close

Enter

Log in using OpenID

"VICKO" ΗΛ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α.Ε

embedDownload
"VICKO" ΗΛ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α.Ε
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
5.Μεταφορικά µέσα
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
630.184,38
630.183,85
0,53
626.992,63
2.306.088,50
7.585.908,38
2.721.450,31
2.306.088,50
4.864.458,07
66.838,29
52.158,15
815.526,08
806.594,19
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσης παγίων στοιχ.
0,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου 2011-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 43375/62/Β/99/179
Ποσά σε Ευρώ (€)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
-
10.774.361,25
###
3.580.202,65
###
626.992,13
0,50
2.306.088,50
4.652.387,60
2.342.319,49
2.306.088,50
2.310.068,11
14.680,14
66.838,29
49.263,30
17.574,99
8.931,89
800.132,54
791.059,70
9.072,84
0,00
2.868.826,48
7.194.158,60
###
10.694.273,41
###
3.182.642,49
###
2.868.826,48
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2011
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(1.670.000 µετοχές των 1,00 €. εκάστη)
1. Καταβληµένο
1.670.000,00
1.670.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
-
-
IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
7.511.630,92
1. Τακτικό Αποθεµατικό
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
478.996,38
-
471.778,61
-
478.996,38
471.778,61
4.927.966,99
4.830.805,49
7.076.963,37
6.972.584,10
562.500,00
1.312.500,00
230.446,73
267.120,26
5.625.303,29
43.680,99
26.597,76
40.996,32
308.855,45
297.758,70
4.697.924,95
18.043,44
321.648,47
46.198,39
752.769,63
###
0,00
838.234,76
7.825.149,74
8.387.649,74
2.599.251,75
902.100,00
20.000,00
9.211.781,15
10.524.281,15
V. Αποτελέσµατα εις νέο.
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
14.440,21
5.447,96
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
7.208.598,81
7.517.078,88
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1.Εµπορεύµατα
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
2.Γραµµάτια εισπρακτέα
3α.Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου
3β.Επιταγές εισπρακτέες (σε καθυστέρηση)
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών
και πιστώσεων
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2010
2.817.564,49
212.032,67
3.029.597,16
2.914.980,32
112.971,91
2.802.008,41
151.864,29
1.203.067,14
197.450,11
105.904,03
IV.Διαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
3.196.966,48
63.678,18
4.762,85
4.887.879,05
35.818,42
722.137,46
757.955,88
46.436,80
1.013.896,89
1.060.333,69
8.267.287,95
9.994.042,34
3.000,00
0,00
15.478.887,29
17.511.121,72
Σηµείωση:Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν.2065/1992
έγινε στη χρήση 2008.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 1-ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2011
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσσεως
ΙΙ. Πλέον/Μείον)΄Εκτακτα αποτελέσµατα
Πλέον:
1. ΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
4. Έσοδα από προβλ. Προηγ. χρήσεων
II.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
3.Τράπεζες λογ/σµοί βραχυπρόθεσ. υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόµενη χρήση
10.Μερισµατα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
921.855,52
2.292.616,00
2.988.555,15
774.740,92
14.274,18
14.256,47
15.478.887,29
17.511.121,72
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2011
180.444,14
4.830.805,49
0,00
5.011.249,63
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2010
839.362,58
5.421.380,80
0,00
6.260.743,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
,
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
12.770.132,78
9.009.865,77
3.760.267,01
639.756,08
4.400.023,09
13.311,12
500.113,53
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Oµολογιακά Δάνεια
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2010
9.884.234,81
6.892.548,22
2.991.686,59
771.609,48
3.763.296,07
1.023.038,93
1.965.516,22
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)
3.133.288,30
134.758,12
1.245.000,08
107.604,82
262.464,88
19.440,93
4.479.734,91
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
3.798.124,04
247.705,56
4.045.829,60
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
3.214.471,52
1.185.551,57
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
(+): Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων
(-):Διαφορές Φορ.Ελέγχου
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΙΟΝ:
1.Φόρος εισοδήµατος
2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό
κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση:
63.832,08
224.068,61
12.232,79
76.064,87
4.935.184,76
5.235,27
229.303,88
6.031.439,50
9.254,98
-486.802,41
287.938,51
378.922,56
20.823,61
1.000,00
21.823,61
-369.667,58
815.883,99
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
2β.Μερίσµατα από κέρδη προηγούµενων χρήσεων
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
7.217,77
0,00
4.927.966,99
4.935.184,76
31.634,01
1.169.000,00
4.830.805,49
6.031.439,50
69.457,98
102.418,92
171.876,90
Μείον:
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζηµίες
3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
0,00
94.208,84
35.109,14
129.317,98
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στό λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
-107.494,37
180.444,14
400.751,88
400.751,88
141,44
148.256,87
0,00
148.398,31
23.478,59
839.362,58
335.475,69
180.444,14
335.475,69
839.362,58
Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ
ΑΡΓΥΡΗΣ A. ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Θ. ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ.
ΑΚ
263479
Α.Δ.Τ.
ΑΚ
263702
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Α.Δ.Τ . Λ 606599
Α.Δ.Τ .Σ 762972
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «VICKO» ΗΛ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α.Ε Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της «VICKO» ΗΛ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α.Ε , που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις . Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Για τις επισφαλείς – επίδικες απαιτήσεις των λογαριασμών του Ενεργητικού Δ ΙΙ 3β “Επιταγές σε καθυστέρηση’’ ποσού € 197.450,11 και γραμμάτια σε καθυστέρηση ποσού € 117.000 περίπου που περιλαμβάνονται στο κονδύλι Δ ΙΙ 2 ‘’ γραμμάτια εισπρακτέα’’ καθώς και απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού € 25.000 περίπου που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του Ενεργητικού ΔΙΙ 1 “Πελάτες” δεν σχηματίστηκε συμπληρωματική πρόβλεψη συνολικού ποσού 200.000 € περίπου, για την κάλυψη ζημιών από την μη ρευστοποίησή των ανωτέρω απαιτήσεων, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ). Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των προαναφερόμενων απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των 200.000 € περίπου και τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης αυξημένα κατά ποσό 200.000 € περίπου. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 74.000,00, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 74.000,00 περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 74.000,00 περίπου και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων ισόποσα αυξημένα . 3) Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2009 και 2010 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η εταιρεία δεν έχει διενεργήσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις Οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Ο έλεγχός μας στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατόν να προβλέψει την έκβαση του μελλοντικού φορολογικού ελέγχου. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Έμφαση θέματος . Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι: Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την ομόφωνη έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην οποία πρέπει να εκπροσωπείται το (70%) του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Θεσσαλονίκη , 07 Ιουνίου 2012 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
PANNELL KERR FORSTER
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13391 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
76
File Size
133 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content