Προκήρυξη

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ι ΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
Π ΡΥ Τ ΑΝ Ε Ι Α
(i) Κινητικότητα για σπουδές
(ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων
Σχέσεων
Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
Πρόγραμμα LLP/Erasmus
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14
(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/09/13 - 30/09/14 )
Περίοδος υποβολής αιτήσεων
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για συμμετοχή στο
τομεακό πρόγραμμα Erasmus ορίζεται από τη Δευτέρα, 1η Απριλίου έως και την Τρίτη,
30η Απριλίου 2013.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και
υποψήφιοι διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Περίοδος επιλέξιμων δραστηριοτήτων: 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης, είναι να έχουν και να δηλώσουν οι
υποψήφιοι, προσωπικό και ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(πχ. κωδ.φοιτητή@cc.uoi.gr), τον οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Κέντρο
Υπολογιστών. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων θα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο το
συγκεκριμένο ηλεκτρονικό λογαριασμό για την ενημέρωση των φοιτητών και όλη την
αλληλογραφία (η οποία θα γίνεται εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά).
Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας/επιλογής
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και τα κριτήρια επιλογής ορίζονται στην ενότητα ‘Γενικές
Πληροφορίες’ που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη.
(i) Δ Ι Κ ΑΙ Ο Λ Ο Γ Η ΤΙ Κ Α
Υ Π Ο ΒΟ Λ Η Σ ΑΙ Τ Η Σ Ε Ω Ν Γ Ι Α
Σ ΠΟ Υ Δ Ε Σ
1. Αίτηση. Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον φοιτητή με ιδιαίτερη προσοχή
και ακρίβεια, καθώς τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα
μας τόσο για την επικοινωνία μαζί του όσο και για τη χρηματοδότησή του (σε περίπτωση
επιλογής). Τονίζεται ότι στο πεδίο ‘e-mail’ θα δηλωθεί αποκλειστικά και μόνο προσωπικός και
ενεργός
ιδρυματικός
λογαριασμός
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
(πχ.
κωδ.φοιτητή@cc.uoi.gr), τον οποίο όσοι δεν έχουν μπορούν να προμηθευτούν από το Κέντρο
Υπολογιστών.
2. Student Application Form. Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον φοιτητή με
ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια.
3. Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement), όπου αναγράφεται το προτεινόμενο
πρόγραμμα σπουδών (μαθήματα ή ερευνητική εργασία) του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο
υποδοχής (με φόρτο εργασίας ίσο με 30 ECTS ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο).
4. Οι προπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν και την ύλη/περιεχόμενο των
μαθημάτων (εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Παν/μίου υποδοχής) που έχουν αναγράψει
στη Συμφωνία Σπουδών.
5. Δήλωση αντιστοιχίας μαθημάτων, όπου αναγράφεται η αντιστοιχία του προγράμματος
σπουδών (μαθημάτων ή ερευνητικής εργασίας) στο εξωτερικό με το πρόγραμμα σπουδών στο
Τμήμα προέλευσης του φοιτητή.
6. Transcript of Records. Στο συγκεκριμένο έντυπο μεταφράζονται και δηλώνονται από τον
φοιτητή τα μαθήματα και η αντίστοιχη βαθμολογία, όπως αναφέρονται στη Βεβαίωση
Αναλυτικής Βαθμολογίας, που έχει εκδώσει η Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης του
Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
–
Σημείωση:
δεν
αφορά
στους
μεταπτυχιακούς
φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες.
1
Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ι ΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π ΡΥ Τ ΑΝ Ε Ι Α
Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων
Σχέσεων
Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
Πρόγραμμα LLP/Erasmus
7. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης και
εκτύπωση από την υπηρεσία StudentsWeb (για τους προπτυχιακούς φοιτητές). Σημείωση: Για
τους μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές υποβάλλεται συνημμένα (αντί της Βεβαίωσης
Αναλυτικής Βαθμολογίας), βεβαίωση από τη Γραμματεία τους για το θέμα της διατριβής και
την περίοδο σπουδών και βεβαίωση από τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους στην οποία να
αναγράφονται: 1. η έγκρισή του για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό, 2. ότι το
πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του
εργασίας για την εκπόνηση της διπλωματικής/διδακτορικής διατριβής και θα προσμετρηθεί
στο συνολικό χρόνο των σπουδών του.
8. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του Πιστοποιητικού Γνώσης Ξένης(-ων) Γλώσσας(-ών),
ή κατ’ ελάχιστον βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας. Προτεινόμενο
επίπεδο γλωσσικής επάρκειας είναι το B2.
9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
10. Εκτύπωση από την ιστοσελίδα του Παν/μίου υποδοχής του ακαδημαϊκού ημερολογίου
(academic calendar) όπου θα φαίνεται η έναρξη, λήξη και η εξεταστική περίοδος για το ακαδ.
έτος 2013/14. Σημείωση: δεν αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/υποψήφιους διδάκτορες.
11. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικοοικονομικός παράγοντας κατά τη
χρηματοδότηση των φοιτητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, i) οι
φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ κατά το πλέον
πρόσφατο οικονομικό έτος και ii) οι φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με 4 τέκνα και
άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, δικαιούνται προσαύξηση 50 ευρώ ανά
μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή όπως ορίζεται από την ΕΜ ανά χώρα
υποδοχής, με την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000
ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος. Για το λόγο αυτό, υποψήφιοι φοιτητές
Erasmus που ανήκουν σε μία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες μπορούν να προσκομίσουν
φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος ή/και Βεβαίωση
Οικογενειακής Κατάστασης.
Σημειώνεται ότι τα έντυπα (1), (2), (3), (5) και (6) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Διεθνών Σχέσεων για το πρόγραμμα Erasmus (http://erasmus.uoi.gr).
(ii) Δ Ι Κ ΑΙ Ο Λ Ο Γ Η ΤΙ Κ Α
Υ Π Ο ΒΟ Λ Η Σ ΑΙ Τ Η Σ Ε Ω Ν Γ Ι Α
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
1. Αίτηση. Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν με ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια,
καθώς τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα μας τόσο για
την επικοινωνία μαζί του όσο και για τη χρηματοδότησή του (σε περίπτωση επιλογής).
Τονίζεται ότι στο πεδίο ‘e-mail’ θα δηλωθεί αποκλειστικά και μόνο προσωπικός και ενεργός
ιδρυματικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πχ. κωδ.φοιτητή@cc.uoi.gr), τον
οποίο όσοι δεν έχουν μπορούν να προμηθευτούν από το Κέντρο Υπολογιστών.
2. Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης/Δέσμευση Ποιότητας (Training Agreement & Quality
Commitment). Πρόκειται για εξατομικευμένο έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
εργασία ή πρόγραμμα εργασίας που θα
πραγματοποιηθεί, τα πιθανά μαθησιακά
αποτελέσματα, δηλ. γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτηθούν, πρόβλεψη για
επιμελητή/επιβλέποντα, αντιστοιχία της πρακτικής άσκησης με τις σπουδές/πτυχίο του
φοιτητή, αναγνώριση που θα δοθεί κατά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, κλπ. Επίσης,
θα γίνεται σαφής αναφορά στη γλώσσα εργασίας, ειδικά σε περίπτωση που είναι
διαφορετική από την επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Η «Δέσμευση Ποιότητας»,
αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Πρακτικής Άσκησης, είναι το τυποποιημένο έγγραφο που
περιγράφει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των μερών της πρακτικής άσκησης. Το έγγραφο
υποβάλλεται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την υπογραφή
και σφραγίδα του οργανισμού/φορέα υποδοχής (σε πρώτη φάση οι φοιτητές μπορούν να
προσκομίσουν σαρωμένο αρχείο που έχουν λάβει από το φορέα υποδοχής ηλεκτρονικά αρκεί
να προσκομίσουν ταυτόχρονα και το ηλεκτρονικό μήνυμα του φορέα υποδοχής και
αποστολέα. Φυσικά, σε μεταγενέστερη ημερομηνία θα πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα μας και
το πρωτότυπο).
3. Βεβαίωση αποδοχής του οργανισμού/φορέα υποδοχής (Letter of Acceptance). Δεν
παρέχεται ειδικό έντυπο. Θα πρέπει να είναι σε επιστολόχαρτο του φορέα υποδοχής,
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον το όνομα του υποψηφίου,
ότι γίνεται δεκτός για τοποθέτηση σε εργασία μέσω της δράσης Erasmus – placement, τη
χρονική περίοδο πρακτικής άσκησης, σύντομη περιγραφή της εργασίας που θα του ανατεθεί,
και τέλος σαφής αναφορά στη γλώσσα εργασίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από
την επίσημη γλώσσα της χώρας υποδοχής).
2
Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ι ΩΑΝΝΙΝΩΝ
4. Αναλυτικό πρόγραμμα εργασίας (από τους ίδιους τους φοιτητές, στην ελληνική γλώσσα,
όπου θα παρουσιάζεται και η σχέση του περιεχομένου της Πρακτικής Άσκησης με το γνωστικό
αντικείμενο σπουδών του, η προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/δεξιότητες
που επιδιώκει να αποκτήσει)
Π ΡΥ Τ ΑΝ Ε Ι Α
5. Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) του Πιστοποιητικού Γνώσης Ξένης(-ων) Γλώσσας(-ών),
ή κατ’ ελάχιστον βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας. Προτεινόμενο
επίπεδο γλωσσικής επάρκειας είναι το B2.
Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων
Σχέσεων
Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
Πρόγραμμα LLP/Erasmus
6. Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος προέλευσης και
εκτύπωση από την υπηρεσία StudentsWeb (για τους προπτυχιακούς φοιτητές).
Σημείωση: Για τους μεταπτυχιακούς/διδακτορικούς φοιτητές υποβάλλεται συνημμένα (αντί
της Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας), βεβαίωση από τη Γραμματεία τους για το θέμα της
διατριβής και την περίοδο σπουδών και βεβαίωση από τον Επιβλέποντα Καθηγητή τους στην
οποία να αναγράφεται η έγκρισή του για τη μετάβαση του φοιτητή στο εξωτερικό.
7. Βιογραφικό Σημείωμα (στην αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα εργασίας του φορέα
υποδοχής). Σας προτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε τη σχετική φόρμα που υπάρχει στην
ιστοσελίδα για το Βιογραφικό Σημείωμα Europass
http://europass.cedefop.europa.eu/el/home).
8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
9. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικοοικονομικός παράγοντας κατά τη
χρηματοδότηση των φοιτητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, i) οι
φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ κατά το πλέον
πρόσφατο οικονομικό έτος και ii) οι φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με 4 τέκνα και
άνω τα οποία βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, δικαιούνται προσαύξηση 50 ευρώ ανά
μήνα επί της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή όπως ορίζεται από την ΕΜ ανά χώρα
υποδοχής, με την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 20.000
ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος. Για το λόγο αυτό, υποψήφιοι φοιτητές
Erasmus που ανήκουν σε μία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες μπορούν να προσκομίσουν
φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος ή/και Βεβαίωση
Οικογενειακής Κατάστασης.
10. Συστατική Επιστολή (στην αγγλική γλώσσα ή τη γλώσσα εργασίας του φορέα υποδοχής)
από μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος προέλευσης.
Σημειώνεται ότι τα έντυπα (1) και (2) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών
Σχέσεων για το πρόγραμμα Erasmus (http://erasmus.uoi.gr).
Διαδικασία επιλογής φοιτητών
Από τη Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013 έως και την Τρίτη, 30 Απριλίου 2013 (χωρίς δυνατότητα
παράτασης), οι φοιτητές μπορούν να καταθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus, για το ακαδημαϊκό έτος
2013/14.
Στη συνέχεια, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
1.
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων κατηγοριοποιεί τις αιτήσεις κατά Ακαδημαϊκό Τμήμα και
τις αποστέλλει στον αρμόδιο Τμηματικό υπεύθυνο.
2.
Ο αρμόδιος Τμηματικός υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς
υπευθύνους των Διμερών - Διαπανεπιστημιακών Συμφωνιών,
επιλέγει ή
απορρίπτει με έγγραφη αιτιολόγηση και βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας και
επιλογής (όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί στο παρόν) τους φοιτητές που αιτούνται
συμμετοχή στο πρόγραμμα.
3.
Ο κατάλογος επιλεχθέντων, επιλαχόντων και μη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου (erasmus.uoi.gr) και παράλληλα ανακοινώνεται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στους αιτούντες από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.
4.
Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται έως την 31η Μαΐου, ώστε να ενημερωθούν
αρμοδίως οι φορείς υποδοχής.
3
Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ι ΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π ΡΥ Τ ΑΝ Ε Ι Α
Ώρες ενημέρωσης και συνεργασίας με τους φοιτητές
Οι φοιτητές μπορούν να
(i) ενημερώνονται γενικά για το πρόγραμμα Erasmus από το προσωπικό του Τμήματος
Διεθνών Σχέσεων, σε ομαδικές συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται
Από 2 Απριλίου έως 20 Απριλίου 2013 κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 10.00 π.μ
στην Αίθουσα Συγκλήτου(2ος όροφος Μεταβατικού Κτηρίου)
(ii) να ζητούν συγκεκριμένες διευκρινήσεις για τις αιτήσεις τους ή να τις καταθέτουν
Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων
Σχέσεων
Τμήμα
Διεθνών Σχέσεων
από 01 Απριλίου έως και 30 Απριλίου, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από 11.00 π.μ.
έως 13.30
Ο πλήρης φάκελος με τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων κατατίθεται ή ταχυδρομείται
(ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη Διεύθυνση
Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων (Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος), από 01/04/2013 έως και
30/04/2013.
Πρόγραμμα LLP/Erasmus
Από τη Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
4