α νά π τυξη εξωστρέφεια EΤΟΣ4ο TEYXΟΣ 21 IOYΛΙΟΣ

EΤΟΣ 4ο TEYXΟΣ 21 IOYΛΙΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
2124/09
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ
ανά
πτυ
ξη
αν
τ
α
κα
γω
ιν
νισ
οτ
τικ
ομ
ότη
ία
τα
Kωδ.: 8467
γε
νέρ
ια
ε
εξωστρέφεια
╭
╰
OΣΥΕ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
21ο ΤΕΥΧΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Πρόεδρος: Γεώργιος Κασιμάτης
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
Α΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μπακατσέλος
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα,
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Τσώτσος
Τηλ: 210 3387104 - 106, Fax: 210 3622320
Γ΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Γκουντόπουλος
e-mail: [email protected]
Δ΄ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Ζορπίδης
web adress: http://www.uhc.gr
Ε΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χονδρογιάννης
Εκδότης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Αγνιάδης
Γεώργιος Κασιμάτης, Πρόεδρος K.E.E.
Οικονομικός Επόπτης: Ηλίας Χατζηβασίλογλου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Μέλος: Σωτήριος Μαγόπουλος
Πρόεδρος: Γεώργιος Κασιμάτης
Μέλη:
Διευθυντής: Βασίλειος Αποστολόπουλος.
Παναγιώτης Αγνιάδης
Γεώργιος Χονδρογιάννης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συντονισμός Έκδοσης – Αρχισυνταξία:
Προϊστάμενοι Τμημάτων:
Βασίλης Αποστολόπουλος
↷Τμήμα Οικονομικού:
Σύμβουλος Έκδοσης: Χάρης Λεμονόπουλος
[Τα επώνυμα άρθρα και κείμενα
εκφράζουν απόψεις των συντακτών τους]
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ - ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
BREAK IN A.E.E.B.E
Τηλ.: 210 3636186, Fax: 210 3390696,
CREATIVE ART DIRECTOR:
Σοφία Στεργίου
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
I.N. Πάλλης ΑΒΕΕ,
Kυνουρίας 3, 121 32 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5776998, Fax: 210 5773702,
ΥΠ. ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, Ευάγγελος Στεργίου
Ελένη Κοντοθανασοπούλου.
↷Τμήμα Διοικητικού &
↷Τμήμα Επιμελητηριακών Θεμάτων:
Βασιλική Καραντζίκου.
↷Τμήμα Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων:
Ουρανία Θεοδοσοπούλου.
↷Τμήμα Εμπορικού Μητρώου
και Μηχανογραφικών Εφαρμογών:
Πολυξένη Κούτλα.
↷Γραφείο Προέδρου των οργάνων
της ΚΕΕΕ – Δημοσίων Σχέσεων
και Εκδόσεων:
Κωνσταντίνα Στουρνάρα.
↷Yπεύθυνη Επικοινωνίας:
Αμαλία Πολύζου
↷Ειδικοί Επιστημονικοί Σύμβουλοι:
Αναστασία Ξαρχά
Γεώργιος Ασωνίτης
Χαράλαμπος Λεμονόπουλος
Γεώργιος Σουρμελής
↷Αντιπροσωπευτικό Γραφείο Βρυξελλών:
Ειρήνη Κωνσταντινίδου
την επανενεργοποίηση των διατάξεων του ν.
3419/2005 για τον τρόπο σύστασης και αμοιβής των
Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας και την καθιέρωση
επιδόματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
— Την επιδίωξη στην παρούσα φάση - ως της πλέον
ενδεδειγμένης και αποτελεσματικής λύσης για την
άμεση διευθέτηση του θέματος - της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης – Μίας για όλα τα Επιμελητήρια – με αναδρομική ισχύ.
˜ Της ζήτησης από την ΚΕΕΕ και τις διοικήσεις των Επιμελητηρίων να στηρίξουν το αίτημα με αποφάσεις
και επιστολές προς τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Οικονομικών.
™ Της ενεργοποίησης των Συλλόγων και των συναδέλφων στα Επιμελητήρια για την έκδοση από τις
διοικήσεις των σχετικών επιστολών, και
š Τέλος, την προκήρυξη εικοσιτετράωρης προειδοποιητικής απεργίας για την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010,
σε αντίδραση για τις επιθέσεις που δέχονται οι Επιμελητηριακοί Υπάλληλοι στο εισόδημα και στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, με στόχο την ευαισθητοποίηση της πολιτικής ηγεσίας στην επίλυση των αιτημάτων τους.
Πρόταση της ΟΣΥΕ για να συµπεριληφθεί σε νοµοσχέδιο
διάταξη για την εξάλειψη των ανισοτήτων που δηµιουργούνται µεταξύ των επιµελητηριακών υπαλλήλων (23 Ιουλίου 2010)
Με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, και τον
Υφυπουργό Εργασίας, κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη, η
ΟΣΥΕ υποβάλλει το αίτημα της συμπερίληψης διάταξης σε νομοσχέδιο για την εξάλειψη των ανισοτήτων
που δημιουργούνται μεταξύ των επιμελητηριακών
υπαλλήλων. Σε αυτή αναφέρονται τα εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Σας θέτουµε υπόψη το εξής πρόβληµα που αφορά στους
Επιµελητηριακούς Υπαλλήλους και παρακαλούµε για την
επίλυσή του.
Τα Επιµελητήρια είναι ΝΠ∆∆ µε δικά τους έσοδα, χωρίς
ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και οι υπάλληλοι είναι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ. Σύµφωνα µε την επιµελητηριακή νοµοθεσία (παρ. 8, του άρθρου 4 του ν. 2081/92,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 23 του
ν.3419/2005) – από συστάσεως Επιµελητηρίων: «Στο µόνι-
µο προσωπικό των Επιµελητηρίων, που αποχωρεί από την υπηρεσία για να συνταξιοδοτηθεί, καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε το σύνολο των τακτικών αποδοχών
τριών (3) µηνών εφόσον συµπλήρωσαν 10ετή υπηρεσία στα Επιµελητήρια. Για κάθε πρόσθετη πενταετή υπηρεσία, ... καταβάλλεται επιπλέον ένας µισθός …».
Την ανωτέρω αποζηµίωση τη λαµβάνουν όσοι συνταξιοδοτούνται µε τις κοινές
διατάξεις του ΙΚΑ ενώ δεν χορηγείται σε όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν µε
τις υπαλληλικές διατάξεις διότι οι υπηρεσίες του ΙΚΑ επικαλούνται το άρθρο 11
παρ. 8 του π.δ. 166/2000, ΦΕΚ 153 Α σύµφωνα µε τo οποίo: «δεν υπολογίζεται ως
συντάξιµος ο χρόνος οποιασδήποτε υπηρεσίας αν για το χρόνο αυτό καταβλήθηκε
ή θα καταβληθεί µετά την αποµάκρυνση του υπαλλήλου εφάπαξ αποζηµίωση η χρηµατική αµοιβή εκτός αν αυτή επιστραφεί».
Θεωρούν δηλαδή ότι αφού ο εργαζόµενος πήρε αυτή την αποζηµίωση δεν δικαιούται σύνταξης για το υπόλοιπο της ζωής του παρά το γεγονός ότι κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές για 35 ολόκληρα χρόνια και παρά το γεγονός ότι η συγκεκριµένη παροχή δεν έχει σχέση µε την σύνταξη αλλά µε τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας
των Επιµελητηρίων.
Η ιδιαιτερότητα αυτή αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2081/92 σύµφωνα µε την οποία: «Τα Επιµελητήρια έχουν δικαίωµα, λόγω της αυτοτέλειάς τους,
να ενεργούν κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων αλλά εντός των ορίων του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού τους, (ο οποίος δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό) προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τους ανωτέρω σκοπούς τους και
τις αρµοδιότητές τους».
Ενισχυτικό της θέσης ότι πρέπει να εφαρµοστεί ο Ν. 2081/92 όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3419/2005 είναι η υπ’ αριθµ. 4/1988 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου επί παρεµφερούς υπόθεσης που έκρινε ότι η παραπάνω αποζηµίωση δεν έχει συνταξιοδοτικό χαρακτήρα και πρέπει να καταβάλλεται στους αποχωρούντες υπαλλήλους και η θέση του Συνηγόρου του πολίτη (αρ. εγγρ. 17751.2.4/78-2002).
Για την εξάλειψη των ανισοτήτων που δηµιουργούνται µεταξύ των Επιµελητηριακών Υπαλλήλων απαιτείται να ψηφιστεί από τη Βουλή διάταξη µε το εξής περιεχόµενο:
«Η αποζηµίωση της παρ. 8, του άρθρου 4 του ν. 2081/92 όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 6 του άρθρου 23 του ν.3419/2005 δεν θεωρείται αποζηµίωση ή χρηµατική παροχή κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικών Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 166/2000, ΦΕΚ 153 Α)».
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
Με τη βεβαιότητα ότι θα δώσετε λύση στο θέµα είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,
Για το ∆.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε
Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Γ. Γιάγκας
Η Γραµµατέας
Βούλα Γιοβανοπούλου»
89
Μήνυµα του Προέδρου
της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος
Χαμένος στο πέλαγος χωρίς πυξίδα ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος
H
επιμελητηριακή κοινότητα, μέσω της ΚΕΕΕ, εκφράζοντας θεσμικά τον επιχειρηματικό κόσμο,
θεωρεί ότι η νομοθετική πρωτοβουλία αλλαγής
του Αναπτυξιακού Νόμου αποτελούσε μια πρώτης
τάξεως ευκαιρία για την Πολιτεία να αξιοποιήσει
την εμπειρία που έχουν αρκετά στελέχη του επιμελητηριακού χώρου ως προς τις διαδικασίες
τέτοιων νομοθετημάτων και να εξετάσει έτσι το
ενδεχόμενο θεσμικής συμμετοχής των Επιμελητηρίων στην όλη διαδικασία, ως φορείς που να
αναλάβουν όχι μόνο την ενημερωτική υποστήριξη
των υποψηφίων επενδυτών, αλλά ακόμη και τη διαχείριση διαδικασιών, όπως η υποβολή ή η αξιολόγηση επενδυτικών
προτάσεων ή ακόμη και ο έλεγχος υλοποίησης των χρηματοδοτουμένων επενδύσεων.
Δυστυχώς φαίνεται πως για μια ακόμη φορά οι διαδικασίες διαβούλευσης που μετέρχεται η Κυβέρνηση αποτελούν διαδικαστικούς
τύπους χωρίς ουσία. Δεν μπορεί κάποιος να ερμηνεύσει διαφορετικά το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου αναφορικά με το νέο αναπτυξιακό νόμο που δόθηκε προς τελική διαβούλευση πριν την κατάθεσή του στη Βουλή. Πρόκειται για ένα κείμενο που αγνόησε σχεδόν
τελείως τις παρατηρήσεις που το σύνολο του επιχειρηματικού και
επενδυτικού κόσμου υπέβαλε κατά την προηγούμενη διαδικασία διαβούλευσης (Μάιος-Ιούνιος 2010), απαξιώνοντας την παντελώς.
Η επιμελητηριακή κοινότητα της χώρας διαπιστώνει με θλίψη ότι
και σε αυτή την περίπτωση δεν αξιοποιείται ως θεσμικός σύμβουλος
της Πολιτείας, καθώς δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια συμβουλευτικής – έστω – συμμετοχής της στις διαδικασίες λειτουργίας του προτεινόμενου Αναπτυξιακού Νόμου, ενός νομοθετικού εργαλείου που
αφορά κατ’ εξοχήν την αγορά και την επιχειρηματικότητα. Παρόλα
αυτά, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος κατέθεσε μια πρώτη εκτίμηση για το προτεινόμενο σχεδίου νόμου, με την ελπίδα ότι,
έστω, την ύστατη στιγμή θα τύχει ευήκοων ώτων.
Μια γενική παρατήρηση είναι ότι σχεδόν κάθε κρίσιμη διάταξη του
σχεδίου νόμου περιλαμβάνει και εξουσιοδότηση προς την Υπουργό
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για να μεταβάλλει με
υπουργική απόφαση το περιεχόμενό της. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Είναι τόσο αβέβαιη η Κυβέρνηση για το περιεχόμενο αυτών των
διατάξεων που θεωρεί αναγκαίες αυτές τις εξουσιοδοτήσεις; Τυχόν
αντεπιχείρημα ότι αυτή η μέθοδος συμβάλλει στην ευελιξία του νόμου απορρίπτεται με το σκεπτικό ότι εάν όντως η ευελιξία είναι το ζητούμενο, θα μπορούσε να γίνει πραγματικά ένας νόμος - πλαίσιο για
την ανάπτυξη (όπως άλλωστε αρχικά ισχυριζόταν ότι θα φέρει η Κυβέρνηση) και να μην περιλαμβάνει εξαντλητικές λεπτομερειακές
ρυθμίσεις, η αβεβαιότητα ορθότητας των οποίων ομολογείται και
από τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις.
Ο σκοπός του σχεδίου νόμου είναι γενικά αόριστος και αυτό γιατί
πουθενά δεν υπάρχει προσδιορισμένος ο Εθνικός Αναπτυξιακός
Σχεδιασμός, ώστε να αξιολογηθεί ο προτεινόμενος Αναπτυξιακός
Νόμος ως εργαλείο του. Η γενικότητα και αοριστία της διάταξης, που
την καθιστά απλό ευχολόγιο, αναδεικνύεται περισσότερο από την
ασυμφωνία της με το περιεχόμενο των υπολοίπων διατάξεων του
σχεδίου νόμου: π.χ. ενώ στους σκοπούς του σχεδίου νόμου αναφέρονται μεταξύ άλλων η παραγωγή, μεταφορά και αξιοποίηση της
νέας γνώσης δεν είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση δραστηριότητες που
αφορούν στην εκπαίδευση, και ενώ ως σκοπός του σχεδίου νόμου αναφέρεται η στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας δεν είναι επιλέξιμες
προς ενίσχυση δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Κραυγαλέες αντιφάσεις
που ενέχουν στοιχεία κωμικοτραγικότητας για τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου τόσο οι προαναφερθείσες
εξαιρέσεις (εκπαίδευση, φωτοβολταϊκά) όσο και άλλες εξαιρέσεις από τις
ενισχύσεις δραστηριοτήτων όπως η κατασκευή κτιρίων (καίριο πλήγμα
στην οικοδομή), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (ταφόπλακα στην αγορά), οι υπηρεσίες εστίασης κλπ. προκαλούν ερωτηματικά σχετικά με το
αν πράγματι αντιλαμβάνεται η Ελληνική Πολιτεία το μέγεθος της ύφεσης
που υπάρχει στην ελληνική οικονομία και τις δραματικές εξελίξεις που
έρχονται για όλους αυτούς τους κλάδους με κλείσιμο επιχειρήσεων, απολύσεις προσωπικού, αύξηση ανεργίας, και όλες τις συναφείς δυσμενέστατες
συνέπειες. Σίγουρα δεν υποστηρίζουμε μια κρατικοδίαιτη αγορά, αλλά
σε περιόδους κρίσης όπως η παρούσα, η κρατική συνδρομή είναι επιβεβλημένη, καθώς έτσι θα ενδυναμωθεί η πληγείσα ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονομίας και θα στηριχθεί η αγορά που αποτελεί την πραγματική βάση της.
Ως προς τα ποσοστά των περιφερειακών ενισχύσεων, θα μπορούσε να
εξεταστεί η ειδική μεταχείριση των πυρόπληκτων περιοχών (π.χ. με οριζόντιο ποσοστό επιδότησης 50% για όλες τις δραστηριότητες που βρίσκονται
σε αυτές τις περιοχές και με στόχο την ενίσχυση δραστηριοτήτων πράσινης
ανάπτυξης), αλλά και η αύξηση των αναπτυξιακών ενισχύσεων στις νησιωτικές περιοχές (κάτι που επιτάσσει και η τελευταία συνταγματική αναθεώρηση στη νέα παράγραφο 4 του άρθρου 101 του Συντάγματος).
Εντύπωση προκαλεί η επιλεγείσα ρύθμιση τόσο για ενίσχυση (εκσυγχρονισμός-ανακαίνιση) υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων υπό πολύ
περιοριστικούς όρους όπως αναβάθμιση τουλάχιστον κατά 2 κλίμακες, ή
μείωση δυναμικότητας τουλάχιστον κατά 10% (δηλαδή ζητείται από τις
επιχειρήσεις αυτές να μειώσουν το τζίρο τους σε μια τέτοια περίοδο!) όσο
και για ίδρυση νέων (ή επέκταση υφισταμένων) ξενοδοχειακών μονάδων
μόνο σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων. Αυτό αγνοεί παντελώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς
τους τομείς του τουρισμού, σε μια περίοδο που ο τουρισμός αποτελεί μια
από τις τελευταίες ελπίδες στήριξης της οικονομίας και πλήττεται από διάφορες κυβερνητικές επιλογές και αντιδράσεις κοινωνικών ομάδων.
Η επιμονή της κυβέρνησης να προβλέψει μόνο δυο περιόδους υποβολής προτάσεων κατ’ έτος, παρά τις αντίθετες προτάσεις και της ΚΕΕΕ, θα
πλήξει την επενδυτική δραστηριότητα, καθώς θα οδηγήσει σε καθυστέρηση ώριμες επενδυτικές προτάσεις. Το γεγονός δε ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης δημιουργεί έντονους φόβους ότι θα επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος με ατέρμονες διαδικασίες.
Σε γενικές γραμμές, η πρώτη εκτίμηση της ΚΕΕΕ για την πολυδιαφημισμένη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σχετικά με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο συνοψίζεται στη φράση «ώδινεν όρος και έτεκε µυν». Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πρυτανεύσει σύνεση κατά το τελευταίο στάδιο νομοπαρασκευστικής επεξεργασίας αυτού του σχεδίου νόμου και θα γίνουν
παρεμβάσεις που θα καταστήσουν τον Αναπτυξιακό Νόμο ένα εργαλείο
αντάξιο του ονόματος του.
Γεώργιος Κασιμάτης
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
«1ο Περιφερειακό Επιχειρηματικό
ισχυρή βούληση για τη διεύρυνση
Αδριανούπολη - Τουρκία, 18 Ιουνίου 2010
Ο
ι εκατέρωθεν δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου, κ. Nihat Ergun, τον
κυβερνητικό εκπρόσωπο, κ. Γεώργιο Πεταλωτή, και τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μάρκο Μπόλαρη, για βούληση των κυβερνήσεων Τουρκίας και Ελλάδας για
διεύρυνση των οικονομικών σχέσεων των δυο χωρών, έδωσαν το «στίγμα» των εργασιών του «1ου Περιφερειακού Επιχειρηματικού Φόρουμ Τουρκίας – Ελλάδας», που πραγματοποιήθηκε στην Αδριανούπολη της Τουρκίας.
Το Πρώτο Περιφερειακό Επιχειρηματικό Φόρουμ Τουρκίας
– Ελλάδας διοργάνωσαν από κοινού η Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος και η Ένωση Επιμελητηρίων
της Τουρκίας (ΤΟΒΒ). Συνεργάστηκαν, ακόμη, το
Επιμελητήριο Αδριανούπολης, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, το Χρηματιστήριο Προϊόντων της Αδριανούπολης, καθώς
και το Ελληνικό Προξενείο στην Αδριανούπολη. Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν η σύσφιξη των Ελληνοτουρκικών
Οικονομικών Σχέσεων κατά μήκος των
χερσαίων συνόρων μας, με τον ίδιο τρόπο που διάφορες μορφές συνεργασίας
αναπτύσσονται εκατέρωθεν των ακτών
του Αιγαίου, καθώς επίσης και η γνωριμία ελληνικών με τουρκικά Εμπορικά και
Βιομηχανικά Επιμελητήρια, προκειμένου να
συνεργάζονται στενότερα εφεξής, συμμετέχοντας σε κοινά αναπτυξιακά και επενδυτικά
προγράμματα, κλπ.
Από τουρκικής πλευράς, πάντως, ο κ. Ergun, έθεσε
τρία θέματα για τη βελτίωση των διμερών οικονομικών
και επιχειρηματικών σχέσεων:
╭
╰
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
Φόρουμ Τουρκίας – Ελλάδας»:
των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών
Κατάργηση της βίζας τόσο για τους Τούρκους επιχειρηματίες, που
θέλουν να επισκέπτονται την Ελλάδα με το σκεπτικό
ότι ήδη τα τουρκικά εμπορεύματα
ταξιδεύουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο
και για τους τουρίστες, τουλάχιστον
για ένα διήμερο.
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
Ανάκληση της πρόσφατης απόφασης μείωσης στα 200 λίτρα, από τα 550 που ίσχυε μέχρι πρότινος, του πετρελαίου που μπορούν να έχουν όταν μπαίνουν στην Ελλάδα τα τουρκικά φορτηγά διεθνών μεταφορών, διότι η μείωση αυτή επιβαρύνει σημαντικά το κόστος μεταφοράς τους.
Βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδίως στις παραμεθόριες
περιοχές.
Στην παρέμβασή του, ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μάρκος Μπόλαρης, επεσήμανε πως η συνάντηση αυτή είναι αποτέλεσμα της συνάντησης των πρωθυπουργών των δύο χωρών, κκ. Παπανδρέου και Ερντογάν, που έγινε στην Αθήνα και κατέληξε σε 22 Μνημόνια Συνεργασίας, ότι εκφράζει τη βούληση των κυβερνήσεων των δύο χωρών για την προώθηση της ανάπτυξης στην περιοχή με αμοιβαίο όφελος.
Επίσης, ότι τα βήματα συνεργασίας, που οργανώνει η ελληνική κυβέρνηση, δείχνουν πως η κρίση είναι μια πρόκληση για να ενεργοποιήσουμε το παραγωγικό δυναμικό μας και ότι η ισχυρή παρουσία του επιχειρηματικού
κόσμου και από τις δυο χώρες υποδηλώνει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή ακόμη παρά την κρίση.
╭
╰
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
Απάντηση της ΚΕΕΕ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ΜμΕ
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις στη χώρα μας και διεθνώς
11 Αυγούστου 2010
Α
παντητική επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
ΜμΕ απέστειλε ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος
Κασιμάτης, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας,
αλλά και διεθνώς. Στην επιστολή αυτή, η οποία κοινοποιήθηκε παράλληλα στα Επιμελητήρια, αναφέρονται τα
εξής:
«Αξιότιµοι Κύριοι,
Σε απάντηση του υπ’ αρ. 316/27.7.2010 εγγράφου σας θα θέλαµε να τονίσουµε ότι ασπαζόµαστε απολύτως τις ανησυχίες
και τον προβληµατισµό των µελών της Ένωσής σας, καθώς
ανάλογα προβλήµατα αντιµετωπίζουν σχεδόν όλα τα µέλη της
ελληνικής επιµελητηριακής κοινότητας.
Η παύση πληρωµών εκ µέρους του ∆ηµοσίου, είτε αυτή αφορά σε καταβολές από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(εθνικό και συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος), είτε αυτή αφορά
σε οφειλές του ∆ηµοσίου από τον Τακτικό Προϋπολογισµό
(π.χ. επιστροφή Φόρου Προστιθέµενης Αξίας) έχει δηµιουργήσει σοβαρότατα προβλήµατα στην ελληνική επιχειρηµατική
κοινότητα, εξαντλώντας τις δυνατότητες επιβίωσης πολλών
επιχειρήσεων, κυρίως µικρών και µεσαίων.
Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) έχει επανειληµµένως αναδείξει αυτό το θέµα, τόσο προς την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών όσο και προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας. Αποτέλεσµα των πιέσεων που ασκεί η ΚΕΕΕ
υπήρξε η απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών, πριν 1 µήνα περίπου, να αλλάξει την πολιτική του ως προς την αναστολή επιστροφής του Φ.Π.Α. και να προχωρήσει σε επίσπευση
του χρόνου επιστροφής του ΦΠΑ προς τους δικαιούχους επιχειρηµατίες σε ποσοστό 90% για ποσά µέχρι 30.000 ευρώ, και
παράλληλα να προβλέψει τη δυνατότητα συµψηφισµού – και
σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης – του οφειλόµενου φόρου µε τον δικαιούµενο προς επιστροφή, όταν υπάρχει βέβαιη και εκκαθαρισµένη απαίτηση από επιστροφές φόρων από το ∆ηµόσιο.
Επίσης η ΚΕΕΕ παρακολουθεί µε ιδιαίτερη προσοχή την υλο-
ποίηση της πρωτοβουλίας της Πολιτείας, µέσω του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, στη διαµόρφωση της οποίας είχε ενεργό συµµετοχή.
Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την αύξηση της ποιοτικής παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και περιλαµβάνει σειρά δράσεων, όπως α) η σύσταση Ταµείου
Επιχειρηµατικότητας, µε ίδια κεφάλαια ύψους 460 εκατ. ευρώ που
θα προέρχονται στο σύνολό τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013 και το οποίο στοχεύει στη χρηµατοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 1,7 δις. ευρώ στα επόµενα τρία χρόνια µέσω της µόχλευσης του ιδίου κεφαλαίου του µε πόρους του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, β) η ενεργοποίηση – επιτέλους – του χρηµατοδοτικού εργαλείου JEREMIE, προϋπολογισµού 290 εκατ. Ευρώ, µε στόχο την ενίσχυση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µε τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συµµετοχές σε επιχειρηµατικά κεφάλαια κλπ.) έχοντας ως πλεονέκτηµα το γεγονός
ότι οι ενισχύσεις που δίνονται στις ΜΜΕ είναι ανακυκλούµενες,
δηλαδή επιτρέπουν τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές και γ) ο σχεδιασµός πρόσθετων προγραµµάτων επιχορηγήσεων για το 2010-2011 ύψους 300 εκατ. ευρώ από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας για τη στήριξη της εξωστρέφειας, της υγιούς επιχειρηµατικότητας και των πράσινων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Είναι πρόδηλο ότι αυτές οι πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται υπό
τη συνεχή πίεση της επιχειρηµατικής κοινότητας δεν πρέπει να σταµατήσουν εδώ. Η ΚΕΕΕ θα συνεχίσει να επιτελεί το θεσµικό της ρόλο ως σύµβουλος της Πολιτείας, ώστε να διασφαλιστεί η πληρέστερη δυνατή στήριξη στην επιχειρηµατικότητα, που αποτελεί την ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας. Και είµαστε σίγουροι ότι στην προσπάθειά µας αυτή θα βρούµε πολύτιµο αρωγό και την Ευρωπαϊκή
Ένωση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.
Παραµένουµε στη διάθεση σας,
Με εκτίµηση,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γεώργιος Κασιµάτης»
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
7 Ιουνίου 2010
Ο
Πρόεδρος της
ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, απέστειλε επιστολή προς τον
Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, με
κοινοποίηση παράλληλα στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων, κ. Δ. Γεωργακόπουλο, και στα Επιμελητήρια, με την
οποία υπέβαλε το αίτημα της διευκόλυνσης σε όσους φορολογούμενους θέλουν
να τακτοποιήσουν τις
εκκρεμότητές τους για
τα εισοδήματα που
προέκυψαν μέχρι το
οικονομικό έτος 2009,
μέσω της δυνατότητας
επιπλέον παράτασης.
Σε αυτή αναφέρονται
τα παρακάτω:
Παρεμβάσεις του
•γιανέαρύθμισηστηνυποβολήδηλώσεων
(ΠΟΛ1044/22-4-2010)
«Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος έγινε αποδέκτης πολλών επιστολών και παραπόνων από
τα Επιµελητήρια – µέλη της, σχετικά µε το πρόβληµα που αφορά στο γεγονός ότι αρκετές εφορίες,
εφαρµόζοντας τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 84, δεν επιτρέπουν στους φορολογούµενους, που
είχαν προθεσµία 10 ηµερών, να υποβάλουν τις δηλώσεις τους και να τακτοποιήσουν τις εκκρεµότητες τους.
Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 84 του σχεδίου νόµου «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», στους φορολογούµενους που έχουν επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο µέχρι και την ηµεροµηνία κατάθεσης του
σχετικού σχεδίου νόµου στη Βουλή (24-3-2010), δηλαδή σ’ αυτούς για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου και έχει γίνει έναρξη του ελέγχου µέχρι και την ηµεροµηνία αυτή, στους οποίους επιδίδεται επί αποδείξει από την αρµόδια ελεγκτική αρχή σχετική έγγραφη πρόσκληση, η υποβολή των σχετικών δηλώσεων µπορεί να γίνει όχι µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα (31-5-2010), αλλά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επίδοση της πρόσκλησης και όχι αργότερα από το τέλος αυτού του µήνα.
Η ύπαρξη διαφόρων αντικειµενικών δυσκολιών (απεργίες, ενασχόληση λογιστών µε δηλώσεις εισοδήµατος, αργίες Σαββατοκύριακου κ.α.) κατέστησε πρακτικά αδύνατη την κατάθεση των δηλώσεων από όλους του ενδιαφερόµενους εντός του δεσµευτικού διαστήµατος των δέκα (10) ηµερών, µε
αποτέλεσµα να υπάρχουν φορολογούµενοι που επιθυµούν να υποβάλουν δήλωση, σύµφωνα µε τα όσα
ορίζει η σχετική ΠΟΛ (1044/22-4-2010), και να µένουν ουσιαστικά εκτός.
Το γεγονός ότι δόθηκε και επιπλέον παράταση ενός µηνός (30-6-2010), µας κάνει να πιστεύουµε ότι
κύρια και πραγµατική πρόθεση του Υπουργείου Οικονοµικών µε την εφαρµογή της ΠΟΛ 1044/22-42010, είναι η διευκόλυνση και η παροχή της δυνατότητας σε όσους φορολογούµενους θέλουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεµότητές τους για τα εισοδήµατα που προέκυψαν µέχρι το οικονοµικό έτος 2009.
Στο πλαίσιο αυτό, κ. Υπουργέ, παρακαλούµε ιδιαίτερα, όπως – επειδή αρκετές εφορίες δεν επιτρέπουν στους φορολογούµενους που είχαν προθεσµία 10 ηµερών να υποβάλουν τις δηλώσεις τους και
να τακτοποιήσουν τις εκκρεµότητές τους (εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 άρθρου 84) – µε παρέµβασή σας να υπαχθούν µέχρι 30-6-2010 οι υποθέσεις για τις οποίες δεν τους έχουν κοινοποιηθεί
φύλλα ελέγχου ή έστω όλες οι υποθέσεις που εκκρεµούν µέχρι και τα διοικητικά δικαστήρια.
Πιστεύουµε ότι στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου σας, αλλά και της πρόθεσής
σας για διευκόλυνση των φορολογουµένων, παράλληλα µε την αύξηση των δηµοσίων εσόδων, θα κατανοήσετε τη σκοπιµότητα της παρέµβασής µας αυτής και αναµένουµε τη θετική σας ανταπόκριση.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γεώργιος Κασιµάτης»
╭
╰
Προέδρου της ΚΕΕΕ:
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
•γιατηναντιμετώπισητωνπροβλημάτωντων
εξαγωγικώνεπιχειρήσεωννωπών
αγροτικώνπροϊόντων
14 Ιουνίου 2010
Μ
ε επιστολή
του προς
τον Υφυπουργό Οικονομίας, κ.
Φίλιππο Σαχινίδη, με
παράλληλη κοινοποίηση στα Επιμελητήρια,
ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ,
κ. Γεώργιος Κασιμάτης,
εκφράζει τις έντονες
ανησυχίες και τον προβληματισμό του σχετικά με τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι
Ελληνικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις (κυρίως
νωπών αγροτικών
προϊόντων) από την
εχθρική συμπεριφορά
των Δ.Ο.Υ., οι οποίες
επιχειρούν να τις
εμπλέξουν στη φοροδιαφυγή ΦΠΑ που διαπράττεται από τις επιχειρήσεις της Ρουμανίας και Βουλγαρίας.
Σε αυτή αναφέρονται
τα παρακάτω:
«Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Ως Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, εκπροσωπώντας τα συµφέροντα
της επιχειρηµατικής κοινότητας όλης της χώρας, θα ήθελα να εκφράσω τις έντονες ανησυχίες µου και τον προβληµατισµό µου σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις (κυρίως Νωπών Αγροτικών Προϊόντων).
Πιο συγκεκριµένα, θέλω να σας επισηµάνω ότι γίνεται λόγος για εχθρική συµπεριφορά από τις ∆.Ο.Υ., που επιχειρούν να εµπλέξουν τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις
στη φοροδιαφυγή ΦΠΑ, την οποία διαπράττουν οι επιχειρήσεις της Ρουµανίας και Βουλγαρίας. Έτσι, ενώ οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα
µέτρα (έλεγχοι, εµβάσµατα κτλ.), δεν τους επιστρέφεται το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ
από τις ∆.Ο.Υ., ενώ ταυτόχρονα δε θεωρούνται διπλότυπα δελτία απαλλαγής από το ΦΠΑ
και έχει αρχίσει να καταλογίζεται ΦΠΑ επιπλέον της αξίας των τιµολογίων εξαγωγής,
για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις Νωπών Αγροτικών προϊόντων.
Σχετική επιστολή επί του θέµατος [9 Ιουνίου 2010 / αρ. πρωτ.911], σας έχει σταλεί και
από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου Πέλλας και Αντιπρόεδρο της ΚΕΕΕ, κ. Ιορδάνη
Τσώτσο, επιστολή στην οποία, εκτός από τις θέσεις, αναφέρονται και πολύ συγκεκριµένες προτάσεις αντιµετώπισης του προβλήµατος. Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων στηρίζει ανεπιφύλακτα τις θέσεις και τις προτάσεις που περιλαµβάνονται σε αυτή την επιστολή.
Θα ήθελα, Κύριε Υπουργέ, να σας επιστήσω την προσοχή, καθώς πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα που επιδεινώνει το ήδη βεβαρηµένο κλίµα για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Παρακαλώ όπως προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες για την άµεση διευθέτηση αυτού του προβλήµατος.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γεώργιος Κασιµάτης»
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
Υποστήριξη της πρότασης του Προέδρου
του Β.Ε.Α., Π. Ραβάνη, για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο
23 Ιουνίου 2010
M
ε επιστολή του
προς την Υπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη, με παράλληλη κοινοποίηση στο Γενικό
Γραμματέα Βιομηχανίας,
κ. Αλέξανδρο Φούρλα,
και στα Επιμελητήρια, ο
Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ.
Γεώργιος Κασιμάτης, υποστηρίζει την πρόταση του
Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Παύλου Ραβάνη,
για τον νέο Αναπτυξιακό
Νόμο, που αφορά στη
διάθεση του συνόλου του
αναλογούντος τμήματος
των πόρων για την ενίσχυση της μεταποίησης
της Αττικής αποκλειστικά
και μόνο για τη δημιουργία οργανωμένων βιοτεχνικών πάρκων ή των
απαραίτητων υποδομών
σε αυτά που έχουν ήδη
οριοθετηθεί. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:
«Αξιότιµη κα Υπουργέ,
Ενόψει της προετοιµασίας του νέου Αναπτυξιακού Νόµου, η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος έγινε αποδέκτης της πρότασης του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών, κ. Παύλου Ραβάνη, που
αφορά στη διάθεση του συνόλου του αναλογούντος τµήµατος των πόρων για την ενίσχυση της µεταποίησης
της περιοχής Α’ και ειδικότερα της Αττικής, όχι σε επιλέξιµες µεταποιητικές επιχειρήσεις, αλλά αποκλειστικά
και µόνο στη δηµιουργία οργανωµένων βιοτεχνικών πάρκων ή στη δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών
σε αυτά που έχουν ήδη οριοθετηθεί, τα οποία και λειτουργούν πληµµελώς λόγω της ανυπαρξίας στοιχειωδών δικτύων υποδοµών.
Η πρόταση αυτή κατατέθηκε από τον κ. Ραβάνη κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ηµερίδας της ΚΕΕΕ
για το νέο Αναπτυξιακό Νόµο και τη σχεδιαζόµενη αναµόρφωση της επιµελητηριακής νοµοθεσίας, που πραγµατοποιήθηκε στις 21/6/2010 στην Αθήνα, παρουσία των Γενικών Γραµµατέων Βιοµηχανίας και Εµπορίου
του ΥΠΟΙΑΝ, κκ. Αλέξανδρου Φούρλα και Στέφανου Κοµνηνού, Προέδρων και µελών ∆ιοικήσεων Επιµελητηρίων απ’ όλη την Ελλάδα.
Κυρία Υπουργέ,
Γνωρίζουµε όλοι καλά ότι - παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες ο Αναπτυξιακός Νόµος λειτούργησε πράγµατι ως βασικό εργαλείο νέων επενδύσεων - δεν έχει υπάρξει µια ολοκληρωµένη και σε βάθος αποτίµηση της συµβολής του στη συνολική αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. Αυτό που γνωρίζουµε όλοι είναι ότι ενισχύθηκαν επιχειρήσεις περισσότερο στην Περιφέρεια µε θετικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη και
µεγέθυνσή τους, που συνέβαλαν επίσης στη συγκράτηση της ανεργίας ή και στην αύξηση της απασχόλησης,
υπήρξε όµως και αρκετός αριθµός περιπτώσεων όπου οι ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόµου είχαν ως τελικό αποτέλεσµα τη δηµιουργία βιοµηχανικών «κουφαριών», γεγονός που υποδηλώνει ανεπίτρεπτη κατασπατάληση των έτσι και αλλιώς περιορισµένων πόρων που προορίζονται για την ανάπτυξη της χώρας.
Η έλλειψη οργανωµένων επιχειρηµατικών πάρκων οδηγεί καταρχήν τις µεταποιητικές επιχειρήσεις σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική δέσµευση κεφαλαίων για την αγορά έκτασης εκτός σχεδίου, ενώ η γραφειοκρατία και
το πολυδαίδαλο της αδειοδοσίας οδηγεί σε συναλλαγές που περιορίζουν δραστικά τα όποια οφέλη της περιορισµένης επιχορήγησης. Στην περίπτωση που τελικά υλοποιηθεί η επένδυση, οι επιχειρήσεις καλούνται
να λειτουργήσουν σε περιοχές που στερούνται βασικών υποδοµών, ευρισκόµενοι σε κατάσταση διαρκούς
οµηρίας απέναντι στις διαθέσεις των αρµοδίων αυτοδιοικητικών αρχών (προσδιορισµός του ύψους των δηµοτικών τελών, ανάπτυξη των στοιχειωδών δικτύων υποδοµών στην ευρύτερη περιοχή, κ.α.).
Η επισήµανση και µόνο ότι η παροχή της δυνατότητας στις µεταποιητικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον για
την περιοχή της Αττικής, να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν σε οργανωµένα επιχειρηµατικά πάρκα
αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κίνητρο για επένδυση από το ποσοστό που θα παρέχει ο νέος νόµος. Γι’ αυτό
η ΚΕΕΕ συµφωνεί και υποστηρίζει την πρόταση του Προέδρου, κ. Παύλου Ραβάνη, η προτεραιότητα στη
συγκεκριµένη περιοχή να είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γεώργιος Κασιµάτης»
╭
╰
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
Παρέμβαση της ΚΕΕΕ σε θέματα
χρηματοδότησης επιχειρήσεων στο πλαίσιο
των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013
28 Ιουνίου 2010
Μ
ε επιστολή του
προς την
Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη, με κοινοποίηση παράλληλα
στα Επιμελητήρια,
ο Πρόεδρος της
ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος
Κασιμάτης, παρεμβαίνει για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των
ΜμΕ στο πλαίσιο
των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ
2007-2013. Σε αυτή αναφέρονται τα
εξής:
«Αξιότιµη Κυρία Υπουργέ,
Ως Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, εκπροσωπώντας τα συµφέροντα της
επιχειρηµατικής κοινότητας όλης της χώρας, θα ήθελα να εκφράσω τις έντονες ανησυχίες
µου και τον προβληµατισµό µου σχετικά µε δύο σηµαντικά ζητήµατα που έχουν ανακύψει, ζητήµατα τα οποία αποτελούν αιτία καθηµερινών παραπόνων των µελών µας.
Πιο συγκεκριµένα, αναφέροµαι στον αποκλεισµό χιλιάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων
από τη χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, µετά την απόφασή
σας να περικοπεί ο αρχικά διαθέσιµος προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης κατά 350
εκατ. ευρώ, πριν την ολοκλήρωση αξιολόγησης του προγράµµατος. Ως αποτέλεσµα αυτής
της απόφασης, επιχειρήσεις που ικανοποιούσαν πλήρως τις απαιτήσεις και είχαν λάβει βαθµολογία υψηλότερη του ορίου που όριζε το πρόγραµµα, βρέθηκαν εκτός χρηµατοδότησης.
∆εύτερο σηµαντικό ζήτηµα αποτελεί η εξαίρεση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» από την Κοινοτική Πρωτοβουλία Jeremie, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της πρόσβασης των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜµΕ) στη χρηµατοδότηση.
Πέραν του γεγονότος ότι η συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή αποτελεί µια από τις πιο
φτωχές περιφέρειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναµέναµε να επιδείξετε µεγαλύτερη ευαισθησία µετά τις καταστροφικές επιπτώσεις των πυρκαγιών σε ένα µεγάλο κοµµάτι της συγκεκριµένης περιοχής που επλήγη ανεπανόρθωτα.
Κυρία Υπουργέ,
Προβαίνω στις συγκεκριµένες επισηµάνσεις µε την ελπίδα να µεριµνήσετε προκειµένου
να εξευρεθεί λύση και στα δύο καίρια ζητήµατα.
Αφενός να διατεθούν επιπρόσθετα κονδύλια για τη χρηµατοδότηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων επιχειρήσεων και αφετέρου, µε µια συµπληρωµατική Κοινή Υπουργική Απόφαση, να ενταχθεί το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Jeremie.
Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την άµεση διευθέτηση των δύο
αυτών πολύ σηµαντικών ζητηµάτων.
Στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γεώργιος Κασιµάτης»
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
Εκδήλωση επιχειρηματικού
και τη λειτουργία των
25 Ιουνίου 2010
O
Πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΠ, Γ. Κασιμάτης, βράβευσε
τον Κ. Ζοπουνίδη για την προσφορά του στην επιμόρφωση
του μικρομεσαίου επιχειρηματία.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και τον Πρόεδρό του, αλλά και Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Γεώργιο Κασιμάτη, επέλεξε ο διακεκριμένος και
πολυγραφότατος καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στο
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου
Κρήτης και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, κ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, ως κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της οποίας έγινε και η παρουσίαση του βιβλίου «Ανάπτυξη και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010 στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, στελεχών επιχειρήσεων, αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών του ΤΕΙ της πόλης του Πειραιά, με συντονιστή του πάνελ τον κ. Κωνσταντίνο Κάντζο, Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ Πειραιά και
Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος για τα Χρηματοοικονομικά.
Στον πρόλογό του ο κ. Κασιμάτης καλωσόρισε τους προσκεκλημένους «στο ναό της επιχειρηµατικότητας, όπως
είναι το ΕΒΕΠ, που λόγω της πολύχρονης ενασχόλησής µας µε την υπόσταση, την πορεία και την εξέλιξη του θεσµού, επιτρέψτε µου να το αποκαλούµε σπίτι µας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κασιμάτης. Ακολούθως ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ
και οικοδεσπότης του ΕΒΕΠ αναφέρθηκε στην αξία των εκδόσεων που στόχο έχουν την επιμόρφωση των μι-
ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
╭
╰
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
κρομεσαίων επιχειρηματιών, ενώ σημείωσε μεταξύ άλλων πως «τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εµπεριέχονται στο βιβλίο του
κ. Ζοπουνίδη και των συνεργατών του κκ. Ματσατσίνη, Γρηγορούδη και Γαγάνη, συνθέτουν µια ανάγλυφη εικόνα της ΜµΕ από την ίδρυση και τη λειτουργία της µέχρι την ανάδειξή της ως αναπτυξιακού µοχλού της όποιας οικονοµικής δραστηριότητας. Το βιβλίο αποτελείται
από 7 κεφάλαια, τα οποία στο σύνολό τους αποτυπώνουν τη φυσιογνωµία των περισσοτέρων επιχειρήσεων στη χώρα µας, αποτυπώνουν το
«πορτραίτο» της Μικροµεσαίας Επιχείρησης που θα αναδειχθεί πολύτιµο εργαλείο» τόνισε ο κ. Κασιμάτης. Για το λόγο αυτό και «δεδοµένης της εξαιρετικής επιστηµονικής προσέγγισης και γραφής» όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ επιβράβευσε στη συνέχεια με μια αναμνηστική πλακέτα τον καθηγητή, κ. Κώστα Ζοπουνίδη, τιμής ένεκεν για την προσφορά του στην επιμόρφωση
του Μικρομεσαίου Επιχειρηματία.
Συγκινημένος ο συγγραφέας και καθηγητής, κ. Ζοπουνίδης, ευχαρίστησε τον κ. Κασιμάτη για την υποδοχή και προετοιμασία της εκδήλωσης που στόχο είχε, όπως ανέφερε, «να παρουσιάσει μέσα από το πρόσφατο αυτό πόνημα με πλήρη και κατανοητό τρόπο τις σημαντικότερες εξελίξεις που αφορούν στη διοίκηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καλύπτοντας θέματα από το χώρο της χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής, του μάρκετινγκ, της καινοτομίας, της ποιότητας και της
επιχειρησιακής στρατηγικής». Θεωρώ, είπε ο κ. Ζοπουνίδης, πως θα αποδειχθεί πολύτιμο σε φοιτητές, διοικητικά στελέχη,
καθώς και σε όλους όσους ασχολούνται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ακολούθως, ο κ. Λεωνίδας Στεργίου, Αρχισυντάκτης Οικονομικού της Καθημερινής προχώρησε στην ομιλία του με θέμα
«Η αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου πρέπει να ξεκινήσει από την παιδεία». Η εκδήλωση επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
για την ανάπτυξη και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου,
Διευθύνοντα Συμβούλου της Attica Ventures με θέμα «Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: κατανοώντας το Ελληνικό παράδοξο», αλλά και με ερωτήσεις και συζήτηση.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι κάτοχος του πτυχίου Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (πρώην ΑΒΣΘ) το 1981, και των μεταπτυχιακών τίτλων DEA σε Χρηματοοικονομικό Μάνατζμεντ (1982,
Universite de Paris-Dauphine) και Doctorat dΆEtat στη Διοικητική Επιστήμη (1986, Universite de Paris-Dauphine). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στο χώρο της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων, καθώς και στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη πολυκριτήριων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων και την εφαρμογή τους στον επιστημονικό
χώρο του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ.
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
υ
ο
ρ
δ
έ
ο
ρ
Π
υ
ο
τ
η
σ
Έκκλη
ν
ω
τ
ή
λ
ο
τ
σ
α
ν
α
ια
γ
Ε
της ΚΕΕ
ια
ν
ά
ιμ
λ
α
τ
σ
ν
ω
ε
σ
ιή
κινητοπο
28 Ιουνίου 2010
Ε
κκληση για αναστολή των
κινητοποιήσεων απευθύνει ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος, κ. Γεώργιος Κασιμάτης,
στις δυο ναυτεργατικές ενώσεις,
ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, που
εξήγγειλαν 24ωρη απεργία για την
Τρίτη 29 Ιουνίου 2010. Ο κ. Κασιμάτης κάνει λόγο για ενέργειες που καταδεικνύουν ανωριμότητα και καταδικάζονται στο σύνολό τους από την ελληνική
κοινωνία ενώ σημειώνει ότι «ο εµπορικός κό-
σµος δεν µπορεί πλέον να επιδείξει άλλη ανοχή».
Συγκεκριμένα ο κ. Κασιμάτης αναφέρει στη δήλωσή του ότι: «Επιδεικνύεται µια ανωριµότητα, η οποία
δυστυχώς θα έχει και το ανάλογο τίµηµα. Ο κόσµος, η κοινωνία
έχουν καταδικάσει αυτές τις πρακτικές. ∆εν είναι δυνατόν σήµερα κάποιες κοινωνικές οµάδες που θεωρούν ότι θίγονται από ορισµένα µέτρα, να αποκλείουν την δυνατότητα πρόσβασης χιλιάδων
ταξιδιωτών στα πλοία, σε µια περίοδο κατά την οποία η τουριστική κίνηση σχεδόν τριπλασιάζεται και το
λιµάνι του Πειραιά καλείται να εξυπηρετήσει ολόκληρη τη νησιωτική Ελλάδα. Καλώ τους συνδικαλιστές να αναστείλουν την
απεργία τους, διαφορετικά οφείλω να τους προειδοποιήσω ότι
ο εµπορικός κόσµος δε θα µπορεί πλέον να
επιδείξει άλλη ανοχή, σε µια εποχή που η οικονοµία και,
συνεπώς, το µέλλον της χώρας διακυβεύονται
από ενέργειες τέτοιου είδους. Όλα έχουν ένα
µέτρο. Και η κοινωνία θα αντιδράσει ανάλογα. Ειδικά, όταν πρόκειται για ενέργειες που
προκαλούν το διασυρµό - για ακόµη µια
φορά - της χώρας µας, αφού κάτι τέτοιο δεν
περνά απαρατήρητο διεθνώς. Εάν η κατάσταση συνεχιστεί, θα υπάρξει και η
ανάλογη απάντηση από εµάς».
Δήλωση του Προέδρου
της ΚΕΕΕ, Γ. Κασιμάτη, για
τις αυξήσεις στις υπηρεσίες και στα προϊόντα από
τους νέους αυξημένους
συντελεστές Φ.Π.Α.
«
1 Ιουλίου 2010
∆ύσκολη έως αδύνατη» χαρακτηρίζει την απορ-
ρόφηση της νέας αύξησης των συντελεστών
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο Πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ.
Γεώργιος Κασιμάτης, επισημαίνοντας παράλληλα
ότι πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση μέσα σε λίγους μήνες, γεγονός που καθιστά πλέον αδύνατη
την απορρόφηση σε μια εποχή μάλιστα που τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων αυξάνονται καθημερινά.
Αναλυτικά, ο κ. Κασιμάτης αναφέρει: «Πολύ πρό-
σφατα είχαµε αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α. κατά δύο µονάδες. Και άλλες δύο από αύριο σύνολο τέσσερις. ∆ε νοµίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες και ιδιαίτερα
στον κλάδο του χονδρεµπορίου και της µεταποίησης για
απορρόφηση, και µάλιστα για δεύτερη φορά σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα», ενώ προσθέτει: «Θα πρέπει να
επισηµάνω εδώ και την παράλληλη αύξηση της τιµής των
πρώτων υλών, λόγω της ανατίµησης του δολαρίου, µε
αποτέλεσµα το κόστος λειτουργίας µιας µικροµεσαίας
επιχείρησης να έχει γίνει πλέον δυσβάσταχτο. Φοβάµαι
ότι οι ανατιµήσεις από αύριο θα είναι αναπόφευκτες».
Γιώργος Κασιμάτης:
╭
╰
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
«Σε 120 χιλ. ανέργους και σε 60 χιλ. «λουκέτα» θα
οδηγήσει η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού στον
ιδιωτικό τομέα».
«Ενισχύεται η υποκατανάλωση».
Ιούλιος 2010
«Σε νέα στρατιά επιπλέον 100-120.000 ανέργων και σε 60.000 «λουκέτα» σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα οδηγήσει η κατάργηση του 13ου και 14ου µισθού στον ιδιωτικό τοµέα. Και αυτό γιατί θα στεγνώσει η αγορά από ζεστό χρήµα». Τη δυσοίωνη αυτή πρόβλεψη έκανε ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, σε δήλωσή του, καλώντας παράλληλα το ΣΕΒ να συνταχθεί με τους υπόλοιπους εργοδοτικούς φορείς και να συναινέσει στην ενσωμάτωσή τους στο μισθολόγιο.
Ο κ. Κασιμάτης τονίζει ότι δεν πρέπει να θιγεί ο 13ος και ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, χαρακτηρίζοντας ως αδιαπραγμάτευτη τη θέση αυτή, επισημαίνοντας
ότι οποιαδήποτε περικοπή σε αποδοχές των εργαζομένων θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά και στην κατανάλωση. Αναλυτικά τονίζει στη δήλωσή του: «Η
θέση µας είναι ξεκάθαρη. Είναι άµεση ανάγκη να περισωθεί ο 13ος και ο 14ος µισθός. Είναι κάτι που εµείς δεν το διαπραγµατευόµαστε. Με απλά λόγια, δεν πρέπει να µειωθεί κι
άλλο το εισόδηµα των εργαζοµένων σε µια περίοδο που η ύφεση στην αγορά οδηγεί σε πρωτόγνωρη υποκατανάλωση, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για χιλιάδες επιχειρήσεις κι εργαζοµένους σε αυτές», αναφέρει χαρακτηριστικά και τονίζει: «Συµφωνούµε, επίσης, στην αύξηση των µισθών το 2011 κατά 1%. Αναγνωρίζουµε ότι η αύξηση αυτή είναι απειροελάχιστη. Σαφώς και δεν ικανοποιεί ούτε καν τις στοιχειώδεις ανάγκες. Μιλάµε πρακτικά για
µια αύξηση αποδοχών της τάξης των 8-10 ευρώ. Είναι όµως µια ψυχολογική ένεση, ιδιαίτερα αυτή την εποχή».
Και καταλήγει λέγοντας ότι: «∆ε λέµε όχι και στην ενσωµάτωση στο 12µηνο του 13ου
και 14ου µισθού. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε το εισόδηµα θα συρρικνωθεί περαιτέρω, µε άµεσο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. Θα υπάρξει και µεγάλη πτώση του τζίρου και φυσικά απώλεια εσόδων για το κράτος».
Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο περικοπής μισθών και επιδομάτων στον ιδιωτικό τομέα ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ δήλωσε ότι: «Κάθε ευρώ που θα λείψει από τον ερ-
γαζόµενο, το µισθωτό και το συνταξιούχο θα λείψει αναπόφευκτα και από την αγορά. Γι’
αυτό εµείς ξεκαθαρίζουµε ότι ο 13ος και ο 14ος µισθός θα πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλµού και να µη θιγούν σε καµία περίπτωση. Είµαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Είναι σαφές ότι σε αυτήν την περίπτωση η οικονοµία θα βρεθεί σε µεγάλη και βαθιά ύφεση, και ιδιαίτερα το λιανεµπόριο που µαστίζεται τα τελευταία χρόνια. Πιστεύουµε ότι τελικά θα πρυτανεύσει η λογική , διότι θέλω να επισηµάνω ότι σε κανένα από τα 31 κράτη που παρενέβη το ∆.Ν.Τ. δεν έβαλε ως όρο και προϋπόθεση να περικοπούν µισθοί ή επιδόµατα και από
τον ιδιωτικό τοµέα. Στα 40 τελευταία χρόνια - τονίζω και πάλι – πουθενά δεν έγινε τέτοιου είδους παρέµβαση».
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
Συνέντευξη Γ. Κασιμάτη για τη σχέση του επιχειρείν με την κοινωνία,
και τη γειτνίαση σε Βαλκάνια, Μεσόγειο
Σ
Η εφαρμογή του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης διαμορφώνει ευκαιρίες για ολοκλήρωση
των υποδομών και των μεγάλων αναπτυξιακών
έργων,
δημιουργία δομών στήριξης του επιχειρείν, ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, εισαγωγή της πολυπολιτισμικότητας ως στοιχείο διασυνοριακής δραστηριότητας, επενδύσεις σε έργα με χρήση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας και
εναλλακτικών μορφών ενέργειας.
Χρειάζονται στρατηγικές για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, ανταγωνιστική οικονομία με μοχλό την ενίσχυση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας.
Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις κατέχουν σημαίνουσα θέση στα Βαλκάνια και έχουν προβεί σε σημαντικές επενδύσεις στην περιοχή, δημιουργώντας ένα αξιόλογο επιχειρηματικό δίκτυο.
ε συνέντευξη που παραχώρησε σε ενημερωτική ιστοσελίδα ο Πρόεδρος
της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, με θέμα τη σχέση του επιχειρείν με την
κοινωνία, την πολιτική και τη γειτνίαση σε Βαλκάνια, Μεσόγειο και Ευρώπη, επεσήμανε τα παρακάτω:
Α. Επιχειρείν και Κοινωνία
Έργο κι αποστολή του επιχειρηματία είναι να υλοποιεί αναπτυξιακά οράματα, αναλαμβάνοντας προσωπικούς κινδύνους, αξιοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, καινοτομικές ιδέες, ανθρώπινες γνώσεις και ικανότητες.
Κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, φοροδιαφυγή και έντονες κοινωνικές
ανισότητες, δυναμιτίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία καθώς κλονίζουν
την εμπιστοσύνη προς τις επιχειρήσεις και επιδρούν διαλυτικά στην κοινωνική συνοχή.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές και διαδικασίες που συνδυάζουν καλύτερα, ιδιωτικούς επιχειρηματικούς στόχους και κοινωνικές απαιτήσεις, που εναρμονίζουν αποτελεσματικότερα
ιδιωτικές αποδόσεις και κοινωνικό όφελος.
Έχουμε δηλαδή ανάγκη από μία νέα επιχειρηματική κουλτούρα.
Β. Επιχειρείν και Πολιτική
Η ιδιωτική επιχείρηση παραμένει, παντού, ο βασικός μοχλός της αναπτυξιακής διαδικασίας. Παρά τις κάποιες υπερβολές του καπιταλιστικού
συστήματος, η αποτελεσματικότητα της ελευθερίας του επιχειρείν δεν
αμφισβητείται, σοβαρά, από κανέναν.
Βιώνουμε, σήμερα, μια διεθνή κρίση που αποκάλυψε σ’ όσους το αγνοούσαν ή το είχαν λησμονήσει ότι η αγορά, χωρίς ρυθμιστικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς οδηγεί στην ασυδοσία. Η επιδίωξη συνεχούς διεύρυνσης των βραχυπρόθεσμων κερδών σε βάρος ακόμη και ελάχιστων
κοινωνικών απαιτήσεων, αποδυναμώνει και, τελικά, νεκρώνει τις υγιείς
πηγές δημιουργίας πλούτου και καταλήγει, νομοτελειακά, σε χρεοκοπία.
Γ. Επιχειρείν και γειτνίαση
Η χώρα μας καλείται να παραμείνει στον πυρήνα της Ευρώπης και να συμμετάσχει ενεργά, στο
μέτρο των δυνατοτήτων της και βάσει της γεωστρατηγικής της θέσης, στη διαμόρφωση των κοινών ευρωπαϊκών θέσεων.
Δ. Επιχειρείν σε Βαλκάνια, Μεσόγειο και Ευρώπη
Η χώρα μας αποτελεί λόγω της γεωγραφικής της
θέσης αλλά και των παραδοσιακών φιλικών σχέσεών της με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής
Μεσογείου, την πιο κατάλληλη «γέφυρα» για την
εμπορική και βιομηχανική διείσδυση, στις χώρες
των Βαλκανίων και της Μεσογείου.
Πρόθεση της Ελλάδος πρέπει να είναι να καταστήσει τη χώρα επενδυτικό και εμπορικό κέντρο,
μέσω του οποίου μπορούν οι επιχειρήσεις να διεισδύσουν στα Βαλκάνια, στην Τουρκία, τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και τη Μεσόγειο.
Από την 1η Ιουνίου 2010, η Ελλάδα ασκεί την
Προεδρία του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξείνου
Πόντου (ΟΣΕΠ) και υπό την ιδιότητά της αυτή στοχεύει να συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου του
╭
╰
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
την πολιτική
και Ευρώπη
Οργανισμού, στην οικονομική ανάπτυξη των
κρατών-μελών και στην
ανάπτυξη των σχέσεών
τους με την Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς και στην
προώθηση προγραμμάτων έργων υποδομής
στην περιοχή.
Επίσης, το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), που θεσμοθετήθηκε το 2002,
αποτελεί απτή απόδειξη
της βούλησης της Ελλάδας να συνεισφέρει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών των
βαλκανικών χωρών και
την προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων.
Τέλος, οι επιχειρηματικές
αποστολές που διοργανώνονται συνιστούν ένα
πολύ αποτελεσματικό εργαλείο εφαρμογής της
διεθνούς οικονομικής πολιτικής της χώρας μας,
ανάδειξης και αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας, προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και ενίσχυσης της
εξωστρέφειας και των
διεθνών δραστηριοτήτων
των ελληνικών επιχειρήσεων.
Παρέμβαση της ΚΕΕΕ για την αυτόματη άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεων μετά τη ρύθμιση των χρεών τους με τις Δ.Ο.Υ.
11 Αυγούστου 2010
Μ
ε επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, η
οποία κοινοποιήθηκε παράλληλα στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, κ. Δ. Γεωργακόπουλο και στα Επιμελητήρια, ο
Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, παρεμβαίνει για την αυτόματη άρση της δέσμευσης - κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεων αμέσως μετά τη ρύθμιση των χρεών τους με τις
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία τους, αλλά και για να μπορέσουν να ανταποκριθούν με συνέπεια στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δημόσιο και
στην καταβολή των δόσεων που προβλέπονται στη
ρύθμιση χρέους που έχουν κάνει. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Η ΚΕΕΕ έχει καταστεί κοινωνός της συµπεριφοράς ορισµένων ∆ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών ανά την χώρα,
η οποία δηµιουργεί σοβαρότατα προβλήµατα στην οµαλή
λειτουργία των επιχειρήσεων.
Πιο συγκεκριµένα, όπως γνωρίζετε, ένα µέτρο πίεσης για
την καταβολή οφειλών επιχειρήσεων προς το ∆ηµόσιο είναι
η δέσµευση - κατάσχεση τραπεζικών λογαριασµών των οφειλετών εκ µέρους των ∆ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών. Η
δέσµευση αυτή συνεπάγεται την αδυναµία των επιχειρήσεων να εξυπηρετούνται από λογαριασµούς όψεως, καθώς και
να έχουν µπλόκ επιταγών. Οι συνέπειες µιας τέτοιας κατάστασης είναι πρόδηλες για τις επιχειρήσεις, και ιδίως στις
δυσµενέστατες οικονοµικές συνθήκες που βιώνουµε όλοι.
Το πρόβληµα ανακύπτει όταν οι επιχειρήσεις – οφειλέτες, που
υφίστανται το ανωτέρω µέτρο πίεσης, ρυθµίζουν τα χρέη
τους µε τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, αλλά όµως οι
Υπηρεσίες αυτές δεν προβαίνουν σε άρση της δέσµευσης κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασµών των εν λόγω επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν οι επιχειρήσεις
αυτές όχι απλώς να λειτουργήσουν, αλλά και να είναι συ-
νεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι
στο ∆ηµόσιο, µε την καταβολή των δόσεων που προβλέπονται στη ρύθµιση χρέους που έχουν κάνει. Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιας συµπεριφοράς έχει επιδείξει η ∆.Ο.Υ. Ορεστιάδας.
Θεωρούµε ότι µια τέτοια κατάσταση είναι τελείως άδικη και δεν θα έχει κανένα
άλλο αποτέλεσµα παρά µόνο τον στραγγαλισµό των επιχειρήσεων. Για το λόγο
αυτό, ως θεσµικοί σύµβουλοι της Πολιτείας επί θεµάτων επιχειρηµατικότητας,
θα θέλαµε να προτείνουµε να δώσετε τις
απαραίτητες οδηγίες, ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις όπως οι προαναφερθείσες, η
ρύθµιση του χρέους της επιχείρησης οφειλέτη προς τη ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία να συνεπάγεται αυτοµάτως την
άρση της δέσµευσης - κατάσχεσης των
τραπεζικών λογαριασµών της και η άρση
αυτή να διατηρείται εφόσον η επιχείρηση
- οφειλέτης είναι συνεπής στην καταβολή
των δόσεων της για την εξόφληση του χρέους της, σύµφωνα µε τη ρύθµιση που έχει
κάνει.
Τέλος εκτιµούµε ότι η ιδιαίτερα αυστηρή
κύρωση της δέσµευσης τραπεζικών λογαριασµών δεν πρέπει να χρησιµοποιείται άκριτα από τις ∆.Ο.Υ., αλλά µόνο σε
περιπτώσεις µεγάλων χρεών (όταν π.χ. το
χρέος ξεπερνά τις 30.000 ευρώ).
Με την πεποίθηση ότι θα ικανοποιήσετε
το λογικό αίτηµα µας, παραµένουµε στη
διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γεώργιος Κασιµάτης»
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ
Παρέμβαση για την ένταξη των Επιμελητηρίων στις
δράσεις του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της οργάνωσης και
λειτουργίας διαφόρων φορέων και οργανισμών
16 Αυγούστου 2010
Μ
ε επιστολή του προς το Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, κ. Ηλία Κικίλια, η οποία κοινοποιήθηκε παράλληλα στα Επιμελητήρια, ο Πρόεδρος
της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, παρεμβαίνει για
τη διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης των Επιμελητηρίων και της ΚΕΕΕ στις δράσεις ενίσχυσης των
κοινωνικών εταίρων με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία τους, που υλοποιούνται από
τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ή της δυνατότητας σχεδιασμού και
υλοποίησης μιας ανάλογης δράσης για τα Επιμελητήρια και την ΚΕΕΕ. Στην επιστολή αναφέρονται
τα εξής:
«Αξιότιµε κ. ∆ιοικητά,
Όπως γνωρίζετε, σύµφωνα µε το ν. 2081/1992, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα, τα Επιµελητήρια
αποτελούν υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες
ενώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων, που ασκούν
εµπορική δραστηριότητα σε ορισµένη περιφέρεια.
Η αποστολή τους συνίσταται α) στην προστασία και ανάπτυξη του εµπορίου, της βιοµηχανίας, της βιοτεχνίας,
των επαγγελµάτων, του τοµέα παροχής υπηρεσιών και
των εξαγωγών, σύµφωνα µε τα συµφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονοµίας, για την ανάπτυξη και την
πρόοδο αυτής, β) στην παροχή προς την Πολιτεία, γνωµοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονοµικό θέµα, περιλαµβανοµένων και των σχετικών νοµοσχεδίων, µε γνώµονα
πάντοτε την οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους
και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συµφέροντος της
εθνικής οικονοµίας και γ) στην παροχή στα µέλη τους
και σε κάθε ενδιαφερόµενο, γνωµοδοτικών εισηγήσεων
και πληροφοριών για κάθε οικονοµικό θέµα.
Λόγω της προφανούς εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος που προκύπτει από την ανωτέρω αποστολή, τα
Επιµελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος
(ΚΕΕΕ) έχουν περιβληθεί τον τύπο των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Πρόκειται για µια ιδιαίτερη κατηγορία νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, και εν όψει της σπουδαιότητας της αποστολής τους, ο νοµοθέτης στο ν. 2081/1992, έχει
προβλέψει µια σειρά συγκεκριµένων ρυθµίσεων που τα διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
µε βασικότερη την πρόβλεψη ότι τα Επιµελητήρια δεν χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά από τις εισφορές των µελών τους, προσδίδοντας σε αυτά έναν ιδιότυπο σωµατειακό χαρακτήρα, δεδοµένου µάλιστα ότι πρόκειται για αυτοδιοικούµενα νοµικά πρόσωπα.
Τα τελευταία χρόνια τα Επιµελητήρια έχουν αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας του Γενικού Εµπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.), σύµφωνα µε το ν. 3419/2005, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το ν. 3853/2010. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικού χαρακτήρα για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και
τα Επιµελητήρια καλούνται να διαχειριστούν την ψηφιακή οργάνωση και λειτουργία του. Είναι όµως γνωστό ότι υπάρχουν
αυξηµένες απαιτήσεις για την αποτελεσµατική πραγµατοποίηση αυτού του έργου και τα Επιµελητήρια στερούνται - σε πολλές περιπτώσεις - των απαραίτητων υλικών, αλλά και ανθρωπίνων πόρων. Για το λόγο αυτό, και γνωρίζοντας ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης των κοινωνικών
εταίρων για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία τους, φορέας υλοποίησης των οποίων είναι ο Οργανισµός Απασχόλησης
Εργατικού ∆υναµικού, θα θέλαµε να διερευνήσετε τη δυνατότητα
ένταξης των Επιµελητηρίων και της ΚΕΕΕ στο πλαίσιο αυτών
των δράσεων, ή τη δυνατότητα σχεδιασµού και υλοποίησης µιας
ανάλογης δράσης για τα Επιµελητήρια και την ΚΕΕΕ.
Παραµένουµε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.
Με εκτίµηση,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γεώργιος Κασιµάτης»
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
╭
╰
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Ημερίδα της ΚEE για τον Αναπτυξιακό Νόμο
και την αναμόρφωση της επιμελητηριακής
νομοθεσίας
21 Ιουνίου 2010
Π
αρουσία των Γενικών Γραμματέων Βιομηχανίας και Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, κκ. Αλέξανδρου Φούρλα και Στέφανου Κομνηνού, του Προέδρου της ΚΕΕΕ, κ. Γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρων και μελών Διοικήσεων Επιμελητηρίων απ’ όλη την Ελλάδα, ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας 21 Ιουνίου 2010 η ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τη σχεδιαζόμενη αναμόρφωση της επιμελητηριακής νομοθεσίας στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ.
Σκοπός της ημερίδας – με αμοιβαία πρωτοβουλία της ΚΕΕΕ και του ΥΠΟΙΑΝ – ήταν η ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά
στην προετοιμασία των σημείων εκείνων του νέου Αναπτυξιακού νόμου, που θα έρθει προς διαβούλευση στα μέσα του καλοκαιριού, αλλά και στις σχεδιαζόμενες αλλαγές, που πρόκειται να αποφασίσει η κυβέρνηση για το ρόλο και τη μελλοντική λειτουργία των Επιμελητηρίων.
Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Κασιμάτης, παρουσίασε τις θέσεις των
Επιμελητηρίων επί του προσχεδίου του Αναπτυξιακού Νόμου, ο οποίες εστιάζονται σε δύο βασικούς στόχους: Ο πρώτος
αφορά στην ανάπτυξη της παραγωγικής – με την ευρεία έννοια – δραστηριότητας και ο δεύτερος αφορά στη μείωση των
περιφερειακών ανισοτήτων. «Θέλουµε ο νέος Αναπτυξιακός νόµος να στοχεύει πραγµατικά στην ισόρροπη ανάπτυξη» είπε ο κ. Κασιμάτης, ενώ επεσήμανε, μεταξύ άλλων, πως τα 25 κριτήρια, που έχουν τεθεί ως προϋπόθεση για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο, «πρέπει να γίνουν λιγότερα, προκειµένου να είναι πιο αντικειµενικά».
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Στην τοποθέτησή του ο κ. Κασιμάτης αναφέρθηκε ακόμη στη δύσκολη περίοδο που περνούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις επισημαίνοντας παράλληλα ότι «πρέπει να αξιοποιηθεί η εµπειρία των Επιµελητηρίων σε ό,τι σχεδιάζεται από την κυβέρνηση», ενώ ζήτησε να επιστραφούν αρμοδιότητες στα Επιμελητήρια και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Τέλος, ο κ. Κασιμάτης συμπλήρωσε με νόημα: «Θέλουµε το αρµόδιο Υπουργείο να εγκαταλείψει κάθε σκέψη για Καλλικράτη στα Επιµελητήρια. Είναι µια µεταρρύθµιση που δεν
τη ζήτησε κανείς».
Ακολούθως στην τοποθέτησή του ο κ. Αλέξανδρος Φούρλας, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ, ανέλυσε το σκεπτικό του νέου αναπτυξιακού νόμου που θα ψηφιστεί έως τον προσεχή Σεπτέμβριο. «Ο νέος αναπτυξιακός νόµος έχει πράγµατι έντονη περιφερειακή διάστα-
ση µέσα στο πλαίσιο του περιφερειακού χάρτη ενισχύσεων. Στόχος µας είναι να λαµβάνει υπόψη του κριτήρια πέρα από το ΑΕΠ της κάθε περιοχής, αφού
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
επιθυµία µας είναι το µέγιστο ποσοστό επιχορήγησης να
αγγίζει το 50%» είπε ο κ. Φούρλας. Παράλληλα, ανέφερε πως το ΥΠΟΙΑΝ επιθυμεί τουλάχιστον τα μισά κονδύλια να επενδυθούν στην περιφέρεια και κατέληξε μεταξύ άλλων: «Ο νέος αναπτυξιακός νόµος
έρχεται για να κάνει τοµή! Επιθυµία µας είναι να ακούσουµε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς ύστερα από τη
δηµόσια διαβούλευση που έχουν υποσχεθεί ότι θα γίνει.
Θεωρώ πως στο τέλος του µήνα θα έχουµε το σχέδιο νόµου και πάνω σ` αυτό θα ξεκινήσουµε το διάλογο».
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Γενικός Γραμματέας
Εμπορίου του ΥΠΟΙΑΝ, κ. Στέφανος Κομνηνός, ο
οποίος ανέπτυξε και τα δύο σκέλη των προβληματισμών της ημερίδας. Αρχικά ο κ. Κομνηνός αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης να διαμορφώσει ένα θεσμικό ανταγωνιστικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως είπε,
με τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και των δαπανών. «Η ανάπτυξη δε θα έρθει από ένα νόµο, αλλά
από την αύξηση της ρευστότητας και τη διευκόλυνση του
επιχειρείν» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κομνηνός.
Σχετικά με τις σχεδιαζόμενες αλλαγές στον επιμελητηριακό χάρτη, ο κ. Κομνηνός επανέλαβε πως
στόχος του ΥΠΟΙΑΝ είναι να «σχεδιάσει από τον αρ-
χή τον αναπτυξιακό χάρτη της χώρας και όχι το διοικητικό», όπως είπε, αφού «χρειαζόµαστε περιφερειακή
συγκρότηση και στα Επιµελητήρια, ώστε να µπορούν να
σχεδιάζουν περιφερειακά στις µικρές Βουλές που δηµιουργεί το Σχέδιο Καλλικράτης», σύμφωνα με τον κ.
Κομνηνό. «Με τις προτάσεις μας ξεπερνάμε τη Διοικητική Μεταρρύθμιση» συμπλήρωσε, ενώ όσον
αφορά στις εκλογικές διαδικασίες στα Επιμελητήρια, ο κ. Κομνηνός είπε πως «σύντοµα θα έχουµε τους
βασικούς άξονες. Μέσα στον Ιούλιο θα έχουµε τελειώσει
το βασικό κείµενο για να ξεκινήσει ο διάλογος».
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγιναν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις από Προέδρους και Μέλη
των Δ.Σ. των Επιμελητηρίων της χώρας.
Αναλυτικότερα τα ζητήματα που ετέθησαν προς
συζήτηση και αφορούν στο προσχέδιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς και οι θέσεις
της ΚΕΕΕ, έχουν ως εξής:
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
╭
╰
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Εισαγωγή
Οι βασικές αναπτυξιακές
επιλογές της Ελλάδας
εστιάζουν σε δυο βασικούς στόχους: α) την ανάπτυξη της παραγωγικής –
με την ευρεία έννοια –
δραστηριότητας και β) τη
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.
Ο πρώτος στόχος επιδιώκει την αύξηση των
επενδύσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τον εκσυγχρονισμό
των επιχειρήσεων. Ο δεύτερος στόχος επιδιώκει
την ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας.
Το προσχέδιο νόμου για το νέο Αναπτυξιακό νόμο, αν και
περιέχει κάποια στοιχεία ως προς τον πρώτο στόχο, δεν έχει
καμία ένδειξη ως προς το δεύτερο στόχο. Συνεπώς είναι
προφανές ότι δεδομένης της περιορισμένης έκτασης των
στοιχείων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του νέου
Αναπτυξιακού Νόμου που έχει τεθεί προς διαβούλευση, η
όποια συνεισφορά δεν μπορεί παρά να είναι αντίστοιχα περιορισμένη, ως προς τις θεματικές και την έκτασή της.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το δημοσιευθέν προσχέδιο, λόγω της γενικότητας και της αφαιρετικότητάς του, δεν περιλαμβάνει καμία σχεδόν αναφορά σε θέματα αναπτυξιακής
υποστήριξης σε συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας, κάτι που αναδεικνύουν με τις παρατηρήσεις τους, τα οικεία
Επιμελητήρια. Για το λόγο αυτό και η παρέμβαση της ΚΕΕΕ
θα παραμείνει επί των ζητημάτων που θέτει το προσχέδιο.
Για τη διαμόρφωση των θέσεων της η ΚΕΕΕ άντλησε επιχειρήματα τόσο από την επιμελητηριακή κοινότητα της χώρας, όσο και από το περιεχόμενο των προτάσεων που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δημόσιας
διαβούλευσης επί του προσχεδίου.
Σε κάθε περίπτωση η ΚΕΕΕ επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί και επί του τελικού σχεδίου του Αναπτυξιακού Νόμου,
όταν αυτό δημοσιοποιηθεί.
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
1ο ζήτημα: Στρατηγικός Στόχος του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
«Ένα νέο επιχειρηματικό και παραγωγικό πρότυπο που:
θα μπορέσει να καταστήσει τη χώρα μας και πάλι ανταγωνιστική
θα συμβάλλει στον τεχνολογικό και γνωστικό της μετασχηματισμό
θα ενισχύσει την εξωστρέφεια
θα της προσδώσει ευελιξία ώστε να προσαρμόζεται άμεσα στις
εκάστοτε απαιτήσεις των καιρών
θα προάγει τον υγιή ανταγωνισμό
θα ενισχύσει την απασχόληση
και θα την οδηγήσει σε μία δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη με γνώμονα την Πράσινη Ανάπτυξη.
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος στοχεύει στην προσέλκυση επενδύσεων που συνεισφέρουν:
Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω:
του παραγωγικού, γνωστικού και τεχνολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας
της δημιουργίας εγχώριας προστιθέμενης αξίας και
της βελτίωσης του ισοζυγίου πληρωμών
Στην προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας
Στη διατήρηση και αύξηση των θέσεων απασχόλησης μέσω αναδιαρθρώσεων και πολιτικών περιφερειακής σύγκλισης.»
Είναι προφανές ότι οι προαναφερόμενοι στόχοι του νέου Αναπτυ-
ξιακού Νόμου δεν μπορούν να τύχουν αντίκρουσης,
καθώς η γενικότητα τους καλύπτει όλες τις αναπτυξιακές παραμέτρους. Αυτό που θα μπορούσαμε να
προτείνουμε είναι η συμπλήρωση-εξειδίκευση των
στόχων αυτών με τα ακόλουθα στοιχεία:
Η βέλτιστη κατανομή – αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, μέσω της αποτελεσματικότερης
εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Η διασφάλιση συνθηκών αντικειμενικότητας και διαφάνειας ώστε να εμπεδωθεί αίσθηση εμπιστοσύνης στο
επενδυτικό κοινό.
Θεσμικές ρυθμίσεις οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν
αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση είναι:
Διατήρηση – επιτέλους - ενός σταθερού φορολογικού
πλαισίου
Μείωση του έμμεσου κόστους του ανθρώπινου δυναμικού
Πραγματική απλοποίηση διαδικασιών Ίδρυσης – Αδειοδότησης & Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
Επιτάχυνση στην απόδοση δικαιοσύνης επί θεμάτων που
άπτονται της εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου
Καθορισμός οριστικών Χρήσεων Γης και βελτίωση των
υποδομών – παρεχόμενων υπηρεσιών σε οργανωμένες
Βιομηχανικές Περιοχές
Σύνδεση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με Απασχόληση
2ο Ζήτημα: Αδυναμίες του νόμου 3299/04 (προηγούμενος επενδυτικός νόμος)
«Βασικές Αδυναμίες:
Έλλειψη αναπτυξιακής στόχευσης και στρατηγικής
Απουσία κινήτρων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
Μη συμβολή στον τεχνολογικό και γνωστικό μετασχηματισμό
Θεσμικές δυσλειτουργίες :
Πολυπλοκότητα θεσμικού πλαισίου και πλήθος ρυθμίσεων ως προς το είδος και εύρος των δραστηριοτήτων
που ενισχύονται.
Έλλειψη σαφούς ετήσιου χρονοδιαγράμματος και προ-
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ϋπολογισμού και υπέρμετρη επιβάρυνση του ΠΔΕ
Καθυστερήσεις στην αξιολόγηση, την χρηματοδότηση, την υλοποίηση και τους ελέγχους
Πολύπλοκο σύστημα βαθμολογίας και χαμηλό ελάχιστο αποδεκτό όριο βαθμολογίας το οποίο οδήγησε σε έγκριση του 98% των υποβαλλόμενων σχεδίων.»
Είναι γνωστές οι αδυναμίες που χαρακτήρισαν τον
ισχύοντα Αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Όμως αυτό δεν αναιρεί και τα
θετικά στοιχεία του. Άλλωστε ο κ. Αρναουτάκης, αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, μιλώντας στη Βουλή στις 26.1.2010,
στο πλαίσιο διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου
και παραπέμποντας σε δηλώσεις της κ. Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, είπε μιλώντας για το ν. 3299/2004 ότι: «Ο νόµος είναι καλός.
Το έχει δηλώσει η Υπουργός µας. Εµείς όµως θέλουµε να
κτίσουµε πάνω σε ό,τι θετικό παραλαµβάνουµε. ∆εν θέλουµε να γκρεµίζουµε.»
Με αυτό το πνεύμα και εμείς επισημαίνουμε ορι-
σμένα στοιχεία του ν. 3299/2004 που χρήζουν βελτίωσης:
Ο προσανατολισμός του περιεχομένου των επιμέρους προδιαγραφών – ρυθμίσεων κυρίως στην
μεταποίηση / τουρισμό, με αποτέλεσμα την μειονεκτική θέση των υπολοίπων τομέων σε ότι αφορά: Επιλεξιμότητα δαπανών και Τεκμηρίωση Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας & Κόστους Επενδυτι-
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
╭
╰
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
κών Σχεδίων
Η απουσία προτυποποιημένου πλαισίου κανόνων διαδικασιών και δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των ελέγχων, πιστοποίηση των δαπανών (με προβλέψεις για τροποποίησή τους ή / και διενέργεια συμπληρωματικών δαπανών) και εκταμίευση της επιχορήγησης
Η ανομοιογενής εφαρμογή των διαδικασιών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο
Το δυσλειτουργικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Επενδύσεων, το οποίο
δεν παρέχει δυνατότητα ουσιαστικής διοικητικής πληροφόρησης για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της εφαρμογής του Νόμου.
Ζήτημα 3ο & 4ο: Τομές του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου - Εξειδίκευση κριτηρίων βαθμολόγησης επενδυτικού σχεδίου
«Βασικές Τομές αποτελούν
Βαθμολόγηση επενδυτικών προτάσεων βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών
Kάθε επιχειρηματική πρόταση αθροίζει μόρια βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων
Ανταγωνιστικότητα, ποιότητα και εξωστρέφεια
Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Αναδιάρθρωση, απασχόληση και ισόρροπη ανάπτυξη
Νόμος – Πλαίσιο
Επιλέξιμες όλες οι δραστηριότητες ανεξαρτήτως κλάδου πλην αυτών που ρητά εξαιρούνται από την Εθνική ή την Κοινοτική Νομοθεσία
Νέα, απλοποιημένη διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και
έγκρισης επενδυτικών σχεδίων
Σύσταση Επενδυτικού Συμβουλίου που εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και θα εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές για
προσαρμογή στις εκάστοτε νέες προκλήσεις
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Πριν
Έλλειψη σαφούς χρονοδιαγράμματος και προυπολογισμού
Πολύπλοκο σύστημα βαθμολογίας
Χαμηλό ελάχιστο αποδεκτό οριο
Καθυστερήσεις αξιολόγησης και χρηματοδότησης
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Νέων Αναπτυξιακών Νόμων
Υποβολή προτάσεων κάθε 6 μήνες.
Σαφής προσδιορισμός πόρων
Σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης
Ιεράρχηση
Επιλογή επενδυτικών σχεδίων μέχρι εξάντλησης πόρων
Σύστημα απλοποίησης
Επιτάχυνση – Διαφάνεια
Αμεροληψία
Κριτήριο αξιολόγησης της πρότασης
Κριτήρια ανταγωνιστικότητας, ποιότητας και εξωστρέφειας
Α. Συµβολή στην αύξηση του ΑΕΠ
Προστιθέμενη αξία ανά μονάδα κόστους
Συνολική προστιθέμενη αξία σε ετήσια βάση
Ύψος επένδυσης
Εξωστρέφεια:
συμβολή στο ισοζύγιο πληρωμών με τη εισαγωγή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου
συμβολή στο ισοζύγιο πληρωμών με την εξαγωγή μέρους του κύκλου εργασιών
B. Καινοτοµία, γνώση, διαφοροποίηση και συνέργειες
Καινοτομία προϊόντος:
Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα της Ελλάδας ή εξωτερικού
Δαπάνη για αγορά ή κατοχύρωση πατέντας
Διαφοροποίηση δραστ/τητας με τη δημιουργία νέου προϊόντος/υπηρεσίας (νέα αγορά, niche market)
Καινοτομία Διαδικασίας
Ερευνα & Ανάπτυξη
Συστήματα διαχείρισης και βελτιστοποίηση διαδικασιών
Πολιτικές και διαδικασίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
Συνεργασίες επιχειρήσεων σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα (οριζόντιες και κάθετες)
Γ. Χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα
Πορεία της επιχείρησης ως τώρα (μ.ο. τελευταίας 3ετίας πάνω από τομεακό μέσο όρο) – τροποποίηση κριτηρίου για νέους επιχειρηματίες
Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρηματικού σχεδίου
Κεφαλαιουχική βάση επιχείρησης
Σχέση Πάγιου προς Συνολικό Ενεργητικό
Ποσοστό ίδιας συμμετοχής
Κριτήρια Πράσινης Επιχειρηµατικότητας
Προστασία περιβάλλοντος (διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων και απορριμμάτων, μείωση ρύπων συστήματα διασφάλισης
περιβαλλοντικής διαχείρισης)
Περιορισμός ενεργειακού κόστους παραγωγής και αξιοποίηση ΑΠΕ
Αξιοποίηση αδρανών βιομηχανικών κελυφών
Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών εισροών και πρώτων υλών
Παραγωγή περιβαλλοντικά φιλικών νέων προϊόντων ή υπηρεσιών
Εγκατάσταση και μετεγκατάσταση σε οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων / Δημιουργία ΒΕΠΕ από
ομάδα επιχειρήσεων
Κριτήρια αναδιάρθρωσης, απασχόλησης και ισόρροπης ανάπτυξης
Εγκατάσταση σε φθίνουσα, ορεινή, ή απομακρυσμένη περιοχή
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
╭
╰
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Διατήρηση ή αύξηση θέσεων εργασίας
Συμβατότητα της επένδυσης με υφιστάμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής (πχ. Γεωργικές καλλιέργειες,
λατομεία, πολιτιστική κληρονομιά)
Αλλαγή χρήσης οικονομικών δραστηριοτήτων ή αναβάθμιση ποιοτικών χαρακτηριστικών
Εισροές από Τοπική και Περιφερειακή αλυσίδα παραγωγής
Καθετοποίηση οικονομικής δραστηριότητας
Ένα πρώτο θέμα αφορά τις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεματικές δραστηριοτήτων. Προβλέπεται με την τροποποίηση και την εισαγωγή της έννοιας «Νόμος – Πλαίσιο»
να ενταχθούν όλοι οι τομείς δραστηριότητας πλην αυτών που
εξαιρούνται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Η επιλογή αυτή είναι πολύ θετική καθώς διευρύνει το πεδίο
εφαρμογής του Νόμου και σταματά την συνεχή προσπάθεια ερμηνείας των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων όπως
προβλέπονταν από τον Ν. 3299/2004. Τυχόν αντεπιχείρημα ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος
πρέπει να εστιάζει μόνο σε τομείς που μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία
και πλούτο σε μια τοπική οικονομία, δηλαδή μεταποίηση
παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς τομέα, τουρισμός,
ενέργεια και κάποιες δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας, μάλλον παραγνωρίζει τη δυναμική που αναπτύσσεται σε κλάδους όπως
π.χ. το εμπόριο και η παροχή
υπηρεσιών. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος πρέπει να ενισχύει κλάδους που μπορούν
αποδεδειγμένα να αποτελέσουν την ατμομηχανή της οικονομίας. Θα μπορούσε μά-
λιστα να υπάρξει πρόβλεψη διαφοροποίησης επιδότησης ανάλογα με τον κλάδο. Η δε διαφοροποίηση
αυτή είναι πρόδηλο ότι πρέπει να εδράζεται σε διαφορετικές ομάδες κριτηρίων
βαθμολόγησης σε διαφορετικές θεματικές ενότητες
(μεταποίηση-τουρισμόςεμπόριο-παροχή υπηρεσιών) διαφορετικά θα υπάρξει άμεσος κίνδυνος άνισης
μεταχείρισης κάποιων κλάδων υπέρ κάποιων άλλων.
Ως προς το χρόνο υποβολής επενδυτικών προτάσεων, και ειδικότερα τον
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
περιορισμό της δυνατότητας υποβολής των προτάσεων μόνο δυο φορές τον χρόνο (κάθε εξάμηνο) και όχι
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για λόγους καλύτερου επενδυτικού προγραμματισμού, εκτιμούμε ότι δεν
κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί θα επιφέρει
καθυστερήσεις σε ώριμες επενδυτικές προτάσεις.
Πραγματικά, ένα από τα πανθομολογούμενα πλεονεκτήματα του ν. 3299/2004 ήταν η δυνατότητα άμεσης
υποβολής μελέτης/πρότασης όταν αυτή ήταν ώριμη
και όχι στο τέλος του οικείου εξαμήνου. Είναι προτιμότερο να υποβάλλονται επενδυτικά σχέδια καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού που θα υπάρχει για το έτος
αυτό. Δεν μπορεί κάθε επενδυτική πρωτοβουλία να
εγκλωβίζεται στα χρονικά πλαίσια και τη γραφειοκρατία. Εξάλλου κάθε επενδυτικό σχέδιο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα με το αντικείμενο του. Ο
ορισμός 2 κύκλων κατ’ έτος για την υποβολή προτάσεων καθυστερεί την ανάληψη άμεσης υλοποίησης
επενδυτικών σχεδίων. Επιπρόσθετα η συσσώρευση
του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων σε 2 χρονικές περιόδους κατ’ έτος δημιουργεί φόρτο εργασιών
με αποτέλεσμα την χρονική καθυστέρηση στην αξιολόγηση, έγκριση και συμβασιοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, αυξάνοντας παράλληλα και το κόστος
διαχείρισης. Συμπληρωματικά, για λόγους προγραμματισμού, θα μπορούσε να γίνει και επιμερισμός των
διαθέσιμων πόρων κατά θεματική ενότητα όπως τουρισμός, μεταποίησης, υπηρεσίες, κλπ. και τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα να μεταφέρονται από μια θεματική ενότητα σε άλλη σύμφωνα με τις ανάγκες. Τυχόν αδιάθετο
υπόλοιπο στο τέλος του έτους να μεταφέρεται στο
επόμενο αυξάνοντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.
Καλό δε θα ήταν όλη αυτή η διαδικασία για την πορεία του προγραμματισμού να είναι διαθέσιμη μέσω
ιστοσελίδας στο κοινό, ώστε να γίνονται γνωστά το
συνολικό ύψος δαπάνης που θα αφορά επιχορηγήσεις επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου από το ΠΔΕ
και κάθε 2μηνο που θα βγαίνουν αποφάσεις εγκρίσεων να μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό ώστε να
γνωρίζουν οι υποψήφιοι επενδυτές αν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια και πόσα σε κάθε περιφέρεια και κεντρικά.
Η μέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων που φαίνεται να προκρίνει το προσχέδιο αποτελεί σημαντικό λάθος. Βασικό πλεονέκτημα του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 ήταν η δυνατότητα του κά-
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
θε επενδυτή να υποβάλει πρόταση όλο το χρόνο και
αυτή να ελέγχεται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες προτάσεις και μάλιστα σε καθορισμένα χρονικά περιθώρια. Αυτό εξασφάλιζε ευελιξία, μία ισότιμη και δίκαιη
αντιμετώπιση των επενδυτών, τη δυνατότητα προγραμματισμού των κινήσεων τους και μια παράλληλη
υλοποίηση μικρών και μεγάλων επενδύσεων. Η επιβολή συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης δεν διασφαλίζει την ταχύτητα αξιολόγησης των προτάσεων
και την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης αφού ανόμοιες επενδύσεις θα καλούνται να αξιολογηθούν από
το ίδιο σύστημα. Η συγκριτική αξιολόγηση μπορεί να
οδηγήσει σε αδιαφανείς τρόπους ελέγχου των προτάσεων δημιουργώντας «γκρίζες ζώνες» αντί να συνδράμει προς την πλευρά της διαφάνειας. Τυχόν επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης θα έχει θετική συνεισφορά στην αντικειμενικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης μόνον εφόσον στηριχθεί σε συγκεκριμένα
benchmarks (π.χ. ανά κλάδο) και συντελεστές εξισορρόπησης των χαρακτηριστικών ανόμοιων επενδύσεων. Για παράδειγμα, δύο επενδυτικά σχέδια από
τελείως διαφορετικούς τομείς της οικονομίας (κτηνοτροφική μονάδα & εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικών
πρωτοτύπων) με την ίδια συνολική βαθμολογία δεν
είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να αντιμετωπιστούν
απόλυτα με τον ίδιο τρόπο. Επίσης, εφόσον κάθε περιοχή εντός της οποίας γίνεται η ανάληψη και υλοποίηση κάθε επενδυτική πρωτοβουλία έχει τα δικά
της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δικές της αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες, ποιος και με ποια κριτήρια θα αποφασίζει την ενιαία ιεράρχηση των επενδυτικών σχεδίων ανά περιφέρεια και νομό; Στην περίπτωση που σε μια περιφέρεια το σύνολο της δημόσιας συμμετοχής στα επενδυτικά σχέδια είναι μικρότερο του διαθέσιμου προϋπολογισμού θα γίνεται ιεράρχηση και συγκριτική αξιολόγηση; Οι προτεραιότητες θα τίθενται σύμφωνα με
τις εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες; Θα
υπάρχει συμπληρωματικότητα με τα υπόλοιπα μέτρα
ενίσχυσης; Αυτά είναι ερωτήματα που δεν απαντώνται από το προσχέδιο…
Ως προς το χρονικό πλαίσιο αξιολόγησης, οι επιτροπές πρέπει να συνεδριάζουν πράγματι κάθε 2 μήνες και να αξιολογούν τα έργα ώστε η απόφαση να
είναι άμεση και η υλοποίηση άμεση, αλλιώς θα έχουμε 1 χρόνο υστέρηση της συγγραφής της μελέτης από
την έναρξη υλοποίησης του έργου μετά την έκδοση
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
απόφασης που σημαίνει αλλαγές σε πολλά θέματα.
Οι δε καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεων
είναι συχνά αποτέλεσμα έλλειψης πόρων και όχι διαδικασίας. Το πρόβλημα εντοπίζεται στη λειτουργία της
διοικητικής – γραφειοκρατικής δομής. Επομένως η
δέσμευση και έγκαιρη καταβολή των πόρων από την
κεντρική διοίκηση στα περιφερειακά όργανα θα βελτίωνε σημαντικά την ροή των ενισχύσεων.
Η επίκληση όρων όπως απλοποίηση – διαφάνεια –
αμεροληψία πρέπει να αποδειχθεί εμπράκτως και δεν
μπορεί να γίνεται a priori επίκληση τους ως πλεονεκτημάτων της νέας διαδικασίας.
Ως προς τα κριτήρια βαθμολόγησης, η εξειδίκευση
τους πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να τονίζεται η αντικειμενικότητά της.
Πιο συγκεκριμένα, προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε
επιμέρους κριτήρια τα οποία δημιουργούν επικαλύψεις (είναι αλληλοτροφοδοτούμενα) όπως
Συνολική Προστιθέμενη Αξία / Ύψος Επένδυσης /
Καθετοποίηση Οικονομικής Δραστηριότητας
Κεφαλαιουχική Βάση Επιχείρησης / Ύψος Ίδιας Συμμετοχής
Θα μπορούσε να εξεταστεί η θέσπιση on / off κριτηρίων και προβλέψεων για υποχρεωτική υλοποίηση
απαραίτητων δράσεων-δαπανών, όπως:
Δυνατότητα καταβολής της Ίδιας Συμμετοχής (με
εξορθολογισμό – προτυποποίηση της απαιτούμενης τεκμηρίωσης, αφού η απαίτηση που εφαρμόζεται σήμερα και προϋποθέτει ελάχιστο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο καταθέσεων κρίνεται ιδιαίτερα
περιοριστική έως ανέφικτη).
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
╭
╰
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Δυνατότητα συνολικής χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου, λαμβανομένης υπόψη της καθυστέρησης στην καταβολή
της ενίσχυσης της επιχορήγησης. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα υποστήριξης της χρηματοδότησης αυτής από το χρηματοπιστωτικό σύστημα
Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου.
Εξασφάλιση των Ελαχίστων προϋποθέσεων / δικαιολογητικών
που τεκμηριώνουν την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και
αδειών λειτουργίας.
Πρόβλεψη για υποχρεωτική υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων (ανάλογα με την δραστηριότητα) που αφορούν σε:
Προστασία Περιβάλλοντος
Εξοικονόμηση Ενέργειας ή / και Αξιοποίηση ΑΠΕ
Εξοικονόμηση / Ανακύκλωση Υδάτινων Πόρων
Βέλτιστη Αξιοποίηση Πόρων – Ανακύκλωση Υλικών
Εφαρμογή Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Προστασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας ή / και Διαχείρισης
της Ασφάλειας των Τροφίμων (ανάλογα με την δραστηριότητα)
Οι υπηρεσίες Υποδοχής, Αξιολόγησης / Ελέγχου – Καταβολής των
ενισχύσεων χρήζουν βελτιωτικής αναδιοργάνωσης με έμφαση α)
στη διασφάλιση επαρκών ανθρωπίνων πόρων σε ότι αφορά τις
αρμοδιότητες εξειδίκευσης όρων και προϋποθέσεων ένταξης επιμέρους Επενδυτικών Σχεδίων, καθώς και της αναγκαίας επικαιροποιήσης και προσαρμογής τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και β) στην προτυποποίηση διαδικασιών με
παράλληλη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και διασφάλιση της ομοιογενούς εφαρμογής σε κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο.
Η πρόβλεψη περί Επενδυτικού Συμβουλίου θεωρείται θετική καθώς ένα τέτοιο όργανο μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο για την συνεχή επικαιροποίηση των προβλέψεων του Αναπτυξιακού Νόμου.
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Η αρμοδιότητα θα πρέπει να επεκταθεί στην αναπροσαρμογή όλων των άρθρων του νόμου και όχι απλά
στην παρακολούθηση των κορεσμένων τομέων και
την εξαίρεσή τους από το νόμο. Θα πρέπει να εξετάζονται και να εισάγονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
(π.χ. JEREMY, JESSICA) για τη διευκόλυνση της ιδιωτικής συμμετοχής, να πριμοδοτούνται νέες μορφές
επενδύσεων που ενδεχομένως να αναδειχθούν στην
πάροδο του χρόνου και να αναπροσαρμόζονται οι διαδικασίες εφόσον διαπιστωθούν καθυστερήσεις και
αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό. Η δε στελέχωση του θα πρέπει να αντακλά όχι μόνο τη χρηματοδοτούσα αρχή αλλά και τους χρηματοδοτουμένους
επενδυτές με εκπροσώπους τους από την επιμελητηριακή/επιχειρηματική κοινότητα.
5ο ζήτημα: Περιφερειακή διάσταση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Εφαρμογή του εκάστοτε Χάρτη Κρατικών Ενισχύσεων ο οποίος προβλέπει 4 ζώνες κινήτρων Α, Β,
Γ και Δ με ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης 15%, 20%,
30% και 40% αντίστοιχα (επαναδιαπραγμάτευση
με την Ε.Ε. το 2011)
Κατανομή του 15% των ετησίως διαθέσιμων πόρων στους λιγότερο ανεπτυγμένους νομούς της
χώρας
Ήδη έχουμε αναφερθεί στα περιορισμένα στοιχεία
που το προσχέδιο περιλαμβάνει ως προς την περιφερειακή διάσταση του νέου Αναπτυξιακού νόμου.
Εκτιμούμε ότι η ιεράρχηση των βαθμολογημένων
Επενδυτικών Σχεδίων πρέπει να λαμβάνει υπόψιν και
την ζώνη υλοποίησης τους. Επίσης πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση των ανώτατων ποσοστών ανά ζώνη με βάση και την κατηγορία / είδος του Επενδυτικού
Σχεδίου.
Παράλληλα μπορούν να θεσπιστούν οριζόντια ποσοστά ενίσχυσης σε συγκεκριμένες κρίσιμες κατηγορίες, ανεξαρτήτως ζώνης, όπως:
Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχειακών Μονάδων με μετατροπή σε ΑΑ΄ τάξη
Ειδικές Μορφές Τουρισμού
Ανάπτυξη νέων Προϊόντων ή/ και Υπηρεσιών Έντασης Γνώσης
Προστασία Περιβάλλοντος
Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια συνδεδεμένα με συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
6ο Ζήτημα: Βασικές μορφές ενίσχυσης
Παρέχει τα εξής κίνητρα
Επιχορήγηση κεφαλαίου
Επιχορήγησης χρεολυσίου μακροπρόθεσμου δανείου διάρκειας έως 10 έτη
Το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 65% του
κόστους της επένδυσης και το υπόλοιπο καλύπτεται από εισφορά μετρητών για αύξηση κεφαλαίου
Φορολογικές απαλλαγές
Μη διανεμόμενα κέρδη
Αυξημένες αποσβέσεις
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού έως 7 έτη
Όλα τα κίνητρα είναι επιλέξιμα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις
(άνω των 250 εργαζομένων ή κύκλος εργασιών άνω
των € 50 εκατ.) και για τις επενδύσεις άνω των 50
εκατ. € ισχύει μόνο το φορολογικό κίνητρο.
Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται τουλάχιστον στο 25%
του ύψους της επένδυσης. Μεγαλύτερα ποσοστά ίδιας
συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη θετικά στα κριτήρια
αξιολόγησης.
Η προκαταβολή ανέρχεται στο 25% του συνολικού
ύψους επιχορήγησης. Προβλέπεται ενδιάμεση δόση
η οποία αθροιστικά ανέρχεται στο 50% της επιχορηγούμενης επένδυσης. Το τελευταίο 5% της επιχορήγησης καταβάλλεται 3 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας της επένδυσης.
Υπάρχουν δύο επίπεδα επιλογής επενδύσεων: το
κεντρικό και το περιφερειακό, τα οποία λειτουργούν
με τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες κατευθύνσεις. Το περιφερειακό επίπεδο εξετάζει επενδυτικά σχέδια ύψους
έως 3 εκ. ευρώ, ενώ το κεντρικό επίπεδο, εξετάζει
σχέδια ύψους πάνω από 3 εκ. ευρώ.
Για τα κίνητρα φορολογικού χαρακτήρα είναι σκόπιμο να εξεταστεί, το ενδεχόμενο για όσες επενδύσεις
γίνονται με χρήση φορολογικής απαλλαγής να παρέχεται το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά ζώνη ή/ και οριζόντια.
Επισημαίνεται ότι οι αυξημένες αποσβέσεις στην
πράξη καθυστερούν την ανάκτηση της ισοδύναμης
ενίσχυσης.
Με βάση τα προβλήματα ρευστότητας της αγοράς
κρίνεται σκόπιμος ο περιορισμός στην χορήγηση της
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ενίσχυσης της επιχορήγησης να έχει εφαρμογή μόνον για μεγάλα επενδυτικά σχέδια (άνω των 50 εκ. _),
τα οποία άλλωστε στοχεύουν σε υψηλή κερδοφορία.
Πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχει δυνατότητα
συνδυασμού μορφών ενίσχυσης.
Προτείνεται να είναι δυνατή η ενίσχυση της Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για το σύνολο των
Επενδυτικών δαπανών.
7ο ζήτημα: Διαδικασίες / μηχανισμοί αξιολόγησης
των προτάσεων & έλεγχος υλοποίησης
Προκήρυξη υποβολής επενδυτικών σχεδίων ανά
6μηνο με ανακοίνωση συνολικών διαθέσιμων πόρων για επιχορηγήσεις.
Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης & αυτόματη απόρριψη ελλιπώς υποβαλλομένων φακέλων.
Διαχωρισμός μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών και μητρώου ελεγκτών.
Τυχαία κατανομή φακέλων σε πιστοποιημένους
αξιολογητές.
Συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων.
Ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών
προτάσεων σε 4 μήνες.
Δυνατότητα άπαξ επανυποβολής πρότασης που έχει
απορριφθεί.
Κοστολόγηση βάσει τυποποιημένου μοναδιαίου κόστους.
Παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του φακέλου μέσα από το διαδίκτυο και ανάρτηση των
εγκεκριμένων επενδύσεων στο ίδιο σημείο.
Έκδοση οδηγών για τις διαδικασίες αξιολόγησης,
ενστάσεων & ελέγχων. Ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.
4ψήφια γραμμή ενημέρωσης, παραπόνων και καταγγελιών.
Διαδικασία παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων μετά την ολοκλήρωσή τους.
Προτείνεται η αναβάθμιση του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος κρατικών ενισχύσεων ώστε να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων υπό
συνθήκες πλήρους διαφάνειας καθώς και να είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων των διαδικασιών μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
╭
╰
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Από την εμπειρία κρίνεται πολύ χρήσιμη η προτυποποίηση του περιεχομένου της Οικονομοτεχνικής Μελέτης
(Μοντέλου κοστολόγησης και Αξιολόγησης Βιωσιμότητας),
με δυνατότητα εφαρμογής σε όλους τους τομείς – κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συναφώς είναι
απαραίτητος ο καθορισμός – προτυποποίηση των απαραίτητων δικαιολογητικών ανά φάση (αξιολόγηση, έλεγχος, καταβολή επιχορήγησης, ολοκλήρωση), με προσπάθεια του
κατά τον δυνατόν περιορισμού τους.
Σκόπιμος κρίνεται, επίσης, ο προσδιορισμός των όρων
και προϋποθέσεων τροποποίησης εγκεκριμένων επενδυτικών δαπανών (διαφοροποίηση –υλοποίηση πρόσθετων
δαπανών), ενώ χρήσιμη θα είναι η πρόνοια για τροποποίηση περιεχομένου και κόστους Επενδυτικών Σχεδίων, σε
περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων στην υλοποίησή
τους, χωρίς ευθύνη των Επενδυτών.
Σημαντική απλοποίηση θα επιφέρει τυχόν πρόβλεψη για
καταβολή της επιχορήγησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού του κάθε επενδυτή.
8ο ζήτημα: Ακολουθία βημάτων αξιολόγησης και έγκρισης
Ιεράρχηση προτάσεων
Προώθηση επενδυτικών σχεδίων έως το 85% των πόρων
Κατανομή υπολοίπων σε λιγότερο αναπτυγμένους νομούς
Πριμοδότηση μέχρι 10% για μεσαίες και μέχρι 20% για
μικρές επιχειρήσεις
Η ιεράρχηση των προτάσεων είναι σκόπιμο να λαμβάνει
υπόψιν παραμέτρους όπως οι ζώνες υλοποίησης και το
ύψος του επενδυτικού σχεδίου.
Ως Κατακλείδα
Η επιµελητηριακή κοινότητα, µέσω της ΚΕΕΕ, εκφράζοντας
θεσµικά τον επιχειρηµατικό κόσµο, θεωρεί ότι η νοµοθετική πρωτοβουλία αλλαγής του Αναπτυξιακού νόµου δίνει την ευκαιρία
στην Πολιτεία να αξιοποιήσει την εµπειρία που έχουν αρκετά
στελέχη του επιµελητηριακού χώρου ως προς τις διαδικασίες τέτοιων νοµοθετηµάτων και να εξετάσει έτσι το ενδεχόµενο θεσµικής συµµετοχής των Επιµελητηρίων στην όλη διαδικασία, ως φορείς που να αναλάβουν όχι µόνο την ενηµερωτική υποστήριξη
των υποψηφίων επενδυτών αλλά ακόµη και τη διαχείριση διαδικασιών όπως η υποβολή ή η αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων ή ακόµη και ο έλεγχος υλοποίησης των χρηµατοδοτουµένων
επενδύσεων.
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Εμπορική Αποστολή από τη Σαουδική Αραβία
για την ανάπτυξη
Μεγάλο ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς για επενδύσεις και
Τ
ον κομβικό της ρόλο για την ανάπτυξη παντός είδους επιχειρηματικών δράσεων και την ενίσχυση του προφίλ
της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό φανέρωσε για άλλη μια φορά η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος κατά την πρόσφατη κλειστή συνάντηση που διοργανώθηκε στα γραφεία της στο πλαίσιο της
επίσκεψης της Εμπορικής Αποστολής από τη Σαουδική Αραβία στη χώρα μας.
Την εμπορική αποστολή – αποτελούμενη από εκπροσώπους διαφόρων κλάδων και επιχειρήσεων της Σαουδικής
Αραβίας – συνόδευε ο Πρόξενος της Σαουδικής Αραβίας
στην Ελλάδα, κ.
Meshal Alrogi, o
Διευθυντής
Εξωτερικών
Σχέσεων της
Ένωσης Επιμελητηρίων της
Σαουδικής Αραβίας, κ. Khalil M.
Al-affra, καθώς
και στελέχη από
την αρμόδια Δι-
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
╭
╰
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
επισκέφθηκε τα γραφεία της ΚΕΕΕ
εμπορικών σχέσεων
αύξηση των εμπορικών συναλλαγών με τη Σαουδική Αραβία.
εύθυνση του Υπουργείου των Εξωτερικών. Τον κ. Κασιμάτη συνόδευαν ο Διευθυντής της ΚΕΕΕ, κ. Βασίλειος
Αποστολόπουλος, και στελέχη της ΚΕΕΕ, καθώς επίσης και εκπρόσωποι από το ΕΒΕΠ και την ΕΣΕΕ.
Ο κ. Κασιμάτης απηύθυνε θερμή υποδοχή στους Σαουδάραβες επιχειρηματίες επισημαίνοντας τις ιδιαίτερα στενές και παραδοσιακές σχέσεις που συνδέουν την Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία, καθώς επίσης και τις άριστες οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Επίσης, εξέφρασε την επιθυμία της χώρας μας
και του επιχειρηματικού της κόσμου για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων αυτών, ειδικά τώρα κατά
τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η οποία προσφέρει πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις. Ο κ. Κασιμάτης είπε ότι θα στηρίζει πάντα τέτοιες πρωτοβουλίες,
που σκοπό έχουν τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ
Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας, και έθεσε στη διάθεσή τους το δυναμικό των Επιμελητηρίων ανά την
Ελλάδα για οποιασδήποτε μορφής συνεργασία και
ανταλλαγή εμπορικών συμφωνιών προκύψει. Η πρωτοβουλία του
Προέδρου της ΚΕΕΕ να φιλοξενήσει τους εκπροσώπους της Σαουδαραβικής επιχειρηματικότητας στα γραφεία της απέβλεπε αφενός στο να γνωρίσουν το πανελλαδικό δίκτυο οργάνωσης και δράσης των ελληνικών Επιμελητηρίων και αφετέρου στη δήλωση της
σταθερής επιθυμίας του επιμελητηριακού θεσμού για διαρκή ανάπτυξη και εξωστρέφεια.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της Σαουδαραβικής
αποστολής, γνωστός επιχειρηματίας, κ. Hamad Al Zamil, ο οποίος επεσήμανε τις πολύ καλές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις
δύο χώρες και τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλουν αμφότεροι για την περαιτέρω βελτίωσή τους, διότι το επίπεδο των
εμπορικών συναλλαγών είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό που
προσδοκούν οι δύο πλευρές. Ο κ. Zamil είπε ακόμη ότι η επίσκεψη αυτή της Σαουδαραβικής αποστολής ήταν προγραμματισμένη
εδώ και ενάμιση χρόνο και τελικά υλοποιήθηκε τώρα στο πλαίσιο
της επιθυμίας της Σαουδικής Αραβίας για περαιτέρω ανάπτυξη
των εμπορικών σχέσεων και των κοινών επενδύσεων με την Ελλάδα. Εξέφρασε, επίσης, την επιθυμία του ιδιωτικού τομέα της Σα-
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
της Εμπορικής Αποστολής από τη Σαουδική Αραβία που έλαβαν το λόγο, αρχικά ευχαρίστησαν τον
κ. Κασιμάτη για την ευγενική του πρωτοβουλία να
ανταλλάξουν απόψεις και να αναζητήσουν νέους
δρόμους συνεργασίας, επιβεβαίωσαν τις παραδοσιακές σχέσεις καλής συνεργασίας ανάμεσα στην
Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία, και σε αρκετές
περιπτώσεις συγκεκριμενοποίησαν τις προτάσεις
τους για τους τομείς ενδιαφέροντος και οικονομιουδικής Αραβίας για άνοιγμα σε
νέες αγορές, συνεργασίες και
κοινές επενδύσεις διότι, ως γνωστόν, η Σαουδική Αραβία έχει ένα
άριστο επενδυτικό κλίμα που την
κατατάσσει στην 13η θέση παγκοσμίως. Στην ομιλία του ο κ.
Zamil επεσήμανε τη θέση που
κατέχει η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας όχι μόνο στον Αραβικό κόσμο, αλλά και παγκοσμίως, ότι δηλ. η χώρα είναι
πλούσια σε εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες, και εξέθεσε τους τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών,
προτρέποντας παράλληλα τους Έλληνες επιχειρηματίες
να επενδύσουν στη Σαουδική Αραβία στους τομείς της
εκπαίδευσης, της υγείας, της ασφάλειας, της πληροφορικής και των κατασκευών. Τέλος, ο κ. Zamil τόνισε ότι
θα πρέπει να δοθούν διευκολύνσεις στο θέμα της χορήγησης άδειας εισόδου στην Ελλάδα για τους Άραβες που
επιθυμούν να επισκεφθούν την χώρα, αναφέροντας χαρακτηριστικά το παράδειγμα ότι δύο μέλη της αποστολής
δεν μπόρεσαν να έρθουν, διότι δεν τους χορηγήθηκε
έγκαιρα η άδεια εισόδου.
Από την πλευρά τους, αρκετοί από τους εκπροσώπους
κής συνεργασίας με τη χώρα μας.
Η συνάντηση έληξε με ερωτήσεις και απαντήσεις
μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα, λίγο πριν την
αποχώρησή τους, είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν και κατ’ ιδίαν συναντήσεις στα γραφεία
της ΚΕΕΕ με στελέχη εγχώριων επιχειρήσεων και
εκπροσώπους φορέων που τίμησαν με την παρουσία τους αυτή την κλειστή συνάντηση.
Η Σαουδαραβική αποστολή ευχαρίστησε την ΚΕΕΕ για τη διοργάνωση της συνάντησης και τη φιλοξενία, η οποία υπήρξε κατά γενική ομολογία επιτυχημένη στο πνεύμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της εθνικής μας οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Yπογραφή Συμολαίου Στήριξης
των ΜμΕ στο πλαίσιο του “Εθνικού Σχεδίου
Στήριξης ΜμΕ”
19 Ιουλίου 2010
Σ
υμβόλαιο Στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
υπέγραψε η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη, με εκπροσώπους όλων των παραγωγικών
φορέων και του χρηματοπιστωτικού
συστήματος της χώρας. Συγκεκριμένα στην υπογραφή του συμβολαίου συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της
ΚΕΕΕ, κ. Δ. Μπακατσέλος, ο Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Β.
Κορκίδης, η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κα
Χ. Σακελλαρίδη, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, κ. Χ. Γκόρτσος, ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, κ. Δ. Λακασάς, και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Κρήτης, κ. Α. Καλαμπόκης.
Η υπογραφή του Συμβολαίου αυτού επιβεβαιώνει την έμπρακτη στήριξη της ραχοκοκαλιάς του παραγωγικού ιστού της Ελλάδας, δηλαδή αυτής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν
το 87% του εργατικού δυναμικού,
ενώ η συμβολή τους στην προστιθέμενη αξία αγγίζει το 73%, ξεπερνώντας κατά πολύ το αντίστοιχο ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης των
27. Στόχος του Συμβολαίου είναι η
αύξηση της ποιοτικής παραγωγής και της
ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η κα Κατσέλη ανακοίνωσε τις εξής δράσεις:
Tη σύσταση Ταµείου Επιχειρηµατικότητας,
με ίδια κεφάλαια ύψους 460 εκατ. ευρώ που θα προέρχονται στο σύνολό τους
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας στοχεύει στη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 1,7 δισεκ. ευρώ στα επόμενα τρία χρόνια μέσω της μόχλευσης
του ιδίου κεφαλαίου του με πόρους του
χρηματοπιστωτικού τομέα. Μεσοπρόθεσμα το νέο αυτό Ταμείο Επιχειρηματικότητας από απλό εργαλείο διαχείρισης
ΕΣΠΑ 2007-2013 θα γίνει ένα πλήρες
και νέο χρηματοδοτικό σχήμα. Το ΥΠΟΙΑΝ επεξεργάζεται το σχετικό σχέδιο νόμου.
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας θα αποτελείται από τα εξής επιμέρους ταμεία:
Ταμείο Γενικής Επιχειρηματικότητας για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και
άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους. Προϋπολογισμός, περίπου 200-250 εκατ. ευρώ.
Ταμείο Ειδικής Επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό περίπου 150 εκατ.
ευρώ, για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και άλλων πιο ειδικευμένων προϊόντων σε επιχειρήσεις που θα επενδύσουν για πράσινη φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, για την καινοτομία.
Ταμείο Πολιτιστικής Επιχειρηματικότητας, με προϋπολογισμό περίπου 40
εκατ. ευρώ, για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων σε νέους δημιουργούς και
επιχειρήσεις του πολιτιστικού τομέα. Είναι η πρώτη φορά που ένα από τα
αδιαμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας ―ο πολιτισμός―
θα αποτελέσει εργαλείο σε μια αναπτυξιακή στρατηγική.
Ταμείο Εκσυγχρονισμού της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων και άλλων προϊόντων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους, που τη σειρά της θα επηρεάσει θετικά το εμπόριο και την ποιότητα των προϊόντων και θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές. Προϋπολογισμός,
περίπου 20 εκατ. ευρώ.
Την ενεργοποίηση του χρηµατοδοτικού εργαλείου JEREMIE, προϋπολογισµού 290
εκατ. ευρώ. Βασικός στόχος του JEREMIE είναι η ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων (δάνεια, εγγυήσεις, συμμετοχές σε επιχειρηματικά κεφάλαια κ.λπ.). Το μεγάλο πλεονέκτημα του JEREMIE είναι το γεγονός ότι οι
ενισχύσεις που δίνονται στις ΜΜΕ είναι ανακυκλούμενες, δηλαδή επιτρέπουν τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές. Το Επενδυτικό Συμβούλιο του JEREMIE έχει ήδη συσταθεί και
συνεδριάσει και βρισκόμαστε στο στάδιο της επιλογής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα διαθέσουν το πρώτο προϊόν για δάνεια επιμερισμού
κινδύνου, δηλαδή χαμηλότοκα δάνεια.
Το σχεδιασµό πρόσθετων προγραµµάτων επιχορηγήσεων για το 2010-2011 ύψους
300 εκατ. ευρώ από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
για τη στήριξη της εξωστρέφειας, της υγιούς επιχειρηματικότητας και των πράσινων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Στο χαιρετισμό του ο Αντιπροέδρος της ΚΕΕΕ, κ. Δημήτριος Μπακατσέλος, επεσήμανε τη σημασία της
πρωτοβουλίας αυτής για υιοθέτηση ενός Σχεδίου στή-
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ριξης ΜμΕ με ορίζοντα τριετίας, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και πλήττουν τις επιχειρήσεις μας, κατά κύριο λόγο τις ΜμE.
Και συνέχισε λέγοντας τα εξής: «Στην έκθεση συγκυ-
ρίας του Ευρωεπιµελητηρίου για το 2010, οι ελληνικές επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα, είχαν δείξει δείγµατα απαισιοδοξίας και αρνητικών τάσεων για το τρέχον
έτος. Τα δείγµατα αυτά έχουν από τότε πολλαπλασιαστεί,
µε αποτέλεσµα να λαµβάνουµε καθηµερινά µηνύµατα αγωνίας από τα Επιµελητήρια µέλη µας για τα προβλήµατα επιβίωσης που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, και
µάλιστα οι µικρότερες εξ αυτών.
Μόνο η ισχυρή στήριξη στις επιχειρήσεις θα έχει θετικές
επιπτώσεις στην οικονοµική µεγέθυνση της χώρας µας. Επιτυχείς ΜµΕ δηµιουργούν θέσεις εργασίας, εισοδήµατα και
ΑΕΠ πολύ µεγαλύτερο από τις µεγάλες επιχειρήσεις, διότι
είναι ταχύτερος και µεγαλύτερος ο βαθµός ανάπτυξής τους.
Αν εξαιρέσουµε τις άµεσες ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων, η στήριξη των ΜµΕ είναι χαµηλής έντασης κεφαλαίου, ταχείας εκτέλεσης, και προσδίδει γρήγορα προστιθέµενη αξία.
Το Σχέδιο που µας παρουσιάζετε αποτελεί πολιτική δέσµευση της Κυβέρνησης που απορρέει από τη συµφωνία για
την εφαρµογή της “Small Business Act”, η οποία επιτεύχθηκε στο Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας το ∆εκέµβριο του
2008.
Χαρακτηρίζετε το Σχέδιο στήριξης ως «συµβόλαιο», και καλείτε τους κοινωνικούς εταίρους και τις παραγωγικές τάξεις της χώρας µας να το προσυπογράψουν. Χαιρετίζουµε
την απόφασή σας για σύµπραξη παραγωγικών φορέων και
κοινωνικών εταίρων στη σχεδίαση και στην υλοποίησή του
Σχεδίου στήριξης και νιώθουµε ότι διευρύνονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες µας από το ρόλο που µας αναθέτετε.
Παρόλο που εκτιµούµε ότι και τα µέτρα που θα αποφασιστούν θα έπρεπε να έχουν ορίζοντα τριετίας, θα είµαστε κοντά σας στην ετήσια επεξεργασία τους και υιοθέτησή τους.
Θεωρούµε ότι είναι σηµαντική η αναγνώριση εκ µέρους
σας της κοινοτικής αρχής «προτεραιότητα στις ΜµΕ», σύµφωνα µε την οποία πριν την υιοθέτηση νέων κανόνων, ο νοµοθέτης πρέπει να θέσει σε εφαρµογή το «τεστ ΜµΕ», για
να εκτιµήσει τις επιπτώσεις των κανόνων αυτών στις ΜµΕ
και την αρχή «σκέψου πρώτα σε µικρή κλίµακα», που αφορά στην οριζόντια ενσωµάτωση των επιπτώσεων των πολι-
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
τικών για τις ΜµΕ.
Ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων αντιµετωπίζει πρωτόγνωρες καταστάσεις επιβίωσης, ιδιαίτερα λόγω της έλλειψης ρευστότητας και χρηµατοδότησης. Τούτο απαιτεί, κατά τη γνώµη µας,
µια ισχυρή θεραπεία «σοκ», πυροσβεστικού χαρακτήρα, την οποία
δε διασφαλίζουν ικανοποιητικά οι υπάρχοντες µηχανισµοί και
πολιτικές.
Υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες που βιώνει η χώρα µας
και οι οποίες έχουν άµεσες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις µας, ιδιαίτερα στις ΜµΕ, πιστεύουµε ότι το Σχέδιο στήριξης πρέπει να
γίνει πιο τολµηρό, ιδιαίτερα όσον αφορά στα µέτρα που πρόκειται να υιοθετηθούν στα επόµενα δύο χρόνια. Ο στόχος που πρέπει να θέσουµε σήµερα είναι διπλός: διάσωση ΜµΕ που βρίσκονται σε απόγνωση και στήριξη ΜµΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.
Όσον αφορά στα επί µέρους ζητήµατα του Σχεδίου Στήριξης,
σας στείλαµε τις απόψεις της ΚΕΕΕ, την περασµένη βδοµάδα, και
είµαστε ικανοποιηµένοι όταν διαπιστώνουµε ότι τις λαµβάνετε
υπόψη στο σχεδιασµό σας.
Εύχοµαι καλή επιτυχία στην υλοποίηση του Σχεδίου Στήριξης
για το καλό των επιχειρήσεων, για το καλό της Ελλάδος».
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
5 Ιουλίου 2010
Τ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Εθνικό Σχέδιο Στήριξης για τις
ις θέσεις της επί του Εθνικού Σχεδίου Στήριξης για τις ΜμΕ 2010-2013
υπέβαλε η ΚΕΕΕ προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη, με κοινοποίηση παράλληλα στον Πρόεδρο
της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Δημήτριο Ασημακόπουλο, στον Πρόεδρο ΕΣΕΕ, κ. Βασίλειο Κορκίδη, στον Πρόεδρο του ΠΣΕ, κα Χριστίνα Σακελλαρίδη, και στα Επιμελητήρια –
μέλη της. Οι θέσεις αυτές είναι οι παρακάτω:
«Κυρία Υπουργέ,
Σε συνέχεια της από 1ης Ιουλίου συνάντησής µας, σας υποβάλουµε τις αρχικές
µας εκτιµήσεις επί του Σχεδίου στήριξης ΜµΕ 2010-2013. Θεωρούµε καταρχήν
σηµαντική την πρωτοβουλία πρότασης υιοθέτησης ενός Σχεδίου στήριξης ΜµΕ µε
ορίζοντα τριετίας, ιδιαίτερα στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες που αντιµετωπίζει
η οικονοµία µας και πλήττουν τις επιχειρήσεις µας, κατά κύριο λόγο τις ΜµE.
Στην έκθεση συγκυρίας του Ευρωεπιµελητηρίου για το 2010, οι ελληνικές επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα, είχαν δείξει δείγµατα απαισιοδοξίας και αρνητικών τάσεων για το τρέχον έτος (Βλ. συνηµµένο 1). Τα δείγµατα αυτά έχουν
από τότε πολλαπλασιαστεί, µε αποτέλεσµα να λαµβάνουµε καθηµερινά µηνύµατα
αγωνίας από τα Επιµελητήρια µέλη µας για τα προβλήµατα επιβίωσης που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, και µάλιστα οι µικρότερες εξ αυτών.
Μόνο η ισχυρή στήριξη στις επιχειρήσεις θα έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονοµική µεγέθυνση της χώρας µας. Επιτυχείς ΜµΕ δηµιουργούν θέσεις εργασίας,
εισοδήµατα και ΑΕΠ πολύ µεγαλύτερο από τις µεγάλες επιχειρήσεις, διότι είναι
ταχύτερος και µεγαλύτερος ο βαθµός ανάπτυξής τους. Αν εξαιρέσουµε τις άµεσες
ανάγκες ρευστότητας των επιχειρήσεων, η στήριξη των ΜµΕ είναι χαµηλής έντασης κεφαλαίου, ταχείας εκτέλεσης, και προσδίδει γρήγορα προστιθέµενη αξία.
Το Σχέδιο που µας παρουσιάσατε αποτελεί πολιτική δέσµευση της Κυβέρνησης
που απορρέει από τη συµφωνία για την εφαρµογή της “Small Business Act”, η
οποία επετεύχθη στο Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας το ∆εκέµβριο του 2008. Για
την πληρέστερη ενηµέρωσή σας, επισυνάπτουµε έκθεση του Ευρωεπιµελητηρίου σχετικά µε την εφαρµογή της «Small Business Act» από τα κράτη-µέλη (∆εκέµβριος
2009). Συνάδει δε τόσο ως προς το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανασυγκρότησης όσο και προς το Πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής που συνήψε η χώρα µας
µε την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ.
Χαρακτηρίζετε το Σχέδιο στήριξης ως «συµβόλαιο»,
εφόσον καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι και οι παραγωγικές τάξεις της χώρας µας να το προσυπογράψουν.
Πράγµατι, η σύµπραξη παραγωγικών φορέων και κοι
νωνικών εταίρων στη σχεδίαση και στην υλοποίησή
του αυξάνει τις απαιτήσεις, αλλά και τις ευθύνες µας.
Θεωρούµε ότι είναι σηµαντική η αναγνώριση εκ µέρους σας της κοινοτικής αρχής «προτεραιότητα στις
ΜµΕ», σύµφωνα µε την οποία πριν την υιοθέτηση νέων κανόνων, ο νοµοθέτης πρέπει να θέσει σε εφαρµογή το «τεστ ΜµΕ», για να εκτιµήσει τις επιπτώσεις
των κανόνων αυτών στις ΜµΕ και την αρχή «σκέψου
πρώτα σε µικρή κλίµακα», που αφορά στην οριζόντια
ενσωµάτωση των επιπτώσεων των πολιτικών για τις
ΜµΕ. Η χώρα µας οφείλει να υιοθετήσει πολιτικές υπέρ
των ΜµΕ, συµπληρωµατικές εκείνων της ΕΕ, ώστε να
προκύψουν οι απαραίτητες συνέργειες και να επιτευχθούν αποτελεσµατικά οι στόχοι που θέσατε. Τούτο
πρέπει, κατά τη γνώµη µας, να αναφερθεί ρητά στο
Σχέδιο στήριξης.
Οι επί µέρους παρατηρήσεις µας επί του Σχεδίου έχουν
ως εξής:
Υπό τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες που βιώνει η
χώρα µας και οι οποίες έχουν άµεσες επιπτώσεις στις
επιχειρήσεις µας, ιδιαίτερα στις ΜµΕ, πιστεύουµε ότι
το Σχέδιο στήριξης δεν είναι αρκετά τολµηρό. Θεωρούµε ότι ο στόχος που πρέπει να θέσουµε σήµερα είναι διπλός: διάσωση ΜµΕ που βρίσκονται σε απόγνωση και στήριξη ΜµΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις
για περαιτέρω ανάπτυξη.
Ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων αντιµετωπίζει
πρωτόγνωρες καταστάσεις επιβίωσης, ιδιαίτερα λόγω
της έλλειψης ρευστότητας και χρηµατοδότησης. Τούτο απαιτεί, κατά τη γνώµη µας, µια ισχυρή θεραπεία
«σοκ», πυροσβεστικού χαρακτήρα, που οι υπάρχοντες
µηχανισµοί και πολιτικές και οι προτάσεις του Σχεδίου Στήριξης αδυνατούν να προσφέρουν. Έχουµε υποβάλει και στο παρελθόν ως ΚΕΕΕ, αλλά και από κοινού µε φορείς των παραγωγικών τάξεων, προτάσεις
για τη διάσωση επιχειρήσεων, µεταξύ των οποίων αναφέρουµε ενδεικτικά τις εξής:
Την επιδότηση του επιτοκίου δανεισµού των µικροµεσαίων επιχειρήσεων καθώς και τη θέσπιση περιόδου χάριτος για την αποπληρωµή του κεφαλαίου των
δανείων για τουλάχιστον ένα έτος.
Την αναστολή των πλειστηριασµών και την εφαρµογή ευνοϊκών ρυθµίσεων για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων δανείων.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΜμΕ 2010-2013: Οι θέσεις της ΚΕΕΕ
Την εκλογίκευση των κριτηρίων χαρακτηρισµού από
το σύστηµα «Τειρεσίας», ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης.
Την άµεση ενίσχυση του ΤΕΜΠΜΕ µε παροχή επιπλέον κεφαλαίων, την ουσιαστική και άµεση ανταπόκρισή του στα αιτήµατα των δικαιούχων.
Την αύξηση των πιστώσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε στόχο την ουσιαστική βελτίωση των υποδοµών.
Την χρησιµοποίηση των τραπεζών ΑΤΕ και ΤΤ ως
µοχλού πίεσης και ανταγωνισµού προκειµένου να
«ξεπαγώσει» η τραπεζική αγορά και να συνεχισθεί η
χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ας
εξεταστεί επίσης η πιθανότητα δηµιουργίας µιας αµιγούς νέας κρατικής Τράπεζας για τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά)
Το πάγωµα των τελών των ΟΤΑ και των τιµολογίων
των ∆ΕΚΟ µε το παράλληλο νοικοκύρεµα των οικονοµικών τους.
Τη µείωση του ΦΠΑ σε τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης.
Τον εξορθολογισµό και τη δραστική µείωση των επιτοκίων χορηγήσεων και των πιστωτικών καρτών µε
κριτήρια φερεγγυότητας.
Τη σύσταση ενός διυπουργικού «µηχανισµού διάσωσης» στα γαλλικά πρότυπα (CODEFI - Comité
Départemental d’Examen des problèmes de
Financement des enterprises), ο οποίος θα έχει ως στόχο να παρέχει βοήθεια σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση: α) ως διαµεσολαβητής
µεταξύ της επιχείρησης και του πιστωτικού ιδρύµατος µε το οποίο συνεργάζεται, β) παρέχοντας βοήθεια
για την πληρωµή κάθε είδους φόρων, γ) πραγµατοποιώντας ελέγχους (audit) σε προβληµατικές επιχειρήσεις, δ) παρέχοντας βοήθεια για την αναδιάρθρωση µιας επιχείρησης και τέλος ε) παρέχοντας βοήθεια
για την ενδεχόµενη µεταπώληση µιας προβληµατικής επιχείρησης.
Το Σχέδιο στήριξης περιλαµβάνει τις γενικές αρχές
και πολιτικές, τους στόχους που επιδιώκει και τους
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
προτεινόµενους τρεις άξονες (τοµείς). ∆εν περιλαµβάνει τα µέτρα, τις δράσεις (νοµοθετικές, ρυθµιστικές, χρηµατοδοτικά µέσα) προς επίτευξη των στόχων αυτών. Αντ’ αυτού, παρατίθεται παράρτηµα που περιλαµβάνει πίνακα
δράσεων που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το τρέχον έτος
και προβλέπει ετήσια επικαιροποίηση των δράσεων αυτών.
Η επιλογή αυτή αποδυναµώνει τη δυναµική του Σχεδίου. ∆ιότι, ενώ επί των
γενικών αρχών υπάρχει, συνήθως, µια συµφωνία όλων των ενδιαφεροµένων
µερών, οι απόψεις συνήθως διαφοροποιούνται όταν η συζήτηση υπεισέρχεται στις επί µέρους δράσεις. Ως παράδειγµα αναφέρουµε το υπό διαβούλευση αναπτυξιακό νοµοσχέδιο το οποίο άλλωστε περιλαµβάνεται στο παράρτηµα, για το οποίο οι απόψεις της ΚΕΕΕ, σε καίρια σηµεία, διαφέρουν από
εκείνες του ΥΠΟΙΑΝ.
Η αναφορά των δράσεων και έργων σε παράρτηµα µειώνει την πολιτική αξία
του Σχεδίου. Οι δράσεις αποτελούν το ουσιαστικότερο µέρος ενός Σχεδίου
δράσης, εν αντιθέσει προς τις γενικές αρχές και στόχους που συχνά αποτελούν ευχολόγιο. Θεωρούµε ότι για να είναι ολοκληρωµένο το Σχέδιο Στήριξης, θα πρέπει να γίνει αναφορά όλων των δράσεων που πρόκειται να υιοθετηθούν µε ορίζοντα τριετίας, να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραµµα, να γίνεται περιγραφική ανάλυση καθεµιάς δράσης ως προς το περιεχόµενό της,
τους τρόπους υλοποίησης και εφαρµογής της, τον προβλεπόµενο προϋπολογισµό της και τις επιπτώσεις (impact assessment) που θα έχει στις ΜµΕ.
Μόνο τότε το Σχέδιο αυτό θα εξασφαλίζει όραµα και βιωσιµότητα, θα παρέχει απαραίτητη ασφάλεια στις επιχειρήσεις και προοπτική στον προγραµµατισµό τους.
Ο ετήσιος προγραµµατισµός δράσεων είναι µια διαδικασία που παραπέµπει σε µια βραχυπρόθεσµη «µέρα µε τη µέρα» επιβίωση, δεν παρέχει αναπτυξιακές προοπτικές και αδυνατεί να αλλάξει την αρνητική ψυχολογία των
αγορών. Σε ετήσια βάση πρέπει κυρίως να ελέγχεται η πορεία παρακολούθησης και υλοποίησης του Σχεδίου και να προτείνονται ενδεχοµένως κάποιες παρεκκλίσεις ή ένταξη νέων δράσεων, µέσω της λειτουργίας
ενός «µηχανισµού παρακολούθησης».
Οι προβλεπόµενοι τρεις άξονες (τοµείς) δράσης αφορούν στην
καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα, στην εξωστρέφεια και στη στήριξη ρευστότητας των ΜµΕ. Οι προτεραιότητες αυτές έχουν αποφασιστεί από το Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας το ∆εκέµβριο του
2008. Εκτιµούµε ότι στο Σχέδιο θα έπρεπε να συµπεριληφθούν δύο
τουλάχιστον ακόµα άξονες: η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος που στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα και η πρόσβαση
στις αγορές.
Ως βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος θεωρούµε τη
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
διευκόλυνση δηµιουργίας ΜµΕ, ιδιαιτέρως από γυναίκες, την ενθάρρυνση µεταβίβασης επιχειρήσεων, ιδίως των οικογενειακών ΜµΕ, τη στήριξη στους επιχειρηµατίες καλής πίστης που επιθυµούν να κάνουν µία νέα αρχή µετά από µία πτώχευση («πολιτική παροχής δεύτερης ευκαιρίας»), την προσαρµογή των δηµοσίων
διοικήσεων στις ανάγκες των ΜµΕ και την εξάλειψη των διοικητικών φραγµών,
την προσφυγή σε απλοποιηµένες διαδικασίες, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
στο σύστηµα ενιαίας εξυπηρέτησης. Η πρωτοβουλία της ΚΕΕΕ για τη δηµιουργία
του Γενικού Εµπορικού Μητρώου και τη διαδικασία «µιας στάσης» (one stop shop)
είναι προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να αναφερθεί ρητά στις επί µέρους
δράσεις.
Ο δεύτερος τοµέας δράσης αναφέρεται στην εξωστρέφεια, δηλαδή στο άνοιγµα
στις αγορές εκτός ΕΕ. Κατά την άποψή µας, ο στόχος αυτός θα πρέπει να περιλαµβάνει όχι µόνο την πρόσβαση των ΜµΕ σε αγορές τρίτων χωρών, αλλά και τη
βελτίωση πρόσβασης στην ελληνική αγορά και στις αγορές των κρατών-µελών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις βιοτεχνίες, τις οικογενειακές επιχειρήσεις,
τις µικρο-επιχειρήσεις και τις ατοµικές επιχειρήσεις. Επίσης, ειδικές δράσεις και
µέτρα πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη πρόσβαση στις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές των δηµοσίων συµβάσεων, τη µεγαλύτερη συµµετοχή στη διαδικασία τυποποίησης, τη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας και την υποστήριξη της επιχειρηµατικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας µας. Θα πρέπει, επίσης,
να προβλεφθούν µειωµένοι συντελεστές ΦΠΑ για υπηρεσίες έντασης εργατικού
δυναµικού και για τις τοπικά παρεχόµενες υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρονται κυρίως από ΜµΕ και να προωθηθεί η συµµετοχή των ΜµΕ σε συνεργατικούς σχηµατισµούς «clusters».
Όσον αφορά στην πρόσβαση των ΜµΕ στις διεθνείς αγορές, προτείνουµε να ληφθούν υπόψη οι εργασίες που έχουν αναληφθεί από τον ΟΟΣΑ στον τοµέα αυτό,
ιδιαίτερα µάλιστα σε συνέχεια της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης του ΟΟΣΑ-Οικονοµικής
Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (ΑPEC) για την απάλειψη των εµποδίων πρόσβασης των ΜµΕ στις ∆ιεθνείς Αγορές, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Bologna για
τις ΜµΕ και την επιχειρηµατικότητα (Βλέπε σχετική έκθεση: “Top Barriers and
Drivers to SME Internationalisation”, Report by the OECD Working Party on SMEs
and Entrepreneurship, OECD, 2009).
Ο τρίτος άξονας που αφορά στη ρευστότητα των επιχειρήσεων θα πρέπει, κατά
τη γνώµη µας να γίνει πιο γενικός, περιλαµβάνοντας την «εξασφάλιση και πρόσβαση στη χρηµατοδότηση», εφόσον η έννοια της «ρευστότητας» παραπέµπει σε
µια στιγµιαία οικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης και όχι σε µια γενικότερη
µακροπρόθεσµη στάση απέναντι σε χρηµατοδοτικά µέσα.
Η βασική πηγή χρηµατοδότησης των ΜµΕ προέρχεται από τη δική τους δραστηριότητα, καθώς και από πι
στώσεις και δάνεια που τους χορηγούν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η πρόσβαση στην κατάλληλη χρηµατοδότηση αποδεικνύεται συχνά δύσκολη, ιδίως για
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
τις ΜµΕ, διότι οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί αρνούνται να αναλάβουν τον κίνδυνο που ενυπάρχει σε
αυτές. Οι ΜµΕ θεωρούνται επιχειρήσεις αυξηµένου
κινδύνου πράγµα το οποίο δυσχεραίνει την πρόσβασή
τους στη χρηµατοδότηση. Πρέπει εποµένως να γίνει
µία συνδυασµένη προσπάθεια εκ µέρους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και της Πολιτείας, ώστε να
διασφαλιστεί η πρόσβαση των ΜµΕ σε χρηµατοδοτήσεις και να τους δοθεί η δυνατότητα να παγιοποιήσουν
το κεφάλαιό τους επανεπενδύοντας τα κέρδη τους στην
επιχείρηση. Είναι ουσιώδες να εξασφαλιστεί ένα ευνοϊκότερο χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον για τις ΜµΕ,
καταργώντας ορισµένες δυσλειτουργίες της αγοράς και
διευρύνοντας τους εθνικούς µηχανισµούς που προσφέρουν στις επιχειρήσεις χρηµατοδοτική στήριξη κυρίως έµµεση (εισφορά ιδίων κεφαλαίων, ενισχύσεις
έναρξης, µηχανισµούς καινοτόµων και ραγδαία αναπτυσσόµενων ΜµΕ, τραπεζικές πιστώσεις και εγγυήσεις), αλλά και άµεση (άλλα µέσα χρηµατοδοτικής στήριξης). Επίσης, θεωρούµε σηµαντικό να δηµιουργηθούν καλύτερες συνθήκες, που θα επιτρέπουν στις ΜµΕ
να επενδύουν στην κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων, µεταξύ άλλων, µέσω άµεσων φοροελαφρύνσεων και διευθετήσεων αντιστάθµισης µεταξύ των φορολογικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ένα τελευταίο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι
ΜµΕ είναι και η καθυστέρηση των πληρωµών, στις περισσότερες περιπτώσεις, εκ µέρους των δηµοσίων διοικήσεων. Η τρέχουσα πιστωτική κρίση µπορεί να έχει
δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις για τις ΜµΕ, καθώς οι µεγαλύτεροι πελάτες ασκούν πίεση στους µικρότερους προµηθευτές για παράταση των προθεσµιών
πληρωµής. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση της δηµόσιας διοίκησης στο θέµα των πληρωµών και να θεσπιστεί ενιαία προθεσµία πληρωµών, ενδεχοµένως συντοµότερη για τις πληρωµές προς τις ΜµΕ, καθώς και
κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης της προθεσµίας
αυτής. Η αρχή των πληρωµών εντός 10 ηµερών πρέπει
να γίνει αποδεκτή.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συµπληρωµατική πληροφορία.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γεώργιος Κασιµάτης».
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Οι θέσεις και οι παρατηρήσεις της ΚΕΕΕ
σχετικά με τον προτεινόμενο νομοσχέδιο
για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο
Εισαγωγή
Τ
ις θέσεις και τις παρατηρήσεις της ΚΕΕΕ σχετικά με το προτεινόμενο νομοσχέδιο για το νέο
Αναπτυξιακό Νόμο παρουσίασε ο Πρόεδρός της,
κ. Γεώργιος Κασιμάτης, σε Δελτίου Τύπου που εξέδωσε την 10η Αυγούστου 2010. Οι θέσεις αυτές είναι
οι εξής:
«Οι βασικές αναπτυξιακές επιλογές της Ελλάδας
εστιάζουν σε δυο βασικούς στόχους: α) την ανάπτυξη της παραγωγικής – με την ευρεία έννοια – δραστηριότητας και β) τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ο πρώτος στόχος επιδιώκει την αύξηση των
επενδύσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Ο δεύτερος στόχος επιδιώκει την ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας.
Η καθυστέρηση με την οποία αναλαμβάνεται η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία από την Κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας ως προς τους δυο αυτούς
στόχους, δεδομένου ότι με απόφαση της «πάγωσε»
για μεγάλο χρονικό διάστημα την λειτουργία του υφιστάμενου αναπτυξιακού νόμου, που θα μπορούσε,
μέχρι τη θέσπιση του νέου νόμου, να υποστηρίζει την
οικονομία και την επιχειρηματικότητα.
Η προτεινόμενη στοχοθεσία του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα μπορούσε πάντως να εμπλουτιστεί με στοιχεία όπως η
διατήρηση – επιτέλους - ενός σταθερού φορολογικού
πλαισίου, η μείωση του έμμεσου κόστους του ανθρώπινου δυναμικού, η πραγματική απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης – αδειοδότησης & λειτουργίας των
επιχειρήσεων, η επιτάχυνση στην απόδοση δικαιοσύνης επί θεμάτων που άπτονται της εφαρμογής του
αναπτυξιακού νόμου, ο καθορισμός οριστικών χρήσεων γης και βελτίωση των υποδομών – παρεχόμενων υπηρεσιών σε οργανωμένες Βιομηχανικές Περιοχές και η σύνδεση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με
την Απασχόληση.
Βασικό ζήτημα είναι οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεματικές δραστηριοτήτων. Προβλέπεται με
την τροποποίηση και την εισαγωγή της έννοιας «Νόμος – Πλαίσιο» να
ενταχθούν όλοι οι τομείς δραστηριότητας πλην αυτών που εξαιρούνται
από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Η επιλογή αυτή είναι πολύ θετική καθώς διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του Νόμου και σταματά την
συνεχή προσπάθεια ερμηνείας των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων
όπως προβλέπονταν από τον Ν. 3299/2004. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος
πρέπει να ενισχύει κάθε κλάδο που μπορεί αποδεδειγμένα να αποτελέσει την ατμομηχανή της οικονομίας. Θα μπορούσε μάλιστα να υπάρξει
πρόβλεψη διαφοροποίησης επιδότησης ανάλογα με τον κλάδο. Η δε διαφοροποίηση αυτή είναι πρόδηλο ότι πρέπει να εδράζεται σε διαφορετικές ομάδες κριτηρίων βαθμολόγησης σε διαφορετικές θεματικές ενότητες (μεταποίηση-τουρισμός-εμπόριο-παροχή υπηρεσιών) διαφορετικά θα
υπάρξει άμεσος κίνδυνος άνισης μεταχείρισης κάποιων κλάδων υπέρ κάποιων άλλων.
Ως προς το χρόνο υποβολής επενδυτικών προτάσεων, και ειδικότερα
τον περιορισμό της δυνατότητας υποβολής των προτάσεων μόνο δυο φορές τον χρόνο (κάθε εξάμηνο) και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για
λόγους καλύτερου επενδυτικού προγραμματισμού, εκτιμούμε ότι δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί θα επιφέρει καθυστερήσεις σε
ώριμες επενδυτικές προτάσεις. Η πρόβλεψη του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου (ν. 3299/2004) ήταν η δυνατότητα άμεσης υποβολής μελέτης/πρότασης όταν αυτή ήταν ώριμη και όχι στο τέλος του οικείου εξαμήνου, ήταν ορθότερη καθώς απέτρεπε τον εγκλωβισμό των επενδυτικών
πρωτοβουλιών στα χρονικά πλαίσια και τη γραφειοκρατία, ιδίως μέσω της
συσσώρευσης επενδυτικών προτάσεων σχεδίων σε 2 χρονικές περιόδους που δημιουργεί φόρτο εργασιών με αποτέλεσμα την χρονική καθυστέρηση στην αξιολόγηση, έγκριση και συμβασιοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, αυξάνοντας παράλληλα και το κόστος διαχείρισης.
Η μέθοδος συγκριτικής αξιολόγησης των προτάσεων που φαίνεται να
προκρίνει το προσχέδιο αποτελεί σημαντικό λάθος. Βασικό πλεονέκτημα
του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου ήταν η δυνατότητα του κάθε
επενδυτή να υποβάλει πρόταση όλο το χρόνο και αυτή να ελέγχεται ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες προτάσεις και μάλιστα σε καθορισμένα χρονικά περιθώρια. Αυτό εξασφάλιζε ευελιξία, μία ισότιμη
και δίκαιη αντιμετώπιση των επενδυτών, τη δυνατότητα προγραμματισμού των κινήσεων τους και μια παράλληλη υλοποίηση μικρών
και μεγάλων επενδύσεων. Η επιβολή συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης δεν διασφαλίζει την ταχύτητα αξιολόγησης των προτάσεων και την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης αφού ανόμοιες επεν- δύσεις θα καλούνται να αξιολογηθούν από το ίδιο σύστημα, και έτσι
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
να δημιουργηθούν αδιαφανείς τρόποι αξιολόγησης. Τυχόν επιλογή της συγκριτικής αξιολόγησης θα έχει θετική
συνεισφορά στην αντικειμενικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης μόνον εφόσον στηριχθεί σε συγκεκριμένα
benchmarks (π.χ. ανά κλάδο) και συντελεστές εξισορρόπησης των χαρακτηριστικών ανόμοιων επενδύσεων.
Ως προς το χρονικό πλαίσιο αξιολόγησης και υλοποίηση, πρέπει να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διαδικασία ώστε η απόφαση έγκρισης και η υλοποίηση να είναι
το δυνατόν αμεσότερες, σε συνδυασμό πάντα με την εξάλειψη καθυστερήσεων στην καταβολή των εγκεκριμένων
ενισχύσεων.
Ως προς τα κριτήρια βαθμολόγησης, η εξειδίκευση τους
πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να τονίζεται η αντικειμενικότητά τους, αποφεύγοντας επικαλύψεις. Θα μπορούσε
να εξεταστεί η θέσπιση on / off κριτηρίων και προβλέψεων για υποχρεωτική υλοποίηση απαραίτητων δράσεωνδαπανών, όπως:
Δυνατότητα καταβολής της Ίδιας Συμμετοχής (με εξορθολογισμό – προτυποποίηση της απαιτούμενης τεκμηρίωσης, αφού η απαίτηση που εφαρμόζεται σήμερα και
προϋποθέτει ελάχιστο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο καταθέσεων κρίνεται ιδιαίτερα περιοριστική έως ανέφικτη).
Δυνατότητα συνολικής χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου, λαμβανομένης υπόψη της καθυστέρησης στην καταβολή της ενίσχυσης της επιχορήγησης.
Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα υποστήριξης της χρηματοδότησης αυτής από
το χρηματοπιστωτικό σύστημα
Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου.
Εξασφάλιση των Ελαχίστων προϋποθέσεων / δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών λειτουργίας.
Πρόβλεψη για υποχρεωτική υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων (ανάλογα με την δραστηριότητα) που
αφορούν σε:
Προστασία Περιβάλλοντος
Εξοικονόμηση Ενέργειας ή / και Αξιοποίηση ΑΠΕ
Εξοικονόμηση / Ανακύκλωση Υδάτινων Πόρων
Βέλτιστη Αξιοποίηση Πόρων – Ανακύκλωση Υλικών
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Εφαρμογή Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Προστασίας, Υγιεινής και Ασφάλειας ή / και Διαχείρισης
της Ασφάλειας των Τροφίμων (ανάλογα με την δραστηριότητα)
Το ανθρώπινο δυναμικό που θα απασχοληθεί στις διαδικασίες
υποδοχής, αξιολόγησης / ελέγχου – καταβολής των ενισχύσεων πρέπει να έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία, εμπειρία και αντίληψη της φιλοσοφίας του αναπτυξιακού νόμου, ώστε να μην χάνεται σε γραφειοκρατικές λογικές. Σε αυτή την κατεύθυνση, η πρόβλεψη περί Επενδυτικού Συμβουλίου θεωρείται θετική καθώς
ένα τέτοιο όργανο μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο για την συνεχή επικαιροποίηση των προβλέψεων του Αναπτυξιακού Νόμου,
και θα πρέπει να επεκταθεί η αρμοδιότητα του σε όλα τα ζητήματα που άπτονται του ανατπυξιακού νόμου.
Ως προς την περιφερειακή διάσταση του νέου Αναπτυξιακού
νόμου, εκτιμούμε ότι η ιεράρχηση των βαθμολογημένων Επενδυτικών Σχεδίων πρέπει να λαμβάνει υπόψιν και την ζώνη υλοποίησης τους. Επίσης πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση των
ανώτατων ποσοστών ανά ζώνη με βάση και την κατηγορία / είδος του Επενδυτικού Σχεδίου. Παράλληλα μπορούν να θεσπιστούν
οριζόντια ποσοστά ενίσχυσης σε συγκεκριμένες κρίσιμες κατηγορίες, ανεξαρτήτως ζώνης, όπως:
Εκσυγχρονισμός Ξενοδοχειακών Μονάδων με μετατροπή σε
ΑΑ΄ τάξη
Ειδικές Μορφές Τουρισμού
Ανάπτυξη νέων Προϊόντων ή/ και Υπηρεσιών Έντασης Γνώσης
Προστασία Περιβάλλοντος
Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια συνδεδεμένα με συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους.
Ως προς τις προβλεπόμενες μορφές ενίσχυσης, πρέπει να
αποσαφηνιστεί εάν υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού μορφών
ενίσχυσης.
Η επιμελητηριακή κοινότητα, μέσω της ΚΕΕΕ, εκφράζοντας θεσμικά τον επιχειρηματικό κόσμο, θεωρεί ότι η νομοθετική πρωτοβουλία αλλαγής του Αναπτυξιακού νόμου δίνει την ευκαιρία
στην Πολιτεία να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχουν αρκετά
στελέχη του επιμελητηριακού χώρου ως προς τις διαδικασίες
τέτοιων νομοθετημάτων και να εξετάσει έτσι το ενδεχόμενο θεσμικής συμμετοχής των Επιμελητηρίων στην όλη διαδικασία,
ως φορείς που να αναλάβουν όχι μόνο την ενημερωτική υποστήριξη των υποψηφίων επενδυτών αλλά ακόμη και τη διαχείριση διαδικασιών όπως η υποβολή ή η αξιολόγηση επενδυτικών
προτάσεων ή ακόμη και ο έλεγχος υλοποίησης των χρηματοδοτουμένων επενδύσεων».
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ς
πή
ρο
ιτ
Επ
ής
ικ
ητ
ικ
ιο
Δ
ς
τη
ση
ία
δρ
νε
συ
η
κτ
Έκτα
της ΚΕΕΕ στο Επιμελητήριο Έβρου
«Κόσμημα» για την πρωτεύουσα της Θράκης το νέο κτίριο του Επιμελητηρίου Έβρου.
Επίτιμος Πρόεδρος ανακηρύχθηκε ο Νίκος Δαστερίδης κατά την Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικητικής
Επιτροπής της ΚEEE στην Αλεξανδρούπολη.
24 Ιουλίου 2010
Έκτακτη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουλίου 2010 στο Επιμελητήριο
Έβρου προς τιμήν του αποχωρήσαντος Προέδρου του, κ. Νικολάου Δαστερίδη, και με την ευκαιρία των εγκαινίων του νέου κτιρίου του και της 14ης Εμπορικής Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Θέμα της συνεδρίασης ήταν οι: «Επιπτώσεις της οι-
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
κονομικής κρίσης στην πραγματική και την τοπική οικονομία».
Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, ο κ. Κασιμάτης, επεσήμανε τα παρακάτω: «Βρισκόµαστε στο µέσο µιας πολύ
εκτεταµένης και βαθειάς κρίσης. Και η κρίση αυτή έχει πολλές εκφάνσεις και πολλά πεδία
αναφοράς. Είναι οικονοµική, πιστωτική, χρηµατιστηριακή, περιβαλλοντική, ενεργειακή,
πολιτική και κοινωνική.
Όταν, τον Ιούνιο του 2007, η κρίση στα sub-prime στεγαστικά δάνεια (δηλαδή τα δάνεια
σε πολύ οικονοµικά ασθενείς πιστολήπτες) στις ΗΠΑ, αναστάτωνε τις διεθνείς αγορές,
στην Ελλάδα το γεγονός αυτό αντιµετωπιζόταν – από τη συντριπτική πλειοψηφία όλων ως ένας µακρινός κίνδυνος, που σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να µας επηρεάσει. Είναι γεγονός ότι η ελληνική οικονοµία δεν είχε εκτεθεί σε τέτοια χρεόγραφα, όµως πολλοί
συναλλασσόµενοι µε το ελληνικό κράτος (π.χ. κρατικοί φορείς άλλων χωρών, ξένες τράπεζες κλπ.) είχαν επενδύσει σε τέτοιους τίτλους, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν κραδασµοί
στην ήδη βεβαρυµµένη οικονοµία της χώρας.
Το πρόβληµα όµως ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν το φθινόπωρο του 2009, διαπιστώθηκε η αδυναµία της ελληνικής οικονοµίας να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες. Τα αίτια
αυτής της αδυναµίας έχουν πολλές πτυχές, άλλες από τις οποίες αφορούν την ουσία της
ασκούµενης δηµοσιονοµικής πολιτικής κατά την τελευταία
30ετία και άλλες αφορούν την αξιοπιστία των στοιχείων δηµοσιονοµικής πολιτικής που δήλωνε η Ελλάδα στα αρµόδια
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆εν είναι πρόθεση µου να επεκταθώ στην ανάλυση των αιτίων αυτών, άλλωστε πολλά έχουν ειπωθεί και γραφεί για το
θέµα αυτό. Θα ήθελα όµως να εστιάσω στις συνέπειες αυτής
της κατάστασης. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, διαπιστώνοντας το πό-
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
σο ακριβός έχει καταστεί ο δανεισµός του από τις διεθνείς
χρηµαταγορές - θυµίζω ότι η διαφορά [spread] στο κόστος
δανεισµού µεταξύ του Ελληνικού και του Γερµανικού ∆ηµοσίου έχει ξεπεράσει κάθε όριο, δηµιουργώντας τον περασµένο Φεβρουάριο και Μάρτιο καθηµερινά ιστορικά ρεκόρ,
δηµιουργώντας τεράστιο ετήσιο κόστος για τόκους, και αυτό πριν ακόµη λάβουµε υπόψη την καθαυτό άνοδο των επιτοκίων - προσέφυγε σε ένα µηχανισµό χρηµατοδοτικής υποστήριξης, ο οποίος διαµορφώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον οποίο µετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Η υποστήριξη αυτή, για την περίπτωση
της Ελλάδας έχει αποτυπωθεί σε ένα Μνηµόνιο, το οποίο
κατέστη νόµος του κράτος, ο υπ’ αρ. 3845/2010. Στο Μνηµόνιο αυτό περιλαµβάνεται σειρά µέτρων δηµοσιονοµικού
χαρακτήρα, κάθε ένα από τα οποία καταρρίπτει και ένα βασικό ανάχωµα κοινωνικής και οικονοµικής προστασίας, τα
οποία αποτελούσαν «κόκκινες γραµµές», κατά την ορολογία της κυβέρνησης. Τώρα ως υπέρτατη «κόκκινη γραµµή»
έχει τεθεί η αποτροπή της χρεοκοπίας της χώρας. Και για να
υπερασπιστεί αυτό το όριο, η κυβέρνηση καλεί όλο το λαό,
και κυρίως τον επιχειρηµατικό κόσµο, να υποστεί θυσίες
πρωτοφανείς στη µεταπολιτευτική ιστορία της χώρας.
Μέτρα όπως η γεωµετρική αύξηση του φόρου προστιθέµενης αξίας από την αρχή του χρόνου σε όλα τα αγαθά, η
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
µεγάλη αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε καύσιµα, ποτά και τσιγάρα που έχουν πολλαπλές επιδράσεις τόσο στο τζίρο των συναφών επιχειρήσεων όσο και στην αύξηση του κόστους ενέργειας για τον κρίσιµο κλάδο των µεταφορών, η τιµωρία του νόµιµου επιχειρηµατικού κέρδους µε την επιβολή έκτακτων εισφορών, οι µειώσεις αποδοχών χωρίς λογική µε ένα
στείρο πνεύµα περιορισµού δαπανών χωρίς µελέτη επίπτωσης των δαπανών αυτών, έχουν δηµιουργήσει ένα ασφυκτικό κλίµα στην αγορά,
η οποία έτσι δεν µπορεί
να λειτουργήσει αναπτυξιακά, και δεν µπορεί να τροφοδοτήσει την
ελληνική οικονοµία.
Παράλληλα η αξιοπι
στία και η αποδοτικότη-
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
τα του φοροεισπρακτικού µηχανισµού παραµένουν χαµηλές, και έτσι δεν υπάρχει σαφής ένδειξη δυνατότητας είσπραξης των θεσπιζοµένων φορολογικών βαρών. Τέλος, πλήττεται η προοπτική των νέων µας, καθώς το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστηµα µεταβάλλεται κατά τέτοιο τρόπο που υποβαθµίζει υπέρµετρα τις παροχές του, αυξάνοντας παράλληλα τον εργασιακό βίο και µάλιστα µε κοινωνικά βίαιο τρόπο, χωρίς ουσιαστικές µεταβατικές προβλέψεις.
Εάν σε αυτά τα µέτρα προστεθεί η παντελής έλλειψη οιασδήποτε αναπτυξιακής προοπτικής – είναι χαρακτηριστικό ότι στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού στις 2.5.2010 για το Μνηµόνιο δεν έγινε ούτε µια αναφορά στην έννοια της ανάπτυξης – και ο περιορισµός του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων ως προς το σκέλος της εθνικής συγχρηµατοδότησης των έργων που περιλαµβάνονται στο ΕΣΠΑ, είναι φανερά τα αίτια της ανησυχίας του επιχειρηµατικού κόσµου.
Σε µια προσπάθεια σταχυολόγησης των επιπτώσεων στην ελληνική οικονοµία της κατάστασης αυτής θα µπορούσα να επισηµάνω τα εξής
αλληλένδετα µεταξύ τους στοιχεία:
∆ηµοσιονοµική πίεση στα έσοδα ως αποτέλεσµα της αρνητικής πίεσης στα εισοδήµατα και τους ρυθµούς ανάπτυξης (π.χ. πως θα αυξηθούν τα έσοδα του ΦΠΑ, όταν µε την υπέρµετρη αύξηση του, περιορίζεται δραστικά η κατανάλωση;).
Αρνητική επίδραση στο χρηµατιστήριο, µε έλλειψη νέων και αξιόπιστων επενδυτών.
Βραδύτεροι ρυθµοί στις άµεσες επενδύσεις και στις επενδυτικές ροές, είτε εθνικές είτε συγχρηµατοδοτούµενες (ακόµη ο Αναπτυξιακός
νόµος είναι στο στάδιο επεξεργασίας, ενώ το ΕΣΠΑ κινδυνεύει να χάσει αναπορρόφητους πόρους πολλών εκατοµµυρίων ευρώ στο τέλος του έτους).
Αρνητική επίδραση στη ρευστότητα των τραπεζών και στον τραπεζικό δανεισµό. ∆ηλαδή, πολύ µεγαλύτερη δυσκολία και κόστος δανεισµού από τις τράπεζες.
Αρνητική επίδραση στον τουρισµό εφόσον τα εισοδήµατα των επισκεπτών µας συµπιέζονται, ενώ και αυτοί που έρχονται βιώνουν πρωτόγνωρες εµπειρίες στα λιµάνια από συντεχνιακές αντιδράσεις που τους στερούν ακόµη και το δικαίωµα αποβίβασης.
Αρνητική επίδραση στις εξαγωγές λόγω της πίεσης στα εισοδήµατα διεθνώς.
Έλλειψη ρευστότητας στην αγορά που οδηγεί σε κλείσιµο καταστηµάτων και ανεργία. Πρόσφατες εκτιµήσεις προβλέπουν ότι πάνω από
50.000 επιχειρήσεις θα κλείσουν τους επόµενους µήνες, µέχρι το τέλος του έτους, ενώ η ανεργία ήδη έχει επανέλθει σε διψήφιο ποσοστό
(11,7%) και έχει ανοδικές τάσεις.
∆ραστική µείωση των οικοδοµικών δραστηριοτήτων (µείωση των νέων αδειών κατά 15,4% µόνο το 2008) και δεκάδες χιλιάδες απούλητα σπίτια.
Είναι δε αξιοσηµείωτο ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν ανταποκρίνεται σε οικονοµικές του υποχρεώσεις, είτε καθυστερώντας µε µονοµερείς
διοικητικές πράξεις τις πληρωµές (π.χ. επιστροφή ΦΠΑ) είτε µεταθέτοντας για το µέλλον την υποχρέωση καταβολής µε την έκδοση οµολόγων (δηµιουργεί δηλαδή υποχρεωτικό δανεισµό υπέρ του) προς δικαιούχους πληρωµών όπως π.χ. τα ασφαλιστικά ταµεία ή οι δικαστικοί. Ακούγεται δε ότι ανάλογος τρόπος θα χρησιµοποιηθεί και για την εξόφληση υποχρεώσεων προς αναδόχους του ∆ηµοσίου, ιδίως στην
περίπτωση ήδη ολοκληρωµένων δηµοσίων έργων. Αυτό λίγο απέχει από το να χαρακτηριστεί ως στάση πληρωµών...
H περιπέτεια της οικονοµικής κρίσης δείχνει να έχει επηρεάσει το κόστος ζωής των νοικοκυριών µε ένα δυσανάλογα σκληρό τρόπο, καθώς πάνω από το 75% του πληθυσµού τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές της χώρας έχουν επηρεαστεί αρνητικά. Αυτό δεν
πρέπει να εκπλήσσει καθώς εδώ και µια δεκαετία ο τραπεζικός τοµέας και η χρηµατιστηριακή αγορά κινούνται σε µια διαφορετική κατεύθυνση από
την πραγµατική οικονοµία,
µε τη ανεξέλεγκτη δανειακή
πολιτική των
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
τραπεζών που την εποχή των «παχέων αγελάδων» δεν
έπαυαν να εφευρίσκουν χρηµατοπιστωτικά εργαλεία δανεισµού (από «εορτοδάνεια» µέχρι «διακοποδάνεια»)
αλλά τώρα έχουν σταµατήσει σχεδόν κάθε δανειακή δραστηριότητα, η αξιώνουν όρους οι όποιοι είναι απαγορευτικοί για τους ενδιαφερόµενους.
Πρέπει να παραδεχθούµε ότι η πραγµατική οικονοµία
που βιώναµε κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια είχε δοµηθεί πάνω σε χρόνιες υπερβολές και συνειδητές αποκρύψεις ανισορροπιών, δηµιουργώντας µια εικονική
πραγµατικότητα της εφήµερης οικονοµίας, οδηγώντας
σε αύξηση της ρευστότητας τόσο των νοικοκυριών όσο
και των επιχειρήσεων, που όµως γινόταν εδώ και χρόνια
κύρια µέσω επέκτασης της πίστωσης, ενώ ελάχιστοι στη-
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ρίζονταν συνολικά σε ίδιους οικονοµικούς πόρους ή σε πόρους που προέρχονταν από τον κρατικό προϋπολογισµό. Το φαινόµενο οδήγησε τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα σε τεράστια κέρδη. Σε αυτό συνέβαλε η καιροσκοπική συµπεριφορά αλλά και η απουσία ισχυρής νοµικής εποπτείας που σε συνδυασµό µε την
ελλιπή οικονοµική γνώση των πολιτών, µείωσε το εισόδηµα και αποδιοργάνωσε τον οικογενειακό προϋπολογισµό χιλιάδων οικογενειών.
Παράλληλα, η απουσία ιδιωτικών και κρατικών παραγωγικών επενδύσεων
στην εγχώρια οικονοµία, οι χρόνιες δυσκαµψίες της ελληνικής οικονοµίας, κλπ.
οδήγησαν στη µείωση της καταναλωτικής δύναµης, διατάραξαν την αλυσίδα
παραγωγής - κατανάλωσης, οδήγησαν σε µεγάλη µείωση της παραγωγής και
σε αναποτελεσµατικές δραστηριότητες που σε συνδυασµό µε τη συγκυρία έφεραν µείωση των θέσεων εργασίας και τεράστια απώλεια κοινωνικού κεφαλαίου,
γεγονός που είναι ιδιαίτερα επιζήµιο για τη χώρα.
Η επιµελητηριακή κοινότητα εκτιµά ότι η ύφεση που προκαλείται από τα µέ-
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
τρα αυτά θα αφήσει ανεξίτηλες πληγές στην ελληνική αγορά, η επούλωση των οποίων θα απαιτήσει πολυετείς προσπάθειες, σε ένα κλίµα ιδιαίτερα δυσχερές. Είχαµε επανειληµµένως εκφράσει τον προβληµατισµό µας και τις αντιρρήσεις µας για τις οικονοµικές επιλογές της τελευταίας περιόδου, τονίζοντας την ανάγκη ενός νέου αναπτυξιακού
προτύπου. ∆υστυχώς, µέχρι στιγµής, δεν εισακουστήκαµε.
Πλέον το µέλλον είναι δυσοίωνο και το µόνο που µπορεί κάνει η ελληνική επιχειρηµατική κοινότητα είναι να καταβάλλει προσπάθειες επιβίωσης. Τα δύσκολα ήρθαν και δυστυχώς θα µείνουν για αρκετό καιρό…
Θα ήθελα να κλείσω µε µια γενική παρατήρηση. Η κρίση
αυτή – και κάθε κρίση – εκτός από απειλές δηµιουργεί και
ευκαιρίες, θέτοντας προϋποθέσεις για ορθολογικότερη ανάπτυξη και να διαµορφώσει συναίνεση για την αντιµετώπιση χρόνιων προβληµάτων της Ελληνικής οικονοµίας. Ευ-
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
θύνη και συµµετοχή τόσο στη διαµόρφωση του οικονοµικού
περιβάλλοντος και άρα και της οικονοµικής κρίσης έχουν
και οι επιχειρήσεις. Η κρίση είναι µια πρόκληση και σ’ αυτήν πρέπει να ανταποκριθούµε. Η επιχειρηµατική κοινότητα υπήρξε πάντα η ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας.
Σε αυτή τη δύσκολη ανηφόρα, να είστε βέβαιοι ότι θα σταθούµε στο ύψος µας και θα καταβάλλουµε την προσπάθεια
που µας αναλογεί. Το µόνο που ζητάµε από την πολιτεία
είναι να µας στηρίζει δηµιουργώντας αναπτυξιακές προοπτικές και όχι να µας αδικεί, επιβάλλοντας µας δυσανάλογα βάρη. Για το καλό όλων µας…»
Της συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ προηγήθηκαν τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Επιμελητηρίου Έβρου, στο πλαίσιο των οποίων η νέα Διοίκησή του τίμησε από κοινού με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος τον απερχόμενο Πρόεδρο, κ. Νικόλαο Δαστερίδη, για την πολυετή προσφορά
του στον επιχειρηματικό κόσμο του Έβρου και τον ανακήρυξε Επίτιμο Πρόεδρό του.
Ο Νίκος Δαστερίδης γεννήθηκε το 1946, είναι 44
χρόνια παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Είναι αυτοδημιούργητος και ξεκίνησε την πρώτη του προσωπική επιχείρηση το 1964, την οποία στη συνέχεια μετέτρεψε το 1975 σε ομόρρυθμη και το 1990 σε Ανώνυμη Εταιρεία. Από τότε δραστηριοποιείται με απόλυτη
επιτυχία και το 2005 ίδρυσε την Dasteri System που
κατασκευάζει αντανακλαστικά σήμανσης δρόμων. Το
1993 εκλέχθηκε για πρώτη φορά Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου και παρέμεινε μέχρι και τα μέσα
του 2010. Το 1996 - με πρωτοβουλία του - ιδρύθηκε
η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου. Συμμετείχε ενεργά
στη διαμόρφωση των αναπτυξιακών νόμων 289/76,
1892/90, 3299/2004 και είναι μέλος μια σειράς από
ΜΚΟ για τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
«Αποχωρώ την καλύτερη στιγµή για µένα, καθώς ολοκληρώθηκε ένα όνειρο πολλών ετών και διοικήσεων», είπε,
ιδιαιτέρα συγκινημένος, ο
κ. Δαστερίδης. Ενώ δήλωσε για άλλη μια φορά
πως θα βρίσκεται δίπλα
στη νέα διοίκηση προσφέροντας -με κάθε τρόπο και όποτε του ζητηθεί
- τη γνώση του που πηγάζει μέσα από την εμπειρία
του.
Από την πλευρά του ο
Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ.
Γεώργιος Κασιμάτης, χαρακτήρισε τον απερχόμενο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Έβρου ως «έναν
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
από τους πιο αγαπητούς
προέδρους στην οικογένεια
των Επιµελητηρίων», τονίζοντας ότι ο Νίκος ∆αστερίδης, «έχει διαγράψει µια πορεία και µια ιστορία που
πραγµατικά πολλοί από
εµάς και νεότεροι ίσως από
εµάς, θα ζήλευαν, αφού κατόρθωσε επί 17 χρόνια να είναι αγαπητός σε όλο τον επιχειρηµατικό κόσµο και να
έχει µια πορεία ιδιαίτερα ζηλευτή».
Σύγχρονο και λειτουργικό, «στολίδι» για την Αλεξανδρούπολη, το ανακαινισμένο κτίριο του Επιμελητηρίου Έβρου – που
ολοκληρώθηκε πρόσφατα και έχει ήδη τεθεί στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών του Νομού – εγκαινιάστηκε με κάθε
λαμπρότητα το Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010, στο περιθώριο της 14ης Εμπορικής Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Τα εγκαίνια
πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, κ. Δαμασκηνός, παρουσία του Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μάρκου Μπόλαρη, του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γεωργίου Ντόλιου, του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Γεωργίου Κασιμάτη, και μελών της Διοικούσας Επιτροπής – Προέδρων Επιμελητηρίων απ’ όλη την Ελλάδα και φυσικά του
νέου Προέδρου του Επιμελητηρίου, κ. Λεωνίδα Κίτσου, αλλά και του επιτίμου Προέδρου και οραματιστή αυτού του έργου, κ. Νικολάου Δαστερίδη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμη πολλοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες και πολίτες του Νομού Έβρου, οι οποίοι ευχήθηκαν για ένα δυναμικό ξεκίνημα στο χώρο της αγοράς και του
επιχειρείν.
Το νέο κτίριο συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Έβρου, ενώ υπάρχει και αίθουσα συνεδριάσεων για
τους επαγγελματικούς συλλόγους. Είναι κτισμένο σε οικόπεδο που απέκτησε το Επιμελητήριο επί προεδρίας Βασιλείου
Νικολαϊδη, ενώ το παλαιό κτίριο ανεγέρθηκε το 1957 επί προεδρίας Μιχαήλ Βασιλειάδη.
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Ο νέος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου, κ. Λεωνίδας
Κίτσος, χαρακτήρισε ιστορική την ημέρα των εγκαινίων,
αφού ο επιχειρηματικός κόσμος του νομού θα έχει - μετά
από προσπάθειες πολλών ετών - ένα κτίριο που θα παρέχει
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με στόχο να καταστεί διεθνές
επιχειρηματικό κέντρο. «Είναι µια ιστορική στιγµή για την πο-
ρεία του Επιµελητήριου Έβρου, καθώς µετά από πολλά χρόνια
διαθέτουµε σήµερα ένα κτίριο στολίδι για την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Φιλοδοξούµε να παρέχουµε καλύτερες υπηρεσίες και
το κτίριο αυτό να προάγει τη διεθνή επιχειρηµατικότητα» είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Κίτσιος. Οι στόχοι πλέον της νέας Διοίκησης, μετά την ολοκλήρωση του νέου κτιρίου, είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων του επιχειρηματικού κόσμου
του Έβρου, αλλά και η διεκδίκηση ολοκλήρωσης των υποδομών του νομού.
Ο πρώην Πρόεδρος, κ. Νικόλαος Δαστερίδης, ιδιαίτερα
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
χαρούμενος για την ολοκλήρωση του κτιρίου που
ήταν ένα όνειρο ετών,
εξέφρασε την πίστη πως
θα δώσει νέες προοπτικές
ανάπτυξης. Περήφανος
για το νέο κτίριο του Επιμελητηρίου Έβρου δήλωσε και ο Πρόεδρος της
ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, τονίζοντας ότι ο
νομός Έβρου αξίζει μια
καλύτερη τύχη, αφού
έχει δυνατότητες να
προσφέρει πολλά στην
οικονομία της χώρας,
προσελκύοντας
νέες
επενδύσεις. Επεσήμανε
ακόμα το γεγονός ότι
κρίση μπορεί να φέρει νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της χώρας, αφού
μπορεί να κάνει τις επιχειρήσεις της ανταγωνιστικότερες σε σχέση με άλλα
ευρωπαϊκά κράτη.
Στις δηλώσεις του ο Υφυπουργός Οικονομίας, κ. Μάρκος Μπόλαρης, είπε: «Συγχαρητήρια στη διοίκηση του Επιµελητηρίου για το εξαιρετικό αυτό κτί-
ριο, το οποίο διαθέτει εξαιρετικές πράγµατι υποδοµές που αναβαθµίζουν την παροχή υπηρεσιών. Βρισκόµαστε σε µια εποχή πρόκλησης και πρέπει να την αντιµετωπίσουµε µε αισιοδοξία και θετική σκέψη. ∆ιότι µετά από εννιά µήνες αµυντικών
πολιτικών είναι ώρα να περάσουµε στη νέα εποχή αλλάζοντας τα πρότυπα για την
ανάπτυξη».
«Ως ένα νέο δείγµα γραφής» χαρακτήρισε το νέο κτίριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αλεξανδρούπολης ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κ. Γεώργιος
Ντόλιος, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «οφείλουμε απέναντι στις
μελλοντικές γενιές να ακολουθήσουμε το λαμπρό παράδειγμα των παλαιότερων και να αφήσουμε έργα υποδομής για τους νεότερους, τα οποία
μπορούν να τους εξυπηρετήσουν για πολλές δεκαετίες».
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
«Αγαπάμε τον τόπο μας - στηρίζουμε την τοπική οικονομία - προτιμούμε τα Εβρίτικα προϊόντα»
Με το μήνυμα «Αγαπάμε τον τόπο μας - στηρίζουμε την τοπική οικονομία
- προτιμούμε τα Εβρίτικα προϊόντα» πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο
βράδυ (Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010) τα επίσημα εγκαίνια της 14ης Εμπορικής Έκθεσης Αλεξανδρούπολης από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Γεώργιο Ντόλιο. Στην Έκθεση, την οποία διοργάνωσε - όπως κάθε χρόνο - το
Επιμελητήριο Έβρου στο χώρο του πάρκινγκ κάτω από το φάρο της Αλεξανδρούπολης, συμμετείχαν οι πιο δυναμικές, παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις του νομού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης
και της Μακεδονίας, προβάλλοντας τις δραστηριότητές τους και παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους σε χιλιάδες επισκέπτες. Στη φετινή έκθεση
συμμετείχαν και τα Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Λέσβου, καθώς και τα Επιμελητήρια Φιλιππούπολης - Βουλγαρίας και Αδριανούπολης - Τουρκίας.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, έστειλε με την ευκαιρία
της παρουσίας του στη δυναμική αυτή Έκθεση το ακόλουθο μήνυμα: «Η
κρίση µπορεί να φέρει νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της χώρας, αφού µπορεί να
κάνει τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικότερες σε σχέση µε άλλα ευρωπαϊκά κράτη».
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Κοινή Ανακοίνωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του Ναυτικού Επιμελητηρίου και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου υπέρ της πλήρους άρσης του cabotage
22 Ιουνίου 2010
Η
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το Ναυτικό Επιμελητήριο της
Ελλάδος και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος ως θεσμικοί σύμβουλοι της Πολιτείας σε θέματα Παραγωγής, Εμπορίου και Υπηρεσιών,
τάσσονται υπέρ της άνευ όρων και προϋποθέσεις άρσης τoυ cabotage, θεωρώντας ότι το μέτρο αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια ανάκαμψης της
οικονομίας της χώρας.
Ειδικότερα, οι παραπάνω φορείς με την παρούσα ανακοίνωση τονίζουν τα εξής:
«Η ανάλυση και η επεξεργασία των στοιχείων της µεσογειακής, αλλά και της διεθνούς
αγοράς κρουαζιέρας, µάς οδήγησε στην εκτίµηση ότι το ελάχιστο ετήσιο όφελος που θα
προέκυπτε για τη χώρα υπερβαίνει το ποσό των 1,16 δισεκατοµµυρίων ευρώ και δηµιουργεί τουλάχιστον 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι ωφέλειες αυτές δυνητικά διαχέονται σε
µεγάλο αριθµό παραγωγικών κλάδων, στις τοπικές οικονοµίες, και γεωγραφικά καλύπτουν
όλο το εύρος της Ελληνικής Επικράτειας, µε σηµαντικό όφελος στα δηµόσια έσοδα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι επιστηµονική µελέτη αποδεικνύει ότι κάθε δαπάνη 1 εκατ. ευρώ από
τον κλάδο της κρουαζιέρας, δηµιουργεί πολλαπλάσια επιχειρηµατική παραγωγή 2,7 εκατ.
ευρώ και 22 νέες θέσεις εργασίας. Εκτός όµως από την οικονοµική ωφέλεια, η εναρµόνιση
της Ελλάδας µε τα όσα ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και διεθνώς, προσδίδει συνέπεια στην τήρηση διεθνών κανόνων και πρακτικών.
Η ιδιοµορφία του ελληνικού νοµοθετικού πλέγµατος που αφορά στην κρουαζιέρα και στα
κρουαζιερόπλοια, ευθύνεται για τη συρρίκνωση του αριθµού των ελληνικών κρουαζιερόπλοιων, ενώ στέρησε τη χώρα από πολύτιµα έσοδα και δεν προστάτευσε τις θέσεις εργασίας,
για τη διατήρηση των οποίων υποτίθεται ότι συντάχθηκαν τα εν λόγω νοµοθετήµατα.
Σήµερα η διαφαινόµενη υπό όρους και προϋποθέσεις αδειοδότηση, την οποία προωθεί η
κυβέρνηση, θα επιφέρει πλήγµα στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου των κρουαζιερό-
πλοιων, και ουσιαστικά θα αποτρέψει την αποκόµιση ωφελειών για την Ελλάδα.
Η διαφαινόµενη επιβολή αυτών των όρων, δεν προκύπτει
από άλλη σκοπιµότητα πέραν της υποτιθέµενης εξασφάλισης θέσεων εργασίας, πολύ συγκεκριµένων ειδικοτήτων ξενοδοχειακού, ως επί το πλείστον, προσωπικού. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι 1.100 άξιοι Έλληνες αξιωµατικοί ήδη στελεχώνουν ξένης σηµαίας κρουαζιερόπλοια, ως αποτέλεσµα
ελεύθερης επιλογής µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών,
που δεν αποτελεί προϊόν οιουδήποτε κανονισµού ή διατάξεως
υποχρεωτικής ναυτολόγησης.
Επειδή οι τεκµηριωµένες εκτιµήσεις µας δεν έχουν αντικρουστεί και επειδή το ζητούµενο είναι η ανάκαµψη της
Εθνικής Οικονοµίας και κατά συνέπεια η ευηµερία της Πατρίδας µας, καλούµε την Πολιτεία, τα κόµµατα και τα µέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου να εγκρίνουν άµεσα, χωρίς
περιορισµούς, την κατάργηση των υφισταµένων αναχρονιστικών αγκυλώσεων, µε την ουσιαστική απελευθέρωση του
σηµαντικού αυτού κλάδου θαλάσσιου τουρισµού.
Τέλος, πιστεύουµε ότι πρέπει να αλλάξει η µέχρι σήµερα
πολιτική, η οποία έχει ως συνέπεια να επωφελούνται περισσότερο από την κρουαζιέρα άλλες Μεσογειακές Χώρες
και έτσι να στερείται η χώρα µας εσόδων και χιλιάδων θέσεων εργασίας, που θα δηµιουργούσε η απελευθέρωση τής
κρουαζιέρας».
Αντικατάσταση του εκπροσώπου της ΚΕΕΕ στο Δ.Σ. της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
Η
11 Ιουνίου 2010
ΚΕΕΕ εκλήθη από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Αλέξανδρο Φούρλα, να προχωρήσει στην αντικατάσταση του εκπροσώπου της - μέλους στο Δ.Σ. της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., μετά τη λήξη της θητείας του κ. Σωτηρίου
Μαγόπουλου.
Στο πλαίσιο αυτό ορίστηκε με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ ο Δ’ Αντιπρόεδρός της και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Μιχαήλ Ζορπίδης.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Άνοιξε ο διάλογος στο ΥΠΟΙΑΝ για την αλλαγή του Ν. 3325/05
Σ
τις 22/07/2010, έγινε η πρώτη συνεδρίαση της μικτής
επιτροπής για την αναθεώρηση – αλλαγή του Ν.
3325/05 που αφορά «στην ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης …».
Στη μικτή επιτροπή, η οποία συνεδρίασε παρουσία του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Αλέξανδρου Φούρλα, μετείχαν και παρευρέθησαν εκπρόσωποι και υπηρεσιακοί παράγοντες των συναρμόδιων Υπουργείων (ΥΠΟΙΑΝ, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΣΑΗΔ) καθώς και εκπρόσωποι Φορέων που εκπροσωπούν τη
Βιομηχανία – Βιοτεχνία και γενικότερα των παραγωγικό χώρο. Η ΚΕΕΕ εκπροσωπήθηκε μέσω του Επιστημονικού της Συνεργάτη σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Ανάπτυξης
Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικό Μηχανικό κ. Μανώλη
Μπαλτά.
Ο κ. Φούρλας έθεσε τις βάσεις του διαλόγου, ανέδειξε την
αναγκαιότητα της αλλαγής του Ν. 3325/05 και ζήτησε από
τους παρευρεθέντες «εντατικό και ελεύθερο διάλογο» με στόχο την διατύπωση των βασικών θέσεων του νέου θεσμικού
πλαισίου εντός του Σεπτεμβρίου 2010. Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι λαμβάνοντας το λόγο, διαδοχικά ο ένας μετά τον
άλλο, επιβεβαίωσαν την αναγκαιότητα ριζικής αλλαγής του
Ν.3325/05. Ανεκάλεσαν και πρότειναν ως βάση για τη συζήτηση που θα διεξαχθεί, τα πορίσματα ανάλογων συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν για τον ίδιο σκοπό, πριν περίπου δύο χρόνια. Επιπροσθέτως έθεσαν νέα στοιχεία, που
στο μεταξύ έχουν προκύψει και πρέπει πλέον να ληφθούν
υπόψη υπό το φως της νέας πραγματικότητας (οικονομικής,
επιχειρηματικής κλπ.).
Κρίσιμο θέμα που ανεδείχθη από όσους παρενέβησαν
ήταν αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (χρόνος και
πόροι που απαιτούνται), γεγονός που καθιστά τη συμμετοχή και τις σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ ιδιαίτερα σημαντική για κάθε «ανατροπή» που τυχόν θα σχεδιαστεί στην πορεία αλλαγής του Ν. 3325/05.
Οι εργασίες της Επιτροπής θα συνεχιστούν απρόσκοπτα
και μέσα στο καλοκαίρι, έπειτα από νέα πρόσκληση του
ΥΠΟΙΑΝ.
Φιλοξενία της έδρας του ΟΣΕΠ
στα Γραφεία της ΚΕΕΕ
21 Ιουνίου 2010
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΣΕΠ, κ. Παναγιώτης Κουτσίκος, υπέβαλε αίτημα φιλοξενίας της έδρας του
Επιχειρηματικού Συμβουλίου στα Γραφεία της ΚΕΕΕ, καθώς επίσης και για την παροχή της σχετικής
γραμματειακής υποστήριξης. Η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ – μετά από εισήγηση του Προέδρου
της κ. Γεωργίου Κασιμάτη – αποφάσισε την ικανοποίηση του αιτήματος του ΟΣΕΠ, ο οποίος από την 1η
Ιουλίου πλέον θα εδρεύει επί της οδού Ακαδημίας 6 στον 5ο όροφο των γραφείων της ΚΕΕΕ.
Με επιστολή του προς την ΚΕΕΕ ο κ. Κουτσίκος εκφράζει τις ευχαριστίες τόσο του ιδίου προσωπικά όσο
και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕΠ για την αποδοχή της φιλοξενίας της έδρας του οργανισμού
στα γραφεία της ΚΕΕΕ.
Ο
╭ ╮
╰ ╯
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Τ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
Παρέμβαση της ΚΕΕΕ για την
και των ομάδων εργασίας
ο ζήτημα των ομάδων εργασίας στα Επιμελητήρια και των
αμοιβών τους απασχόλησε για πολλές εβδομάδες την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, μετά την θέσπιση του ν. 3833/2010, ο οποίος στο άρθρο 7 προέβλεπε την αλλαγή του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, αλλάζοντας έτσι το καθεστώς για τις ομάδες αυτές. Σύμφωνα με τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 3833/2010, δε νοείται πλέον υπερωριακή απασχόληση ομάδων εργασίας, καθώς υποχρεωτικά αυτές πρέπει να λειτουργούν εντός του ωραρίου εργασίας. Μόνο, κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η ύπαρξη και η απασχόληση ομάδων εργασίας, και
μόνο εφόσον αυτό εγκριθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού (εν προκειμένω της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας).
Η ΚΕΕΕ, μελετώντας τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, και λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 24/8/2004, θεώρησε ότι οι νέες ρυθμίσεις του ν.
3833/2010 δεν εφαρμόζονται στις ομάδες εργασίας των Επιμελητηρίων και αποτύπωσε το σκεπτικό της αυτό με σχετικό έγγραφο (υπ’ αρ. 904/22-3-2010) που απέστειλε προς τους Προέδρους όλων των Επιμελητηρίων της χώρας. Όμως, πολλοί Πρόεδροι έγιναν αποδέκτες έντονων επιφυλάξεων ως προς την άποψη αυτή της ΚΕΕΕ από στελέχη και υπαλλήλους των Επιμελητηρίων, οι οποίοι αρνήθηκαν να την υιοθετήσουν, και για το λόγο
αυτό, κατά τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στη Χαλκιδική (16 &
17 Απριλίου 2010), ζητήθηκε από όλους σχεδόν τους συμμετέχοντες να υποβληθεί ερώτημα προς το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με το αν οι νέες ρυθμίσεις του ν. 3833/2010 εφαρμόζονται
και στα Επιμελητήρια.
Η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ υπέβαλε το σχετικό ερώτημα
στο Ελεγκτικό Συνέδριο με το υπ’ αρ. 1239/20-4-2010 έγγραφό
της και η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνεδρίασε στις
26/5/2010 και έκρινε – ανατρέποντας το σκεπτικό που είχε αναπτύξει στην προηγούμενη γνώμη της το 2004 – ότι οι διατάξεις
του ν. 3833/2010 τυγχάνουν εφαρμογής και στην περίπτωση
των Επιμελητηρίων. Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο
αυτό ότι ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου υιοθέτησε την άποψη της ΚΕΕΕ
περί μη εφαρμογής του ν. 3833/2010 στα Επιμελητήρια, με γνώμη που εξέδωσε στις 13/5/2010, αλλά
η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν αποδέχθηκε τη γνώμη αυτή.
Στην προκειμένη περίπτωση η ΚΕΕΕ θεώρησε ότι το
θέμα έπρεπε να έχει λυθεί με βάση το σχετικό έγγραφό της (υπ’ αρ. 904/22-3-2010). Οι επιφυλάξεις που
εκφράστηκαν από το στελεχιακό δυναμικό των Επιμελητηρίων και από αρκετούς Προέδρους Επιμελητηρίων (οι οποίοι είχαν σχετικές εισηγήσεις από τις
αρμόδιες υπηρεσίες τους) υπήρξαν το αίτιο υποβολής του ερωτήματος στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Άλλωστε, ως γνωστόν, τα Επιμελητήρια υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τυχόν παράνομες καταβολές αμοιβών θα δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις καταλογισμού εις ολόκληρον
των σχετικών ποσών τόσο επί των υπολόγων (αρμοδίων υπαλλήλων των Επιμελητηρίων) όσο και επί των
διατακτών (των διοικήσεων των Επιμελητηρίων). Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν τέτοιες δυσμενέστατες συνέπειες, οι οποίες όχι μόνο βαρύνουν τα
υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα, αλλά βαρύνουν ακόμη και
τους κληρονόμους αυτών, προτιμήθηκε η ασφαλής
οδός της υποβολής του ερωτήματος προς το Ελεγκτικό
Συνέδριο. Η απάντηση-γνώμη της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι προφανές ότι δεν ικανοποιεί την ΚΕΕΕ και τα Επιμελητήρια ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενό της (δεδομένου ότι ουδείς διανοείται να αμφισβητήσει την νομική ορθότητά της).
Η ΚΕΕΕ θεωρεί το στελεχιακό δυναµικό των Επιµελητηρίων βασικό µοχλό της λειτουργίας του επιµελητηριακού
θεσµού και είναι πάντα αρωγός στις προσπάθειες του για
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των αποδοχών του,
κάτι που έχει αποδειχθεί επανειληµµένως. Για το λόγο αυτό, και µε δεδοµένα τόσο τις νέες απαιτήσεις που δηµιουργούνται από τις νέες ρυθµίσεις σχετικά µε το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, όσο και το ενδιαφέρον της για το στελεχιακό
δυναµικό των Επιµελητηρίων, αποφάσισε να αξιοποιήσει
τις διατάξεις του ν. 3833/2010 και να ζητήσει την κατ’ εξαίρεση έγκριση λειτουργίας οµάδων εργασίας από τους συναρµόδιους Υπουργούς για να στηρίξει τους υπαλλήλους
των Επιµελητηρίων, τους οποίους βλέπει ως στενούς συνεργάτες της στη δύσκολη προσπάθεια για την ορθή οργάνωση και λειτουργία του επιµελητηριακού θεσµού, η οποία
απαιτεί πολύωρες προσπάθειές που δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στο πλαίσιο ενός τυπικού ωραρίου.
Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΕΕ απέστειλε την 12η Ιουλίου
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
απρόσκοπτη λειτουργία των επιτροπών
των Επιμελητηρίων
2010 επιστολή προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Λούκα Κατσέλη, με
κοινοποίηση και στον Υφυπουργό ΟΙΑΝ, κ. Μάρκο
Μπόλαρη, στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του ΥΠΟΙΑΝ, κ. Στέφανο Κομνηνό, και στα Επιμελητήρια-μέλη
της, το περιεχόμενο της οποίας είναι το εξής:
«Κυρία Υπουργέ,
Αποτελεί κοινό τόπο για όλους µας η οικονοµική κρίση
που ταλανίζει τη χώρα µας. Η επιµελητηριακή κοινότητα,
στο σύνολό της, είτε πρόκειται για τους επιχειρηµατίες-µέλη των Επιµελητηρίων είτε πρόκειται για τα διοικητικά στελέχη και τους υπαλλήλους των Επιµελητηρίων, καταβάλλει
κάθε προσπάθεια να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών για να µπορέσει η χώρα µας να αποκτήσει µια βιώσιµη
αναπτυξιακή πορεία και προοπτική.
Σε αυτή την προσπάθεια, η επιµελητηριακή κοινότητα θέλει αρωγό την Πολιτεία. Και µάλιστα η αρωγή αυτή δε συνεπάγεται καµία επιβάρυνση για τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Πιο συγκεκριµένα, τα Επιµελητήρια της χώρας καλούνται να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για στήριξη της επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης, αξιοποιώντας τις νέες ρυθµίσεις του ν. 3853/2010 περί απλοποίησης ίδρυσης επιχειρήσεων και αναθεώρησης πλαισίου λειτουργίας του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, η τήρηση του
οποίου έχει ανατεθεί στα Επιµελητήρια. Οι θεσπισθείσες
απαιτήσεις έρχονται να επιτείνουν τις ιδιαίτερου χαρακτήρα λειτουργικές ανάγκες των Επιµελητηρίων στην εξυπηρέτηση των µελών τους (απογευµατινές λειτουργίες, ∆ιοικητικά συµβούλια, επεξεργασία µητρώων και κλαδικών θεµάτων, διοργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων, εκθέσεων, κλπ.),
για την αντιµετώπιση των οποίων υπάρχουν ειδικές διατάξεις στην επιµελητηριακή νοµοθεσία που παρέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Επιµελητηρίων (∆ιοικητικές
Επιτροπές και ∆ιοικητικά Συµβούλια) τη δυνατότητα να
συστήνουν Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας από µέλη τους,
υπαλλήλους ή τρίτους και να καθορίζουν την αµοιβή των.
Οι σχετικές ρυθµίσεις περιλαµβάνονται στους νόµους
2081/1992 και 3419/2005, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν σήµερα.
Είναι πρόδηλο ότι η επιχειρηµατικότητα και η αναπτυξιακή δυναµική δεν µπορούν να στηριχθούν κατάλληλα, εάν
η σχετική προσπάθεια δεν είναι διαρκής, χωρίς να περιορί-
╭ ╮
╰ ╯
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΕ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ζεται από τυπικά ωράρια απασχόλησης. Αυτό η επιµελητηριακή κοινότητα το
γνωρίζει καλά και γι’ αυτό το λόγο είχαν αξιοποιηθεί οι προαναφερθείσες διατάξεις για τη συγκρότηση σχετικών οµάδων εργασίας που παρείχαν υπηρεσίες,
των οποίων ο χρόνος υλοποίησης ξεπερνούσε κατά πολύ το τυπικό ωράριο απασχόλησης.
Με το ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονοµίας – Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» ΦΕΚ 40 Α’ προβλέφθηκε ότι όλες οι επιτροπές/οµάδες εργασίας πρέπει να γίνονται εντός ωρών
εργασίας, κάτι που καθιστά προβληµατική την καθηµερινή και εύρυθµη λειτουργία των Επιµελητηρίων γιατί καθίσταται αδύνατη η παροχή εργασίας από
τους εργαζόµενους εκτός ωρών εργασίας, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αποδυναµώνεται σηµαντικά η υποστήριξη που παρέχουν στον επιχειρηµατικό κόσµο
της χώρας.
Στον ίδιο νόµο (ν. 3833/2010) προβλέφθηκε δυνατότητα ώστε µε έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού (εν προκειµένω της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) να επιτραπεί η σύσταση επιτροπών/οµάδων
εργασίας που να λειτουργούν εκτός ωρών εργασίας και να προσδιοριστεί και
η αµοιβή των µελών αυτών των οµάδων.
Επειδή, τα παρατηρούµενα προβλήµατα στη λειτουργία των Επιµελητηρίων
µε την παύση λειτουργίας των προαναφερθεισών οµάδων εργασίας έχουν αρχίσει να επηρεάζουν σε βαθµό κρίσιµο, και µάλιστα σε µια τόσο δύσκολη περίοδο, την ποιότητα των υπηρεσιών που τα Επιµελητήρια παρέχουν στις επιχειρήσεις-µέλη τους, παρακαλούµε για την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση σύστασης, λειτουργίας και αµοιβής οµάδων
εργασίας/επιτροπών πέρα του τυπικού ωραρίου, σύµφωνα µε το ν. 3833/2010.
Προαναφέρθηκε ότι η εν λόγω αρωγή που ζητούµε από την Πολιτεία δεν θα
έχει κόστος για τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Πράγµατι η λειτουργία αυτών
των επιτροπών/οµάδων εργασίας δεν προκαλεί καµία επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισµό, δεδοµένου ότι οι σχετικές δαπάνες θα επιβαρύνουν τον
προϋπολογισµό των Επιµελητηρίων, τα οποία όµως, όπως γνωρίζετε, δεν επιχορηγούνται από το Κράτος, αλλά χρηµατοδοτούνται από τις εισφορές των µελών τους. Συνεπώς, η κάλυψη αυτής της δαπάνης των αµοιβών των µελών των
επιτροπών/οµάδων εργασίας έχει αµιγώς «ανταποδοτικό» χαρακτήρα, καθώς
τα µέλη των Επιµελητηρίων, µε τις εισφορές τους ουσιαστικά αµείβουν, µέσω
του προϋπολογισµού των Επιµελητηρίων, τις υπηρεσίες που τους παρέχουν
αυτές οι επιτροπές/οµάδες εργασίας.
Θεωρώντας ότι το λογικό και δίκαιο αίτηµα µας θα τύχει της θετικής ανταπόκρισης σας,
∆ιατελούµε µετά τιµής,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γεώργιος Κασιµάτης»
╭ ╮
╰ ╯
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
Ερώτηση 1η
τουΥφυπουργούΟικονομίας,
Σταύρου Αρναουτάκη
Κύριε Υπουργέ,
Η ΚΕΕΕ αναγνωρίζει το θέμα ανάπτυξης νέων ΒΕΠΕ
ως θέμα υψίστης προτεραιότητας τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση του διαλόγου και του θέματος με την Κυβέρνηση. Στη συζήτηση που διεξήχθη μαζί σας και με τον Γεν. Γραμματέα, κ. Αλέξανδρο Φούρλα, εκφράσατε
ταυτόσημες απόψεις και πιθανώς πιο προωθημένες από τις δικές μας.
Θα θέλατε να μας δώσετε το στίγμα σας, τα σχέδιά σας για να ενημερωθούν
«από πρώτο χέρι» τα Επιμελητήρια – μέλη μας και οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες;
Απάντηση
Κατ’ αρχήν επιθυµώ να επιβεβαιώσω και δηµόσια για το άριστο κλίµα που επικράτησε στη συνάντησή µας. Επαναλαµβάνω ότι για όλα τα θέµατα της αρµοδιότητάς µου, που αφορούν σε δραστηριότητες του επιχειρηµατικού κόσµου που εκπροσωπεί η ΚΕΕΕ, επιδιώκουµε και επιζητούµε τη σταθερή συνεργασία µαζί σας.
Θέλουµε να προχωρήσουµε µαζί και χρειαζόµαστε τις προτάσεις σας.
Τώρα ως προς το ερώτηµα σας η Κυβέρνηση έχει πάρει τις αποφάσεις της. Θέλουµε
να βάλουµε ένα οριστικό τέλος στην άναρχη, εκτός σχεδίου, οικοδόµηση των επαγγελµατικών εγκαταστάσεων. ∆εν αρέσει σε κανέναν το περιβάλλον που φτιάξαµε
και µας πνίγει. Ούτε στους Βιοτέχνες, ούτε στους Βιοµηχάνους και στους Επαγγελµατίες.
Γι’ αυτό θα προωθήσουµε µε κάθε τρόπο, θεσµικά, οικονοµικά και επιχειρησιακά
την ανάπτυξη Οργανωµένων Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Περιοχών. Σε περιοχές που ενδείκνυνται χωροταξικά, µε έργα υποδοµής, µε περιβαλλοντική φροντίδα και µέτρα και µε «φτηνή» γη, όσο είναι δυνατόν, για να µπορούν οι επιχειρήσεις να µετεγκατασταθούν, να φύγουν από τις πόλεις και τα «χωράφια» και
να αναπτύξουν ανεµπόδιστα τις οικονοµικές τους δραστηριότητες.
Ο Κος Φούρλας εργάζεται εντατικά γι’ αυτό το σκοπό και η Υπουργός, η Κα Κατσέλη, έχει δώσει τις αναγκαίες κατευθύνσεις.
Ερώτηση 2η
Πολύ ωραία όλα αυτά, τα χαιρετίζουμε, αλλά ο νέος νόμος για τα Επιχειρηματικά
Πάρκα καθυστερεί αναιτιολόγητα. Πότε και πώς προτίθεστε να δράσετε;
Εμείς (η ΚΕΕΕ) σας έχουμε διαβιβάσει από το Νοέμβριο 2009 πλήρες και αναλυτικό υπόμνημα των θέσεών μας, ζητάμε οργάνωση και επίσπευση θεσμικού διαλόγου και σας έχουμε στείλει και εκπρόσωπο. Τι θα κάνετε και πότε με το νέο Νόμο;
Απάντηση
Σύντοµα µέσα στο φθινόπωρο θα υπάρξουν εξελίξεις. Ο νέος Νόµος µετά από την
αναγκαία διαβούλευση θα πάει στη Βουλή για να ψηφιστεί.
Η ΚΕΕΕ έχει κάνει πράγµατι σπουδαίες και ολοκληρωµένες προτάσεις. Είναι οι
πιο ολοκληρωµένες προτάσεις που έχουν υποβληθεί από
τους κοινωνικούς εταίρους σ’ αυτό το θέµα.
Ο διάλογος έχει ήδη ανοίξει και εσείς ήδη, όπως γνωρίζετε,
συµµετέχετε στην επιτροπή για την αλλαγή του Ν. 3325/05.
Θέλουµε να αλλάξουµε ή να συσχετίσουµε τις αλλαγές για
όλο το πλαίσιο που αφορά στην Βιοµηχανία.
Να το εντάξουµε στη νέα φιλοσοφία µας για την Πράσινη
Ανάπτυξη και την Πράσινη Επιχειρηµατικότητα. Σ’ αυτή
την προσπάθεια, η ΚΕΕΕ µας είναι πολύ χρήσιµη και είναι
απαραίτητη η ενεργός συµµετοχή της.
Ερώτηση 3η
Στη συζήτηση που διεξήχθη, ο Επιστημονικός Σύμβουλος
της ΚΕΕΕ, κ. Μανώλης Μπαλτάς, απέδειξε με στοιχεία ότι
οι επενδύσεις σε ΒΕΠΕ, ειδικά σήμερα μεσούσης της οικονομικής κρίσης, είναι επενδύσεις Μηδενικού Επιχειρηματικού Ρίσκου και Μηδενικού Δημοσιονομικού Κόστους,
δηλαδή ό,τι χρειάζεται η ιδιωτική και η Δημόσια Οικονομία
σήμερα. Τόσο εσείς όσο και ο κ. Φούρλας, φάνηκε ότι
ασπάζεστε αυτή την προσέγγιση.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα ποιες είναι οι σκέψεις σας και
τα οικονομικά μεγέθη με τα οποία προγραμματίζετε να ενισχύσετε οικονομικά τα Επιχειρηματικά Σχέδια ΒΕΠΕ που
εκπονούνται αυτό τον καιρό από διάφορους Φορείς και
ποιος είναι ο χρονικός προγραμματισμός χρηματοδοτήσεων;
Απάντηση
Γνωρίζω τον Κο Μπαλτά και αναγνωρίζω, όπως και πολλοί άλλοι, τις τεχνοκρατικές του ικανότητες. Πράγµατι και σ’ αυτό το
θέµα έχει κάνει σπουδαία δουλειά που έχει δηµοσιευθεί.
Και είναι αλήθεια ότι οι επενδύσεις στην ανάπτυξη ΒΕΠΕ είναι
πράγµατι επενδύσεις Μηδενικού Ρίσκου και Μηδενικού ∆ηµοσιονοµικού Κόστους. Είναι δηλαδή επενδύσεις που στην σηµερινή οικονοµική συγκυρία η Κυβέρνηση επιδιώκει.
Για το λόγο αυτό θα ενισχύσουµε µε δηµόσιους πόρους κάθε προσπάθεια ώριµη και ολοκληρωµένη που θα µας κατατεθεί για την
ανάπτυξη Βιώσιµων ΒΕΠΕ.
Τα κονδύλια που διαθέτουµε προέρχονται από το ΕΣΠΑ από τον
Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος, του Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)».
Ερώτηση 4η
Κύριε Υπουργέ,
Όπως σας ανακοινώσαμε, στην περίοδο αυτή η ΚΕΕΕ διεξάγει μια πανελλήνια έρευνα μέσω των Επιμελητηρίων,
για την απογραφή των προσπαθειών που υφίστανται για
την οργάνωση και ανάπτυξη νέων ΒΕΠΕ σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Χαιρετίσατε αυτή την προσπάθεια
και περιμένετε τα αποτελέσματά της να σας υποβληθούν
για να πάρετε αποφάσεις.
Τι αποφάσεις σχεδιάζετε να λάβετε; Τι θα αφορούν συγκεκριμένα;
Απάντηση
∆ίνουµε µεγάλη βάση και στηριζόµαστε σ’ αυτή την έρευ-
Ανταγωνιστικότητας&Ναυτιλίας,
να που κάνει η ΚΕΕΕ. Θέλουµε οπωσδήποτε τα αποτελέσµατα αυτής της Πανελλαδικής απογραφής.
Είναι βέβαιο ότι αν επιτύχετε να υλοποιήσετε µια ολοκληρωµένη έρευνα και απογραφή αναγκών σε νέες ΒΕΠΕ, Πανελλαδικά, αυτή (η απογραφή) θα αποτελέσει τον οδηγό
πάνω στον οποίο θα στηρίζουµε το οικονοµικό πρόγραµµα
ενισχύσεων Επιχειρησιακών Σχεδίων ΒΕΠΕ.
Ο Κος Φούρλας αποδίδει µεγάλη σηµασία σ’ αυτή τη δουλειά και περιµένει τα αποτελέσµατά της.
Ερώτηση 5η
Η ΚΕΕΕ έχει ζητήσει να συμμετάσχει στο κέντρο λήψης των
αποφάσεων για την αξιολόγηση προτάσεων ανάπτυξης ΒΕΠΕ και τη χρηματοδότησή τους, με σκοπό να αναδείξει και
υποστηρίξει τη χρηματοδότηση των προσπαθειών των Επιμελητηρίων στον τομέα αυτό υπό την προϋπόθεση ότι αυτά (τα Επιμελητήρια) θα καταθέσουν ώριμες, πειστικές, συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Από μια άποψη η ΚΕΕΕ παίρνει το «ρίσκο» να γίνει φίλτρο αξιολόγησης πριν από σας για σας.
Πώς σκέφτεστε να θεσμοθετήσετε αυτή τη συμμετοχή μας,
την οποία χαιρετήσατε και επιδιώκετε με θέρμη πράγματι;
Απάντηση
Ξεκαθάρισα ότι επιδιώκουµε τη σταθερή συνεργασία µε την
ΚΕΕΕ και θέλουµε την συµµετοχή της στα όργανα Κυβερνητικού Προγραµµατισµού. Ήδη συµφωνήσαµε και συµµετέχετε στον διάλογο για την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου που διέπει στο σύνολο της Βιοµηχανικής – Βιοτεχνικής δραστηριότητας, όπως η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και αδειοδότηση, ΒΕΠΕ κλπ.
Σε κάθε περίπτωση θα κληθείτε να δώσετε τη γνώµη σας
για την κατανοµή των κοινοτικών πόρων σε έργα ΒΕΠΕ ή
να συµµετάσχετε θεσµικά σε αντίστοιχες επιτροπές. Ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας θα ενηµερωθεί από µας και θα
λάβει τις σχετικές οδηγίες για να θεσµοποιήσει τη συµµετοχή της ΚΕΕΕ στα όργανα κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων
έργων ΒΕΠΕ.
Ερώτηση 6η
Κύριε Υπουργέ,
Όπως σας είπαμε και στη συνάντηση, τα Επιμελητήρια και
λόγω κρίσης αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν τις πρώιμες
ενέργειες για την οργάνωση του Φακέλου (προμελέτες
κλπ.) που απαιτείται για τη λήψη απόφασης υλοποίησης
έργων ΒΕΠΕ. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν εντοπίσει την έκταση, έχουν καταγράψει το υπάρχον επενδυτικό ενδιαφέρον, έχουν προβεί σε προκαταρκτικές συμφωνίες με τους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ κλπ.), αλλά αδυνατούν
να ολοκληρώσουν, όπως ο Νόμος ορίζει, τις προκαταρκτικές ενέργειες λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Είναι ωστό-
╭
╰
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
σο οι «φυσικοί» φορείς της Επιχειρηματικότητας και μπορούν επιχειρησιακά και
θεσμικά να τα καταφέρουν άριστα αν βοηθηθούν οικονομικά από την πολιτεία. Στη
συνάντηση σας θέσαμε το θέμα, το είδατε θετικά και επιφυλαχθήκατε να το εξετάσετε σε συνεργασία με τον κ. Φούρλα.
Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε το θέμα και από ποιους πόρους; Οι Περιφέρειες
θα παίξουν κάποιο ρόλο σ’ αυτό; Τι πρέπει να κάνει η ΚΕΕΕ και τα Επιμελητήρια;
Απάντηση
Αναγνωρίζουµε το σπουδαίο ρόλο που ασκούν τα Επιµελητήρια σ’ όλη την χώρα
για την οργάνωση και προώθηση της Επιχειρηµατικότητας και της Οικονοµίας. Τα
Επιµελητήρια είναι και για µας οι κατ’ εξοχήν «αρµόδιοι» Φορείς για να αναλάβουν πρωτοβουλίες ανάπτυξης νέων ΒΕΠΕ. Είµαι εξ άλλου ενήµερος των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει τα Επιµελητήρια Ηρακλείου και Χανίων για την ανάπτυξη ΒΙΟΠΑ στις περιοχές τους και στηρίζω αυτές τις προσπάθειες. Ταυτόχρονα γνωρίζουµε ότι οι πόροι σας είναι, αυτή την εποχή αισθητά µειωµένοι, λόγω
και της δύσκολής οικονοµικής συγκυρίας.
Εποµένως αν από την έρευνα – απογραφή που κάνετε, αποτυπωθούν ώριµα σχέδια µέσω των οποίων προωθείται η ανάπτυξη Βιοµηχανικών – Επιχειρηµατικών
Περιοχών σε διάφορες πόλεις της επικράτειας, δεσµευόµαστε να εξετάσουµε και να
βρούµε τρόπους και πόρους, για να χρηµατοδοτήσουµε τις µελέτες και τις ενέργειες του πρώτου σταδίου προετοιµασίας των Επιµελητηρίων, µέχρι τουλάχιστον το στάδιο έκδοσης της ΚΥΑ, µετά από το οποίο ιδιώτες επενδυτές θα αναλάβουν την χρηµατοδότηση και υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Οι πόροι αυτοί µπορούν
να βρεθούν από το ΕΣΠΑ ή από τις πρωτοβουλίες Jessica - Jeremie κλπ.
Θα το δει ο Κος Φούρλας µαζί µε τον Κο Κοµνηνό, συγκεκριµένα, για να βρεθεί λύση. Είµαι αισιόδοξος γι’ αυτό.
Η ΚΕΕΕ όµως οφείλει να µας παρουσιάσει ώριµα σχέδια ΒΕΠΕ τα οποία µε µεγάλη ασφάλεια θα υλοποιηθούν, αν χρηµατοδοτηθούν. Πράγµατι χρειάζεται να πάρετε το «ρίσκο» του φίλτρου αξιολόγησης των προτάσεων των Επιµελητηρίων.
Εµείς δεσµευόµαστε να εξετάσουµε το θέµα και να βρούµε τρόπους χρηµατοδότησης των Επιµελητηρίων για τις «πρώιµες» ενέργειες, είτε από το ΥΠΟΙΑΝ, µέσω
του ΕΣΠΑ κεντρικά, είτε και µέσω των ΠΕΠ. Θα το δούµε αυτό.
Ερώτηση 7η
Κύριε Υπουργέ,
«Δεσμευτήκατε» για συνάντηση με την ΚΕΕΕ «μια φορά το μήνα» για να πάμε μαζί, «χέρι-χέρι» όπως είπατε, για τις ΒΕΠΕ. Ισχύει;
Απάντηση
Η πόρτα µου είναι ανοικτή όποτε θέλετε. Και του Κου Φούρλα. Από σας εξαρτάται η συχνότητα της επαφής µας. Είπα και το εννοώ. Θα πάµε «χέρι – χέρι» αλλιώς θα αποτύχουµε όλοι µαζί.
Ερώτηση 8η
Και μια ερώτηση «εκτός θέματος». Η συνάντησή μας στις 18/5/2010
ήταν ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ. Εμείς σας θέλουμε στο ΥΠΟΙΑΝ. Μήπως σας κερδίσει η Κρήτη;
Απάντηση
Είµαι στρατευµένος στο Κίνηµα. Χρόνια τώρα και υπηρετώ τις αξίες
του και τις δικές µου, όπου αποφασιστεί ότι είµαι χρήσιµος και απαραίτητος.
╭ ╮
Ε
╰ ╯
Α Ρ Θ Ρ Α
ότητας
πικαιρ
Περιβάλλον:
Πολεοδομική νομοθεσία και διαχείριση
Επιµέλεια: Αµαλία Πολύζου
του Κωνσταντίνου Καρτάλη,
Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας
& Προέδρου της Επιτροπής
Περιβάλλοντος της Βουλής
Η
κατάσταση του περιβάλλοντος στη χώρα μας
μπορεί να χαρακτηριστεί σε γενικές γραμμές καλή. ∆εν λείπουν όµως και τα προβλήµατα, κυρίως
στους τομείς της πολεοδομίας και της διαχείρισης απορριμμάτων. Επιγραμματικά μπορούμε να εντοπίσουμε ως
προτεραιότητες α) την ενίσχυση του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας β) την αναμόρφωση της πολεοδομικής νομοθεσίας και την ανάγκη ενίσχυσης του
θεσμικού πλαισίου για την προστασία της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς γ) την αντιμετώπιση της
νέας γενιάς αερίων ρύπων (αιωρούμενα σωματίδια,
βενζόλιο, αρωματικοί υδρογονάνθρακες, κ.α.) δ) τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους ε) την υιοθέτηση μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων που θα βασίζεται
σε λύσεις όπως πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας και διάθεση στ) την κατά απόλυτη προτεραιότητα προστασία των ποταμών
και λιμνών από ανθρωπογενείς δραστηριότητες ζ) την
καθιέρωση της «περιβαλλοντικής ενημερότητας» για
τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς κατ’ αντιστοιχία και
σε συνάρτηση με τη φορολογική ενημερότητα.
Τα βασικότερα συµπεράσµατα της Έκθεσης της
Επιτροπής Περιβάλλοντος έχουν ως εξής:
Στον τομέα της ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο και λιγνίτης) κυριαρχούν καλύπτοντας ένα
μερίδιο κοντά στο 93% της πρωτογενούς ενέργειας.
Όμως καταγράφεται πρόοδος στην ενσωμάτωση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, ενώ εξελίσσεται ένα παράλληλο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας και για την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας, επισημαίνεται ο κρίσιμος ρόλος της στη μείωση ενεργειακής ζήτησης και στην
«προσγείωση» της καμπύλης ζήτησης αλλά και των
φορτίων αιχμής που καταγράφουν αυξητικές τάσεις
σε ετήσια βάση. Σε αντίθετη περίπτωση η υπόθεση
θα θυμίζει «καλάθι χωρίς πάτο», καθώς η αύξηση
στη ζήτηση θα συνοδεύεται από την ανάγκη για νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για να ικανοποιηθούν τα φορτία αιχμής, κ.ο.κ. Κρίσιμη παράμετρος
αποτελεί η οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας αλλά και η στήριξη επενδύσεων των οποίων η τεχνολογική βάση παράγεται σε κάποιο ποσοστό στη χώρα μας. Υπό αυτό το πρίσμα μία ενδιαφέρουσα σκέψη για
το νέο αναπτυξιακό νόμο θα ήταν να επιδοτεί επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ των
οποίων μέρος στηρίζεται σε εγχώρια παραγωγή.
Στον τομέα της χωροταξίας, το περιβάλλον αναζητεί τον αναπτυξιακό του ρόλο, π.χ. στην αγροτική ανάπτυξη ή στον τουρισμό. Για πολλούς
όμως, η προστασία του αποτελεί «τροχοπέδη» για
την ανάπτυξη. Η δύσκολη αυτή ισορροπία επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από τις αγκυλώσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και την
έλλειψη ουσιαστικών Ρυθμιστικών Σχεδίων. Το
νέο σχέδιο Καλλικράτης μεταφέρει σημαντικές
αρμοδιότητες σε τοπική κλίμακα και αναδιατάσσει τις πόλεις ως προς την έκταση και τις δραστηριότητες που φιλοξενούν. Η εφαρμογή του,
ιδίως κατά τα πρώτα έτη, απαιτεί στενή παρακολούθηση από την κεντρική διοίκηση ώστε να
μη διαταραχθεί η σχέση δημόσιου-ιδιωτικού χώρου, να οργανωθεί αποτελεσματικότερα ο εξωαστικός χώρος αλλά και να ενσωματωθούν, στις
τοπικές πολιτικές, μέτρα για τη σταθμισμένη επέκταση των πόλεων.
Στον τομέα του αστικού περιβάλλοντος, η προτεραιότητα εξακολουθεί να δίνεται στα Ι.Χ. αυτοκίνητα. Οι πόλεις ουσιαστικά επεκτείνονται ή
αναδιαρθρώνονται για να εξυπηρετούν αυτούς
που έχουν αυτοκίνητα αντί αυτών που δεν έχουν
ή δεν χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους. Οι
ελεύθεροι ή/και οι δημόσιοι χώροι είναι υπό
διαρκή πίεση. Η δημιουργία του Πράσινου Ταμείου από το ΥΠΕΚΑ εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη διάσωση πολύτιμων χώρων στον ιστό
πολλών ελληνικών πόλεων.
Στον τομέα της ποιότητας του αέρα, η κατά-
Ε
πικαιρ
ότητας
╭
╰
Α Ρ Θ Ρ Α
απορριμμάτων χρειάζονται τη μεγαλύτερη προσοχή.
σταση φαίνεται να ελέγχεται σε ότι αφορά στους
παραδοσιακούς αέριους ρύπους. Όμως νέες γενιές επικίνδυνων ρύπων εμφανίζονται στα αστικά
κέντρα με εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις για την
ανθρώπινη υγεία. Είναι προφανές ότι χρειάζεται
ένα συνολικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών, που
θα δίνει έμφαση στη νέα γενιά των ρύπων. Ειδικά
στο θέμα της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα προβληματική, ενώ απουσιάζει ένα επαρκές θεσμικό
πλαίσιο.
Στον τομέα των απορριμμάτων, 318 και πλέον χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων λειτουργούν ακόμη στην Ελλάδα. Η ανακύκλωση σημειώνει βήματα προόδου αλλά μάλλον αδυνατεί να
στεριώσει, με σημαντική ευθύνη της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η επιμονή στους (δυσεύρετους) χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
είναι προβληματική ή και ακατανόητη, τη στιγμή μάλιστα που η διεθνής πρακτική – αλλά και
το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. – οδηγούν στην ταφή των υπολειμμάτων. Το μοντέλο διαχείρισης
των απορριμμάτων οφείλει να βασίζεται σε λύσεις
όπως πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας και διάθεση. Νέες τεχνολογίες που μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτό το
μοντέλο πρέπει να εξεταστούν χωρίς προκαταλήψεις, σε συνδυασμό με επιτυχημένες πρακτικές στο
εξωτερικό και σε συνάρτηση και με το κόστος διαχείρισης ανά τόνο παραγόμενων απορριμμάτων.
Κεντρικό και κρίσιμο ζήτημα είναι η διαχείριση
των επικίνδυνων αποβλήτων (συμπεριλαμβανόμενων και των νοσοκομειακών), ζήτημα που αποτελεί διαχρονικά το «ένοχο μυστικό» της κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της ιδιωτικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτά η ενεργοποίηση του ΥΠΕΚΑ για τη χωροθέτηση χώρων ταφής
επικίνδυνων αποβλήτων είναι θετική. Συμβολή
στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων οφείλει να έχει και ο ιδιωτικός τομέας που έχει άλλωστε και τη μεγαλύτερη συμβολή στην παραγωγή
επικίνδυνων αποβλήτων.
Στον τομέα των υδατικών πόρων, προβλήματα στη διαχείρισή
τους εκδηλώνονται κυρίως στις πιο ευάλωτες περιοχές από
άποψη υδατικού ισοζυγίου και περιβαλλοντικών πιέσεων, δηλαδή στα νησιά (κυρίως στις Κυκλάδες), στις παράκτιες περιοχές (κυρίως στα βόρεια παράλια της Κρήτης και στον Κορινθιακό) και στις περιοχές γεωργικής ανάπτυξης (θεσσαλικός κάμπος). Η έλλειψη πολιτικής σε θέματα υδατικών πόρων αποτυπώνεται στην ποσότητα αντλούμενου γλυκού νερού που αντιστοιχεί ανά άτομο. Για την Ελλάδα, η ποσότητα αυτή είναι 830
κυβικά μέτρα/κάτοικο, όταν για τη Γαλλία είναι 530 κυβικά μέτρα/κάτοικο και για τη Γερμανία 460 κυβικά μέτρα/κάτοικο.
Στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος, ζήτημα 1ης προτεραιότητας παραμένει η κατάρτιση των δασικών χαρτών και του
δασολογίου. Το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ για την προστασία
της βιοποικιλότητας είναι σε θετική κατεύθυνση καθώς οι προστατευόμενες περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο NATURA
2000 δέχονται - όλο και εντονότερα - τις τοπικές «αναπτυξιακές» πιέσεις. Οι φορείς διαχείρισής των προστατευόμενων περιοχών πρέπει να ενισχυθούν με αρμοδιότητες και επιστημονικό προσωπικό ενώ κρίσιμο θέμα αποτελεί η κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων για κάθε περιοχή ώστε να διασφαλίζεται
μείγμα δραστηριοτήτων που συμφιλιώνουν τις περιοχές με τις
τοπικές κοινωνίες χωρίς όμως εκπτωτικές διαθέσεις για το φυσικό περιβάλλον.
Στον τομέα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η ενίσχυση των
περιβαλλοντικών ελέγχων αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας χωρίς όμως αυτό να αρκεί αν δεν συνοδευθεί με θεσμική θωράκιση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (δυνατότητα προανακριτικού έργου, ενσωμάτωση αντιεισαγγελέα Περιβάλλοντος,
απευθείας καταλογισμός προστίμων). Πρέπει, επίσης, να αξιολογηθεί η καθιέρωση της υποχρέωσης εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε νομοσχέδιο που κατατίθεται
στη Βουλή προς συζήτηση. Τέλος, προτείνεται η καθιέρωση
της «περιβαλλοντικής ενημερότητας» για τους δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς (άδεια λειτουργίας, εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, πληρωμή καταλογισθέντων περιβαλλοντικών προστίμων, κ.α.), κατ’ αντιστοιχία και σε συνάρτηση
με τη φορολογική ενημερότητα.
╭ ╮
Ε
╰ ╯
Α Ρ Θ Ρ Α
του Χρήστου Σταϊκούρα,
Βουλευτή Ν.Δ. - Αναπληρωτή
Υπευθύνου του Τομέα
Πολιτικής Ευθύνης
της Οικονομίας & Επίκουρου
Καθηγητή
Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών
ότητας
πικαιρ
ία
μ
ο
ν
ο
ικ
Ο
ή
ικ
τ
α
μ
γ
α
ρ
Π
Η
στις Κυβερνητικές
Η
δυσμενής και διαρκώς επιδεινούμενη
πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις,
καθώς και οι αποκλίσεις από τους στόχους που
έχουν τεθεί με την προσφυγή στο Μηχανισμό
Στήριξης και περιλαμβάνονται στο «Μνημόνιο»,
καταδεικνύουν ότι η Οικονομία δεν «υπακούει»
στις επιθυμίες της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
Οι όποιες κυβερνητικές δηλώσεις για επικοινωνιακούς λόγους ή τα πολιτικά φληναφήματα
που περικλείουν αβάσιμες νότες αισιοδοξίας, δεν
μπορούν να «κρύψουν» την πραγματικότητα.
Πραγματικότητα, όπως αυτή αποτυπώνεται στη
δραματική συρρίκνωση του βιοτικού επιπέδου
των πολιτών και στα «λουκέτα» των επιχειρήσεων.
Πραγματικότητα, όπως αυτή εκπέμπεται από
μία σειρά δεικτών, σύμφωνα με τους οποίους:
Η ύφεση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους
ανήλθε στο 3,5%, και είναι η μεγαλύτερη από
το 1975. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η εκτίμηση της Κυβέρνησης για την ύφεση αναθεωρήθηκε από 0,3% τον Ιανουάριο σε 4% το
Μάιο. Η Ελλάδα είναι μάλιστα η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που παρουσιάζει μείωση του ΑΕΠ
το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο (-1,5%), όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος
διαμορφώθηκε στο +1% μεταξύ των δύο τριμήνων του 2010.
Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 5,5% τον
Ιούλιο, και είναι ο υψηλότερος των τελευταίων 13 ετών, ενώ το Σεπτέμβριο του 2009 ήταν
0,7%. Αυτή η τεράστια απόκλιση οδήγησε την
«Τρόικα» σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων της
για το ύψος του πληθωρισμού για το 2010 στο
4,75%.
Η βιομηχανική παραγωγή το 1ο εξάμηνο μειώθηκε κατά 5,8%, η μεταποίηση κατά 4,7%
και τα έσοδα από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά 12%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2009. Παράλληλα, ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας το Μάιο μειώθηκε κατά
22%.
Το 15% των επιχειρήσεων στην Αττική έχουν
κλείσει, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΕΕ,
ενώ 176.700 επιχειρήσεις, σύμφωνα με την
πρόσφατη έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ, είναι κοντά στο
«κλείσιμο» ως το τέλος του 2011. Μια τέτοια
εξέλιξη θα μεταφραστεί σε απώλεια 305.000
θέσεων εργασίας.
Η ανεργία το Μάιο έφτασε το 12%, από 8,5%
που ήταν το Μάιο του 2009, παρουσιάζοντας
μία από τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις (43%)
που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.
Επιπρόσθετα, η υστέρηση των εσόδων, παρά
τις απανωτές αυξήσεις της φορολογίας, διευρύνεται. Έτσι, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν οριακή αύξηση 4% στο 1ο επτάμηνο (ίσως και χαμηλότερα το οκτάμηνο), έναντι ετήσιου στόχου
για αύξηση 13,7%, ενώ τον Ιούλιο, για πρώτη
φορά φέτος, διαπιστώνεται μείωση των εσόδων
κατά 9% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2009.
Ειδικότερα, τα έσοδα από ΦΠΑ, το 1ο επτάμηνο του έτους σε σχέση με πέρυσι, είναι αυξημένα, μόλις, κατά 0,5%. Μάλιστα, κατά τον μήνα
Ιούλιο είναι μειωμένα κατά 4% σε σχέση με πέρυσι.
Επιπροσθέτως, οι επιστροφές φόρων προς τις
επιχειρήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 4,1%
σε σχέση με πέρυσι (έναντι στόχου για αύξηση κατά 3%), επιβεβαιώνοντας την ένδειξη πως η Κυβέρνηση, στην πράξη, δεν προωθεί την επιχει-
Ε
πικαιρ
ότητας
είναι «Ανυπάκουη»
Επιθυμίες
ρηματική δραστηριότητα.
Και ενώ έχουμε αυτές τις αποκλίσεις από τους
στόχους, η Κυβέρνηση επιλέγει, προκειμένου να
εμφανίσει λογιστική μείωση του ελλείμματος, την
περιστολή των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις. Έτσι προχωρά στην περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 2,4 δισ.
ευρώ ή 36,3% σε σχέση με πέρυσι, εγκαταλείποντας, προφανώς, το στόχο για μείωση των δαπανών του κατά 4%. Αυτή η αντιαναπτυξιακή πολιτική επιλογή με καθοριστικές βραχυπρόθεσμες
αλλά και μακροπρόθεσμες συνέπειες για την οικονομική δραστηριότητα, συνοδεύεται με την
απόφαση του οικονομικού επιτελείου να κηρύξει, ουσιαστικά, στάση πληρωμών προς τις επιχειρήσεις, καθηλώνοντας την αγορά και συρρικνώνοντας τις προοπτικές ανάταξής της. Προκειμένου, λοιπόν, να παρουσιάσει μικρότερες
αποκλίσεις κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καταφεύγει σε λογιστικές ακροβασίες, σε
συνεχείς μεταβολές των εκτιμήσεων, καθώς και
σε πολιτικές πρακτικές επιζήμιες για την πραγματική οικονομία.
Αντί η Κυβέρνηση να επιχειρήσει το συγκερασμό της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος με την ενίσχυση της ανάπτυξης, επιλέγει μονομερώς τη λογιστική μείωση του ελλείμματος,
θέτοντας την οικονομία σε διαδικασία καθοδικού
σπιράλ και «στραγγαλίζοντας» τις χαμηλές και
μεσαίες εισοδηματικά τάξεις. Δίνει τη χαριστική
βολή στη μεσαία τάξη, στον επαγγελματία, το μισθωτό, το μικρομεσαίο επιχειρηματία. Με άλλα
λόγια, η Κυβέρνηση φαίνεται να αγνοεί πως «…η
περικοπή των επενδύσεων με υψηλή απόδοση,
προκειμένου να επιτευχθεί η λογιστική μείωση
του ελλείμματος, είναι πραγματική ανοησία…»
(όπως δήλωσε και ο νομπελίστας οικονομολό-
γος Τζ. Στίγκλιτζ, σύμβουλος του Πρωθυπουργού, σε
πρόσφατη συνέντευξή του).
Η Ν.Δ. έχει έγκαιρα αναδείξει τις αδυναμίες του ακολουθούμενου μείγματος οικονομικής πολιτικής. Έχει
καταθέσει συγκεκριμένο Σχέδιο για την έξοδο από
την κρίση και την ταχύτερη αποδέσμευση από το
«Μνημόνιο». Σχέδιο που επιδιώκει την ταυτόχρονη
αντιμετώπιση ελλείμματος και χρέους, ώστε να επιτευχθεί η επανεξέταση των όρων του Μνημονίου και
η πιθανή αποδέσμευση απ’ αυτό έπειτα από μια διετία. Προτείνει, συγκεκριμένα, τον απαραίτητο συγκερασμό μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής και πολιτικών στήριξης της ανάταξης της πραγματικής οικονομίας. Η υιοθέτηση μόνο περιοριστικών μέτρων,
όπως κάνει σήμερα η Κυβέρνηση, μειώνει το διαρθρωτικό, αλλά αυξάνει το κυκλικό έλλειμμα, με την
ύφεση που προκαλείται. Για να μειωθεί, συνεπώς, το
συνολικό έλλειμμα, πρέπει να συνδυαστούν τα περιοριστικά μέτρα (όχι τέτοιας έντασης και σύνθεσης),
χωρίς να ληφθούν πρόσθετα (όπως προβλέπει το
«Μνημόνιο»), με μέτρα καταπολέμησης της ύφεσης,
με αντικυκλικές πολιτικές που θα δώσουν «οξυγόνο»
στην αγορά και στους πολίτες. Παράλληλα, κρίνεται
επιτακτική για την ευρύτερη ανάταξη της ελληνικής
Οικονομίας η προώθηση αφενός γενναίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα απόδοσης και στόχο την ενίσχυση της εγχώριας ανταγωνιστικότητας και αφετέρου πολιτικών άμεσης συρρίκνωσης του δημοσίου χρέους με βασικό
άξονα την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
δημοσίου. Τα προαναφερθέντα συστατικά δεν καθιστούν το Σχέδιο της Ν.Δ. ένα σχέδιο χωρίς θυσίες.
Το καθιστούν, όμως, ένα σχέδιο με λιγότερες και δίκαιες θυσίες, θυσίες που αντέχει η Κοινωνία και η Οικονομία, θυσίες που είναι περισσότερο συμβατές με
την ελληνική πραγματικότητα και που θα πιάσουν τόπο.
╭
╰
Α Ρ Θ Ρ Α
╭ ╮
Ε
╰ ╯
Α Ρ Θ Ρ Α
ότητας
πικαιρ
Πειραιάς: ένα λιμάνι ισχυρών προοπτικών
προς όφελος όλων και ιδιαίτερα
των επιχειρήσεων
Η
Επιµέλεια: Αµαλία Πολύζου
ΟΛΠ είναι, για τον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή, ο σημαντικότερος δημοσίου
συμφέροντος αναπτυξιακός οργανισμός.
Οι αποφάσεις, του οποίου επηρεάζουν επιχειρηματικά
του Προέδρου
και κοινωνικά χιλιάδες πολίτες, καθώς και την ανάπτυξη
του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς,
της χώρας, ιδιαίτερα στους τομείς της ναυτιλίας, της νηΓεωργίου Ανωμερίτη
σιωτικότητας και των θαλασσίων μεταφορών. Ο Πειραιάς, με αφορμή τους ολυμπιακούς αγώνες, είδε το λιμάνι του, να μετεξελίσσεται
σε ένα σύγχρονο λιμάνι εξυπηρέτησης και φιλοξενίας.
Το λιμάνι του Πειραιά οφείλει να είναι σύγχρονο και ανταγωνιστικό. Οι λιμενικές πολιτικές στον χώρο των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού
μέσα στα νέα διεθνή και περιφερειακά πλαίσια οφείλουν μαζί με την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας, να συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη
και ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Πειραιά και της χώρας. Στον χώρο της κρουαζιέρας ο ΟΛΠ οφείλει να γίνει το σημαντικότερο λιμάνι εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων της Ανατολικής Μεσογείου. Στον χώρο της ακτοπλοΐας, οφείλει
να γίνει ένα λιμάνι σύγχρονης εξυπηρέτησης για τους επιβάτες, τους τουρίστες
και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες. Στον χώρο των εμπορευματοκιβωτίων οφείλει να
ξαναλειτουργήσει στο νέο Προβλήτα του ανταγωνιστικά και να συνδεθεί με τα
δίκτυα μεταφορών της χώρας. Όλοι οι τομείς δραστηριότητάς του, οφείλουν να
γίνουν κερδοφόροι και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο λιμάνι πρέπει να ακουμπήσουν, ο ναυτιλιακός και εμπορικός κόσμος των επιχειρήσεων, οι
πολίτες, οι χρήστες, οι κάτοικοι της πόλης και των νησιών.
Το Λιμάνι του Πειραιά είναι ένα λιμάνι μεγάλων μεγεθών. Σύμφωνα με τα στοιχεία διακίνησης του 2009, στην ακτοπλοΐα διακινήθηκαν 21.446.943 επιβάτες,
εκ των οποίων 2.028.006 επιβάτες κρουαζιέρας, 3.215.259 τροχοφόρα, 660.837
εμπορευματοκιβώτια και 276.430 αυτοκίνητα – εμπορεύματα. Τα μεγέθη αυτά
καθιστούν τον Πειραιά ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Ενωμένης Ευρώπης και απαιτούν για τη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης του συνεχείς επεκτάσεις, νέες υποδομές και συστήματα εξυπηρέτησης.
Μέσα σε μια γενικότερη οικονομική κρίση, η οποία έχει επηρεάσει και τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, ο Πειραιάς χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό
πρότυπο για τις απαιτήσεις της νέας δεκαετίας. Η μεγάλη έκταση του επηρεάζει πέρα από τους διακινούμενους με πλοία πολίτες και τη ζωή 5 παραλιμένιων
Δήμων (Πειραιάς, Δραπετσώνα, Κερατσίνι, Πέραμα, Αμπελάκια Σαλαμίνας), οι
οποίοι ανήκουν στη Νομαρχία Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής. Επηρεάζει
όμως και τη ζωή όλων των νησιωτών, οι κάτοικοι των οποίων διακινούνται, καθώς και τα εμπορεύματά τους, μέσω του Πειραιά. Λιμάνι
και Πόλη πρέπει να συλλειτουργούν. Αυτός είναι και ο
λόγος για τον οποίο στο αναπτυξιακό μας πρότυπο, ο
Πολιτισμός και οι Αστικές Αναπλάσεις κατέχουν κυ
ρίαρχη θέση, ιδιαίτερα με τη δημιουργία μιας «Πολιτιστικής Ακτής».
Κύριοι στόχοι του προγράµµατος µας είναι:
Ανάπτυξη του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
(Προβλήτας Ι) και διασύνδεσή του σιδηροδρομικά
με το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο του ΟΣΕ εντός του
2011.
Ανάπτυξη και επέκταση εργασιών σε νέους τομείς δραστηριοτήτων του Car Terminal.
Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας Logistics ΟΛΠ ΑΕ.
Επέκταση του λιμένα κρουαζιέρας με νέα κρηπιδώματα
και σταθμούς υποδοχής.
Ανασύνταξη του λιμενικού μετώπου εξυπηρέτησης επιβατών και πλοίων της ακτοπλοΐας με νέους ασφαλείς
τρόπους επιβίβασης.
Δημιουργία παρεμβάσεων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιβαρύνσεις
στην πόλη και το λιμάνι.
Συμμετοχή στη δημιουργία συνδυασμένων μεταφορών
(α) με τη κατασκευή monorail περιμετρικά του λιμανιού
(β) την κατασκευή του νέου υπόγειου σταθμού «Πειραιάς», στον οποίο θα συλλειτουργούν ο Ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ),
το Μετρό, ο Προαστιακός και το Τραμ και (γ) στο εμπορευματικό κέντρο με τη σιδηροδρομική διασύνδεση του
παραλιμένιου σταθμού Ν. Ικονίου με το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο Αττικής.
Ενίσχυση των επιχειρηματικών υποδομών της Πόλης
και του Λιμανιού με τη δημιουργία Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου, Θεματικού Πάρκου, Ξενοδοχείου 5*,
Κέντρου Καινοτομίας και Επιστημών, Σταθμού Εξυπηρέτησης Επιβατών, Ελικοδρόμιο, Silo δημητριακών.
Ανάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης με τη δημιουργία θυγατρικής Εταιρείας παροχής υπηρεσιών και
εκμετάλλευσης χώρων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
του Πειραιά.
Δημιουργία «Πολιτιστικής Ακτής» από τον Άγιο Διονύσιο
μέχρι την Ακτή Βασιλειάδη. Στην περιοχή θα εγκατασταθούν μουσεία και χώροι πολλαπλών δραστηριοτήτων, με
σημαντικότερο τη μετατροπή του παλαιού SILO σε Ναυτικό Μουσείο.
Όλα τα πιο πάνω έργα, τα οποία εντάσσονται στα θέματα του
νέου αναπτυξιακού προτύπου του ΟΛΠ, συζητήθηκαν με
όλους τους φορείς της πόλης και τους δημόσιους οργανισμούς. Μετά τη διαμόρφωση των προτάσεων για το Ειδικό
Αναπτυξιακό Σχέδιο Πειραιά εγκρίθηκαν από Διυπουργική Επιτροπή, η οποία συνήλθε στις 4 Μαρτίου 2010 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ. Η ολοκλήρωση των έργων
αυτών θα δημιουργήσει ένα λιμάνι ισχυρών προοπτικών σε
μια ιστορική αλλά και σύγχρονη πόλη, προς όφελος των κατοίκων της, των διακινούμενων, του τουρισμού, της ναυτιλίας και των επιχειρήσεων της περιοχής.
Ε
πικαιρ
Η
Ελλάδα δυστυχώς, τα τελευταία 30 χρόνια αν και
δήλωνε πάντα παρούσα στα σημαντικά ευρωπαϊκά ραντεβού (ΕΟΚ, Μάαστριχτ, ΟΝΕ), ορόσημα
της ελεύθερης οικονομίας, αδυνατούσε να αποβάλει τα
σύνδρομα ενοχοποίησης της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, που επιμελώς είχαν καλλιεργηθεί στις συνειδήσεις των Ελλήνων. Οι εμμονές αυτές συντήρησαν
ένα ιδιαίτερα παράδοξο πρότυπο κρατικοδίαιτης οικονομικής ανάπτυξης που οδήγησε όχι μόνο σε κρατικά ελλείμματα και χρέη, αλλά και σε ένα σημαντικό έλλειμμα
ανταγωνιστικότητας. Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, οι
μικρές επιχειρήσεις, αν και στήριζαν το εθνικό εισόδημα
και δημιουργούσαν θέσεις εργασίας είχαν να αντιμετωπίσουν ένα κράτους που από τη μία τους κόστιζε σε γραφειοκρατία και ανασφάλεια φορολογική από την άλλη
όμως αποτελούσε και τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης.
Η μεγάλη πρόκληση της χώρας σήμερα στη μετά-κρίση
εποχή είναι να απαλλαγεί από τις εμμονές αυτές του κρατισμού, να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες βιώσιμης και αυτοτροφοδοτουμένης ανάπτυξης και να αναδείξει νέα σύγχρονα εργαλεία στήριξης και ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων.
Μικρότερο κράτος δε σημαίνει όμως πλήρης απουσία του κράτους. Το αντίθετο, σημαίνει ουσιαστικό ρόλο,
ελεγκτικό και ρυθμιστικό, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις. Ένα κράτος που θα επεμβαίνει αποφασιστικά, όταν
παρατηρούνται κενά στην αγορά. Τέτοια παραδείγματα
ήδη υπάρχουν και ένα από αυτά είναι το ΤΕΜΠΜΕ. Ένας
κρατικός φορέας που στις αρχές του 2009 εφάρμοσε
πρόγραμμα εγγυοδοσίας για δάνεια κεφαλαίων κίνησης,
ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η ροή χρηματοδότησης των τραπεζών προς τις μικρές επιχειρήσεις.
Συνολικά περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις ενισχύθηκαν χωρίς να πληρώσει το λογαριασμό ο Έλληνας
φορολογούμενος. Πέρα από την κριτική που ασκήθηκε
στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, η νέα Κυβέρνηση δείχνει διάθεση να αξιοποιήσει το ΤΕΜΠΜΕ. Δυστυχώς όμως τα δύο νέα προγράμματα που εφαρμόζονται από τον περασμένο Μάιο δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συνολικά στους δύο πρώτους μήνες
εφαρμογής οι συνολικές εγκρίσεις είναι…4. Στις 19 Ιουλίου η Υπουργός κα Κατσέλη παραδέχθηκε ότι τα προγράμματα δεν προχωρούν ικανοποιητικά λόγω της οικονομικής συγκυρίας, καθώς δεν τα προωθούν οι τράπεζες. Πράγματι αυτό ισχύει, δεν αποτελεί όμως δικαιολο-
ΑΡΘΡΑ
╭
╰
ν
ω
ε
σ
ή
ιρ
ε
ιχ
π
ε
ν
ώ
ρ
ικ
μ
η
σ
Χρηματοδότη
και νέα σύγχρονα εργαλεία
ότητας
γία. Στις αρχές του 2009 η ανασφάλεια και η έλλειψη
ρευστότητας των τραπεζών ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς μόλις είχε προηγηθεί η κατάρρευση της Lehman
Brothers. Παρόλα αυτά το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ μόνο τους 3 πρώτους μήνες είχε πάνω από 27.000 εγκρίσεις.
Άρα το πρόβλημα δεν είναι οι τράπεζες, αλλά τα ίδια τα προγράμματα. Άλλωστε, είναι χρέος της διοίκησης του ΤΕΜΠΜΕ του Νικολάου Τριτάρη,
Οικονομολόγου,
να σχεδιάζει προγράμματα που να είναι χρήσιμα για τις επιτ.
Γενικού
Διευθυντού
χειρήσεις και ελκυστικά για τις τράπεζες. Στην προκειμένη
του ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
περίπτωση δεν ισχύει τίποτα από τα δύο. Το επιτόκιο των δανείων είναι απαγορευτικά υψηλό ενώ οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν επιπλέον εξασφαλίσεις. Από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα το πρόγραμμα του κεφαλαίου κίνησης απαιτεί την υποβολή τιμολογίων γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα γραφειοκρατικό χωρίς να προσθέτει τίποτα το
χρήσιμο σε σχέση με το πετυχημένο πρόγραμμα κεφαλαίου κίνησης του 2009.
Οι αδυναμίες των προγραμμάτων είναι δυστυχώς πολλές και η ανάλυση τους
δεν εξαντλείται σε ένα σύντομο κείμενο.
Η αλήθεια είναι ότι μια πετυχημένη συνταγή δεν θα πρέπει να αλλάζει στο
βωμό πολιτικών εντυπώσεων. Άλλωστε, η βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων δεν είναι πολιτική υπόθεση ούτε προσωπική υπόθεση κανενός. Είναι
εθνικό ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και
η διοίκηση του ΤΕΜΠΜΕ να δείξουν το απαραίτητο θάρρος και να παραδεχθούν την αστοχία των προγραμμάτων. Τα προγράμματα πρέπει να στηθούν
από την αρχή και άμεσα, καθώς η συγκυρία είναι κρίσιμη και οι μικρές επιχειρήσεις δε διαθέτουν την πολυτέλεια του χρόνου. Την πολυτέλεια αυτή δεν
τη διαθέτει ούτε το ΤΕΜΠΜΕ που κινδυνεύει να επιστρέψει στα ακατάσχετα
του παρελθόντος, τη στιγμή μάλιστα που θα μπορούσε να αναδειχθεί σε εταιρία προώθησης σύγχρονων εργαλείων στήριξης μικρών επιχειρήσεων.
Τέτοια προϊόντα, όπως είναι οι μικροπιστώσεις, τα κεφάλαια σποράς και οι
επιχειρηματικοί άγγελοι φαίνεται να προωθούνται από την Κυβέρνηση κυρίως μέσα από το πρόγραμμα JEREMIE και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Στην ίδια λογική κυμαίνεται και ο νέος αναπτυξιακός νόμος που εστιάζει
περισσότερο σε φορολογικά κίνητρα παρά σε παραδοσιακές επιδοτήσεις. Στην
πράξη όλα αυτά τα προϊόντα διασφαλίζουν χρηματοδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις χωρίς να επιβαρύνουν το κράτος και κυρίως χωρίς να επιβαρύνονται από τη γραφειοκρατία του κράτους. Στη νέα εποχή όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, με πράξεις. Το κράτος επιτέλους οφείλει να
δημιουργήσει ένα πλαίσιο που να ευνοεί την επιχειρηματικότητα με
λιγότερες διαδικασίες ίδρυσης, αλλά και κλεισίματος επιχειρήσεων,
ένα σύγχρονο πτωχευτικό δίκαιο και ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Οι δυνάμεις της αγοράς από την άλλη, τα Επιμελητήρια, οι
τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν να σκύψουν πάνω
από τις μικρές επιχειρήσεις και τους νέους επιχειρηματίες και να ορ
γανώσουν νέα χρηματοδοτικά σχήματα με ιδιωτικά κεφάλαια. Τα οφέλη μεσοπρόθεσμα θα είναι πολλαπλάσια για όλους.
╭ ╮
╰ ╯
ΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΨEΙΣ
EMΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
των Επιμελητηρίων - μελών της ΚΕΕ
H Θεσσαλονίκη στο
H
του Προέδρου του Εμπορικού
& Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης
Δημητρίου Μπακατσέλου
βαθιά οικονομική κρίση την
οποία βιώνουμε
μας έχει φέρει αντιμέτωπους με πρωτόγνωρες προκλήσεις. Το μοντέλο «ανάπτυξης» το
οποίο ακολούθησαν
όλες οι κυβερνήσεις της
χώρας μας τα τελευταία 20
χρόνια ήταν μη ρεαλιστικό. Ήταν
απλά θέμα χρόνου να φθάσουμε στην
οριακή αυτή κατάσταση της υπέρμετρης αύξησης του
χρέους και της αδυναμίας μας να δανειστούμε με λογικούς όρους από τις αγορές προκειμένου να καλύψουμε τις δανειακές μας ανάγκες. Το πρόβλημα όμως
δεν είναι το ίδιο το χρέος όσο η αδυναμία της οικονομίας μας να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης που θα μας
επιτρέψει να το αποπληρώσουμε και αυτό γιατί το μέχρι σήμερα ακολουθούμενο στρεβλό μοντέλο «ανάπτυξης» στήριζε την παραγωγή εισοδήματος κυρίως
στην κατανάλωση (και όχι τις εξαγωγές και τις επενδύσεις) και τη χρηματοδοτούσε με δανεισμό.
Ο ελληνικός λαός την περίοδο αυτή δοκιμάζεται και
υφίσταται θυσίες, με την ελπίδα ότι θα ξαναδεί την πατρίδα του να ευημερεί και πάλι σύντομα. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι απαιτείται μια αναδιάρθρωση της οικονομίας και μια επιστροφή της στην
παραγωγή, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Μόνο έτσι
θα έρθει εισόδημα στην οικονομία, θα ξαναδούμε την
οικονομία μας να αναπτύσσεται και θα μπορούμε να
ελπίζουμε σε μια σταδιακή αποπληρωμή του χρέους
μας. Προϋπόθεση όμως για την επίτευξη της ζητούμε-
νης ανάπτυξης είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, το οποίο μέχρι σήμερα κάθε άλλο παρά ενθάρρυνε τις νέες επενδύσεις. Η οικονομική κρίση είναι ο καταλύτης για να γίνουν επιτέλους οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις δεν τόλμησαν να κάνουν λόγω πολιτικού κόστους.
Αν δεν δημιουργήσουμε ανάπτυξη θα πάνε χαμένες οι
θυσίες του ελληνικού λαού και τότε το κόστος πολύ
φοβάμαι ότι θα είναι τεράστιο και δε θα μετράται μόνο
σε πολιτικούς όρους. Μέχρι στιγμής τόσο η υλοποίηση του ΕΣΠΑ όσο και η ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού νόμου έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο.
Είναι γνωστά και δε θέλω να επαναλάβω αυτά που
για πολλά χρόνια αναφέρουμε όλοι εμείς που εκπροσωπούμε την επιχειρηματική κοινότητα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως η απελευθέρωση των αγορών, οι αποκρατικοποιήσεις, η πάταξη της γραφειοκρατίας κλπ.
Πέραν όμως των γενικότερων τομών, που θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, πρέπει να αναδιαρθρώσουμε την παραγωγή και να συνειδητοποιήσουμε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να προέλθει από τομείς εντάσεως εργασίας όπου δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και από ξεπερασμένες μεθόδους
παραγωγής. Χρειάζονται επενδύσεις και μάλιστα στην
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που είναι καινοτόμα και μπορούν να φέρουν εισόδημα στη χώρα. Γιατί η
καινοτομία είναι το διαβατήριό μας για τις αγορές του
εξωτερικού. Χρειάζεται λοιπόν να ρίξουμε περισσότερο βάρος στην καινοτομία και την εξωστρέφεια. Ως χώρα διαθέτουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης,
╭
╰
ΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΨEΙΣ
δρόμο της καινοτομίας
όπως η ευρηματικότητα που χαρακτηρίζει τον Έλληνα
και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και παραγωγής και διοίκησης.
Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι η οικονομία
της γνώσης ταιριάζει καλύτερα στη χώρα μας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη που διαθέτει δυναμική επιχειρηματική κοινότητα και διεθνούς φήμης πανεπιστήμια. Το μέλλον της Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καινοτομία. Εκεί στοχεύει και η πρωτοβουλία του ΕΒΕΘ
για τη δημιουργία ενός νέου θεσμού του φεστιβάλ καινοτομίας Θεσσαλονίκης που ξεκίνησε το Μάιο 2010
και θα διοργανώνεται κάθε χρόνο. Με την πρωτοβουλία αυτή το ΕΒΕΘ προσπαθεί να ζυμώσει την κουλτούρα του επιχειρείν και του ζην στην πόλη μας και να
βοηθήσει την τοπική οικονομία να βγει πιο δυνατή και
πιο ανταγωνιστική από την κρίση. Με την καθιέρωση του
νέου αυτού θεσμού το ΕΒΕΘ αναδεικνύει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα σε μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας.
Επιδίωξη του ΕΒΕΘ και
της ΔΕΘ Α.Ε., που διοργάνωσαν το Φεστιβάλ
από τις 10 έως τις 16
Μαίου 2010 είναι να δοθεί το έναυσμα και τις
επόμενες χρονιές να
αναδειχθούν και ελληνικές καινοτομίες. Ο θεσμός αυτός θα προβάλλει την καινοτομία καθ’
όλη τη διάρκεια της χρονιάς
μέσω
του
www.innovationthessaloniki.gr και των συνεργ σιών που θα
δημιουργηθούν με ανάλογους διεθνείς φορείς.
Το πρώτο φεστιβάλ καινοτομίας στην Ελλάδα «γεννήθηκε» στη
Θεσσαλονίκη και διοργανώθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
βάζοντας ουσιαστικά την πόλη στο χάρτη της καινοτομίας. Η πρώτη χρονιά του θεσμού παρουσίασε στο ελληνικό κοινό καινοτομίες και επιτυχημένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες από τη χώρα μας και το εξωτερικό. Μέχρι τη διοργάνωση του συγκεκριμένου Φεστιβάλ η Θεσσαλονίκη, αλλά και η χώρα μας, απουσίαζαν
από τις λίστες παγκόσμιας κατάταξης καινοτομίας.
Η Θεσσαλονίκη πλέον εντάχθηκε στη λίστα με τις πόλεις που φιλοξενούν παρόμοιους θεσμούς. Η διοργάνωση έφερε επίσης για
πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη διακεκριμένους ομιλητές από το εξωτερικό που έχουν πρωτοπορήσει στην καινοτομία. Στην κεντρική
εκδήλωση στις 13 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο βραβεύτηκαν σημαντικές προσωπικότητες τόσο από το εξωτερικό όσο και από την
Ελλάδα, επιστήμονες και επιχειρηματίες που έχουν διακριθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Εμείς θα συνεχίσουμε την προπάθεια που ξεκινήσαμε γιατί η καινοτομία είναι η λέξη – κλειδί. Πιστεύουμε ότι το μέλλον ανήκει σε αυτούς
που το προετοιμάζουν και η Θεσσαλονίκη έχει τη δυνατότητα και πρέπει
να έχει το μέλλον που της αξίζει.
╭ ╮
╰ ╯
ΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΨEΙΣ
των Επιμελητηρίων - μελών της ΚΕΕ
Αναγκαίες πολιτικές
της
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ό
του Προέδρου
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
Μιχαήλ Ζορπίδη
λοι όσοι κινούνται στην αγορά κατανοούν ότι
αυτό που χρειάζεται σήμερα ο επαγγελματίας
είναι μέτρα ανάπτυξης, μέτρα που θα αλλάξουν το κλίμα και τη ψυχολογία του κόσμου.
Το καλοκαίρι που μόλις πέρασε ο τουρισμός κινήθηκε υποτονικά, οι καταναλωτές τρομοκρατημένοι και
φοβισμένοι από όσα ακούν και διαβάζουν έχουν σταματήσει να πραγματοποιούν δαπάνες (έχουν χρήματα αλλά δεν ξοδεύουν) περιορίζοντας ακόμη και την
αγορά τροφίμων, η οικοδομή παραμένει παγωμένη,
ενώ την ίδια ώρα η αύξηση της φορολογίας έχει οδηγήσει αναπόφευκτα σε νέες αυξήσεις τιμών. Δυστυχώς μπροστά μας δεν υπάρχει θετική προοπτική, μια
χαραμάδα ελπίδας.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης καταθέτει τις προτάσεις του
για την ανάπτυξη της χώρας. Φέτος τα προβλήματα
είναι περισσότερο πιεστικά.
Οι ευθύνες
Η κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν κατανοήσει τις πραγματικές διαστάσεις της οικονομικής κρίσης. Κάθε ημέρα που περνά χωρίς ουσιαστικά αναπτυξιακά μέτρα, χωρίς πολιτικές που θα δώσουν έργο στις επιχειρήσεις και δουλειά στους ανέργους, η Ελλάδα θα βυθίζεται όλο και
πιο βαθιά στην ύφεση.
Οι ανατροπές στην οικονομία και στην άσκηση της
εξουσίας είναι αναγκαίες για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Καλή η καινοτομία και η πράσινη ανάπτυξη, αλλά η χώρα μας έχει ανάγκη από μέτρα άμεσης
απόδοσης. Απαιτείται η στήριξη τομέων της οικονομίας που μπορούν να αποδώσουν άμεσα αποτέλεσμα,
όπως για παράδειγμα οι κλάδοι του τουρισμού και της
οικοδομής. Αν πάει καλά ο τουρισμός θα έχουν δουλειά η εστίαση, η ψυχαγωγία, το εμπόριο, οι αγρότες,
η βιομηχανία τροφίμων. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει με την
οικοδομή, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας
και θα κινηθούν όλα τα επαγγέλματα γύρω από τον συγκεκριμένο κλάδο. Πρέπει να γίνουμε άμεσα ανταγωνιστικοί στους συγκεκριμένους τομείς και για να
επιτευχθεί αυτό πρέπει να μειωθεί άμεσα ο ΦΠΑ στο
5% για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τον κλάδο της
οικοδομής, να διαφημίσουμε τη χώρα μας στο εξωτερικό και να αρθεί για δύο χρόνια η υποχρέωση πόθεν έσχες για την αγορά κατοικίας.
Ο χειρότερος κίνδυνος για την οικονομία είναι να
εγκλωβιστούμε σε ένα κλίμα απαισιοδοξίας και ηττοπάθειας. Ο κόσμος θέλει δουλειές και μια αίσθηση
σιγουριάς για το αύριο, ώστε να ανοιχτεί. Σήμερα δεν
υπάρχει τίποτα από τα δυο. Αν παραμείνουμε με τα
χέρια ψηλά το καράβι θα βουλιάξει. Αν δεν υπάρξουν
αναπτυξιακά μέτρα, όπως το ουσιαστικό άνοιγμα του
ΕΣΠΑ, ένας θαρραλέος αναπτυξιακός νόμος, η πάταξη της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση διαδικασιών
για την ίδρυση επιχειρήσεων, τα σκληρά φορολογικά
μέτρα και οι περικοπές δαπανών στο δημόσιο, δεν θα
έχουν νόημα. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες
βρίσκονται στα όριά τους. Η ψυχολογία της αγοράς
είναι αρνητική. Ο κόσμος φοβάται, συμπαρασύροντας
προς τα κάτω το σύνολο της αγοράς. Έχουμε επισημάνει στην Πολιτεία ότι οι θυσίες που ζητούνται από
όλους μας δεν θα πιάσουν τόπο αν δεν συνοδευτούν από ένα αναπτυξιακό πακέτο. Χρειαζόμαστε
ένα περιβάλλον σταθερότητας σε όλα τα επίπεδα,
ώστε η χώρα μας να γίνει ελκυστική για επενδύσεις.
Η κρίση δεν ξεπερνιέται με εισπρακτικού χαρακτήρα μέτρα, πρέπει να αρχίσουμε να παράγουμε για να
έχουμε έσοδα.
Η παγίδα της ύφεσης
Δυστυχώς η ύφεση οδηγεί ήδη σε μείωση των φορολογικών εσόδων, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να
βρεθούμε ενώπιον της ανάγκης για τη λήψη νέων μέ-
για άμεση αντιμετώπιση
ύφεσης
τρων. Ωστόσο η μέση ελληνική οικογένεια, που αποτελεί τη βάση της ελληνικής οικονομίας, δεν μπορεί
να αντέξει νέα μέτρα και περαιτέρω περιορισμό των
εισοδημάτων της. Τα μέτρα οδηγούν τη χώρα μας σε
μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης με τους μισθωτούς και τους επαγγελματίες να μοιράζονται τα επόμενα χρόνια τη φτώχια τους.
Ο ρόλος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης
Το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για την εξέλιξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το ΕΕΘ από την
πλευρά του αξιοποιεί όλες τις αρμοδιότητες και τις δυνατότητες που έχει. Η αναπτυξιακή μας εταιρία «Ο
Σύμβουλος του Επαγγελματία» παρέχει στα μέλη μας
δωρεάν συμβουλές για φοροτεχνικά και λογιστικά θέματα, ενώ έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα παροχής εκπτώσεων από επαγγελματίες σε επαγγελματίες, με την επίδειξη της κάρτας μέλους του ΕΕΘ,
σε μια προσπάθεια να αναπτύξουμε τις συναλλαγές
μεταξύ των επαγγελματιών.
Η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ο κόσμος είναι φοβισμένος και το βλέπουμε καθημερινά στις συναλλαγές μας, στα ταμεία των επιχειρήσεών μας. Τα
μηνύματα που εισπράττουμε είναι αρνητικά και δυστυχώς το επόμενο διάστημα θα ζήσουμε ακόμα πιο
δύσκολες στιγμές. Οι προβλέψεις για εκτόξευση της
ανεργίας στο 20% και επιστροφή της οικονομίας στα
επίπεδα ευημερίας του 1984 σημαίνουν ότι και η επιχειρηματικότητα θα γυρίσει πολλά χρόνια πίσω.
Στο ΕΕΘ το ισοζύγιο εγγραφών - διαγραφών παραμένει θετικό, καθώς ο τελικός αριθμός των επιχειρήσεων – μελών μας είναι αυξανόμενος. Από τη μελέτη που εκπόνησαν τα στελέχη του Επιμελητηρίου μας,
αλλά και με την καθημερινή μας επαφή με τους επαγ-
γελματίες διαπιστώνουμε μια ποιοτική διαφοροποίηση. Τις
νέες επιχειρήσεις τις ανοίγουν νέοι και άνεργοι, οι οποίοι
μπροστά στα αδιέξοδα της αγοράς εργασίας στρέφονται στην
«εύκολη λύση», που μόνο εύκολη δεν είναι, να ανοίξουν το
δικό τους μαγαζάκι για να εξασφαλίσουν ένα μεροκάματο.
Είναι πρόκληση και ευχή μας, αυτές οι νέες επιχειρήσεις να
κατορθώσουν να επιβιώσουν, να δυναμώσουν και τελικά να
βρουν το δρόμο τους στην αγορά, ώστε αύριο να προχωρήσουν
στην διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους, στην πρόσληψη
προσωπικού, στην απόδοση φορολογητέου αντικειμένου.
Η άλλη όψη του νομίσματος είναι τα λουκέτα επιχειρήσεων
με πολυετή παρουσία στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Χωρίς
υπερβολή εξανεμίζονται περιουσίες που χτίστηκαν με κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Οι επαγγελματίες προσπαθούν
να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις τους αντλώντας κεφάλαια από την προσωπική τους περιουσία. Οι αντοχές τους,
όμως, είναι περιορισμένες. Ως πότε άνθρωποι με μακρά ιστορία στην αγορά θα αντέχουν να βλέπουν την επερχόμενη καταστροφή τους; Κινδυνεύουν να αφήσουν μόνο χρέη στα παιδιά τους.
Η Πολιτεία οφείλει να δράσει άμεσα! Ο κίνδυνος κατάρρευσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι υπαρκτός, αν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση διαρκούς συρρίκνωσης της ζήτησης και της ρευστότητας. Δυστυχώς από την
πολιτική ηγεσία ακούμε μόνο λόγια, αν και την τελευταία τριετία όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς και τα Επιμελητήρια έχουν
καταθέσει πλήθος προτάσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Αντί για πράξεις εισπράττουμε μόνο υποσχέσεις
για μέτρα που θα έρθουν ή για έργα που θα γίνουν. Ωστόσο
έχουμε ξεπεράσει το σημείο μηδέν. Κάθε ημέρα που περνά
η ζημιά στην αγορά μεγαλώνει και οι προεκτάσεις θα είναι
απρόβλεπτες. Ζούμε στην Ελλάδα μας και τα εύσημα για την
Ελληνική Οικονομία πρέπει να τα δώσουμε εμείς που μοχθούμε και συμμετέχουμε στην παραγωγική διαδικασία. Θα
πρέπει να μας ανησυχεί όλους, πολίτες και πολιτική ηγεσία,
όταν οι ξένοι μας χτυπούν την πλάτη και μας συγχαίρουν για
την πρόοδο που κάνουμε. Αυτοί φροντίζουν για το δικό τους
καλό.
╭
╰
ΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΨEΙΣ
╭ ╮
╰ ╯
ΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΨEΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
των Επιμελητηρίων - μελών της ΚΕΕ
Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, χρειάζονται βαθιές μεταρρυθμίσεις για να μπορέσει η Ελλάδα να βρεθεί στην πρώτη γραμμή
Η
μεγαλύτερη οικονομική κρίση, μετά την αντιπολίτευση, έχει «ριζώσει» για τα καλά στην Ελλάδα. Η χώρα κινείται σε ρυθμούς ύφεσης και
η ανάκαμψη ακόμη και σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις δεν αναμένεται πριν το 2012. Παρεπόμενο της οικονομικής κρίσης, στην οποία έχει
περιέλθει η χώρα μας, είναι ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγάλο έλλειμμα διεθνούς αξιοπιστίας και
εμπιστοσύνης, ένα διευρυμένο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και την απειλή να διολισθήσει σε παρατου Προέδρου του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης,
τεταμένη οικονομική κρίση και ύφεση. Δίπλα στο έλΣωτηρίου Μαγόπουλου
λειμμα αξιοπιστίας, υπάρχουν μικρές και μεγάλες
αγκυλώσεις στους θεσμούς, στον τρόπο με τον οποίον λειτουργούν οι επιχειρήσεις και βέβαια στον μεγάλο ασθενή, το κράτος.
Ένα έλλειμμα παραγωγικού προτύπου. Μια χώρα που εισάγει περισσότερο
από ότι εξάγει, καταναλώνει περισσότερο από ότι παράγει, δεν παρακολουθεί τις διεθνείς αγορές, παρά το γεγονός ότι έχει ένα πολύ δυνατό ανθρώπινο δυναμικό και τεράστιες δυνατότητες.
Μέσα σε αυτό το επισφαλές οικονομικό κλίμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αγωνιούν για την επόμενη μέρα και προσπαθούν να κρατηθούν στη «ζωή»
παρά τις συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας που βιώνουν και την ανυπαρξία αναπτυξιακής προοπτικής. Τα ακόλουθα στοιχεία που προκύπτουν από το μητρώο του ΒΕΘ μιλούν από μόνα τους. Συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο του
2010, 761 επιχειρήσεις διαγράφηκαν την ώρα που μόλις 427 εγγράφηκαν στο
ΒΕΘ. Το αντίστοιχο περσινό διάστημα οι εγγραφές ήταν αυξημένες κατά 47%
αγγίζοντας τις 628 ενώ αυξημένες σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο ήταν
οι διαγραφές, καθώς έφταναν τις 834. Η βασικότερη από τις αιτίες διαγραφής ήταν το γεγονός ότι κρίθηκαν ασύμφορες, με τον αριθμό αυτών να ανέρχεται σε 347. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αντίστοιχος αριθμός το πρώτο
εξάμηνο του 2009 ήταν 295.
Και παρά το γεγονός αυτό δεν προχωρούν σοβαρές αναπτυξιακές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν οξυγόνο στις επιχειρήσεις, να συμβάλουν στη διατήρηση της απασχόλησης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για να αντιπαρέλθουμε της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα μας απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες και δράσεις από την πολιτεία,
σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες που αποτελούν την κινητήρια δύναμη
της οικονομίας. Βασιζόμενη η χώρα στο τετράπτυχο: δημοσιονομική εξυγίανση, μεταρρυθμίσεις,
ιδιωτικές επενδύσεις, νέο αναπτυξιακό πρότυπο,
μπορεί να ξαναβρεί το βηματισμό της διασφαλίζο
ντας σταθερή οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.
Πιο συγκεκριμένα απαιτείται:
Ένα σταθερό, αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο.
Η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, ώστε να υπάρξει
σταδιακά μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου
σε βάθος χρόνου να εξομοιωθεί η Ελλάδα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η άμεση ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού νόμου. Επιτακτική είναι η ανάγκη αύξησης του ποσοστού χρηματοδότησης του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού και της απλοποίησης των όρων ένταξης των επιχειρήσεων του νομού Θεσσαλονίκης.
Η ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΤΕΜΠΜΕ,
που αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό και φερέγγυο στήριγμα για χιλιάδες ΜμΕ.
Η άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των ΜμΕ με τη δόμηση κριτηρίων
και προϋποθέσεων συμμετοχής τέτοιων που να απηχούν την
διαρθρωτική και λειτουργική πραγματικότητα αυτών των επιχειρήσεων και όχι - στην πράξη - να τις αποκλείουν.
Αγκάθι για την επιχειρηματικότητα αποτελούσε ο μακρύς χρόνος που χρειάζεται για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Το νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την απλοποίηση των
διαδικασιών αναφορικά με την ίδρυσης μίας επιχείρησης (θα
πραγματοποιείται σε μία ημέρα) κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο και τα Επιμελητήρια μπορούν να αποτελέσουν αρωγό. Το ΒΕΘ για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών του δημιούργησε το «Γραφείο Μίας Στάσης», το οποίο
αναλαμβάνει για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη
σύσταση Α.Ε, Ε.Ε και ΕΠΕ. Δυστυχώς, κινήσεις, όπως αυτές
της εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών μέσω ΚΕΠ για την αδειοδότηση των επαγγελματιών, αλλά και την ίδρυση Ο.Ε και
Ε.Ε., που δρομολογεί η πολιτεία, καταδεικνύουν την προσπάθεια αποδυνάμωσης του ρόλου των επιμελητηρίων, του
θεσμού που κατ’ εξοχήν εκπροσωπεί και στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα.
Η δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων ενίσχυσης της
διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των μεταποιητικών επιχειρήσεων, τα οποία θα αποσκοπούν στην αύξηση της κατανάλωσης κάθε είδους ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.
Είναι σίγουρο ότι είναι δύσκολο να βρεθεί το «χρυσό» χάπι που
θα δώσει, ως δια μαγείας, τέλος στην κρίση. Η ελληνική οικονομία, θα χρειαστεί καιρό, για να ανακάμψει. Ωστόσο με τις απαραίτητες βαθιές μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα θα μπορέσει να βρεθεί στην πρώτη γραμμή.
╭
╰
ΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΨEΙΣ
Ηπολιτιστικήμαςκληρονομιάκαιτατοπικάπροϊόανάντπταυξη
αποτελούντοκλειδίγιαμίαβιώσιμητουριστική
Τ
ο Επιμελητήριο Λευκάδας, όπως όλα τα Επιμελητήρια της χώρας μας, είναι ο επίσημος εκφραστής της επιχειρηματικότητας ολόκληρου
του Νομού. Το πρωταρχικό μέλημά του συνίσταται στην
προώθηση των αιτημάτων του επιχειρηματικού κόσμου
της περιοχής, αλλά και στην ανάληψη των πρωτοβουλιών και των δράσεων, που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη του τόπου από κάθε άποψη.
Για το σκοπό αυτό και με δεδομένο ότι κύριος μοχλός
της οικονομίας του νησιού είναι αναμφισβήτητα ο τουρισμός, η πάγια θέση του Διοικητικού Συμβουλίου συνοψίζεται στην δραστηριοποίηση του φορέα προς την
κατεύθυνση της προβολής του τουριστικού μας προϊόντος και της προσέλκυσης υψηλού επιπέδου επισκεπτών.
Ως εκ τούτου, επί μακρό χρονικό διάστημα το Επιμελητήριο έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκθέσεις τόσο
διεθνείς όσο και εγχώριες στοχεύοντας αφενός μεν
στην προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων αφετέρου δε στην τουριστική προβολή φρονώντας ότι το νησί διαθέτει όλες τις προδιαγραφές προκειμένου να καταστεί σημαντικός πόλος έλξης.
Πιο συγκεκριμένα, η Λευκάδα ως νησί έχει το μοναδικό πλεονέκτημα της αμεσότατης οδικής πρόσβασης,
καθώς συνδέεται με τις ακτές της Αιτωλοακαρνανίας
με πλωτή γέφυρα μήκους περίπου 50 μέτρων. Πέραν
αυτών, οι φυσικές ομορφιές της Λευκάδας είναι κατά
γενική ομολογία απαράμιλλες. Ένα τέτοιο περιβάλλον
δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί πηγή έμπνευσης
μεγάλων δημιουργών. Πράγματι, η Λευκάδα είναι ένας
τόπος με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και καλλιτεχνική παράδοση, η οποία απεικονίζεται σε όλα τα αξιοθέατα, που μπορεί να επισκεφθεί κανείς.
Όλα τα προαναφερθέντα δεν μπορούν παρά να καθιστούν το νησί μας ένα ιδανικό τουριστικό προορισμό.
Προς τη κατεύθυνση αυτή μάλιστα έχουν συμβάλλει τα
έργα υποδομής που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια τόσο στη Λευκάδα όσο και στην ευρύτερη
περιοχή και τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση όλων
όσων θέλουν να την επισκεφθούν. Επιπρόσθετα η Λευκάδα, διαθέτει μια από τις πλέον σύγχρονες μαρίνες
όχι μόνο της χώρας αλλά και ολόκληρης της Μεσογεί-
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ου με δυνατότητα ελλιμενισμού μεγάλου αριθμού σκαφών, γεγονός που ελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών.
Βρίσκεται στην Ανατολική Παραλία της Πόλης και προσφέρει στον επισκέπτη κάθε δυνατή υπηρεσία.
Αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς
της Λευκάδας αποτελεί η πατροπαράδοτη κουζίνα και
τα παραδοσιακά της προϊόντα, τα οποία παράγονται και
διατίθενται προς πώληση κυρίως από πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Τέτοια προϊόντα είναι το κρασί, λευκό, ροζέ και κόκκινο, όπως αυτό που παράγετου Προέδρου του
ται από την σπάνια ποικιλία Βερτζαμί, το Μέλι από θυΕπιμελητηρίου
Λευκάδας,
μάρι που παράγεται στις περιοχές Δράγανο και ΑθάΑντωνίου
Δουβίτσα
νι, τo τοπικό λικέρ Ροζολί, η παραδοσιακή λαδόπιτα, το
παστέλι και το μαντολάτο, οι φακές Εγκλουβής, το σαλάμι Λευκάδος, καθώς και το αυγοτάραχο από το ιβάρι της λιμνοθάλασσας.
Πέρα όμως από την ανάδειξη του νησιού ως τουριστικού προορισμού, το Επιμελητήριο Λευκάδας πρεσβεύει και προωθεί με κάθε
τρόπο την υιοθέτηση μιας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας που θα
χαρακτηρίζεται από ποιότητα υπηρεσιών, κοινωνική ευαισθησία και
την απόρριψη κάθε σχέσης με πελατειακές πρακτικές, καθώς δεν
αποτελούμε τον μοναδικό τουριστικό προορισμό και ο πολιτισμός
είναι το στοιχείο εκείνο, που θα μας κάνει να ξεχωρίσουμε.
Προς την κατεύθυνση αυτή είχε εργαστεί τόσο ο προηγούμενος
Πρόεδρος, κ. Γεράσιμος Γεωργάκης, όσο και ο υποφαινόμενος, ο
οποίος διατελεί επί δώδεκα συναπτά έτη Πρόεδρος πολιτιστικού σωματείου και έχει κατά συνέπεια άμεση σχέση με τα πολιτιστικά δρώμενα. Στο πλαίσιο αυτό δεσμευτήκαμε ότι το Επιμελητήριο μπορεί
και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ για το παρόν και το μέλλον του νησιού με διαρκείς παρεμβάσεις σε όλα τα θέματα που άπτονται του οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος υλοποιώντας ουσιαστικά όλους τους στόχους
για τους οποίους έχει συσταθεί. Η ανάγκη αυτή είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ, δεδομένου ότι οι προκλήσεις που καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε είναι φανερές και διογκώνονται λόγω της συγκυρίας της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, πλην όμως είναι στην διακριτική μας ευχέρεια να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ξεπεραστούν με τον πλέον ανώδυνο τρόπο.
Καταλήγοντας θα θέλαμε να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι το
Επιμελητήριο Λευκάδας θα είναι πάντα αρωγός στο πλευρό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προωθώντας με κάθε τρόπο την επίλυση
των προβλημάτων τους.
╭ ╮
╰ ╯
ΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΨEΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
του Προέδρου
του Επιμελητηρίου Αρκαδίας,
Ιωάννη Μπουντρούκα
των Επιμελητηρίων - μελών της ΚΕΕ
Οι επιχειρηματίες και τα Επιμελητήρια
στη νέα
Η
κρίση απαιτεί ενεργοποίηση, δράση και εγρήγορση, όχι ηττοπάθεια και ωχαδερφισμό.
Εμείς οι επιχειρηματίες έχουμε συνηθίσει να
αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα και αυτό θα κάνουμε
και τώρα. Στο Επιμελητήριο Αρκαδίας αναζητούμε
διαρκώς τρόπους στήριξης των επιχειρήσεών μας
και των εργαζομένων τους. Όλοι μαζί θα βγούμε
και από αυτήν την κρίση, πιο δυνατοί, πιο σοφοί, πιο
αποτελεσματικοί. Εμείς οι επιχειρηματίες και οι φορείς που μας εκπροσωπούν, τα Επιμελητήρια, θα
αποτελέσουμε την αιχμή του δόρατος στη νέα εποχή. Θα πρέπει να αναπτύξουμε την καινοτομία, την
εξωστρέφεια, τον εξορθολογισμό του κοστολογίου
των επιχειρήσεών μας, με σφιχτή διαχείριση των οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφύγουμε τη μοιρολατρική αντιμετώπιση της κρίσης, να
μην τα παρατάμε, να προσπαθούμε συνεχώς να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται περισυλλογή, ψυχραιμία και όχι πανικός, πολύ
σκέψη για όποια πρωτοβουλία αναπτύξουμε και πολλή δουλειά.
Εν μέσω αυτού του ομιχλώδους τοπίου, το Επιμελητήριο Αρκαδίας βάζει στόχο να αντισταθεί στις δυσκολίες και να βοηθήσει και τα μέλη του να κάνουν
το ίδιο, συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και
την εξωστρέφειά τους. Πρώτα δείγματα της γραφής
μας αυτής αποτελούν η «μάχη» για την ένταξη των
πυρόπληκτων δανείων στο νόμο για τη ρύθμιση χρεών και η παράτασή τους, οι παρεμβάσεις μας για την
επίλυση των προβλημάτων στην πρόοδο της ανάπλασης της πλατείας Άρεως, οι οποίες οδήγησαν
στην εύρεση κοινής αποδεκτής λύσης από όλους
τους εκπροσώπους του Δήμου, η διοργάνωση ημερίδων που αφορούν σε «καυτά» θέματα που απασχολούν τα μέλη μας, τα οποία σκοπεύουν στην παροχή βοήθειας για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων των επιχειρήσεων και στην κατανόηση
των νέων συνθηκών που προκύπτουν στη χώρα μας.
Και, φυσικά η αιχμή του δόρατος των δράσεών μας
αποτελεί η Περιφερειακή Έκθεση «Αρκαδικό Πανόραμα», που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο υψηλών προδιαγραφών στη βιομηχανική περιοχή της Τρίπολης. Η διοργάνωση της έκθεσης αυτής δίνει αναπτυξιακή προοπτική στις επιχειρήσεις,
με το μικρότερο δυνατό κόστος, ώστε οι επαγγελματίες
να αναπτύξουν συνεργασίες με στόχο την αύξηση των
πωλήσεών τους και την πραγματοποίηση επαφών με
επιχειρηματίες και πελάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στους επαγγελµατίες της Αρκαδίας
Η οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας είναι πρωτόγνωρη. Αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε ένα όχι και τόσο ανεπτυγμένο Νομό, όπως η Αρκαδία. Η μειωμένη αγοραστική ικανότητα των καταναλωτών, που έχει ως συνέπεια τη μείωση
της ζήτησης, η έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων,
η κάθετη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, η
υστέρηση των Δημοσίων Επενδύσεων, το παραεμπόριο
και η ανεξέλεγκτη επέκταση των πολυεθνικών αλυσίδων, είναι ορισμένα μόνο από τα προβλήματα που βιώνουν οι επιχειρηματίες. Αυτά έχουν ως συνέπεια τη συρρίκνωση και δυστυχώς το κλείσιμο κάποιων επιχειρήσεων. Μέσα σε αυτό το ζοφερό οικονομικό περιβάλλον,
το Επιμελητήριο έχει υποχρέωση όχι μόνο να σταθεί δίπλα στα μέλη του και να τους δώσει πρακτικές συμβουλές επιβίωσης, αλλά και να παλέψει για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων. Έτσι στο τελευταίο Δ.Σ.
αποφασίσαμε, παρουσία των Προέδρων των συνδικαλιστικών εργοδοτικών οργανώσεων της περιοχής μας
(ΟΕΒΑ, Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης και ΣΕΒΙΠΕΤ),
να συντονίσουμε τη δράση μας προς την κατεύθυνση
αυτή και να λειτουργήσουμε ομαδικά, δίνοντας έτσι το
στίγμα και στην πολιτική εξουσία, κεντρική και τοπική,
ότι σε έκτακτες συνθήκες για τη χώρα δε χωρούν στείρες αντιπαραθέσεις και μικροκομματικές σκοπιμότητες.
θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος
εποχή
Οι σηµαντικότερες δραστηριότητες του
Επιµελητηρίου Αρκαδίας από το 2009 έως σήµερα
Οι δραστηριότητες που αναπτύσσουμε θεσμικά στο Επιμελητήριο, έχουν πάντα ως γνώμονα τις ανάγκες των μελών μας και αφορούν κυρίως στην ενημέρωση, στην παροχή συμβουλών και στη στήριξη των θεμάτων και των
αιτημάτων τους, μέσω των δικών μας παρεμβάσεων. Έτσι,
από τις αρχές του 2009 μέχρι σήμερα, λειτουργούμε καταρχήν σημαντικότατες δομές στήριξης για τον επιχειρηματία: α) την αναπτυξιακή μας εταιρία «Αγαπήνωρ», που
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για κάθε είδους επιχορήγηση βάσει των δεδομένων της επιχείρησής του, τον
κατευθύνει στο κατάλληλο γι’ αυτόν πρόγραμμα και του
ετοιμάζει ακόμα, αν το επιθυμεί, τη σχετική αίτηση, έναντι ελάχιστης αμοιβής σε σχέση με τους συμβούλους της
αγοράς, β) το “Enterprise Europe Network”, μία ιδιαίτερα σημαντική δομή, η οποία συνδέει φορείς από όλη την
Ευρώπη, που σχετίζονται άμεσα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις οποίες στηρίζουν παρέχοντας κάθε είδους πληροφορία και ενημέρωση που μπορεί να τις βοηθήσει στην ίδρυση και τη λειτουργία τους, όπως αναζήτηση συνεργασιών στο εξωτερικό, αναζήτηση προμηθευτών ή πελατών, απαντήσεις για θέματα διοικητικά, νομικά κλπ. σε κάθε χώρα, οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών κ.α., και γ) προτείναμε την ίδρυση και συνεργαζόμαστε στενά με το Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών Αρκαδίας, ο οποίος προσπαθεί να ενημερώσει και να στηρίξει με κάθε είδους πληροφορία νέους που έχουν μπει
στην επιχειρηματική δραστηριότητα ή επιθυμούν να το
κάνουν.
Αναλυτικότερα στον τομέα της ενημέρωσης έχουμε
οργανώσει πλειάδα ενημερωτικών ημερίδων, όπως:
Ενημερώσεις για νέα προγράμματα ΕΣΠΑ σε πολλούς
Δήμους της Αρκαδίας (Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα κ.ά.).
Ασφάλεια στις επιχειρήσεις σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.
Παρουσίαση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).
╭
╰
ΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΨEΙΣ
Αλλαγή νομοθεσίας στις επιχειρήσεις ζωοτροφών.
Αίτια και συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Παρουσίαση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.
Παρουσίαση των προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ.
Παράλληλα επίκεινται οι ακόλουθες ημερίδες:
Ασφαλιστικό & Φορολογικό Νομοσχέδιο.
«Πράσινη Ανάπτυξη» («Αρκαδικό Πανόραμα»).
ΤΑ «Πρώτα βήματα του επιχειρηματία» («Αρκαδικό Πανόραμα»).
Στον τομέα της εκπαίδευσης, τον οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό, και γι’ αυτό και σχεδιάζουμε να δραστηριοποιηθούμε ιδιαίτερα στο μέλλον, αναλάβαμε νέες πρωτοβουλίες όπως:
Το πρόγραμμα κατάρτισης για επαγγελματίες στο εξωτερικό
«Leonardo Da Vinci».
Τα δωρεάν μαθήματα ECDL, σε συνεργασία με την Microsoft για
ευπαθείς ομάδες.
Τα επιδοτούμενα σεμινάρια για στελέχη και εργαζομένους επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ε.Ε.Δ.Ε.
Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στις προσπάθειες ενίσχυσης της
εξωστρέφειας των αρκαδικών επιχειρήσεων, με τη συνεχή διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και συμμετοχών σε εκθέσεις, τις περισσότερες φορές με επιδότηση των συμμετεχόντων από το Επιμελητήριο.
Επιπλέον έγιναν έντονες παρεμβάσεις από το Επιμελητήριο για το
θέμα της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με κατοίκους κάτω των 2.000, για το ασφαλιστικό και τα προβλήματα του ΟΑΕΕ από άποψη ρευστότητας, καθώς επίσης και για τα προβλήματα της ΒΙΠΕ. Πρόσφατη είναι και η
παρέμβαση για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της πλατείας Άρεως, με την πρωτοβουλία για συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών (Δήμαρχος, επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων, εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων κ.ά.), με σκοπό την εισαγωγή
ενός νέου τρόπου λειτουργίας των φορέων μέσω της συνεργασίας και της σύνθεσης των απόψεων και των θέσεών τους.
Όλα τα παραπάνω τα εγκαινιάζουμε και μία νέα μορφή ενημέρωσης των μελών μας μέσω e-mail και sms, προκειμένου η
ενημέρωση να είναι γρήγορη και αποτελεσματική, με το λιγότερο δυνατό κόστος, ενώ για τον ίδιο λόγο μειώνουμε το κόστος
της καταχώρισης διαφημίσεων στο περιοδικό μας.
╭ ╮
╰ ╯
EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το πρώτο Μνημόνιο ελληνορωσικής
συνεργασίας σε επίπεδο Επιμελητηρίων
υπογράφηκε στην Κέρκυρα
15 Ιουλίου 2010
Στόχος η προώθηση των εµπορικών και τουριστικών σχέσεων ανάµεσα
στο Επιµελητήριο Κέρκυρας και το Ελληνορωσικό Εµπορικό Επιµελητήριο
ιέξοδο στην οικονομική στενότητα των εγχώριων επιχειρήσεων του νησιού των Φαιάκων
με την ταυτόχρονη ενίσχυση της εξωστρέφειας τους προς την φιλική και μεγάλη αγορά της Ρωσίας επιδιώκει να φέρει το Μνημόνιο συνεργασίας
που υπογράφηκε την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010 στην
Κέρκυρα μεταξύ του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας και
του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου. Το Μνημόνιο
υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και Ε’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης, και ο Πρόεδρος του Ελληνορωσικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Μάριος Οικονόμου, παρουσία του επιτετραμμένου της Ρωσικής Πρεσβείας
Μ
στην Αθήνα, κ. Michael Savva, των μελών του Δ.Σ.
του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κκ.
Zoi Kyprianova (Αντιπρόεδρος), Αντώνιο Κολλάρο (Μέλος) και Elena Kondratova (Γενική Διευθύντρια), καθώς και του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, κ. Παναγιώτη Αγνιάδη.
Το μνημόνιο συνεργασίας αφορά κατά κύριο λόγο
στον τουρισμό, το εμπόριο και την προώθηση των κερκυραϊκών προϊόντων στη ρωσική αγορά, ενώ οι λεπτομέρειες της συνεργασίας θα προσδιοριστούν το
προσεχές χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου ο κ. Χονδρογιάννης ανέφερε πως η συγκεκριμένη συνεργα-
σία κάθε άλλο παρά τυπική μπορεί να χαρακτηριστεί, δεδομένου ότι μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις βάσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για μία στοχευμένη, εποικοδομητική και αποδοτική και για τις δύο πλευρές συνεργασία.
«Ο τόπος µας διαθέτει πλούσια πολιτιστική και θρησκευτική κληρονοµιά, µνηµεία και απαράµιλλο φυσικό κάλλος,
που το καθιστούν έναν πραγµατικά ιδιαίτερο τουριστικό
προορισµό. Παράλληλα, διαθέτει µια σειρά επιχειρήσεων
που παράγουν τοπικά προϊόντα αρίστης ποιότητας και ιδιαίτερα ανταγωνιστικά έναντι της πανευρωπαϊκής αγοράς
και οι οποίες αναζητούν ευκαιρίες να ξεκινήσουν τη δραστηριοποίησή τους και εξαγωγικά. Πέραν αυτών, υπάρχουν
ευκαιρίες επενδύσεων ιδιαίτερα στην ανάπτυξη τουριστικών µονάδων, που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ενδιαφέροντος. Το Επιµελητήριό µας και εγώ προσωπικά θα
παράσχουµε κάθε δυνατή βοήθεια ή συνεργασία µας ζητηθεί για να προωθήσουµε τις δράσεις και τα σχέδια που σήµερα ξεκινήσαµε» τόνισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και Ε’ Αντιπρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Και ολοκλήρωσε
λέγοντας ότι: «Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ελλη-
νορωσικό Επιµελητήριο για την εµπιστοσύνη που µας δείχνει και για την ιδιαίτερη τιµή που µας κάνει. Τη σηµερινή
αρχή θα τη µετατρέψουµε σε συνεχή δράση προκειµένου να
υλοποιήσουµε τους στόχους µας. Στο πλαίσιο αυτό, από
κοινού, στο αµέσως επόµενο διάστηµα, µε οργανόγραµµα
και χρονοδιάγραµµα θα προσδιορίσουµε ζητήµατα και προτεραιότητες θέτοντας ένα αρχικό πλάνο ενεργειών» κατέληξε ο κ. Χονδρογιάννης.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Μάριος Οικονόμου,
υποστήριξε πως η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί και για το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο
μια νέα αρχή, ενώ η συνεργασία με ένα ιστορικό Επιμελητήριο όπως αυτό της Κέρκυρας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. «Μέσα σε αυτή τη βαθιά οικονοµική κρίση, η
λύση για όλες τις χώρες είναι να κοιτάξουµε νέες αγορές και
η Ρωσία είναι πολύ µεγάλη αγορά, την οποία η Ελλάδα δεν
την έχει ακόµα εκµεταλλευτεί. Πρέπει να την προσεγγίσουµε και να µην περιµένουµε εύκολες και γρήγορες απολαβές.
Χρειάζεται πολύ δουλειά και τα ελληνικά προϊόντα θα
βρουν σίγουρα θέση στη Ρωσική Οµοσπονδία» είπε ο κ.
Οικονόμου.
Την ικανοποίησή του αλλά και τις προοπτικές που
διανοίγονται για τις δύο χώρες επεσήμανε στη συνέχεια ο επιτετραμμένος της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στην Ελλάδα, κ. Savva Michael, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτή η συνεργασία και αυτό το κείµενο θα βοη-
θήσει σε ένα δίκτυο επαφών µε καινούριες ευκαιρίες σε όλους τους
ενδιαφερόµενους φορείς µεταξύ δύο πολύ φιλικών χωρών. Σήµερα,
µπορούµε να αναπτύξουµε αυτό το πλαίσιο ακόµη περισσότερο µε
ένα συγκεκριµένο οικονοµικό περιεχόµενο. Η Κέρκυρα άλλωστε είναι ένα θετικό σηµείο αναφοράς για τη Ρωσία και πέρα από τον τουρισµό, η συνεργασία µας θα διευρύνεται και σε άλλους τοµείς. Μέσα από την τρέχουσα οικονοµική κρίση µπορούµε να δούµε τα πράγµατα µέσα από µια άλλη οπτική γωνία και να αναζητήσουµε άλλες
ευκαιρίες. Με αυτό το Μνηµόνιο είµαστε σε θέση να τις δηµιουργήσουµε» τόνισε ο εκπρόσωπος της ρωσικής αντιπροσωπείας
στην Αθήνα.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ.
του Επιμελητηρίου Κέρκυρας δεξιώθηκαν τα μέλη της Ελληνορωσικής αποστολής στο ξενοδοχείο Corfu Palace, όπου μεταξύ άλλων, ο κ. Χοδρογιάννης και ο κ. Οικονόμου τιμήθηκαν συμβολικά από το Γενικό Γραμματέα της ΚΕΕΕ, κ. Παναγιώτη Αγνιάδη, για την υπογραφή του πρώτου Ελληνορωσικού Μνημονίου συνεργασίας σε επιμελητηριακό επίπεδο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική της μεγάλης επιμελητηριακής οικογένειας. Πλούσιο το πρόγραμμα των επαφών και των συναντήσεων και της 2ης ημέρας, με την ελληνορωσική αποστολή να έχει σειρά εθιμοτυπικών επαφών αρχικά με τον Νομάρχη Κερκυραίων, κ. Στέφανο Πουλημένο,
στο Νομαρχιακό Μέγαρο και το Δήμαρχο, κ. Σωτήριο Μικάλεφ, στο ιστορικό κτήριο της Πλατείας Μιχαήλ Θεοτόκη και
ακολούθως με το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, κ. Κώστα Γεωργαλίδη, στην αίθουσα
συνεδριάσεων της
Περιφέρειας.
Ο Γενικός
Γραμματέας
της ΠΙΝ τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την
Ελλάδα να
συνεργαστεί με
τη Ρωσία σε διάφορους τομείς της
οικονομίας, ξεκινώντας
από την τουριστική προβολή
της χώρας μας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα έχει να κερδίσει πολλά από τη συνεργασία των δύο χωρών. Ο κ. Michael Savva από την πλευρά
του επεσήμανε ότι οι Ρώσοι, γνωρίζοντας πολύ καλά τις αρετές της χώρας μας, επιλέγουν την Ελλάδα ως τουριστικό προ-
╭
╰
EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
╭ ╮
╰ ╯
EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ορισμό και κυρίως τα Επτάνησα, τα οποία χαρακτήρισε σημείο αναφοράς στις προτιμήσεις των Ρώσων. Σύμφωνα με τον κ. Savva
πρωταρχικός στόχος της Ρωσίας είναι η συνεργασία που έχει αρχίσει ήδη στον τομέα του τουρισμού να επεκταθεί σταδιακά και
στους άλλους τομείς της οικονομίας και υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία αυτή ενισχύεται από την υπογραφή συνεργασίας του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου με το Επιμελητήριο της Κέρκυρας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την αμοιβαία διαβεβαίωση να γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις και προτάσεις στο εγγύς μέλλον προκειμένου να προχωρήσει η συνεργασία των χωρών. Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΙΝ, όπως και υπόλοιποι τοπικοί άρχοντες του νησιού των Φαιάκων χάρισαν αναμνηστικά δώρα στον πληρεξούσιο Υπουργό της Ρωσίας και στους εκπροσώπους του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Το πρόγραμμα των επισκέψεων ολοκληρώθηκε στο μοναδικής αισθητικής μέγαρο της Ιονίου Ακαδημίας, όπου η Ελληνορωσική Αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Αντιπρύτανη του Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής, κ. Βασίλειο Χρυσικόπουλο, οπότε και αντάλλαξαν απόψεις για τη διεύρυνση της συ-
╭
╰
EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
νεργασίας τους και
στον τομέα της εκπαίδευσης. Τέλος, νωρίς
το απόγευμα της
ίδιας ημέρας, πραγματοποιήθηκε ειδική
εκδήλωση - ενημέρωση των Κερκυραίων επιχειρηματιών
και επαγγελματιών
από στελέχη του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου στο Corfu
Palace, η οποία συγκέντρωσε μεγάλο
ενδιαφέρον και συμμετοχή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί της Κέρκυρας – ενδεικτικό και αυτό της πολύς καλής επικοινωνίας που είχε εξ’ αρχής αναπτυχθεί – η Ελληνορωσική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε αξιοθέατα του νησιού, όπως το παλάτι του Mon Repo και το Αχίλλειο, ενώ από το πρόγραμμα δε θα μπορούσε να εξαιρεθεί και η γευσιγνωσία, καθώς σε διάφορα μέρη – όπως τις περίφημες Μπενίτσες, παρουσία του Δημάρχου Αχιλλείου, κ. Ερωτόκριτου
Καρύδη – απόλαυσαν φημισμένα κερκυραϊκά εδέσματα και προϊόντα που παράγονται στο φημισμένο νησί του Ιονίου υπό
τους ήχους κερκυραϊκών μαντολινάτων. Αφανής «πρωταγωνίστρια» του όλου προγράμματος ήταν αναμφισβήτητα η Κερκυραία κα Ελένη Ανεμογιάννη.
Πληροφοριακά, το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1995, με την πρωτοβουλία Ελλήνων
και Ρώσων επιχειρηματιών και λειτουργεί ως ανεξάρτητο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου. Με κύριους υποστηρικτές τα μέλη του Επιμελητηρίου, δυναμικές επιχειρήσεις στους περισσότερους κλάδους
της οικονομίας και με γνώμονα τα κύρια ενδιαφέροντά τους, στοχεύει στη συνεχή προώθηση των αμοιβαίων οικονομικών, εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς επίσης και στην
ανάπτυξη των πολιτιστικών δεσμών των δύο χωρών.
╭ ╮
╰ ╯
EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧαιρετισμόςτουΠροέδρουτης ο συνεχές ρεκόρ
η
ΚΕΕΕ,Γ.Κασιμάτη,στην7 Εμπορική
Σερρών με το
Έκθεση«Φωκίδα2010»
Χ
αιρετισμό με αφορμή τα εγκαίνια της 7ης Εμπορικής
Έκθεσης «Φωκίδα 2010» απηύθυνε ο Πρόεδρος της
ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης. Σε αυτόν αναφέρονταν τα εξής:
«Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την 7η Εµπορική Έκθεση «Φωκίδα
2010», που διοργανώνει το Επιµελητήριο Φωκίδας.
Ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, που
αποτελεί το ανώτερο θεσµικό όργανο των Επιµελητηρίων στη χώρα µας, θα ήθελα µε την ευκαιρία αυτή να επισηµάνω ότι τα Επιµελητήρια ως θεσµοθετηµένοι σύµβουλοι της πολιτείας πρέπει να
έχουν λόγο και ρόλο σε κάθε κυβερνητική απόφαση και δράση. ∆εν
είµαστε καθόλου ενθουσιασµένοι µε την κατάσταση της ελληνικής
οικονοµίας, όπως αυτή διαµορφώνεται. Θεωρούµε πως έχει πληγεί
η αξιοπιστία της χώρας µας, ενώ είναι επιτακτική ανάγκη να καταλήξουµε σε ένα στρατηγικό σχέδιο για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση και την ανάπτυξη.
Σε µία εξαιρετικά δύσκολη για τον επιχειρηµατικό κόσµο της χώρας µας εποχή, που τα οικονοµικά προβλήµατα των επιχειρήσεών
µας συνεχώς οξύνονται και σταθερά διευρύνονται, τα Επιµελητήριά µας οφείλουν να εκσυγχρονισθούν, να αναδιοργανωθούν και
να εµπλουτίσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Για να παραµείνουν τα Επιµελητήριά µας ο βασικός σύµβουλος της πολιτείας και
ο κύριος συµπαραστάτης του επιχειρηµατικού µας κόσµου στο παραγωγικό του έργο, θα πρέπει να συνεχίσουν, µε εντεινόµενους ρυθµούς, την ανανέωσή τους και να διευρύνουν τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους.
Χαίροµαι, ιδιαίτερα, που το Επιµελητήριο της Φωκίδας πρωτοστατεί στην ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της περιοχής του
και συµβάλλει, παράλληλα, στη διαµόρφωση των κοινών επιµελητηριακών θέσεων για την αντιµετώπιση των γενικότερων οικονοµικών προβληµάτων της χώρας.
Συγχαρητήρια για το έργο που επιτελέσθηκε και επιτελείται, εύχοµαι δε,
ένα πιο δυναµικό και καρποφόρο µέλλον».
Γκίνες για το Επιμελητήριο
σερραϊκό ρυζόγαλο
╭
╰
EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έ
να ακόμα ρεκόρ Guinness κατακτούν οι
Σέρρες και το Επιμελητήριο Σερρών. Για
τρίτη συνεχή χρονιά, ύστερα από τη Σερραϊκή Μπουγάτσα το 2008 και τα μπιφτέκια από βουβαλίσιο κρέας το
2009, ένα νέο ρεκόρ Guinness με το εξαιρετικό και μοναδικό σερραϊκό ρύζι αυτή τη φορά είναι γεγονός!
Την Κυριακή 6 Ιουνίου στο κέντρο της πόλης των Σερρών παρασκευάστηκε σχεδόν τρεις τόνους ρυζόγαλο με γάλα από τις Σέρρες και ζάχαρη από το
σερραϊκό εργοστάσιο της ΕΒΖ και επιτεύχθηκε το μεγαλύτερο σερβίρισμα ρυζόγαλου στον κόσμο, προσφέροντας το νοστιμότατο και λαχταριστό σε μικρούς
και μεγάλους που κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία της πόλης και παρακολούθησαν με ενθουσιασμό την όλη διαδικασία παρασκευής του ρυζόγαλου,
την οποία επιμελήθηκαν τα μέλη των Σωματείων Ζαχαροπλαστών – Μπουγατσοποιών και Εστιατόρων Νομού Σερρών, και οι δάσκαλοι και οι μαθητές της Σχολής
Μαθητείας του ΟΑΕΔ - Τμήμα Μαγειρικής, και επιβεβαίωσαν οι Αρχιμάγειρες του Chef’s
Club, μαζί με εκπρόσωπο των Ρεκόρ Guinness που παρακολουθούσε και αξιολογούσε την
όλη διαδικασία. Ο Ευτύχης Μπλέτσας με το κέφι και τα τραγούδια του είχε την κύρια επιμέλεια
της παρουσίασης των εκδηλώσεων.
Το ρεκόρ Guinness ήταν το αποκορύφωμα του τριήμερου 3ου Συνεδρίου Γαστρονομίας ΝΑ Ευρώπης –
Γιορτή Ρυζιού, ενός Συνεδρίου που αποτελεί πια θεσμό για το Νομό Σερρών. Την Παρασκευή 4 Ιουνίου, προηγήθηκε ο 3ος Διαγωνισμός Γαστρονομίας Ν. Σερρών με παραδοσιακές τοπικές συνταγές φαγητών και γλυκών που παρασκεύασαν 40 περίπου πολιτιστικοί σύλλογοι Γυναικών απ’ όλο το Νομό Σερρών, καθώς και εστιατόρια των Σερρών, αναπτύσσοντας μια ευγενική άμιλλα μεταξύ τους, Έτσι τα μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος και Chefs από την Κύπρο,
Πολωνία κ.α. αξιολόγησαν εκατοντάδες «πιάτα» και βράβευσαν μεταξύ μιας τεράστιας πανδαισίας και ποικιλίας γεύσεων και
χρωμάτων τις καλύτερες γευστικές δημιουργίες, όλες φτιαγμένες με μεράκι και με αγνά εξαιρετικά προϊόντα της σερραϊκής
γης και κτηνοτροφίας. Το Σάββατο 5 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το Συμπόσιο Γαστρονομικού και Πολιτιστικού Τουρισμού.
Το 3ο Συνέδριο Γαστρονομίας ΝΑ Ευρώπης – Γιορτή Ρυζιού, τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Γιώργος Νικητιάδης, που δήλωσε κατενθουσιασμένος από τη σερραϊκή γαστρονομία, ενώ τις εργασίες του Συμποσίου άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας του εν λόγω
Υπουργείου, κ. Γεώργιος Πουσσαίος. Στις εργασίες του Συμποσίου χαιρετισμό απηύθυναν μαζί με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Αριστείδη Δρογαλά, ο Νομάρχης Σερρών, κ. Στ. Φωτιάδης, και ο Βουλευτής Σερρών, κ. Ευστ. Κουτμερίδης. Οι
τριήμερες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΤΕΔΚ και τη Ν.Α. Σερρών.
Η επιτυχία των εκδηλώσεων δε θα ήταν τόσο μεγάλη χωρίς την ευγενική χορηγία και την έντονη δραστηριοποίηση των σερραϊκών επιχειρήσεων: PANMETAL Αφοί Παναγιώτου (κατασκεύασε το τεράστιο καζάνι,
όπου έβραζε το ρυζόγαλο), Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (προσέφερε
τη γλυκιά ζάχαρη), ΚΡΙ – ΚΡΙ Α.Ε. (προσέφερε το γάλα), Όμιλος Επιχειρήσεων ΚΑΝΤΖΑ, Αναψυκτικά ΝΕΚΤΑΡ – Αφοί Κουρτίδη, Εμφιαλωμένο
νερό ΜΠΕΛΕΣ, Παπαϊωάννου Α.Ε., ΕΑ Σερρών, Ορυζόμυλοι Αναγέννησης, Τυρολέζα (προσέφεραν ρύζι), Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, Υιοί Ζαχαρία Ασλανίδη Ο.Ε. (κατασκεύασε τις όμορφες συσκευασίες για
το ρύζι που διανεμήθηκε στον κόσμο) και ΕΤ3 (χορηγός επικοινωνίας).
╭ ╮
╰ ╯
EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απάντηση της ΚΕΕΕ σε ερώτημα του Επιμελητηρίου Κορινθίας για την υποχρέωση εγγραφής ή όχι
των φαρμακείων στα Επιμελητήρια
11 Αυγούστου 2010
Μ
ε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Βασίλειο
Νανόπουλο, και κοινοποίηση παράλληλα στα Επιμελητήρια - μέλη της, η
ΚΕΕΕ απαντά σε ερώτημα σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής ή όχι των
φαρμακείων στα Επιμελητήρια. Σε αυτή αναφέρονται τα παρακάτω:
«Αγαπητέ Πρόεδρε,
Αναφορικά µε το υπ’ αρ. 9185/28.7.2010 έγγραφό σας, θα θέλαµε να επισηµάνουµε
τα εξής:
Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. Κ1-3413/15.12.1992 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Εµπορικών
Οργανώσεων του τότε Υπουργείου Εµπορίου (σήµερα Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου), το οποίο επισυνάπτεται στο ανωτέρω έγγραφό σας, και µε το υπ’ αρ.
1060739/408/0015/ΠΟΛ.1167/28.4.1993 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 15ης Βιβλίων
και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονοµικών, οι φαρµακοποιοί και τα φαρµακεία,
µε οποιαδήποτε µορφή και αν λειτουργούν, δεν εγγράφονται στα Επιµελητήρια.
Όµως για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.) που περιλαµβάνουν στο καταστατικό τους ως αντικείµενο της λειτουργίας τους την εµπορία και άλλων ειδών, πέραν των φαρµάκων (όπως π.χ. καλλυντικά, ορθοπεδικά είδη, υποδήµατα, κλπ.), πρέπει να ελεγχθεί ποιο είναι το προέχον στοιχείο της λειτουργίας τους,
καθώς σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 774/1999 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εάν προέχον στοιχείο της δραστηριότητας µιας επιχείρησης που
καταρχήν δεν υποχρεούται να εγγραφεί στο Επιµελητήριο, είτε υπό την µορφή
ατοµικής επιχείρησης είτε υπό την µορφή προσωπικής εταιρίας, είναι η ριψοκίνδυνη διαµεσολάβηση και η εµπορική κερδοσκοπία, µε ταυτόχρονη προσφορά
των υπηρεσιών τους και των αγαθών τους, όχι σε ιδιωτική βάση, αλλά στην αγορά, τότε οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να εγγραφούν στο οικείο Επιµελητήριο της περιφέρειάς τους, σύµφωνα µε το νόµο 2081/1992.
Συνεπώς οι προσωπικές εταιρείες, που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφό σας, θα
πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για να εγγραφούν στο Επιµελητήριο
Κορινθίας, διαφορετικά εµπίπτουν στις ρυθµίσεις περί φαρµακείων, όπως αυτές ερµηνεύονται από τα προαναφερθέντα έγγραφα του Υπουργείου Εµπορίου και του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γεώργιος Κασιµάτης»
Έκθεση ελληνικών προϊόντων
«ΑΓΟΡΑΖΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
╭
╰
EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τ
ην ύπαρξη μιας άλλης Ελλάδας θέλει να τονίσει αυτή τη δύσκολη ώρα για τη χώρα και τις επιχειρήσεις της η Συντονιστική Επιτροπή Προωθήσεως Ελληνικής Οικονομίας, η οποία
- μετά από 45 χρόνια δραστηριότητας σε συνέδρια και σεμινάρια
- διοργανώνει την έκθεση ελληνικών προϊόντων με τίτλο «Αγοράζω Ελληνικά» στην Αθήνα (εκθεσιακός χώρος Περιστερίου, 2528 Νοεμβρίου 2010) και καλεί όλους τους παράγοντες της ελληνικής οικονομίας να λάβουν μέρος, αναδεικνύοντας έτσι τη δυναμική της εγχώριας παραγωγής.
Σκοπός της έκθεσης είναι:
Η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού των ξένων προϊόντων και
η ανάδειξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της ενίσχυσης των
ελληνικών προϊόντων.
Η προβολή και η προώθηση των ελληνικών προϊόντων με σκοπό την αύξηση της ζήτησης και της συνακόλουθης αύξησης
της παραγωγής τους.
Η προώθηση των επενδύσεων για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και συνολικά της οικονομίας, με σκοπό τη
μείωση του κόστους μέσα από την αύξηση της εγχώριας παραγωγής.
Η ενημέρωση των ξένων αγορών για τα ελληνικά προϊόντα,
ώστε να αυξηθεί η δυναμική των εξαγωγών.
Η αναστροφή της τάσης φυγής από τα ελληνικά προϊόντα και
τις υπηρεσίες, μέσω της αύξησης της αξιοπιστίας τους και κατ’
επέκταση της εμπιστοσύνης του αγοραστικού κοινού προς αυτά, έτσι ώστε να τύχουν της προτίμησής του.
Η θέσπιση εορταστικής ημέρας με θέμα «Αγοράζω Ελληνικά».
Στα εγκαίνια της έκθεσης θα παραστούν εκπρόσωποι της Πολιτείας, καθώς επίσης και εμπορικοί ακόλουθοι Πρεσβειών. Κατά τη
διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο με θέμα: «Η
Προβολή και η Προώθηση των Ελληνικών Προϊόντων», στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιασθούν οι τρόποι και τα εργαλεία για
την καλύτερη προώθηση των ελληνικών προϊόντων, καθώς και
για την ανάδειξη των ποιοτικών τους πλεονεκτημάτων.
╭ ╮
╰ ╯
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρόγραμμα «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες»
Τ
ο Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας προχώρησε στην προκήρυξη προγράμματος με τίτλο «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
(ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 / Γ.Γ. Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ.
Σκοπός του προγράμματος είναι ο μετασχηματισμός της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς
νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες, καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης
αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.
Επιλέξιµες για συµµετοχή στο πρόγραµµα επιχειρήσεις θεωρούνται οι:
Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών
που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως
αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.
Νέες και υπό σύσταση (start -up) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ), που δραστηριοποιούνται
στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, επίσης, οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων
τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς της μεταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον
Οδηγό του προγράμματος και αποκλειστικά υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος
Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος
φθάνει στα 200.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη)
και κατανέμεται σε 140.000.000 ευρώ για τις υφισταμένες επιχειρήσεις και σε 60.000.000 ευρώ
για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογιζόμενης επένδυσης από 50.000 ευρώ έως
400.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),
ενώ το ύψος της επιδότησης καθορίζεται μεταξύ
του 35% - 45% και εξαρτάται από την περιοχή που
δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά από 29/07/2010 μέχρι και 30/09/2010 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων,
η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του
Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες και για τον οδηγό του προγράμματος στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.ypoian.gr,
www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.
04.05.2010: Αν και αναγνωρίζουν τη σημασία των ζητημάτων όπως η
ενέργεια, η κλιματική αλλαγή, η ειρήνη και η ασφάλεια, το Ευρωεπιμελητήριο και το EUCOCIT (μη Κυβερνητικός Οργανισμός συνδεδεμένος με
την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Καναδά, στην Οτάβα και είναι αφιερωμένος στην προώθηση των διμερών συναλλαγών και των επενδύσεων μεταξύ του Καναδά και της Ε.Ε.) απηύθυναν από κοινού έκκληση προς τους πολιτικούς ηγέτες της ΕΕ και του
Καναδά να θέσουν το εμπόριο και επενδυτικά θέματα στο επίκεντρο της
διμερούς συνόδου κορυφής τους στις 5 Μαΐου.
http://eurochambres.eu/DocShare/docs/1/JOKNCOFCGPJNCKDOHCJ
MFJLJWD9LU359U949GAAPQO4K/EUROCHAMBRES/docs/DLS/10EU-CanadaSummit_4May10-2010-00233-01.pdf
26.05.2010: Το Ευρωεπιμελητήριο είναι θορυβημένο από την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην «Ανάλυση της υπέρβασης του 20%», αλλά εκφράζει ικανοποίηση για την επαναβεβαίωση ότι
οι συνθήκες εξακολουθούν να ισχύουν για τη μετακίνηση της Ε.Ε. σε
ένα υψηλότερο στόχο μείωσης των εκπομπών. Τα Επιμελητήρια εκφράζουν την ανησυχία ότι οι μονομερείς αποφάσεις θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης όσο και τις διεθνείς
διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος. Ο κ. Arnaldo Abruzzini,
Γενικός Γραμματέας του Ευρωεπιμελητηρίου, σχολίασε: «Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υποστηρίζει ότι το κόστος της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 20% έχει μειωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Ανησυχητικό είναι
το γεγονός ότι φαίνεται να μην συνειδητοποιούν ότι η ύφεση έχει πράγματι δημιουργήσει εμπόδια για τις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν για να μειώσουν τις εκπομπές τους σε μακροπρόθεσμη βάση.
Θα μπορούσε κανείς να ερμηνεύσει από τα ανωτέρω ότι η στρατηγική
της Επιτροπής για μείωση των εκπομπών του CO2 στηρίζεται πλέον σε
χαμηλότερη ευρωπαϊκή παραγωγή, που είναι σαφώς αντίθετη προς τις
φιλοδοξίες μας για την ανάπτυξη και την απασχόληση».
http://eurochambres.eu/DocShare/docs/2/JOKNCOFCGPJNCKDOHC
JMFJLJWY96BLA66NQHUNVD4ASO/EUROCHAMBRES/docs/DLS/11
-30EmissionsReduction_26May10-2010-00265-01.pdf
31.05.2010: Κατά την παρουσίαση των ευρημάτων του προγράμματος
"Mentoring-A Helping hand for SMEs” στο κλείσιμο του Συνεδρίου της
Εβδομάδας για τις ΜΜΕ στην Μαδρίτη στις 31,05,2010, το Ευρωεπιμελητήριο υποστήριξε ότι 2,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν αν η μεταβίβαση των επιχειρήσεων
από έναν ιδιοκτήτη σε έναν άλλο υποστηριζόταν επαρκώς. «Οι νέες επιχειρήσεις (start-ups) είναι φυσικά ζωτικής σημασίας για την οικονομική
ανάπτυξη, αλλά είναι αναμφισβήτητα πιο αποτελεσματικό να διατηρήσουμε τις ήδη εδραιωμένες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας», δήλωσε
ο κ. Ben Butters, Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ευρωεπιμελητηρίου. Και συνέχισε λέγοντας ότι: «Θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα σε όλη την Ευρώπη για την διευκόλυνση και την παρακολούθηση των μεταβιβάσεων των επιχειρήσεων, και, επομένως, να εξασφαλιστεί ότι πολλές επιτυχημένες εταιρείες - και οι θέσεις απασχόλησης
που παρέχουν - δεν θα εξαφανιστούν».
http://eurochambres.eu/DocShare/docs/1/JOKNCOFCGPJNCKDOHC
JMFJLJWY9N8NQ7HN6RY9UNMDYC/EUROCHAMBRES/docs/DLS/12
-BusinessTransfer_31May10-2010-00281-01.pdf
02.06.2010: Το Ευρωεπιμελητήριο την 1η Ιουνίου αντάλλαξε απόψεις με
τον κ. Janusz Lewandowski, Επίτροπο της Ε.Ε. για τον Δημοσιονομικό
Προγραμματισμό και τον Προϋπολογισμό, σχετικά με το νέο δημοσιονομικό κανονισμό της Ε.Ε., τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για το 2011 και τις
δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Ευρωεπιμελητηρίου, στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχαν
υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων από 45 χώρες, ο κ.
Lewandowski τόνισε τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στα απαιτούμενα κεφάλαια της
Ε.Ε. και για να κατανεμηθεί μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού
στους τομείς της ανταγωνιστικότητας.
http://eurochambres.eu/DocShare/docs/1/JOKNCOFCGPJNCKDOHC
JMFJLJW69EH3B74HYN363OK1H7/EUROCHAMBRES/docs/DLS/13LewandowskiAtPlenaryAssembly_2Jun10-2010-00299-01.pdf
23.06.2010: Σε μια κοινή δήλωση που εκδόθηκε πριν από τη Σύνοδο Κορυφής G20 στο Τορόντο, το C20 Group - το οποίο εκπροσωπεί το Ευρωεπιμελητήριο και άλλα Επιμελητήρια των χωρών του G20, καλεί τις Κυ-
ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
╭
╰
ΔΕΛΤΙΑΤΥΠΟΥ
ασιστικά μέτρα πολιτικής για να
βερνήσεις τους να υιοθετήσουν αποφ
όσμιας οικονομικής κρίσης, και τη
αποφευχθεί η επανάληψη μιας παγκ
συστήματος, με συγκράτηση όλων
στήριξη του πολυμερούς εμπορικού
«Το γεγονός ότι, για τέταρτη συνετων μορφών του προστατευτισμού.
ες του G20 έχουν φθάσει σε συχή φορά, τα Επιμελητήρια από τις χώρ
σαφώς ότι ο επιχειρηματικός
νύει
δεικ
κατα
ναίνεση για μια κοινή θέση
εται κοινές απόψεις για το πώς
κόσμος είναι ενωμένος και συμμερίζ
α οικονομική κρίση και να ξεκιόσμι
παγκ
πρέπει να αντιμετωπίσει την
και την απασχόληση. Καλούμε τους
νήσει να οδεύει προς την ανάπτυξη
ου ενωμένοι στις συνομιλίες τους
εξίσ
πολιτικούς ηγέτες να σταθούν
ro Barberis, Πρόεδρος του Ευρωστο Τορόντο», δήλωσε ο κ. Alessand
επιμελητηρίου.
ocs/2/JOKNCOFCGPJNCKDOH
http://eurochambres.eu/DocShare/d
ROCHAMBRES/docs/DLS/
3/EU
CJMFJLJWK9OPD4YAO87WD9YBYB
.pdf
3-01
0035
14-G20_23Jun10-2010ήρια ζήτησαν σήμερα από το Ευ24.06.2010: Τα Ευρωπαϊκά Επιμελητ
τις συζητήσεις σχετικά με το σχέει
ατήσ
σταμ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
σχετικά με την Οδηγία για τα διδιο Έκθεσης του Alexander Schwab
οι συνέπειες των ριζικών αλλαότου
έως
καιώματα των καταναλωτών
λογηθούν προσεκτικά. Ο Γενικός
γών της πρότασης της Επιτροπής αξιο
Arnaldo Abruzzini, δήλωσε: «Η
κ.
υ,
Γραμματέας του Ευρωεπιμελητηρίο
ντικά από την πρόταση της ΕυρωΈκθεση του Schwab αποκλίνει σημα
ση την οποία τα Επιμελητήρια μόνι
παϊκής Επιτροπής για πλήρη εναρ
λιο – θα πρέπει ακόμα να αξιοκαι πράγματι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
εται σαν να μπορούσε να υποχρελογήσουν. Με την πρώτη ματιά, φαίν
πη να αλλάξουν τους όρους της
Ευρώ
την
όλη
ώσει τις επιχειρήσεις σε
φο τρόπο. Τα πλεονεκτήματα αυσύμβασης τους, αλλά όχι με ομοιόμορ
χεται κατά συνέπεια να είναι
ενδέ
και
ή
ασαφ
τής της προσέγγισης είναι
μέλη μας».
δύσκολο να την προωθήσουμε στα
ocs/3/JOKNCOFCGPJNCKDOH
re/d
http://eurochambres.eu/DocSha
/EUROCHAMBRES/docs/DLS/1
CJMFJLJW19T476AADY1YHVDSOQH
-00354-01.pdf
2010
5-ConsumerProtection_24Jun10ρασε σήμερα έντονες ελπίδες
εξέφ
ήριο
ελητ
επιμ
01.07.2010: Το Ευρω
Κανονισμό του Συμβουλίου
έναν
ότι η νέα πρόταση της Επιτροπής για
του Ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεγια τις απαιτήσεις της μετάφρασης
τελικό βήμα σε αυτό το κρίσιμο θέσιτεχνίας θα αποδειχθεί ότι είναι το
Γραμματέας του Ευρωεπιμελητηρίός
Γενικ
,
μα. Ο κ. Arnaldo Abruzzini
εί να επαναλαμβάνουν την αποου σχολίασε: «Οι αρχηγοί κρατών μπορ
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας
ν
ήσου
ουργ
φασιστικότητά τους να δημι
α όπως αυτό του Ευρωπαϊκού διόσο συχνά θέλουν, αλλά ειδικά μέτρ
κάνουν πραγματικά τη διαφορά
θα
που
πλώματος ευρεσιτεχνίας είναι
είς καινοτομίας μας. Το υψηλό κόγια τους επιχειρηματίες και τους φορ
των ευρεσιτεχνίας στην Ευρώωμά
στος και η πολυπλοκότητα των διπλ
το λόγο η συνεχιζόμενη απουσία
πη είναι τεκμηριωμένα, και για αυτό
ών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εξαενός ενιαίου συστήματος ευρωπαϊκ
διο για τις επιχειρήσεις και συεμπό
ντικό
σημα
κολουθεί να αποτελεί
η και την ανάπτυξή μας».
νεπώς για την οικονομική ανάκαμψ
http://eurochambres.eu/DocShare/docs/4/JOKNCOFCG
PJNCKDOHCJMFJLJWN91BOH7VN4Y6AYYB3PD/EUROC
HAMBRES/docs/DLS/16-Patents_1Jul10-2010-0038201.pdf
15.07.2010: Μετά από την επιτυχία του 1ου Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου των Επιχειρήσεων το 2008, το 2ο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο των Επιχειρήσεων (ΕΚΕ) θα λάβει χώρα στις
14 Οκτωβρίου 2010. 751 επιχειρηματίες όλων των μεγεθών
και κλάδων, που προέρχονται από τα 27 κράτη μέλη της
Ε.Ε., θα συγκεντρωθούν στο Ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν και να ψηφίσουν για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις. 24 επιχειρηματίες από 18 χώρες, μη κράτη-μέλη της
Ε.Ε. θα συμμετάσχουν ως παρατηρητές. Οι συμμετέχοντες
θα έχουν λόγο σε κρίσιμα θέματα που συζητούνται αυτή τη
στιγμή σε επίπεδο Ε.Ε. από τα οποία επηρεάζονται άμεσα.
http://eurochambres.eu/DocShare/docs/6/JOKNCOFCG
PJNCKDOHCJMFJLJW39LKLPDWD4Y2O81WD4L/EUROC
HAMBRES/docs/DLS/17-EPE2010_15Jul10_EN-201000428-01.pdf
╭ ╮
╰ ╯
ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Στην Κωνσταντινούπολη η συνάντηση
του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων
Δημοσίου Δικαίου του Ευρωεπιμελητηρίου
9 Ιουλίου 2010
Σ
την Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Δημοσίου Δικαίου του Ευρωεπιμελητηρίου, στην οποία η ΚΕΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, κ. Γεώργιο Κασιμάτη, και τη Διευθύντρια του Αντιπροσωπευτικού Γραφείου στις Βρυξέλλες, κα Ειρήνη
Κωνσταντινίδου.
Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Πρόεδρος της Ένωσης των Επιμελητηρίων της Τουρκίας (ΤΟΒΒ), κ. Rifat
Hisarciklioglu, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ισχυροποίησης του Επιμελητηριακού θεσμού Δημοσίου Δικαίου, όπου η εκπροσώπηση των επιχειρήσεων είναι περισσότερο δημοκρατική.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της
Ένωσης των Ισπανικών Επιμελητηρίων και υπεύθυνος του Δικτύου, κ.
Fernando Gomez Aviles, παρουσίασε το τελικό κείμενο της έκδοσης
όλων των Καταστατικών των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Δημοσίου Δικαίου των κρατών - μελών του Ευρωεπιμελητηρίου: Αυστρίας, Γαλλίας,
Γερμανίας, Ελλάδος, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας και Τουρκίας.
Στη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης ο κ. Κασιμάτης αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του Δικτύου και στις διαφορές που υπάρχουν με τα
Επιμελητήρια Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία εκπροσωπούν μέρος μόνο της
επιχειρηματικότητας στη χώρα τους. Επεσήμανε δε ότι αυτό πρέπει να γίνει γνωστό στα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μην
υπάρχει σύγχυση, δεδομένου ότι η ισχύς των Επιμελητηρίων Δημοσίου
Δικαίου είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτά του Ιδιωτικού Δικαίου.
Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις μεταξύ των παρευρισκομένων και οι εργασίες της συνάντησης ολοκληρώθηκαν με τη σύνταξη ενός
γενικού κειμένου, με το οποίο επιχειρείται η περιγραφή του Καταστατικού των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Δημοσίου Δικαίου. Το κείμενο αυτό είναι το εξής:
╭
╰
ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Ευρωπαϊκά Επιµελητήρια
∆ηµοσίου ∆ικαίου
Τα Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια Δημοσίου Δικαίου (ΕΕΔΔ) είναι αυτοδιοικούμενοι φορείς που
έχουν θεσπιστεί με νόμο. Τα
ΕΕΔΔ είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί και υπόκεινται στον
έλεγχο της νομιμότητας από
εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές αρχές. Η εποπτεία αυτή δεν περιορίζει την ανεξαρτησία των Επιμελητηρίων και
σέβεται τη θεσμική αποστολή
τους.
Τα ΕΕΔΔ αντιπροσωπεύουν τα γενικά συμφέροντα των επιχειρήσεων
στην περιφέρεια ευθύνης τους (εκλογική τους περιφέρεια), πάνω από τα τομεακά ή κλαδικά συμφέροντα (και όχι μόνο αυτά
συγκεκριμένων επιχειρήσεων, επαγγελματικών
ενώσεων και άλλων εργοδοτικών ή συνδικαλιστικών ενώσεων).
Τα ΕΕΔΔ αποτελούνται από επιχειρήσεις όλων
των μεγεθών και κλάδων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που προβλέπονται από
τη νομοθεσία. Οι επιχειρήσεις αυτές συνδέονται
με τα αντίστοιχα Επιμελητήρια με μία σχέση δημοσίου δικαίου και συνεπώς έχουν έναν συγκεκριμένο αριθμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Τα
ΕΕΔΔ δεν είναι ενώσεις.
Μία από τις βασικές αποστολές των ΕΕΔΔ είναι
η εκπροσώπηση, η προώθηση και η προάσπιση του
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος της επαγγελματικής κοινότητας στην περιφέρεια ευθύνης τους
έναντι της δημόσιας διοίκησης. Τα ΕΕΔΔ εργάζονται για την ανάπτυξη της περιοχής τους και τους
ανατίθενται πάντα καθήκοντα δημόσιου ενδιαφέροντος και συμφέροντος. Επίσης, τα ΕΕΔΔ παρέχουν στις επιχειρήσεις υπηρεσίες υποστήριξης. Πολύ συχνά τα ΕΕΔΔ διαχειρίζονται υποδομές και
έχουν και άλλες λειτουργίες οικονομικής σημασίας, για παράδειγμα διατηρούν το μητρώο των
επιχειρήσεων, διευκολύνουν και υποστηρίζουν τη
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, το διεθνές εμπόριο, την επαγγελματική κατάρτιση, τη διαιτησία κλπ.
Τα ΕΕΔΔ διαθέτουν ίδιους οικονομικούς πόρους
για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών. Ένα μέρος τουλάχιστον των πόρων που χρηματοδοτούν
τις δραστηριότητες των ΕΕΔΔ προέρχεται από τις
συνδρομές των επιχειρήσεων – μελών τους, όπως
ορίζεται από τη νομοθεσία σε κάθε χώρα.
Τα ΕΕΔΔ διοικούνται από δημοκρατικά εκλεγμένες διοικήσεις και τα μέλη τους προέρχονται από
τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια. Στις
περισσότερες περιπτώσεις οι εκπρόσωποι εκλέγονται απευθείας από τις επιχειρήσεις.
Το γεγονός ότι τα ΕΕΔΔ εκπροσωπούν τα γενικά
συμφέροντα της επιχειρηματικής κοινότητας σε μία
συγκεκριμένη περιοχή εξηγεί την ύπαρξη διαφόρων
Επιμελητηρίων σε κάθε κράτος-μέλος με διαφορετικό εδαφικό πεδίο εφαρμογής, καθώς η εγγύτητα στις επιχειρήσεις αποτελεί ουσιώδες στοιχείο
για τα ΕΕΔΔ.
╭ ╮
╰ ╯
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ
Στρατηγικές για τον κόσμο μετά
την ανταγωνιστικότητα
Τ
ο «Brussels Economic Forum – Στρατηγικές για τον
κόσµο µετά την κρίση: βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης» πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες στις 25 και 26 Μαΐου 2010 με τη συμμετοχή του Επιτρόπου για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, κ. Olli Rehn, και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman van
Rompuy.
O κ. Olli Rehn, Επίτροπος για τις Οικονομικές και
Νομισματικές Υποθέσεις, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman van Rompuy. Το Οικονομικό Φόρουμ των Βρυξελλών οργανώνεται φέτος για 11η φορά με θέμα: «Στρατηγικές για τον κόσµο µετά την κρίση:
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης». Σχολιάζοντας τον τίτλο του Φόρουμ ο Επίτροπος δήλωσε
ότι μερικοί ίσως θεωρούν ότι ο τίτλος είναι εκτός πραγματικότητας, καθώς αναφέρεται στον μετά την κρίση
κόσμο, ωστόσο αποτελεί μία ενσυνείδητη επιλογή.
Αποτελεί ένα σημάδι της πεποίθησης ότι θα υπάρχει
μέλλον και ότι θα υπάρχει το μετά την κρίση μέλλον,
γι’ αυτό το λόγο χρειαζόμαστε μία συγκεκριμένη οπτική και θαρραλέες δράσεις για να φτάσουμε στον κόσμο μετά την κρίση και να τον διαμορφώσουμε. Αυτός είναι και ο σκοπός του Φόρουμ. Το Φόρουμ, όπως
εξήγησε ο Επίτροπος, θα εξετάσει το καινούργιο σκηνικό μετά την κρίση, καθώς η οικονομική ανάκαμψη
είναι σε εξέλιξη, είναι εύθραυστη και η κρίση άφησε
υψηλά επίπεδα χρέους και μεγάλα ελλείμματα. Σε
συνδυασμό με το κερδοσκοπικό short selling δημιούργησαν αναταράξεις στις κυρίαρχες αγορές. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η ανάκαμψη της πραγματικής
οικονομίας μπορεί να ξεπεράσει τις συνεχιζόμενες
δημοσιονομικές αναταράξεις. Τη λήψη εξαιρετικών
μέτρων για τη δημοσιονομική σταθερότητα επικαλέστηκε ο Επίτροπος και αναφέρθηκε στην ενεργοποί-
ηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης ύψους
500 δις ευρώ. Παράλληλα, θα πρέπει να ανταποκριθεί η Ε.Ε. σε τρεις προκλήσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία των θεμελίων για μία βιώσιμη,
έξυπνη και αλληλέγγυα ανάπτυξη:
Θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια επιτυχημένη
στρατηγική εξόδου από την κρίση, καθώς η απομάκρυνση των μέτρων δημοσιονομικής τόνωσης
εάν δε συνοδευτεί με μέτρα δημοσιονομικής σταθερότητας μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στο δημόσιο χρέος. Αρκετά Κράτη-Μέλη, για παράδειγμα η Ισπανία και η Πορτογαλία, έχουν λάβει ήδη
μέτρα για τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Παράλληλα με τη δημοσιονομική σταθερότητα θα
πρέπει να πάρουμε διαρθρωτικά μέτρα που θα αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες για ανάπτυξη. Ο κίνδυνος είναι ότι μόλις η ανάκαμψη γίνει πιο ισχυρή
θα ξεχαστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αργή ανάπτυξη ή ίσως
και σε μία χαμένη δεκαετία. Θα πρέπει συνεπώς να
καλύψουμε το χαμένο έδαφος, να αυξήσουμε την
παραγωγικότητα και την ικανότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Θα πρέπει να επενδύσουμε στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην
πράσινη ανάπτυξη. Με τη συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για ορυκτά καύσιμα, αυτό είναι και
το συμφέρον της Ευρώπης.
Τέλος, ο Επίτροπος δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι με
αυτές τις στρατηγικές επιλογές και με αποτελεσματικό συντονισμό στο επίπεδο της Ε.Ε. μπορούμε να φτάσουμε στην οικονομική ανάπτυξη, σε υγιή δημόσια οικονομικά και σε υψηλά ποσοστά απασχόλησης.
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman van Rompuy, ο
οποίος μίλησε για τα τρία επίκαιρα ερωτήματα: το πώς
την κρίση: βελτιώνοντας
της Ευρώπης
η Ε.Ε. αντιµετώπισε την κρίση, τι µαθήµατα πήραµε από
την κρίση και τα µαθήµατα που πήραµε γενικά για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
«Η Ε.Ε. αντιμετώπισε την κρίση αρκετά καλά εάν λάβουμε υπόψη τους περιορισμούς που σχετίζονται με
το γεγονός ότι δεν είναι ένα ενιαίο κράτος και ότι στην
αρχή της ελληνικής κρίσης δεν υπήρχε ο κατάλληλος
μηχανισμός για την αντιμετώπιση της κρίσης». Ο Πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα ξεπεράσει την κρίση με την υπευθυνότητα που επιδεικνύει η ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και την αλληλεγγύη την οποία εκφράζουν οι Ευρωπαίοι εταίροι. Και
προσέθεσε ότι με τις αποφάσεις που έλαβε η Ε.Ε. για
την ελληνική οικονομία δημιουργήθηκε ένα «δίχτυ
προστασίας» που δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα
«να βάλει τάξη στα του οίκου της». Τέλος, δήλωσε ότι
«με τις αποφάσεις μας επιδείξαμε σύνεση και θάρρος
και ότι η Ε.Ε. αγόρασε χρόνο με αυτές τις αποφάσεις
για περισυλλογή και δράση και ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα». Αναφορικά με τα μαθήματα που πήραμε από την κρίση, ο κ. Herman van
Rompuy μίλησε για τη δημοσιονομική σταθερότητα
και το δημόσιο χρέος και τη δημιουργία μιας «Οµάδας
για την οικονοµική διακυβέρνηση» που θα αποτελείται
από εκπροσώπους των 27 Κρατών-Μελών, τον Επίτροπο κ. Olli Rehn, τον Πρόεδρο κ. Jean-Claude Trichet
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Πρόεδρο του Eurogroup και Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου κ. Jean-Claude Juncker. Πρόεδρος της Ομάδας για την οικονομική διακυβέρνηση θα είναι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman van
Rompuy. Στόχο της Ομάδας έθεσε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία και τη στενότερη παρακολούθηση των δημοσιονομικών των Κρατών-Μελών. Πιο
συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενδυνάμωσης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και
╭
╰
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ
στην μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά του. Ο Πρόεδρος είπε ότι στο μέλλον θα πρέπει να λαμβάνονται, όταν είναι αναγκαίο, προληπτικά μέτρα και μέτρα για τη «διόρθωση» του δημοσίου χρέους, μέτρα για τον προϋπολογισμό και την ανταγωνιστικότητα και μέτρα για την Ευρωζώνη και την Ε.Ε. συνολικά. Τόνισε ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε η αναγκαία παρακολούθηση του δημόσιου προϋπολογισμού, καθώς το ενδιαφέρον ήταν εστιασμένο στο
κριτήριο του μέγιστου ετήσιου ελλείμματος του 3%
του ΑΕΠ. Πολύ λιγότερο ενδιαφέρον είχαμε για το
δημόσιο χρέος, το οποίο δε θα πρέπει να ξεπερνά
το 60%, ενώ σήμερα το χρέος του μέσου όρου των
Κρατών-Μελών ξεπερνά το 85% και αυτό θα πρέπει να διορθωθεί με κάποιο τρόπο, ώστε να έχουμε ασφαλή δημόσια οικονομικά. Τέλος, σύμφωνα με
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η συνήθης αναφορά στην κρίση ως «ευκαιρία» είναι ένα
κλισέ και θα πρέπει να δούμε τα πράγματα με ένα
αίσθημα μέτρου. Ωστόσο, καταλάβαμε από την κρίση ότι η Ε.Ε. είναι μία οικονομική ένωση, αλλά όχι
μία πολιτική ένωση. Το ευρύ κοινό άλλωστε δεν
γνωρίζει πολλά για την Ε.Ε. Όλοι επηρεαζόμαστε
από τις εξελίξεις στις γειτονικές χώρες και από το
ευρώ, και η καθημερινή μας ζωή αλλάζει με πολιτικές αποφάσεις για τις συντάξεις και άλλα θέματα
που άπτονται του κοινωνικού βίου. Στόχος το επόμενο διάστημα και στόχος της «Ομάδας για την οικονομική διακυβέρνηση» θα είναι να μειωθούν οι
εντάσεις του συστήματος στην Ε.Ε. που προκύπτουν
από το γεγονός ότι έχουμε το ευρώ αλλά τα Κράτη-Μέλη δε θέλουν την Ε.Ε. να ελέγχει τα «βιβλία»
τους και όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ. Herman
van Rompuy πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά
σε ένα εγχείρημα όπου προσπαθούμε «να τετραγωνίσουμε τον κύκλο».
╭ ╮
╰ ╯
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ
Συνέδριο με τίτλο:
«Προώθηση των προϊόντων
Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2010
Σ
υνέδριο με θέμα την «Προώθηση των προϊόντων της Ε.Ε.: made in και σήµανση ποιότητας» διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες από τα Αντιπροσωπευτικά
Γραφεία του Επιμελητηρίου της Κροατίας και του Επιμελητηρίου της Βένετο
(Ιταλία).
Η κα Dragica Martinovic, Διευθύντρια του Επιμελητηρίου της Κροατίας
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και παρουσίασε το θέμα του Συνεδρίου. Στη συνέχεια ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου της Βένετο, κ. Gian Angelo
Bellati, τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο θέμα της
προέλευσης του προϊόντος και στο θέμα της ποιότητας. Οι καταναλωτές θα
πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς κοινωνικούς εταίρους που θα πρέπει να συμβουλεύονται κατά το σχεδιασμό της νομοθεσίας. Τα τελευταία χρόνια είχαμε κάποια πρόοδο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι καταναλωτές σε
παγκόσμια κλίμακα αποφασίζουν σε μεγάλο βαθμό με βάση την τιμή, ωστόσο, ολοένα και περισσότερο οι καταναλωτές σκέφτονται και την ποιότητα των
προϊόντων.
Στην Ευρώπη η παραγωγή είναι ιδιαίτερα ακριβή, καθώς οι κανόνες είναι
πολύ αυστηροί. Ο κ. Bellati εξήγησε ότι είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης,
αλλά με τους ίδιους κανόνες για όλους, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος του
κοινωνικού και περιβαλλοντικού dumping. Στη συνέχεια, διάβασε την Ομιλία
της Christiana Muscardini, εισηγήτριας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την
Πρόταση για Κανονισμό του Συμβουλίου, σχετικά με την ένδειξη της χώρας
καταγωγής (made in) όσον αφορά σε ορισμένα προϊόντα που εισάγονται από
τρίτες χώρες (2005). Η ένδειξη της χώρας προέλευσης βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Επίσης, συμβάλλει στη μεγαλύτερη διαφάνεια και
στην ενημέρωση των καταναλωτών με ορθές πληροφορίες για το προϊόν. Το 2005 στο Συμβούλιο δεν
υπήρξε συμφωνία για την Πρόταση Κανονισμού κυρίως
λόγω της αντιπαράθεσης των χωρών που παράγουν
προϊόντα και των χωρών που εμπορεύονται προϊόντα,
ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν υπέρ. Μετά την
έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η
διαδικασία της συναπόφασης – συνήθης νομοθετική
διαδικασία εφαρμόζεται σε εκκρεμείς προτάσεις και
συνεπώς και στην Πρόταση Κανονισμού, και έτσι ξαναήρθε στο προσκήνιο η συζήτηση για το made in.
Ενθαρρυντική είναι η καθιέρωση της ονομασίας προέλευσης και της επισήμανσης κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2010.
Ο κ. Damir Sirotic, Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου της Κροατίας – Ίστρια, παρουσίασε το Πρόγραμμα για το χαρακτηρισμό των προϊόντων με σήμα
ποιότητας και σήμα δημιουργίας. Το σήμα- ετικέτα ποιότητας αποδίδεται σε αυτά τα προϊόντα που ανταποκρίνονται σε υψηλά διεθνή πρότυπα, ενώ το σήμα δημιουργίας απονέμεται σε προϊόντα που αντιπροσωπεύουν την παράδοση, ανάπτυξη, έρευνα, καινοτομία
και ανακαλύψεις της Κροατίας.
Ο κ. Paolo Garzotti, Προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξήγησε περιληπτικά την ιστορία του made in:
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε Οδηγία, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που θεώρησαν ότι δεν υπήρχε ανάγκη για
τη σήμανση των προϊόντων. Συνεπώς το καθεστώς
παρέμεινε προαιρετικό και εναπόκειτο στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών, τα οποία εφάρμοζαν διαφορετικούς κανόνες. Το 2001/2 άρχισε η
συζήτηση της σήμανσης της καταγωγής των προϊόντων για την κλωστοϋφαντουργία. Με την είσοδο
της Κίνας το 2001 στον ΠΟΕ, η ανάγκη της σήμαν-
╭
╰
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ
της Ε.Ε.: made in και σήμανση ποιότητας»
σης έγινε πιο επιτακτική.
Πρώτο εξάμηνο 2003 πραγματοποιήθηκε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα, στην
οποία συμμετείχαν οι κύριοι φορείς δηλαδή η βιομηχανία, τα συνδικάτα, οι καταναλωτές και άλλοι
φορείς, και περιελάμβανε τα ακόλουθα ερωτήματα, το καθεστώς του made in θα είναι προαιρετικό
ή υποχρεωτικό; Θα αφορά σε συγκεκριμένα προϊόντα ή σε όλα; Εισαγόμενα προϊόντα ή μόνο τα εγχώρια παραγόμενα προϊόντα; Επίσης, πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω διαβουλεύσεις από το Σεπτέμβριο του 2004 έως τον Απρίλιο του 2005.
Τελικά επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός, ο Κανονισμός αφορά στα εισαγόμενα μόνο προϊόντα συγκεκριμένων κλάδων που θεωρείται ότι θα επωφεληθούν από τη σήμανση. Εξαίρεση αποτελούν η
Βουλγαρία, η Ρουμανία, (πριν από την ένταξη), η
Τουρκία και τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας
ΕΟΧ.
2008 τέλη 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική
Διεύθυνση Εμπορίου παρουσίασε τρεις διαφορετικές προτάσεις στο Συμβούλιο για το made και στη
συνέχεια με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η διαδικασία απόφασης άλλαξε και υπάγεται πλέον στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, γεγονός το οποίο έφερε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης.
Μάρτιος 2010 το θέμα ανατέθηκε στην Επιτροπή
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Διεθνές Εμπόριο με εισηγήτρια την κα Christiana Muscardini
και θα ψηφιστεί αργότερα το καλοκαίρι.
Ο κ. Dirk Vantyghem, Διευθυντής των Διεθνών
Υποθέσεων του Ευρωεπιμελητηρίου, εξήγησε ότι το Ευρωεπιμελητήριο δεν έχει μία μοναδική και κοινή θέση, καθώς τα Επιμελητήρια
δεν συμφωνούν σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, το Ευρωεπιμελητήριο
προσπαθεί να διευκολύνει τη συζήτηση ανάμεσα στα Μέλη του. Στο
συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν πολλές διαφορετικές οπτικές, αυτή
των καταναλωτών, των παραγωγών, των εμπόρων, αλλά και διαφορετικά ζητήματα, όπως αυτό της ποιότητας. Το κύριο ενδιαφέρον του
Ευρωεπιμελητηρίου είναι σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη πρόταση θα
βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση των ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων
επιχειρήσεων στην διεθνή αγορά. Στόχος του Ευρωεπιμελητηρίου
είναι να βελτιώσει την παγκόσμια θέση των ευρωπαϊκών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προωθώντας μία πολιτική που είναι ένα μείγμα προστατευτικής και δυναμικής πολιτικής.
Η κα Chiara Giovannini, εκπρόσωπος της ANEC-European
consumer voice in standardization, μέλος της οποίας είναι και το ΙΝΚΑ στην Ελλάδα, παρουσίασε τις απόψεις των καταναλωτών σε σχέση με τη σήμανση προέλευσης των προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα δεν υποστήριξαν την πρόταση, καθώς πιστεύουν
ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν στη διάθεσή τους αρκετούς πόρους, ώστε
να παρακολουθούν την εφαρμογή των κανόνων για την ασφάλεια
των προϊόντων και για το made in. Η ασφάλεια των καταναλωτών
προέχει και, όπως εξήγησε η ομιλήτρια, σημαντικό είναι οι πληροφορίες για τον καταναλωτή να μην περιορίζονται στην προέλευση, αλλά και σε άλλες πτυχές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες παραγωγής των προϊόντων.
Ακολούθησαν οι σύντομες παρουσιάσεις από τα Επιμελητήρια της
Κροατίας και της Βένετο σε σχέση με τη σήμανση ποιότητας που
έχουν υιοθετήσει, καθώς και το project Be CROative από το Επιμελητήριο της Κροατίας. Τέλος τα δύο Επιμελητήρια προσέφεραν γεύμα με παραδοσιακές σπεσιαλιτέ από τις δύο χώρες.
╭ ╮
╰ ╯
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ
Μελέτες του Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και την ανισότητα των φύλλων στην εκπαίδευση
Σ
τη δημοσιότητα δόθηκαν οι δύο Μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που
καταγράφουν τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών του Ευρωβαρόμετρου,
για την απασχόληση στα διάφορα κράτη-μέλη και τον τρόπο αντιμετώπισης
από τις ευρωπαϊκές χώρες της ανισότητας των φύλλων στην εκπαίδευση.
Η πρώτη κατέδειξε σε ένα ποσοστό 45% ότι οι Ευρωπαίοι θα ήθελαν να είναι αυτοαπασχολούμενοι, εάν τους δίνονταν η δυνατότητα αυτή, ενώ η δεύτερη κατέδειξε ακόμη διαφορές των φύλων τόσο στην επιλογή των σπουδών όσο και στα
αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών αναφέρονται αναλυτικότερα
παρακάτω:
Μελέτη για την απασχόληση στην Ευρώπη – σύγκριση με τρίτες χώρες
Σύµφωνα µε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 45% των Ευρωπαίων θα ήθελαν να
είναι αυτοαπασχολούµενοι, αν µπορούσαν. Σήµερα µόνο περίπου το 10% είναι αυτοαπασχολούµενοι.
Σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, όπου το 55% του πληθυσμού θα ήθελε να είναι αυτοαπασχολούμενο, το ποσοστό αυτό είναι αρκετά χαμηλό. Ωστόσο, ενώ η προτίμηση για αυτοαπασχόληση μειώθηκε σημαντικά στις ΗΠΑ (κατά 6 μονάδες από το 2007), παρέμεινε σταθερό για την Ευρώπη. Ένας από τους λόγους μπορεί να είναι το υψηλότερο
ποσοστό θετικών απόψεων για τους επιχειρηματίες στις ΗΠΑ σε σχέση με την Ε.Ε.
Ο στόχος της έρευνας είναι να κατανοηθεί καλύτερα το επιχειρηματικό πνεύμα,
να εντοπιστούν οι λόγοι που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να γίνουν επιχειρηματίες,
αλλά και τα εμπόδια που τυχόν υπάρχουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας του 2009
θα βοηθήσουν την Επιτροπή να διαμορφώσει την πολιτικής της στον τομέα αυτό.
Για πρώτη φορά η έρευνα περιλαμβάνει χώρες από την Ασία (Κίνα, Ιαπωνία και Νότια Κορέα).
Η επιχειρηματική νοοτροπία είναι διαφορετική στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και
στην Ασία: Οι Κινέζοι εκφράζουν τη μεγαλύτερη προτίμηση για αυτοαπασχόληση
(71%), ενώ στην Ιαπωνία τη μικρότερη (39%). Στις ΗΠΑ, οι επιχειρηματίες έχουν
καλή φήμη. Το 73% των Αμερικανών πολιτών που ερωτήθηκαν, δήλωσε ότι έχουν
θετική γνώμη για τους επιχειρηματίες. Στην Ευρώπη, τουλάχιστον το ήμισυ περίπου του πληθυσμού (49%) έχει θετική εικόνα για τους επιχειρηματίες.
Η προτίμηση για την αυτοαπασχόληση παρέμεινε σταθερή: Όπως και το 2007,
το 45% όλων των Ευρωπαίων θα ήθελε να είναι αυτοαπασχολούμενοι. Το 49% θα
προτιμούσε να εργάζεται ως μισθωτός. Στις ΗΠΑ, η προτίμηση για αυτοαπασχόληση μειώθηκε από το 61% στο 55%. Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό των Κινέζων πολιτών (71%) δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες παρά
μισθωτοί (28%).
Μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών όσον
αφορά στην αυτοαπασχόληση: η Κύπρος και η Ελλάδα
παρουσιάζουν αποτελέσματα αρκετά πάνω από το μέσο
όρο της Ε.Ε., αλλά και υψηλότερα από τις ΗΠΑ. Στη Σλοβακία, στο Βέλγιο και στη Δανία, λιγότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να γίνει επιχειρηματίας. Οι άνδρες και οι νέοι εκδηλώνουν ισχυρότερη προ-
τίµηση για αυτοαπασχόληση απ’ ό,τι οι γυναίκες ή οι ηλικιωµέ-
νοι. Μεγαλώνοντας σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον σε
συνδυασμό με τη ζωή σε αστικό κέντρο ενθαρρύνεται η
επιθυμία για αυτοαπασχόληση.
Αμφιλεγόμενη αντιμετώπιση των επιχειρηματιών:
δημιουργοί θέσεων εργασίας, που αναπτύσσουν νέα
προϊόντα και υπηρεσίες, ή εκμεταλλευτές, οι οποίοι σκέφτονται μόνο το δικό τους πορτοφόλι; Σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα, οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζονται μάλλον θετικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η έλλειψη χρηματοδότησης είναι παραδοσιακά ο πιο
σημαντικός λόγος που αποτρέπει τους Ευρωπαίους να
ιδρύσουν επιχείρηση (24%). Παρόλα αυτά, μια ξαφνική
κληρονομιά δε θα έκανε την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ελκυστική για πολλούς Ευρωπαίους. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών.
Οι άνθρωποι με επιχειρηματική εμπειρία είναι πιο
πρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους, και απολαμβάνουν
περισσότερο τον ανταγωνισμό. Οι επιχειρηματίες έχουν επίσης μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να ελέγχουν δύσκολες
αποστολές και εξαρτώνται λιγότερο από την τύχη τους για
την επίλυση προβλημάτων.
Η μελέτη: Κατά τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελετάει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοιες έρευνες
του Ευρωβαρομέτρου έχουν δημοσιευθεί το 2000, 2001,
2002, 2003 και 2004, και το 2007. Η φετινή έρευνα του
Ευρωβαρομέτρου καλύπτει 36 χώρες – την Ε.Ε. των 27,
την Κροατία και την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις
χώρες ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία) και για πρώτη φορά τρεις ασιατικές χώρες, δηλαδή την Ιαπωνία, τη
Νότια Κορέα και την Κίνα. Περίπου 26.000 άνθρωποι ερωτήθηκαν μέσω τηλεφώνου. Τα αποτελέσματα σταθμίζονται ανάλογα με το μέγεθος της χώρας και είναι αντιπροσωπευτικά για τις χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά): MEMO/10/232
Ταχύ Ευρωβαρόµετρο για την Επιχειρηµατικότητα 2009
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures
analysis/eurobarometer/index_en.htm
Ευρωπαϊκή πύλη για τις µικρές επιχειρήσεις
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_en.htm
Μελέτη για τα στερεότυπα: πρόκληση για την ισότητα
των φύλων στην εκπαίδευση
Η νέα αυτή μελέτη εξετάζει πώς αντιμετωπίζουν οι ευ-
λογή των σπουδών όσο και στα αποτελέσµατα.
Η αρμόδια για την εκπαίδευση επίτροπος της Ε.Ε., κ.
Ανδρούλλα Βασιλείου, δήλωσε: «Η σχέση µεταξύ των φύ-
λων και των εκπαιδευτικών επιτευγµάτων έχει µεταβληθεί σηµαντικά κατά τα τελευταία 50 έτη και οι διαφορές παρουσιάζουν πλέον πιο πολύπλοκες µορφές. Στα σχολεία η τεράστια
πλειονότητα του προσωπικού είναι γυναίκες, αλλά τα εκπαιδευτικά συστήµατα διοικούνται από άνδρες. Η πλειονότητα των
αποφοίτων είναι γυναίκες, ενώ η πλειονότητα αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο είναι αγόρια. Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει να βασίζονται στα στοιχεία αυτά».
Η μελέτη της Επιτροπής βασίζεται στο έργο του δικτύου Eurydice, το οποίο συλλέγει και αναλύει τα στοιχεία σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα. Η μελέτη καλύπτει
29 χώρες (όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. πλην της Βουλγαρίας, συν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία).
Κύρια πορίσματα: Οι ρόλοι και τα στερεότυπα των φύλων είναι το κύριο πρόβλημα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ή σχεδιάζουν να
θεσπίσουν πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η αμφισβήτηση
των παραδοσιακών ρόλων και στερεοτύπων των φύλων.
Άλλοι στόχοι περιλαμβάνουν την προώθηση της αντιπροσώπευσης των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων, την αντιμετώπιση συνήθων προτύπων σχολικής
φοίτησης σε σχέση με το φύλο και την καταπολέμηση της
παρενόχλησης λόγω φύλου στο σχολείο. Σπάνιες είναι
οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες με στόχο την ενημέρωση
των γονέων σχετικά με τα θέματα ισότητας των φύλων
και τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην προώθηση της
ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.
Τα κορίτσια παίρνουν συνήθως καλύτερους βαθμούς
και έχουν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις σχολικές
εξετάσεις αποφοίτησης από τα αγόρια, ενώ τα αγόρια είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν το σχολείο ή να επαναλάβουν σχολικές χρονιές. Διεθνείς έρευνες δείχνουν
ότι τα αγόρια είναι πιθανότερο να μην έχουν καλές επιδόσεις στην ανάγνωση, ενώ τα κορίτσια είναι πιθανότερο να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στα μαθηματικά στο
ένα τρίτο τουλάχιστον των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών
συστημάτων. Ωστόσο, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο
εξακολουθεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας.
Λίγες μόνον χώρες αντιμετωπίζουν τα ανεπαρκή επιτεύγματα των αγοριών ως πολιτική προτεραιότητα (η φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο).Ακόμη λιγότερες χώρες έχουν ειδικά προγράμματα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης
των αγοριών και των επιτευγμάτων των κοριτσιών στα
μαθηματικά και στις θετικές επιστήμες (Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο - Αγγλία).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει την ανισότητα των
φύλων στην εκπαίδευση τόσο ενθαρρύνοντας την πολιτική συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. όσο και μέ-
ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΕ
╭
╰
ρωπαϊκές χώρες την ανισότητα των φύλων στην εκπαίδευση: Υφίστανται ακόµη διαφορές των φύλων τόσο στην επι-
σω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της. Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας των φύλων αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για τη χρηματοδοτική υποστήριξη που προσφέρει η Ε.Ε.
σε πολυεθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εταιρικές σχέσεις μέσω του
προγράμματος διά βίου μάθησης.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός με επίκεντρο την ισότητα των φύλων απευθύνεται στα κορίτσια: Πολλοί νέοι άνδρες και νέες γυναίκες στα επαγ-
γελµατικά σχολεία και στη γενική δευτεροβάθµια εκπαίδευση εξακολουθούν να επιλέγουν σταδιοδροµίες οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων. Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού χρειάζονται καλύτερος επαγγελματικός προσανατολισμός και σύμβουλοι σταδιοδρομίας πιο ευαίσθητοι
στο θέμα της ισότητας των φύλων και συνεπώς πιο ικανοί να αμφισβητήσουν
τα στερεότυπα.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός με επίκεντρο την ισότητα των φύλων,
ο οποίος διατίθεται σήμερα μόνον στις μισές ευρωπαϊκές χώρες, απευθύνεται συχνότερα στα κορίτσια παρά σε αγόρια και, συνήθως, αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των κοριτσιών να επιλέξουν σταδιοδρομίες στον τομέα της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών. Μολονότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες επιμέρους πρωτοβουλίες και σχέδια, υπάρχει έλλειψη γενικών εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων στις επιλογές σταδιοδρομίας και πρωτοβουλιών που απευθύνονται στα αγόρια. Οι πολιτικές για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση επικεντρώνονται κυρίως στον όλο και μεγαλύτερο αριθμό των γυναικών στα μαθηματικά, στις θετικές επιστήμες και στην τεχνολογία (MΕT).
Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των φοιτητών και των αποφοίτων σε όλες σχεδόν τις χώρες και κατέχουν κυρίαρχη θέση στους τομείς
της παιδείας, της υγείας και πρόνοιας, των ανθρωπιστικών επιστημών και των
καλών τεχνών. Οι άνδρες κυριαρχούν στους τομείς της μηχανικής, της μεταποιητικής βιομηχανίας και των δομικών κατασκευών.
Περίπου τα δύο τρίτα των χωρών διαθέτουν πολιτικές για την ισότητα των
φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, σχεδόν όλες αυτές οι πολιτικές
και τα σχέδια απευθύνονται μόνον στις γυναίκες. Εξάλλου, το ποσοστό των
γυναικών στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μειώνεται με κάθε βαθμίδα στην κλίμακα της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. Ωστόσο, περίπου ένα τρίτο μόνο των χωρών έχουν εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές για την επίλυση αυτού του προβλήματος με στόχο την εξάλειψη αυτού του κάθετου επαγγελματικού διαχωρισμού. Πολιτικές που ασχολούνται με αμφότερα τα θέματα υπάρχουν στη φλαμανδική κοινότητα του Βελγίου, στη Γερμανία, στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία, στη Σουηδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Νορβηγία.
Το δίκτυο Eurydice (www.Eurydice.org) παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις
σχετικά με τα ευρωπαϊκά συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση. Το
δίκτυο αυτό αποτελείται από 35 εθνικά γραφεία με έδρα και στις 31 χώρες
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της διά βίου μάθησης της Ε.Ε. (κράτη-μέλη
της Ε.Ε., χώρες του ΕΟΧ και Τουρκία) και συντονίζεται και διοικείται από τον
εκτελεστικό οργανισμό εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, ο οποίος εκπονεί τις δημοσιεύσεις και
τις βάσεις δεδομένων του δικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά):
Η πλήρης µελέτη µε τίτλο: «Gender Differences in Educational Outcomes: study
on the measures taken and current situation in Europe». Αναλυτικές εθνικές
περιγραφές των πολιτικών για την ισότητα των φύλων καθίστανται διαθέσιµες στο διαδικτυακό τόπο: www.eurydice.org.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Education and training.
╭ ╮
╰ ╯
Αποστολή του ΕΕ∆ΕΓΕ στην Κίνα
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1 Ιουνίου 2010
Σ
την Κίνα ταξίδεψε το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, για να παραλάβει τη σκυτάλη για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου
Συνεδρίου Γυναικών στη χώρα μας, το 2012.
Εικοσιπέντε επιχειρηματίες, εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της Ελλάδος, παρακολούθησαν τις εργασίες του 20ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, Global Women Summit, που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο 20-22
Μαΐου 2010. Χίλιες διακόσιες γυναίκες, εκπρόσωποι οργανώσεων και οργανισμών,
Υπουργοί, Υφυπουργοί, Διευθυντές και Πρόεδροι Τραπεζών και πολυεθνικών εταιρειών, από όλες τις χώρες του πλανήτη, συμμετείχαν στο κορυφαίο αυτό γεγονός
που σηματοδοτεί την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας της γυναίκας, ανοίγει νέους
δρόμους, αναδεικνύει καλές πρακτικές και καινοτόμες δράσεις, ενώ ταυτόχρονα
δικτυώνει τις γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο και τους δίνει ελπίδα και προοπτική.
Στην ελληνική αντιπροσωπεία, η οποία, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του
Συνεδρίου, ήταν από τις πολυπληθέστερες συμμετείχαν: η Πρόεδρος του Εθνικού
Επιμελητηριακού Δικτύου Γυναικών, κα Σοφία Οικονομάκου, οι Αντιπρόεδροι κα
Μίνα Γιανουσιάδου και κα Πόλυ Αλεξιάδου, οι οποίες εκπροσώπησαν τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, η Γενική Γραμματέας του
Δικτύου, κα Στήβη Σιωζοπούλου, εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, και η Οικονομική Επόπτης, κα Μαριτάνα Αλακιώτου, εκπρόσωπος του
Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, πλαισιωμένες από τις εκ
προσώπους των Επιμελητηρίων: Επαγγελματικού Αθηνών, κα Δ. Αλαμπάνου, Καβάλας, κα Ε. Γαρυφάλου, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κα
Β. Κουιμτζή, Ροδόπης, κα Μ. Στεπάνη, Ξάνθης, κα Ντ. Σα-
λίογλου, Ημαθίας, κα Τ. Πετρακοπούλου, Δράμας, κα
Χ. Μπιμπίκη, Λαρίσης, κα Μ. Περιστέρα, Φθιώτιδος, η
κα Λ. Καραναστάση και η κα Χ. Μανώλη, Ηρακλείου,
κα Στέλλα Κοκκίνου, Χανίων, κα Ν. Γεωργιάδου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κα Μ. Κούρκουλου, Κυκλάδων,
κα Μ. Φουντουλάκη, και επιχειρηματίες από όλη την
Ελλάδα. Τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού
και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, κ. Κωνσταντίνος Λιούρτας.
Οι Ελληνίδες εκπρόσωποι των Ελληνικών Επιμελητηρίων παρακολούθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου,
επιλέγοντας τις θεματικές ενότητες του ενδιαφέροντός
τους και δικτυώθηκαν με γυναίκες από όλον τον κόσμο, με επιχειρηματικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα.
Τιμή για την ελληνική αποστολή αποτέλεσε το γεγονός
ότι τη θεματική ενότητα που αναφερόταν στην αποτελεσματικότητα του επιχειρείν μέσα από τη χρήση Νέων και Παλαιών Μέσων Ενημέρωσης, συντόνισε η Πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου, κα Σοφία Οικονομάκου.
Τα μέλη της αποστολής και γενικά οι συμμετέχοντες
στο Συνέδριο έτυχαν εξαιρετικής υποδοχής και περιποίησης από τους Κινέζους αξιωματούχους, οι οποίοι
καλωσόρισαν και δεξιώθηκαν τις αντιπροσωπείες στο
Μέγαρο του Λαού, ένα χώρο συμβολικό και απροσπέλαστο για τους απλούς πολίτες και επισκέπτες. Κατά τη
διάρκεια της τελετής ολοκλήρωσης του Συνεδρίου,
╭
╰
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
για την επικαιρότητα, για την ελληνοκινεζική φιλία και τις
προοπτικές που ανοίγονται, μέσω Ελληνοκινεζικών συνεργασιών και επενδυτικών σχεδίων από τους μακρινούς
φίλους μας, στην Ελλάδα. Η Πρεσβεία μας, σε συνεργασία με το Υπερεπιμελητήριο της Κίνας CCPIT, με το οποίο
η κα Οικονομάκου έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας, οργάνωσε επιχειρηματικές συναντήσεις για τις επιχειρηματίες εκείνες που επιθυμούν συνεργασίες με την Κίνα, για να εισάγουν ή να εξάγουν προϊόντα.
Σημαντική ήταν επίσης η επίσκεψη της αποστολής στο Ελληνικό Περίπτερο της Παγκόσμιας έκθεσης στη Σαγκάη.
Θέμα της έκθεσης η ζωή στην πόλη. Το ελληνικό περίπτερο είναι από τα ωραιότερα και σκιαγραφεί αριστοτεχνικά τη ζωή στις πόλεις της Ελλάδας, προβάλλει τις ομορφιές της πατρίδας μας, την ιστορία και την κουλτούρα της.
Άοκνοι οικοδεσπότες τα στελέχη του ΟΠΕ, που μας ξενάγησαν σε αυτό.
στην κατάμεστη αίθουσα του Marriot του Πεκίνου, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ολιγόλεπτη, αλλά ουσιαστική παρουσίαση της τουριστικής Ελλάδας, ενώ η Πρόεδρος του Δικτύου πλαισιωμένη
από τις κυρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και χειροκροτούμενη από την
ελληνική αντιπροσωπεία καλούσε όλους τους συμμετέχοντες να ταξιδέψουν
στη χώρα μας το 2012, για να παρακολουθήσουν το Συνέδριο και να γνωρίσουν την απαράμιλλη ελληνική φιλοξενία. Να απολαύσουν τις γαλάζιες
θάλασσες, τα σμαραγδένια μας νησιά, να επισκεφθούν την Ακρόπολη και
να γευτούν τις νοστιμιές μας που δεν υπάρχουν πουθενά.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι Ελληνίδες επιμελητηριακές επεσκέφθησαν
τον Έλληνα Πρέσβη στο Πεκίνο, κ. Γεωργακέλο, και συνομίλησαν μαζί του
Στο περιθώριο του Συνεδρίου και της επίσκεψης στην
έκθεση της Σαγκάη, η αποστολή επισκέφθηκε το Σινικό
τοίχος, τη φημισμένη Σι Αν, με τους πήλινους στρατιώτες
του αυτοκράτορα, την Απαγορευμένη Πόλη, όπου έζησαν
οι Κινέζοι Αυτοκράτορες και τη θρυλική πλατεία Τιεν Αν
Μεν, απόλαυσε την εκπληκτική Σαγκάη διασχίζοντας την
με ποταμόπλοιο και απήλαυσε τις εκπληκτικά φωτισμένες
οροφές των πανέμορφων κτηρίων της.
Τα Επιμελητήρια της Ελλάδος, για μια ακόμη φορά καινοτόμησαν στέλνοντας τις εκπροσώπους τους στη μακρινή Κίνα, για να ενημερωθούν γύρω από τα τεκταινόμενα
στο χώρο της επιχειρηματικότητας της
γυναίκας, για να δικτυωθούν, για να αποκτήσουν
γνώσεις και εμπειρίες, ώστε
να ανοίξουν τα φτερά τους
στις παγκόσμιες αγορές και
να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις.
╭ ╮
╰ ╯
OΣΥΕ
Συνάντηση με σκοπό το συντονισμό των ενεργειών της ΚΕΕΕ και της ΟΣΥΕ επί του θέματος των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας
2 Ιουλίου 2010
Τ
ο θέμα του συντονισμού των ενεργειών της ΚΕΕΕ και
της ΟΣΥΕ προς την κατεύθυνση της ανάληψης κοινής δράσης για την επιτυχή κατάληξη του θέματος
που προέκυψε για τις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας συζητήθηκε στη συνάντηση του Προέδρου της ΚΕΕΕ, κ. Γεωργίου Κασιμάτη, με τον Πρόεδρο της ΟΣΥΕ, κ. Μιχάλη
Γιάγκα, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΕΕΕ. Συμφωνήθηκε, εκτός των παρεμβάσεων της ΟΣΥΕ, να παρέμβει και η ΚΕΕΕ προς κάθε αρμόδιο φορέα για να επιδιωχθεί,
στην παρούσα φάση, η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
– Μία για όλα τα Επιµελητήρια – µε αναδροµική ισχύ, ως η πλέον ενδεδειγμένη και αποτελεσματική λύση για την άμεση
διευθέτηση του ζητήματος.
Στο πλαίσιο αυτό η ΟΣΥΕ απέστειλε στις 2/7/2010 στην
Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
κα Λούκα Κατσέλη, με κοινοποίηση παράλληλα στο Γενικό
Γραμματέα Εμπορίου, κ. Στέφανο Κομνηνό, και στη Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων, την παρακάτω επιστολή:
«Κυρία Υπουργέ,
Για να αντιµετωπιστούν οι ιδιαίτερου χαρακτήρα λειτουργικές ανάγκες των Επιµελητηρίων στην εξυπηρέτηση των µελών
τους (απογευµατινές λειτουργίες, ∆ιοικητικά συµβούλια, επεξεργασία µητρώων και κλαδικών θεµάτων, διοργάνωση ηµερίδων,
σεµιναρίων, εκθέσεων, κλπ.) από την ίδρυσή τους υπήρχαν διατάξεις στην επιµελητηριακή νοµοθεσία που παρείχαν στα συλλογικά όργανα διοίκησης (∆ιοικητικές Επιτροπές και ∆ιοικητικά
Συµβούλια) τη δυνατότητα να συστήνουν Επιτροπές και Οµάδες
Εργασίας από µέλη τους, υπαλλήλους ή τρίτους και να καθορίζουν την αµοιβή των. Οι ρυθµίσεις αυτές περιλαµβάνονται και στο ν. 3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας».
Με το ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονοµίας
– Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» ΦΕΚ 40 Α’ για τον καθορισµό των αµοιβών
των µελών που συµµετέχουν στις συνιστώµενες επιτροπές
που λειτουργούν εκτός ωρών εργασίας, απαιτείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών.
Επειδή ήδη παρατηρούνται προβλήµατα στη λειτουργία
των Επιµελητηρίων, παρακαλούµε για την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύµφωνα µε το ν.
3833/2010.
Σηµειώνεται ότι από την λειτουργία των επιτροπών αυτών δεν προκαλείται καµία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό. Οι δαπάνες θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό των Επιµελητηρίων, τα οποία όµως δεν επιχορηγούνται
από το Κράτος.
Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Γιάγκας
Η Γραµµατέας
Βούλα Γιοβανοπούλου».
Της συνάντησης αυτής προηγήθηκε η συνεδρίαση
την 1η/7/2010 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΥΕ
με θέμα την εξέταση των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται μετά την έκδοση της απόφασης της 10ης
Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου της 26ης Μαΐου 2010 που αφορά στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας. Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε ο νομικός σύμβουλος της
ΟΣΥΕ, για να συνδράμει με τις νομικές του γνώσεις στη
σωστή αποτύπωση της κατάστασης και να απαντήσει
στα ερωτήματα των μελών του συμβουλίου σχετικά
με τις δυνατότητες προσβολής, αναστολής και υποχρεωτικότητας εφαρμογής της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Μετά από συζήτηση και προβληματισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:
Τη συνέχιση των προσπαθειών - ενόψει και της αναμόρφωσης της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας - για
╭
╰
OΣΥΕ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
21ο ΤΕΥΧΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Πρόεδρος: Γεώργιος Κασιμάτης
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
Α΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μπακατσέλος
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, 106 71 Αθήνα,
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Τσώτσος
Τηλ: 210 3387104 - 106, Fax: 210 3622320
Γ΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Γκουντόπουλος
e-mail: [email protected]
Δ΄ Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Ζορπίδης
web adress: http://www.uhc.gr
Ε΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χονδρογιάννης
Εκδότης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Αγνιάδης
Γεώργιος Κασιμάτης, Πρόεδρος K.E.E.
Οικονομικός Επόπτης: Ηλίας Χατζηβασίλογλου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Μέλος: Σωτήριος Μαγόπουλος
Πρόεδρος: Γεώργιος Κασιμάτης
Μέλη:
Διευθυντής: Βασίλειος Αποστολόπουλος.
Παναγιώτης Αγνιάδης
Γεώργιος Χονδρογιάννης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Συντονισμός Έκδοσης – Αρχισυνταξία:
Προϊστάμενοι Τμημάτων:
Βασίλης Αποστολόπουλος
↷Τμήμα Οικονομικού:
Σύμβουλος Έκδοσης: Χάρης Λεμονόπουλος
[Τα επώνυμα άρθρα και κείμενα
εκφράζουν απόψεις των συντακτών τους]
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ - ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
BREAK IN A.E.E.B.E
Τηλ.: 210 3636186, Fax: 210 3390696,
CREATIVE ART DIRECTOR:
Σοφία Στεργίου
ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
I.N. Πάλλης ΑΒΕΕ,
Kυνουρίας 3, 121 32 Περιστέρι,
Τηλ.: 210 5776998, Fax: 210 5773702,
ΥΠ. ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΥ, Ευάγγελος Στεργίου
Ελένη Κοντοθανασοπούλου.
↷Τμήμα Διοικητικού &
↷Τμήμα Επιμελητηριακών Θεμάτων:
Βασιλική Καραντζίκου.
↷Τμήμα Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων:
Ουρανία Θεοδοσοπούλου.
↷Τμήμα Εμπορικού Μητρώου
και Μηχανογραφικών Εφαρμογών:
Πολυξένη Κούτλα.
↷Γραφείο Προέδρου των οργάνων
της ΚΕΕΕ – Δημοσίων Σχέσεων
και Εκδόσεων:
Κωνσταντίνα Στουρνάρα.
↷Yπεύθυνη Επικοινωνίας:
Αμαλία Πολύζου
↷Ειδικοί Επιστημονικοί Σύμβουλοι:
Αναστασία Ξαρχά
Γεώργιος Ασωνίτης
Χαράλαμπος Λεμονόπουλος
Γεώργιος Σουρμελής
↷Αντιπροσωπευτικό Γραφείο Βρυξελλών:
Ειρήνη Κωνσταντινίδου
την επανενεργοποίηση των διατάξεων του ν.
3419/2005 για τον τρόπο σύστασης και αμοιβής των
Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας και την καθιέρωση
επιδόματος Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
— Την επιδίωξη στην παρούσα φάση - ως της πλέον
ενδεδειγμένης και αποτελεσματικής λύσης για την
άμεση διευθέτηση του θέματος - της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης – Μίας για όλα τα Επιμελητήρια – με αναδρομική ισχύ.
˜ Της ζήτησης από την ΚΕΕΕ και τις διοικήσεις των Επιμελητηρίων να στηρίξουν το αίτημα με αποφάσεις
και επιστολές προς τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Οικονομικών.
™ Της ενεργοποίησης των Συλλόγων και των συναδέλφων στα Επιμελητήρια για την έκδοση από τις
διοικήσεις των σχετικών επιστολών, και
š Τέλος, την προκήρυξη εικοσιτετράωρης προειδοποιητικής απεργίας για την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010,
σε αντίδραση για τις επιθέσεις που δέχονται οι Επιμελητηριακοί Υπάλληλοι στο εισόδημα και στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, με στόχο την ευαισθητοποίηση της πολιτικής ηγεσίας στην επίλυση των αιτημάτων τους.
Πρόταση της ΟΣΥΕ για να συµπεριληφθεί σε νοµοσχέδιο
διάταξη για την εξάλειψη των ανισοτήτων που δηµιουργούνται µεταξύ των επιµελητηριακών υπαλλήλων (23 Ιουλίου 2010)
Με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο, και τον
Υφυπουργό Εργασίας, κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη, η
ΟΣΥΕ υποβάλλει το αίτημα της συμπερίληψης διάταξης σε νομοσχέδιο για την εξάλειψη των ανισοτήτων
που δημιουργούνται μεταξύ των επιμελητηριακών
υπαλλήλων. Σε αυτή αναφέρονται τα εξής:
«Κύριε Υπουργέ,
Σας θέτουµε υπόψη το εξής πρόβληµα που αφορά στους
Επιµελητηριακούς Υπαλλήλους και παρακαλούµε για την
επίλυσή του.
Τα Επιµελητήρια είναι ΝΠ∆∆ µε δικά τους έσοδα, χωρίς
ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και οι υπάλληλοι είναι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ. Σύµφωνα µε την επιµελητηριακή νοµοθεσία (παρ. 8, του άρθρου 4 του ν. 2081/92,
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 23 του
ν.3419/2005) – από συστάσεως Επιµελητηρίων: «Στο µόνι-
µο προσωπικό των Επιµελητηρίων, που αποχωρεί από την υπηρεσία για να συνταξιοδοτηθεί, καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε το σύνολο των τακτικών αποδοχών
τριών (3) µηνών εφόσον συµπλήρωσαν 10ετή υπηρεσία στα Επιµελητήρια. Για κάθε πρόσθετη πενταετή υπηρεσία, ... καταβάλλεται επιπλέον ένας µισθός …».
Την ανωτέρω αποζηµίωση τη λαµβάνουν όσοι συνταξιοδοτούνται µε τις κοινές
διατάξεις του ΙΚΑ ενώ δεν χορηγείται σε όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν µε
τις υπαλληλικές διατάξεις διότι οι υπηρεσίες του ΙΚΑ επικαλούνται το άρθρο 11
παρ. 8 του π.δ. 166/2000, ΦΕΚ 153 Α σύµφωνα µε τo οποίo: «δεν υπολογίζεται ως
συντάξιµος ο χρόνος οποιασδήποτε υπηρεσίας αν για το χρόνο αυτό καταβλήθηκε
ή θα καταβληθεί µετά την αποµάκρυνση του υπαλλήλου εφάπαξ αποζηµίωση η χρηµατική αµοιβή εκτός αν αυτή επιστραφεί».
Θεωρούν δηλαδή ότι αφού ο εργαζόµενος πήρε αυτή την αποζηµίωση δεν δικαιούται σύνταξης για το υπόλοιπο της ζωής του παρά το γεγονός ότι κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές για 35 ολόκληρα χρόνια και παρά το γεγονός ότι η συγκεκριµένη παροχή δεν έχει σχέση µε την σύνταξη αλλά µε τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας
των Επιµελητηρίων.
Η ιδιαιτερότητα αυτή αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2081/92 σύµφωνα µε την οποία: «Τα Επιµελητήρια έχουν δικαίωµα, λόγω της αυτοτέλειάς τους,
να ενεργούν κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων αλλά εντός των ορίων του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού τους, (ο οποίος δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό) προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τους ανωτέρω σκοπούς τους και
τις αρµοδιότητές τους».
Ενισχυτικό της θέσης ότι πρέπει να εφαρµοστεί ο Ν. 2081/92 όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3419/2005 είναι η υπ’ αριθµ. 4/1988 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου επί παρεµφερούς υπόθεσης που έκρινε ότι η παραπάνω αποζηµίωση δεν έχει συνταξιοδοτικό χαρακτήρα και πρέπει να καταβάλλεται στους αποχωρούντες υπαλλήλους και η θέση του Συνηγόρου του πολίτη (αρ. εγγρ. 17751.2.4/78-2002).
Για την εξάλειψη των ανισοτήτων που δηµιουργούνται µεταξύ των Επιµελητηριακών Υπαλλήλων απαιτείται να ψηφιστεί από τη Βουλή διάταξη µε το εξής περιεχόµενο:
«Η αποζηµίωση της παρ. 8, του άρθρου 4 του ν. 2081/92 όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 6 του άρθρου 23 του ν.3419/2005 δεν θεωρείται αποζηµίωση ή χρηµατική παροχή κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικών Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 166/2000, ΦΕΚ 153 Α)».
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
Με τη βεβαιότητα ότι θα δώσετε λύση στο θέµα είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.
Με εκτίµηση,
Για το ∆.Σ της Ο.Σ.Υ.Ε
Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Γ. Γιάγκας
Η Γραµµατέας
Βούλα Γιοβανοπούλου»
89