(7) (8) 9 3 7,23 33 575 0 150 0 0 0 289,20 231 Οχι 1 Οχι 1.245,20 1

Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100
ΚΟΖΑΝΗ
Διάρκεια Σύμβασης : ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΑΥΛ
ΑΗ289675 Οχι
Οχι
1
9831
ΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
Χ892380
Οχι
Οχι
9832
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΑΑ412017
Οχι
Οχι
Α.Μ.
9911
Σειρά Κατάταξης
10
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
1
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οχι
(7) (8)
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Οχι
(8)
ΑΚ984154
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΙΩΑΝ
ΜΠΛΑΧΑΒΑ
(7)
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
9908
ΜΟΝΑΔΕΣ
11
(5)
1
ΜΟΝΑΔΕΣ
Οχι
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
(4)
ΑΗ291740 Οχι
ΝΤΟΒΟΛΗ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΘΑΝ
9910
(3)
20
ΜΟΝΑΔΕΣ
1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤ Π988536
(2)
Οχι
ΝΤΕΛΗ
ΜΟΝΑΔΕΣ
Οχι
9955
(1)
9
ΜΟΝΑΔΕΣ
1
ΜΟΝΑΔΕΣ
Οχι
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
Οχι
7,23 33 575 0
150 0
0
0
289,20 231
Οχι 1
Οχι 1.245,20 1
6,06 60 575 0
0
0
0
0
242,40 420
Οχι 1
Οχι 1.237,40 2
6,60 16 800 0
0
30 0
0
264,00 112
Οχι 1
Οχι 1.206,00 3
6,47 26 725 0
0
0
0
0
258,80 182
Οχι 1
Οχι 1.165,80 4
6,53 19 650 0
0
60 0
0
261,20 133
Οχι 1
Οχι 1.104,20 5
31
7,18
800 0
0
0
0
0
287,20 0
Οχι 1
Οχι 1.087,20 6
1
19
6,07 3
800 0
0
0
0
0
242,80 21
Οχι 1
Οχι 1.063,80 7
1
14
6,28 0
800 0
0
0
0
0
251,20 0
Οχι 1
Οχι 1.051,20 8
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου
3
(5)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΑΕ542976
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΧΡΙΣΤ
9984
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
9
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
Οχι
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Οχι
ΟΝΟΜΑ
ΑΖ781242
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΕΩ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ
(1) (2) (3) (4)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101
Ειδικότητα : Μηχανικός ΤΕ- Έργων Υποδομής Δομικών Έργων
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
9987
3/2013
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ
(6)
Φορέας : Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
1
2
1 από 3
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100
ΚΟΖΑΝΗ
Διάρκεια Σύμβασης : ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :
1
9
9988
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΓΕΩ
ΑΖ290480
Οχι
Οχι
1
6
ΙΩΣΗΦ
ΣΤΑΜ
Χ098241
Οχι
Οχι
1
Α.Μ.
10039 ΣΙΝΗΣ
Σειρά Κατάταξης
Οχι
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
Οχι
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Τ931049
(7) (8)
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓ
(8)
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
9816
(7)
9
ΜΟΝΑΔΕΣ
1
(5)
Οχι
ΜΟΝΑΔΕΣ
Οχι
(4)
ΑΚ984028
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛ
(3)
ΜΕΛΙΔΟΥ
ΜΟΝΑΔΕΣ
9914
(2)
10
ΜΟΝΑΔΕΣ
1
(1)
Οχι
ΜΟΝΑΔΕΣ
Οχι
3
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
ΤΖΙΓΚΑΝΟΥΛΑ
(5)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
9880
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
4
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
1
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οχι
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
Οχι
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΑΠΟΣΤ ΑΖ789945
ΟΝΟΜΑ
ΜΑΝΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ
9742
(1) (2) (3) (4)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101
Ειδικότητα : Μηχανικός ΤΕ- Έργων Υποδομής Δομικών Έργων
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ ΑΙ870118
3/2013
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ
(6)
Φορέας : Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
5,90 60 200 0
0
110 0
0
236,00 420
Οχι 1
Οχι 966,00
9
6,67 5
650 0
0
0
0
0
266,80 35
Οχι 1
Οχι 951,80
10
6,64 0
575 0
0
0
0
100 265,60 0
Οχι 1
Οχι 940,60
11
7,53 5
575 0
0
0
0
0
301,20 35
Οχι 1
Οχι 911,20
12
7,65 0
350 0
250 0
0
0
306,00 0
Οχι 1
Οχι 906,00
13
8
6,13 5
500 0
0
0
0
0
245,20 35
Οχι 1
Οχι 780,20
14
425 0
0
0
0
0
283,20 35
Οχι 1
Οχι 743,20
15
2
5
9951
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΚΩΝ
Τ269236
Οχι
Οχι
1
7
7,08 5
9956
ΜΠΟΝΤΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝ
Ρ868812
Οχι
Οχι
1
0
7,70 60 0
0
0
0
0
0
308,00 420
Οχι 1
Οχι 728,00
16
9853
ΧΟΝΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛ
ΑΗ685520 Οχι
Οχι
1
0
7,71 0
0
0
0
0
0
0
308,40 0
Οχι 1
Οχι 308,40
17
9892
ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓ
ΑΗ793042 Οχι
Οχι
1
0
6,01 5
0
0
0
0
0
0
240,40 35
Οχι 1
Οχι 275,40
18
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου
2 από 3
Ανακοίνωση :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100
ΚΟΖΑΝΗ
Διάρκεια Σύμβασης : ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ
Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :
1
0
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(6)
6,07 0
0
0
0
0
0
0
242,80 0
Οχι 1
Οχι 242,80
KOZANH ……./……/ 2014
1) ΒΑΚΩΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
2) ΓΚΑΝΑΤΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
3) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου
3 από 3
Σειρά Κατάταξης
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
(8)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
(7) (8)
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(5)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
Οχι
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
Οχι
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΑΚ983139
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΑΘΑΝ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
(1) (2) (3) (4)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101
Ειδικότητα : Μηχανικός ΤΕ- Έργων Υποδομής Δομικών Έργων
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
9949
3/2013
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ
(6)
Φορέας : Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
19