dosad neiskorištenim prostorima u krugu kompanije
Centrotrans Eurolines postavljeno je
14 plastenika u kojima se vrši uzgoj
zdravog voća i povrća, jer je prepoznata važnost ovog oblika proizvodnje
koja je svakako postala najprofitabilnija grana poljoprivrede u svijetu. Uposlenici Eco plasta svakodnevno rade
u plastenicima, obrađuju zemljište i
uzgajaju vrtne kulture. Više od samog
profita vrijedi izmijenjena slika okoline,
kao i zapošljavanje radnika umjesto
otpuštanja. Ovo je način da se utiče
na smanjenje platnog deficita uz uzgajanje kvalitetne i zdrave hrane..
Politička kampanja putem autobusa
Trećeg oktobra održani su parlamentarni izbori u Bosni i Hercegovini. Iako
naša firma u okviru svih izbornih aktivnosti kontinuirano zadržava svoju
neutralnu poziciju, ovaj put smo na indirektan način bili uključeni u izbornu
kampanju. Izborni timovi Stranke demokratske akcije i Socijal-demokratske
partije BiH su zakupili dva autobusa
koji su im služili za prevoz aktivista i
operativi štab izborne kampanje.
Angažovanje autobusa u predizbornoj
kampanji je poslovni potez kojim su
pored iznajmljivanja autobusa iskorištene mogućnosti Centrotrans Eurolinesa u izradi kompletne auto grafike
za pomenuta vozila.
Hadž
Članovima konzorcija, Centrotrans
Eurolines, Autoprevoz Bus Mostar i
Transturist Tuzla je i 2010. godine od
strane Rijaseta islamske zajednice u
Bosni i Hercegovini ukazano povjerenje za prijevoz vjernika na Hadž.
Na Hadž 2010. godine išlo je ukupno
sedam autobusa Centrotrans Eurolinesa, tri Transturista iz Tuzle i jedan autobus Autoprevoz Bus iz Mostara. Nakon
34 dana, skoro 11 000 kilometara,
dana 28.11.2010. godine konvoj autobusa sa hadžijama je uspješno stigao
u Sarajevo, po planiranom vremenu i
bez većih zastoja.
Eksterni audit
Shodno propisanoj metodologiji i
prihvaćenim obavezama, dana 22.
i 23.11.2010. godine certifikacijska
kuća DQS-BHCERT je izvršila recertifikacijski audit primjene Sistema
upravljanja kvalitetom koji je usklađen sa zahtjevima novog standarda
ISO 9001:2008 i nadzorni audit nad
primjenom uvedenog (i usklađenog)
Sistema upravljanja okolinom ISO
14001:2004 u Centrotrans Eurolines.
Evidentirano je 14 dokumentiranih
poboljšanja i unaprjeđenja Sistema
koja po svojoj strukturi predstavljaju
izmjenu/usklađivanje postojeće i izradu, odnosno uvođenje potpuno nove
procesne i sistemske dokumentacije sa
punom primjenom u praksi.
V
ozači i automehaničari širom
Bosne i Hercegovine 15. januar
obilježavaju kao svoj dan. Obilježavanje Dana vozača i automehaničara ustanovljeno je 1960. godine,
kada je Josip Broz Tito postao počasni
član Saveza vozača i automehaničara
Jugoslavije. Taj datum, 15. januar,
vozači su preuzeli kao svoj godišnji
praznik.
Posao prijevoza djece i studenata u
školu, ljudi na posao, kao i ostalih
građana, naporan je i rizičan. Svojim
svakodnevnim učešćem u saobraćaju
vozači autobusa ali i njihova tehnička
AKTIVNOSTI
Obilježen Dan vozača
i automehaničara
već tradicionalno dodjeljuje
nagrade i priznanja za najbolje vozače i
automehaničare...... Također,
tradicionalno su
dodijeljene
nagrade i od
strane Sarajevo osiguranja
najboljim vozačima i automehaničarima.
Centrotrans Eu-
Prestižna priznanja, od strane Udruženja vozača i automehaničara naše kompanije, ove godine dobili su:
MAHMUTOVIĆ
RASIM - vozač
podrška automehaničari čine velike
napore da korisnici naših usluga putuju sigurno, ugodno i bezbjedno i da na
vrijeme stižu na svoja odredišta.
Udruženje vozača i automehaničara
kompanije Centrotrans Eurolines Dan
vozača i automehaničara tradicionalno obilježava svečanim programom i
nagradama za najuspješnije vozače i
automehaničare. Povodom obilježavanja 15. Januara i Udruženje vozača
i automehaničara Kantona Sarajevo
MEDIĆ
BUREKOVIĆPREDRAG-vozač FADIL -vozač
KARIĆ
SOFTIĆ
EŠREF-kondukter HAJRO-s.referent
U konkurenciji za vozača i automehaničara godine, pored velikog broja kandidata iz svih udruženja Kantona, odabrani su:
ČENGIĆ ELDIN i ČALUK NIHAD
vozač godine
mehaničar godine
rolines je lider u drumskom saobraćaju u Bosni i Hercegovini, a vozači kao
ambasadori ove kompanije su pridonijeli da to postane i ostane već dugi
Nagrade Sarajevo osiguranja dobili su:
LIVANČIĆ
HOT OMAR
KEČO SENAD KUTIĆ EŠREF
-automehaničar -automehaničar -vozač
VJEKOSLAV
-vozač
niz godina. Uz angažman svih vozača i
automehaničara Centrotrans Eurolines
će ostati na toj poziciji.
ŠARIĆ MIRSAD LJUTOVIĆ
-vozač
ALIJA -vozač
JABLIĆ AHMO
-saobraćajni
referent
Tekst : Aida Smajić
BEGIĆ ENEZ
vozač
InfoBus
13
AKTIVNOSTI
Počela akcija
„Schengen Day“
15.12.2010. sa autobuske stanice ispraćeni prvi putnici u Evropu bez viza
Tekst : Bjelonja Almina
D
InfoBus
14
ugo očekivana, vizna liberalizacija, koja je na snagu stupila
15. decembra 2010. godine,
građanima Bosne i Hercegovine širom
je otvorila vrata evropskih zemalja.
Ovo je veliki iskorak za Bosnu i Hercegovinu od velike važnosti za njene
građane koji su dobili ne samo dugo
očekivanu slobodu kretanja koju uživaju ostali građani Evrope. Centrotrans
Eurolines je prepoznat kao tržišni lider
u drumskom prijevozu kojem je putnik najvažnija osoba u kompaniji, pa
je stoga organizovan svečani ispraćaj
autobusa prvog dana bezviznog režima sa Autobuske stanice Sarajevo, što
je uključivalo prigodan program, mini
nagradnu igru i simbolične poklone.
Prve vožnje prema Evropi krenule su
u 08.00h i to u evropske centre Beč
i Dortmund. Svaki putnik koji je tog
dana putovao u navedene gradove sa
Centrotrans Eurolinesom dobio je simboličan poklon od kompanije, u znak
sjećanja na ovaj važan dan. Pored
toga, u mini nagradnoj igri, izvučeni
su sretni dobitnici koji su odgovorom
na pitanja osvojili vrijedne nagrade.
Dobitnik prve nagrade, povratne autobuske karte na bilo kojoj međunarodnoj liniji, je putnik Krdić Nermin,
koji je povodom toga rekao slijedeće:
„Ugodno sam iznenađen ovim gestom
kompanije Centrotrans Eurolines. Iza-
brat ću povratnu kartu na relaciji Beč
- Sarajevo jer često putujem baš u Austriju.“
Druga nagrada je bila povratna autobuska karta na relacijama u zemlje
bivše Jugoslavije, a dobitnica nagrade
je Aida Halilović koja je izjavila:
„Drago mi je što ste simbolično obilježili ovaj dan, od Vas nisam ništa manje
ni očekivala.
Želja mi je
da ponovo
posjetim Beograd i to ću
sa ovom Vašom nagradom i učiniti.
Hvala Vam
od srca.“
Treća nagrada je bila povratna autobuska karta
na domaćim
linijama, a
dobitnik
je
Muamer Suljić, koji se
Ekipa Centrotrans Eurolinesa
Prvi putnici u bezviznom režimu
zahvalio kompaniji Centrotrans Eurolines: „Hvala Vam što uvijek mislite na
putnike, a ovu nagradu ću iskoristiti da
posjetim rodbinu u Bihaću.“
Pored toga, za svoje vjerne korisnike
usluga prevoza, Centrotrans Eurolines
pruža mogućnost izuzetnih popusta u
međunarodnom saobraćaju. Riječ je
o posebnoj akciji, pod simboličnim
nazivom „Schengen Day“, koju Centrotrans Eurolines organizuje povodom
uvođenja bezviznog režima za građane BiH.
Prvog
dana
bezviznog
režima
15.12.2010. sve karte na međunarodnim linijama su snižene za 50%.
Međutim, tu akcija „Schengen Day“
ne završava, nego se nastavlja svakog
15-og u mjesecu vežući se simbolično
za dan kada je stupila na snagu odluka o viznoj liberalizaciji, dakle svaki
15. U mjesecu. Tada određeni broj
putnika dobiva popust od 50 % na redovnim linijama Centrotrans Eurolines
u zemlje Schengena.
Svim putnicima kompanija Centrotrans
Eurolines želi sretan put u Evropu bez
viza!
InfoBus
1
Banji, Srbija. Tradicionalni susret radnika i vozača Drumarijada odrđan je od 17
S
hodno obavezama o redovnoj analizi poslovanja na kooperantskim
linijama koje proističu iz Ugovora o
kooperaciji, dana 06.01.2011. godine u prostorijama Društva održan je
BMC Turska
D
ana 12.01.2011 u posjetu
„Centrotrans-Eurolines“
je
došla Turska delegacija firme
„BMC“na čelu sa g-din. Ismail Hakki
Kirkil (Direktor za izvoz).
„BMC Sanayi ve Ticaret A.S.“ je jedan
od najvećih proizvođača komercijalnih vozila u Turskoj. Tvrtka je osnovana 1964., a u pogonu udaljenom 11
km od trećeg najvećeg turskog grada
na kooperantskim linijama. Takođe se
razgovaralo o produženju dozvola za
obavljanje kooperantskih linija, kao
i unapređenju daljnje komunikacije
među kooperantima i podizanju iste
na viši nivo. Sastanku koji je održan
u prostorijama Centrotrans Eurolines,
bili su prisutni ispred Semi Tours, direktor Sanela Zgrčo, asistenti Semir
Zgrčo i Nijaz Bijedić, dok su ispred domaćina Centrotrans Eurolines bili prisutni, Predsjednik Nadzornog odbora
Šaćiragić Muhamed, Izvršni direktor
tehničke funkcije Ibrahim Kerla, Izvršni
direktor zajedničkih funkcija Edin Lončarić i vd rukovodilac službe r/v i kooperacije Esmir Opardija.
Obzirom na složenost tematike dogovoreno je da se preostala pitanja rješavaju na sljedećem sastanku koji treba
da se održi u narednom periodu.
Izmira, proizvodi
kamione, laka komercijalna vozila,
autobuse i dizel
motore.
Nastavljajući djelovanje
unutar
strukture Cukorova Holding-a
(koji ima godišnji
promet od 9,1
milijardu
USD,
imovinu procijenjenu na 19,5 milijardi USD, u 101
zemlji zapošljava
34 000 radnika
i trenutno je aktivan u području bankarstva, osiguranja, telekomunikacija,
čelične, tekstilne, rudarske, papirne industrije, prijevoza i graditeljstva). BMC
je jedina turska tvrtka iz automobilske industrije koja ima vlastiti produkt
dizajn, razvojne i projektne studije
nastale bez oslanjanja na strane tvrtke.
„BMC“ je tvrtka koja se bavi i proizvodnjom namjenskih vozila za potrebe vojske, kao i prodajom rezervnih
dijelova poznatih svjetskih brendova.
Na satanku su prezentirali svoj pro-
izvodni program autobusa i njihove
tehničke karakteristike kao i referens
listu svojih kupaca širom svijeta.
Sastanku su prisustvovali i Azra Čolić
(Generalni direktor Privredne banke
Sarajevo), Azemina Golo(Izvršni direktor Privredne Banke Sarajevo)
Na istom su predstavnici Banke izrazili
spremnost finansiranja eventualne kupovine autobusa odnosno finansijsko
servisiranje kompletnog projekta.
AKTIVNOSTI
Tekst : Esmir Opardija
SEMI Tours, Belgija
sastanak predstavnika kooperanata
Semi Tours Belgija
i Centrotrans Eurolines Sarajevo.
Na dnevnom redu
je bila problematika održavanja kooperantskih linija
Sarajevo-Amsterdam; SarajevoRoterdam i Mostar-Amsterdam
kao i ostala aktuelna pitanja koja
su opterećavala
dalje poslovanje kooperantskih linija.
Između ostalog kooperanti su analizirali rezultate poslovanja kooperantskih
linija za protekli period u 2010 godini
i dogovorili buduće zajedničke aktivnosti u cilju poboljšanja poslovanja
Tekst : Senad Bajraktarević
Poslovna saradnja
Centrotrans Eurolines
UPUTSTVO
ZA KORIŠTENJE PPZ BROŠURE
• Stranice 15,16,17 i 18 istrgnuti iz Info busa
• Previti na pola po visini
• Previti na pola po širini
• Rasjeći na označenoj liniji
• Spojiti na lijevoj strani
InfoBus
19
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
Oni su proveli
Banji, Srbija. Tradicionalni susret radnika i vozača Drumarijada odrđan je od 17
V
eliki broj radnika Centrotrans
Eurolinesa ni za vrijeme praznika ne odmara. Tako je bilo i za
doček Nove godine, ali i u vrijeme praznika 1., 2. i 3. januara, kada je veliki
broj njih radio i dežurao kako bi putnici na vrijeme stigli na svoja odredišta.
To je priroda našeg posla i na neki način smo navikli da radimo i kada drugi
slave ili se odmaraju. Nova godina je
praznik koji se dočekuje u krugu porodice i prijatelja, međutim obzirom na
vrstu posla koji obavljamo, uposlenici
shvataju da rad u vrijeme praznika,
nije kazna ili neko odricanje već kao
redovnu dužnost. Dakle, ni i u najluđoj
noći, Centrotrans Eurolines nije zaostajao sa radom zahvaljujući dežurnim
službama.
Odlučili smo se da ove godine damo
poseban osvrt na one koji su novogodišnje praznike proveli na radnom zadatku, pri obavljanju prevoza, dežuri
i drugim poslovima bitnim za funkcionisanje Centrotrans Eurolines. Prije
svega, potrebno je izdvojiti uposlenike
koji su dolazak Nove godine u noći
31.12.2010/01.01.2011. godine dočekali za volanom. Oni su u Novu godinu su ušli zajedno sa svojim putnicima obavljajući jedan od najzahtjevnijih
i odgovornijih poslova:su:
1. Alić Hasan i Ohran Rešad koji su
vozili na liniji iz Dortmunda, a Nova
godina ih je zatekla u Ljubljani. Nakon
čestitanja, putnike su počastili sokovima i nastavili put prema Sarajevu. Prema njihovim riječima ova gesta puno
je značila putnicima, a oni su bili zadovoljni jer su bar na ovaj način obilježili
ulazak u Novu godinu.
2. Devedžija Himzo i Orman Emir
Novu godinu su dočekali na ulazu u
Beč. Svojim putnicima, putem razglasa
u autobusu, čestitali su 2011. godinu,
zaželjeli puno sreće i zdravlja te nastavili putovanje.
3. Martinović Erol i Mahmutović Rasim
vozili su liniju za Frankfurt, a u to vrijeme su prolazili pored Augsburga u
Njemačkoj. Prema njihovim riječima
među putnicima je vladalo dobro rasInfoBus
20
T
radicionalno, svake godine u prostorijama kompanije Centrotrans
Eurolines organizuje se proslava kojom se označava kraj stare i
dolazak nove godine. Tako je bilo i ovaj put, kada su se u 12.00 h
svi uposlenici, rukovodioci i prijatelji Centrotrans Eurolines okupili na
jednom mjestu kako bi sumirali događaje i utiske iz stare godine i razmijenili očekivanja u novoj godini. Ugodno predpraznično druženje
trajalo je dva sata, te su uz dobru atmosferu svi prisutni izrazili želju da
im Nova godina donese još više uspjeha na poslovnom planu, ali da
sreće, zdravlja i zadovoljstva ne nedostaje ni na privatnom planu. .
Ovim željama pridružuje se i menadžment Centrotrans Eurolines, koji
svim uposlenicima i rukovodiocima kompanije zaželjeli sretnu i uspješnu Novu 2011. godinu u nadi da će ista donijeti niz uspješnih saradnji
i rezultata kao i do sada.
položenje te su vozače, tačno u ponoć,
počastili gromoglasnim aplauzom. I
oni su svim putnicima čestitali Novu
godinu putem razglasa, a dobro raspoloženje je potrajalo sve do krajnjeg
odredišta.
4. Osmanović Mevludin i Klisura Suvad vozili su liniju iz Ljubljane za Sarajevo. U vrijeme Nove godine bili su u
Banja Luci, a praznik su obilježili time
što su svoje putnike počastili kafom i
srdačno im zaželjeli srećnu i uspješnu
Novu godinu..
Pored vozača koji su Novu godinu
dočekali radno predstavljamo i druge
uposlenike koji su dežurama potpomogli da i ovaj praznik prođe bez ikakvih
problema i zastoja.
Na Auto bazi Sarajevo Novu 2011.
godinu dočekali su:
1. Begović Faruk – portir
2. Lončarević Radomir – dežurni u
održavanju sistema grijanja
3. Muratović Suvad – saobraćajac
Na Autobuskoj stanici Sarajevo Novu
godinu je dočekao Ahmespahić Vezim.
U prvim satima Nove godine, već tradicionalno, ove uposlenike obišao je
predsjednik Nadzornog odbora kompanije Centrotrans Eurolines Muhamed
Šaćiragić sa suprugom Suvadom.
I druge Poslovne jedinice imale su dežure tako da su Novu godinu radno
dočekali slijedeći uposlenici:
1.
Hasandić Muhamed – otpravnik
na Autobuskoj stanici Visoko
2. Jamaković Mensur – saobraćajac/
otpravnik na Autobuskoj stanici Kakanj
3. Šehić Safet - dežurni na Autobuskoj stanici Olovo
Vozeći redovne međunarodne linije ali
i obavljajući prevoz za novogodišnje
turističke aranžmane veliki broj vozača
je Novu godinu dočekao van granica
Bosne i Hercegovine, a oni su:
Adrović Ramiz i Memišević Sejad Budimpešta/Mađarska,
Bajramović
Ferid i Kazić Mirzet - Barselona/Španija, Brkić Sead i Islami Hajrudin - Zagreb/Hrvatska, Begić Enez i Imamović
Hamdo - Krakovo/Poljska, Čaluković
Samir i Dupovac Nijaz - Zagreb/Hrvatska, Čengić Eldin i Šišić Selver - Pariz/
Francuska, Halilović Hasib i Omerović
Sarija - Roterdam/Holandija, Hindija
Šemsudin - Novi/Crna Gora, Jakupović Nasir i Kulo Iso - Beč/Austrija,
Kujundžić Mirza i Mahmutović Nermin
- Beč/Austrija, Karamustafić Mirza i
Smajić Sejad – Budimpešta/Mađarska,
Kolak Ismir i Salmanović Nusmir linija
– Pula/Hrvatska, Mašić Jasmin i Salčinović Mujo – Beč/Austrija, Mušanović
Izet i Pozder Jusuf linija – Beč/Austrija,
Mustajbegović Zijad i Memišević Sejad
– Dortmund/Njemačka, Meša Fikret i
Sipović Ago – Berlin/Njemačka, Palalija Dino i Pezo Fadil – Dortmund/Njemačka, Pjano Samir i Rožajac Ševčet -
AKTIVNOSTI
AKTIVNOSTI
Novu godinu radno
„Puno zdravlja, sreće i uspješno poslovanje“.
Gljiva Nedžad, vozač autobusa
Proslava za uposlenike na Auto bazi
Novi Pazar/Crna Gora, Pušara Dražen
i Šarović Goran – Beograd/Srbija, Porča Sedin i Škulj Elvedin – Prag/Češka.
Na domaćim linijama su bile sledeće
posade koji su proveli Novu godinu
radno:
Aljukić Munib i Durić Ibrahim - Velika
Kladuša, Kulo Fazlo – Bihać, Merdan
Rijad linija – Bugojno, Smajević Muamer – Bugojno, Planinčić Sead – Bihać, Rizvič Šemsudin i Rožajac Kenan –
Brčko, Sivro Sadet - Banja Luka, Šehić
Ermin – Bijeljina
Većina ovih uposlenika je tokom svog
radnog vijeka više puta imala radnu
obavezu za Novu godinu. Obzirom da
su poslovi koje ovi uposlenici obavljaju
veoma odgovorni, obilježavanje Nove
godine se svodi samo na čestitanje, bez
standardne novogodišnje proslave.
Ovom prilikom prenosimo Vam čestitke nekih od uposlenika koji su radno
obilježili Novu godinu:
„U novoj 2011. godini svima želim
puno zdravlja i sreće. Posebno želim
dobar uspijeh kompaniji Centrotrans
Eurolines, a svim uposlenicima Centrotransa želim dobre plate. Ovom prilikom, posebno čestitam Novu godinu
svome šefu gospodinu Šimi Bakuli sa
željom za dobro zdravlje.“
Pero Karivan, bileter - otpravnik na
autobuskoj stanici Kiseljak
„Puno zdravlja i sreće svim kolegama i
kolegicama i naravno da u 2011. godini naša firma nadmaši dosadašnje
rezultate poslovanja.“
Delija Nevrus, vozač autobusa
„Puno zdravlja, uspješno obavljanje
radnih zadataka, povećan broj putnika
a samim tim će se stvoriti uslovi za bolje
plate“.
Zijad Pipo, vozač autobusa
„U novoj 2011. godini želim dobro
zdravlje mojoj porodici i meni, svim zaposlenicima a naravno i menadžmentu
i naše firme sa velikom željom da je i
ubuduće vode putem uspjeha¨.
Neretljak Nisa, opslužni radnik
Svi uposlenici su imali jednu zajedničku želju, dobro zdravlje. Redakcija Info
busa svim uposlenicima Centrotrans
Eurolinesa i njihovim porodicama želi
Sretnu novu 2011. godinu.
Tekst : Prolaz Aida
„Dobro zdravlje svim uposlenicima
Centrotrans Eurolines, bolju budućnost
Bosne i Hercegovine, a time i naše
kompanije¨.
Begić Ramiz, vozač autobusa
“Novogodišnja” linija u Budimpešti
Autobus na “novogodišnjoj” liniji
InfoBus
21
AKTIVNOSTI
Program
Personalni dosje
Tekst : Visković Jelena
P
InfoBus
22
rogram „Personalni dosje je u
toku nekoliko zadnjih mjeseci izmijenjen i dopunjen. Kako bismo
program prilagodili korisnicima, te
umanjili mogućnost opravdavanja nemogućnosti ocjenjivanja rada zaposlenih uslijed tehničke ne prilagođenosti
“istog” izrađena je poboljšana verzija
programa. Pri izradi verzije 2 „Personalnog dosjea“, fokus je bio, kako je
naglašeno, na prilagođavanju programa potrebama korisnika, simplifikaciji
i optimizaciji brzine rada.
Analiza sadržaja kriterija procjene za
zaposlenike ukazala je na činjenicu da
bi se realna procjena radne uspješnosti
u programu „Personalni dosje“ trebala
kretati između 3 i 3,5, odnosno uz toleranciju odstupanja od +/-0,5 ukupna
prosječna ocjena bi se za standardan
rad mogla kretati od 2,5 – 3,5.
Sve procjene ispod spomenute donje
granice raspona su razlog za poduzimanje dodatnih aktivnosti od strane
rukovodilaca kako bi se ovakvo stanje promijenilo, ukoliko je to moguće.
Razmatrajući svaki kriterij posebno,
prosječne ocjene pri standardnom
radu za svaki od njih su:
1. Stručnost – 3
2. Radna disciplina - 3 do 4
3. Inicijativa i fleksibilnost 2 do 3
4. Interpersonalni utjecaj – 3 do 4
5. Kvantitet radnog učinka na oba nivoa – 4
Analiza sadržaja kriterija procjene za
rukovodioce ukazuje da bi se ukupna
prosječna ocjena za standardan rad
trebala kretati između 3 i 4.
Bitno je napomenuti da kriteriji u sebi
nose i određene specifičnosti tako da
površno „pretrčavanje“ istih može
dovesti i do pogrešne procjene, npr.
kriterij radne discipline se sastoji od
radne discipline u smislu prisustva na
radnom mjestu, ali i od odnosa prema radu i sredstvima rada; inicijativa
i fleksibilnost je kriterij koji varira u
zavisnosti od složenosti radnog mjesta
koje se procjenjuje, te nije potreban visok kod većine radnih mjesta sa nižom
stručnom spremom.
Ugrubo govoreći, analiza provedene
procjene radnog učinka za prvo polugodište 2010. godine ukazuje na
površnost u pristupu procjenjivanju od
strane većine procjenitelja što zbog
nedostatka vremena, nedostatka razumijevanja postavljenog zadatka, nerazumijevanja kriterija i elemenata procjene, otpora prema mjerenju radnih
postignuća, potrebe zaštite ličnosti,
nezainteresiranosti, odbijanja kolektivnog duha, nepoznavanja zaposlenika,
straha od posljedica procjene i slično.
Sve gore navedeno vodilo je, uz nesnalaženje u programu do nepotpunih
procjena, ipak, informacije makar i u
minimalnom broju ukazuju na određene tendencije i osobine kako procijenjenih, tako i procjenitelja.
U prvom polugodištu 2010-te godine,
najvišu ukupnu procjenu radne uspješnosti zaposlenika ima Sektor razvoja
(4,67), zatim slijede Tehnička funkcija
(4,33), Zajedničke funkcije (4,26) i na
kraju Funkcija marketinga 3,84. Distribucija rezultata procjene radnog učinka ukazuje na odstupanje u desno,
odnosno na tendenciju rukovodilaca
Društva ka davanju boljih ocjena.
Kratki osvrt na rezultate:
• Ukupna prosječna ocjena radne
uspješnosti Tehničke funkcije na osnovu procjene rukovodilaca ukazuje na
dobro stanje, ali koje ne odgovara realnim problemima sa kojima se funkcija suočava. Tehnička funkcija ima
najveći broj zaposlenika čija ukupna
prosječna ocjena iznosi 4,33, pri čemu
segment Saobraćaja ima prosječnu
ocjenu 4,37, a segment Održavanja
4,21. Kako je ovo noseća funkcija
Društva, ovakvo realno stanje bi vodilo
ka prosperitetu. U procjeni su iskazani zahtjevi za dodatnim edukacijama,
edukacijama po pitanju svih segmenata, edukacijama i sačinjavanju uputa
i priručnika iz područja održavanja,
edukacijama iz područja računarske
pismenosti, te edukacija iz područja
vještina komunikacije. Procjene radne
uspješnosti ukazuju na blagost u procjeni radnog učinka zaposlenika, iako
uz dobre komentare i zapažanja od
strane pojedinih rukovodilaca.
• Ukupna prosječna ocjena Funkcije
marketinga uz izvrsna zapažanja i komentare rukovodilaca srednjeg nivoa
te pojedine intervencije Izvršnog direktora, ukazuju na realniju procjenu radne uspješnosti zaposlenika od one koja
je prikazana u Tehničkoj funkciji. Ipak,
ni situacija u ovoj funkciji Društva nije
idealna, iskazane su potrebe za edukacijom vještina komuniciranja (koje bi
u ovom organizacionom dijelu morale
biti izuzetne), te potrebe za konsultativno-usmjeravajućim razgovorima.
• Ukupna prosječna ocjena radne
uspješnosti za zaposlenike iznosi 4,26.
Visoka procjena iskazana u ovoj funkciji ne mora nužno biti u potpunosti
nerealna uzevši u obzir strukturu radnih
mjesta i vrstu radnih zadataka, te činjenicu da Zajedničke funkcije jednim
svojim dijelom kroz pravne, kadrovske, ekonomsko-finansijske poslove i
poslove informatike pružaju podršku
svim organizacionim dijelovima Društva. Pored toga, usporedbom realnog
stanja i procijenjenu radnu uspješnost
možemo zaključiti da spomenuta procjena odgovara stvarnom stanju, jer bi
se svako pa i najmanje nefunkcioniranje ovog organizacionog dijela odrazilo na nekoliko segmenata funkcioniranja Društva, kako unutar istog tako i
prema drugim pravnim licima.
• Ukupna prosječna ocjena u Sektoru razvoja iznosi 4,67. Slično kao i u
Zajedničkim funkcijama, broj zaposlenika, neadekvatni kriteriji kod ocjenjivanja, struktura radnih mjesta i vrsta
radnih zadataka gotovo sigurno uslovljavaju da prosječna ocjena radne
uspješnosti ovog dijela Društva bude
ovako visoka.
Kako se moglo primjetiti, od ključnog
je značaja priprema rukovodilaca za
narednu, januarsku procjenu drugog
polugodišta 2010-te godine, kako bi
ista dala realniju sliku stanja procjene radne uspješnosti u Društvu, te da
obavljanje polugodišnjih razgovora
(intervjue) sa zaposlenicima pri kojima
bi dogovorili ciljeve za narednih 6 mjeseci i kriterije na kojima treba doći do
poboljšanja
V
eć duže vrijeme radimo na projektu uspostavljanja integralnog
informacionog sistema na nivou
Društva. U tom projektu bitna karika
je promjena modula Integralnog informacionog sistema IMIS koja se odnosi
na poslove saobraćaje službe. Trenutni
softver koji koristi Služba saobraćaja
ne zadovoljava u potpunosti potrebe
saobraćaja. Obzirom na dugogodišnje
iskustvo i kvalitet postojećeg softwera «PN» nastoji se da se iz sadašnjeg
programa maksimalno iskoriste kvalitetna dosadašnja rješenje sa izvjesnim
dopunama i sugestijama, kako bi imali
što bolja izvještavanja koja će efikasno
pratiti sva dešavanja u Službi saobraćaja, te preciznim izvještavanjima biti
pomoć u obavljanju svakodnevnih poslovnih zadataka.
U ovom velikom projektu, Služba saobraćaja, preko programa PN, će biti
uvezana u jedinsteni integralni sistem
sa:
• Tehničkom pripremom
• Tehničkim radionicama
• Kadrovskom službom
• Službom kooperacije
• Blagajnom preduzeća
• Autobuskom stanicom
U odnosu na dosadašnji program PN,
koji je uglavnom služio za raspored,
štampanje putnih naloga, te izvještavanja o potrošnji goriva na vozilima,
modifikovani program PN daje daleko
veće mogućnosti i olakšanja saobraćajnom osoblju. Najvažnija prednost
novog softwera sa svim uvezanim modulima je da će davati «on line» status
zaposlenika, vozila i linija.
1. Baza podataka o kadrovima koja
svakodnevno mora biti ažurirana, u
jednom dijelu će olakšati da se raspored brže uradi. U navedenoj bazi će
se evidentirati svi potrebni podaci za
vozača/konduktera, počevši od matičnih podataka, datuma zaposlenja, pa
do nagrada ili prijava pojedinačno po
zaposleniku. Pored svega navedenog,
postojat će procedure koje će voditi evidenciju o određenim statusima,
zabranama, disciplinskim mjerama i
slično sa ograničenjem raspoređivanja
na određene linije – konkretno međunarodne.)
2.
Baza podataka vozila treba da
sadrži: garažni broj, registarski broj,
marka/tip, vozači koji je zaduženi vozilom (sa naznakom Domaćin na vozilu),
broj motora, broj šasije, prosječna
potrošnja, dobavljač, datum nabavke,
godina proizvodnje, boja, osiguravajuće društvo, broj polise, licenca vozila, status aktivan/pasivan, pored toga
Marke i tipovi vozila treba da sadrže:
tip, vrsta, širina, visina, dužina autobusa, koliki je prtljažni prostor, broj mjesta za putnike, broj mjesta za stajanje,
težina vozila, tip motora, tip mjenjača,
zatim tipovi motora, broj cilindara, zapremina motora, snaga KW, kompresor, alternator, alnaser, količina ulja,
prosječna potrošnja goriva, također
bitan podatak: opremljenost autobusa
(klima, WC, kafe aparat, audio i video
oprema).
3. Baza podalaka Linije: program PN
je direktno uvezan sa Sektorom razvoja, koji rukovodi sa bazom podataka
Linije.
4. Tehnička priprema – koja rukovodi
voznim parkom, preko svojih modula
će saobraćaju tj. za modul PN davati
sve potrebne informacije (servisi vozila, preventivni pregledi, registracija,
PP aparati, kada je potrebno mijenjati
gume na vozilima, kao i plansko preventivno održavanje, higijena autobusa, a sva izvještavaja će saobraćaju
biti signalizirana na dovoljnoj kilometraži unaprijed da se ista ne bi prekoračila).
Novi program PN nudi sljedeće pogodnosti i izvještavanja:
- Vozači i vozila koji su već na obavljanju poslova i zadataka neće se moći
unositi u raspored,
- Mogućnost u prigradskom saobraćaju da se raspored pravi po turnusima,
- Vozač koji nema dovoljan broj sati
odmora po AETRI neće se moći raspoređivati.
- Raspored voznog osoblja se može
napraviti za bilo koji period (npr. mjesec dana),
Programski su riješeni svi slobodni resursi, tako da će rasporedni referent
na raspolaganju imati samo one zaposlenike koje može u ukviru zakonskih
regulativa planirati na raspored, kao i
ispravne autobuse.
Povezanost sa autobuskom stanicom
Sarajevo ( lakše određivanje potrebnog kapaiteta za liniju)
Izvještaj na ekranu i izvještaj za štampu, Izvještaj o tankovanju goriva van
pumpne stanice na Auto bazi Sarajevo, sa cijenom koštanja goriva,
• obračun potrošnje goriva po tahografu, tarifnoj kilometraži i virtualnoj kilometraži, za određeni
period, sa svim odstupanjima,
• obačun
potrošnje
goriva
za određeni period, po tipovima,
starosnoj
strukturi,
- obračun potrošnje goriva poslije
svakog tankovanja, isto je interesantno na međunarodnim linijama gdje imamo i po nekoliko
tankovanja,
• vrijeme zauzeća vozača pojedinačno,
• broj slobodnih dana za određeni
vremenski period,
• izvještaj o statusu vozača za određeni vremenski period (bolovanje,
godišnji odmor, dežurni vozač,
prekid Ugovora o radu za određeni period, slobodni dani,)
• grafički prikaz mjesečnog angažovanja zaposlenika,
• izvještaj angažovanja vozača za
određeni period: za sve linije, toeo
pojedinačno po svmim linijama:
međunarodne, međukantonalne,
međuentitetske, vanredne linije.
Do sada je završen samo dio programa
PN ( štampanje rasporeda, štampanje
putnih naloga i razduženje putnih naloga), a isti će se početi implementirati,
tj. uporedo sa starim programom PN,
počevši od 01.02.2011. godine.
Do tog perioda treba da se izvrši edukacija saobraćajnog osoblja Kompanije. Centrotrans-Eurolines.
AKTIVNOSTI
Tekst : Fišo Mujo
Promjena
softwera u saobraćaju
InfoBus
23
AKTIVNOSTI
Akcenti sa sjedn
Sa sjednice Uprave društva
U
prava Društva Centrotrans
Eurolines u toku decembra mjeseca održala je četiri sjednice sa ukupno 26 tačaka
dnevnog reda na kojima je razmatrana aktuelna poslovna problematika. Izdvajamo neke od tema,
koje su bile aktuelne u prethodnom
periodu kao i stavove i zaključke
Uprave:
PROBLEMATIKA PREVOZA
U KANTONU SARAJEVO
Menadžment Društva već duži period vodi borbu sa birokratijom
Kantona Sarajevo, odnosno Vladom i Ministarstvom saobraćaja i
komunikacija oko uključenja u prevoz na području Kantona. odnosno
odobrenja prevoza na području
Kantona Sarajevo. I pored dobivenih presuda u korist Centrotrans
– Eurolines, da se omogući prevoz
putnika na području Kantona Sarajevo, opstrukcijom vlasti Društvo
ne može da ostvari svoja prava i
obavlja prevoz putnika u gradskom
InfoBus
24
i prigradskom saobraćaju iako je
iako je odlukama nadležnih organa i prije rata uz GRAS imao status
ravnopravnog prevoznika na području Kantona Sarajevo.
Tema rasprave na Upravi Društva
već godinu dana kontinuirano su
aktivnosti oko ulaska Društva u
Kanton sa prevozom na osporenim
linijama. Sve do rješenja navedene
problematike Uprava će pratiti aktivnosti po pitanju prevoza putnika
na području Kantona Sarajevo i na
osnovu aktuelnih dešavanja poduzimati adekvatne mjere, kako bi
se Društvo pored GRASA uključilo
kao ravnopravan prevoznik putnika
na području Kantona Sarajevo
PREKORAČENJE LIMITA
ZA MOBILNE TELEFONE
Svim zaposlenicima društva, kojima je odobren limit za korištenje
mobilnog telefona u službene svrhe, za treći kvartal 2010-e godine,
priznati su troškovi prekoračenja u
visini 50%. Uprava je po pitanju
budućih prekoračenja zauzela stav
da se:
- Upozoravaju svi zaposlenici kojima je odobren limit za korištenje
telefona u službene svrhe, da strogo vode računa o korištenju mobilnog telefona, pogotovo kada su na
radnom mjestu i kada mogu koristiti fiksni telefon i Intranet.
Prekoračenja se ubuduće neće priznavati niti jednom zaposleniku.
PROGRAM MJERA
ZAŠTITE OD POAŽARA
U skladu sa odredbama člana 20.
i 21. Pravilnika o zaštiti od požara
Društva i člana 2. Zakona o zaštiti
na radu i Pravilnika zaštite na radu
Društva, kao redovna obaveza
Društva, na sjednici Uprave usvojeni su, Program mjera zaštite od
požara Društva za 2011.-u godinu
i Program mjera zaštite na radu za
2011-e godine.
ZABRANA
KORIŠTENJA GRIJALICA
S obzirom na zimski period i upotre-
AKTIVNOSTI
ica Uprave Društva
POPIS IMOVINE DRUŠTVA
Na prijedlog izvršnog direktora
zajedničkih funkcija Društva u
skladu sa odredbama Zakona o
računovodstvu F BiH, koji nalaže
da se svake godine izvrši popis
imovine Društva, Uprava Društva,
na sjednici, usvojila je Odluku o
popisu imovine Društva na dan
31.12.2010. godine, sa Planom
inventarisanja, i prijedlogom komisija za popis.
Ovom odlukom utvrđuje se obaveza redovnog godišnjeg popisa
materijalnih stalnih sredstava, dugoročnih ulaganja, dugoročnih kredita, zaliha, gotovine, kratkoročnih
potraživanja i ulaganja, kapitala i
obaveza prema izvorima sredstava
sa stanjem na dan 31.12.2010.
godine.
Brigu o redovnom godišnjem popisu za 2010. godinu vodit će inventurne komisije na čelu sa Centralnom inventurnom komisijom.
Sve Komisije dužne su da obezbijede izvršenje popisa u skladu sa
zakonskim propisima i normativnim
aktima društva.
Posebno se nalaže puna pažnja
centralnoj inventurnoj komisiji, kao
i ostalim komisijama, da se popis
mora izvršiti apsolutno prema zakonskim rješenjima i uputstvima
stručnih službi.
Stručne službe Društva dužne su da
daju stručnu pomoć komisijama za
popis.
DONACIJE HUMANITARNIM
ORGANIZACIJAMA
S obzirom da tokom godine Društvu pristiže znatan broj molbi za
materijalnu pomoć ili donaciju,
Uprava Društva je odlučila da
godišnje odvoji određeni iznos
sredstava i podijeli određenom
broju organizacija za koje procijene da je neophodno.
Iz navedenih razloga Uprava je
odobrila iznos u visini 14.000,00
KM, koja su raspoređena na sljedeće humanitarne organizacije:
1. HO Merhamet MDD Sarajevo,
2. Caritas Vrhbosanske nadbiskupije, Sarajevo,
3. D.D. Kolo srpskih sestara Sarajevo,
4. Udruženje Crvenog križa bosne
i Hercegovine, Crveni križ Kantona
Sarajevo,
5. SOS Kinderdorf – dječije selo
Sarajevo,
6. Jetimsko naselje GAZAZZ, naselje za djecu bez jednog ili oba
roditelja Sarajevo,
7. Narodna kuhinja Satari Grad
Sarajevo.
INFORMACIJE O KAŠNJENJU
VOZILA PUTEM SMS PORUKA
Društvo je već duži period stavilo
u funkciju broj mobilnog telefona
062 566 800, kako bi vozno osoblje u povratku sa međunarodnih
linija, putem SMS poruke dostavljalo informaciju Autobuskoj stanici
Sarajevo, o eventualnim kašnje-
nju posada sa svih međunarodnih
linija. S obzirom da se navedeni
broj mobilnog telefona nije koristio
u punom kapacitetu, to je Uprava
Društva zauzela sljedeći stav:
- Posadama pismenim putem naložiti obavezu javljanja SMS-om Autobskoj stanici Sarajevo, prilikom
prelaska granice.
- Ubuduće je neophodno mjesečno
dostavljati izvještaj o broju poslatih
SMS poruka putem telefona 062
566 800, od strane posada vozila,
po povratku sa svih međunarodnih
linija, o kašnjenju ukoliko ih je bilo.
Za dostavljanje mjesečnog izvještaja zadužen je rukovodilac Autobuske stanice Sarajevo.
- Radi što efikasnije funkcije navedenog mobilnog broja ispitat će se
mogućnost povezivanja navedenog
broja mobilnog telefona sa kompjuterom na stanici, kako bi se ista
evidentirala i putem kompjutera i
čim prije bila evidentirana od strane osoblja na autobuskoj stanici.
INFORMACIJA
O POSLOVANJU DRUŠTVA
Kao što je uobičajeno Uprava
Društva na svojim sjednicama raspravlja i usvaja izvještaj o poslovanju društva za prethodni mjesec
i utvrđuje vrijednost koeficijenta za
i obračun plaća zaposlenika Društva. Za mjesec decembar konstatovano je da je Društvo poslovalo
sa gubitkom. I pored negativnog
poslovanja i iskazanog gubitka u
decembru mjesecu, na prijedlog
Zajedničke funkcije Uprava Društva je donijela odluku kojim će se
primijeniti dosadašnji koeficijent
u visini od 0,95. Uprava Društva
smatra da će ova mjera djelovati
stimulativno na zaposlenike radi
postizanja što boljih poslovnih
rezultata u tekućem periodu.
Tekst : Ekić Mirha
be više grejnih tijela (grijalica, peći,
klima uređaji i dr.), u prostorijama
Društva, radi preventivnih mjera od
nastanka šteta zbog nesmotrenosti
i lakog zapaljenja, Uprava Društva,
pored ranijih upozorenja da se dodatna grejna tijela ne smiju koristiti
bez odobrenja nadležnih, aktuelizirala je ovaj problem i naložila
sljedeće:
• Da se izvrši kontrola korištenja
grijalica u svim prostorijama
Društva.
• Da se izuzmu sve grijalice za
koje ne postoji odobrenje za
njeno korištenje.
InfoBus
25
POSLOVANJE
Poslovanje Društva
za decembar 2010 . godine
Broj prevezenih putnika na nivou prošlogodišnjeg decembra
U
mjesecu decembru nije
ostvarena prošlogodišnja
kilometraža,
ali
je
prebaćena planska za 5%. Ostvarena realizacija bilježi rast u odnosu na plansku, ali je za 7% manja
od prošlogodišnje.
U drugoj polovini decembra, ukidanje viznog režima nije doprinijelo povećanju broja prevezenih
putnika, tako da nije ostvaren ni
planirani broj prevezenih putnika.
Index 12/09
Index 12/Pl
Pređeni kilometri
96%
105%
Ostvarena realizacija
93%
101%
Prevezeni putnici
99%
96%
KM/Km
96%
95%
Kao i u prethodnim mjesecima, ci- Angažman vozila na nivou Društva
jena kola kilometra je u padu zbog je u prosjeku manji za 2% od
većeg rasta pređenih kilometara u prošlogodišnjeg, a iskorištenost
odnosu na ostvarenu realizaciju.
vozila je bolja za 5% od planirane.
Grafički prikaz pređenih kilometara, prevezenih putnika i
ostvarene realizacije za decembar 2010 godine
MGS
10/09
10/Pl
PGS
10/09
10/Pl
Visoko
10/09
10/Pl
Grafički prikaz procentualnog učešća PJ u
ostvarenju pređenih kilometara za decembar
2010 godine
Kiseljak/
Fojnica
10/09
10/Pl
Ilijaš
10/09
10/Pl
Olovo
10/09
10/Pl
Pređeni kilometri
92
102
102
102
102
106
101
95
113
111
104
94
Prevezeni putnici
99
72
104
100
95
100
98
97
108
105
96
93
Ostvarena realizacija
85
97
103
102
92
103
109
105
89
93
98
89
Tabelarni pregled pređenih kilometara, prevezenih putnika i ostvarene realizacije po jedinicama
za decembar 2010. godine
Gledano po poslovnim centrima, možemo konstatovati da
je kod Poslovne jedinice MGS
zabrinjavajuće negativano odstupanje prevezenih putnika u odnosu na plan, dok i dalje imamo
povećanje broja prevezenih putnika kod Poslovne jedinice PGS i RJ
InfoBus
26
Ilijaš. Pređeni kilometri u decembru
ove godine u odnosu na decembar
2009. godine su rastućeg trenda u
svim poslovnim jedinicama, osim u
Poslovnoj jedinici MGS. U odnosu
na plan ovaj parametar iskazuje
pozitivan trend u svim poslovnim jedinicama osim u Poslovnoj jedinici
Olovo i RJ Fojnica. Ostvarena realizacija iskazuje negativno odstupanje na nivou Društva, odnosno
u Poslovnim jedinicama MGS,
Ilijaš i Olovo, dok je ono pozitivno
u Poslovnim jedinicama PGS, Visoko i Fojnica.
POSLOVANJE
Pređeni kilometri manji za 4% u odnosu na 2009.godinu, a veći od planiranih za 5%.
Realizacija od saobraćaja manja od prošlogodišnje za 7%, a veća za 1% od planske.
Broj prevezenih putnika manji za 1% u odnosu na 2009.godinu, a za 4% manji od
planiranih.
Cijena po kilometru manja od prošlogodišnje za 4%, a 5% manja od planirane
Prihod manji za 5% od prošlogodišnjeg, a veći za 1% od planiranog
Rashod na nivou prošlogodišnjeg , a 3% veći od planiranog.
Finansijski pokazatelji poslovanja u decembru 2010 godine
F
inansijski posmatrano, ostvareni prihod je imao pad za
5% u odnosu na prošlu godinu,
ali je zato planirani iznos prihoda
nadmašen za 1% .
Rashod nije imao odstupanje u
odnosu na prošlu godinu, ali je
zato došlo do rasta u odnosu cijene goriva, utrošeni rezervni dijelovi. i veća amortizacija, zbog
novonabavljenih vozila.
Grafički prikaz finansijskog poslovanja u decembru 2010
U
kupan broj zaposlenih u mjesecu decembru je na nivou prošlogodišnjeg mjeseca decembra, ali bilježi pad
u odnosu na prethodne mjesece ove godine. I pored evidentnih problema u poslovanja koji su direktna
posljedica uticaja svjetske ekonomske krize isplata ličnih primanja zaposlenika su bila redovna
DECEMBAR U BROJKAMA
PREDENI KILOMETRI
PREVEZENO PUTNIKA
1.003,232
470.642
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIKA 31.12.2010.
460
UKUPAN BROJ AUTOBUSA
136
KOEFICIJENT ISPRAVNOSTI
0,86
POTROŠENO GORIVO U LITRIMA
311.951
BROJ EVIDENTIRANIH ŠTETA
12
EFEKTI UNUTRAŠNJE KONTROLE-BROJ KONTROLA
940
RAČUNARI U UPOTREBI
146
Centrotrans Eurolines ukupno
PJ Međugrad
PJ Prigradski
PJ Ilijaš
PJ Fojnica i Kiseljak
PJ Visoko
2009. PLAN
2009. PLAN
PJ Olovo
Centroservis
Centrotours
Centrotrans Kakanj
Centrotrans I. Sarajevo
Centrotrade
Tekst: Čutura Sakib
Trend poslovanja za decembar u odnosu
InfoBus
27
POSLOVANJE
P
oslovanje Poslovne jedinice Prigradski saobraćaj je u zadnjem
kvartalu tekuće godine karakeriše
poboljšanje situacije, popravljanje svih
parametara koji se odnose na poslovanje, te ulazak u fazu stabilizacije
poslovanja.
Iako je zabilježen nešto manji broj putnika u odnosu na planirani, a samim
tim i nešto slabija osnovna realizacija, konstantno se ostvaruju značajne
uštede, čime se kompenzuje ta razlika.
Bez obzira na nepovoljnu strukturu
voznog parka ove poslovne jedinice,
ostvarena je značajna ušteda goriva,
te ušteda rezevnih dijelova i potrošnog
materijala. Ostvaren je i značajan
broj vanrednih vožnji i vožnji za druge
poslovne jedinice, iako smo raspolagali sa dva uposlenika manje od
planiranog.
Provedena edukacija zaposlenika PJ
PGS je nesumnjivo dala rezultate, što
potvrđuje i činjenica da nismo imali
P
Ecoplast
Tekst : Bjelonja Almina
rojekat Eco plasta na Auto
bazi Centrotrans Eurolines se
uspješno odvija u kontinuitetu
InfoBus
28
primjedbi korisnika naših usluga, dok
smo izrekli samo nekoliko blažih disciplinskih mjera.
prema sačinjenom programu aktivnosti. Ukupno je postavljeno 14 plastenika, u kojim je izvršeno zasijavanje
Sve u svemu, iza nas je nesumnjivo
teška godina, ali, sagledavajući cjelokupnu situaciju, možemo biti zadovoljni
ostvarenim rezultatima.
planiranog povrća. U sedam plastenika zasijane su tri vrste salate, a u
preostalih sedam uposlenici Eco plasta
zasijali su špinat.
Zbog niskih temperatura, aktivnosti u
plastenicima su u fazi mirovanja, pa
dalji proces rada nije moguće vremenski planirati. Međutim, nakon otopljenja izvršit će se okopavanje špinata i
prehranjivanje. Očekuje se prinos oko
šest tona salate i šest tona špinata od
trenutno zasijanog povrća.
Uposlenici Eco plasta vrijedno rade
na ovom projektu, te su mu pristupili
sa maksimalnom ozbiljnošću i profesionalizmom, računajući da je uzgoj
povrća u zaštićenom prostoru prepoznat kao vrlo važna grana poljoprivrede. Također, uspješno su stali u
kraj pojavi krtica u plastenicima 8, 9 i
11 jer su na vrijeme reagovali i tako
spriječili širenje krtica na ostale plastenike i pojavu štete u većem obimu.
Trenutno se pristupa fazi projektovanja
osvjetljenja i video nadzora poljane sa
plastenicima.
Tekst : Jasmin Osmanović
PGS
PJ
Aktivnosti
poslovnih jedinica
R
azvoj nove web prezentacije
Društva ima prvenstveno za cilj
da našim korisnicima usluga
obezbjedi lako dostupne i pouzdane
informacije. Primamljiv dizajn i omogućena on-line rezervacija usluga, bilo
da su internacionalne ili domaće linije
u pitanju, daje jednu novu dimenziju u
razvoju internet marketinga Društva.
Ovo je treća verzija WEB stranice
Društva. Prethodne dvije radila je firma Djikić. Obzirom da smo bili među
prvima u Bosni i Hercegovini u ovom
vidu komunikacija sa klijentima, svaka
nova verzija WEB stranice treba da
bude bolja, atraktivnija i funkcionalnija od prethodne. Zato je pred autore
ove nove stranice postavljen izuzetno
težak zadatak koje će se uz saradnju i
pomoć svih odgovornih i kompetentnih
osoba u Društvu, nadamo se uspješno
dovršiti.
Nova WEB stranica pruža klijentima
mogućnost interaktivne komunikacije
sa osobljem Društva koji su u svakom
trenutku spremni da odgovore na sva
postavljena pitanja. Pored standardnih funkcija ova WEB stranica će biti
pripremljena za internet bankarstvo
kao i praćenje naših vozila putem
POSLOVANJE
Tekst : Alispahić Muhamed
Nova WEB stranica
GPS-a.
Foto-galerije sa putovanja evociraju
na lijepe momente, nova poznanstva
i zbližavaju ljude, a ukoliko je bilo
zamjerki na našu uslugu, na novoj
stranici je omogućeno putniku da uputi svoju kritiku ili sugestiju .
Web prezentacija je implementirana
na adresi http://www.centrotrans.adeda.ba/v4 .
Ovim putem pozivamo sve Vas da
svojim aktivnim učešćem i prijedlozima
dopirnesete
poboljšanju
funkcionalnih i vizuelnih
djelova naše WEB
prezentacije.
Sve prijedloge i sugestije možete postalati na mail: .........
[email protected], ili direktno u prostorijama
sektora informatike.
Putujte kroz naš WEB,
putujte sa nama –
PUTUJTE S OSMJEHOM .
InfoBus
29
PRIZNANJA
Priznanje
OSMIJEH Centrotransa
Muratović Nedžad dobitnik priznanja OSMIJEH Centrotransa
M
Tekst : Ekić Mirha
uratović Nedžad je zaposlenik Centrotrans - Euro-
lines, na poslovima vozača autobusa, Tehnička funkcija
Društva.
Rođen u mjestu Godjenje, općina Han Pijesak, 21.06.1964. godine. Živi i radi u Sarajevu.
Osnovnu školu završio je u Han Pijesku kao i srednju stručnu školu
gdje stekao zvanje KV vozača.
Član familije Centrotrans postaje od 25.06.1996. godine.
Muratović je izuzetan zaposlenik Društva u poslovima koje
obavlja.
Prateći njegov rad i odnos prema radu, prema sredstvima rada,
korisnicima usluga, može se reći da Društvo ima iskrenog, korektnog i kvalitetnog uposlenika, koji je omiljen u svojoj sredini.
Trenutno posao obavlja u PJ Međugradski i međunarodni prevoz putnika i prtljaga,Tehničke funkcije Društva. Najčešće obavlja
međunarodne linije.
Ima izgrađen i korektan odnos prema pretpostavljenim.
Radne zadatke izvršava izuzetno kvalitetno, profesionalno, na vrijeme, a posebno je zapažen njegov angažman u vanrednim prilikama.
Njegov pozitivan odnos i lojalnost prema Centrotras-u se ogleda
u kontinuiranom, četrnaestogodišnjem radu,odnosu prema korisnicima usluga, kompaniji i ljudima sa kojima radi, doprinoseći
svakodnevno kvalitetnom radu i poboljšanju pružene usluge.
On je izuzetano pozitivan primjer svojim radnim kolegama.
Čast i zadovoljstvo je imati ovakvog zaposlenika u Kompaniji.
Predlaganje kandidata za nagradu
Osmjeh godine Centrotrans-a
IZBOR NAJBOLJEG RADNIKA 2010.GODINE kompanije Centrotrans Eurolines
Tekst : Muhamed Šaćiragić
U
InfoBus
30
prava Društva Centrotrans Eurolines donijela je odluku o
pokretanju aktivnosti za izbor
najboljeg radnika u 2010. godini. Uprava je utvrdila kriterije i način odabir
kandidata.
Predlaganje kandidata za najboljeg
radnika 2010. godine Centrotrans
Eurolines mogu vršiti svi zaposlenici
Društva na posebnom obrascu. Prilikom predlaganja treba se voditi
računa o sledećim kriterijima:
1. Da je zaposlenik Društva najmanje 3 godine;
2. Da je ukupna godišnja prosječna
ocjena radnog učinka zaposlenika prema svim kriterijima procjene „Personalnog dosjea“ iznad 4 ;
3. Da nema povreda radne obaveze
u dvije (2) prethodne godine od godine kandidature;
4. Da nema materijalnih šteta u dvije
(2) prethodne godine od godine kandidature;
5. Da se ističe u pozitivnom odnosu
prema Društvu, korisnicima usluga i
radnim kolegama.
Napomena: Zaposlenik može biti
predložen za godišnju nagradu Društva
iako nije zaposlen tri godine ako je
ukupna godišnja prosječna ocjena
radnog učinka zaposlenika prema
svim kriterijima procjene veća od 4, u
slučaju kreiranja izuzetne konkurentske
prednosti za Društvo ili vanrednog doprinosa poslovnim procesima Društva.
Prijedlozi se podnose putem protokola
Društva. Obrazac za kandidovanje zaposlenika za «Osmijeh godine» se vrši
na posebnom obrascu koji se može
dobiti kod svakog rukovodioca radne
jedinice. Prijedlozi se podnose do
20.02.2011. godine.
Nadležni izvršni direktor prikuplja sve
prijedloge i nakon provjere podataka
predlaže Upravi Društva kandidata
za nagradu «Osmijeh godine Centrotrans-a».
Odluku o dodjeli «Osmijeha godine»
donosi Uprava Društva.
Nagrada će biti na svečan način
uručena prilikom obilježavanja Dana
Centrotrans-a.
PRIZNANJA
Sretan završetak karijere
O
Sejfo Mulaosmanović:
Fadil Pašalić:
U najkraćem, želim navesti da je puna penzija
od 40 godina dug vijek ali i dosta kratak. Ja
sam je doživio. U firmi Centrotrans Eurolines
proveo sam više od 31. godinu radnog staža,
proživio lijepe vremenske periode. Isto tako,
bilo je i teških perioda rada u rukovođenju,
najteži je bio ratni period 1992-1995.
Obavljao sam osam referata u Društvu i uvijek sam nastojao da posao i proces rada
kojim sam radio i rukovodio bude uspješan,
pozitivan i transparentan. Želio sam da ostvarim poslovnu komunikaciju sa ljudima i okruženjem, da obučim
i naučim izvršioce službe i nosioce radnih zadataka, iskažem
nesebičnu potrebu i stvorim uspješnog, poštenog, produktivnog,
komunikativnog i savjesnog uposlenika i rukovodioca. Koliko
sam uspio u tome neka kažu uposlenici Društva i rukovodioci
procesa rada.
Međutim, moram navesti da moj odlazak u penziju čini pozitivna
i moralna energija, zadovoljstvo poslom koji sam obavljao, uposlenicima sa kojim sam radio i postignutim rezultatima rada.
Na kraju, Menadžmentu i uposlenicima Društva želim da ostvare
ambijent u kojem će postići dobre radne navike, disciplinu rada,
a koji će zasigurno dati dobre i uspješne poslovne rezultate da
Društvo ostvaruje dobit i redovne plate uposlenicima.
Želja svih nas je da
doživimo i obezbijedimo se za treću dob
života. Ja sam sretnik
da sam to ostvario
i doživio. Svaki rastanak doživljava se na
svoj način i pun emocija. Ponosan sam
što sam bio dio kompanije
Centrotrans
Eurolines i pokušao
doprinijeti uspješnom poslovanju iste.
Rijetko je vidjeti i čuti da se sa ovoliko htijenja i patriotizma u post-ratnom periodu,
odricanjem radnika i mudrim vodstvom
našeg rukovodstva, obnovila i opstala
kompanija u kojoj je sa kćerkama firmama našlo uposlenje preko 700 radnika.
Pokušao sam i trudio se biti dio tog tima.
Koliko sam doprinio prosudiće drugi.
Hvala svima! Želim da svi dočekate i
doživite isto što i ja.
Tekst: Porča Amerisa
d 01. januara 2011. godine, radi odlaska u zasluženu penziju, sa nama više na radnim zadacima nisu dugogodišnji zaposlenici Sejfo Mulahmetović, Hajro Prašović i Fadil Pašalić. Oni su bili dobri rukovodioci i „Centrotransovci“ od glave do pete. Na primjeru njihovog odnosa prema firmi, kolegama, zaposlenicima i radnim zadacima
treba učiti jer je takav odnos provjerena formula za dobro i uspješno funkcionisanje Centrotrans Eurolines.
InfoBus
31
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
5 891 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content