τμημα ψυχολογιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Θεσσαλονίκη, 29 Απριλίου 2014
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
Η Συνέλευση του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. στην αριθμ.
261/10.04.2014 συνεδρίασή της και αφού έλαβε υπόψη τη σχετική νομοθεσία, αποφάσισε, η
επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα, να γίνει με εξετάσεις σε τρία
μαθήματα. Η κατάταξη των υποψηφίων πτυχιούχων θα γίνει στο Α΄ Εξάμηνο.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΟ
Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς
αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου
σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων,
ορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4218/2013 (268 Α’), σε ποσοστό
12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα
Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤ Α
1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
Αισθήσεις
 Τα αισθητήρια συστήματα της όρασης, της ακοής, της γεύσης, και της
όσφρησης
 Το σωματοαισθητικό σύστημα (αισθήσεις δέρματος)
Αντίληψη
 Αντίληψη βάθους
 Αντίληψη κίνησης
 Αντιληπτική σταθερότητα
 Αντιληπτικές (οπτικές) πλάνες
 Μορφολογική προσέγγιση
 Η αντίληψη ως αναγνώριση αντικειμένων
 Η αντίληψη ως επεξεργασία «εκ των άνω προς τα κάτω»
Προσοχή
 Η προσοχή ως επιλογή και ως κατανομή
 Θεωρίες της προσοχής
-Τα μοντέλα περιορισμένης εισόδου ή φίλτρου
-Τα μοντέλα κατανεμημένης ή παράλληλης προσοχής
2. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
1. Βασικά ζητήματα στη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης. Μέθοδοι έρευνας. Η
δεοντολογία στην έρευνα.
2. Στάδια ανάπτυξης σύμφωνα με Piaget, Freud, Erikson, Vygotsky.
3. Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης.
4. Γενετικές επιδράσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά.
5. Προγενετική ανάπτυξη και γέννηση.
6. Τα νεογνά. Η βρεφική ηλικία: σωματική & κινητική, γνωστική, γλωσσική,
συναισθηματική & κοινωνική ανάπτυξη.
7. Πρώτη παιδική ηλικία: σωματική & κινητική, γνωστική, γλωσσική ανάπτυξη.
Προκοινωνική συμπεριφορά & επιθετικότητα. Συνομήλικοι και παιχνίδι, συναισθηματική
ρύθμιση, κατανόηση του εαυτού & των άλλων.
8. Μέση παιδική ηλικία: σωματική & γνωστική ανάπτυξη. Ηθική σκέψη και κρίση. Τα
στάδια ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg. Σχέσεις με συνομηλίκους και κοινωνική επάρκεια.
9. Εφηβεία: Σωματική ανάπτυξη. Γνωστική ανάπτυξη. Οι αναπτυξιακοί στόχοι της
εφηβείας. Σχέσεις με συνομηλίκους.
3. ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι
1. Κλινική Ψυχολογία: Ιστορία και πεδία εφαρμογής
2. Προσεγγίσεις στην Κλινική Ψυχολογία: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Αξιολόγηση &
Ψυχοθεραπεία
 Συμπεριφορική Προσέγγιση
 Γνωστική – Συμπεριφορική Προσέγγιση
 Γνωστική Προσέγγιση (Beck & Ellis)
 Ψυχαναναλυτική / Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
 Ανθρωπιστική Προσέγγιση
3. Αξιολόγηση
 Γενικές αρχές ψυχομετρίας
 Αξιολόγηση της Προσωπικότητας
 Αξιολόγηση των Νοητικών Ικανοτήτων
4. Δεοντολογικά Ζητήματα στην Κλινική Ψυχολογία
5. Έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία
Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων υποβάλλονται σύμφωνα με την αριθμ.
Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄) στο Τμήμα
υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2014 και ώρες 12.00-13.00 είτε αυτοπροσώπως στη
Γραμματεία του Τμήματος (2ος όροφος, κτίριο Διοίκησης - Κ. Καραθεοδωρή) είτε
ταχυδρομικά στη διεύθυση που δίδεται παρακάτω (στην περίπτωση αυτή επικυρώνεται το
γνήσιο υπογραφής στην αίτηση).
Χρόνος Διενέργειας Εξετάσεων
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν, σύμφωνα με την αριθμ.
Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄), κατά το
διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2014. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη
Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του
πρώτου μαθήματος.
Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
(Τυπώνεται από τη διεύθυνση http://www.psy.auth.gr, Link: Έντυπα Γραμματείας)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.
Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του
τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα
αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
Διεύθυνση για την ταχυδρομική
της αίτησης:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Γραμματεία Τμήματος Ψυχολογίας
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη
Ώρες Εξυπηρέτησης Κοινού: 12.00-13.00
Τηλέφωνα επικοινωνίας Γραμματείας: 2310 997304, 995205, 995204
Η Πρόεδρος του Τμήματος
Αριάδνη Στογιαννίδου