close

Enter

Log in using OpenID

Borik d.d.

embedDownload
Na temelju odredbi članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i Statuta društva
Borik d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je dana 08.03.2013.
odluku o sazivanju
IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
dioničkog društva Borik d.d., Zadar, Majstora Radovana 7, koja će se održati
08.05.2013. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Društva u Zadru,
Majstora Radovana 7.
Za Glavnu skupštinu Društva utvrđuje se
Dnevni red:
1.
Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih
zastupnika (utvrđivanje kvoruma)
2.
Donošenje odluke o pokriću gubitaka sredstvima iz ostalih rezervi
3.
Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi
pokrića gubitaka smanjenjem nominalnog iznosa dionica
4.
Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
5.
Donošenje pročišćenog teksta Statuta Društva
6.
Davanje ovlasti Upravi za stjecanje i otuđenje vlastitih dionica
7.
Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
PRIJEDLOZI ODLUKA
Ad 2.
Temeljem članaka 222.a Zakona o trgovačkim društvima, prihvaća se prijedlog
odluke koja glasi:
ODLUKA
o pokriću gubitaka sredstvima iz ostalih rezervi
1. Utvrđuje se da preneseni gubitak u poslovanju zaključno s 31. 12. 2012. iznosi
455.516.067,77 kuna.
2. Utvrđuje se da Društvo ima sredstva ostalih rezervi u iznosu od 27.808.732,30 kuna.
3. Gubitak prethodnog stavka ove odluke djelomično će se pokriti iz sredstava ostalih
rezervi u iznosu od 27.808.732,30 kuna, čime ostaje gubitak u iznosu 427.707.335,47
kuna.
1
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 3. Temeljem članka 349. i 350. Zakona o trgovačkim društvima te članka 13. Statuta
Društva, prihvaća se prijedlog Odluke koja glasi:
ODLUKA
o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi pokrića gubitka
1. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva upisan u sudski registar iznosi 145.446.900,00
kn i da je podijeljen na 484.823 redovnih dionica na ime, od toga serije „A“ 401.100
redovne dionice označene brojevima od broja 000001 do broja 401100, serije „B“ označene
brojevima od 00001 do 66667 i serije „C“ označene brojevima od 00001 do 17056, svaka
nominalne vrijednosti 300,00 kn.
2. Utvrđuje se kumulirani gubitak Društva sa stanjem 31.12.2012. u iznosu od
455.516.067,77 kn. Utvrđuje se da kumulirani gubitak, nakon iskorištenja sredstava ostalih
rezervi iznosi 427.707.335,47 kuna.
3. Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se radi pokrića dijela
gubitka poslovanja Društva iz prethodnih godina, i to smanjenjem nominalnog iznosa
dionica. Društvo nema daljnjih sredstava rezervi za pokriće gubitaka.
4. Radi pokrića dijela gubitka iz prethodnih godina temeljni kapital Društva smanjuje se sa
145.446.900,00 kn za 140.598.670,00 kn na 4.848.230,00.kn.
5. Smanjenje temeljnog kapitala Društva provodi se smanjenjem nominalnog iznosa jedne
dionice sa 300,00 kn za 290,00 kn na 10,00 kn po dionici.
6. Utvrđuje se da nakon smanjenja temeljni kapital Društva iznosi 4.848.230,00 kn i
podijeljen
je
na
484.823
nematerijaliziranih
redovnih
dionica
koje
glase
na
ime
pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kn svaka.
7. Iznos dobiven smanjenjem temeljnog kapitala Društva neće se isplatiti dioničarima, nego
će se upotrijebiti isključivo za pokriće gubitaka.
8. Dionice Društva izdane su u nematerijaliziranom obliku i pohranjene su kod Središnjeg
depozitarnog klirinškog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 61a, (dalje:SKDD), pod oznakom
BRIK-R-A, ISIN oznake:HRBRIKRA00009.
9. Upis smanjenja nominalne vrijednosti izvršit će se u SKDD-u sukladno Pravilniku
Agencije, nakon provedbe odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudskom registru
Trgovačkog suda u Zadru.
10. Svakom dioničaru će se na njegov zahtjev od strane SKDD-a izdati potvrda o stanju na
računu upisanom kod iste.
11. Uprava Društva dužna je poduzeti sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski
registar Trgovačkog suda u Zadru i u depozitorij SKDD-a.
2
12. Trgovačkom sudu će Uprava na temelju čl. 347.st.2. Zakona o trgovačkim društvima
istovremeno podnositi slijedeće prijave:
- prijavu za upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala
- prijavu za upis smanjenja temeljnog kapitala
Uz navedene prijave Uprava mora priložiti dokumente iz čl. 343 st.2. Zakona o trgovačkim
društvima.
13. Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa u sudski registar
Trgovačkog suda u Zadru.
Ad 4.Prihvaća se
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva
Članak 1.
Članak 6. Statuta mijenja se i glasi:
Temeljni kapital Društva iznosi 4.848.230,00 kn.
Članak 2.
Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 484.823 redovnih dionica na ime, od toga serije
„A“ 401.100 redovne dionice označene brojevima od broja 000001 do broja 401100, serije
„B“ označene brojevima od 00001 do 66667 i serije „C“ označene brojevima od 00001 do
17056.
Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 10,00 kn.
Članak 3.
Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.
Ad 5.
Usvaja se pročišćeni tekst Statuta Borik d.d. Zadar, Majstora Radovana 7.
Ad 6. Temeljem članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, prihvaća se prijedlog Odluke
koja glasi:
ODLUKA
o stjecanju vlastitih dionica
3
1. Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite
dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira – uređenom tržištu ili multilateralnoj
trgovinskoj platformi (dalje: Tržište).
2. Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i izvan Tržišta, odnosno
naplatnim putem izravnom kupnjom.
3. Ovlašćuje se Uprava Društva za jedno ili više stjecanja redovnih dionica Društva (dalje:
dionice), time da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove suglasnosti iznosi do
10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje
od 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice na Tržištu tijekom 30 dana koji
neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne
smije prelaziti 10% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji
neposredno prethode danu kupnje dionice.
4. U slučaju da nema trgovanja dionicama Društva na Tržištu tijekom 30 dana koji
neposredno prethode danu kupnje dionice, cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje
od 10% ni više od 10% od prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji
neposredno prethode danu zadnjeg trgovanja dionicom na tržištu.
5. U slučaju povlačenja dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu- Zagrebačkoj burzi
d.d., Društvo može stjecati vlastite dionice izravnim putem po nominalnoj vrijednosti, s
time da navedenu cijenu Uprava može povisiti ili sniziti najviše do 10% (deset posto)
ovisno o ponudi i potražnji.
6. Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove
odluke na Tržištu ili izvan njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.
7. Uprava je kod stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama, ovlaštena odstupiti od
odredbe članka 211., odnosno članka 308. st. 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.
8. Uprava je i bez posebne odluke Glavne skupštine ovlaštena povući vlastite dionice, s
odgovarajućim posljedicama glede temeljnog kapitala Društva.
9. Uprava je dužna o stjecanju vlastitih dionica i svim činjenicama vezanim uz to izvijestiti
prvu sljedeću Glavnu skupštinu.
10. Ovo ovlaštenje daje se Upravi na rok od 5 (pet) godina od dana donošenja ove odluke.
11. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
Ad 7.
Temeljem članka 332. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 149/08 i 74/09), Glavna
skupština Društva Borik d.d., Zadar, Majstora Radovana 7, OIB: 89869631318, donosi
ODLUKU
o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
4
1. Borik d.d., Zadar, Majstora Radovana 7, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u
Zadru pod MBS: 060019751, OIB: 89869631318, povlači dionice s uvrštenja na
uređenom tržištu – Zagrebačka burza oznake BRIK-R-A, ISIN: HRBRIKRA00009,
svaka nominalne vrijednosti 300,00 kn, izdane u nematerijaliziranom obliku koje se
vode u depozitoriju Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.
2. Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove
odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu. Pod pravičnom naknadom
smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi izračunata kao
ponderirani prosjek svih cijena dionica ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri
mjeseca prije dana objave poziva za ovu Glavnu skupštinu u Narodnim novinama.
3. Uprava Društva dužna je odmah po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu radi
upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu sudskom registru
Trgovačkog suda u Zadru.
4. Ova Odluka počinje djelovati danom upisa u sudski registar, ako je donesena
većinom glasova sukladno čl. 332. stavku 7. podstavku 1. Zakona o tržištu kapitala,
a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski
registar.
5. Uprava Društva dužna je nakon upisa Odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom
tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. Zagreb o
donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste.
Dionice će biti povučene iz uvrštenja slijedeći radni dan nakon stupanja na snagu
Odluke.
Poziv dioničarima
Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva. Pravo
sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenje pravom glasa svaki dioničar upisan u
knjigu dionica može ostvariti ako u roku od 10 dana prije održavanja Glavne skupštine, tj.
najkasnije do 26.04.2013. godine, pisanim putem prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj
skupštini, s time da se dan prijave odnosno pohrane dionica i dan održavanja Glavne
skupštine ne uračunavaju. Dioničarom dionica koje glase na donositelja smatra se svaki
dioničar koji je upisan u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (u
daljnjem tekstu: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine,
tj. 26.04.2013. godine.
Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka
mogu se pročitati u sjedištu Društva od 9 do 12 sati od objave ove odluke u Narodnim
novinama do zaključno sa 30.04.2013. godine.
Dioničari sudjeluju u radu Glavne skupštine osobno ili preko zastupnika. Dioničare mogu na
temelju pisane i ovjerene punomoći zastupati opunomoćenici. Dioničara može zastupati
5
samo jedan opunomoćenik. Kada jedna ili više dionica pripadaju dvjema ili većem broju
osoba, one u radu Glavne skupštine sudjeluju preko zajedničkog zastupnika. Zastupnici
pravnih osoba dokazuju to svojstvo izvatkom iz odgovarajućeg registra. Punomoć mora
sadržavati: ime i prezime, odnosno tvrtku ili naziv i sjedište dioničara; ime i prezime te OIB
odnosno tvrtku ili naziv opunomoćenika, ukupnu nominalnu vrijednost dionica koje ima
dioničar te glasova kojima raspolaže; ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne
skupštine Društva i glasuje u ime dioničara kojeg zastupa; vrijeme važenja punomoći;
datum izdavanja punomoći.
Preporučeni obrazac prijave i obrazac punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva, a
dostupni su i na web-stranici Društva www.borikdd.hr.
Dioničari koji zajedno imaju udjele najmanje u visini dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala
Društva mogu, uz navođenje svoga imena i prezimena odnosno tvrtke ili naziva, najmanje
30 dana prije održavanja Glavne skupštine dostaviti Društvu zahtjev da se neki predmet
stavi na dnevni red Glavne skupštine i to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu
mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.
Dioničari mogu, uz navođenje svoga imena i prezimena odnosno tvrtke ili naziva, dostaviti
Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni
odbor najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine. Prijedlog dioničara o
imenovanju revizora Društva ne mora biti obrazložen.
Dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave obavještenja o poslovima
Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnome redu.
Ako na zakazanoj sjednici Glavne skupštine ne bi bio ostvaren kvorum, sukladno članku
289. Zakona o trgovačkim društvima te sukladno članku 23. Statuta Društva naredna
Glavna skupština s istim dnevnim redom određuje se za 23.05.2013. godine u 12:00 sati.
Naredna Glavna skupština može donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji su na njoj
zastupljeni.
BORIK d.d.
Zadar
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
165 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content