ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
Αξιοποιούμε το μέλλον, σήμερα
Γνωρίζουμε το χθες – Καινοτομούμε σήμερα – Οργανώνουμε το αύριο
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.
Ποιες θεωρούνται δικαιούχες οργανώσεις;
Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού η Ένωση (Κοινότητα) χρηματοδοτεί τριετή
προγράμματα εργασίας (συνολικού ύψους 33.294.000 ευρώ - 11.098.000 ετησίως) των
οποίων Δικαιούχες Οργανώσεις είναι:
Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) με μέλη παραγωγούς
Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) με μέλη Ο.Π.
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (ΔΟ) με μέλη Φορείς / Συνδέσμους / κ.ο.κ.
Διαδικασία αναγνώρισης μιας Οργάνωσης Παραγωγών (ΟΠ)
Για την αναγνώριση σας ως Οργάνωση Παραγωγών, απαιτείται να υποβάλλεται, δια του
νομίμου εκπροσώπου σας, αίτηση αναγνώρισης στη Διεύθυνση Αγροτική Οικονομίας
και Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας
(ΔΑΟΚ
Περιφέρειας) στην οποία βρίσκεται η καταστατική σας έδρα, συνοδευόμενη από [ άρθρο
4 παρ. 1 του π.δ. 36/1986 (Α΄12) ] :
1. Αντίγραφο συστατικής πράξης, ανάλογα με τη νομική μορφή της οργάνωσης
2. Αποδεικτικά έγγραφα ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις για την απόκτηση
νομικής προσωπικότητας που προβλέπεται από τη νομοθεσία για κάθε νομική
μορφή οργάνωσης
3. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή
αναγκαστική διαχείριση, το οποίο εκδίδεται από το αρμόδιο δικαστήριο ανάλογα
με τη νομική μορφή της ΟΠ εφόσον αυτή έχει συσταθεί ένα (1) τουλάχιστον
χρόνο πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
4. Πλήρη κατάσταση των ελαιοπαραγωγών μελών τους (στην οποία
περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το ΑΦΜ και ο αριθμός των
ελαιοκομικών στρεμμάτων βάσει δηλώσεων ΟΣΔΕ) σε ηλεκτρονική μορφή. Στην
αίτηση αναγνώρισης επίσης αναφέρεται, αν οι ελαιοπαραγωγοί –μέλη της Ο.Π.
προέρχονται από τον ίδιο ή από διαφορετικούς νομούς και ποιους.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Άξιον Αγροτική - Αξιοποιούμε το μέλλον σήμερα
Ξενοφώντος 15α Τ.Κ. 105 57 Αθήνα - Τηλ.: 210 3210621 Φαξ: 210 3221133 www.axionagro.eu [email protected]
Δικαίωμα αναγνώρισης ως Ο.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών
έχουν οι νομικές οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, οι οποίες αποτελούνται
από:
- εκατό (100) τουλάχιστον ελαιοπαραγωγούς μέλη οι οποίοι καλλιεργούν
- δυόμισι χιλιάδες (2.500) τουλάχιστον στρέμματα ελαιώνων βάσει των ενιαίων
δηλώσεων εκμετάλλευσης του ΟΣΔΕ του προηγούμενου ημερολογιακού έτους
και δεν ανήκουν σε άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών
καθώς αυτό είναι το πρωταρχικό που θα πρέπει να έχετε για να προχωρήσετε.
Σε ερωτήματα τα οποία θέσαμε προς το ΥπΑΑΤ, μας διευκρίνισαν τα ακόλουθα:
1. Οι Οργανώσεις Παραγωγών αποτελούνται αποκλειστικά από φυσικά μέλη παραγωγούς – και όχι από άλλα νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμούς
2. Οι Οργανώσεις Παραγωγών, ακόμα και οι ήδη αναγνωρισμένες στο παρελθόν,
θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγνωριστούν εκ νέου ακολουθώντας τη διαδικασία
που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση
Πότε υποβάλλονται τα νέα προγράμματα;
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει στο ΥπΑΑΤ το αργότερο μέχρι τις 13
Φεβρουαρίου μια αίτηση έγκρισης η οποία θα συνοδεύεται από μια σειρά
δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων και «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» το ύψος της
οποίας καθορίζεται από το κράτος μέλος. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα το ύψος της
εγγυητικής συμμετοχής ανερχόταν στο 10% και η οποία παρέμενε δεσμευμένη μέχρι την
λήξη και εκκαθάριση του τριετούς προγράμματος.
Διευκρινίζουμε επίσης ότι η πρώτη τριετής περίοδος των προγραμμάτων εργασίας
ξεκινά την 1η Απριλίου 2015. Οι επόμενες περίοδοι ξεκινούν ανά τριετία την 1η
Απριλίου.
Συνεπώς θα πρέπει το αργότερο μέχρι 13 Φεβρουαρίου να έχετε αναγνωριστεί ως
Οργάνωση Παραγωγών για να έχετε το δικαίωμα να υποβάλλεται αίτηση
αναγνώρισης ως ΟΕΦ και να διεκδικήσετε κάποιο πρόγραμμα.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
Άξιον Αγροτική - Αξιοποιούμε το μέλλον σήμερα
Ξενοφώντος 15α Τ.Κ. 105 57 Αθήνα - Τηλ.: 210 3210621 Φαξ: 210 3221133 www.axionagro.eu [email protected]
Τι δράσεις προβλέπονται;
Σε σχέση με την προηγούμενη τριετία η Ένωση προβλέπει την ένταξη και ενός νέου
τομέα αλλά και επιμέρους νέων δράσεων που αφορούν :
ΔΡΑΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Τομέας Α: Παρακολούθηση και της διοικητική διαχείριση
της αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών
Α.i
Η συγκέντρωση στοιχείων για τον κλάδο και την αγορά, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές μεθόδου, γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας και ακρίβειας
που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή
Α.ii
Εκπόνηση μελετών για θέματα συνδεόμενα με άλλα μέτρα που προβλέπονται
στο πρόγραμμα εργασίας των ενδιαφερόμενων δικαιούχων οργανώσεων
Τομέας Β: Βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας
Β.i
Β.ii
Β.iii
Β.iv
Β.v
Συλλογικές εργασίες διατήρησης των ελαιώνων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας
που απειλούνται με εγκατάλειψη, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει βάσει
αντικειμενικών κριτηρίων η αρμόδια εθνική αρχή, ιδίως όσον αφορά τις δυνητικά
επιλέξιμες περιφερειακές ζώνες καθώς και την έκταση και τον ελάχιστο αριθμό
ελαιοπαραγωγών που πρέπει να συμμετέχουν για να αποβούν αποτελεσματικές
οι εν λόγω εργασίες
Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση
περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς
και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της πρακτικής
εφαρμογής τους
Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων
για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής
παρατήρησης της εξέλιξής του.
Μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας με στόχο την προστασία
του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου, όπως η
βιολογική γεωργία, η ορθολογική γεωργία, η προστασία του εδάφους μέσω του
περιορισμού της διάβρωσης και η ολοκληρωμένη γεωργία
Μέτρα προστασίας των ανθεκτικών ποικιλιών και των απειλούμενων ποικιλιών
Τομέας Γ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του
εκσυγχρονισμού (ΝΕΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
Γ.iii
Βελτίωση των συστημάτων άρδευσης και των τεχνικών καλλιέργειας
Αντικατάσταση μη παραγωγικών ελαιόδεντρων με νέα ελαιόδεντρα
Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας
Γ.iv
Μέτρα κατάρτισης και επικοινωνίας
Γ.i
Γ.ii
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Άξιον Αγροτική - Αξιοποιούμε το μέλλον σήμερα
Ξενοφώντος 15α Τ.Κ. 105 57 Αθήνα - Τηλ.: 210 3210621 Φαξ: 210 3221133 www.axionagro.eu [email protected]
Τομέας Δ: Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και
επιτραπέζιων ελιών
Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και
Δ.i
αποθήκευσης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή
Δ.ii
Δ.iii
Δ.iv
Βελτίωση των ποικιλιών των ελαιώνων ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων, υπό τον όρο
ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας
Βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιολάδου και επιτραπέζιων
ελιών, η αξιοποίηση των καταλοίπων της παραγωγής ελαιολάδου και
επιτραπέζιων ελιών, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εμφιάλωσης του
ελαιολάδο
Παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική μεταποιητική
βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, στα ελαιοτριβεία
και στα συσκευαστήρια σε θέματα που
σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων
Δ.v
Δημιουργία και βελτίωση των εργαστηρίων ανάλυσης παρθένου ελαιολάδου
Δ.vi
Κατάρτιση γευσιγνωστών για τους ελέγχους των οργανοληπτικών
χαρακτηριστικών των παρθένων ελαιόλαδων και των επιτραπέζιων ελιών
Τομέας Ε: Ιχνηλασιμότητα, Πιστοποίηση και Προστασία της ποιότητας του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως μέσω του ποιοτικού ελέγχου των
ελαιόλαδων που πωλούνται στον τελικό καταναλωτή
E.i
Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των
προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή μέχρι την συσκευασία και την επισήμανση,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή
Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση
E.iii σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) το οποίο
είναι σύμφωνο με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει η αρμόδια εθνική αρχή
Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων για την παρακολούθηση της
συμμόρφωσης με τα πρότυπα γνησιότητας, ποιότητας και εμπορίας του
E.iii
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών που διατίθενται στην αγορά, σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζει η αρμόδια εθνική αρχή
Τομέας ΣΤ: Διάδοση πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες των
οργανώσεων φορέων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών
ΣΤ.i
Διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που υλοποιούν οι δικαιούχοι
οργανώσεις στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε),
ΣΤ.ii
Δημιουργία και διατήρηση της λειτουργίας δικτυακού τόπου σχετικού με τα μέτρα
που υλοποιούν οι δικαιούχοι οργανώσεις στους τομείς που αναφέρονται στα
στοιχεία α) έως ε).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
Άξιον Αγροτική - Αξιοποιούμε το μέλλον σήμερα
Ξενοφώντος 15α Τ.Κ. 105 57 Αθήνα - Τηλ.: 210 3210621 Φαξ: 210 3221133 www.axionagro.eu [email protected]
Σε τι ποσοστό ανέρχεται η επιδότηση; Προβλέπεται συγκεκριμένη
κατανομή στην Ενωσιακή χρηματοδότηση;
Ο νέος κανονισμός διαφοροποιεί το ύψος της Ενωσιακής χρηματοδότησης σε σχέση με
τους προηγούμενους κανονισμούς. Σημειώνεται ότι αυτό, αυτόματα σημαίνει την αύξηση
του ύψους των κεφαλαίων τα οποία θα κληθούν να καταβάλλουν οι δικαιούχες
οργανώσεις κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων τους.
Η Ένωσης στο νέο πρόγραμμα έχει εντάξει το μέτρο Γ το οποίο αμέσως διαφοροποιεί
την ελάχιστη κατανομή στην Κοινοτική χρηματοδότηση ενός προγράμματος εργασίας.
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡ ΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Α
Παρακολούθηση και διαχείρισης
της αγοράς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
(κοινοτική &
εθνική)
87,5%
Β
Βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας
87,5%
Γ
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
μέσω του εκσυγχρονισμού
87,5%
Δ
Βελτίωση της
παραγωγής
ποιότητας
της
Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και
προστασία της ποιότητας του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων
Ε
ελιών, ιδίως με ποιοτικό έλεγχο
των ελαιολάδων που πωλούνται
στους τελικούς καταναλωτές
Διάδοση πληροφοριών σχετικά με
τα μέτρα που λαμβάνουν οι
δικαιούχοι οργανώσεις για τη
ΣΤ
βελτίωση της ποιότητας του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων
ελιών
Περιορισμοί στο
ύψος της
κοινοτικής
χρηματοδότησης
max 10.000 ανά
μελέτη
min 20%
υποχρεωτικά
συνολικού
προϋπολογισμού
min 15%
υποχρεωτικά
συνολικού
προϋπολογισμού
75%
87,5%
για επενδύσεις πάγιων
75%
87,5%
σε περίπτωση
διευρωπαϊκής
συνεργασίας
---------
min 10%
υποχρεωτικά
συνολικού
προϋπολογισμού
75%
87,5%
σε περίπτωση
διευρωπαϊκής
συνεργασίας
max 10% και έως
50.000 ευρώ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
Άξιον Αγροτική - Αξιοποιούμε το μέλλον σήμερα
Ξενοφώντος 15α Τ.Κ. 105 57 Αθήνα - Τηλ.: 210 3210621 Φαξ: 210 3221133 www.axionagro.eu [email protected]
Υπολογισμός κόστους υλοποίησης ενός προγράμματος ύψους 300.000
ευρώ.
Προκειμένου να έχετε μια πρώτη εικόνα των οικονομικών υποχρεώσεων οι οποίες
προκύπτουν από την ανάληψη ενός προγράμματος της τάξης των 300.000 ευρώ
(100.000 ευρώ ετησίως) σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Υλοποίηση προγράμματος με λήψη προκαταβολών
 Στις 13 Φεβρουαρίου που υποβάλλετε το αίτημα έγκρισης ως ΟΕΦ θα κληθείτε
να συνυποβάλλετε και μια εγγυητική συμμετοχής ύψους 26.250 ευρώ η οποία
παραμένει σε ισχύ για περίπου 3,5 χρόνια οπότε και ολοκληρώνεται το
πρόγραμμα σας
 Θα πρέπει επίσης να διασφαλίσετε ένα ελάχιστο ετήσιο εγκεκριμένο πλαφόν
τραπεζικών εγγυητικών επιστολών προκαταβολής ύψους 90.956 ευρώ για την
λήψη προκαταβολών κατά την υλοποίηση του προγράμματος
 Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι το ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη,
συνεπώς το ετήσιο ποσό το οποίο θα κληθείτε να καταβάλλετε για την εξόφληση
του ΦΠΑ των προμηθευτών σας ανέρχεται σε 23.000ευρώ
 Δεδομένου ότι το μέγιστο ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 87,5 %, θα κληθείτε
να καταβάλετε ετησίως ως ιδία συμμετοχή, ελάχιστο ποσό ύψους 12.500 ευρώ
Υλοποίηση προγράμματος χωρίς λήψη προκαταβολών
 Στις 13 Φεβρουαρίου που υποβάλλετε το αίτημα έγκρισης ως ΟΕΦ θα κληθείτε
να συνυποβάλλετε και μια εγγυητική συμμετοχής ύψους 26.250 ευρώ
 Για την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος και την εξόφληση των
προμηθευτών σας, θα πρέπει να έχετε ρευστότητα ύψους 123.000 ευρώ.
Σημειώνουμε ότι αναφέρουμε τον όρο «ελάχιστο ποσό», καθώς πρόκειται για έναν
προϋπολογισμό κόστους με τη μέγιστη δυνατή επιδότηση. Το ακριβές κόστος ενός
προγράμματος, μπορεί να υπολογιστεί μόνο εφόσον καταρτιστεί σύμφωνα με τις δικές
σας ανάγκες και τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσά μπορεί να διαφοροποιηθούν.
Για τον έγκαιρο και ορθό σχεδιασμό μιας πρότασης και τον έλεγχο επιλεξιμότητάς σας
ως δικαιούχο οργάνωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Συντονισμού
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ στο 210 3210621 είτε μέσω
email στο [email protected]
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Βασίλης Ζαμπούνης
Γεωργοοικονομολόγος
Q:\ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ\1308\ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ\ΕΝΗΜ.ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ\ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΕΦ και Ο.Π..doc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
Άξιον Αγροτική - Αξιοποιούμε το μέλλον σήμερα
Ξενοφώντος 15α Τ.Κ. 105 57 Αθήνα - Τηλ.: 210 3210621 Φαξ: 210 3221133 www.axionagro.eu [email protected]
Άξιον Αγροτική
Γνωρίζουμε το χθες
Καινοτομούμε σήμερα
Οργανώνουμε το αύριο
Στην Άξιον Αγροτική, λειτουργούμε βασιζόμενοι σε αυτό το τρίπτυχο ώστε να:
Οργανώνουμε την ποιότητα
Σχεδιάζοντας και εγκαθιστώντας
 Ολοκληρωμένης διαχείρισης
 Υγιεινής & Ασφάλειας τροφίμων
 Διαχείρισης ποιότητας
 Ιχνηλασιμότητας
 Περιβάλλοντος
Παρέχουμε συμβουλές
Χαρτογραφώντας τις συνθήκες της αγοράς, τις δικές σας ανάγκες και σχεδιάζοντας
 Επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα
 Έργα υποδομών
 Προωθητικές ενέργειες
Με βαθειά και πολύχρονη γνώση του αγροτοδιατροφικού κλάδου ανιχνεύουμε έγκαιρα
τις μελλοντικές εξελίξεις και προτείνουμε καινοτόμες δραστηριότητες προσαρμοσμένες
στις πραγματικές ανάγκες ιδιωτικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Σχεδιάζουμε προγράμματα χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγοντας
δρόμους που αποτελούν μέτρο σύγκρισης και οδηγό.
Χαρακτηριστικό τους η υψηλή απορροφητικότητα, η διαφάνεια και η ορθή διαχείριση.
 Συντονίσαμε τη διαχείριση προϋπολογισμών συνολικού ύψους: 25 εκ. €
 Οδηγήσαμε σε πιστοποίηση 9873 παραγωγούς
 Συντονίσαμε 702 δραστηριότητες
 Οργανώσαμε την προμήθεια και διανομή 139.931 καλλιεργητικών εφοδιών
Χαράζουμε δρόμους
Οργανώνοντας το πρώτο διαπιστευμένο πάνελ ελαιογευσιγνωσίας στην Κρήτη
Η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων 1331/04, 2080/05 και
867/08 δημιουργήσαμε στην ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ το μοναδικό σε ολόκληρη την Κρήτη
και το τρίτο πανελλαδικά διαπιστευμένο εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
Άξιον Αγροτική - Αξιοποιούμε το μέλλον σήμερα
Ξενοφώντος 15α Τ.Κ. 105 57 Αθήνα - Τηλ.: 210 3210621 Φαξ: 210 3221133 www.axionagro.eu [email protected]
Παρθένου Ελαιολάδου με την καθοδήγηση των γευσιγνωστριών κ.κ. Έφη Χριστοπούλου
και Μαρία Λαζαράκη.
Παράλληλα με τις εκπαιδεύσεις, έγινε προμήθεια και εγκαταστάθηκε όλος ο απαραίτητος
εξοπλισμός για τη διενέργεια των οργανοληπτικών αναλύσεων.
Σήμερα το πάνελ της ΕΑΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ αναλαμβάνει και επισήμως την εξέταση
δειγμάτων ελαιολάδου και την έκδοση των αντίστοιχων εκθέσεων δοκιμών σε όποιον
παραγωγό, φορέα ή εταιρεία το επιθυμεί.
Εφαρμόζοντας συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης καθώς και Γεωργίας
Ακριβείας
Το 2003 ξεκίνησε η γιγαντιαία εφαρμογή συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της
ελαιοκαλλιέργειας στην οποία αρχικά συμμετείχαν 23 Ενώσεις σε 1.450 παραγωγούς,
50.000 στρέμματα και με την επίβλεψη 32 γεωπόνων εξοπλισμένων με υπολογιστές,
iPAQ, και GPS.
Πλέον έχουμε οδηγήσει στην πιστοποίηση άνω των 9.873 παραγωγών σε όλη την
Ελλάδα πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα με τη μετεξέλιξη της Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης σε Γεωργία Ακριβείας κάνοντας χρήση δορυφορικών συστημάτων
τηλεπισκόπησης.
Σημειώνεται ότι η γεωργία ακριβείας αποτελεί πλέον παγκοσμίως τη νέα μέθοδο
γεωργικής πρακτικής με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας.
Κατασκευή του πρώτου εργοστάσιου επιτραπέζιας ελιάς στην Κρήτη
Γνωρίζοντας καλά, σεβόμενοι και συχνά ανιχνεύοντας τις ανάγκες των Οργανώσεων,
δημιουργήσαμε εξ υπαρχής στην ΕΑΣ Μεσσαράς το πρώτο εργοστάσιο μεταποίησης
επιτραπέζιας ελιάς στην Κρήτη.
Η μονάδα κόστισε µόνο 93.560 ευρώ (διαμόρφωση του χώρου, αγορά του εξοπλισμού,
παροχή υπηρεσιών του κ. Ευάγγελου Κάλτσα που είχε την τεχνική επίβλεψη).
Έτσι αξιοποιήθηκε η τοπική ποικιλία της χονδρολιάς Κρήτης (θρούμπας) και τώρα η
Ένωση παραλαμβάνει νωπό προϊόν για την παραγωγή μεταποιημένου τελικού
προϊόντος ενός τόνου ακόμα και σε μικρές συσκευασίες.
Με το άνοιγμα των προγραμμάτων Ο.Ε.Φ. σε όλες τις ελαιοκομικές περιφέρειες.
Με την παρέμβασή μας, πετύχαμε να γίνουν γνωστά τα προγράμματα και να
συσπειρωθούν 23 Ενώσεις κάτω από την ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ώστε να υποβάλουν ένα
πρόγραμμα που ήταν το μεγαλύτερο που εγκρίθηκε απορροφώντας το 48% του εθνικού
προϋπολογισμού.
Σήμερα, στα προγράμματα των ΟΕΦ, συμμετέχουν πάνω από 35 Φορείς από όλες τις
ελαιοκομικές περιφέρειες υλοποιώντας μια σειρά δραστηριοτήτων.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
Άξιον Αγροτική - Αξιοποιούμε το μέλλον σήμερα
Ξενοφώντος 15α Τ.Κ. 105 57 Αθήνα - Τηλ.: 210 3210621 Φαξ: 210 3221133 www.axionagro.eu [email protected]
Με τη δημιουργία ελληνοϊταλικού συστήματος ποιότητας, πιστοποίησης,
ιχνηλασιμότητας.
Με «όχημα» τα προγράμματα των ΟΕΦ δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την Ιταλική
CNO, ένα ενιαίο Ελληνοϊταλικό σύστημα ποιότητας σε επίπεδο ιχνηλασιμότητας και
πιστοποίησης ελαιοκομικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν συμφωνήσει στα χαρακτηριστικά και
στις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων, θέτοντας παράλληλα αυστηρές ποιοτικές
προδιαγραφές, οι οποίες και πιστοποιούνται.
Απόδειξη της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι η δημιουργία από την Ένωση Πεζών
του πλήρως ιχνηλατημένου ελαιολάδου, Anassa πιστοποιημένο κατά ISO 22005:2008,
με δήλωση EPD (Environmental Product Declaration) και με ετικέτα QRCODE η οποία
περιλαμβάνει στοιχεία ιχνηλασιμότητας.
Με την δικτύωση επιχειρήσεων για την ποιότητα και την εξωστρέφεια
Το 2005 δημιουργήσαμε τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικά Προϊόντα Πιστοποιημένης
Ποιότητας (Ελ3Π) ο οποίος σήμερα αριθμεί 42 μέλη.
Η ίδρυσή του προέκυψε από την κατανόηση της ανάγκης συλλογικής έκφρασης των
επιχειρήσεων που έχουν επιλέξει το δρόμο της διαφοροποίησης, με προϊόντα
πιστοποιημένης ποιότητας, υψηλής προστιθέμενης αξίας υπερβαίνοντας τις συνήθεις
διαφορές μεταξύ ιδιωτικών και συνεταιριστικών ή διαφόρων περιοχών.
Το εγχείρημα των Ελ3Π βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την περιφρούρηση της ποιότητας
των προϊόντων, τη δικτύωση των ισότιμα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και την
εξωστρέφεια προς τις αγορές όλου του κόσμου.
Εγκαθιστώντας συσκευές μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας και εξοπλισμό κοινήςσυνεχούς άλεσης.
Η τοποθέτηση των συσκευών μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας αποτέλεσε αρχικά μία
μικρή επανάσταση καθώς ελάχιστοι γνώριζαν καν την ύπαρξή τους.
Οι ποικίλες εφαρμογές τους και ιδίως το γεγονός ότι αποτελούν απαραίτητη
προϋπόθεση για να προχωρήσει ένα ελαιοτριβείο στην κοινή άλεση, συνετέλεσαν στο να
διαδοθούν και να τοποθετηθούν σε 31 ΟΕΦ στις οποίες ήμασταν σύμβουλοι
διαχείρισης.
Η ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ, έχει υιοθετήσει πλέον το σύστημα της κοινής άλεσης σε δύο
συνεταιριστικά της ελαιοτριβεία εκσυγχρονίζοντας τις εγκαταστάσεις της μέσω των
κοινοτικών προγραμμάτων.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
Άξιον Αγροτική - Αξιοποιούμε το μέλλον σήμερα
Ξενοφώντος 15α Τ.Κ. 105 57 Αθήνα - Τηλ.: 210 3210621 Φαξ: 210 3221133 www.axionagro.eu [email protected]
Με την διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε ελαιοπαραγωγές χώρες
Πρωτοπόρος δραστηριότητα για τα ελληνικά δεδομένα, η διοργάνωση και
πραγματοποίηση στο πλαίσιο του Κοινοτικού προγράμματος 2080/05 εκπαιδευτικών
ταξιδιών 225 παραγωγών σε ελαιοπαραγωγές περιοχές της Ιταλίας, Ισπανίας, Νότιας
Γαλλίας και Μαρόκου.
Στο πλαίσιο των επισκέψεων πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε ελαιοτριβεία,
τυποποιητήρια, ινστιτούτα αλλά και επισκέψεις πεδίου, καθώς και συναντήσεις με
γεωπόνους, χημικούς, παραγωγούς καθώς και εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών για
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης παραγωγής,
καλλιέργειας και εμπορίας.
Τα εκπαιδευτικά αυτά ταξίδια αποτέλεσαν ένα «παράθυρο» γνώσης και εμπειρίας για
την παγκόσμια ελαιοκομία.
Με έντονο διεθνή προσανατολισμό αναπτύσσουμε συνεργασίες
με φορείς, προσωπικότητες, συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις του εξωτερικού,
οργανώνουμε προωθητικές ενέργειες και συντονίζουμε επιχειρηματικές
αποστολές σε όλο τον κόσμο αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους και
ενδυναμώνοντας την παρουσία κάθε συνεργάτη στην διεθνή αγορά.
Η ομάδα μας αποτελείται από ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τις ειδικευμένες γνώσεις
τους, το υψηλό πολιτισμικό τους επίπεδο, τον επαγγελματισμό τους και την δέσμευση
τους στην παροχή αξιόπιστων προτάσεων στον κάθε συνεργάτη.
Παράλληλα με το μόνιμο προσωπικό συνεργαζόμαστε με πλήθος εξωτερικών
επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
Άξιον Αγροτική - Αξιοποιούμε το μέλλον σήμερα
Ξενοφώντος 15α Τ.Κ. 105 57 Αθήνα - Τηλ.: 210 3210621 Φαξ: 210 3221133 www.axionagro.eu [email protected]