close

Enter

Log in using OpenID

Analiza poslovanja HNK HAJDUK

embedDownload
Split, 26.09.2013.god.
Analiza poslovanja HNK „Hajduk“ Split
Pročelnica Službe za unutarnju reviziju:
Alma Peroš
SADRŽAJ:
1. Osnovne informacije
1.1. Vlasnička struktura
1.2. Djelatnost
2. Financijsko stanje kluba
3. Analitički prikaz obveza do 01.09.2013.
4. Plan prihoda i rashoda
5. Pregled financijskih rezultata
6. Stanje zaposlenih
7. Nalazi i preporuke
1. Osnovne informacije
Hrvatski nogometni klub Hajduk, sa sjedištem u Splitu, 8. Mediteranskih igara br.2, upisan je
22. prosinca 2008.g. u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu kao športsko dioničko
društvo. Sve do toga datuma Klub je bio ustrojen kao udruga građana.
Osnivačka skupština športskog dioničkog društva HNK Hajduk Split održana je 22. studenoga
2008. godine. Nakon provedenog postupka upisa dionica i održane Osnivačke skupštine, po
prijedlogu HNK Hajduk Split športsko dioničko društvo, Trgovački sud u Splitu donio je dana
22. prosinca 2008.g. Rješenje broj Tt-08/3097-5 s MBS:060250783 o preoblikovanju
športskog kluba u športsko dioničko društvo, pod tvrtkom HRVATSKI NOGOMETNI KLUB
HAJDUK SPLIT, športsko dioničko društvo za obavljanje športske djelatnosti. Skraćena
tvrtka je HNK HAJDUK š.d.d., a sjedište je u Splitu, Ulica 8. Mediteranskih igara 2.
Prema obavijesti, klasa: 951-03/09-01/2, ur. broj: 555-08-03-09-2 od 13.01.2009. g. u
Državnom zavodu za statistiku, HNK Hajduk š.d.d. Razvrstan je prema Nacionalnoj
klasifikaciji djelatnosti, kako slijedi:
Puni naziv: HRVATSKI NOGOMETNI KLUB HAJDUK SPLIT, športsko dioničko društvo
za obavljanje športske djelatnosti
Skraćeni naziv: HNK HAJDUK š.d.d.
Pravni ustrojstveni oblik: d.d. prema Zakonu o trgovačkim društvima – oznaka 91.
Djelatnost: Djelatnost športskih klubova- razred 9312.
Matični broj poslovnog subjekta: 3120007.
OIB: 04785516590
Poslovni računi Kluba:
SG-SPLITSKA BANKA
2330003-1100407780
SG-SPLITSKA BANKA
2330003-1500209910
SG-SPLITSKA BANKA
2330003-1551705836
BANCO POPOLARE
4115008-1120003936
ZAGREBAČKA BANKA
2360000-1102108331
1.1.Vlasnička struktura
Temeljni kapital Kluba je 268.216.000,00 kuna. Tijekom 2009. unosom prava potraživanja
kapital se povećao s iznosa 81.035.000,00 kuna odnosno za 187.181.000,00 kuna, upis je
izvršen u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu dana 13. kolovoza 2009.
Tablica 1. Pet najvećih dioničara društva:
Ime/Puni naziv
Grad Split
Državna agencija za osiguranje
štednih uloga i sanaciju banaka
Jako Andabak
Ivan Rimac
Dalekovod d.d.
Mjesto
Split
Zagreb
Zagreb
Samobor
Zagreb
Broj dionica
Postotak
300.928
56,09%
52.690
9,82%
28.000
20.079
20.000
5,22%
3,74%
3,72%
1.2. Djelatnost
Osnovne djelatnosti Kluba su djelatnosti vezane uz profesionalni nogomet, čime se smatra
igranje utakmica, treniranje, omladinska škola-razvoj igrača, kupnja i prodaja profesionalnih
igrača i dr.
Sporedne djelatnosti Kluba su komercijalne djelatnosti(najam poslovnih prostora, prava
prodaja korištenja znaka, sponzorstva, oglašavanja na stadionu).
2. Financijsko stanje kluba
Bilanca
Na dan 31. KOLOVOZ 2013.
31.8.2013.
Kratkotrajna imovina
Novac i novčani ekvivalenti
Potraživanja od transfera igrača
Potraživanja od subjekata grupe i ostalih povezanih
strana
Potraživanja - ostala
Porezna imovina
Zalihe
Ostala kratkotrajna imovina
Ukupno - Kratkotrajna imovina
Dugotrajna imovina
Materijalna imovina (stalna sredstva)
Nematerijalna imovina – igrači
Nematerijalna imovina – ostala
Porezna imovina
Ulaganja
Ostala dugotrajna imovina
Ukupno - Dugotrajna imovina
UKUPNO IMOVINA
Kratkoročne obveze
Prekoračenja po bankovnim računima
Zajmovi
Obveze iz transfera igrača
Obveze prema subjektima grupe i povezanim stranama
Obveze prema zaposlenicima
Obveze prema državi (porezi i doprinosi)
Obveze - ostalo
Kratkoročna rezerviranja
Ostale kratkoročne obveze
Ukupno - Kratkoročne obveze
31.12.2012.
kuna
1.669.631
20.559.750
165.773
22.503.594
16.718.806
26.534.100
3.602.339
1.236.636
42.550.526
50.440.102
3.406.209
3.248.292
187.709.307
191.375.078
93.200
93.200
191.208.716
194.716.570
233.759.242
245.156.673
39.147.525
3.477.593
41.779.438
4.739.333
8.022.403
1.314.380
15.282.175
18.481.617
15.464.995
2.169.257
25.520.975
14.356.635
85.725.693
104.030.634
85.725.693
104.030.634
148.033.549
141.126.039
268.216.000
(127.089.961)
6.907.510
148.033.549
268.216.000
(102.488.186)
(24.601.775)
141.126.039
233.759.242
245.156.673
Ukupno - Dugoročne obveze
Ukupno obveze
Neto imovina/(obveze)
Kapital
Dionički/temeljni kapital
Zadržana dobit / (gubitak)
Tekuća dobit / (gubitak)
Ukupno kapital
UKUPNO KAPITAL I OBVEZE
3. Analitički prikaz obveza do 01.09.2013.
Obveze za kredite
Obveze prema dobavljačima
Obveze prema nog. klubovima
Obveze prema igračima
Ostalo osoblje u sportu
Obveze prema zaposlenicima
Obveze za poreze, doprinose i sl.
Rezervacije po sudskim sporovima i odgođeni prihodi
TOTAL
stvarno stanje
01.09.2013.
39.147.525
15.282.175
3.477.593
5.449.413
1.386.216
1.186.774
1.314.380
18.481.617
85.725.693
4. Plan prihoda i rashoda
OPIS
A 2013
I-VIII
B2013
A 2012
Indeks
A13/B13
Indeks
A13/A12
Prihodi od ulaznica
5.601.482
7.728.369
6.705.783
72,48
83,53
Oglašavanje i sponzorstvo
8.206.684
6.733.472
8.087.394
121,88
101,48
Em itiranje prava
1.434.574
1.250.000
1.448.440
114,77
99,04
Komercijalni prihodi
4.395.053
3.457.000
1.688.955
127,13
260,22
Ostali poslovni prihodi
3.202.810
2.180.000
2.230.307
146,92
143,60
607.465
23.448.068
21.348.841
1.888.193
22.049.071
109,83
32,17
106,34
Izvanredni prihodi
PR IHODI
Troškovi materijala
1.714.430
1.761.700
2.064.700
97,32
83,04
Trošak natjecanja i hrane I mom. i OP
4.732.514
4.894.895
5.206.606
96,68
90,89
129,53
Operativni troškovi i vanjski troškovi usluga
Troškovi zaposlenika
Naknade, osiguranja i pristojbe
Ostali troškovi
Izvanredni rashodi
RASHODI
4.821.256
3.397.426
3.722.143
141,91
22.786.697
22.332.768
24.760.893
102,03
92,03
825.144
953.997
920.144
86,49
89,68
848.890
801.092
879.417
72,48
83,53
1.392.609
36.987.860
553.331
39.266.212
1.095.035
43.701.707
251,68
72,48
127,17
83,53
Ukupno prihodi
23.448.068
21.348.841
22.049.071
109,83
106,34
Ukupno rashodi
32.386.652
39.266.212
43.701.707
72,48
83,53
Ukupno rashodi iz prethodnih godina
4.601.208
-
-
72,48
83,53
NETO REZULTAT
-13.539.793
-17.917.371
-21.652.636
Prihodi od raspolaganja registracijama igrača
26.539.147
52.500.000
48.715.369
50,55
54,48
Troškovi za stjecanje registracija igrača
NETO REZULTAT OD RASPOLAGANJA REGISTRACIJAMA IGRAČA
598.272
25.940.875
5.525.000
46.975.000
5.964.913
42.750.456
10,83
55,22
10,03
60,68
3.678.929
3.678.929
3.678.929
100,00
100,00
12.401.082
29.057.629
21.097.820
72,48
83,53
AMORTIZACIJA I UMANJENJE VRIJEDNOSTI
EB ITDA
Financijski prihodi
201.990
-
364,52
Financijski rashodi
2.016.633
2.000.000
1.788.199
100,83
112,77
-1.814.643
-2.000.000
-1.732.786
-
-
6.907.510
23.378.700
15.686.105
72,48
112,77
REZULTAT FINANCIJSKOG POSLOVANJA
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA
-
55.413
Analizirajući Tablicu prihoda i rashoda uočljivo je da se najznačajniji neostvareni prihodi
odnose na prodaju ulaznica, na prihod od raspolaganja registracijama igrača, a istovremeno je
došlo do povećanja izvanrednih rashoda što je uvjetovalo navedeni gubitak.
5. Pregled financijskih rezultata
PREGLED FINANCIJSKOG REZULTATA
2008 - 29.601.831 prijenos iz 2008.
2009
107.479
- 12.627.866 naknadno utvrđeni gubitak iz prijašnjih godina
2010 302.539 naknadno utvrđeni porez na dobit iz prijašnjih godina
- 50.936.959 gubitak tekuće godine
2011 - 9.126.470
2012 - 24.601.775
- 127.089.961 KNJIŽENI GUBITAK
- 42.532.235 PRENESENI GUBITAK IZ UDRUGE
- 84.557.726 GUBITAK ŠPORTSKOG DIONIČKOG DRUŠTVA
6. Stanje zaposlenih
Na dan 31.08.2013.g. ''Hajduk'' š.d.d. ima 57 zaposlenih u radnoj zajednici i 37 igrača.
U dolje navedenoj tablici prikazan je prosječan trošak po igraču i po zaposleniku.
PROSJEČNI TROŠAK PO IGRAČU
MJESEČNI TROŠAK IGRAČA
BROJ IGRAČA
PROSJEČNI TROŠAK PO IGRAČU
1.181.820
37
31.941
PROSJEČNI TROŠAK PO ZAPOSLENOM
MJESEČNI BRUTO I
520.544
BROJ ZAPOSLENIH
57
PROSJEČNI TROŠAK PO ZAPOSLENOM
9.132
7. Nalazi i preporuke
Na temelju provedene analize može se doći do sljedećih zaključaka:
1. Klub ima problem s likvidnošću zbog naplate svojih potraživanja i prevelike
zaduženosti.
Prihodi koje Klub ostvaruje poslovanjem nedostatni su za pokriće troškova poslovanja
i obveza za kredite.
2. Isplate plaća za zaposlene kasne 3 mjeseca, a za igrače 2 mjeseca.
3. Kratkotrajna imovina društva, novac i potraživanja iznose 42.550.526 kuna, a
dugotrajna imovina 191.208.716 kuna.
4. HNK „Hajduk“ š.d.d. Split u navedenom razdoblju poslovalo je izrazito negativno, pa
mu je na dan 31.08.2013. godine gubitak iznosio 127.089.961 kuna što predstavlja
preveliki teret za buduće poslovanje.
Preporuke za poboljšanje poslovanja:
1. Poduzeti mjere za uravnoteženo planiranje prihoda i rashoda u svrhu ostvarenja
pozitivnog financijskog rezultata.
2. Posebnu pozornost staviti na mogućnost smanjenja rashoda koji se odnose na troškove
(troškove igrača, terena, zaposlenih, odvjetničkih usluga, režijskih troškova i dr.)
3. Izraditi Pravilnik o radu te o plaćama i primanjima djelatnika Kluba s jasnim
kriterijima za visinu plaća, kao i procedurama za mijenjanje visine plaća djelatnika.
4. Definirati jasna pravila kojima bi se utvrdilo tko ima pravo na prehranu u klupskom
restoranu kao i na ostale usluge.
5. Ustrojiti centralnu evidenciju svih poslovnih prostora koji se daju u zakup i utvrditi
najnižu cijenu po m2.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
63 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content