ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00000000
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας
-9498
DEFOURNY ROEL ΤΟΥ ANTONIOS
42799
ΡΩΣΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ 128 & ΣΩΤ. ∆ΙΟΣ
18535 2104120421
08/03/2006
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ RUSSIAN REGISTER OF
SHIPPING ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ Η ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 1
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 00010000
41279
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Έλλειψη δραστηριότητας, λόγω µη δραστηριοποίησης µέχρι σήµερα
FILPO METAL DESIGN ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΕΣ - ΠΟΜΟΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡ
1ο ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ
19600 2105552148
2105559469
31/12/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µεντεσέδων, εξαρτηµάτων και παρόµοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήµατα, πόρτες, παράθυρα,
έπιπλα και παρόµοια είδη, από βασικά µέταλλα
38659
KINISSIS ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 73
18536 2104282002
04/12/2002 [email protected]
2104282443
Άλλες υπηρεσίες εξειδικευµένου σχεδιασµού
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα µάρκετινγκ
39698
Α.ΒΟΥΛΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝ
ΖΑΝΝΗ 67
18537 2104128153
07/10/2003
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων
42125
ΣΙΡΤΜΑΤΣ ΜΕΜΕΤ ΤΟΥ ΧΑΣΑΝ
∆ΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 74
18545 2104182659
25/08/2005
∆ιοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα ορυχεία και τον ορυκτό πλούτο, καθώς και µε τις µεταποιητικές και κατασκευαστικές
δραστηριότητες
44044
ΨΑΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 49 & ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ
12351 2105312230
06/03/2007
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) ψωµιού και άλλων ειδών αρτοποιίας
Λιανικό εµπόριο τραγανού ψωµιού, παξιµαδιών, φρυγανισµένου ψωµιού και παρόµοιων φρυγανισµένων προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 2
5
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10391800
21741
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών, (εκτός από πατάτες), φρούτων
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΝΑΥΛΕΡΗ 4-6
18540 2104176022
03/10/1988 [email protected]
2104174276
Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών, (εκτός από πατάτες), φρούτων, καρπών µε κέλυφος και άλλων βρώσιµων µερών φυτών,
παρασκευασµένων ή συντηρηµένων σε ξίδι ή οξικό οξύ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 3
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10711000
47236
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή ψωµιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 2
18451 2104256297, 2106608000 2104935514, 210661267
10/12/2004
Λιανικό εµπόριο super market, µε έµφαση στο εµπόριο τροφίµων
Υπηρεσίες παροχής εµπορικών σηµάτων και συµβάσεων δικαιόχρησης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 4
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 10911000
42277
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή παρασκευασµένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥ
ΛΕΩΦ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
19018 2106161400
08/03/1989 [email protected]
2106161499
Υπηρεσίες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 5
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 18121000
48580
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13
18547 2103811815
10/05/2001
Έκδοση βιβλίων
Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 6
FAX
KINHTO
1
2104808205
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 18131000
45726
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες προεκτύπωσης
WIDE RANGE SERVE ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ 49
18545 2104620939
2104620979
22/05/2008 [email protected]
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα προώθησης πωλήσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 7
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 20421900
17126
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή ξυριστικών παρασκευασµάτων· αποσµητικών και αντιιδρωτι
JOHNSON ΚΑΙ JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 4 & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ)
15125 2106875555
01/01/1975
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
Χονδρικό εµπόριο ιατρικών αναλώσιµων υλικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 8
FAX
KINHTO
1
2106894280
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 20594100
35161
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασµάτων
CHEVRON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
26 ΧΛ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ
19600 2109480250, 2109473000
17/01/2000
Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασµάτων
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 9
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 23611201
37043
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή τυποποιηµένων τζακιών και παρόµοιων ειδών, από τσιµέντο
Ι. ΡΕΦΕΝΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 7
18533 2104132735
18/05/2000 [email protected]
Εργασίες πυριµαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών
Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 10
FAX
KINHTO
1
2104133734
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 32990000
24297
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες µεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Π. ∆ΑΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ
ΒΙ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ Ο∆ΟΣ 2 ΑΡ.ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 303
18863 2104125534
2104134607
31/12/1992 [email protected]
Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισµένων µορφών
Χονδρικό εµπόριο πλαστικών και ελαστικού σε πρωτογενείς µορφές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 11
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33131900
33693
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελµατικού ηλεκτρον
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑ∆ΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΚΟΥΖΕ 14
18536 2104184126
2104282883
18/12/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελµατικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 12
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33151000
31944
Α. ΣΑΡΑΚΑΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 31
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
18536 2104287076
2104287077
26/06/1997 [email protected]
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 13
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 33190000
39687
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επισκευή άλλου εξοπλισµού
Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙ∆ΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ι.ΑΓΑΘΟΥ 42
19200 2109212037
2105546258
01/10/2003
Χονδρικό εµπόριο κοχλιωτών συνδετήρων από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών οικοδοµών και εργαλείων τεχνικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 14
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38122900
35251
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριµµάτων
HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΚΑΤΑ
ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 10
18545 2104290280
2104290286
03/02/2000 [email protected]
Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριµµάτων
Υπηρεσίες συλλογής µη επικίνδυνων ανακυκλώσιµων απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 15
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38210000
47034
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επεξεργασία και διάθεση µη επικίνδυνων απορριµµάτων
Γ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ 23
18450 2104913269
2104914893
01/07/2009 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υπολειµµάτων χαρτιού και χαρτονιού
Υπηρεσίες αποκοµιδής απορριµµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 16
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 38311100
38033
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων
ΜΕΤ ΣΚΡΑΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η 11
18810 2104131671
01/04/2002
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 17
FAX
KINHTO
1
2104223395
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41201001
29001
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοπο
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤ
20ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο.Α.Κ.
19200 2105546410
2105543425
27/12/1994 [email protected]
6977402465
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
Κατασκευή προκατασκευασµένων δοµικών στοιχείων για οικοδοµικά έργα ή έργα πολιτικών µηχανικών, από τσιµέντο, σκυρόδεµα ή
31974
ΥΙΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 117
18532 2104124865
27/02/1976
2104128549
Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια µε τη χρησιµοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις
του άρθρου 34 ν. 2238/94)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 18
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 41203000
45515
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκ
Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟ∆ΗΜΑΣ - Ι. ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 92
18545 2104616170
02/04/2008 [email protected]
Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, µετατροπές και ανακαινίσεις)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 19
FAX
KINHTO
1
2104612242
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42110000
45327
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Κατασκευή δρόµων και αυτοκινητοδρόµων
NETPOINT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 114
18532 2104225374
15/01/2008
2104222120
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανών και εξοπλισµού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 20
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 42990000
35975
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
Α. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
19300 2105574886
26/07/2000
Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού µηχανικού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 21
FAX
KINHTO
1
2105576511
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 43211000
33130
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΚΟΛΛΗΤΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ 26
18453 2104912491
08/07/1998
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 22
FAX
KINHTO
1
2104912491
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45110000
18285
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΜΑΝΕΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΙΣΩΠΙ∆ΟΥ 10
19500 2292025687
05/04/1982
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 23
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45111000
46726
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ
19300 2103413130
09/05/2003
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 24
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45112100
30679
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο καινούργιων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
MICRO 24 - ΕΙ∆Η ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ
ΚΗΦΙΣΟΥ 99
18233 2105580762-3
22/04/1996
2105580213
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες εκµίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
43202
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΓΕΡΟΝΤΑ 1
18757 2104610922(ΛΟΓ)
29/06/2006
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων επιβατηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 25
2
2104005910
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45114902
46007
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επιβατικών αυτ
FMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΗΦΙΣΣΟΥ 40
18233 2103390555(∆ΙΚ.)
27/03/2008
Λιανικό εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων µε κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται µε σπινθηριστή, καινούργιων
Λιανικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
29384
ΚΑΜΑΚΑΡ (CAMACAR) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΘΩΝΟΣ 3 & ΑΜΦΙΘΕΑΣ
17455 2109880930
18/11/1991
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επιβατικών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 26
2
2109845761
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45114904
40087
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση λεωφορείων
ΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ
19300 2105231327
22/05/2001
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων οχηµάτων για τη µεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών (λεωφορείων)
Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 27
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45191100
38944
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φορτηγών, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενω
ΜΗΧΑΝΟΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ & Λ. ΝΑΤΟ (ΓΩΝΙΑ)
19300 2105579118
13/02/2003 mixanoem[email protected]
Χονδρικό εµπόριο γερανοφόρων φορτηγών
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 28
FAX
KINHTO
1
2105579129
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45200000
31352
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Συντήρηση και επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΤΖΑΚ ΜΟΤΟΡΣ (ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 386
18863 2104015144-5
14/02/1996
Χονδρικό εµπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών µηχανοκίνητων οχηµάτων
Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων ολοκληρωµένων µηχανικών και ηλεκτρικών συστηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 29
FAX
KINHTO
1
21042015597
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45201108
41834
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ 101
18863 2104020186
02/06/2005
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων, µε υλικά και ανταλλακτικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 30
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311000
22331
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Π. ΡΑΛΛΗ 203
18454 2104912137
23/10/1989
Λιανικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων άλλων µηχανοκίνητων οχηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητων οχηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 31
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311103
45105
Ε.ΑΡΕΤΑΚΗΣ Ε.Ε
17ο ΧΛΜ. ΝΕΟΑΚ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εσωτερικών αεροθαλάµων, πελµάτων επισώτρων (ελ
19300 2105573368
2105582287
15/11/2007 [email protected]
Λιανικό εµπόριο καυσίµων για οχήµατα
Λιανικό εµπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 32
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311104
43735
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) µε π
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΝΤΟΝΗ 19
18233 2104829727
04/12/2006
Χονδρικό εµπόριο συνθετικού ελαστικού
Χονδρικό εµπόριο καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) µε πεπιεσµένο αέρα, από καουτσούκ, που χρησιµοποιούνται στα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 33
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45311200
48147
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων µηχανοκίνητ
ΑΝΩΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
393 Ο.Τ. (ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ)
19300 2104171464(ΛΟΓ.ΓΡ.)
10/12/2010
Χονδρικό εµπόριο άλλων ειδών από βουλκανισµένο ελαστικό π.δ.κ.α., σκληρού ελαστικού σε όλες τις µορφές και είδη του
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 34
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 45312004
48714
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση καινούργιων α
Π. ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
19300 2103470708
03/06/1998
Χονδρικό εµπόριο φίλτρων λαδιού, φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης, για
αυτοκίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 35
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46131222
46859
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση χρωµάτων, βερ
TOPSAIL MARINE SERVICES ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΕΦΟ∆ΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΚΤΗ ΙΩΝΙΑΣ 36
18755 2109515172(ΛΟΓ.)2104015200-2104010910
23/04/2009
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων επιχρισµάτων και µαστιχών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 36
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46140000
47050
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων,
BRITE και SHINE ΕΜΠΟΡΙΚΗ , ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 46
18545 2106284209
31/03/2009
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισµού και στιλβωτικών
38444
ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΟΤΑΡΑ 144
18536 2104599230
01/08/2002
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης (εκτός θεµάτων φορολογίας νοµικών προσώπων)
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και αεροσκαφών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 37
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46141300
48586
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανη
ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 43
18532 2117159676
26/02/2004 [email protected]
6972307378
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων και βιοµηχανικού εξοπλισµού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 38
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46180000
22203
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευµένοι στην πώληση άλλων συγκεκριµέν
TREE COMPANY CORPORATION - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ν
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 27
17564 2109473600
2109473617
24/07/1989 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο οργάνων και συσκευών µέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών µεγεθών π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευµένου λογισµικού εφαρµογών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 39
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46181904
42118
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλω
ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΟΥΣΩΝ 64
18452 2104966321
15/09/2005
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάµατος
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 40
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46190000
33629
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδώ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ 98
18121 2109247053
03/09/1998
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων,
κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ηµιτελών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 41
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46211103
48636
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο κριθαριού
DIAS CASH & CARRY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 12
18541 2104322187
18/07/2011
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο αντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 42
FAX
KINHTO
1
6981118828
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46211400
48646
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ζωοτροφών
ΕΥ∆ΟΞΙΑ ΜΑΛΛΟΦΤΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥ∆ΟΥΝΗ Ο.Ε.
ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ ΘΕΣΗ ΠΑΠΠΑ ΒΙΠΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
19100 2296082935
19/10/2009
Χονδρικό εµπόριο άλλων τροφίµων
Χονδρικό εµπόριο επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων) και εσωτερικών αεροθαλάµων επισώτρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 43
FAX
KINHTO
1
2296082936
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46212001
5683
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο µη µεταποιηµένου καπνού
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΣΗ ΚΟΡΟΡΕΜΙ
19300 2104193000
01/01/1930 [email protected]
2104112303
Παραγωγή πούρων, πούρων µε κοµµένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
Χονδρικό εµπόριο πούρων, πούρων µε κοµµένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 44
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46220000
36487
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο λουλουδιών και φυτών
ΗΡΕΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΡΟΙΖΗΝΑ
18020
14/05/1996
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
Λιανικό εµπόριο ανθέων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 45
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46310000
32440
ΚΑΠΙΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 119
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
18453 2104923432
30/01/1996
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 46
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311102
26915
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών
NATEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΧ
ΚΟΝΤΟΝΗ 23
18233 2104816760, 2104823526, 2104827530
2104812335
20/10/1993 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών
Χονδρικό εµπόριο ζάχαρης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 47
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311111
48380
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
ΤΣΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΚΑΑ Σ36,37,38,39
18233 2104831355
12/11/2010
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 48
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46311116
47530
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο χουρµάδων, σύκων, µπανανών, ινδικών καρύδων, βρ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΕΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΚΛΑ S13
18233 2104815202
08/12/2009
2104813264
Χονδρικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών
Χονδρικό εµπόριο χουρµάδων, σύκων, µπανανών, ινδικών καρύδων, βραζιλιάνικων καρύδων ανακάρδιου, αβοκάντο, µάνγκο,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 49
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46321202
43851
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο επεξεργασµένων προϊόντων κρέατος (γύρου, σουβλα
ΜΕΓΚΑ ΦΡΟΣΤ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩ
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100
19300 2105596800
2105596842
10/01/2007 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο καρκινοειδών, µαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, παρασκευασµένων ή διατηρηµένων
Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων µεταφορών εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 50
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331100
45849
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 243
18756 2104005785
28/05/2008
Χονδρικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 51
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46331303
46214
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ελαιόλαδου
ALFALINES ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 9
19300 2105582695
2105582696
28/02/2008 [email protected]
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Υπηρεσίες µεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 52
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46341106
35301
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χυµών φρούτων και λαχανικών
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΡΗΝΗΣ 8
18454
18/02/2000
Χονδρικό εµπόριο επεξεργασµένου ρευστού γάλακτος
Οδικές µεταφορές φορτηγού αυτοκινήτου ψυγείου διεθνών µεταφορών, µε οδηγό ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 53
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46390000
26401
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο τροφίµων, ποτών και καπνού
ΙΚΟΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΩΝΟΣ 74
18535 2104220884
2104128755
22/06/1987
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ποτών
Λιανικό εµπόριο ποτών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 54
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46430000
37844
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ Ο.Ε.
ΠΡΟΥΣΣΗΣ 1Α
18453 2104923693
11/03/2002
2104923693
Χονδρικό εµπόριο επαγγελµατικών ηλεκτρικών µηχανηµάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελµατικής ή οικιακής
χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 55
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46431300
40460
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο δίσκων γραµµοφώνου, κασετών και µαγνητοταινιών
PROMINENCE RECORDINGS-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ 12
18533 2104111654
2104116318
02/04/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο δίσκων γραµµοφώνου, κασετών και µαγνητοταινιών, σύµπυκνων δίσκων (CD) και δίσκων DVD (εκτός κενών
κασετών)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 56
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441201
34527
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, ό
ΤΣΑΜΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 180
19600 2105555094
24/05/1999
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο απορρυπαντικών και παρασκευασµάτων έκπλυσης, όχι για αυτοκίνητα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 57
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46441210
16527
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεµών, για υποδήµατα, έπι
ΠΑΠΑΤΖΙΑΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΟΤΑΡΑ 21
18531 2104118067
13/05/1978 [email protected]
2104135471
Χονδρικό εµπόριο πράσινου τσαγιού (µη ζυµωµένου), µαύρου τσαγιού (ζυµωµένου) και εν µέρει ζυµωµένου τσαγιού
Χονδρικό εµπόριο στιλβωτικών ουσιών και κρεµών, για υποδήµατα, έπιπλα, δάπεδα, αµαξώµατα, γυαλί ή µέταλλο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 58
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451000
48518
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και καλλυντικών
ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 22
18122 2104966076
09/06/2011 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χαρτικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο χαρτιού και χαρτονιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 59
FAX
KINHTO
1
6982289212
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451002
35392
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο αρωµάτων και κολονιών
ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 107
18755 2104005902
28/04/1999
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 60
FAX
KINHTO
1
2105690437
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46451007
41193
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο παρασκευασµάτων για την υγιεινή του στόµατος ή τω
COLGATE - PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ 89
18541 2104831900-2104895394 2104834924-2104895457
23/11/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υλικών καθαρισµού
Χονδρικό εµπόριο ξυριστικών παρασκευασµάτων, αποσµητικών και αντιιδρωτικών για το σώµα, παρασκευασµάτων για το λουτρό,
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 61
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461110
43997
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο παραφαρµακευτικών προϊόντων
ΣΤΡΑΓΓΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 156-158
18546 6932940943
21/02/2007
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φαρµακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωµάτων και ειδών καλλωπισµού και
υλικών καθαρισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 62
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46461200
46717
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων κ
P.G.C. MEDICAL PRODUCTS METROPOLIS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
18547 2104824067
03/03/2009 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών
Χονδρικό εµπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 63
FAX
KINHTO
1
6942462704
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46471200
43407
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φωτιστικού εξοπλισµού
ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 159
18535 2104223454
13/09/2006
Λιανικό εµπόριο άλλων πολυτελών µικροαντικειµένων, όχι από πολύτιµα µέταλλα ή λίθους
Χονδρικό εµπόριο αγαλµατίων, από βασικά µέταλλα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 64
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481004
38559
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µερών ρολογιών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Λ. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 47
18344 2104822411
01/11/2002 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ρολογιών
Χονδρικό εµπόριο άλλων µερών ρολογιών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 65
FAX
KINHTO
1
2104827251
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46481014
44656
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο πολύτιµων λίθων και κοσµηµάτων από πολύτιµους λ
ΜΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 28
18545 2104610762
30/08/2007
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων
Χονδρικό εµπόριο µαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 66
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46491900
45244
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
ΑΣΦΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΣ 451
18863 2104615109
21/03/2007
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επίπλων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 67
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492000
43502
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο βιβλίων, περιοδικών και χαρτικών ειδών
ΠΑΛΜΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 73-75
18121 2104976632
02/10/2006 [email protected]
Λιανικό εµπόριο βιβλίων
Λιανικό εµπόριο άλλου έντυπου υλικού π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 68
FAX
KINHTO
1
2104976633
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46492104
40754
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εκτυπωµένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και π
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 100
18535 2104222787
07/07/2004
Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφηµιστικά γραφεία
Χονδρικό εµπόριο εκτυπωµένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους και παρόµοιων ειδών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 69
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493202
34816
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών για σφαιριστήρια, ειδών για λούνα παρκ, για επ
Η. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΥΛΗΣ 99 & ΤΣΑΚΑΛΩΦ 11
18533 2104102750
12/10/1999
Υπηρεσίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης µηχανής προς επεξεργασία δεδοµένων
∆ιάθεση διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 70
FAX
KINHTO
1
2104102750
6978480749
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493308
20441
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων συνόλων για µοτοσικλέτες
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35
18532 2104125116
02/12/1982
Λιανικό εµπόριο µοτοσικλετών και µοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων συνόλων για µοτοσικλέτες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 71
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493400
14165
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο δερµάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 22
18535 2104178141
2104128818
01/01/1972 [email protected]
Λιανικό εµπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Χονδρικό εµπόριο ρολογιών και κοσµηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 72
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46493900
43569
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΛΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΥΡΛΑΥΤΗ Ο.Ε.
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 29 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
15836 2104517808
04/10/2006
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 73
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46510000
37874
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ IΝΤΕΡΚΑΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΟΜΗΡΙ∆ΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 72
18533 2104112424
11/09/1976 [email protected]
Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση επιβατικών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 74
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511009
43445
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ 71
18451 2104907773
26/06/2005
Χονδρικό εµπόριο δισκετών, µαγνητικών ταινιών και άλλων δίσκων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Χονδρικό εµπόριο προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 75
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46511012
45909
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο ψηφιακών αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας δεδοµ
ΚΟΣΜΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ 24 & ΖΑΙΜΗ
18538
11/06/2008
Λιανικό εµπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτηµάτων
Χονδρικό εµπόριο ψηφιακών αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας δεδοµένων που παρουσιάζονται υπό µορφή συστηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 76
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46521102
44510
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνία
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΛ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9
18451 2104250091
21/06/2007
Υπηρεσίες κινητής τηλεπικοινωνίας – πρόσβαση και χρήση
Λιανικό εµπόριο εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 77
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46631000
39459
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο εξορυκτικών µηχανηµάτων και µηχανηµάτων για κατ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π
ΘΕΣΗ ΜΠΕΝΑΡ∆Ι-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
19300 2105596817
2105593949
05/02/2003 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχηµάτων µε εµβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, καινούργιων
Λιανικό εµπόριο µεταχειρισµένων επιβατηγών αυτοκινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 78
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691000
26171
Γ. & Ν. ΤΟΥΝΤΑΣ Ο.Ε.
∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 19
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων και εξοπλισµού
18545 2104619046
19/09/1986 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Χονδρικό εµπόριο ενδυµάτων και υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 79
FAX
KINHTO
1
2104616740
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691105
23234
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων πλωτών κατασκευών
ΣΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΣΑΧΤΟΥΡΗ 16
18537 2104520078
22/07/1991
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Λιανικό εµπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισµό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 80
FAX
KINHTO
1
2104180997
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691106
44435
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ανταλλακτικών µηχανών πλοίων
ΝΟΜΙΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΑΛΑ
19300 2105572841-2105580289 2105579114
26/04/2007 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 81
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691123
29523
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέµβων, όχι για αναψυχή ή αθλ
ΙΝΤΕΡΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΙΠΕ∆ΟΥ 6
18531 2104126997
11/05/1995 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται ειδικά στην επαγγελµατική ναυτιλία
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων αντλιών και συµπιεστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 82
FAX
KINHTO
1
2104127566
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691302
45241
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων ανύψωσης, µετακίνησης, φόρτ
∆ΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ο.Ε.
∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 34
19200 2105560000
03/01/2008 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων ανύψωσης, µετακίνησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 83
FAX
KINHTO
1
2105549383
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691521
44934
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών µηχανών και συσκευών που έχουν χωρισ
∆.ΤΣΟΠΑΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 50
18120 2104949642
18/10/2007
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα συστηµάτων και λογισµικού
Υπηρεσίες µελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 84
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46691900
36945
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενι
ΙΝΝΟΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 11
18535 2104110727
22/05/2001 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων βιοµηχανικής χρήσης
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 85
FAX
KINHTO
1
2104110748
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711300
47672
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΙΟΥ ΕΠΕ
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 72
18121 2105699809 - 21038394072105699798
18/03/2003 [email protected]
∆ιάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστηµάτων
Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αµµοχάλικου και άµµου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 86
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46711317
42558
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο φυσικού αερίου, υγροποιηµένου ή σε αεριώδη κατάσ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ∆ΗΜ. - ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝ. Ο.Ε.
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 143
18454 6938237239
10/01/2006
Χονδρικό εµπόριο φυσικού αερίου, υγροποιηµένου ή σε αεριώδη κατάσταση
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού κεντρικής θέρµανσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 87
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46720000
24921
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΖΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19300 2105572071
09/01/1986 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων, συσκευών και εξοπλισµού γενικής και ειδικής χρήσης
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 88
FAX
KINHTO
1
2105572319
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46721101
27982
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο µεταλλευµάτων σιδήρου
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΣΥΖ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 286
18453 2104910794
13/05/1994
Χονδρικό εµπόριο µεταλλευµάτων σιδήρου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 89
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731300
46856
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ειδών υγιεινής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ Ο.Ε.
Τ.Θ. 2217 56,5 ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Κ
19100 2296063960
04/10/2007
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 90
FAX
KINHTO
1
2296024350
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731600
47923
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
∆ΟΜΟΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 193 & ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
19300 2105323950
2105320128
29/08/1994 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 91
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46731611
44002
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο ασβεστόλιθου και γύψου
ΚΑΡ ΜΑΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΓΟΥΒΑ ΜΠΑΤΣΙ
18900 2104685691
2104680715
13/02/2007
Χονδρικό εµπόριο ειδών από τσιµέντο, σκυρόδεµα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 92
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741100
18413
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο σιδηρικών
∆ΑΡΜΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 91
18541 2106613779, 2105517000 2106613780, 210490975
18/03/1982 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ξυλείας, οικοδοµικών υλικών και ειδών υγιεινής
Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων, βερνικιών και λούστρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 93
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46741301
44816
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο άλλων εργαλείων
ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΧΑΡΝΩΝ 6 & ΠΑΡΝΗΘΟΣ 21
18540 6946632912
12/10/2007
Χονδρικό εµπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου
Χονδρικό εµπόριο άλλων εργαλείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 94
FAX
KINHTO
1
6946329123
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46750000
19462
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο χηµικών προϊόντων
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9 ΠΑΡ.ΘΗΒΩΝ
18233 2104911745
2104912916
01/01/1984 [email protected]
Κατασκευή άλλων ειδών από βουλκανισµένο ελαστικό π.δ.κ.α.· σκληρού ελαστικού σε όλες τις µορφές και είδη του· επενδύσεων
δαπέδου και πατακιών από βουλκανισµένο κυψελώδες ελαστικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 95
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46751223
42100
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Χονδρικό εµπόριο διάφορων άλλων χηµικών προϊόντων π.δ.κ.α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 12
18540 2104138348
25/05/2001
2104135030
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση φαρµακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωµάτων και ειδών καλλωπισµού και
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 96
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46771012
23723
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο παλαιών σιδήρων και µετάλλων (scrap)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ
19ο ΧΛΜ Ε.Ο.Α.Κ.
19300 2105570351-2105575033 2105570352
04/02/1991 [email protected]
Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων
∆ραστηριότητες συναφείς µε τις χερσαίες µεταφορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 97
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46900000
22967
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΓ∆ΕΛΗΣ Ο.Ε.
ΥΜΗΤΟΥ 5
18540 2104117945
31/12/1987 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ένσφαιρων τριβέων και κυλινδροτριβέων
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 98
FAX
KINHTO
1
2104115534
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901000
32922
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Μη εξειδικευµένο χονδρικό εµπόριο
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 5
18535 2104100121
14/04/1998 [email protected]
Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάµπιγκ)
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 99
FAX
KINHTO
1
2104100123
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 46901009
35402
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΡΕΒΒΑΤΑ 15
18538 2104515777
09/03/2000
Χονδρικό εµπόριο προµήθειας πλοίων µε διάφορα είδη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 100
FAX
KINHTO
1
2104184752
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47211100
31642
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ
ΜΟΥΣΩΝ 41-43
18452 2104827032(ΛΟΓ.)
04/04/1997
Χονδρικό εµπόριο οπωροκηπευτικών
Λιανικό εµπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 101
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47231500
36540
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
ΙΧΘΥΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΓΟΥΝΑΡΗ 14
18531 2104137110
29/01/2001
Λιανικό εµπόριο ψαριών, οστρακοειδών και µαλακίων
Χονδρικό εµπόριο ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 102
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241000
44051
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ψωµιού, αρτοσκευασµάτων και λοιπών ειδών αρτοποιί
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΣΟΥ 99
18233 2104839400
2104826512
06/02/2007
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων µηχανηµάτων ειδικής χρήσης
Υπηρεσίες λούνα παρκ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 103
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241701
34300
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο διατηρηµένων γλυκών µε βάση τη ζάχαρη και παρόµοι
ΚΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η
ΑΘΗΝΑΣ 12
18120 2104945955
27/11/1998
2104971753
Λιανικό εµπόριο ξηρών καρπών
Λιανικό εµπόριο αποσταγµάτων, ηδύποτων, άλλων οινοπνευµατωδών ποτών, σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασµάτων για την
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 104
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47241706
27583
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11
18120 2104971321
30/10/1984
Λιανικό εµπόριο τυποποιηµένων ζαχαρωδών προϊόντων
Λιανικό εµπόριο ψωµιού, αρτοσκευασµάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 105
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47252501
36959
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο (πρατήριο) µπίρας, αναψυκτικών και εµφιαλωµένων ν
ΑΦΟΙ ΣΑΜΠΑΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
19300 2105578308
07/06/2001
2105575506
Χονδρικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
Λιανικό εµπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης, φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης, ιµβερτοσάκχαρου, σακχάρων και σιροπιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 106
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47291802
34798
ΑΦΟΙ Α∆ΑΜ ΟΕ
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 106
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο γαλακτοκοµικών προϊόντων γενικά
19200 2105548421
04/10/1999
2105548421
Χονδρικό εµπόριο νωπών και κατεψυγµένων κρεάτων
Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβατοειδών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτεται νωπό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 107
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47291809
45253
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο τυριού και τυροπήγµατος
ΛΕΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ 39
18539 2104520332
09/01/2008
Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισµάτων
Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 108
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292400
44421
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
ΛΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 3
18534 2104531277
13/06/2007
Εκµετάλλευση καταστήµατος ψιλικών ειδών γενικά
Λιανικό εµπόριο ειδών διατροφής γενικά
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 109
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47292406
34648
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
ΑΦΟΙ ΣΥΡΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩ∆ΩΝ ΠΡΟΙΟΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12
18542 2104204431
04/08/1999
Παραγωγή επεξεργασµένων και συντηρηµένων καρπών µε κέλυφος, αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισµένα,
αλατισµένα ή µε άλλο τρόπο παρασκευασµένα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 110
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47308103
31347
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λι
ΜΟΡΦΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 36
18757 2104321900
13/02/1996
Χονδρικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών
Λιανικό εµπόριο λιπαντικών ελαίων πετρελαίου, ορυκτελαίων, άλλων λιπαντικών, βαρέων παρασκευασµάτων π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 111
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515149
35459
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο υφασµάτων επιπλώσεων ή άλλων υφασµάτινων ειδών
Σ. ΚΑΙ Χ. ΣΑΡΡΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ 7Β
18450 2104252541
28/01/1987
Υπηρεσίες καθαρισµού χαλιών και µοκετών
Χονδρικό εµπόριο κουρτινών (συµπεριλαµβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 112
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47515157
41668
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφ
ΠΗΛΙΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Ι. ΓΚΟΥΡΑ 124
18452 2104976105
12/11/2002
Λιανικό εµπόριο άλλων τροφίµων π.δ.κ.α.
Λιανικό εµπόριο αλκοολούχων ποτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 113
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524100
23211
ΑΦΟΙ Χ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η Ο.Ε.
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 14
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
18450 2104935648
23/05/1991
Λιανικό εµπόριο χρωµάτων γενικά
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 114
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47524601
40761
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο κεραµικών ειδών υγιεινής
ΑΛΦΑ ∆ΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59
19300 2105582420
06/07/2004
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
Χονδρικό εµπόριο άνθρακα, µη συσσωµατωµένου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 115
FAX
KINHTO
1
2105582428
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47545416
45947
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρµανσης κλειστών χώρων κα
∆ΟΜΥΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΖΟΥΝΟ
19300 2105599449
05/06/2008
Χονδρικό εµπόριο άλλων οικοδοµικών υλικών
Χονδρικό εµπόριο εξοπλισµού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερµότητας, εκτός των συσκευών οικιακού τύπου και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 116
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595500
34087
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο επίπλων
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ- ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ -ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Μ.ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 21
18538 2104516317 - 21045997122104526166
03/03/1999 [email protected]
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών
Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαµβάνουν ξυλουργικές εργασίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 117
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595612
17976
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
∆ΙΚΟΣΤΑΝΤΖΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ 10
18542
14/09/1981
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
Λιανικό εµπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 118
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595804
43284
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
FOKAS ADVERTISING AND BUSINESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 223
18453 2105582582
14/07/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισµού π.δ.κ.α.
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλαστικών ειδών συσκευασίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 119
FAX
KINHTO
1
2105582583
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47595825
42867
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
ΟΙΚΟΣ CERAMICA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
19300 2109429785
28/03/2006
Χονδρικό εµπόριο µπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυµµάτων τους, καζανακιών και παρόµοιων ειδών υγιεινής από
πλαστικές ύλες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 120
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47616000
29128
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο βιβλίων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΣΕΡΕΣΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΖ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 70
18755 2104624417
24/09/1980
Λιανικό εµπόριο βιβλίων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Υπηρεσίες παραγωγής φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 121
FAX
KINHTO
1
2104630287
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47616103
22392
ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΟΥ Ο.Ε.
ΠΛ.ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εκτυπωµένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και πα
18020 2298025173
26/02/1987
Λιανικό εµπόριο σιδηρικών, χρωµάτων και τζαµιών σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο παρασκευασµένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 122
FAX
KINHTO
1
2298025173
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47626300
38797
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο χαρτικών ειδών
ΚΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΠΛ.ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10
18451 2104931948
14/01/2003
Λιανικό εµπόριο εξοπλισµού ήχου και εικόνας σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευµένα καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 123
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646520
41548
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εξωλέµβιων κινητήρων για προώθηση
ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΛΕΩΦ.ΚΑΚΗΣ ΒΙΓΛΑΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΑΙΑΝΤΕΙΟ
18903 6999256871
07/03/2005
Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισµού
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και µερών τους
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 124
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47646531
22825
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιού
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 57
18648 2104614498
2104614393
31/08/1990 [email protected]
Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών µέσων
Λιανικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιµοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
22584
ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΓ.∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 11 & ΦΩΚΙΩΝΟΣ
18545 2104174821
14/06/1988
Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
Χονδρικό εµπόριο ναυτιλιακών ειδών, από αυτά που χρησιµοποιούνται κυρίως στην ερασιτεχνική ναυτιλία
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 125
2
2104174821
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717107
40676
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακ
ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΕΩΣ-ΥΠΟ∆ΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 76
18547 2108980546-2109603323 2108945013
11/09/2001
Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήµατα stock
22866
ΠΑΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥΑ 79
18532 2104127663
06/11/1990 [email protected]
2104112603
6945665015
Λιανικό εµπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοστουµιών, συνόλων, σακακιών, µπλέιζερ, παντελονιών, φορµών µε µπούστο και µε
τιράντες, βερµούδων και σορτς
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 126
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47717150
32683
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΙ
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 125 & ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ
18535 2103241356
21/04/1994
Λιανικό εµπόριο παιδικών ενδυµάτων γενικά
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 127
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47727200
42323
ΤΟΥΡΛΗΣ ΣΤ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 78
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
18120 2109572921(ΛΟΓ.)
21/10/2005 [email protected]
Λιανικό εµπόριο υποδηµάτων
Χονδρικό εµπόριο υποδηµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 128
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47757600
40682
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
ΛΑΜΝΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 40
18756 2104313168
15/06/2004
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
Άλλες υπηρεσίες καλλωπισµού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 129
FAX
KINHTO
1
2103478284
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47767910
38612
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο ωδικών πτηνών, διακοσµητικών ψαριών, σκύλων, γατώ
ΚΟΥΣΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μ.ΚΙΟΥΡΙ 1 -ΜΑ∆ΥΤΟΥ
18755
20/11/2002
Λιανικό εµπόριο ωδικών πτηνών, διακοσµητικών ψαριών, σκύλων, γατών κλπ, ζώντων
Λιανικό εµπόριο ειδών για κατοικίδια ζώα
21049
ΜΠΑΛΤΖΑΝ ΡΟ∆ΟΛΦΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ 92
18120 2104957355
16/09/1982
Λιανικό εµπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασµάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευµένα
καταστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 130
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778203
46535
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού, µερών για την κα
D AND K ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4
18346 2104805300
2104833571
05/01/2009 [email protected]
Λιανικό εµπόριο αδιάβροχων υποδηµάτων, µε εξωτερικές σόλες και µε επάνω µέρη από καουτσούκ ή πλαστικό, όχι για σπορ
Λιανικό εµπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόµοιων ειδών, από κάθε υλικό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 131
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47778207
48484
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο λουρακιών και αλυσίδων ρολογιών κάθε είδους και των
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ-ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72
18531 2104125900
18/05/2011 [email protected]
69701903536
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 132
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788401
40881
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο απορρυπαντικών ειδών
ΤΣΙΚΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΘ.ΤΣΙΓΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 22
19300 2104956856
21/04/1999
Λιανικό εµπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
Χονδρικό εµπόριο άλλων καταναλωτικών αγαθών π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 133
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788610
39134
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 60
18120 2105013154
14/04/2003
Λιανικό εµπόριο µαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτηµάτων ρουχισµού, µερών ενδυµάτων ή εξαρτηµάτων
ρουχισµού, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 134
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788622
34325
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο -µετά από εισαγωγή- ψευδοκοσµηµάτων
ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16
18863 2104020456
24/05/1999
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο σκευών από άργυρο
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 135
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788807
40729
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο αντλιών κενού
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ 7
18540 2104112560
2104113248
01/07/2004 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο αντλιών για υγρά (εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήµατα), εκτός των αντλιών σκυροδέµατος
Χονδρικό εµπόριο αεραντλιών ή αντλιών κενού, αεροσυµπιεστών και άλλων αεριοσυµπιεστών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 136
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47788904
44248
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λα
ΒΟΛΙΤΑΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΤΟΜΠΑΖΗ ΠΟΡΟΥ
18020 6946896208
03/05/2007
Λιανικό εµπόριο αποµιµήσεων κοσµηµάτων
Λιανικό εµπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόµοιων ειδών λαϊκής τέχνης
37876
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΦΑΙΑΣ & ΧΡ.ΛΑ∆Α 2
18010 2297022786
22/03/2002
Λιανικό εµπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού
Χονδρικό εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 137
2
2297022786
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 47916200
38848
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και περιοδικών, µε αλληλογραφία ή µέσω
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ∆ΗΜ.ΦΑΛΗΡΕΩΣ 3
18547 2104808000
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Ν.ΦΑΛΗΡΟ
06/03/1998 [email protected]
Λιανικό εµπόριο εφηµερίδων και περιοδικών
Χονδρικό εµπόριο περιοδικών και εφηµερίδων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 138
FAX
KINHTO
1
2104808269, 210480820
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 49411000
44656
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων
ΜΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 28
18545 2104610762
30/08/2007
Υπηρεσίες οδικής µεταφοράς εµπορευµάτων
Χονδρικό εµπόριο µαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 139
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50102001
45211
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελµατικού τουριστικού σκάφους µε πλήρωµ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ -ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ-ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
18531 2109505349
13/10/2004
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελµατικού τουριστικού σκάφους µε πλήρωµα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 140
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 50201500
40505
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Θαλάσσιες και παράκτιες µεταφορές ξηρών εµπορευµάτων χύδην
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ 34
18545 2104204991
03/05/2004
2104204993
Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές, φράγµατα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς
υδροµηχανικές κατασκευές
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 141
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 51211300
27116
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Τακτικές εναέριες µεταφορές άλλων εµπορευµάτων
UNIVERS CARGO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 2
18758 2104313806
01/12/1993
Τακτικές εναέριες µεταφορές άλλων εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 142
FAX
KINHTO
1
2104003098
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241000
46819
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
BULL-LIFTS ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 27
19200 2105545342
13/11/2008
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης στη µεταφορά αγαθών
Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 143
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52241200
45673
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εµπορευµατοκιβώτιων
Μ. ΚΑΣΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ 59 & ΚΑΠΕΤΑΝ ΖΑΧΑΡΙΑ
18757 6976992711
02/05/2008
Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εµπορευµατοκιβώτιων
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εµπορευµατοκιβώτιων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 144
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291100
43986
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ECON ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & Λ. ΡΑΛΛΗ 101
18534 2103639844(∆ΙΚ.)
20/10/2005
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισµού µεταφοράς π.δ.κ.α.
Υπηρεσίες ναυλοµεσιτών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 145
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291902
39516
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
SPEED LINE ΕΛΛΑΣ ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΖΑΡΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
19300 2105570674
11/07/2003
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
Άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης
37739
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
26ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Κ
19600 2105556314
23/05/2001
Υπηρεσίες διαµεταφοράς εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 146
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291904
48369
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
ΑΛΦΑ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
19300 2104944140
15/03/2011
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό ιδιοκτήτη
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό µη ιδιοκτήτη
46832
Γ.Μ.Π. ΓΙΟΥΡΟΣΙΠΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 19
18538 2104522118
05/03/2009
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 147
FAX
KINHTO
2
6944533940
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 52291905
26423
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
ΑΛΛΑΛΟΥΦ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 11
18535 2104123309
2104171756
29/06/1993 [email protected]
Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 148
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 55201000
30915
ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΑΠΑΚΗΣ E.E
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 155
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες καταλυµάτων διακοπών και άλλων τύπων καταλύµατος σύντ
18535 2104296812
20/05/1969
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
∆ραστηριότητες µηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συµβουλών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 149
FAX
KINHTO
1
2104296732
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56101100
35513
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ 5
18533 2103615035
07/04/2000
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων και ποτών από σνακ µπαρ, µε παροχή σερβιρίσµατος
Υπηρεσίες παροχής γευµάτων µε πλήρη εξυπηρέτηση εστιατορίου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 150
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56211101
48008
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε ιδιω
ΙNCONTRO CAFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΦΕ ΜΠΑ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 83
18538 2130148700 - 2130148704
03/08/2010
6932575924
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 151
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 56301005
47152
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, µε τεχνικά ή µηχανικά παιχνί
∆. ΜΕΤΡΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡ
ΠΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 10
18120 210 4952472
05/08/2009
6973278092
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, µε τεχνικά ή µηχανικά παιχνίδια
Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ µπαρ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 152
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 61104100
42086
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Βασικές υπηρεσίες διαδίκτυου
ΤΥΜΠΑΝΑΡΗΣ Κ. - ΚΑΤΙΤΖΑΡΗΣ Ν. Ο.Ε.
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 95
18534 2104120770
05/09/2005 [email protected]
Λιανικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µονάδων υπολογιστών και λογισµικού σε εξειδικευµένα καταστήµατα
Λιανικό εµπόριο άλλων µηχανών γραφείου
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 153
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011000
45403
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας
ΑΦΟΙ ΛΑΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
34ου ΠΕΖ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 17
18532 2104171419
07/01/2008
Αστικές και προαστιακές χερσαίες µεταφορές επιβατών
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 154
FAX
KINHTO
1
2104220030
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011105
46419
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισµικού
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΓΡΑΝΙΚΟΥ 5
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΚΑΜΙΝΙΑ
18541 2105815848
19/11/2008 [email protected]
Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισµικού εφαρµογών τηλεµατικής
Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 155
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62011106
44894
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήµατος λογισµικού
ΤΕΤΡΑΕ∆ΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ 12
19200 2105543244
23/10/2007 [email protected]
Υπηρεσίες σχεδιασµού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας
Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισµικού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 156
FAX
KINHTO
1
2105543284
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62022000
43944
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα συστηµάτων και λογισµικού
PUNKT (ΠΟΥΝΚΤ) ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ
19500 2106425189 - 2292063925
07/02/2007
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικού, ηλεκτρονικού και
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και άλλου εξοπλισµού γραφείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 157
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 62030000
45623
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστηµάτων
∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 4
18535 2104223330
2104223330
02/05/2008 [email protected]
∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών συστηµάτων
∆ικτυακές πύλες (web portals)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 158
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 63121000
48566
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Παραγωγή περιεχόµενου δικτυακών πυλών (web portals)
ΠΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 10
18545 2104586000
01/07/2011
Υπηρεσίες παραγωγής προγραµµάτων συνδροµητικών τηλεοπτικών καναλιών
Υπηρεσίες παραγωγής προγραµµάτων τηλεοπτικού καναλιού
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 159
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 66199100
45086
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 90
18533 2104221774
16/10/2007
Υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 160
FAX
KINHTO
1
2104221775
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68100000
45490
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΑΣΠΡΟΚΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ- ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΜΠΑΤΑΛΑ
19300 2104526084-2105548078(∆ΙΚ.)
21/03/2008
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 161
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68200000
44857
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Εκµίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων
ΞΕΝΟΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΠΛΑΚΑΣ 101
19500 2292022131
12/09/2007 [email protected]
2292022131
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
27503
ΤΖΙ ΕΝΤ ΜΠΙ ΚΟΜΜΕΡΣ ΕΝΤ ΚΟΝΣΤΡΑΚΣΙΟΝ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΝΙΡΒΑΝΑ 11 & ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 4
16673 2109882408
11/02/1994
6945159839
Ανάπτυξη οικοδοµικών σχεδίων
Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από τις ασφαλιστικές και τη χρηµατοδότηση συντάξεων, π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 162
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 68320000
35239
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αµοιβής ή βάσει σύµβασης
ΙΑΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 46
18534 2104588100
20/12/1999
Χονδρικό εµπόριο άλλων υγρών και αέριων καυσίµων και συναφών προϊόντων
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές εµπορευµάτων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 163
FAX
KINHTO
1
2104588200
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221203
45726
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες διαµεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών
WIDE RANGE SERVE ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ 49
18545 2104620939
2104620979
22/05/2008 [email protected]
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα προώθησης πωλήσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 164
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221208
33686
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥ 25
18122 2104968764
08/12/1986
Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 165
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221305
48430
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα προώθησης πωλήσεων
ΣΠΑΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΥΚΑΛΗΣ 59
18540 2108898718
27/04/2011
Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα προώθησης πωλήσεων
Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασµού (logistics)
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 166
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221504
37760
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών οργάνωσης της µεθόδου εργασίας
Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑ
ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ 148
18539 2104523938
2104520704
05/02/2002
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών οργάνωσης της µεθόδου εργασίας
Εργασίες διαµόρφωσης ή ανέγερσης κτίσµατος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 167
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70221600
41942
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για θέµατα εφοδιασµού και άλλων συµ
Ε. ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΑ
17ο ΧΙΛ. Ν.Ε.Ο.Α.Κ
19300 2105573368
2105582287
02/01/2004 [email protected]
∆ραστηριότητες παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών και άλλων συµβουλών διαχείρισης
Υπηρεσίες εκµίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή µισθωµένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, µε υπαγωγή σε Φ.Π.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 168
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 70223003
47217
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εσωτερικής διαµόρφωσης και διακόσµησης επαγγελµατικών
SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ
27 ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Κ.
19200 2130171500
02/01/1974 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο επίπλων γραφείου
Υπηρεσίες εσωτερικής διαµόρφωσης και διακόσµησης επαγγελµατικών χώρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 169
FAX
KINHTO
1
2130171550
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121202
46679
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών µελετών φερουσών κατασκευών κτιρίω
HERC ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 10 ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
19300 2105580923
2105580923
30/01/2009
Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και µη
Υπηρεσίες σχεδιασµού εσωτερικών χώρων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 170
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121302
43579
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών µελετών (θερµοηλεκτρικών, υδροηλ
FORTOTECH ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 83 & ΣΩΤΗΡΟΣ
18535 2104114165
11/10/2006 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο µερών αντλιών και υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσµένου αέρα
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
44892
HEMEL ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93
18538 2104290620(∆ΙΚ.)
06/08/2007
Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών µελετών (θερµοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 171
FAX
KINHTO
2
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71121306
48435
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για συστήµατα πυρόσβεσης
Ν. ΠΑΠΑ∆ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ-Α. ΤΣΙΚΟΥΡΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΕ
ΗΠΕΙΡΟΥ 144
18863 2104411059
2104414683
05/05/2011 [email protected]
Εργασίες σχεδίασης συστηµάτων σωληνώσεων, ώστε να µπορούν να λειτουργούν υπό πίεση
Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών µελετών κτιρίων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 172
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 71201900
46266
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων
ANCO MARITIME ACTIVITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ ∆ΙΟΣ 6
18535 2104225467
18/09/2008
Υπηρεσίες δοκιµών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων
Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 173
FAX
KINHTO
1
2104225469
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 74901200
46342
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επιχειρηµατικές υπηρεσίες µεσιτείας και εκτίµησης, εκτός από τις σχετι
ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 149
18535 2104584172
07/10/2008
Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε ιδιωτικές οικίες
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 174
FAX
KINHTO
1
2104290498
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77211008
36734
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων
ΠΕΤΣΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
∆ΙΑΚΟΦΤΙ 0
ΚΥΘΗΡΩΝ, ΠΟΤΑΜΟΣ
80200 2736033207
19/03/2001
Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
Υπηρεσίες ενοικίασης µοτοποδήλατων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 175
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77220000
41727
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
18756 2108825783
05/05/2005
Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 176
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 77311002
42616
ΣΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 22-24
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες ενοικίασης µηχανικών µέσων και εξοπλισµού γενικά, που χρ
18531 2104113704
17/01/2006
Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης άλλου χερσαίου µεταφορικού εξοπλισµού, χωρίς οδηγό
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 177
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 79112000
30910
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
FAX
KINHTO
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύµατος, κρου
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΜΙΑΟΥΛΗ 49
19200 2105151090
03/04/1995
2105145239
Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύµατος, κρουαζιέρων και οργανωµένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
Χονδρικό εµπόριο φορτηγών, ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων και λεωφορείων
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 178
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 80201002
43865
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες παρακολούθησης και συντήρησης συστηµάτων συναγερµού
ΝΕΤΙΖΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΤΙΠ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 181
18648 2104082804
2104082804
12/01/2007
Υπηρεσίες φύλαξης
Χονδρικό εµπόριο µερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 179
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 81221202
33697
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες καθαρισµού δεξαµενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)
ΦΙΛ-ΠΡΟ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 6 & ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η 17
18233 2104811064
2104812688
18/12/1998 [email protected]
Χονδρικό εµπόριο υδραυλικών ειδών πισίνας
Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση άλλων µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 180
FAX
KINHTO
1
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 82921000
35497
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Υπηρεσίες συσκευασίας
ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 1
19200 2105541280
28/03/2000
Υπηρεσίες οδικών µεταφορών µε εµπορευµατοκιβώτια (που χρησιµοποιούνται από διαφορετικά µεταφορικά µέσα)
Οδικές µεταφορές άλλων εµπορευµάτων µε φορτηγό αυτοκίνητο µε οδηγό ιδιοκτήτη
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 181
FAX
KINHTO
1
2105541592
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 93291900
47017
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
∆ιάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
ΒΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 7
18541 2104833596
12/06/2009
Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάµων και συναφών)
∆ιάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 182
1
FAX
KINHTO
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επ.
Πειραιά
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΜΗΤΡΩΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 95250000
48484
Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΗΜ.Ι∆ΡΥΣΗΣ E-MAIL
Επισκευή ρολογιών και κοσµηµάτων
ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ-ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 72
18531 2104125900
18/05/2011 [email protected]
69701903536
Λιανικό εµπόριο ειδών κοσµηµατοποιίας και µερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και µερών τους
Λιανικό εµπόριο υαλικών φωτιστικών
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΛΩΝ:
08/01/2012
Σελίδα 183
FAX
KINHTO
1
200