Παγκόσμιο Συνέδριο Δικαστικών Επιμελητών

Σημείωμα
Εκδότη
Ο Δικαστικός Επιμελητής
του 21ου αιώνα...
Συνάδελφοι,
Ό
πως όλοι γνωρίζετε πλέον, ο Κλάδος έκανε μια τε­
ράστια τομή σε ό,τι αφορά τα απαιτούμενα τυπικά
προσόντα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλή­
ρωσης κενών οργανικών θέσεων και πλέον απαιτείται ο υπο­
ψήφιος να κατέχει πτυχίο Νομικής Σχολής.
προϋπηρεσία, θα απο­
τελέσει και την πλήρη
εναρμόνιση όλων των
συναδέλφων.
Οφείλαμε να σταθού­με
απέναντι από αφελείς λογικές και προσεγγίσεις όπως: Οι συ­
ναντήσεις και συνεχείς επαφές με τα Ευρωπαϊκά όργανα, δεν
Κάνοντας μια έρευνα στο ισχύον καθεστώς των χωρών – με­ είναι τίποτε περισσότερο από δημόσιες σχέσεις. Ήταν και είναι
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνουμε πως στις είκο­ απαραίτητο να αποφύγουμε τις προσεγγίσεις του μέλλοντος
σι δύο (22) από τις είκοσι επτά (27) χώρες, απαιτείται πτυχίο με τη λογική του παλιού, αναποτελεσματικού και πολλές φο­
νομικής σχολής, στην εικοστή Τρίτη
ρές καταστροφικού συνδικαλισμού.
(Γαλλία) υπάρχει η αυτοχρηματο­
Συνδικαλισμού των αμφιθεάτρων
δοτούμενη σχολή τους τετραετούς
με ύφος, κορόνες, κοντα­ρομαχίες,
Ο καλύτερος τρόπος
φοίτησης και μένουν τέσσερις, Ελ­
με ιδεολογικά στερεότυπα, ίντρι­
να προβλέψεις το μέλλον σου,
λάδα, Κύπρος, Αγγλία, Σκωτία.
γκες, διπροσωπία και τσαμπουκά.
είναι
να
το
δημιουργήσεις
Καλώς ή κακώς η ευμάρεια της ώρι­
Κοινός τόπος και πεποίθηση όλων
μης μεταπολίτευσης τελείωσε και
είναι πως το μέλλον της Ελλάδας
τώρα πια, είμαστε αναγκασμένοι να
είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένω­
σης (ασχέτως ευρώ). Επίσης, κοινές διαπιστώσεις είναι πως η χτίσουμε το αύριο, αφού πρώτα ξεφύγουμε από τα μέτρα του
κλασική – παραδοσιακή επαγγελματική ύλη του δικαστικού μικρόκοσμου που έχουμε περάσει τη ζωή μας.
επιμελητή περιορίζεται έντονα και αυτό είναι ανεξάρτητο
από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας καθώς
και πως η ηλεκτρονική δικαιοσύνη άρχισε κιόλας – πιλοτικά
– να λειτουργεί, με τις ηλεκτρονικές καταθέσεις δικογράφων
στο Πρωτοδικείο Αθήνας.
Με γνώμονα όλα αυτά ένα σοβαρό συνδικαλιστικό κίνημα
οφείλει να διαβάζει την πραγματικότητα, να την αναλύει με
ψυχραιμία και να καταλήγει στη λήψη αποφάσεων – αλλά
κυρίως - στην υλοποίηση αυτών. Να υλοποιεί τις αποφάσεις
αυτές πάντα όμως στο σωστό χρόνο.
Στη ζωή υπάρχουν μόνο δύο χρόνοι: ΤΩΡΑ και ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ.
Το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο του Κλάδου μας, η Ομο­
σπονδία, όφειλε να σταθεί στο ύψος των αναγκών και των πε­
ριστάσεων και να αναλάβει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα
μας προστάτευαν από τους εσωτερικούς, κυρίως, κινδύνους
και θα έθεταν το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή σε τέ­
τοιο επίπεδο, ώστε κανείς να μην τον θεωρεί «παρία» της νο­
μικής οικογένειας. Όλα τα μέλη της νομικής οικογένειας (δι­
καστές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και εμείς) να διαθέτουν
κοινό μορφωτικό επίπεδο και πέραν αυτού να αποκτούν την
εξειδίκευση που απαιτείται και που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή
Ένωση σε κάθε ένα επάγγελμα.
Ο συνδυασμός, δε, της απόκτησης «πιστοποιητικού παρακο­
λούθησης» για τους ήδη εν ενεργεία συναδέλφους, με την
Οφείλαμε, ως ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στον Κλάδο και
στους συναδέλφους, και το πράττουμε συνεχώς, να διαφορο­
ποιήσουμε τις στρατηγικές μας επιδιώξεις και τον τρόπο που
τις διεκδικούμε. Βαδίζουμε πλέον, με γνώμονα το ρεαλισμό
και τη σύνεση. Την αυτοκριτική και την αλλαγή. Τη γνώση και
την εμπειρία. Τα ισχύοντα και τα επιδιωκόμενα. Το «θέλω» σε
συνδυασμό με το «μπορώ και πρέπει».
Οι επιταγές της Ευρώπης, σύμφωνα με τη CEPEJ, προσδι­
ορίζουν πως, με βάση την υψηλού επιπέδου μόρφωση και
εξειδίκευση, οι δικαστικοί επιμελητές πρέπει να αναλάβουν
ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων.
Αυτό που όφειλε να πράξει και έπραξε η Ομοσπονδία, ήταν
να δημιουργήσει τη νομική θωράκιση του επαγγέλματος,
με κριτήρια και προϋποθέσεις του κόσμου που ζούμε και
όχι αυτού που ο καθένας μας, αναλόγως των λογικών του,
επιθυμεί.
Βέβαιον, είναι πως η τομή που πραγματοποιήθηκε θα απο­
τελέσει, εφαλτήριο της περαιτέρω αναγνώρισης του κλάδου
αλλά πάνω από όλα της διεκδίκησης, νέας, επαγγελματικής
ύλης, που αυτή τη στιγμή δεν ανήκει σε κανέναν αλλά που
στην Ευρώπη είναι καθήκον των επιμελητών και αποτελεί τε­
ράστιο κομμάτι της ύλης τους.
Διονύσιος Κριάρης, Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε.
Ισηγορία
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας
Καρόλου 28, Τ.Κ. 104.37 Αθήνα
Τηλ.: 210 33.07.127, 210 33.07.128, 210.52.42.398
Fax: 210 33.06.109
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.odee.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ
Διονύσιος Κριάρης, Πρόεδρος ΟΔΕΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διονύσιος Κριάρης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ
Διονύσης Κριάρης
Γεώριος Μήτσης
Παύλος Γενναιόπουλος
Ιωάννης Φλώρος
Νικόλαος Αντωνίου
Κώστας Παντουβέρης
Ιωάννης Χαλκιαδάκης
Έτος 8 ο - Τεύχος 31
Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος 2012
Τιμή τεύχους: 0,01€
3
- 5η Ημερίδα Επιμόρφωσης της ΔΕΔΕ
4
- Παγκόσμιο Συνέδριο Δικαστικών
Επιμελητών
7
- Τροποποιήσεις ΚΠολΔικ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Μαυρομιχάλη 23, Τ.Κ. 106 80
Τηλ. Κέντρο 210 36.78.800
www.nb.org, [email protected]
ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
ΦΩΤΟΛΙΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ
Εκδίδεται ανα τρίμηνο και διανέμεται δωρεάν
Κωδικός εντύπου: 5607 - ISSN 1790-2398
11 - Τροποποιήσεις Κώδικα Δικαστικών
Επιμελητών
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΔΙΕΘΝΗ
5η Ημερίδα Επιμόρφωσης της ΔΕΔΕ
5η ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Π
ραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου στις
Βρυξέλλες, όπως κάθε χρόνο η 5η ημερίδα
επιμόρφωσης που διοργανώθηκε από την
Διεθνή Ένωση Δικαστικών Επιμελητών, με θέματα
που αφορούν το παρόν και το μέλλον των Ευρωπαί­
ων Δικαστικών Επιμελητών.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
Εθνική Σχολή Δικονομίας Παρισιού
Γαλλική Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών
Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών
09:30 Επίσημη έναρξη
Ομιλίες:
Fanny CORNETTE, Διδάκτωρ ιδιωτικού δικαίου,
εκπαιδευτικός στο Πανεπιστήμιο της Rouen,
σύμβουλος της ΔΕΔΕ
Jean-Daniel LACHKAR, Πρόεδρος Γαλλικής Ομοσπονδίας
Δικ. Επιμελητών
Jean-Michel ROUZAUD, Πρόεδρος της Εθνικής Σχολής
Δικονομίας στο Παρίσι
11:00 Ερωτήσεις
11:15 Διάλειμμα
Leo NETTEN, Πρόεδρος ΔΕΔΕ
Το παράδειγμα των Βαλκανίων
Παρουσίαση από:
Jos UITDEHAAG, δικαστικός επιμελητής, 1ος κοσμήτορας
της επιτροπής της ΔΕΔΕ (Κάτω Χώρες)
Francoise Andrieux, γενική γραμματέας ΔΕΔΕ (Γαλλία)
09:50 - 1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: δυσκολίες και
όρια στην διασυνοριακή επίδοση
Συντονιστής:
Roger DUJARDIN, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΕ (Βέλγιο)
Κανονισμός 1393/2007 υπό συζήτηση
Nathalie FRICERO, καθηγήτρια της νομικής σχολής
της Νίκαιας, Διευθύντρια του Ινστιτούτου νομικών
σπουδών (Γαλλία)
Πρακτικό μέρος της ομάδας εργασίας:
Mathieu CHARDON, 1ος γραμματέας ΔΕΔΕ (Γαλλία)
11:50 Ετήσιος απολογισμός της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας
Guillaume PAYAN, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Maine (Γαλλία)
12:30 Γεύμα
14:00 2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: e-Learning
Συντονιστής:
Jean-Michel ROUZAUD, Πρόεδρος της Εθνικής Σχολής
Δικονομίας στο Παρίσι
Παρουσίαση του συστήματος e-learning και πιθανές
εφαρμογές του στο επάγγελμά μας
3
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΔΙΕΘΝΗ - ΝΕΑ
Hub SPOORMAANS, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Open (Κάτω Χώρες)
Πρακτική εφαρμογή
Maria WAGENIU, δικαστική επιμελήτρια (Σουηδία)
15:30 Ερωτήσεις
16:30 Ετήσιος απολογισμός της ευρωπαϊκής
νομολογίας
Guillaume PAYAN, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του Maine (Γαλλία)
17:00 Τέλος εργασιών
Όπως διαπιστώνει κανείς από τα κύρια θέματα που
συζητήθηκαν, δηλαδή ο Ευρωπαϊκός κανονισμός
για τις επιδόσεις σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική
επίδοση, έφεραν στο προσκήνιο τη διαδικασία εκ­
παίδευσης και μάλιστα στην ηλεκτρονική της μορφή
(e-learning) κάτι που θα μας απασχολήσει στο μέλ­
λον και, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να μας απασχο­
λήσει στο άμεσο μέλλον, αφού αυτή η διαδικασία
μπορεί να λύσει οικονομικά θέματα και προβλήματα
χρόνου και απόστασης, έτσι ώστε όλοι να αποδει­
χθούμε έτοιμοι να υποδεχθούμε τις μεγάλες αλλαγές
και προκλήσεις του αύριο. Αυτές τις απαιτήσεις που
επιβάλλει η οικονομική αλλά και νομική πραγματικό­
τητα που διαμορφώνεται μπροστά μας.
Κέιπ Τάουν, 1 – 5 Μαΐου 2012
Παγκόσμιο Συνέδριο Δικαστικών Επιμελητών
Σ
το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρι­
κής διενεργήθηκε το 21ο Πα­
γκόσμιο Συνέδριο Δικαστικών
Επιμελητών.
Παρά την μεγάλη απόσταση και τα
έξοδα η συμμετοχή ήταν μεγάλη και ο
αριθμός των συνέδρων μπορεί να χα­
ρακτηρισθεί περισσότερο από ικανο­
ποιητικός, αφού περισσότεροι από 420
συνάδελφοι παραυρέθηκαν.
Τα θέματα και ανάλυση των εργασιών
θα γίνει στο επόμενο τεύχος.
Σε αυτό που θα θέλαμε να μείνουμε
είναι η εκ νέου εκλογή του προέδρου
της Ομοσπονδίας μας Διονύση Κριάρη
στο μόνιμο γραφείο της Διεθνούς και
μάλιστα στη θέση του αντιπροέδρου.
Η αναγνώριση του Έλληνα δικαστικού
επιμελητή στο πρόσωπο του προέ­
δρου μας είναι πλέον δεδομένη. Ευ­
χόμαστε η νέα αυτή αναγνώριση να
συνοδευτεί και από περαιτέρω συν­
δρομή της Διεθνούς των δικαστικών
4
Ο Πρέδρος Διονύσης Κριάρης, συντονιστής σε ομάδα εργασίας
επιμελητών στην ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση και πρόοδο του
έλληνα δικαστικού επιμελητή.
n
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΝΕΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ κατά τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε.
Κ
οινοποιήθηκε η
από
19-4-2012
απόφαση του Υπουρ­
γείου
Οικονομικών
καθώς και η από 4-52012 όμοια της Διεύ­
θυνσης Πολιτικής Ει­
σπράξεων σύμφωνα
με την οποία και από
11-5-2012 οι συνά­
δελφοι που συνεργά­
ζονται με τις κατά τό­
πον αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
δεν θα πληρώνονται
με χρηματικά εντάλ­
ματα που θα εκδίδο­
νται από τις κατά τό­
πον αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
αλλά με χρηματικά
εντάλματα που θα εκ­
δίδονται από τις κατά
τόπον αρμόδιες Υ.Δ.Ε. (αρμόδιες Υπηρεσίας Δημοσιονομι­
κού Ελέγχου) και δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η Εκτελεστική Γραμματεία και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος Διονύ­
σης Κριάρης και ο Αντιπρόεδρος ανέλαβαν ιδιαίτερες πρω­
τοβουλίες και είμαστε βέβαιοι πως συντομότατα η απόφαση
που πρέπει να εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, η
οποία θα διευκρινίζει τις λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα
παραστατικά κλπ, θα
εκδοθεί στο συντομό­
τερο δυνατό χρόνο.
Αυτό που πρέπει να
τονισθεί είναι πως
οφείλουμε να είμα­
στε εξαιρετικά προ­
σεκτικοί με τις ανατε­
θείσες εντολές που
δίνονται από τις φο­
ρολογικές και τελω­
νειακές αρχές. Οφεί­
λουμε να τονίσουμε
πως έχουμε πολλούς
«αντίζηλους»
που
θα ήθελαν να κάνουν
αυτοί τη δουλειά μας
και μάλιστα με μειω­
μένη αμοιβή, θέλο­
ντας έτσι να αναπληρώσουν τις μειώσεις των μισθών τους.
Πρέπει να γίνει σαφές πως εμείς πρέπει να μην τους δώσου­
με την «αφορμή» που απαιτεί η «εν υπνώσει» διάταξη του
ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων»
που προβλέπει πως «υπάλληλοι των Εφοριών μπορούν
να ασκούν καθήκοντα επιδόσεων και εκτελέσεων, αν δεν
υπάρχει στην περιοχή δικαστικός επιμελητής ή αρνείται την
εκτέλεσή της.
n
Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Στις 17 Μαρτίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00΄
Μετά τις ανακοινώσεις και την ενημέρωση του Προέ-
π.μ., πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Δημόκριτος»
δρου κ. Χρήστου Μιχαλόπουλου, τον λόγο πήρε ο Αντι-
του Ξενοδοχείου «ALEXANDER» στην Αλεξανδρού-
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών
πολη η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλό-
Ελλάδας κ. Ιωάννης Φλώρος, ο οποίος και κατατόπισε
γου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης, με θέ-
την ολομέλεια για τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας
ματα ημερήσιας διάταξης:
στην επίλυση θεμάτων του κλάδου. Μετά το πέρας της
1.Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
συνέλευσης ακολούθησε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας και συνεστίαση στην αίθουσα δεξιώ-
2.Απολογισμός για το έτος 2011.
σεων του εν λόγω ξενοδοχείου «ALEXANDER», στην
3.Προϋπολογισμός για το έτος 2012.
Αλεξανδρούπολη. Τα δύο νομίσματα της βασιλόπιτας
4.Ανακοινώσεις σε θέματα του κλάδου.
του Πρωτοδικείου Ροδόπης και Σταύρο Γρηγοριάδη του
έπεσαν στους συναδέλφους κ.κ. Μαρία Συμεωνίδου
Πρωτοδικείου Δράμας. Και του χρόνου με υγεία.
n
5
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΝΕΑ
Αθήνα, 10-4-2012
Αποχαιρετιστήρια επιστολή
Κ
αθώς,
μοι­
ραία, έφτασε
το πλήρωμα του
χρόνου της λήξης
της υπαλληλικής
μου σταδιοδρομί­
ας στο Ε.Τ.Α.Α. και
γενικότερα στον
τομέα της Κοινωνι­
κής Ασφάλισης θα
ήθελα να σας απο­
χαιρετίσω με το
γράμμα μου αυτό
και να μοιραστώ μαζί σας λίγη από τη συγκίνηση του
τέλους της υπαλληλικής μου σταδιοδρομίας.
• Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με μία μακροσκελή
επιστολή, απλά να σας αποχαιρετήσω με λίγα λόγια
και απλά.
• Τους συναδέλφους μου του Τομέα Προνοίας Δι­
καστικών Επιμελητών και πρώην Ταμείου Προνοίας
Δικαστικών Επιμελητών, με τους οποίους συνεργά­
στηκα επί μακρόν.
• Η πορεία μου αυτή ήταν μεγάλη, γεμάτη χαρές, λύ­
πες, συγκινήσεις, απογοητεύσεις και πολλούς συνο­
δοιπόρους.
• Τους συναδέλφους μου του Τομέα Υγείας Δικηγό­
ρων Επαρχιών, με τους οποίους συνεργάστηκα από
το 2008 και έντευθεν.
• Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με στή­
ριξαν, με βοήθησαν και πίστεψαν σε εμένα, καθώς
χωρίς την πολύτιμη αρωγή τους δεν θα πραγματο­
ποιούνταν η διαδρομή μου αυτή.
• Τους συναδέλφους μου των Ενιαίων Υπηρεσιών
του Ε.Τ.Α.Α. και του Τ.Α.Ν.
• Ιδιαίτερα ευχαριστώ για τη μέγιστη δυνατή τους
βοήθεια:
• Ευχαριστώ, ακόμη, και τους συναδέλφους μου αυ­
τούς, τους εμπλεκόμενους με τον κλάδο υγείας του
Ε.Τ.Α.Α, που μου αρνήθηκαν τη συναδελφική τους
βοήθεια, καθώς με την άρνηση τους αυτή, με βοή­
θησαν να σταθώ ακόμη πιο γερά ΄΄στα πόδια μου΄΄,
να γίνω περισσότερο εφευρετικός και αυτόνομος.
• Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., κο Αργύριο Ζα­
φειρόπουλο.
• Tους εκάστοτε Προέδρους της Διοικούσας Επιτρο­
πής Νομικών και ιδιαίτερα τον κο Δημήτριο Κωστά­
κη.
• Τη Γενική Διευθύντρια Διοικητικής Υποστήριξης, κα
Μαρία Τερζή.
• Τους Θεσμικούς Αντιπροσώπους των Δικαστικών
Επιμελητών και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, τον
Πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών
Αθήνας, Πειραιά, Αιγαίου, Δωδεκανήσου και Λαμί­
ας, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελη­
τών Θεσσαλονίκης (κους Διονύσιο Κριάρη, Γεώργιο
Μήτση και Σταμάτη Χαρατσή), όπως και όλους τους
6
Προέδρους των Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών
Ελλάδας, για τη συνολική αρωγή τους, όπως και την
αμέριστη βοήθεια τους στην αντιμετώπιση των προ­
βλημάτων, τόσο του Τ.Π.Δ.Ε. όσο και του Τ.Υ.Δ.Ε.,
που συνεχώς ανέκυπταν. Χωρίς τη συνδρομή τους
δεν θα είχε επιτευχθεί η επίλυση χρονιζόντων προ­
βλημάτων του Τ.Υ.Δ.Ε., όπως χαρακτηριστικά, επι­
τεύχθηκε, η διάθεση φαρμάκων σε όλους τους
ασφαλισμένους του Τ.Υ.Δ.Ε. Επίσης, στον Τ.Π.Δ.Ε.
υπήρξε πάντοτε βοήθεια, στη χορήγηση εφάπαξ βο­
ηθήματος στους τέως ασφαλισμένους Δικαστικούς
Επιμελητές, στις οικονομικές ενισχύσεις, στη χορή­
γηση βεβαιώσεων ασφαλιστικών εισφορών, στα
προγράμματα κατασκηνώσεων, κ.λ.π.
• Τους συναδέλφους μου της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
• Σας αποχαιρετώ όλους με αγάπη και σας εύχομαι
κάθε καλό στην εργασιακή και κοινωνική σας πο­
ρεία, στα καινούργια σχέδιά σας, στους νέους σας
ορίζοντες. Η σκέψη μου θα είναι κοντά σας.
Ο τέως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ασφάλισης – Παροχών των Τομέων
Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών και
Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών
Βασίλης Αναγνωστόπουλος
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΘΕΜΑ
Δημοσιεύθηκε στις 12 Μαρτίου
2012 ο ν. 4055 (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 51/123-2012) με τον οποίο επέρχονται
πολλές και σημαντικές αλλαγές σε
όλο σχεδόν το φάσμα των Κωδίκων και Δικονομιών. Σταχυολογώντας τα άρθρα του νόμου παραθέτουμε παρακάτω όλες εκείνες τις
τροποποιήσεις που παρουσιάζουν
άμεσο ή έμμεσο, ενδιαφέρον για
τους Δικαστικούς Επιμελητές.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 2: Τόκος επιδικίας
Το άρθρο 346 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ο οφειλέτης χρηματικής οφειλής, και εάν δεν είναι υπερή­
μερος, οφείλει νόμιμους τόκους αφότου επιδόθηκε η αγω­
γή ή η διαταγή πληρωμής για το ληξιπρόθεσμο χρέος (τόκος
επιδικίας). Το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι δύο (2) εκα­
τοστιαίες μονά-δες ανώτερο του τόκου υπερημερίας, όπως ο
τελευταίος ορίζεται εκάστοτε από το νόμο ή με δικαιοπραξία.
Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει, εάν πριν από τη συζήτηση
της αγωγής ο οφειλέτης αναγνωρίσει εγγράφως την οφειλή ή
συμβιβαστεί εξωδίκως, ή εάν δεν ασκήσει ανακοπή κατά της
διαταγής πληρωμής αντιστοίχως. Με αίτημα του εναγομένου
το δικαστήριο δύναται κατ’ εξαίρεση, εκτιμώντας τις περιστά­
σεις, να επιδικάσει την απαίτηση με το νόμιμο ή συμβατικό
τόκο υπερημερίας. Η εξαίρεση ισχύει ιδίως για τις κατ’ εύλο­
γη κρίση του δικαστηρίου επιδικαζόμενες χρηματικές απαιτή­
σεις. Από τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης που επιδι­
κάζει εντόκως χρηματική οφειλή ή απορρίπτει ανακοπή κατά
της διαταγής πληρωμής το ποσοστό του τόκου επιδικίας είναι
τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες ανώτερο του τόκου υπερημε­
ρίας. Η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει εάν δεν ασκηθεί ένδικο
μέσο κατά της οριστικής απόφασης.»
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 6: «Καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Μονομελών
Πρωτοδικείων – Εξαίρεση δικαστών – Ευεργέτημα πενίας»
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπάγονται
όλες οι διαφορές που μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήματα
και που η αξία του αντικειμένου τους είναι πάνω από είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ, δεν υπερβαίνει όμως το ποσό των
διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ.»
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην αρμοδιότητα των μονομελών πρωτοδικείων υπά­
γονται, ακόμη και αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς
υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ».
5. Στο άρθρο 17 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται περίπτωση 1
ως εξής και οι περιπτώσεις 1, 2 και 3 αναριθμούνται σε 2, 3
και 4 αντίστοιχα:
«1) οι διαφορές που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωση του
γάμου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας του
γάμου, τις σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου,
οι οποίες πηγάζουν από αυτόν, καθώς και εκείνες της παρα­
γράφου 1 του άρθρου 614».
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα μη φυσικά πρόσωπα που έχουν ικανότητα να είναι
διάδικοι, υπάγονται στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου
στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα ή υποκατάστη­
μά τους, εφόσον πρόκειται για διαφορές που αφορούν την
εκμετάλλευσή του.»
Άρθρο 7: «Δικαστική μεσολάβηση»
Μετά το άρθρο 214Α του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται άρθρο
214Β που έχει ως εξής:
«Άρθρο 214Β Δικαστική μεσολάβηση
1. Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να επιλυθούν και με
προσφυγή σε δικαστική μεσολάβηση. Η προσφυγή στη δι­
καστική μεσολάβηση, η οποία είναι προαιρετική, μπορεί να
γίνει πριν από την άσκηση της αγωγής ή και κατά τη διάρκεια
της εκκρεμοδικίας.
2. Σε κάθε πρωτοδικείο ορίζονται, για ένα έτος με δυνατό­
τητα ανανέωσης για δύο ακόμη έτη, ένας ή περισσότεροι
από τους υπηρετούντες προέδρους πρωτοδικών ή τους αρ­
χαιότερους πρωτοδίκες ως μεσολαβητές μερικής ή πλήρους
απασχόλησης.
3. Η δικαστική μεσολάβηση περιλαμβάνει ξεχωριστές και
κοινές ακροάσεις και συζητήσεις των μερών και των πλη­
ρεξούσιων δικηγόρων τους με τον μεσολαβητή δικαστή, ο
οποίος και μπορεί να απευθύνει στα μέρη μη δεσμευτικές
προτάσεις επίλυσης της διαφοράς. Κάθε ενδιαφερόμενος
μπορεί, μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, να προσφεύγει
στον κατά τόπον αρμόδιο δικαστή μεσολαβητή υποβάλλο­
ντας γραπτώς το αίτημά του.
4. Το δικαστήριο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση μπο­
ρεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα με την περίπτωση και
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να
καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη δικαστική μεσολάβηση
για την επίλυση της διαφοράς τους και ταυτόχρονα, αν συμ­
φωνούν τα μέρη, να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης
σε σύντομη δικάσιμο και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.
7
Ισηγορία
Τ 30
31 | 2012
ΘΕΜΑ
5. Αν τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία συντάσσεται πρα­
κτικό μεσολάβησης. Το πρακτικό υπογράφεται από τον μεσο­
λαβητή, τα μέρη και τους πληρεξουσίους δικη-γόρους τους
και το πρωτότυπό του κατατίθεται στη γραμματεία του πρω­
τοδικείου όπου διεξήχθη η μεσολάβηση. Κατά την κατάθεση
ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει παράβολο υπέρ του Δημοσί­
ου, το ύψος και η αναπροσαρμογή του οποίου καθορί-ζονται
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιο­
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από την
κατάθεση στη γραμματεία του πρωτοδικεί- ου, το πρακτικό
μεσολάβησης, εφόσον περιέχει συμφωνία των μερών για
ύπαρξη αξίωσης, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, σύμφωνα με το
άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ΄ Κ.Πολ.Δ..
6. Η μεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να
μην παραβιάζει το απόρ-ρητο αυτής, εκτός αν τα μέρη συμ­
φωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη της διαδι-κασίας
όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν
το απόρρητο της διαδικασίας.»
Άρθρο 8
Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών Αναβολή συζήτησης λόγω απεργίας, αποχής.
1. Στο άρθρο 237 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος
7 ως εξής:
«7. Η κατάθεση των προτάσεων μπορεί να γίνεται και με ηλε­
κτρονικά μέσα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου
119. Επίσης με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να υποβάλλονται
και τα σχετικά έγγραφα που επικαλούνται με τις προτάσεις
τους οι διάδικοι.»
Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 237 του Κ. Πολ.Δ.
θα τεθεί σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδο­
θεί με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο θα ορίζονται οι ειδικό­
τερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τον τρόπο
και τη διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων και υποβολής
των σχετικών εγγράφων ηλεκτρονικά.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 241 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων, οι υποθέσεις ανα­
βάλλονται υποχρεωτικά σε δικάσιμο που ανακοινώνει το
δικαστήριο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90)
ημερών ή σε άλλη εμβόλιμη δικάσιμο.»
Το άρθρο 8 του παρόντος νόμου θα ισχύσει από 16-9-2012.
Άρθρο 13: «Προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής»
Το άρθρο 623 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 624 έως 634 μπο­
ρεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές
απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η
απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημό­
σιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων,
η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης
του οφειλέτη.»
Άρθρο 14: «Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής»
8
1. Το άρθρο 632 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πλη­
ρωμής έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέ­
ρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευ­
θύνεται στο εκδόσαν τη διαταγή πληρωμής ειρηνοδικείο ή
μονομελές πρωτοδικείο. Η ανακοπή και η αίτηση αναστολής
της παραγράφου 3 του παρόντος επιδίδεται είτε στον δικη­
γόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της διαταγής
πληρωμής είτε στη διεύθυνση εκείνου κατά του οποίου στρέ­
φονται, η οποία αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής, εκτός αν
γνωστοποιηθεί με δικόγραφο μεταβολή που έχει επέλθει. Τα
αντίγραφα των εγγράφων, τα οποία αποδεικνύουν την απαί­
τηση, παραμένουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέχρι
την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση ανακοπής κατά
την παρούσα παράγραφο.
2. Η άσκηση της ανακοπής, η συζήτηση της οποίας προσδιο­
ρίζεται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών ή εντός ενενή­
ντα (90) ημερών αν ο διάδικος διαμένει στην αλλοδαπή ή έχει
άγνωστη διαμονή, εκδικάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 643 και 591 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ Κ.Πολ.Δ..
3. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της
διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο όμως που εξέδωσε τη
διαταγή πληρωμής μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων
686 επ., να χορηγήσει αναστολή με εγγύηση ή χωρίς εγγύη­
ση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή.
Αν ασκηθεί αίτηση αναστολής, αυτή κατατίθεται στη γραμμα­
τεία του δικαστηρίου της ανακοπής και συζητείται υποχρεωτι­
κά κατά την ορισθείσα δικάσιμο αυτής.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 643 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόφασή του δικαστηρίου δημοσιεύεται σε δημόσια συ­
νεδρίαση υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη
συζήτηση της αγωγής.»
Άρθρο 15: «Ειδικές διαδικασίες – Συζήτηση»
2. Το άρθρο 662Α του Κ.Πολ.Δ. τροποποιείται ως εξής:
«Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 662 Β έως Η μπορεί
να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου
ακινήτου, αν η έναρξη της μίσθωσης αποδει-κνύεται εγγρά­
φως, στην περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος από
δυστροπία, εφόσον έγγραφη όχληση έχει επιδοθεί με δικα­
στικό επιμελητή δεκαπέντε (15) τουλά-χιστον ημέρες πριν
από την κατάθεση της αίτησης. Η καταβολή των μισθωμάτων,
εν-τός του δεκαπενθημέρου, αποδεικνυόμενη εγγράφως,
αποκλείει την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του
μισθίου. Επίδοση έγγραφης όχλησης απαιτείται μόνον την
πρώτη φορά.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 662Γ
του Κ.Πολ.Δ. τροποποιείται ως εξής:
«3. Στην αίτηση επισυνάπτεται το έγγραφο από το οποίο απο­
δεικνύεται η έναρξη της μίσθωσης, η έκθεση επίδοσης της
όχλησης, καθώς κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 662Δ τροποποιείται ως
εξής:
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΘΕΜΑ
«3. Η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Η εκτέλεσή της μπο­
ρεί να πραγματοποιηθεί αφού παρέλθουν είκοσι (20) ημέρες
από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς
εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη επίδοση αντι­
γράφου της. Η διαταγή εκτελείται και κατά των προσώπων
που αναφέρονται στο άρθρο 659.»
5. Προστίθεται στον Κ.Πολ.Δ. άρθρο 662Θ ως εξής:
«Στην αίτηση για διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου ακι­
νήτου μπορεί να σωρευ-τεί και αίτημα καταδίκης για χρηματική
απαίτηση από οφειλόμενα μισθώματα, κοινό-χρηστες δαπά­
νες, τέλη και λογαριασμούς κοινής ωφελείας, εφόσον το ύψος
τους απο-δεικνύεται από δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ιδίως
λογαριασμούς κοινοχρήστων και οργανισμών κοινής ωφέλει­
ας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
των άρθρων 662Α έως Η, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων
624, 626 παράγραφοι 2 και 3, 630 στοιχεία γ΄, δ΄ και ε΄ και 634.»
νολογήσει και υπογράψει το σύνολο των αποφάσεων επί των
υποθέσεων που συζητήθηκαν.»
Η διάταξη του άρθρου 16 του παρόντος νόμου ισχύει μετά
την πάροδο δύο (2) μηνών από της δημοσίευσης του παρό­
ντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Άρθρο 17: «Υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας»
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 740 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται οι υπο­
θέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739, εκτός από την
ανακοπή του άρθρου 787 και 82 ΑΚ, η οποία υπάγεται στην
αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 740 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
12. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 683 του Κ.Πολ.Δ.
προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής και η υφιστάμενη
παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4:
«3. Στην κατά την πρώτη παράγραφο του παρόντος αρμοδι­
ότητα των ειρηνοδικείων υπάγεται και η θέση προσώπου σε
ακούσια νοσηλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστι­
κού δικαίου.»
«3. Τα ειρηνοδικεία είναι αποκλειστικά αρμόδια και για τη συ­
ναινετική εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 747 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 16: «Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή διαταγή»
«1. Η αίτηση ασκείται με δικόγραφο που πρέπει να κατατεθεί
στη γραμματεία του ειρηνοδικείου στο οποίο απευθύνεται. Η
αίτηση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά, οπότε συντάσσεται
έκθεση.»…… και
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 691 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται υπο­
χρεωτικά εντός αποκλει-στικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων
ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Αν ο δικαστής κρίνει
ότι είναι αναγκαία η εμφάνιση του καθού τον καλεί με οποιον­
δήποτε τρόπο εντός της ως άνω προθεσμίας. Αν γίνει δεκτό
το αίτημα για έκδοση προσωρι-νής διαταγής η σχετική αίτη­
ση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα
σε τριάντα ημέρες. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται,
άλλως παύει αυτο-δικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής,
εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστή-ριο που εκδικάζει την
αίτηση. Σε κάθε περίπτωση ο αντίδικος διατηρεί το δικαίωμα
να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.»
2. Στο άρθρο 691 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος
5, ως εξής και η παράγραφος 5 αυτού αναριθμείται σε 6:
«5. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται σε δημόσια
συνεδρίαση μετά την πε-ράτωση της ακροαματικής διαδικα­
σίας και το αργότερο μέχρι και σαράντα οκτώ (48) ώρες μετά
τη συζήτηση, καταχωριζομένου του διατακτικού της κάτω
από την αίτηση ή στα πρακτικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
και αν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται να επιφυλαχθεί το
δικαστήριο να εκδώσει την απόφασή του σε μεταγενέστερο
χρόνο, αυτός που διευθύνει τη συζήτηση έχει την υποχρέω­
ση να γνωστοποιεί την ημέρα και ώρα που θα δημοσιευθεί η
απόφαση, η οποία περιέχει συνοπτική αιτιολογία ως προς την
ύπαρξη ή ανυπαρξία του επικαλούμενου δικαιώματος και τη
συνδρομή ή μη επικείμενου κινδύνου ή επείγουσας περίπτω­
σης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από τη συζήτηση της αίτησης. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο
δικαστής που εκδίδει την απόφαση οφείλει να συντάξει, χρο­
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 748 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο ειρηνοδίκης ορίζει την προθεσμία που κατά την κρίση
του απαιτείται για τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις πα­
ραγράφους 2 και 3.»
Άρθρο 18: «Κήρυξη αλλοδαπού τίτλου εκτελεστού στην
Ελλάδα»
Το άρθρο 905 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με επιφύλαξη αυτών που ορίζουν διεθνείς συμβάσεις και
κανονισμοί της Ευρω-παϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει στην Ελ­
λάδα αναγκαστική εκτέλεση βασισμένη σε αλλοδαπό τίτλο
από τότε που θα τον κηρύξει εκτελεστό απόφαση του μονο­
μελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται η κα­
τοικία και, αν δεν έχει κατοικία, η διαμονή του οφειλέτη και,
αν δεν έχει ούτε διαμονή, του μονομελούς πρωτοδικείου της
πρωτεύουσας του Κράτους. Το μονομελές πρωτοδικείο δικά­
ζει κατά τη διαδικα-σία των άρθρων 740 έως 781.
2. Το μονομελές πρωτοδικείο κηρύσσει εκτελεστό τον αλλο­
δαπό τίτλο, εφόσον είναι εκτελεστός κατά το δίκαιο του τό­
που όπου εκδόθηκε και δεν είναι αντίθετος προς τα χρηστά
ήθη ή προς τη δημόσια τάξη.
3. Αν ο αλλοδαπός τίτλος είναι δικαστική απόφαση, για να
κηρυχθεί εκτελεστός πρέπει να συντρέχουν και οι όροι του
άρθρου 323 αριθ. 2 έως 5.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρμόζονται και
για την αναγνώριση δεδι-κασμένου από απόφαση αλλοδα­
πού δικαστηρίου που αφορά την προσωπική κατά-σταση.»
9
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΘΕΜΑ
Άρθρο 19
Αναγκαστική εκτέλεση
εμποδίσει με σημείωμά του την εκτέλεση, ώσπου να εκδοθεί
η απόφαση για την αίτηση αναστολής.»
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 933 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 941 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση
και κάθε δανειστή του που έχει έννομο συμφέρον, οι οποίες
αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου τη διαδικασία
της αναγκαστικής εκτέλεσης ή την απαίτηση, ασκούνται μόνο
με ανα-κοπή που εισάγεται στο ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός
τίτλος έχει εκδοθεί από το δι-καστήριο αυτό, και στο Μονομε­
λές Πρωτοδικείο σε κάθε άλλη περίπτωση. Η συζή-τηση της
ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε εξήντα (60)
ημέρες από την κατάθεσή της. Η ανακοπή μπορεί να επιδοθεί
και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπέγραψε την επιταγή του
άρθρου 924 ή παρέσχε την εντολή για τη διενέργεια οποιασ­
δήποτε διαδικαστικής πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης.»
«Η παράγραφος 5 του άρθρου 943 εφαρμόζεται και στην
αναγκαστική εκτέλεση για αφαίρεση κινητού.»
2. Το άρθρο 935 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Λόγοι ανακοπής που είναι ήδη γεννημένοι και μπορούν να
προταθούν στη δίκη της ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο
933 είναι απαράδεκτοι όταν προταθούν σε οποιαδή- ποτε με­
ταγενέστερη δίκη όπου ανακύπτει ζήτημα κύρους της αυτής ή
άλλης πράξης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.»
3. Στη παράγραφο 2 του άρθρου 936 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
7. Τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 943 του
Κ.Πολ.Δ. ως εξής:
«4. Αν εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση δεν
ήταν παρών, η έκθεση της εκτέλεσής του κοινοποιείται μέσα
σε τριάντα ημέρες από τη σύνταξή της εφόσον αυτός έχει εγ­
γράφως γνωστοποιήσει τη νέα διεύθυνση του.»
8. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 943 του Κ.Πολ.Δ.
ως εξής:
«6. Στην περίπτωση του παρόντος άρθρου η αξίωση εκείνου
κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, κατά του μεσεγγυούχου
που διορίστηκε από τον δικαστικό επιμελητή, προς απόδοση
των κινητών πραγμάτων, παραγράφεται ύστερα από έξι (6)
μήνες από την αποβολή του.»
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 955 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά
μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή της, μπορεί δε
να επιδοθεί και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπέγραψε
την επιταγή του άρθρου 924 ή παρέσχε την εντολή για τη δι­
ενέργεια οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης της αναγκαστι­
κής εκτέλεσης.»
«2. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα ημέρες
από την ημέρα της κατάσχεσης, να καταθέσει στον υπάλλη­
λο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο με το επιδοτήριο
της επιταγής, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις της
επίδοσής της στον οφειλέτη και στο ειρηνοδικείο και, στην
περίπτωση του άρθρου 956 παράγραφος 3, και το γραμμά­
τιο της δημόσιας κατάθεσης, συντάσσοντας έκθεση για όλα
αυτά.»
4. Στο άρθρο 937 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται παράγραφος
3 ως εξής:
10. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 3 του άρθρου 975 του
Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις δίκες σχετικά με την εκτέλεση για την εκδίκαση των
ανακοπών εφαρμόζον-ται οι διατάξεις των άρθρων 643 και
591 παράγραφος 1 περίπτωση α΄.»
«Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοι­
νωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας γενικής γραμματείας κοι­
νωνικών ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζημίωσης σε περί­
πτωση θανάτου του υποχρέου προς διατροφή, καθώς και οι
απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον προέκυψαν έως την
ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης.»
5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 938 του Κ.Πολ.Δ.
αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με αίτηση του ανακόπτοντος μπορεί να διαταχθεί η ανα­
στολή της αναγκαστικής εκτέλεσης με εγγύηση ή και χωρίς
εγγύηση, αν ο δικαστής κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστι­
κής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον
αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση της ανακοπής. Επί­
σης μπορεί να διαταχθεί να προχωρήσει η αναγκαστική εκτέ­
λεση αφού δοθεί εγγύηση.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στη γραμματεία του δικα­
στηρίου της ανακοπής και συζητείται υποχρεωτικά κατά την
ορισθείσα δικάσιμο αυτής. Η αίτηση μπορεί να επιδοθεί και
στον πληρεξούσιο δικηγόρο που υπέγραψε την επιταγή του
άρθρου 924 ή παρέσχε την εντολή για τη διενέργεια οποιασ­
δήποτε διαδικαστικής πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης.
2. Αρμόδιος να διατάξει όσα ορίζει η παράγραφος 1 είναι ο
δικαστής στον οποίο εκκρεμεί η ανακοπή, ο οποίος μπορεί να
10
11. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 979
του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ανακοπή στρέφεται κατά των δανειστών των οποίων προ­
σβάλλεται η κατάταξη. Η συζήτησή της προσδιορίζεται υπο­
χρεωτικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεσή της,
αν ο δανειστής είναι κάτοικος ημεδαπής ή μέσα σε εκατόν εί­
κοσι (120) ημέρες αν είναι κάτοικος αλλοδαπής.»
12. Στο άρθρο 986 του Κ.Πολ.Δ. προστίθεται τρίτο εδάφιο
ως εξής:
«Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά
μέσα σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την κατάθεσή της,
μπορεί δε να επιδοθεί και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που
υπέγραψε την προσβαλλομένη δήλωση.»
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΘΕΜΑ
13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1023 του Κ.Πολ.Δ. αντικαθίσταται ως εξής:
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του Κ.Διοικ.Δικ. αντικαθίσταται ως εξής:
«Την κατάσχεση δικαιωμάτων του άρθρου 1022 διατάζει
ύστερα από αίτηση εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλε­
ση, το ειρηνοδικείο, κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 επ..»
«2. Η θυροκόλληση συνίσταται στην επικόλληση του επιδο­
τέου εγγράφου εντός σφραγισμένου και αδιαφανούς φακέ­
λου, επί του οποίου αναγράφονται μόνο τα στοιχεία της επι­
δίδουσας υπηρεσίας και του προς η κοινοποίηση προσώπου
από μέρους του οργάνου της επίδοσης, με την παρουσία ενός
μάρτυρα, στη θύρα της κατοικίας ή του χώρου εργασίας ή του
υπηρεσιακού καταστήματος όπου κατοικεί ή εργάζεται, κατά
περίπτωση, το πρόσωπο προς το οποίο έπρεπε να διενεργη­
θεί η παράδοση του εγγράφου.»
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 22: «Τροποποίηση διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα»
...6. Η σφράγιση μισθωμένου από τον οφειλέτη εμπορικού
καταστήματος, αποθήκης ή άλλου χώρου για την άσκηση
της επιχείρησής του δεν εμποδίζει την εκτέλεση δικαστικής
απόφασης που διατάσσει για οποιονδήποτε λόγο την από­
δοση του μισθίου στον εκμισθωτή. Μεσεγγυούχος των
πραγμάτων που ευρίσκονται στο μίσθιο είναι ο εκμισθωτής,
μέχρι να παραληφθούν αυτά από τον σύνδικο και εφαρμό­
ζονται σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 956 παράγραφος 4
του Κ.Πολ.Δ..»
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 49: «Ηλεκτρονική κατάθεση, κοινοποίηση και θυροκόλληση Δικογράφου»
1. Στο άρθρο 48 του Κ.Διοικ.Δικ. προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω παραγράφους επι­
δόσεις μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφό­
σον τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγμένη ηλε­
κτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1
του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Τα προς επίδοση έγγραφα που
υποβλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι επιδόθη­
καν, εφόσον επιστραφεί στο δικαστήριο από τον παραλήπτη
ηλεκτρονική απόδειξη, που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και ισχύει ως έκθεση επί­
δοσης.»
2. Στο άρθρο 126 του Κ.Διοικ.Δικ. προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Τα δικόγραφα μπορεί να υποβάλονται και με ηλεκτρονικά
μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,
κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α΄
125). Τα δικόγραφα που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικά
μέσα θεωρείται ότι κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον
αποστολέα του εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική
απόδειξη που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή,
κατά την ως άνω έννοια, και περιέχει και την έκθεση κατάθε­
σης.»
3. Στο άρθρο 195 του Κ.Διοικ.Δικ. προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
Η εφαρμογή του άρθρου 49 του παρόντος θα γίνει με την
έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, που θα εκδοθεί με πρό­
ταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω­
πίνων Δικαιωμάτων και θα καθορίζονται οι όροι, οι προϋ­
ποθέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.
ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΛΟΓΩ
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ
Άρθρο 58: «Εκτέλεση της απόφασης»
1. Η απόφαση με την οποία επιδικάζεται το χρηματικό ποσό
της δίκαιης ικανοποίησης εκτελείται κατά τις οικείες, περί
εντάλματος πληρωμής, διατάξεις εντός έξι (6) μηνών από
την κοινοποίηση της απόφασης στον Υπουργό Οικονομικών.
Η είσπραξη του ποσού αυτού μπορεί να επιτευχθεί και με
αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου η οποία γίνεται
με κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας αυτού. Αναγκαστική
εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου επιτρέπεται μετά την παρέ­
λευση των έξι (6) μηνών από την επίδοση της απόφασης στον
Υπουργό Οικονομικών.
2. Για την κάλυψη της δαπάνης προς δίκαιη ικανοποίηση των
διαδίκων, λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης,
εγγράφεται κατ’ έτος ειδική πίστωση στον Κρατικό Προϋπο­
λογισμό, σε περίπτωση δε που δεν έχει εγγραφεί σχετική
πίστωση στον προϋπολογισμό ή η εγγεγραμμένη είναι ανε­
παρκής ή έχει εξαντληθεί, τηρείται η, κατά τις οικείες διατά­
ξεις, διαδικασία εγγραφής ή μεταφοράς πίστωσης.
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 108: «Αστικές εταιρίες δικαστικών επιμελητών»
Το πλήρες κείμενο του άρθρου αυτού, με το οποίο επέρ­
χονται τροποποιήσεις στα άρθρα 19, 21, 53 και 95 του ν.
2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών» έχουμε ήδη
δημοσιεύσει στο προηγούμενο τεύχος, μαζί με την αιτιολογι­
κή έκθεση.
n
«3. Η κοινοποίηση μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμ­
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 48.»
11
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΝΕΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
Δ
ιενεργείται και φέτος, όπως κάθε χρόνο, ο διαγωνισμός
για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών
επιμελητών.
Ο συνολικός αριθμός των θέσεων για όλη την επικράτεια εί­
ναι 35, όπως αναλύεται παρακάτω ανά πρωτοδικείο. Η ημε­
ρομηνία ορίσθηκε για τις 25 Μαΐου και μέλη της κεντρικής
εξεταστικής επιτροπής είναι:
ΠΡΟΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, Πρόεδρος Εφετών Αθήνας με αναπλη­
ρώτρια την, επίσης, Πρόεδρο Εφετών κ. Ειρήνη Καλού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εισαγγελέας Εφετών,
με αναπληρωτή του την Εισαγγελέα Εφετών κ. Άννα Ζαΐρη
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής, με αναπληρωτή του
τον κ. Νικόλαο Κατηφόρη, επίσης, καθηγητή.
Α) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων
Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου, Δωδεκανήσου, Λαμίας, Βορείου
Αιγαίου και Ευβοίας
1. Πρωτοδικείο Αθηνών
2. Πρωτοδικείο Πειραιώς
3. Πρωτοδικείο Ρόδου
4. Πρωτοδικείο Σάμου
11
4
1
2
Β) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου
Θεσσαλονίκης
1. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης
2. Πρωτοδικείο Κατερίνης
3
1
Γ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων
Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος
1. Πρωτοδικείο Αγρινίου
2. Πρωτοδικείο Καλαβρύτων
3. Πρωτοδικείο Λευκάδας
Δ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων
Λάρισας και Δυτικής Μακεδονίας
1. Πρωτοδικείο Καστοριάς
2. Πρωτοδικείο Τρικάλων
πεγράφη σύμβαση συνεργασίας
μεταξύ του ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗ­
ΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ και του ΩΝΑΣΕΙΟΥ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ και
από την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012
και στο εξής όσοι συνάδελφοι χρειάζο­
νται τις υπηρεσίες του εν λόγω θερα­
πευτηρίου μπορούν να αποταθούν στον
Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.
Ευχόμαστε να μη χρειασθεί από κανέναν
συνάδελφο να χρησιμοποιήσει τέτοιες
υπηρεσίες αλλά πιστεύουμε πως είναι
μια καλή συνεργασία αφού σε όλους
είναι γνωστή η αξία του συγκεκριμένου
αυτού καρδιοχειρουργικού κέντρου. n
12
1
2
Ε) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων
Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης
1. Πρωτοδικείο Λασιθίου
2. Πρωτοδικείο Ρεθύμνου
1
1
ΣΤ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου
Θράκης
Πρωτοδικείο Ροδόπης
1
Ζ) Περιφέρεια Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων
Ιωαννίνων και Κέρκυρας
Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας
Συνεργασία μεταξύ ΤΥΔΕ και ΩΝΑΣΕΙΟΥ
Υ
4
1
1
1
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
FOCUS
ΝΟΜΟΣ 4072
(ΦΕΚ Α’ 86/12-4-2012)
Ψ
ηφίστηκε στις 5-4-2012 από την Ολομέλεια
της Βουλής σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι­
λίας με τίτλο «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλ­
λοντος – Νέα Εταιρική Μορφή – Σήματα – Μεσίτες
Ακινήτων – Ρύθμιση Θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων
και Αλιείας και Άλλες Διατάξεις», όπου στο άρθρο
326 επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο ν.
2318/ 1995 «Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών» και
συγκεκριμένα στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα
για τη συμμετοχή κάποιου στο διαγωνισμό για την
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών επι­
μελητών.
Σε αυτό το νομοσχέδιο εκτός των απαιτουμένων
προσόντων προβλέφθηκε και μεταβατική διάταξη
για τους ήδη εγγεγραμμένους ασκούμενους αλλά
και για αυτούς που θα γραφούν πριν την 8η Μαΐου
2012. Αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν στους δια­
γωνισμούς και για την επόμενη τριετία.
Μία επιδίωξη του Κλάδου για δεκαετίες έγινε πλέον
πραγματικότητα. Αποφάσεις πολλών Ολομελειών
της Ομοσπονδίας αλλά και έκτακτων Γενικών Συνε­
λεύσεων του Συλλόγου της Αθήνας και όλων των
άλλων Συλλόγων της χώρας, με περιεχόμενο αυτές
τις τροποποιήσεις επιτέλους ευοδώθηκαν.
Πέραν όμως αυτών είναι και μία μεγάλη προστασία
για τον Κλάδο από τις αλλεπάλληλες και συντονι­
σμένες πλέον επιθέσεις που δεχόμαστε από όμορους
χώρους και όχι μόνον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτού­
σε πολύ καιρό την εναρμόνιση των τυπικών προσό­
ντων όλων των χωρών – μελών της σε ό,τι αφορά
τους δικαστικούς επιμελητές. Να σημειωθεί πως 22
από τις 27 χώρες-μέλη απαραίτητο τυπικό προσόν
διορισμού κάποιου, ως δικαστικού επιμελητή είναι
το πτυχίο της Νομικής Σχολής των χωρών τους.
Η Εκτελεστική Γραμματεία με ομόφωνη απόφασή
της αποφάσισε αυτή τη διεκδίκηση και όλοι μας πια,
ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία,
αφού μετά από μικρό χρονικό διάστημα θα μπορού­
με να διεκδικήσουμε με καλύτερα (ποιοτικά) επιχει­
ρήματα επαγγελματική ύλη που αυτή τη στιγμή δεν
ανήκει σε κανέναν. Η διεκδίκηση αυτής της αναβάθ­
μισης ήταν περισσότερο από αναγκαία, αρκεί να πα­
ρατηρήσετε την συνεχώς μειούμενη, παραδοσιακή,
επαγγελματική μας ύλη, μέσω των νομοθετικών
πρωτοβουλιών, στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης.
Παραβλέποντας την οικονομική κρίση της περιόδου,
η οποία όλοι ελπίζουμε να είναι πρόσκαιρη, οφείλα­
με να χτίσουμε με νηφαλιότητα και προβλεψιμότητα
το αύριο. Η διεκδίκηση άλλης – καινούργιας - επαγ­
γελματικής ύλης απαιτεί διαφορετικά προσόντα. Με
αυτές τις σκέψεις ενεργήσαμε άμεσα και καθοριστικά
στην επίτευξη και αυτού του στόχου, ώστε το αύριο
να μην μας βρει στο χτες.
Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας-τροποποίησης
είναι το κάτωθι.
Άρθρο 326: ...9. Στα εδάφια πρώτο και δεύτερο
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών
Επιμελητών» (Α΄ 126) αντί των λέξεων «τριακοστό
πέμπτο» τίθεται η λέξη «τεσσαρακοστό».
10. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του ν. 2318/1995 αντικαθίστανται
ως εξής:
«β) είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής ημεδαπού
πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, αναγνωρισμένου από το νόμο.
γ) έχει συμπληρώσει άσκηση έξι (6) μηνών σε δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 6 του παρόντος και»,
11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν.
2318/1995 καταργείται.
12. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν.
2318/1995 μετά την περίπτωση δ΄ προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Εγγεγραμμένοι ασκούμενοι πριν από την 8η Μαΐου 2012 μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και για την επόμενη τριετία.»
n
13
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
BELLUM CATILINARUM
Ή
Η ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΙΛΙΝΑ
«Ο Κικέρων καταγγέλλει τον Κατιλίνα» του Cesare Maccari.
Ο
Λεύκιος Σέργιος Κατιλίνας (Catilinas) γεννήθηκε το 109
ή το 108 π.Χ., καταγόταν από οικογένεια πατρικίων και
υπήρξε πολιτικός. Ήταν ένας ξεπεσμένος αριστοκράτης
με μικρή οικονομική επιφάνεια, υπήρξε δε ένας ακόλαστος και
φιλόδοξος άνδρας, θρασύς και άπληστος, αλλά και θηριώδης
κατά τους εμφύλιους πολέμους από το 88 μέχρι το 82 π.Χ. Από
την άλλη όμως ήταν και τολμηρός, εύγλωττος και ευφυής, με­
γάλης πνευματικής και σωματικής δύναμης, ο οποίος επιβάλλο­
νταν στους ανθρώπους και ασκούσε μεγάλη γοητεία στον όχλο
και την διεφθαρμένη νεολαία της αριστοκρατίας της Ρώμης.
Υπήρξε οπαδός του Σύλλα και φαίνεται ότι έπαιξε ενεργό ρόλο
στην καταδίωξη των οπαδών του Μάριου με τις προγραφές.
Τότε, κατά την περίοδο της επικράτησης του Σύλλα, όταν δηλα­
δή γίνονταν οι διαρπαγές και οι δημεύσεις περιουσιών πλου­
σίων Ρωμαίων, οι οποίοι ανήκαν στην δημοτική φατρία, κατά­
φερε να πλουτίσει. Όμως, την περιουσία την οποία απέκτησε,
γρήγορα την διασπάθισε με τον ανήθικο και άσωτο βίο που
διήγε, ο οποίος μάλιστα τον οδήγησε και σε ανόσια συνουσία
με κάποια νεαρή ιέρεια της θεάς Εστίας, την Φαβία, ετεροθαλή
αδελφή της Τερεντίας, συζύγου του ρήτορα Κικέρωνα. Για την
ανίερη εκείνη πράξη του οδηγήθηκε κατά το 73 π.Χ. σε δίκη,
όπου όμως αθωώθηκε με την υποστήριξη του Κοΐντου Λου­
τατίου Κάτλου. Επίσης, λεγόταν ότι υπήρξε δολοφόνος του
συζύγου της αδελφής του κατά τις προγραφές του Σύλλα και
φονιάς της συζύγου του και του γιου του.
Ο Κατιλίνας νωρίς ξεκίνησε να καλλιεργεί τις προσωπικές του
φιλοδοξίες και γρήγορα τις προώθησε εκμεταλλευόμενος την
γενική κρίση που μάστιζε την ρωμαϊκή δημοκρατία. Ενώ, εξαιτί­
ας αυτής της τυχοδιωκτικής του διαγωγής δεν τύχαινε του σεβα­
σμού των έντιμων και τίμιων πολιτών και πολιτικών, κατάφερε
εντούτοις, μετά πέντε έτη από την δίκη του, λόγω των φυσικών
του προσόντων, να εκλεγεί το 68 π.Χ. πραίτορας. Μετά την
λήξη της θητείας του πέτυχε να σταλεί ως προπραίτορας στην
Αφρική για το διάστημα 67 – 68 π.Χ., όπου και λεηλάτησε την
επαρχία του. Όταν επέστρεψε στην Ρώμη, πλούσιος πλέον, κα­
τηγορήθηκε για καταχρήσεις, αλλά τελικά αθωώθηκε.
14
Η αθώωσή του τον κατέστησε θρασύτερο, με αποτέλεσμα να
μην διστάσει να ζητήσει το αξίωμα της υπατείας, η Σύγκλητος
όμως δεν του επέτρεψε να πάρει μέρος στις εκλογές του 66
π.Χ. Ο Κατιλίνας προσπάθησε εκ νέου να εκλεγεί ύπατος και
το επόμενο έτος, η αποτυχία του όμως τον ώθησε το 65 π.Χ.
να κινήσει την πρώτη συνωμοτική του δραστηριότητα κατά
της πολιτείας, δηλαδή μία απόπειρα πραξικοπήματος, η οποία
έσβησε γρήγορα. Επέμεινε και το επόμενο έτος, το 64 π.Χ.
να καταλάβει το υπατικό αξίωμα, αλλά, παρά την υποστήρι­
ξη του Γάιου Ιούλιου Καίσαρα, απέτυχε εκ νέου και αντ’ αυ­
τού εκλέχθηκαν ο μέγας ρήτορας Μάρκος Τύλλιος Κικέρων
(Marcus Tullius Cicero) και ο Γάιος Αντώνιος. Η εκλογή αυτή,
του Κικέρωνα δηλαδή, υπήρξε θανάσιμο πλήγμα για τους συ­
νωμότες και τα σχέδια τους. Κατά την διάρκεια της υπατείας του
Κικέρωνα, το 63 π.Χ., ο Κατιλίνας ραδιουργούσε συνεχώς και
προσπαθούσε με κάθε μέσον να κερδίσει την επόμενη υπα­
τεία, την υπατεία του 62 π.Χ. Αιτία των ραδιουργιών υπήρξε η
απύθμενη φιλοδοξία του ανδρός για την εξουσία και η άσβε­
στη επιθυμία του για την απόκτηση νέου πλούτου προς ίδιον
όφελος και προς αποπληρωμή των μεγάλων οφειλών του
προς τους χρεώστες του. Μετά δε και την νέα αποτυχία του
στις επόμενες εκλογές, αποφάσισε να καταφύγει πλέον στην
βία και να οργανώσει νέα δυναμικότερη συνωμοσία. Η τέταρτη
αποτυχία του Κατιλίνα για την θέση του υπάτου και η εκλογή
των Γάιου Αντωνίου, Ιουνίου Συλανού και Λικινίου Μουρή­
να, ως διαδόχων του Κικέρωνα, εξόργισε τον άνδρα, ο οποί­
ος και επίσπευσε τις δραστηριότητές του για την κατάλυση της
νομιμότητας και την υφαρπαγή της αρχής. Στην προσπάθειά
του αυτή, κατόρθωσε να προσελκύσει διεφθαρμένους και
κατάχρεους νέους της αριστοκρατίας της Ρώμης, φτωχούς και
απελπισμένους χωρικούς, παλαίμαχους του Σύλλα, άνεργους
και δυσαρεστημένους, στους οποίους υπόσχονταν αγροτικές
μεταρρυθμίσεις και χρεωστάσιο, δηλαδή διαγραφή των χρεών
τους. Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να συγκεντρώσει πλήθος
20.000 οπαδών, προθύμων να τον ακολουθήσουν.
Το μεγαλύτερο όμως εμπόδιο στα σχέδια του Κατιλίνα υπήρξε
ο Κικέρων. Ο πρώτος σχεδίαζε τον φόνο του Κικέρωνα για να
πάρει με το μέρος του τους αμφιταλαντευόμενους Ρωμαίους
πολίτες και για να απαλλαχθεί μία δια παντός από τον μισητό
εχθρό του, αναθέτοντας το μιαρό αυτό έργο στον ιππέα Γ. Κορ­
νήλιο και τον συγκλητικό Λ. Βαργουντήιο. Η δολοφονία του
Κικέρωνα αποτράπηκε την τελευταία στιγμή με την βοήθεια
του Κ. Κουρίου, άνδρα από ένδοξη οικογένεια αλλά φορτω­
μένης με ντροπές και ανομίες. Ο Κούριος υπήρξε πρώην συ­
νεργός του Κατιλίνα και τις πληροφορίες για την δολοφονία
του Κικέρωνα τις πήρε από τον παλαιό και άδοξο έρωτά του,
την αριστοκράτισσα Φουλβία. Από τότε, ο Κικέρων προφυ­
λασσόταν από μυστική φρουρά φίλων και οπαδών του. Μά­
λιστα, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας για την υπατεία, κάτω
από την τήβεννό του, φορούσε θώρακα, επιδεικνύοντάς τον
συγχρόνως, προειδοποιώντας έτσι τον λαό για το μέγεθος του
κινδύνου που τον απειλούσε.
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Ο Κικέρων, αφού πληροφορήθηκε τα αήθη σχέδια του Κατιλί­
να, έφερε το θέμα στην Σύγκλητο, πετυχαίνοντας την έκδοση
θεσπίσματος από αυτήν, με το οποίο εξουσιοδοτούσε και ανέ­
θετε στους υπάτους να λάβουν έκτακτα μέτρα για την σωτηρία
της πολιτείας. Λίγες ημέρες μετά, ο συγκλητικός Λ. Σαίνιος διά­
βαζε στην Σύγκλητο μία επιστολή, σύμφωνα με την οποία ο
αξιωματικός Γάιος Μάνλιος, παλαιός υπαρχηγός του Σύλλα και
τωρινός συνεργός του Κατιλίνα, με μεγάλο πλήθος, την έκτη
ημέρα πριν από τις καλένδες του Νοεμβρίου, θα σήκωνε τα
όπλα κατά της δημοκρατίας. Έτσι, με θέσπισμα της Συγκλήτου,
στάλθηκαν στην Τυρρηνία οι ανθύπατοι Κόιντος Μάρκιος Ρήγας
και Κ. Μέτελλος ο Κρητικός για την διάλυση των συγκεντρώ­
σεων και την καταστολή των αναταραχών. Μετά την σύλληψη
αυτών, στάλθηκαν, στα περίχωρα της Ρώμης, οι πραίτορες Κ.
Πομπήιος Ρούφος στην Κάπουα και Κ. Μέττελος Κήλερ στο Πι­
κήνο, με εντολή να στρατολογήσουν στρατό ανάλογα με τον
υπάρχοντα κίνδυνο. Επίσης, λόγω της έκρυθμης κατάστασης,
θεσπίσθηκε η διάλυση του στρατού των μονομάχων και η απο­
στολή τους σε άλλες πόλεις, ενώ ο Κικέρων διέταξε την προ­
στασία της Αιώνιας Πόλης και στρατολόγησε Ρωμαίους πολίτες,
εκ των οποίων άλλοι τοποθετήθηκαν στις πύλες της Ρώμης και
άλλοι επάνω στα τείχη. Οι κινητοποιήσεις αυτές θορύβησαν τα
μέγιστα τους πολίτες προκαλώντας σύγχυση σ’ αυτούς, αλλά
και επίσπευση των καταχθόνιων έργων του Κατιλίνα.
Και ενώ ο Μ. Παύλος κατηγορούσε ανοικτά πλέον τον Κατιλίνα
με βάση τον Πλαύτιο Νόμο (ο Πλαύτιος Νόμος, που είχε ψηφι­
στεί το 79 π.Χ. με εισήγηση του δημάρχου Πλαύτιου Σιλβά­
νου, στρεφόταν εναντίον εκείνων που δημιουργούσαν ταρα­
χές στην πόλη), τα γεγονότα εξελίχθηκαν ραγδαία. Ο Κικέρων
πληροφορούμενος έγκαιρα τα συνωμοτικά σχέδια του Κατι­
λίνα, συγκάλεσε εσπευσμένα κατά την 7η Νοεμβρίου του 63
π.Χ. την Σύγκλητο στον ναό του Στησίου Διός. Τότε, την 8η Νο­
εμβρίου, ο Κικέρων, οργισμένος ή φοβισμένος όπως γράφει ο
Σαλλούστιος από την παρουσία του Κατιλίνα, εκφώνησε έναν
πύρινο λόγο, τον πρώτο Κατιλιναϊκό ή κατά του Κατιλίνα λόγο
του, αποκαλύπτοντας την συνομωσία του φιλόδοξου ανδρός,
για την οποία υπήρχαν από καιρό υπόνοιες, αλλά κανείς όμως
δεν τολμούσε να αποκαλύψει. Σ’ αυτόν τον λόγο του, ο Κικέ­
ρων ανακοίνωσε στην Σύγκλητο και μπροστά στον Κατιλίνα ο
οποίος αιφνιδιάσθηκε, όλα όσα γνώριζε για το πραξικόπημα
που σχεδίαζε. Όταν κατέβηκε από το βήμα το Κικέρων, ο Κα­
τιλίνας προσπάθησε να αντικρούσει τις κατηγορίες, λέγοντας
οργισμένος: «Αφού παγιδεύτηκα από τους εχθρούς μου, που
θέλουν να με κατακρημνίσουν στην άβυσσο, θα σβήσω κάτω
από τα ερείπια της πυρκαγιάς που με απειλεί». Ο λόγος του Κι­
κέρωνα και οι γρήγορες εξελίξεις ανάγκασαν τον Κατιλίνα να
φύγει νύκτωρ από την Ρώμη και να καταφύγει στην Τυρρηνία.
Και ενώ συνέβαιναν αυτά, έφτασε στην Ρώμη αντιπρόσωπος
του Γάιου Μάνλιου προς τον ανθύπατο Κόιντο Μάρκιο Ρήγα
με γραπτό μήνυμα, με το οποίο δήλωναν οι συνωμότες ότι πή­
ραν τα όπλα και κατέκτησαν την εξουσία, όχι για να βλάψουν
την πατρίδα τους και τους πολίτες, αλλά για να προστατευτούν
οι ίδιοι από τις αδικίες και την εξαθλίωση. Ο Μάρκιος Ρήγας
απάντησε ότι, εάν έπρεπε να εισάγει κάποια αίτησή τους προς
την Σύγκλητο, θα έπρεπε πρώτα να καταθέσουν τα όπλα και
να έρθουν στην Ρώμη ως ικέτες. Περίπου ανάλογη όμως επι­
στολή του Κατιλίνα παρουσίασε και ο κήνσορας Κ. Λουτάτιος
Κάτουλος στην Σύγκλητο, φίλος των αριστοκρατών και εχθρός
του Καίσαρα και του Πομπήιου, σύμφωνα με την οποία δήλω­
νε την αθωότητά του, επικαλούμενος τους κινδύνους που διέ­
τρεχε και δικαιολογώντας τις πράξεις του για να σώσει την τιμή
και την αξιοπρέπειά του.
Έτσι, λίγες ημέρες αργότερα, στις 15 Νοεμβρίου, ο Κατιλίνας,
μαζί με τον Μάνλιο, κηρύχθηκε «hostis», δηλαδή εχθρός της
πατρίδας, ενώ ο Κικέρων επονομάσθηκε αργότερα «pater patriae», δηλαδή σωτήρας της πατρίδος. Εχθρός της πατρίδας ή
του λαού κηρύσσονταν όσοι βρίσκονταν σε κατάσταση πολέ­
μου με την δημοκρατία, έχαναν όλα τους τα πολιτικά δικαιώ­
ματα και μπορούσαν να φονευθούν από οποιονδήποτε, χωρίς
ποτέ αυτός να τιμωρηθεί. Για τους άλλους συνωμότες, η Σύ­
γκλητος όρισε ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να καταθέ­
σουν τα όπλα τους, χωρίς φόβο δίωξης, εκτός αν έχουν κατα­
δικασθεί για ανθρωποκτονία. Επίσης, αμέσως μετά την φυγή
του Κατιλίνα, απεστάλη ο Γάιος Αντώνιος, συνύπατος του Κι­
κέρωνα, με 20.000 στρατό προς καταδίωξη του συνωμότη και
των οπαδών του, ενώ ο Κικέρων ανέλαβε την φύλαξη της πό­
λης. Τότε, η Σύγκλητος απέρριψε την πρόταση του Κ. Μετέλ­
λου Νέπωτος να καλέσουν τον ισχυρό ύπατο Γναίο Πομπήιο,
ώστε να αντιμετωπίσει με τα όπλα την εξέγερση του Κατιλίνα.
Στην πρόταση του Μετέλλου Νέπωτος αντιτάχθηκε σθεναρά
ο Κάτων, λόγω της δύναμης που είχε αποκτήσει ο Πομπήιος,
ενώ την πιθανή επικράτησή του την φοβόταν τα μέγιστα ακόμη
και η αριστοκρατία, στην οποία ανήκε ταξικά.
Εκείνη την περίοδο, ο Λεόντιος, συνεργός του Κατιλίνα, προ­
σπαθούσε συνωμοτικά να συγκεντρώσει στην Ρώμη οπαδούς,
ώστε να ενισχύσουν την επανάστασή τους και να προβούν σε
βίαιες εκδηλώσεις για την αποσταθεροποίηση του καθεστώ­
τος. Επίσης, στην εντεύθεν των Άλπεων Γαλατία, στο Πίκηνο,
στο Βρούτιο, στην Απουλία και αλλού, ξεκίνησαν ταραχές, με
αποτέλεσμα ο πραίτορας Κ. Μετέλλιος Κήλερ και ο λεγάτος Γ.
Μουρένα να προβούν, κατ’ εντολή της Συγκλήτου, σε έρευνες
και συλλήψεις. Τα γεγονότα έτρεχαν ραγδαία. Έτσι, την 3η Δε­
κεμβρίου του 63 π.Χ., οι πραίτορες Λ. Βαλέριος Φλάκκος και
Κ. Πομπτίνος, συνέλαβαν στην γέφυρα Μίλβιους τον συνωμό­
τη Βολτούρκιο, ο οποίος έφερε τα ενοχοποιητικά γράμματα και
στοιχεία για την δράση του Κατιλίνα. Ο Βολτούριος, αφού του
δόθηκε εγγύηση της πολιτείας, αποκάλυψε τα άνομα σχέδια
του Κατιλίνα και έδωσε στοιχεία και ονόματα συνεργών του,
ενώ κάποιος Λ. Ταρκίνιος, αφού και αυτός εξασφάλισε δημόσια
την ατιμωρησία, κατέθεσε τα σχέδια πυρκαγιών, δολοφονιών
και στρατιωτικών επεμβάσεων για την ανάληψη της εξουσίας
από τους συνωμότες.
Όλα αυτά οδήγησαν στην μεγάλη αποκάλυψη, συγχρόνως δε η
Σύγκλητος προχώρησε στην δίωξη των συνενόχων του Κατιλί­
να που παρέμειναν στην Ρώμη και στην σύλληψη πολλών από
αυτούς. Οι συνωμότες κατά πλειοψηφία κηρύχθηκαν ένοχοι για
στάση κατά της δημοκρατίας. Ο Κικέρων, μετά από τους δύο
κατά του Κατιλίνα λόγους που εκφώνησε ενώπιον του λαού
της Ρώμης, την 5η Δεκεμβρίου εκφώνησε και τον 4ο μνημειώδη
λόγο του ενώπιον της Συγκλήτου, με τον οποίο κατακεραύνωσε
την εχθρική προς την πατρίδα δράση του Κατιλίνα. Ενώπιον της
Συγκλήτου μίλησαν ο Δ. Ιούνιος Σιλανός, υποψήφιος ύπατος,
ο οποίος πρότεινε να υποβληθούν σε βασανιστήρια οι κρα­
τούμενοι συνωμότες, ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ, ο οποίος, αφού
αντιτάχθηκε στην πρόταση του Σιλανού και ήταν περισσότερο
διαλακτικός με τους καταδικασθέντες, κατέθεσε την άποψη να
15
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
δημευτούν οι περιουσίες τους και να φυλακισθούν, και τέλος ο
Μ. Πόρκιος Κάτων, ο οποίος, μετά από έναν μεγαλειώδη λόγο,
ζήτησε την θανάτωση των συνωμοτών, επικαλούμενος τις συ­
νήθεις των προγόνων τους. Μετά το τέλος του λόγου του, όλοι
οι ύπατοι και η πλειοψηφία των συγκλητικών χειροκτρότησαν
την γνώμη του Κάτωνα, η δε Σύγκλητος αποδέχθηκε την πρό­
τασή του και εξέδωσε σχετικό διάταγμα μάλιστα ο Κάτων ανα­
κηρύχθηκε μέγας και ένδοξος πολίτης.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο Κικέρων πέτυχε, παρά την αντίσταση
του Καίσαρα και κάποιων άλλων αλλά και τους δισταγμούς
πολλών Συγκλητικών, έχοντας συνήγορο τον Πόρκιο Κάτω­
να, την εις θάνατο καταδίκη του συνωμότη Λεοντίου, πατρικί­
ου από την ένδοξη οικογένεια των Κορνηλίων, ο οποίος είχε
αποδεχθεί την επίδικη επιστολή του προς τον Κατιλίνα, καθώς
και τεσσάρων άλλων ευρισκομένων στην Ρώμη συνεργών της
συνομωσίας, του Κέθηγου, του Στατίλιου, του Γαβίνιου και
του Κηπάριου. Έτσι, σε ένα μέρος της Ρώμης που ονομαζόταν
Τουλλιάνο, ύστερα από εντολή της Συγκλήτου, ο Λεόντιος και
οι τέσσερις συνεργοί του στραγγαλίσθηκαν με σχοινί. Από την
άλλη, ο Γάιος Ιούλιος Καίσαρ, ο οποίος πιθανότατα να γνώριζε
την συνομωσία, προσπάθησε να επωφεληθεί από τα γεγονό­
τα. Υπεράσπισε με τέχνη του συνενόχους του Κατιλίνα ενώπιον
της Συγκλήτου, αλλά όταν είδε την αποτυχία της επιχείρησης,
φοβούμενος μήπως θεωρηθεί και ο ίδιος ύποπτος, φρόντισε
να σταλεί διοικητής στην Ισπανία.
Ο Κατιλίνας, αν και ευφυής άνδρας, φαίνεται ότι δεν μπόρεσε
να διαχειριστεί την σχεδιαζόμενη επανάστασή του ήταν διστα­
κτικός και άφηνε τον Κικέρωνα να το κτυπά, χωρίς ο ίδιος να
προσπαθεί να αιφνιδιάσει τον αντίπαλό του. Αντίθετα ο Κικέ­
ρωνας αιφνιδίαζε τον Κατιλίνα, ο οποίος παρουσιαζότανε στην
Σύγκλητο για να αποδείξει ότι δεν είχε καμία σχέση με τα καταγ­
γελλόμενα από τον Κικέρωνα, ενώ πραγματικά κινούσε ο ίδιος
την εξέγερση. Ο Κικέρων κατάφερε και του έπλεξε μία καλο­
στημένη παγίδα, χωρίς ο Κατιλίνας να μπορέσει να αποκρούσει
τις κατηγορίες, ενώ η φυγή του ενίσχυσε την ενοχή του.
στην Ετρουρία. Και ενώ συνέβαιναν αυτά στην Ρώμη, ο φυγάς
Κατιλίνας, μαζί με τον Μάνλιο, είχε καταφέρει να συγκεντρώσει
στρατό και να συγκροτήσει δύο λεγεώνες. Η αγγελία όμως του
θανάτου των τεσσάρων συνωμοτών στην Ρώμη, κατέστησε πε­
ρισσότερο δραστήριο τον Γάιο Αντώνιο και αποθάρρυνε τον Κα­
τιλίνα. Μάλιστα, πολλοί στρατιώτες του Κατιλίνα αυτομόλησαν
προς τα στρατεύματα του Αντωνίου, απελπίζοντας ακόμη πε­
ρισσότερο τον συνωμότη. Ο Κατιλίνας, έπαιξε το τελευταίο του
χαρτί αφού δεν μπόρεσε να διαφύγει με τα λείψανα του στρατού
του από τις Άλπεις προς την Γαλατία, επέπεσε με απέλπιδα σφο­
δρότητα κατά του Αντωνίου. Η παρά την Πιστωρία άγρια μάχη
των δύο στρατών, του υπατικού και του επαναστατικού, που
πραγματοποιήθηκε την 5η Ιανουαρίου του 62 π.Χ., είχε ως απο­
τέλεσμα την ήττα και τον θάνατο του μεγάλου συνωμότη. Ο Κα­
τιλίνας βρέθηκε λίγο πιο μπροστά από τους δικούς του στρατιώ­
τες, ανάμεσα στους στρατιώτες των εχθρών του, έχοντας, όπως
μας λέγει ο Σαλλούστιος, στο πρόσωπό του τον αέρα της βίας
και της υπερηφάνειας που είχε σε όλη του την ζωή.
Ο Λεύκιος Σέργιος Κατιλίνας έμεινε γνωστός στην ιστορία για
την συνομωσία του εναντίον της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, ενός
από τα πιο γνωστά γεγονότα του ταραχώδους τελευταίου αι­
ώνα της. Το όνομά του κατέστη ταυτόσημο με την λέξη συνω­
μότης και «Κατιλίνες» ονομάζονται αυτοί που επιδιώκουν να
στηρίζουν την πρόοδο και την ευτυχία τους στα ερείπια της πα­
τρίδας τους. Οι δύο κύριες πηγές για τον βίο και την πολιτεία
του Κατιλίνα είναι οι τέσσερις υπατικοί κατιλιναϊκοί λόγοι του
Κικέρωνα και η μονογραφία του Σαλλουστίου, οι οποίες τον
απεικονίζουν ως τον χείριστο των πολιτικών. Ο Κικέρων, ο πιο
οξύς πολιτικός του αντίπαλος, δεν φάνηκε καθόλου φειδωλός
στις καταγγελίες εναντίον του, ειδικότερα στους «Κατά Κατιλίνα
Λόγους» του (In Catilinian), ενώ ο Σαλλούστιος του απέδωσε
αρκετά από τα πιο ευτελή εγκλήματα στη ηθικολογική του μο­
νογραφία «Η συνωμοσία του Κατιλίνα» ή «Κατιλιναϊκός Πόλεμος» (Bellum Catilinarum).
Εν τω μεταξύ, ο Κατιλίνας είχε καταφέρει να διαφύγει και να συ­
ναντήσει τα στρατεύματα του αξιωματικού του Γάιου Μανλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/19-4-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Ν. 2318/1995 όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 108 του Ν. 4055/2012,
το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση του της 19-04-2012, ενέκρινε το από
04-04-2012 καταστατικό σύστασης αστικής εταιρίας δικαστικών επιμελητών με την επωνυμία, «ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΤΣΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΤΣΟΣ» με δ.τ. «ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΣΟΤΣΟΣΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ» και αποφάσισε: α) Τη δημοσίευση της απόφασης στο εκδιδόμενο από την ΟΔΕΕ περιοδικό με την επωνυμία
«ΙΣΗΓΟΡΙΑ» και καθώς και στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, είτε στην έντυπη είτε στην ηλεκτρονική του
μορφή, β) την εγγραφή της ως άνω εταιρίας στα βιβλία εταιριών του Συλλόγου δικαστικών επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης, η
οποία καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο εταιριών του Συλλόγου και έλαβε ειδικό αύξοντα αριθμό 1, γ) τη δημιουργία φακέλου της
εταιρίας, δ) την τοιχοκόλληση της απόφασης στα γραφεία του Συλλόγου δικαστικών επιμελητών επί τριάντα ημέρες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ
16
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΝΕΑ
Περίληψη για τη δημοσίευση Καταστατικού
της Αστικής Επαγγελματικής εταιρείας «Ιωάννης
Παπακωνσταντίνου Αργυρώ Κάρλου και Συνεργάτες»
Τ
ην 09/04/2012 με απόφαση του διοικητικού συμ­
βουλίου του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών
Εφετείων Αθήνας-Πειραιά-Αιγαίου-ΔωδεκανήσουΛαμίας-Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας, με έδρα την Αθήνα,
εγκρίθηκε το από 02/04/2012 Καταστατικό Αστικής Επαγ­
γελματικής Εταιρείας Δικαστικών Επιμελητών το οποίο
κατατέθηκε στις 03/04/2012 και φέρει αριθμό μητρώου
10/01/2012 του μητρώου εταιρειών του άνω Συλλόγου σε
περίληψη του οποίου οι βασικές διατάξεις προβλέπουν:
Συστήνεται εταιρεία με την επωνυμία «Ιωάννης Παπακωνσταντίνου Αργυρώ Κάρλου Γεωργαντά Παναγιώτα Ζουγανέλη Αναστασία και Τριγιάρ Ελίζα» Αστική
Επαγγελματική εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών και δια­
κριτικό τίτλο «Ι.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΚΑΡΛΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών». Έδρα
της εταιρείας ορίζεται στην Αθήνα, και στην οδό Ιπποκρά­
τους 52-54, όπου και η πρωτοδικειακή περιφέρεια των
εταίρων. Σκοπός της εταιρείας είναι η έναντι αμοιβής πα­
ροχή σε τρίτους, υπηρεσιών Δικαστικού Επιμελητή, όπως
αυτές προσδι ορισθούν στο μέλλον, καθώς και σε κάθε
άλλο ειδικό Νόμο και η διανομή καθαρών αμοιβών που
θα προκύψουν από την δραστηριότητα αυτή. Η διάρκεια
της εταιρείας ορίστηκε αόριστη. Εταίροι της εταιρείας εί­
ναι οι: (α) Ο εταίρος Παπακωνσταντίνου Ιωάννης με 55
μερίδες επί συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό 55%
τοις εκατόν. (β) Η εταίρος Κάρλου Αργυρώ με 15 μερίδες
επί συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό 15% τοις εκα­
τόν. (γ) Η εταίρος Γεωργαντά Παναγιώτα με 10 μερίδες επί
συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό 10% τοις εκατόν.
(δ) Η εταίρος Ζουγανέλη Αναστασία με 10 μερίδες επί
συνόλου 100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό 10% τοις εκατόν
και (ε) Η εταίρος Τριγιάρ Ελίζα με 10 μερίδες επί συνόλου
100 μερίδων, ήτοι σε ποσοστό 10% τοις εκατόν.
Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο εταίρος Δικαστικός
Επιμελητής Παπακωνσταντίνου Ιωάννης, ο οποίος διοικεί
και εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων, δικαστικώς και
εξωδίκως υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Παπακωνσταντίνου Ιωάννης,
Κάρλου Αργυρώ, Γεωργαντά Παναγιώτα,
Ζουγανέλη Αναστασία, Τριγιάρ Ελίζα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΕΕ
Μ
ετά από πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και του Ελληνικού
Υπουργείου Δικαιοσύνης ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική
Γραμματεία, στις αρχές Απριλίου, υποδέχθηκαν στα γραφεία μας δεκαπενταμελή επιτροπή νομικών από τη γείτονα χώρα. Την επιτροπή αποτελούσαν κυρίως ανώτατοι δικαστές, ανώτατοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Τούρκικου
Υπουργείου Δικαιοσύνης και δικηγόροι.
Η συνάντηση αυτή έγινε στο πλαίσιο συναντήσεων με
όλους τους φορείς της νομικής οικογένειας (δικαστές,
δικηγόρους, συμβολαιογράφους) και στην κατεύθυνση της υλοποίησης του προγράμματος διδυμοποίησης
«Improved Capacity of Civil Enforcement Officers», που
γίνεται με τη συνεργασία των Υπουργείων Ισπανίας και Ελλάδας, του ΕυρΟΔΔ, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν όλα τα δεδομένα του
επαγγέλματός μας στην νομική και την επαγγελματικήσυνδικαλιστική του διάσταση.
Ζητήθηκαν από τους Τούρκους αντιπροσώπους λεπτομέρειες γύρω από κάθε πτυχή του λειτουργήματός μας, ακό-
μα και γύρω από τις αμοιβές των Ελλήνων δικαστικών επιμελητών, αφού θέλουν να δημιουργήσουν το επάγγελμα
του δικαστικού επιμελητή στα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Μετά τη συνάντηση αυτή λάβαμε ευχαριστήρια επιστολή
από το διευθυντή του EPLO καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου για την άμεση και
θετική ανταπόκρισή μας, μεταφέροντάς μας ταυτόχρονα
την δήλωση των Τούρκων αντιπροσώπων, πως, ίσως,
ήταν η πιο πλήρης και ολοκληρωμένη συνάντηση – ανάλυση που έγινε κατά την επίσκεψή τους στη χώρα μας.
Οι συναντήσεις αυτές αποδεικνύουν, για άλλη μία φορά,
την αναγνώριση, πλέον, των Ελλήνων δικαστικών επιμελητών και στη χώρα μας και στο εξωτερικό, θυμίζοντάς σας
πως στα πλαίσια του ιδίου πιο πάνω προγράμματος, έχουν
επιλεγεί δύο Έλληνες να μεταβούν στην Τουρκία, προκειμένου να διδάξουν τους Τούρκους δικαστικούς επιμελητές
για τις αρχές, αξίες, ιδιαιτερότητες και ανάγκες ενός σύγχρονου Ευρωπαίου δικαστικού επιμελητή, η καθηγήτρια
κ. Απαλλαγάκη και ο πρόεδρός μας Διονύσης Κριάρης. n
17
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αναγκαστική Εκτέλεση με βάση
Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο & Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής
Ευθυμίου Πρεκετέ, πρώην Προέδρου ΟΔΕΕ
Π
ριν τρία χρόνια η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας με στόχο την ανάδειξη της παγκόσμιας ημέρας του
Δικαστικού Επιμελητή, στα πλαίσια επιστημονικής διημερίδας, είχε αναδείξει ως κυρίαρχο θέμα την εφαρμογή των
Κοινοτικών Κανονισμών στην Ελλάδα. Στη συζήτηση αυτή, επιφανείς νομικοί και καθηγητές επιστήμονες είχαν αναλύσει:
α) τις διασυνοριακές επιδόσεις (Κανονισμός {ΕΚ} 1393/2007), β) την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων (Κανονισμός
{ΕΚ} 44/2001), γ) τον Ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο (Κανονισμός {ΕΚ} 805/2004) και δ) την Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής
(Κανονισμός {ΕΚ} 1896/2006). Στο τέλος της συζήτησης είχαμε καταλήξει ότι ο Δικαστικός Επιμελητής είναι εφαρμοστής
των Κοινοτικών Κανονισμών και βασικός παράγοντας του Κράτους Δικαίου.
Πέρα από την θεωρητική ανάλυση των κανονισμών αυτών που έγινε, το ερώτημα που γεννάται είναι, πώς γίνεται και
ποια είναι τα τυπικά προαπαιτούμενα για τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου,
καθώς και της Ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (Δεν θα εξετάσουμε εδώ τον κανονισμό 44/2001 που αντικατέστησε τη
σύμβαση των Βρυξελλών του 1968 και με τον οποίο χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία, κάθε απόφαση έπειτα από απλό τυπικό
έλεγχο των προσκομιζομένων εγγράφων καθίσταται εκτελεστή στην Ελλάδα αφού κηρυχθεί και εδώ εκτελεστή. Στη
προκειμένη περίπτωση εκτελείται ο αλλοδαπός τίτλος σε συνδυασμό με την απόφαση του Ελληνικού Δικαστηρίου - Εκκουσία Δικαιοδοσία - η οποία κήρυξε την εκτελεστότητα στην Ελλάδα).
Σημειώνουμε ότι η Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο με τις προτάσεις της για
τους πιο πάνω κανονισμούς και τους ευρωπαϊκούς εκτελεστούς τίτλους με πανευρωπαϊκή εκτελεστότητα, δηλαδή την αναγνώριση και την αυτόματη εκτέλεση χωρίς ενδιάμεση διαδικασία των αποφάσεων που εκδίδονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Κατάσχεση με Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο
Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Κανονισμού 805/2004
(βλέπε το άρθρο αυτούσιο κατωτέρω), οι διαδικασίες αναγκα­
στικής εκτέλεσης διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους
εκτέλεσης. Η απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊ­
κός εκτελεστός τίτλος εκτελείται υπό τους ιδίους όρους με την
απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος μέλος της εκτέλεσης.
Δηλαδή, εκτελείται κατά τους ίδιους όρους με έναν ημεδα­
πό εκτελεστό τίτλο, χωρίς να απαιτείται η περιαφή του εκτελεστήριου τύπου και η έκδοση απογράφου σύμφωνα με το
άρθρο 918 παρ. 1 και 3 του Κ.Πολ.Δ. εφόσον υποκαθίστα­
νται από τις ειδικές (και υπερέχουσες) ρυθμίσεις του άρ­
θρου 20 παρ. 1 του κανονισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του κανονισμού, ο δα­
νειστής υποχρεούται να υποβάλλει στα αρμόδια όργανα
εκτέλεσης (Δικαστικό Επιμελητή) του κράτους μέλους εκτέ­
λεσης αντίγραφο της απόφασης και αντίγραφο του πιστο­
ποιητικού Ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Ο δανειστής επί­
σης οφείλει να μεταφράσει το πιστοποιητικό στην επίσημη
γλώσσα του κράτους εκτελέσεως.
Στη συνέχεια σύμφωνα με το ελληνικό δικονομικό δίκαιο
πρέπει να επιδοθεί στον καθ’ ου η εκτέλεση, αντίγραφο της
απόφασης του Ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου με την μετά­
φρασή του, και με επιταγή προς εκτέλεση σύμφωνα με το
άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ., ώστε να έχει τη δυνατότητα ο οφειλέ­
της να ασκήσει και ένδικα μέσα. Τονίζουμε ιδιαίτερα τη με­
τάφραση του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου και του πιστο­
ποιητικού στην επίσημη γλώσσα του κράτους εκτελέσεως.
18
Εάν ο οφειλέτης αρνηθεί να συμμορφωθεί εκούσια μετά
την επίδοση της επιταγής, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μέσα
στην προθεσμία του άρθρου 926 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. (3
εργάσιμες ημέρες), τότε ο δανειστής μπορεί να προχωρή­
σει στην επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης σε περιουσιακά
στοιχεία του οφειλέτη. Η εντολή σύμφωνα με το άρθρο 927
Κ.Πολ.Δ., δίδεται κάτω από το αντίγραφο της απόφασης που
έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος με την
μετάφρασή του. Σημειώνουμε ότι μπορεί να είναι το αντίγραφο και όχι το πρωτότυπο του πιστοποιητικού, διότι ο δανειστής
έχει τη δυνατότητα να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση και σε
άλλο κράτος μέλος που έχει περιουσιακά στοιχεία ο οφειλέτης.
Κατά συνέπεια συνοψίζοντας:
Ο Δικαστικός Επιμελητής: α) επιδίδει επιταγή κάτω από
την απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός
εκτελεστός τίτλος με την μετάφρασή του,
β) μετά την παρέλευση των τριών εργασίμων ημερών
(άρθρο 926 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.) και αφού του δοθεί η σχετική εντολή (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ.) κάτω από την απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός
τίτλος με τη μετάφρασή του, και αφού λάβει υπ’ όψη
του και τη σχετική έκθεση επίδοσης, προβαίνει στην
εκτέλεση όπως ακριβώς εκτελεί τις αντίστοιχες ελληνικές αποφάσεις, τηρώντας όλες τις νόμιμες διατυπώσεις
και προθεσμίες που ισχύουν στο ελληνικό δικονομικό
δίκαιο (άρθρα 951 επ. Κ.Πολ.Δ.).
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 20 του κανονισμού 805/2004
Διαδικασία εκτέλεσης
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διαδικασίες εκτέλεσης διέπονται από το δίκαιο του κράτους
μέλους εκτέλεσης.
Η απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός
τίτλος εκτελείται υπό τους ιδίους όρους με την απόφαση που
εκδόθηκε στο κράτος μέλος εκτέλεσης.
2. Ο πιστωτής υποχρεούται να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές
εκτέλεσης του κράτους μέλους εκτέλεσης:
α) αντίγραφο της απόφασης που να πληροί τους αναγκαίους
όρους για να διαπιστωθεί η γνησιότητά της, και
β) αντίγραφο του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου που να πληροί τους αναγκαίους όρους για να διαπιστωθεί
η γνησιότητά του, και
γ) εφόσον απαιτείται, εγγραφή του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου ή μετάφρασή του, στην επίσημη
γλώσσα του κράτους μέλους εκτέλεσης ή, εάν το εν λόγω
κράτος μέλος έχει περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες,
στην επίσημη γλώσσα ή μία από τις επίσημες γλώσσες της
διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, στον τόπο όπου επιδιώκεται η εκτέλεση, σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του κράτους
μέλους, ή σε άλλη γλώσσα, την οποία το κράτος μέλος εκτέλεσης έχει δηλώσει ότι μπορεί να δεχθεί. Κάθε κράτος μέλος
μπορεί να δηλώνει την επίσημη γλώσσα ή τις επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκτός από τη
δική του, τις οποίες μπορεί να δεχθεί για τη συμπλήρωση του
πιστοποιητικού. Η μετάφραση επικυρώνεται από πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο προς αυτό σε ένα από τα κράτη μέλη.
3. Δεν απαιτείται ασφάλεια, εγγύηση, ή κατάθεση χρηματικού
ποσού, όπως και αν ορίζεται, από ενδιαφερόμενο ο οποίος ζητεί σε ένα κράτος μέλος την εκτέλεση απόφασης η οποία έχει
πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος σε άλλο κράτος
μέλος, με την αιτιολογία ότι είναι αλλοδαπός ή ότι δεν έχει την
κατοικία ή τη διαμονή του/της στο κράτος μέλος εκτέλεσης.
Κατάσχεση με Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής
Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του κανονισμού 1896/2006
ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις της εκτελεστότητας της Ευρω­
παϊκής Διαταγής. Και εδώ σύμφωνα με τον κανονισμό (άρ­
θρο 21, παρ. 1, εδ. 1) ορίζεται: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι διαδικασίες εκτέλεσης
διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης».
β) μετάφραση της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στην Ελληνική γλώσσα. (Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 του Κανονισμού
η Ελληνική Δημοκρατία έχει γνωστοποιήσει στην επιτροπή ότι
αποδεκτή γλώσσα είναι μόνο η Ελληνική). Η μετάφραση απαιτείται να είναι επίσημη (νόμιμα επικυρωμένη από πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τα κράτη μέλη).
Η κήρυξη της ευρωπαϊκής διαταγής εκτελεστής, σύμφωνα
με το άρθρο 18 παρ. 1, με τη συμπλήρωση και την υπογρα­
φή του εντύπου Ζ του παραρτήματος VII από το δικαστή­
ριο προέλευσης, επέχει θέση ευρωπαϊκού εκτελεστήριου
τύπου, ο οποίος περιάπτεται στην (συνημμένη στο εν λόγω
έντυπο) ευρωπαϊκή διαταγή.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 για την έναρξη της διαδικασίας ο αιτών θα απευθυνθεί απευθείας στα αρμόδια όργανα
εκτέλεσης (Δικαστικό Επιμελητή) του κράτους μέλους εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής και θα προσκομίσει:
Ο δανειστής που επιδιώκει την εκτέλεση ευρωπαϊκής διαταγής στην Ελλάδα, θα απευθυνθεί στον Δικαστικό Επιμελητή
και θα δοθεί εντολή σ’ αυτόν να επιδώσει στον καθ’ ού επιταγή προς πληρωμή (άρθρο Κ.Πολ.Δ. 924 και 926). Η επιταγή
συντάσσεται κάτω από επίσημο αντίγραφο της ευρωπαϊκής
διαταγής πληρωμής όπως έχει κηρυχθεί εκτελεστή (επίσημο
αντίγραφο του εντύπου Ζ του παραρτήματος VII), στο οποίο
θα είναι συνημμένο και επίσημο αντίγραφο του εντύπου της
ευρωπαϊκής διαταγής και της μετάφρασής της (δεν γράφουμε
στην επιταγή σε «αντίγραφο του απογράφου»).
α) αντίγραφο της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής όπως έχει
κηρυχθεί εκτελεστή από το δικαστήριο προέλευσης, το οποίο
πληροί τους αναγκαίους όρους για να διαπιστωθεί η γνησιότητά του (δηλαδή επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου Ζ του
παραρτήματος VII, στο οποίο θα είναι συνημμένο νομίμως
επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής μαζί με το αντίγραφο του εντύπου της Αίτησης
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2),
Από την επίδοση της επιταγής και την παρέλευση
των τριών εργασίμων ημερών (άρθρο 926 παρ. 1
Κ.Πολ.Δ.) και την τήρηση της προδικασίας μας δίδεται
η εντολή (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ.) κάτω από το επίσημο
αντίγραφο της ευρωπαϊκής διαταγής με την επίσημη
μετάφραση στην Ελληνική, και στη συνέχεια εφαρμόζονται οι διατάξεις και εδώ της αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθ. Κ.Πολ.Δ. 951 επ.).
Επισημάνσεις:
1. Η επίδοση διενεργείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους στο οποίο πραγματοποιείται η επίδοση.
2. Και στις δύο περιπτώσεις (ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο και ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής) δεν απαιτείται απόγραφο, αλλά
αυτό υποκαθίσταται από τα επίσημα αντίγραφα αφού αυτά έχουν κηρυχθεί εκτελεστά στο κράτος μέλος προέλευσης (Δεν
χρειάζεται να κηρυχθεί εκτελεστός ο τίτλος σύμφωνα με το άρθρο 905 Κ.Πολ.Δ.).
3. Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, στον οποίο καταθέτουμε μετά την επιβολή της αναγκαστικής κατασχέσεως τα επίσημα αντίγραφα δεν έχει υποχρέωση να χορηγήσει αντίγραφα αυτών κατά τη διάταξη του άρθρου 918 παρ. 6 Κ.Πολ.Δ., διότι σε
αντίθεση με το απόγραφο, το οποίο καταθέτουμε στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, τα πρωτότυπα του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου και της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής παραμένουν στα χέρια του δανειστή, ώστε να μπορεί να επισπεύσει
n
αναγκαστική εκτέλεση σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19
Ισηγορία
Τ 31 | 2012
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Νόμοι
1. Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ρύθμιση
εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.
Ν 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012).
2. Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ),
της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης». Ν 4060/2012 (ΦΕΚ Α΄ 65/22.3.2012).
3. Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους
φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις. Ν
4058/2012 (ΦΕΚ Α΄ 63/22.3.2012).
4. Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Ν 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄
54/14.3.2012).
5. Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις.
Ν 4056/2012 (ΦΕΚ Α΄ 52/ 12.3.2012).
6. Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής. Ν
4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012).
7. Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς,
θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις. Ν 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄ 44/7.3.2012)
8. Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις. Ν 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41/1.3.2012).
9. Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και
άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του
Μνημονίου Συνεννόησης του Ν 4046/2012.
Ν 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄ 40/29.2.2012).
10. Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή
εγγυήσεως του ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των ομολογιούχων. Ν 4050/2012 (ΦΕΚ Α΄
36/23.2.2012).
20
11. Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ,
των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις. Ν 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄ 35/23.2.2012).
12. Ρυθμιστική Διακυβέρνηση - Αρχές, διαδικασίες και μέσα καλής νομοθέτησης. Ν 4048/2012
(ΦΕΚ Α΄ 34/23.2.2012).
13. Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού
έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων
εφαρμογής του Ν 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015» κ.ά. Ν 4047/2012 (ΦΕΚ Α΄ 31/23.2.2012).
Προεδρικά Διατάγματα
1. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων
της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. ΠΔ
26/2012 (ΦΕΚ Α΄ 57/15.3.2012).
Υπουργικές Αποφάσεις
1. Συνθέσεις και αρμοδιότητες Επιτροπών και ρύθμιση σχετικών θεμάτων στη Γενική Διεύθυνση
Κρατικών Προμηθειών. ΚΥΑ Π1/223/28.2.2012
(ΦΕΚ Β΄ 672/7.3.2012).
2. Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ.
1 άρθρου 4 Ν 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/2011).
ΚΥΑ οικ. 2/17132/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ Β΄
498/28.2.2012).
3. Καθορισμός αποδοχών του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής των Ανεξάρτητων Διοικητικών ή
Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης
και Ελέγχων. ΚΥΑ οικ. 2/17127/0022/28.2.2012
(ΦΕΚ Β΄ 498/28.2.2012).
4. Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης
και Άδειας Δόμησης. ΚΥΑ οικ. 7533/13.2.2012
(ΦΕΚ Β΄ 251/13.2.2012).