ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΕ.pdf

##
Φορέας : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΊΟΥ
Υπηρεσία :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
Διάρκεια Σύμβασης : ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
Ανακοίνωση :
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :
2/2014
24 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ι-607010
27 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12 ΤΣΙΑΚΙΡΗ
Σειρά Κατάταξης
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
(5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(5)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
(1) (2 (3) (4)
)
Οχι Οχι 1 13
1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ
162 800
0
0
30
0
0
420,00 Οχι 1 Οχι 1.250,00 1
ΘΩΜΑΣ ΑΕ-366495 Οχι Οχι 1 14
77 800
0
0
0
0
0
420,00 Οχι 1 Οχι 1.220,00 2
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜ-397782 Οχι Οχι 1 34
78
800
0
0
0
0
0
420,00
22 ΚΑΤΣΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ-789596 Οχι Οχι 1 12
203 800
0
0
0
0
0
420,00 Οχι 1 Οχι 1.220,00
25 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΜΑΡΚΟΣT-375178
Οχι Οχι 1 20
115 800
0
0
0
0
0
420,00 Οχι 1 Οχι 1.220,00
26 ΧΩΜΑΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΒ-435733 Οχι Οχι 1 35
114 800
0
0
0
0
0
420,00 Οχι 1 Οχι 1.220,00
29 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ρ-869814
Οχι Οχι 1 15
146 800
0
0
0
0
0
420,00 Οχι 1 Οχι 1.220,00
30 ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΞ-634250
Οχι Οχι 1 52
68 800
0
0
0
0
0
7
420,00 Οχι 1 Οχι 1.220,00 8
19 ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
44 800
0
0
0
100
0
308,00 Οχι 1 Οχι 1.208,00
Οχι 1 Οχι 1.220,00 3
4
5
6
ΗΡΑΚΛΗΣΑΖ-789367 Οχι Οχι 1 20
2
9
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου
1 από 88
Φορέας : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΊΟΥ
Υπηρεσία :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
Διάρκεια Σύμβασης : ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
Ανακοίνωση :
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :
2/2014
ΑΝΔΡΕΑΣΡ-365623
Οχι Οχι 1 20
4 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ Ξ-634485
Οχι Οχι 1 11
4
3
77 650
0
0
110
0
0
Σειρά Κατάταξης
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
(5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ
(6)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΜΑΝΩΛΑ
35 ΠΑΛΛΑΣ
(5)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΙ-870752
(1) (2 (3) (4)
)
Οχι Οχι 1 10
3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ
420,00 Οχι 1 Οχι 1.180,00 10
5
800
200
0
110
0
0
35,00
Οχι 1 Οχι 1.145,00
56
725
0
0
0
0
0
392,00
Οχι 1 Οχι 1.117,00
11
12
38 ΚΟΥΤΣΙΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ-288733 Οχι Οχι 1 55
800
0
300
0
0
0
0,00
Οχι 1 Οχι 1.100,00
128 650
0
0
30
0
0
420,00
Οχι 1 Οχι 1.100,00
11
800
0
200
0
0
0
77,00
Οχι 1 Οχι 1.077,00
21 800
0
0
110
0
0
147,00 Οχι 1 Οχι 1.057,00
33
800
0
0
0
0
0
231,00
Οχι 1 Οχι 1.031,00
800
0
200
0
0
0
0,00
Οχι 1 Οχι 1.000,00
6
13
8 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ-335785 Οχι Οχι 1 10
5 ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣΧ-391877
34 ΣΙΛΙΩΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΑΕ-335593 Οχι Οχι 1 20
11 ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜ-397783 Οχι Οχι 1 47
23 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ-288957 Οχι Οχι 1 12
32 ΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣΚ-607632
Οχι Οχι 1 9
66 575
0
0
0
0
0
420,00 Οχι 1 Οχι
995,00
2 ΗΛΙΑΔΗΣ
ΕΙΡΗΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΡ-869387
Οχι Οχι 1 29
26
0
0
0
0
0
182,00
Οχι 1 Οχι
982,00
1
14
Οχι Οχι 1 82
4
15
3
16
17
4
18
19
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου
800
2 από 88
20
Φορέας : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΊΟΥ
Υπηρεσία :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
Διάρκεια Σύμβασης : ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
Ανακοίνωση :
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :
2/2014
10 ΚΟΥΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ-277021
36 ΣΤΥΠΙΔΟΥ
Οχι Οχι 1 27
3
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ-288791 Οχι Οχι 1 13
2
37 ΚΑΧΡΙΜΑΝΙΔΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ Χ-391490
Οχι Οχι 1 60
31 ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Ξ-686766
Οχι Οχι 1 6
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ξ-635343
Οχι Οχι 1
4
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΙ-332361
Οχι Οχι 1
8
Σειρά Κατάταξης
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
(5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(5)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
(1) (2 (3) (4)
)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ
800
0
0
110
0
0
0,00
Οχι 1 Οχι
910,00
2
800
0
0
60
0
0
14,00
Οχι 1 Οχι
874,00
8
800
0
0
0
0
0
56,00
Οχι 1 Οχι
22
856,00 23
91 350
0
0
60
0
0
420,00 Οχι 1 Οχι
37
200
0
300
0
0
0
259,00
Οχι 1 Οχι
759,00 25
27
500
0
0
60
0
0
189,00
Οχι 1 Οχι
749,00 26
21
2
830,00
24
3 ΓΡΑΒΑΣ-ΤΣΕΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6
13 ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33 ΤΟΖΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣΑΙ-352354
Οχι Οχι 1 5
66 275
0
0
0
0
0
420,00 Οχι 1 Οχι
695,00
17 ΒΕΖΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΖΗΣΗΣ
Οχι Οχι 1
4
77
200
0
0
0
0
0
420,00
Οχι 1 Οχι
620,00
14 ΜΑΝΤΑΝΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ-819201 Οχι Οχι 1
6
37
350
0
0
0
0
0
259,00
Οχι 1 Οχι
28
609,00 29
9 ΚΑΚΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ-893108
82
0
0
0
30
0
0
420,00
Οχι 1 Οχι
450,00
28 ΚΑΛΛΙΓΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΖ-292647 Οχι Οχι 1
70
0
0
0
0
0
0
420,00 Οχι 1 Οχι
420,00
2
27
Ξ-686832
Οχι Οχι 1
1
30
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου
3 από 88
31
Φορέας : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΊΟΥ
Υπηρεσία :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
Διάρκεια Σύμβασης : ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103
Ανακοίνωση :
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :
2/2014
16 ΒΛΑΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ-870723
Οχι Οχι 1
7 ΖΙΑΜΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜ-395332 Οχι Οχι 1
48
0
0
0
0
0
0
336,00
Οχι 1 Οχι
336,00
45
0
0
0
0
0
0
315,00
Οχι 1 Οχι
315,00
0
0
200
0
0
0
0,00
Οχι 1 Οχι
200,00
Σειρά Κατάταξης
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
(5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(6)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(5)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
(1) (2 (3) (4)
)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ
32
33
15 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΑ-409280 Οχι Οχι 1
21 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣΑΖ-292567 Οχι Οχι 1
20 ΣΕΡΓΙΑΝΙ
ΦΛΑΒΙΟΝ
ΜΙΝΑ
4
34
4
0
0
0
0
0
0
28,00
Οχι 1 Οχι
28,00
35
ΑΙ-332221
Οχι Οχι 1
3
0
0
0
0
0
0
21,00
Οχι 1 Οχι
21,00
36
ΝΕΑΠΟΛΗ 12/02/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΡΤΣΑΜΠΑΛΙΔΗΣ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου
4 από 88