Πίνακας Ημερήσιων Φυλάκων - Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
0
Οχι
1
Οχι
1.160,00
1
725
0
0
0
0
0
300,00
56
Οχι
1
Οχι
1.081,00
2
14,00
800
0
0
0
0
0
280,00
0
Οχι
1
Οχι
1.080,00
3
10
12,00 25
650
0
0
0
0
0
240,00
175
Οχι
1
Οχι
1.065,00
4
Οχι Οχι 1
12
13,00
800
0
0
0
0
0
260,00
0
Οχι
1
Οχι
1.060,00
5
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΙ179796
Οχι Οχι 1
11
10,00
8
725
0
0
0
0
0
200,00
56
Οχι
1
Οχι
981,00
6
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ξ531477
Οχι Οχι 1
8
19,00 13
500
0
0
0
0
0
380,00
91
Οχι
1
Οχι
971,00
7
85 ΚΥΚΕΡΙ∆ΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
∆ΗΜ ΑΚ947352
Οχι Οχι 1
4
16,00 12
200
0
0
0
0
0
320,00
84
Οχι
1
Οχι
604,00
8
129 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΗ655128
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Οχι Οχι 1
4
13,00
200
0
0
30
0
0
260,00
0
Οχι
1
Οχι
490,00
9
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(7)
(8)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΖΕΝ
ΑΖ144788
Οχι Οχι 1
12
18,00
72 ΘΕΟ∆ΟΥΛΙ∆ΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕ ΑΖ677730
Οχι Οχι 1
11
15,00
42 ΣΠΙΓΓΟΥ
ΦΙΩΡΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΖ174276
Οχι Οχι 1
12
459 ∆ΟΥΛ∆ΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΜ417811
Οχι Οχι 1
265 ΧΗΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Φ193481
54 ΝΑΣΟΥΦΙ∆ΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
15 ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
1
8
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
360,00
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
0
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
171 ΣΙΑΜ
ΟΝΟΜΑ
0
ΕΠΩΝΥΜΟ
800
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
1 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
(2) (3)
(4)
3
(5)
(6)
(7)
(8)
12,00
9
0
0
0
0
0
240,00
63
Οχι
1
Οχι
303,00
10
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
Οχι Οχι 1
(1)
1/2015
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΗ672699
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
217 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
328 ΠΑΜΛΙ∆ΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚ989715 Οχι Οχι 1
1
12,00
0
0
0
30
0
0
240,00
0
Οχι
1
Οχι
270,00
11
419 ∆ΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΕ360845
Οχι Οχι 1
2
10,00
0
0
0
60
0
0
200,00
0
Οχι
1
Οχι
260,00
12
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ Ξ463098
Οχι Οχι Α
12
16,00
800
0
200
0
0
0
320,00
0
Οχι
Α
Οχι
1.320,00
13
476 ΒΟΥΛΓΑΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩ ΑΗ265609
Οχι Οχι Α
12
12,00
800
0
0
0
0
0
240,00
0
Οχι
Α
Οχι
1.040,00
14
282 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΖ698311
Οχι Οχι Β
12
15,91 60
800
0
0
30
0
0
318,20
420
Οχι
Β
Οχι
1.568,20
15
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Χ726661
Οχι Οχι Β
12
8
14,60 10
800
0
400
0
0
0
292,00
70
Οχι
Β
Οχι
1.562,00
16
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΙΑΣΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Χ259461
Οχι Οχι Β
12
8
17,30
800
0
400
0
0
0
346,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.546,00
17
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑ ΑΚ441987
Οχι Οχι Β
12
16,54 58
800
0
0
0
0
0
330,80
406
Οχι
Β
Οχι
1.536,80
18
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΜ289534
Οχι Οχι Β
12
15,84 60
800
0
0
0
0
0
316,80
420
Οχι
Β
Οχι
1.536,80
19
ΠΑΝ ΑΕ206779
Οχι Οχι Β
12
13,58 60
800
0
0
0
0
0
271,60
420
Οχι
Β
Οχι
1.491,60
20
81 ΠΡΕΚΑ
58 ΣΕΡΕΜΕΤΙ∆ΗΣ
514 ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ
87 ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
59 ΜΠΑΣ∆ΑΝΗ-ΝΤΟΓΟΥΛΙΑ
191 ΚΑΛΤΑΒΕΡΙ∆ΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
4
1
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
2 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
0
250
0
0
0
296,00
140
Οχι
Β
Οχι
1.486,00
21
41 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚ924981
Οχι Οχι Β
12
4
16,18 21
800
0
200
0
0
0
323,60
147
Οχι
Β
Οχι
1.470,60
22
35 ΟΡΦΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΚ327287
Οχι Οχι Β
12
11,80 60
800
0
0
0
0
0
236,00
420
Οχι
Β
Οχι
1.456,00
23
57 ΚΟΝΤΕ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΚ469946
Οχι Οχι Β
12
3
14,45
5
800
200
0
110
0
0
289,00
35
Οχι
Β
Οχι
1.434,00
24
73 ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΩΝ ΑΑ233999
Οχι Οχι Β
12
2
15,50
5
800
0
200
60
0
0
310,00
35
Οχι
Β
Οχι
1.405,00
25
16,38 39
800
0
0
0
0
0
327,60
273
Οχι
Β
Οχι
1.400,60
26
17,50
7
200
0
800
0
0
0
350,00
49
Οχι
Β
Οχι
1.399,00
27
15,63
8
800
0
200
30
0
0
312,60
56
Οχι
Β
Οχι
1.398,60
28
16,90
800
0
250
0
0
0
338,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.388,00
29
15,45 51
650
0
0
60
0
0
309,00
357
Οχι
Β
Οχι
1.376,00
30
16,46 33
800
0
0
0
0
0
329,20
231
Οχι
Β
Οχι
1.360,20
31
4
4
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΗ154966 Οχι Οχι Β
12
143 ΣΩΤΗΡΙΑ∆ΟΥ
ΕΥΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΕ678921
Οχι Οχι Β
4
16
166 ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΤΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΙ709454
Οχι Οχι Β
12
4
159 ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΒΡΑΑΜ
Ρ73701
Οχι Οχι Β
12
5
315 ΚΕΡΕΜΛΟΓΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΚ290801
Οχι Οχι Β
10
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π787228
Οχι Οχι Β
12
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(4)
1
2
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(2) (3)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
(1)
372 ΒΑΝΟΥ
298 ΧΑΤΖΗΓΑΛΗΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΟΝΟΜΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(7)
(8)
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
800
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
14,80 20
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
5
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
12
126 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Οχι Οχι Β
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τ237807
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
3 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
0
0
0
310,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.360,00
32
15,30 36
800
0
0
0
0
0
306,00
252
Οχι
Β
Οχι
1.358,00
33
19,35
800
0
0
60
100
0
387,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.347,00
34
12
19,57 20
800
0
0
0
0
0
391,40
140
Οχι
Β
Οχι
1.331,40
35
Οχι Οχι Β
12
14,90 33
800
0
0
0
0
0
298,00
231
Οχι
Β
Οχι
1.329,00
36
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΕ 667500 Οχι Οχι Β
12
18,80 20
800
0
0
0
0
0
376,00
140
Οχι
Β
Οχι
1.316,00
37
17,90 22
800
0
0
0
0
0
358,00
154
Οχι
Β
Οχι
1.312,00
38
20,00
800
0
0
30
50
0
400,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.280,00
39
16,40 17
800
0
0
30
0
0
328,00
119
Οχι
Β
Οχι
1.277,00
40
261 ΝΟΥΛΗ
∆ΑΦΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΕ198334
Οχι Οχι Β
12
336 ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΟΥ
ΕΛΛΑ∆Α
ΠΑΥ ΑΚ 944500 Οχι Οχι Β
12
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π417718
Οχι Οχι Β
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ309078
17 ΝΤΑΛΙΑΡΗΣ
234 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ
251 ΜΠΙΑΖΗΣ
2
(6)
(7)
(8)
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣ
Φ181586
Οχι Οχι Β
12
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ρ209551
Οχι Οχι Β
12
1
ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Χ919304
Οχι Οχι Β
12
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΗ193799
Οχι Οχι Β
12
16,60 20
800
0
0
0
0
0
332,00
140
Οχι
Β
Οχι
1.272,00
41
ΙΩΑΝΝΗΣ
Οχι Οχι Β
8
17,50 60
500
0
0
0
0
0
350,00
420
Οχι
Β
Οχι
1.270,00
42
238 ΑΠΟΚΑΤΑΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
269 ΣΓΟΥΤΣΟΥ
2
(5)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
5
(4)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
(2) (3)
12
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
250
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
800
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
15,50
(1)
Οχι Οχι Β
102 ΜΠΑΤΖΙΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΙ180501
460 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΑΦΝΗ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
515 ΚΕΦΑΛΑ
25 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΖ649611
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
1
4 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
0
0
360,00
105
Οχι
Β
Οχι
1.265,00
43
1
15,40 18
800
0
0
30
0
0
308,00
126
Οχι
Β
Οχι
1.264,00
44
2
17,00
9
800
0
0
60
0
0
340,00
63
Οχι
Β
Οχι
1.263,00
45
12
12,50 30
800
0
0
0
0
0
250,00
210
Οχι
Β
Οχι
1.260,00
46
Οχι Οχι Β
12
17,90 14
800
0
0
0
0
0
358,00
98
Οχι
Β
Οχι
1.256,00
47
Οχι Οχι Β
12
14,80 22
800
0
0
0
0
0
296,00
154
Οχι
Β
Οχι
1.250,00
48
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΙ839799
Οχι Οχι Β
12
19,60
8
800
0
0
0
0
0
392,00
56
Οχι
Β
Οχι
1.248,00
49
Ξ822210
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οχι Οχι Β
12
17,45 14
800
0
0
0
0
0
349,00
98
Οχι
Β
Οχι
1.247,00
50
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΕ696544
Οχι Οχι Β
12
17,20 14
800
0
0
0
0
0
344,00
98
Οχι
Β
Οχι
1.242,00
51
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΑ226774
Οχι Οχι Β
12
14,60 21
800
0
0
0
0
0
292,00
147
Οχι
Β
Οχι
1.239,00
52
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜ655062
Οχι Οχι Β
11
15,40
725
0
200
0
0
0
308,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.233,00
53
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ324182
Οχι Οχι Β
12
499 ΧΑΤΖΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΖ651224
Οχι Οχι Β
12
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ176862
Οχι Οχι Β
184 ΑΝΤΩΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤ ΑΕ696545
183 ΒΕΝΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΙ
ΣΟΦΙΑ
3
ΑΝΤΩΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
113 ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
135 ΦΡΑΓΚΙ∆ΗΣ
4
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(2) (3)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
162 ΤΟΥΡΛΑΚΙ∆ΟΥ
ΑΜ273297
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7)
(8)
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
800
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
18,00 15
(1)
12
503 ΝΤΕΛΛΑΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οχι Οχι Β
432 ΚΥΡΙΤΣΗ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ182939
18 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
11 ΜΑΜΟΥΤΙΑ∆ΟΥ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
5 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
800
0
0
0
0
0
356,00
70
Οχι
Β
Οχι
1.226,00
54
2
18,27
800
0
0
60
0
0
365,40
0
Οχι
Β
Οχι
1.225,40
55
12
3
15,60
800
0
0
110
0
0
312,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.222,00
56
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τ904839
Οχι Οχι Β
12
458 ΧΑΡΙΤΩΝΙ∆ΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΖ156472
Οχι Οχι Β
12
ΑΓΑΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙ719770
Οχι Οχι Β
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(2) (3)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7)
(8)
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
17,80 10
(1)
ΜΑΡΙΑ
179 ΤΣΙΑΝΟΣ
1/2015
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
511 ΦΡΥΣΟΥΛΗ
56 ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΗ172293
Οχι Οχι Β
12
1
14,00 16
800
0
0
30
0
0
280,00
112
Οχι
Β
Οχι
1.222,00
57
424 ΚΡΑΧΑΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΖ643637
Οχι Οχι Β
12
2
18,00
800
0
0
60
0
0
360,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.220,00
58
63
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥ ΑΖ654687
Οχι Οχι Β
12
2
18,00
800
0
0
60
0
0
360,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.220,00
59
220 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΑ263892 Οχι Οχι Β
12
15,90 14
800
0
0
0
0
0
318,00
98
Οχι
Β
Οχι
1.216,00
60
152 ΕΥΦΡΑΙΜΙ∆ΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ899151
Οχι Οχι Β
12
17,63
800
0
0
60
0
0
352,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.212,60
61
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΚ892020
Οχι Οχι Β
12
17,82
8
800
0
0
0
0
0
356,40
56
Οχι
Β
Οχι
1.212,40
62
ΑΝΑ ΑΚ301954
Οχι Οχι Β
12
19,10
4
800
0
0
0
0
0
382,00
28
Οχι
Β
Οχι
1.210,00
63
Οχι Οχι Β
12
800
0
0
60
0
0
348,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.208,00
64
ΙΑΚΩΒΙ∆ΟΥ
49 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
334 ΚΑΡΕΛΗ
ΣΗΜΕΛΑ
332 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ∆ΗΜ Φ187369
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
2
2
17,40
6 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
18,90
800
0
0
30
0
0
378,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.208,00
65
ΒΑΪΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ657471
Οχι Οχι Β
12
2
17,27
800
0
0
60
0
0
345,40
0
Οχι
Β
Οχι
1.205,40
66
447 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Σ464617
Οχι Οχι Β
12
1
18,70
800
0
0
30
0
0
374,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.204,00
67
361 ΜΟΥΡΤΖΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Τ815430
Οχι Οχι Β
12
2
17,18
800
0
0
60
0
0
343,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.203,60
68
180 ΣΗΜΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ678026
Οχι Οχι Β
9
575
0
200
0
0
0
393,40
35
Οχι
Β
Οχι
1.203,40
69
343 ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗ Σ443212
Οχι Οχι Β
12
20,00
800
0
0
0
0
0
400,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.200,00
70
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣ Ξ51457
Οχι Οχι Β
12
15,45 13
800
0
0
0
0
0
309,00
91
Οχι
Β
Οχι
1.200,00
71
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΕ698836
Οχι Οχι Β
12
2
16,91
800
0
0
60
0
0
338,20
0
Οχι
Β
Οχι
1.198,20
72
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΙΜΟΣΧ226307
Οχι Οχι Β
12
2
16,63
800
0
0
60
0
0
332,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.192,60
73
Οχι Οχι Β
12
2
16,60
800
0
0
60
0
0
332,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.192,00
74
Οχι Οχι Β
12
19,58
800
0
0
0
0
0
391,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.191,60
75
61
ΚΙΟΣΣΕΣ
112 ΚΑΓΙΑΣ
16 ΜΙΧΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ-ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ690876
410 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
226 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ124927
(2) (3)
(4)
4
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
421 ΤΟΤΣΚΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(7)
(8)
19,67
5
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
1
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
12
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οχι Οχι Β
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΣΑΒΒΑΣ
Φ191822
396 ΑΝΤΩΝΙ∆ΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
7 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
0
0
0
0
387,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.187,60
76
488 ΓΚΟΥΣ∆ΟΒΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π137002
Οχι Οχι Β
12
19,30
800
0
0
0
0
0
386,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.186,00
77
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ723743
Οχι Οχι Β
12
16,29
800
0
0
60
0
0
325,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.185,80
78
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΗ172716
Οχι Οχι Β
12
13,33 17
800
0
0
0
0
0
266,60
119
Οχι
Β
Οχι
1.185,60
79
ΕΙΡΗΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ772914
Οχι Οχι Β
12
19,18
800
0
0
0
0
0
383,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.183,60
80
ΜΑΡΙΑ
ΙΟΡ
Οχι Οχι Β
12
16,00
800
0
0
0
0
0
320,00
63
Οχι
Β
Οχι
1.183,00
81
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΕΥΑ Χ737620
Οχι Οχι Β
12
800
0
0
60
0
0
321,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.181,80
82
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΕ660912
Οχι Οχι Β
12
800
0
0
0
0
0
346,20
35
Οχι
Β
Οχι
1.181,20
83
156 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΑΖ668123
Οχι Οχι Β
12
16,00
800
0
0
60
0
0
320,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.180,00
84
519 ΚΟΝΤΖΑΘΑΝΑΣΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΖ651713
Οχι Οχι Β
12
14,80 12
800
0
0
0
0
0
296,00
84
Οχι
Β
Οχι
1.180,00
85
295 ΘΕΡΑΠΙ∆ΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΖ166760
Οχι Οχι Β
12
17,43
800
0
0
30
0
0
348,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.178,60
86
429 ΠΙΓΚΑ
544 ΤΣΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
394 ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ
90 ΚΟΥΛΛΟΓΛΟΥ
199 ΜΠΟΓΑ
233 ΗΛΙΑΣΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ276340
(2) (3)
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(4)
2
2
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(7)
(8)
16,09
17,31
2
1
9
5
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
800
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
19,38
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
12
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Οχι Οχι Β
ΟΝΟΜΑ
∆ΗΜΕΤΡΙΟΣ
ΑΚ868400
ΕΠΩΝΥΜΟ
316 ΚΑΡΑΜΠΟ∆ΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
8 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
12
2
15,91
800
0
0
60
0
0
318,20
0
Οχι
Β
Οχι
1.178,20
87
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7)
(8)
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚ252571 Οχι Οχι Β
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
232 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
420 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΕ682332
Οχι Οχι Β
12
2
15,90
800
0
0
60
0
0
318,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.178,00
88
1
17,33
800
0
0
30
0
0
346,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.176,60
89
323 ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΗ153061
Οχι Οχι Β
12
268 ΓΕΡΜΑΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΕ793623
Οχι Οχι Β
12
18,73
800
0
0
0
0
0
374,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.174,60
90
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΑ227602
Οχι Οχι Β
12
18,70
800
0
0
0
0
0
374,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.174,00
91
230 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥΕΥΤΥΧΙΑ
489 ΓΚΟΥΣ∆ΟΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ξ643761
Οχι Οχι Β
12
18,70
800
0
0
0
0
0
374,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.174,00
92
208 ΠΑΛΙΑΧΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤ Π781457
Οχι Οχι Β
12
18,67
800
0
0
0
0
0
373,40
0
Οχι
Β
Οχι
1.173,40
93
Φ171825
Οχι Οχι Β
12
17,14
800
0
0
30
0
0
342,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.172,80
94
327 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
Χ231867
Οχι Οχι Β
12
18,55
800
0
0
0
0
0
371,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.171,00
95
324 ΗΛΙΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ξ549242
Οχι Οχι Β
12
2
15,45
800
0
0
60
0
0
309,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.169,00
96
359 ΒΑΤΑΛΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΒΑΣ Ρ872027
Οχι Οχι Β
12
1
16,91
800
0
0
30
0
0
338,20
0
Οχι
Β
Οχι
1.168,20
97
ΦΑΝΗ
67 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ
ΙΩΣ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
1
9 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
368,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.168,00
98
16,80
800
0
0
30
0
0
336,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.166,00
99
12
18,30
800
0
0
0
0
0
366,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.166,00
100
Οχι Οχι Β
12
16,50
5
800
0
0
0
0
0
330,00
35
Οχι
Β
Οχι
1.165,00
101
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΖ178999
Οχι Οχι Β
12
15,45
8
800
0
0
0
0
0
309,00
56
Οχι
Β
Οχι
1.165,00
102
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΒ708380
Οχι Οχι Β
12
18,22
800
0
0
0
0
0
364,40
0
Οχι
Β
Οχι
1.164,40
103
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ292138
Οχι Οχι Β
12
18,20
800
0
0
0
0
0
364,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.164,00
104
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ869086
Οχι Οχι Β
12
18,18
800
0
0
0
0
0
363,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.163,60
105
84 ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΟ ΑΚ307539
Οχι Οχι Β
12
16,36
800
0
0
0
0
0
327,20
35
Οχι
Β
Οχι
1.162,20
106
40 ΣΙΜΟΥΛΗ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΗ172093
Οχι Οχι Β
12
18,10
800
0
0
0
0
0
362,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.162,00
107
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ892806
Οχι Οχι Β
12
15,00
800
0
0
60
0
0
300,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.160,00
108
Οχι Οχι Β
12
475 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΗ
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ186612
Οχι Οχι Β
12
169 ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ908502
Οχι Οχι Β
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΚΩΝΣ/ΝΟΣ
Ξ551365
ΜΕΡΟΠΗ
107 ΤΡΑΓΙΑΝΟΥ
167 ΣΑΝΟΖΙ∆ΗΣ
50 ΠΑΠΑΖΗΣΗ
378 ΑΚΑΣΗΣ
165 ΠΟΡΦΥΡΟΒΑ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(4)
1
2
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(2) (3)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
(1)
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΕ212412
27 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(7)
(8)
5
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
0
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
22 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ
800
ΕΠΩΝΥΜΟ
18,40
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
10 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
330,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.160,00
109
12
18,00
800
0
0
0
0
0
360,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.160,00
110
Οχι Οχι Β
12
17,90
800
0
0
0
0
0
358,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.158,00
111
Οχι Οχι Β
12
17,90
800
0
0
0
0
0
358,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.158,00
112
ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ142879
Οχι Οχι Β
12
17,80
800
0
0
0
0
0
356,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.156,00
113
520 ΠΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΕ851058
Οχι Οχι Β
12
17,80
800
0
0
0
0
0
356,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.156,00
114
276 ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙ388313
Οχι Οχι Β
6
17,80
350
0
450
0
0
0
356,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.156,00
115
163 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ρ153516
Οχι Οχι Β
12
5
800
0
0
0
0
0
320,00
35
Οχι
Β
Οχι
1.155,00
116
502 ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ρ160838
Οχι Οχι Β
11
1
15,80 12
725
0
0
30
0
0
316,00
84
Οχι
Β
Οχι
1.155,00
117
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
Χ895967
Οχι Οχι Β
12
1
16,23
800
0
0
30
0
0
324,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.154,60
118
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΖ679325
Οχι Οχι Β
12
17,73
800
0
0
0
0
0
354,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.154,60
119
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΙ194567
Οχι Οχι Β
12
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΜ278567
Οχι Οχι Β
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ329078
304 ΑΤΜΑΤΖΙ∆ΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙ736003
472 ΙΛΤΣΟΥ
218 ΤΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ
127 ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
144 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(4)
1
9
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(2) (3)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
(1)
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
478 ΑΡΓΥΡΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(7)
(8)
16,00
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
30
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
0
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
438 ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ
ΟΝΟΜΑ
800
ΕΠΩΝΥΜΟ
16,50
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
11 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
0
Οχι
Β
Οχι
1.154,00
120
5
800
0
0
30
0
0
289,00
35
Οχι
Β
Οχι
1.154,00
121
15,60
6
800
0
0
0
0
0
312,00
42
Οχι
Β
Οχι
1.154,00
122
12
15,60
6
800
0
0
0
0
0
312,00
42
Οχι
Β
Οχι
1.154,00
123
Οχι Οχι Β
12
15,90
5
800
0
0
0
0
0
318,00
35
Οχι
Β
Οχι
1.153,00
124
ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜ682876
Οχι Οχι Β
9
18,90
575
0
200
0
0
0
378,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.153,00
125
∆ΕΣΠΟΙΝΑ-ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
Π827861
Οχι Οχι Β
12
17,64
800
0
0
0
0
0
352,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.152,80
126
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τ226788
Οχι Οχι Β
12
16,00
800
0
0
30
0
0
320,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.150,00
127
270 ΚΥΡΑΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
∆ΟΞΑΚΗΣ
ΑΕ824563
Οχι Οχι Β
12
17,50
800
0
0
0
0
0
350,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.150,00
128
510 ΒΕΛΤΣΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π179372
Οχι Οχι Β
12
17,45
800
0
0
0
0
0
349,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.149,00
129
427 ΠΙΛΙΤΣΙ∆ΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΖ647287
Οχι Οχι Β
12
17,40
800
0
0
0
0
0
348,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.148,00
130
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(7)
(8)
319 ΓΟΥΡΜΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙ181346
Οχι Οχι Β
12
1
16,20
200 ΠΙΠΕΡΙ∆ΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΧΡΗ Ρ191378
Οχι Οχι Β
12
1
14,45
60 ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ707816
Οχι Οχι Β
12
283 ΠΑΝΤΕΛΗ
∆ΑΦΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΙ704886
Οχι Οχι Β
164 ΚΑΖ∆ΑΡΙ∆ΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΜ279086
430 ΜΠΑΝΑΒΑ
404 ΚΑΛΑΜΑΡΗ
444 ΦΥΛΑΚΤΑΚΗ
4
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
1
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
324,00
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
30
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
ΟΝΟΜΑ
0
ΕΠΩΝΥΜΟ
800
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
12 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
4
800
0
0
30
0
0
289,00
28
Οχι
Β
Οχι
1.147,00
131
186 ∆ΑΝΑΤΣΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑ ΑΗ678961
Οχι Οχι Β
12
1
13,46
6
800
0
0
30
0
0
269,20
42
Οχι
Β
Οχι
1.141,20
132
249 ΠΟΡΝΑΛΗ
Φ193382
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οχι Οχι Β
12
2
13,91
800
0
0
60
0
0
278,20
0
Οχι
Β
Οχι
1.138,20
133
310 ΤΣΑΚΛΙ∆ΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Οχι Οχι Β
12
16,90
800
0
0
0
0
0
338,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.138,00
134
275 ΑΡΑΒΙ∆ΟΥ
ΑΖ179874
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οχι Οχι Β
12
16,64
800
0
0
0
0
0
332,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.132,80
135
ΚΩΝΣ/ΝΟΣ
Χ764349
Οχι Οχι Β
12
1
13,20
800
0
0
30
0
0
264,00
35
Οχι
Β
Οχι
1.129,00
136
ΑΓΑΠΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΑΖ689373
Οχι Οχι Β
12
1
14,91
800
0
0
30
0
0
298,20
0
Οχι
Β
Οχι
1.128,20
137
ΛΟΥΚΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ186744
Οχι Οχι Β
12
14,27
800
0
0
0
0
0
285,40
42
Οχι
Β
Οχι
1.127,40
138
ΟΛΓΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΙ712402
Οχι Οχι Β
12
16,30
800
0
0
0
0
0
326,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.126,00
139
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΕ176085
Οχι Οχι Β
12
16,30
800
0
0
0
0
0
326,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.126,00
140
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΑΗ358014
Οχι Οχι Β
12
10,64 16
800
0
0
0
0
0
212,80
112
Οχι
Β
Οχι
1.124,80
141
36 ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ
296 ΦΑΡ∆ΕΛΛΑ
239 ∆ΑΚΟΥ
509 ΓΡΟΛΛΙΟΥ
216 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ∆ΗΣ
(2) (3)
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΟΝΟΜΑ
501 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Χ229676
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(7)
(8)
5
6
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
14,45
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
1
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
12
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
Οχι Οχι Β
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ686980
ΕΠΩΝΥΜΟ
461 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
13 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
0
322,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.122,00
142
800
0
0
0
0
0
280,00
42
Οχι
Β
Οχι
1.122,00
143
13,00
800
0
0
60
0
0
260,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.120,00
144
12
16,00
800
0
0
0
0
0
320,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.120,00
145
Οχι Οχι Β
12
16,00
800
0
0
0
0
0
320,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.120,00
146
6 ΟΡΦΑΝΙ∆ΟΥ
Οχι Οχι Β
12
16,00
800
0
0
0
0
0
320,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.120,00
147
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΗ170400 Οχι Οχι Β
12
15,89
800
0
0
0
0
0
317,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.117,80
148
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ817935
Οχι Οχι Β
12
15,70
800
0
0
0
0
0
314,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.114,00
149
443 ΠΑΤΣΙΑΒΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π260451
Οχι Οχι Β
11
19,45
725
0
0
0
0
0
389,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.114,00
150
418 ΛΟΥΚΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ-ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φ170002
Οχι Οχι Β
12
1
11,69
800
0
0
30
50
0
233,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.113,80
151
44 ΓΚΟΥΛΑΞΙ∆ΟΥ
ΞΕΝΙΑ
Οχι Οχι Β
12
1
14,10
800
0
0
30
0
0
282,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.112,00
152
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7)
(8)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΑ258884
Οχι Οχι Β
12
16,10
ΧΡΗΣΤΟΣ
Τ818512
Οχι Οχι Β
12
14,00
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΗΜ Σ582838
Οχι Οχι Β
12
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Χ455960
Οχι Οχι Β
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡ ΑΚ858257
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ245139
366 ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
496 ΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Τ792045
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
2
1
6
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
347 ΤΟΠΑΛΙ∆ΟΥ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
0
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
∆ΡΟΥΓΚΑΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
98
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
800
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
149 ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
342 ΠΡΙΤΣΗ
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
236 ΜΑΝ∆ΑΛΑΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
14 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
270,00
42
Οχι
Β
Οχι
1.112,00
153
15,50
800
0
0
0
0
0
310,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.110,00
154
12
15,30
800
0
0
0
0
0
306,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.106,00
155
Οχι Οχι Β
12
15,27
800
0
0
0
0
0
305,40
0
Οχι
Β
Οχι
1.105,40
156
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΖ144456
Οχι Οχι Β
12
12,09
800
0
0
60
0
0
241,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.101,80
157
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΗ183872
Οχι Οχι Β
12
15,09
800
0
0
0
0
0
301,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.101,80
158
ΑΡΓΥΡΩ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΒ184474
Οχι Οχι Β
12
15,09
800
0
0
0
0
0
301,80
0
Οχι
Β
Οχι
1.101,80
159
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΑ271621
Οχι Οχι Β
12
15,00
800
0
0
0
0
0
300,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.100,00
160
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Σ314241
Οχι Οχι Β
12
14,93
800
0
0
0
0
0
298,60
0
Οχι
Β
Οχι
1.098,60
161
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ192519
Οχι Οχι Β
12
14,90
800
0
0
0
0
0
298,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.098,00
162
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΚ305458
Οχι Οχι Β
12
14,55
800
0
0
0
0
0
291,00
7
Οχι
Β
Οχι
1.098,00
163
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(2) (3)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
(1)
(7)
(8)
6
12
13,50
ΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΙ386490
Οχι Οχι Β
12
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΚ908475
Οχι Οχι Β
207 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ ΑΑ277290
281 ΖΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
97
ΜΕΛΙΚΙ∆ΗΣ
317 ΛΟΥΚΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
47 ΠΕΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
287 ΤΣΙΡΤΣΩΝΗ
1
ΚΑΛΟΥ∆Η
227 ΚΕΡΕΦΙ∆ΟΥ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
2
1
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
0
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Οχι Οχι Β
118 ΣΙΩΠΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΕ848643
300 ΜΠΑΤΖΙΟΥ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
800
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
428 ΤΟΠΑΛΗΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
15 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
0
0
0
0
294,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.094,00
164
490 ΝΟΥΡΟΣ
ΙΩΑΝ-ΑΓΓΕΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΜ464529
Οχι Οχι Β
11
18,40
725
0
0
0
0
0
368,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.093,00
165
465 ΛΙΑΡΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ν650868
Οχι Οχι Β
12
14,45
800
0
0
0
0
0
289,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.089,00
166
413 ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙ714672
Οχι Οχι Β
12
14,36
800
0
0
0
0
0
287,20
0
Οχι
Β
Οχι
1.087,20
167
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(7)
(8)
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
800
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
14,70
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
12
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Οχι Οχι Β
2 ΤΣΑΜΠΑΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΘΩΜΑΣ
ΑΑ280270
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΙΑ∆ΝΗ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
124 ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ
Χ258406
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οχι Οχι Β
12
14,30
800
0
0
0
0
0
286,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.086,00
168
371 ΚΟΥΤΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΑ246206
Οχι Οχι Β
12
14,27
800
0
0
0
0
0
285,40
0
Οχι
Β
Οχι
1.085,40
169
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΙ499963
Οχι Οχι Β
12
14,27
800
0
0
0
0
0
285,40
0
Οχι
Β
Οχι
1.085,40
170
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Π790705
Οχι Οχι Β
11
17,90
725
0
0
0
0
0
358,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.083,00
171
204 ΚΩΣΤΕΛΙ∆ΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑ
Τ212970
Οχι Οχι Β
12
14,10
800
0
0
0
0
0
282,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.082,00
172
495 ΚΑΡΥΠΙ∆ΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
Χ818483
Οχι Οχι Β
12
14,00
800
0
0
0
0
0
280,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.080,00
173
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΙ173114
Οχι Οχι Β
12
13,80
800
0
0
0
0
0
276,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.076,00
174
402 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ
119 ΒΕΛΛΙ∆ΟΥ
134 ΖΕΛΛΙΟΣ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
16 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
800
0
0
0
0
0
274,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.074,00
175
51 ΚΕΛΕΣΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
Ρ938983
Οχι Οχι Β
12
13,70
800
0
0
0
0
0
274,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.074,00
176
320 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Χ733825
Οχι Οχι Β
12
13,60
800
0
0
0
0
0
272,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.072,00
177
466 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚ937813
Οχι Οχι Β
12
13,50
800
0
0
0
0
0
270,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.070,00
178
493 ΜΟΥΛΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Χ250456
Οχι Οχι Β
12
13,2
800
0
0
0
0
0
264,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.064,00
179
150 ΜΟ∆ΗΣ
ΦΟΙΒΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΖ679811
Οχι Οχι Β
12
9,20 11
800
0
0
0
0
0
184,00
77
Οχι
Β
Οχι
1.061,00
180
309 ΚΑΝΙΩΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΒ705236
Οχι Οχι Β
9
18,76
575
0
0
110
0
0
375,20
0
Οχι
Β
Οχι
1.060,20
181
497 ΒΕΡΓΙ∆ΟΥ
ΑΝΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ρ210263
Οχι Οχι Β
12
13,00
800
0
0
0
0
0
260,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.060,00
182
260 ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΗΣ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚ321470
Οχι Οχι Β
12
12,90
800
0
0
0
0
0
258,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.058,00
183
299 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Οχι Οχι Β
12
12,90
800
0
0
0
0
0
258,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.058,00
184
Οχι Οχι Β
12
12,80
800
0
0
0
0
0
256,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.056,00
185
223 ΧΑΤΖΗΜΟΥΡΑΤ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Χ763019
(2) (3)
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(4)
3
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΟΝΟΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΑ245973
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(7)
(8)
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
13,70
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
12
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οχι Οχι Β
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΗ685951
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
455 ΦΕΣΑΤΙ∆ΟΥ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
17 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
0
0
0
0
252,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.052,00
186
351 ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩ Τ227211
Οχι Οχι Β
12
12,50
800
0
0
0
0
0
250,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.050,00
187
286 ΚΑΠΝΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΚ307627
Οχι Οχι Β
12
12,50
800
0
0
0
0
0
250,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.050,00
188
354 ΜΠΑΪΜΠΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΡ ΑΗ834815
Οχι Οχι Β
10
2
16,90
650
0
0
60
0
0
338,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.048,00
189
252 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Π422511
Οχι Οχι Β
10
1
18,40
650
0
0
30
0
0
368,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.048,00
190
463 ΡΕΚΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΒ715171
Οχι Οχι Β
10
19,86
650
0
0
0
0
0
397,20
0
Οχι
Β
Οχι
1.047,20
191
481 ΒΛΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚ440806
Οχι Οχι Β
9
575
0
0
0
0
0
324,00
140
Οχι
Β
Οχι
1.039,00
192
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ305004
Οχι Οχι Β
12
10,30
800
0
0
30
0
0
206,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.036,00
193
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ649535
Οχι Οχι Β
12
11,70
800
0
0
0
0
0
234,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.034,00
194
12,90
575
0
200
0
0
0
258,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.033,00
195
575
0
0
110
0
0
312,80
35
Οχι
Β
Οχι
1.032,80
196
367 ΜΑ∆ΕΜΛΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ897375
Οχι Οχι Β
9
5
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φ493744
Οχι Οχι Β
9
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(2) (3)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
(1)
453 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΛΙ∆ΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
Α.Μ.
250 ΚΟΚΚΑΛΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(7)
(8)
16,2 20
1
4
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
3
15,64
5
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
800
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
12,6
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
12
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Οχι Οχι Β
290 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ816728
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
18 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
0
0
0
0
232,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.032,00
197
15,50
650
0
0
60
0
0
310,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.020,00
198
4
19,70 60
200
0
0
0
0
0
394,00
420
Οχι
Β
Οχι
1.014,00
199
Οχι Οχι Β
12
10,60
800
0
0
0
0
0
212,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.012,00
200
10,40
800
0
0
0
0
0
208,00
0
Οχι
Β
Οχι
1.008,00
201
15,90
650
0
0
30
0
0
318,00
0
Οχι
Β
Οχι
998,00
202
9,60
800
0
0
0
0
0
192,00
0
Οχι
Β
Οχι
992,00
203
17,83
575
0
0
60
0
0
356,60
0
Οχι
Β
Οχι
991,60
204
17,00
650
0
0
0
0
0
340,00
0
Οχι
Β
Οχι
990,00
205
12,57 12
200
0
450
0
0
0
251,40
84
Οχι
Β
Οχι
985,40
206
12,30 18
200
0
350
60
0
0
246,00
126
Οχι
Β
Οχι
982,00
207
Οχι Οχι Β
12
ΟΛΓΑ
ΒΙΚΤΩΡ
Χ256439
Οχι Οχι Β
10
ΑΓΑΠΗ
ΚΩΝ ΑΜ262889
Οχι Οχι Β
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ188971
2
173 ΣΑΒΟΥΛΙ∆ΟΥ
Σ769259
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Οχι Οχι Β
12
187 ΤΟΡΝΑΖΑΚΗ
ΕΡΩΦΙΛΗ
ΑΗ434907
Οχι Οχι Β
10
313 ΚΑΛΤΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ370842
Οχι Οχι Β
12
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΗ163864
Οχι Οχι Β
9
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χ316230
Οχι Οχι Β
10
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ρ186091
Οχι Οχι Β
4
9
ΙΩΑΝΝΗΣ
Φ151832
Οχι Οχι Β
4
7
30 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
137 ΜΠΟΖΙ∆ΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
244 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
103 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
(4)
1
2
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
2
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(2) (3)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
(1)
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ786242
ΙΩΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7)
(8)
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
800
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
11,60
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
221 ΤΣΟΛΟΜΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
190 ΣΑΟΥΛΙ∆ΟΥ
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
46 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
437 ΜΑΤΟΥΣΙ∆ΟΥ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
19 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
49
Οχι
Β
Οχι
980,00
208
18,10
575
0
0
30
0
0
362,00
0
Οχι
Β
Οχι
967,00
209
9
19,30
575
0
0
0
0
0
386,00
0
Οχι
Β
Οχι
961,00
210
Οχι Οχι Β
9
19,09
575
0
0
0
0
0
381,80
0
Οχι
Β
Οχι
956,80
211
ΣΑΒΒΑΣ
ΑΖ154326
Οχι Οχι Β
4
2
2
16,86 37
200
0
0
60
100
0
337,20
259
Οχι
Β
Οχι
956,20
212
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΚ921266
Οχι Οχι Β
9
1
1
15,00
575
0
0
30
50
0
300,00
0
Οχι
Β
Οχι
955,00
213
121 ΛΙΤΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΑΕ163753
Οχι Οχι Β
9
18,90
575
0
0
0
0
0
378,00
0
Οχι
Β
Οχι
953,00
214
375 ΦΙΛΙΠΙ∆ΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΑ255156
Οχι Οχι Β
4
7
200
0
200
110
0
0
386,00
49
Οχι
Β
Οχι
945,00
215
340 ΓΑΛΑΝΗ
ΒΑΪΑ
ΑΝΑ ΑΗ811947
Οχι Οχι Β
4
17,70 12
200
150
0
0
150
0
354,00
84
Οχι
Β
Οχι
938,00
216
321 ΜΑΡΚΟΥ∆ΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ303799
Οχι Οχι Β
10
14,28
650
0
0
0
0
0
285,60
0
Οχι
Β
Οχι
935,60
217
346 ΡΑΦΤΟΥ∆Η
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ
ΑΣΤ ΑΚ251381
Οχι Οχι Β
7
13,30 19
425
0
0
110
0
0
266,00
133
Οχι
Β
Οχι
934,00
218
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΟΝΟΜΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7)
(8)
7
202 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗ Χ754272
Οχι Οχι Β
9
1
16,30
492 ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΑ472309
Οχι Οχι Β
9
1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒ882718
Οχι Οχι Β
ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ301773
ΜΑΡΙΑ
235 ΖΑΪΡΕΣ
403 ΤΣΕΚΟΥ
29 ΠΑΛΗΚΑΡΙ∆ΟΥ
45 ΤΟΥΡΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
4
3
3
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
19,30
3
3
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
326,00
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
30
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
0
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
ΕΠΩΝΥΜΟ
575
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
20 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
0
0
358,00
0
Οχι
Β
Οχι
933,00
219
ΑΒΡΑΑΜ
ΑΚ264659
Οχι Οχι Β
9
17,80
575
0
0
0
0
0
356,00
0
Οχι
Β
Οχι
931,00
220
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ280611
Οχι Οχι Β
9
17,50
575
0
0
0
0
0
350,00
0
Οχι
Β
Οχι
925,00
221
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Τ223332
Οχι Οχι Β
10
13,70
650
0
0
0
0
0
274,00
0
Οχι
Β
Οχι
924,00
222
18,10
350
0
200
0
0
0
362,00
0
Οχι
Β
Οχι
912,00
223
16,10 11
500
0
0
0
0
0
322,00
77
Οχι
Β
Οχι
899,00
224
16,50
500
0
0
60
0
0
330,00
0
Οχι
Β
Οχι
890,00
225
ΜΑΡΙΑ
(2) (3)
(4)
(6)
(7)
(8)
365 ΤΣΑΤΣΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΒ749643
Οχι Οχι Β
6
139 ΛΕΚΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μ904757
Οχι Οχι Β
8
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ Ξ489092
Οχι Οχι Β
8
ΑΒ358822
108 ΣΟΛΕΜΕΤΖΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οχι Οχι Β
7
17,30 17
425
0
0
0
0
0
346,00
119
Οχι
Β
Οχι
890,00
226
33
338 ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
4
(5)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
0
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
575
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
17,90
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
9
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
479 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Οχι Οχι Β
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π784766
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
257 ΝΤΡΟΓΚΟΥΝΤΑ
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
123
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
318 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ198999
Οχι Οχι Β
4
18,60 45
200
0
0
0
0
0
372,00
315
Οχι
Β
Οχι
887,00
227
160 ΓΑΛΑΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π503287
Οχι Οχι Β
8
19,09
500
0
0
0
0
0
381,80
0
Οχι
Β
Οχι
881,80
228
457 ΑΛΒΑΝΟΥ∆Η
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ678792
Οχι Οχι Β
9
15,30
575
0
0
0
0
0
306,00
0
Οχι
Β
Οχι
881,00
229
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
21 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
0
270,00
63
Οχι
Β
Οχι
863,00
230
18,00
500
0
0
0
0
0
360,00
0
Οχι
Β
Οχι
860,00
231
17,90
500
0
0
0
0
0
358,00
0
Οχι
Β
Οχι
858,00
232
14,85
500
0
0
60
0
0
297,00
0
Οχι
Β
Οχι
857,00
233
8
17,30
500
0
0
0
0
0
346,00
0
Οχι
Β
Οχι
846,00
234
Οχι Οχι Β
8
17,00
500
0
0
0
0
0
340,00
0
Οχι
Β
Οχι
840,00
235
Οχι Οχι Β
4
200
0
200
60
0
0
328,00
49
Οχι
Β
Οχι
837,00
236
16,80
500
0
0
0
0
0
336,00
0
Οχι
Β
Οχι
836,00
237
17,00 20
200
0
150
0
0
0
340,00
140
Οχι
Β
Οχι
830,00
238
16,60
425
0
0
60
0
0
332,00
0
Οχι
Β
Οχι
817,00
239
275
0
200
0
0
0
310,00
28
Οχι
Β
Οχι
813,00
240
100 ΛΙΑΛΙΑΜΠΙ∆ΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΜ270389
Οχι Οχι Β
8
147 ΜΙΧΑΛΑΚΑ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ312153
Οχι Οχι Β
8
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΒ691241
Οχι Οχι Β
8
435 ΖΙΩΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΗΣΗΣ
ΑΖ794236
Οχι Οχι Β
231 ΓΚΟΥΣ∆ΟΥΒΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΑ458698
ΑΘΗΝΑ
ΗΛΙ
Μ967144
451 ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ
ΑΖ687347
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Οχι Οχι Β
8
527 ΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΙ351927
Οχι Οχι Β
4
450 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙ955547
Οχι Οχι Β
7
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩ ΑΙ170030
Οχι Οχι Β
5
185 ΤΕΚΑ
(4)
1
2
4
2
3
2
4
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
8
(2) (3)
(7)
(8)
13,50
9
16,40
15,50
7
4
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
30
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
(1)
Οχι Οχι Β
188 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΗ ΑΒ680220
48 ΤΑΪΤΖΟΓΛΟΥ
1/2015
500
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
70 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΟΥΝΙΚΗ
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
22 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
0
312,60
0
Οχι
Β
Οχι
812,60
241
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ176229
Οχι Οχι Β
8
15,60
500
0
0
0
0
0
312,00
0
Οχι
Β
Οχι
812,00
242
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΘΕΟ Τ794374
Οχι Οχι Β
4
16,90 34
200
0
0
30
0
0
338,00
238
Οχι
Β
Οχι
806,00
243
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΖ685117
Οχι Οχι Β
8
15,20
500
0
0
0
0
0
304,00
0
Οχι
Β
Οχι
804,00
244
293 ΜΑΝΕΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΑ326044
Οχι Οχι Β
8
15,10
500
0
0
0
0
0
302,00
0
Οχι
Β
Οχι
802,00
245
247 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΖ675267
Οχι Οχι Β
7
17,27
425
0
0
30
0
0
345,40
0
Οχι
Β
Οχι
800,40
246
142 ΧΝΙΤΙ∆ΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΖ359092
Οχι Οχι Β
7
18,60
425
0
0
0
0
0
372,00
0
Οχι
Β
Οχι
797,00
247
222 ΠΛΑΤΗ
ΑΖ644498
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΕΤΡΟΣ
Οχι Οχι Β
8
14,70
500
0
0
0
0
0
294,00
0
Οχι
Β
Οχι
794,00
248
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΙ167078
Οχι Οχι Β
8
1
12,70
500
0
0
30
0
0
254,00
0
Οχι
Β
Οχι
784,00
249
∆ΗΜ ΑΗ153940
Οχι Οχι Β
4
2
19,90 17
200
0
0
60
0
0
398,00
119
Οχι
Β
Οχι
777,00
250
254 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚ868060 Οχι Οχι Β
7
17,20
425
0
0
0
0
0
344,00
0
Οχι
Β
Οχι
769,00
251
542 ΤΣΙΣΜΑΛΙ∆ΗΣ
339 ΤΣΑΜΠΑΡΑΚΟΥ
389 ΝΟΤΗ
301 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
86 ΜΗΧΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(2) (3)
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(4)
1
1
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7)
(8)
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
0
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
500
ΝΙΚ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
15,63
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
8
89 ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ
ΟΝΟΜΑ
Οχι Οχι Β
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΙ 167263
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
23 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
0
110
0
0
384,00
0
Οχι
Β
Οχι
769,00
252
193 ΛΑΖΑΡΙ∆ΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΧΙ
Οχι Οχι Β
6
1
19,40
350
0
0
30
0
0
388,00
0
Οχι
Β
Οχι
768,00
253
468 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Τ828192
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Οχι Οχι Β
6
2
17,60
350
0
0
60
0
0
352,00
0
Οχι
Β
Οχι
762,00
254
308 ΜΑΡΤΑΣΙ∆ΟΥ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΑΕ196793
Οχι Οχι Β
6
1
19,06
350
0
0
30
0
0
381,20
0
Οχι
Β
Οχι
761,20
255
400 ΤΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΜ284124
Οχι Οχι Β
4
16,76 29
200
0
0
0
0
0
335,20
203
Οχι
Β
Οχι
738,20
256
331 ΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑ ΑΖ685348
Οχι Οχι Β
7
15,60
425
0
0
0
0
0
312,00
0
Οχι
Β
Οχι
737,00
257
∆ΑΜΙΑΝΟΣ-ΑΒΡΑΑΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π097769
Οχι Οχι Β
6
16,16
350
0
0
0
0
0
323,20
63
Οχι
Β
Οχι
736,20
258
15,40
425
0
0
0
0
0
308,00
0
Οχι
Β
Οχι
733,00
259
224 ΜΙΣΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΑΖ186274
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7)
(8)
9
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
275
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
19,20
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
3
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
5
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
Οχι Οχι Β
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
Π416629
ΟΝΟΜΑ
ΧΡΥΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ
480 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
241 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣΣΕΒΑΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Χ386998
Οχι Οχι Β
7
195 ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑ Χ759046
Οχι Οχι Β
6
1
17,50
350
0
0
30
0
0
350,00
0
Οχι
Β
Οχι
730,00
260
416 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
ΑΗ294387
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΝΙΚΟΛΑΣ
Οχι Οχι Β
4
2
18,18 15
200
0
0
60
0
0
363,60
105
Οχι
Β
Οχι
728,60
261
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Ξ632880
Οχι Οχι Β
6
1
14,90
350
0
0
30
0
0
298,00
42
Οχι
Β
Οχι
720,00
262
537 ∆ΡΑΓΚΟΛΑΣ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
6
24 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
(4)
(5)
(6)
0
0
0
0
0
368,00
0
Οχι
Β
Οχι
718,00
263
200
0
0
30
50
0
384,00
49
Οχι
Β
Οχι
713,00
264
0
200
0
110
0
0
318,00
84
Οχι
Β
Οχι
712,00
265
6
425
0
0
0
0
0
242,00
42
Οχι
Β
Οχι
709,00
266
15,40
6
350
0
0
0
0
0
308,00
42
Οχι
Β
Οχι
700,00
267
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(2) (3)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
(1)
(7)
(8)
6
18,40
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΗΜ ΑΖ653556
Οχι Οχι Β
4
360 ΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΑΣ ΑΚ262848
Οχι Οχι Β
161 ΚΑΠΕΤΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΗ195837
Οχι Οχι Β
7
12,10
115 ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΙ717417
Οχι Οχι Β
6
1
4
3
1
19,20
7
15,90 12
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
350
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Οχι Οχι Β
71 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
434 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΕ642282
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
322 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΑ228900
Οχι Οχι Β
7
11,00
7
425
0
0
0
0
0
220,00
49
Οχι
Β
Οχι
694,00
268
288 ΤΣΟΥΡΙ∆ΟΥ
ΑΝΘΗ
Οχι Οχι Β
4
19,10 15
200
0
0
0
0
0
382,00
105
Οχι
Β
Οχι
687,00
269
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ν358526
383 ΜΑΝΘΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΜ264060
Οχι Οχι Β
7
13,00
425
0
0
0
0
0
260,00
0
Οχι
Β
Οχι
685,00
270
390 ΚΩΦΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΑΖ692396
Οχι Οχι Β
7
13,00
425
0
0
0
0
0
260,00
0
Οχι
Β
Οχι
685,00
271
79 ΜΟΥΡΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩ ΑΚ845227
Οχι Οχι Β
4
17,60 19
200
0
0
0
0
0
352,00
133
Οχι
Β
Οχι
685,00
272
88 ΓΚΟΥΜΑ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΩΝ ΑΗ174383
Οχι Οχι Β
6
15,10
350
0
0
30
0
0
302,00
0
Οχι
Β
Οχι
682,00
273
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
1
25 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
4
539 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΕ662673
Οχι Οχι Β
4
141 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΑΕ689318
Οχι Οχι Β
4
130 ΚΙΡΤΣΗ
ΝΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ754273
Οχι Οχι Β
4
431 ΓΚΑΛΤΣΕΒΑ
ΙΝΓΚΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Φ143875
Οχι Οχι Β
335 ΓΟΥΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΓ Τ220218
206 ΓΚΟΥΜΠΑΝΤΣΑ
ΕΛΕΝΗ
312 ΜΟΥΡΝΟΥ
(4)
3
(6)
200
0
0
0
0
0
398,00
84
Οχι
Β
Οχι
682,00
274
18,40
200
0
0
110
0
0
368,00
0
Οχι
Β
Οχι
678,00
275
(7)
(8)
11,10
7
200
0
200
0
0
0
222,00
49
Οχι
Β
Οχι
671,00
276
18,90
9
200
0
0
30
0
0
378,00
63
Οχι
Β
Οχι
671,00
277
4
19,70 11
200
0
0
0
0
0
394,00
77
Οχι
Β
Οχι
671,00
278
Οχι Οχι Β
5
19,40
275
0
0
0
0
0
388,00
0
Οχι
Β
Οχι
663,00
279
ΒΑΣ ΑΙ167820
Οχι Οχι Β
4
13,30 12
200
0
0
110
0
0
266,00
84
Οχι
Β
Οχι
660,00
280
ΣΤΕΛΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φ245774
Οχι Οχι Β
5
19,20
275
0
0
0
0
0
384,00
0
Οχι
Β
Οχι
659,00
281
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ917327
Οχι Οχι Β
4
17,35
200
0
0
110
0
0
347,00
0
Οχι
Β
Οχι
657,00
282
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Χ772208
Οχι Οχι Β
5
17,40
4
275
0
0
0
0
0
348,00
28
Οχι
Β
Οχι
651,00
283
Οχι Οχι Β
5
17,00
5
275
0
0
0
0
0
340,00
35
Οχι
Β
Οχι
650,00
284
401 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΚ290197
4
(5)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(2) (3)
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
Οχι Οχι Β
245 ΠΕΤΣΟΣ
19,90 12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
(1)
1/2015
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΗΡΑ ΑΙ434853
12 ΤΣΑΚΛΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
65 ΚΑΛΟΥΤΣΑΚΗ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
1
3
4
26 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
Οχι
Β
Οχι
645,00
285
15,50
275
0
0
60
0
0
310,00
0
Οχι
Β
Οχι
645,00
286
200
0
0
0
0
0
390,00
49
Οχι
Β
Οχι
639,00
287
14,40
350
0
0
0
0
0
288,00
0
Οχι
Β
Οχι
638,00
288
6
14,18
350
0
0
0
0
0
283,60
0
Οχι
Β
Οχι
633,60
289
Οχι Οχι Β
4
19,90
4
200
0
0
0
0
0
398,00
28
Οχι
Β
Οχι
626,00
290
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
Π435786
Οχι Οχι Β
4
16,90 12
200
0
0
0
0
0
338,00
84
Οχι
Β
Οχι
622,00
291
128 ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ
ΑΙ185358
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οχι Οχι Β
4
16,30 12
200
0
0
0
0
0
326,00
84
Οχι
Β
Οχι
610,00
292
229 ΜΑΚΡΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΜ432899
Οχι Οχι Β
5
16,70
275
0
0
0
0
0
334,00
0
Οχι
Β
Οχι
609,00
293
306 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ
ΛΟΥΪΖΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΚ929165
Οχι Οχι Β
6
12,50
350
0
0
0
0
0
250,00
0
Οχι
Β
Οχι
600,00
294
248 ΤΣΙΜΠΙΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φ175373
Οχι Οχι Β
5
16,10
275
0
0
0
0
0
322,00
0
Οχι
Β
Οχι
597,00
295
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7)
(8)
110 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΚ932779
Οχι Οχι Β
7
364 ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
ΜΗΝΑΣ
Χ768593
Οχι Οχι Β
5
506 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΤΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ644326
Οχι Οχι Β
4
19,50
395 ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΖ321056
Οχι Οχι Β
6
ΠΛΟΥΜΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΖ152507
Οχι Οχι Β
491 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤ/ΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ176247
398 ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
20 ΓΚΙΩΡΓΚΗΣ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
2
7
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
220,00
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
0
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
ΟΝΟΜΑ
425
ΕΠΩΝΥΜΟ
11,00
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
27 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
260,00
77
Οχι
Β
Οχι
597,00
296
4
16,70
8
200
0
0
0
0
0
334,00
56
Οχι
Β
Οχι
590,00
297
Οχι Οχι Β
5
12,70
6
275
0
0
0
0
0
254,00
42
Οχι
Β
Οχι
571,00
298
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΑΒ143187
Οχι Οχι Β
4
16,10
7
200
0
0
0
0
0
322,00
49
Οχι
Β
Οχι
571,00
299
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ445742
Οχι Οχι Β
6
11,00
350
0
0
0
0
0
220,00
0
Οχι
Β
Οχι
570,00
300
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΗ187215
Οχι Οχι Β
4
200
0
0
30
0
0
310,00
28
Οχι
Β
Οχι
568,00
301
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΑΝΤ ΑΚ307764
Οχι Οχι Β
0
0
0
0
0
0
314,00
252
Οχι
Β
Οχι
566,00
302
ΗΛΙΑΣΑΕ165894
Οχι Οχι Β
5
14,10
275
0
0
0
0
0
282,00
0
Οχι
Β
Οχι
557,00
303
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Φ208701
Οχι Οχι Β
4
17,80
200
0
0
0
0
0
356,00
0
Οχι
Β
Οχι
556,00
304
136 ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΕΛΑΪ∆ΗΣ
Χ242670
Οχι Οχι Β
4
16,20
200
0
0
0
0
0
324,00
28
Οχι
Β
Οχι
552,00
305
521 ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΗ833322
Οχι Οχι Β
3
0
0
200
0
0
0
352,00
0
Οχι
Β
Οχι
552,00
306
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ460133
Οχι Οχι Β
4
92
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΥΡΩΝ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕ029312 Οχι Οχι Β
ΑΝΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΜ250522
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
373 ΒΕΡΝΑΡΛΗ
43 ΧΑΡΙΤΩΝΙ∆ΟΥ
412 ΚΑΛΠΙ∆ΗΣ
237 ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΟΥ
182 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
397 ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
507 ΛΙΛΗ
(4)
2
1
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(2) (3)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
(1)
439 ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7)
(8)
15,50
4
15,70 36
4
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
17,60
4
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
0
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
60
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
200
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
13,00 11
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
28 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
84
Οχι
Β
Οχι
552,00
307
4
200
0
0
0
0
0
323,60
28
Οχι
Β
Οχι
551,60
308
11,00
8
275
0
0
0
0
0
220,00
56
Οχι
Β
Οχι
551,00
309
5
11,80
5
275
0
0
0
0
0
236,00
35
Οχι
Β
Οχι
546,00
310
Οχι Οχι Β
4
16,30
200
0
0
0
0
0
326,00
0
Οχι
Β
Οχι
526,00
311
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ301611
Οχι Οχι Β
4
16,27
200
0
0
0
0
0
325,40
0
Οχι
Β
Οχι
525,40
312
393 ΣΙΑΡΙ∆ΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ670731
Οχι Οχι Β
4
15,50
200
0
0
0
0
0
310,00
0
Οχι
Β
Οχι
510,00
313
174 ΠΑΝΟΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Χ747224
Οχι Οχι Β
5
11,50
275
0
0
0
0
0
230,00
0
Οχι
Β
Οχι
505,00
314
528 ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ρ851958
Οχι Οχι Β
4
14,90
200
0
0
0
0
0
298,00
0
Οχι
Β
Οχι
498,00
315
446 ΜΑΤΕΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΒ458856
Οχι Οχι Β
4
14,80
0
0
200
0
0
0
296,00
0
Οχι
Β
Οχι
496,00
316
380 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΗ150481
Οχι Οχι Β
4
14,30
0
0
200
0
0
0
286,00
0
Οχι
Β
Οχι
486,00
317
(2) (3)
(5)
(6)
(7)
(8)
117 ΒΛΑΧΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΖ645318
Οχι Οχι Β
3
32
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΚ904626
Οχι Οχι Β
4
16,18
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΚ858846
Οχι Οχι Β
5
53 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΑΖ145487
Οχι Οχι Β
82 ΠΑΛΑΚΙ∆ΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚ
Σ754145
256 ΠΕΤΑΚΑΣ
ΙΣΑΑΚΙ∆ΟΥ
303 ΤΡΑΓΚΑ
3
4
(4)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΟΝΟΜΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
13,40 12
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
268,00
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
0
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
200
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
0
ΕΠΩΝΥΜΟ
0
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
29 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
0
264,00
0
Οχι
Β
Οχι
464,00
318
311 ΣΕΒ∆ΑΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΑ258554
Οχι Οχι Β
4
13,20
200
0
0
0
0
0
264,00
0
Οχι
Β
Οχι
464,00
319
516 ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΚ855917
Οχι Οχι Β
1
1
13,70 19
0
0
0
30
0
0
274,00
133
Οχι
Β
Οχι
437,00
320
440 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ170978
Οχι Οχι Β
2
2
18,70
0
0
0
60
0
0
374,00
0
Οχι
Β
Οχι
434,00
321
132 ΚΑΛΑΦΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΜ250333
Οχι Οχι Β
3
19,90
4
0
0
0
0
0
0
398,00
28
Οχι
Β
Οχι
426,00
322
263 ΦΩΚΙΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΚ255617
Οχι Οχι Β
2
13,63 19
0
0
0
0
0
0
272,60
133
Οχι
Β
Οχι
405,60
323
104 ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΚ292646
Οχι Οχι Β
19,80
0
0
0
0
0
0
396,00
0
Οχι
Β
Οχι
396,00
324
219 ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΥ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΕ823127
Οχι Οχι Β
18,70
0
0
0
0
0
0
374,00
0
Οχι
Β
Οχι
374,00
325
93
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΒ710891
Οχι Οχι Β
0
0
0
0
0
0
342,00
28
Οχι
Β
Οχι
370,00
326
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΕ686810
Οχι Οχι Β
14,40 10
0
0
0
0
0
0
288,00
70
Οχι
Β
Οχι
358,00
327
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
ΑΙ731748
Οχι Οχι Β
13,40 12
0
0
0
0
0
0
268,00
84
Οχι
Β
Οχι
352,00
328
ΠΑΪΣΙ∆ΟΥ
14 ΚΟΥΠΗΣ
255 ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ
(2) (3)
3
3
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7)
(8)
17,10
4
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
0
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
0
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
200
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
13,20
138 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ∆ΟΥ ΡΗΝΟΥΛΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
4
ΟΝΟΜΑ
Οχι Οχι Β
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ259897
Α.Μ.
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
30 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
0
0
0
0
350,00
0
Οχι
Β
Οχι
350,00
329
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΙ811881
Οχι Οχι Β
17,40
0
0
0
0
0
0
348,00
0
Οχι
Β
Οχι
348,00
330
ΑΒ442076
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
Οχι Οχι Β
17,20
0
0
0
0
0
0
344,00
0
Οχι
Β
Οχι
344,00
331
ΚΥΡΑΤΣΑ
Οχι Οχι Β
16,90
0
0
0
0
0
0
338,00
0
Οχι
Β
Οχι
338,00
332
16,50
0
0
0
0
0
0
330,00
0
Οχι
Β
Οχι
330,00
333
2
13,40
0
0
0
60
0
0
268,00
0
Οχι
Β
Οχι
328,00
334
1
14,90
0
0
0
30
0
0
298,00
0
Οχι
Β
Οχι
328,00
335
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΑ407404
(2) (3)
(4)
3
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΟΝΟΜΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7)
(8)
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
0
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
52 ΤΑΤΑΡΗ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
17,50
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οχι Οχι Β
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΕ213733
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΗΛΙΑΝΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
470 ΣΑΜΑΡΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
19 ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
ΤΡΥΨΙΑΝΗ
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
99
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
170 ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ
ΑΖ190694 Οχι Οχι Β
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
177 ΛΟΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΖ177867
Οχι Οχι Β
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΗ179388
Οχι Οχι Β
487 ΚΟΥΚΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Φ180965
Οχι Οχι Β
16,40
0
0
0
0
0
0
328,00
0
Οχι
Β
Οχι
328,00
336
353 ΜΑΥΡΙΚΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
∆ΗΜ ΑΒ606592
Οχι Οχι Β
16,30
0
0
0
0
0
0
326,00
0
Οχι
Β
Οχι
326,00
337
508 ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ693099
Οχι Οχι Β
16,30
0
0
0
0
0
0
326,00
0
Οχι
Β
Οχι
326,00
338
297 ΠΕΡ∆ΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Π424697
Οχι Οχι Β
14,73
0
0
0
30
0
0
294,60
0
Οχι
Β
Οχι
324,60
339
37 ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ
3
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
1
31 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
(2) (3)
(4)
3
(5)
(6)
(7)
(8)
15,00
3
0
0
0
0
0
300,00
21
Οχι
Β
Οχι
321,00
340
Οχι Οχι Β
15,50
0
0
0
0
0
0
310,00
0
Οχι
Β
Οχι
310,00
341
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Οχι Οχι Β
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(1)
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
355 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜ Χ747592
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΗ909520
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
464 ΚΙΤΣΟΣ
ΟΝΟΜΑ
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
448 ΣΑΠΡΑΝΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΙ745888
Οχι Οχι Β
13,60
5
0
0
0
0
0
0
272,00
35
Οχι
Β
Οχι
307,00
342
111 ΣΙΑΜΟΡΕΛΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΜ282871
Οχι Οχι Β
13,10
6
0
0
0
0
0
0
262,00
42
Οχι
Β
Οχι
304,00
343
96
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΗ177647
Οχι Οχι Β
13,20
5
0
0
0
0
0
0
264,00
35
Οχι
Β
Οχι
299,00
344
0
0
0
30
0
0
265,40
0
Οχι
Β
Οχι
295,40
345
0
0
0
0
0
0
280,00
7
Οχι
Β
Οχι
287,00
346
ΑΛΕΞΙΟΥ
1
289 ΠΙΣΙΩΤΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Ρ195348
Οχι Οχι Β
292 ΖΗΚΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Οχι Οχι Β
14,00
409 ΓΚΑΝΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
Χ960238
Οχι Οχι Β
14,30
0
0
0
0
0
0
286,00
0
Οχι
Β
Οχι
286,00
347
214 ΤΣΙΧΛΑΚΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΕ921793
Οχι Οχι Β
14,00
0
0
0
0
0
0
280,00
0
Οχι
Β
Οχι
280,00
348
31
ΝΙΚΧΚΟΛ
ΤΟΝΥΑΗ197219
Οχι Οχι Β
12,90
0
0
0
0
0
0
258,00
0
Οχι
Β
Οχι
258,00
349
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙ156913
Οχι Οχι Β
12,80
0
0
0
0
0
0
256,00
0
Οχι
Β
Οχι
256,00
350
ΓΙΟΥΡΙΤΣΙΤΣ
228 ΚΑΝΕΛΛΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΗ151590
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
1
13,27
1
32 από 33
Φορέας : ΥΠΟΠΑΙΘ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Υπηρεσία : ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(8)
sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
0
0
0
0
0
224,00
0
Οχι
Β
Οχι
224,00
351
0
0
0
0
0
0
334,00
28
Ναι
Β
Οχι
362,00
352
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες)
(1)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ
ΤΙΤΛΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(7)
(8)
Οχι Οχι Β
2
11,20
Ναι Οχι Β
2
16,70
4
Σειρά Κατάταξης
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(7)
0
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε µήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθµ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθµ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ.
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(6)
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΙ378947
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(5)
ΜΑΡΙΑ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(4)
ΑΗ277952
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(3)
ΙΩΑ
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ.
ΤΑΥΤΟΤ.
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
Ειδικότητα : ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
1/2015
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(2)
425 ΚΤΙΣΤΗ
Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ. :
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 100
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(1)
348 ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
Α.Μ.
∆ιάρκεια Σύµβασης : 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ∆ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833/18-2-2015
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Έδρα Υπηρεσίας : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Προϊσταµένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού
Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Αρχαιολόγος µε Β΄ Βαθµό
ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισµένου χρόνου
33 από 33