∆ήλωση Συµµετοχής / Entry Form ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΑΣ

ΤΡΙΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΡΕΑΣ
Τ.Κ. 29602, 1721 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΤΗΛ/ ΦΑΞ 22320518
TRIATHLON
CLUB
NIREUS
P.O.BOX 29602, 1721 NICOSIA TEL/ FAX 22320518
∆ήλωση Συµµετοχής / Entry Form
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
DATE
07/11/2010
ΧΩΡΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
VENUE
GROUP B: 10-12
100/2000/400
GROUP A: 7-9
50/1000/200
Nicosia Olympic
swimming pool
ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
START TIME
10:30
GROUP C: 13-15
200/4000/800
Όνοµα
Name
Ηµερ. Γεννήσεως
Date of Birth
Σχολείο
School
∆ιεύθυνση
Address
Τηλέφωνο
Phone Numbe
e-mail
∆ηλώνω ότι λαµβάνω µέρος στο παιδικό Τρίαθλο που διοργανώνει ο Τριαθλητικός Όµιλος ΝΗΡΕΑΣ στο
Ολυµπιακό Κολυµβητήριο Λευκωσίας στις 7 Νοεµβρίου 2010. Καταλαβαίνω πλήρως τους κανονισµούς όπως
τους έχουν θέσει οι διοργανωτές και συµφωνώ να τους ακολουθήσω. Αναλαµβάνω πλήρως την ευθύνη για
όποιο κίνδυνο συνεπάγετε η εγγραφή µου στον πιο πάνω αγώνα.
I hereby submit my application for the Children's Triathlon race at Nicosia Olympic Pool on November 7th, 2010. I
fully accept all rules of the event laid down by the organiser and I agree to abide by them.
I assume full responsibility for any personal risk involved entering the race.
Ηµεροµηνία / Date:
Υπογραφή / Signature:
……………………………………………………………
(Υπογραφή κηδεµόνα / Parents signature )
Κατηγορίες / Categories:
7 - 9
group A
10 - 12
group B
13 - 15
group C