ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ποιότητα ζωής για όλους
Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του
ΠΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ Η/Μ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : EΤΠΑ
ΠΡΟΕΚΤ. ΑΜΟΙΒΗ :45.922,10 € (πλέον ΦΠΑ)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1.
ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ............................................................................................................
1.1.
Γενικά-Τοπικές Συνθήκες ......................................................................................................
1.2.
Περιγραφή υφισταµένων κτηρίων........................................................................................
1.2.1.
Κολυµβητήριο Κατερίνης..................................................................................................................
1.2.2.
∆ηµαρχείο Κατερίνης ......................................................................................................................
1.3.
∆ιαθέσιµα στοιχεία-προηγούµενες µελέτες ..........................................................................
1.3.1. ∆ηµαρχείο Κατερίνης............................................................................................................................................
1.4.
Ιδιοκτησιακό καθεστώς.. ......................................................................................................
1.5.
Τεκµηρίωση Σκοπιµότητας έργου ............................................................................................
1.6.
Προτεινόµενες Επεµβάσεις.................................................................................................
1.6.1.
Κολυµβητήριο Κατερίνης ...............................................................................................................
1.6.2.
∆ηµαρχείο Κατερίνης ....................................................................................................................
1.7.
2.
Περιγραφή αντικειµένου της µελέτης ..................................................................................
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ................................................................................................
2.1.
Μελέτη Εφαρµογής ............................................................................................................
2.1.1
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρµογής...........................................................................................................................
2.1.2
Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη Εφαρµογής........................................................................................
2.2
Παράδοση Μελετών...........................................................................................................
2.3.
Χρονοδιάγραµµα Μελετών ................................................................................................
3.
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ...........................................................................................
3.1.
Κατηγορίες µελετών ...........................................................................................................
3.2.
Μετρικά στοιχεία έργου .....................................................................................................
3.3.
Υπολογισµός Αµοιβών Μελετών........................................................................................
3.3.1.
Κολυµβητήριο Κατερίνης................................................................................................................
3.3.2.
∆ηµαρχείο Κατερίνης ....................................................................................................................
3.4.
Τάξη Πτυχίων Μελετητών ανά κατηγορία µελέτης ..............................................................
3.5.
Προεκτίµηση δαπάνης κατασκευής του έργου....................................................................
2
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
1.1.
Γενικά - Τοπικές Συνθήκες
Η µελέτη του έργου αυτού αφορά σε επεµβάσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση των
κτηρίων του Κολυµβητηρίου και του ∆ηµαρχείου του ∆ήµου Κατερίνης. Οι επεµβάσεις
εξειδικεύονται σε αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους, ενεργειακή αναβάθµιση των Η/Μ
εγκαταστάσεων, αναβάθµιση του συστήµατος τεχνητού φωτισµού και εγκατάσταση συστήµατος
ενεργειακής διαχείρισης και ενεργειακής παρακολούθησης.
Σεισµικότητα
Η περιοχή ανήκει στην ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας Ι και το µαθηµατικό µοντέλο
δίδεται παρακάτω:
Logy = 0,266 * logT + 1,424 (Κατηγορία I) όπου:
γ = σεισµική επικινδυνότητα
Τ = µέση περίοδος επανάληψης σεισµικής δόνησης
Η µέγιστη πιθανότητα να συµβεί καταστροφή κατά τον χρόνο ζωής µιας τεχνικής
κατασκευής είναι Τ = 60 χρόνια. Ως µέγιστη τιµή της εδαφικής κίνησης που δεν πρέπει να
προκαλέσει κατάρρευση της τεχνικής κατασκευής είναι αυτή µε µέση περίοδο επανάληψης Τ=1000
χρόνια. Γενικά οι σεισµοί στην Ελλάδα προκαλούν βλάβες στις τεχνικές κατασκευές όταν η
µακροσεισµική ένταση I >VI, όπως επίσης και η µέγιστη εδαφική επιτάχυνση να είναι µεγαλύτερη
της τιµής γ>78 cm/sec2 ή γ>0,08 * g σε συσχετισµό µε την µέγιστη εδαφική ταχύτητα να είναι
µεγαλύτερη της τιµής υ>6 cm/sec.
Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (Ε.Α.Κ.) όπως εγκρίθηκε µε την
απόφαση ∆17α/141/3/ΦΝ 275 της 15/20-12-1999/ΦΕΚ 2184 Β' του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που
αποτελεί αναθεώρηση του ισχύοντος Νέου Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού (Ν.Ε.Α.Κ.) όπως
αυτός τροποποιήθηκε στο ΦΕΚ 613/12-10-1992/ ΤΕΥΧΟΣ Β' και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 534/20-61995/ΤΕΥΧΟΣ Β' η εξωτερική στατική δύναµη F µιας τεχνικής κατασκευής δίδεται από την σχέση:
F=εmg
Όπου:
F = τέµνουσα δύναµη βάσης
ε = σεισµικός συντελεστής σχεδιασµού ή συντελεστής σεισµικής επιβάρυνσης g =
επιτάχυνση βαρύτητας m = µάζα τεχνικής κατασκευής
Ο σεισµικός συντελεστής σχεδιασµού (ε) είναι ανάλογος προς ορισµένους παράγοντες,
αντίστοιχους µε την σεισµική επικινδυνότητα, την σπουδαιότητα της τεχνικής κατασκευής, την
συµπεριφορά και ιδιοπερίοδο, τον τόπο θεµελίωσης, το είδος του εδάφους, κλπ (ε=Α*γ1*ς*0*θ).
3
Στον επόµενο πίνακα αναγράφεται η σεισµική επιτάχυνση εδάφους A=a*g όπου
g = επιτάχυνση βαρύτητας
Ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας
I
II
III
Σεισµική εδαφική επιτάχυνση (%*g)
0.16
0.24
0.36
Ο συντελεστής αυτός εκφράζει την µέγιστη συµβατική οριζόντια ενεργό εδαφική
επιτάχυνση, σε ποσοστό της επιτάχυνσης βαρύτητας (g). Στις µελέτες σεισµικής επικινδυνότητας
όταν οι σεισµικές δονήσεις µε διαφορετικά µεγέθη και υποκεντρικές αποστάσεις επηρεάζουν έναν
συγκεκριµένο τόπο, θεωρείται ότι η µέγιστη επιτάχυνση ταυτίζεται µε την µέγιστη µέση ενεργό
επιτάχυνση. Η µέγιστη σεισµική επιτάχυνση καθορίζει τους εδαφικούς σχηµατισµούς που
βρίσκονται στο µητρικό πέτρωµα και στην τεχνική κατασκευή.
Ο συντελεστής σπουδαιότητας (γ1) για τις τεχνικές κατασκευές λαµβάνεται ως γ1 = 1,30.
Ο συντελεστής σεισµικής συµπεριφοράς (q) µε τις µέγιστες τιµές λαµβάνονται ανάλογα µε
το οπλισµένο σύστηµα, τοιχοποιίες, χάλυβες κλπ. Ο συντελεστής αυτός εισάγει την µείωση των
σεισµικών φορτίων που οφείλονται στην µετελαστική συµπεριφορά του πραγµατικού συστήµατος,
σε σχέση µε εκείνα που προκύπτουν υπολογιστικά σε απεριόριστα ελαστικά συστήµατα
(Α.Τσελέντης «Σύγχρονη Σεισµολογία» 1997).
Ο συντελεστής περιόδου (C) εκφράζει την επίδραση της ιδιοπεριόδου (Τ) προς την
σεισµική δύναµη σχεδιασµού (τέµνουσα βάσης) και ιδιαίτερα για τεχνικές κατασκευές µε µεγάλη
χρονική διάρκεια ιδιοπεριόδου. Ο συντελεστής εδάφους (θ) εξαρτάται από το είδος του εδαφικού
στρώµατος για θεµελίωση, την δυσκαµψία της τεχνικής κατασκευής, το βάθος (Κατηγορία εδάφους
Β). Ο συντελεστής θεµελίωσης είναι 0,9.
Ο συντελεστής ενίσχυσης (β0) του ελαστικού φάσµατος απόκρισης για έδαφος κατηγορίας
Β είναι β0 = 2,5 και χαρακτηριστικές περιόδους φάσµατοςΤ1= 0,15 sec και Τ2 = 0,6 sec
Κλιµατολογικά Γενικά
Οι µέσες ισοβαρείς στην περιοχή της µελέτης κατά την ψυχρή περίοδο, (Ιανουάριος) είναι
1018,6mb, κατά την θερµή περίοδο (Ιούλιος) είναι 1012,1 mb, ενώ οι µέσες ετήσιες ισοβαρείς είναι
1015,2mb.Οι επικρατούντες άνεµοι στην περιοχή της µελέτης είναι οι βόρειοι - βόρειο δυτικοί. Οι
νηµεµίες κυµαίνονται σε ποσοστό περίπου 40%.
Προς την πεδιάδα της Κατερίνης εµφανίζονται τα φαινόµενα των καταβατικών ανέµων
από τους ορεινούς όγκους του Βερµίου των Πιερίων και του Ολύµπου. Η κίνηση αυτή των ανέµων
4
από τους ορεινούς όγκους προς τον Θερµαϊκό Κόλπο που έχει σχετικά ψηλότερη θερµοκρασία,
δηµιουργεί ισχυρούς καταβατικούς ανέµους µε πνοή µεγαλύτερη των 8Β. Οι άνεµοι αυτοί
προκαλούν καταστροφές στην περιοχή δράσης τους. Στην περιοχή αυτή εµφανίζεται ο Κολινδρινός
άνεµος που φυσά από το όρος Βέρµιο και φτάνει λίγο πριν την Κατερίνη Επειδή οι κορυφές των
ορέων έχουν υψόµετρο πάνω από 2000 µέτρα οι καταβατικοί άνεµοι κατά τη διάρκεια του χειµώνα
είναι ψυχροί ενώ κατά την διάρκεια του καλοκαιριού σχετικά δροσεροί, γειτνιάζοντας και
δροσίζοντας αρκετά θερµή και ξηρή πεδιάδα της Κατερίνης.
Γενικά στην κοιλάδα του Ποταµού Αξιού πνέει ο άνεµος Βαρδάρης που θεωρείται
σφοδρός-ξηρός άνεµος µε κατεύθυνση βόρεια - βορειοδυτική. Η µέση ταχύτητα του φθάνει τα
10µ./δλ., αλλά πολλές φορές ξεπερνά τους θυελλώδεις ανέµους (25µ/δλ).Μετρήσεις στην περιοχή
του Μετεωρολογικού Σταθµού του ΑΠ.Θ. έδειξαν µέγιστη ταχύτητα του ανέµου 40µ/δλ (ή 138 ή
145χλµ/ω). Η συνήθης πνοή του διαρκεί µέχρι δύο συνεχείς ηµέρες, σπάνια φθάνει τις τρεις ή
τέσσερις συνεχείς ηµέρες. Εµφανίζει µία µέση συχνότητα πνοής περίπου 40 ηµέρες τον χρόνο. Ο
Βαρδάρης έχει το καλό χαρακτηριστικό να διαλύει την νέφωση και την ρύπανση που υπάρχει και
να καθαρίζει την ατµόσφαιρα. Αυτό οφείλεται επειδή είναι ξηρός άνεµος. Ο Βαρδάρης επιδρά στην
ηλιοφάνεια ενός τόπου, λόγω του νεφοδιαλυτικού χαρακτήρα του. Επειδή ο Βαρδάρης είναι άνεµος
ξηρός δηµιουργεί σηµαντικά έντονη εξάτµιση στις περιοχές όπου φυσά. Οι ταχύτητες του
ξεπερνούν πολλές φορές τα όρια της θύελλας και εµποδίζουν τις δενδροκαλλιέργειες µε
αποτέλεσµα να εµφανίζονται αρκετές καταστροφές στις φυτείες.
Η µέση διεύθυνση του ανέµου οφείλεται σε αιτία όπως το ανάγλυφο, η γεωµορφολογία και
η γενική διάταξη των ισοβαρών σε µία περιοχή, ενώ η ταχύτητα του ανέµου οφείλεται σε αίτια
δυναµικά όπως η διαφορά ατµοσφαιρικών πιέσεων, η διαφορά θερµοκρασιών που δηµιουργεί
κινήσεις αερίων µαζών (των ψυχρών προς τις θερµές).
Τα θαλάσσια ρεύµατα στην περιοχή των ακτών της Πιερίας εµφανίζονται µε κινήσεις προς
τα νοτιοανατολικά (αντίθετες προς την φορά των δεικτών του ωρολογίου). Τα ρεύµατα αυτά
επηρεάζουν την θερµοκρασία και την ποσότητα της υγρασίας γύρω από τις ακτές. Η θερµοκρασία
των ρευµάτων αυτής της περιοχής είναι χαµηλότερη από εκείνη των ρευµάτων του Ιονίου
Πελάγους. Αυτό το ρεύµα προέρχεται από τα στενά του Ελλησπόντου και από πιο µακριά από την
Μαύρη Θάλασσα. Η θερµοκρασία του ρεύµατος γίνεται αισθητή κυρίως κατά την ψυχρή περίοδο
του χειµώνα στις περιοχές όπου γειτνιάζει αυτό προς τις ακτές. Το αναφερόµενο ρεύµα θεωρείται
ως επιφανειακό. Η παροχή του κυµαίνεται σε 12.500 µ3/δλ περίπου. Η µέγιστη θερµοκρασία των
ελληνικών θαλασσών παρουσιάζεται τον Αύγουστο - Σεπτέµβριο µε 24° - 25°C το καλοκαίρι και η
ελάχιστη τον Φεβρουάριο - Μάρτιο µε 14°-15° C τον χειµώνα.
Οι ισόθερµες της περιοχής της µελέτης κατά την ψυχρή περίοδο (Ιανουάριος) κυµαίνονται
5
γύρω στους 5.80C, της θερµής περιόδου (Ιούλιος) είναι γύρω στους 26,7° C ενώ οι µέσες ετήσιες
ισόθερµες είναι 16,5°C. Το ετήσιο θερµοµετρικό εύρος (Ε.Θ.Ε.) είναι σχετικά µεγαλύτερο στις
βόρειες περιοχές της Ελλάδας από ότι στις νότιες και υπολογίζεται µε τιµή µεγαλύτερη από 20° C.
Οι βροχοπτώσεις στην περιοχή αυτή δεν είναι σηµαντικές. Το ετήσιο βροχοµετρικό ύψος
κυµαίνεται περίπου από 600-800χλστ. (από στατιστική ανάλυση παρόµοιων µελετών). Υπάρχουν
µεγάλες χρονικές περίοδοι αρκετής ξηρασίας ιδιαίτερα κατά το καλοκαίρι. Στις περιοχές του Αιγαίου
Πελάγους οι βροχοπτώσεις είναι αυξηµένες από τις περιοχές του Ιονίου Πελάγους. Στην περιοχή
επίδρασης του ανέµου βαρδάρη ελαττώνονται σηµαντικά τα υδροαποβλήµατα λόγω της
νεφοδιάλυσης, εµφανίζοντας λιγότερες βροχοπτώσεις.
Κατά τον Η. Μαριολόπουλο η περιοχή της µελέτης κατατάσσεται στο βροχοµετρικό
σύστηµα Β και παρουσιάζει διπλή κύµανση της βροχόπτωσης. Κατά τον χειµώνα εµφανίζεται το
κύριο µέγιστο, ενώ το δευτερεύον µέγιστο σηµειώνεται κατά τον Μάιο - Ιούνιο. Ένα πρωτεύον
ελάχιστο παρατηρείται κατά τον Ιούλιο -Αύγουστο (βροχοµετρικό ύψος <30χλστ.) ενώ ένα
δευτερεύον ελάχιστο εµφανίζεται µεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου.
Το χιόνι επιδρά στην διαµόρφωση του κλίµατος της περιοχής επειδή έχει σηµαντική
ανακλαστική ιδιότητα (στα µήκη κύµατος του ορατού φάσµατος). Το γεγονός αυτό δηµιουργεί
ανάκλαση ποσοστών ηλιακής ακτινοβολίας που καταλήγει στο έδαφος µε αποτέλεσµα εµποδίζεται
να µεγαλώνει η θερµοκρασία του αέρα στις περιοχές που είναι σκεπασµένες από χιόνι . Το χιόνι
ανακλά σηµαντικές ποσότητες θερµικής ακτινοβολίας (µε µεγάλα µήκη κύµατος) στις µεγάλης
διάρκειας ξάστερες νύχτες του χειµώνα. Η θερµική αυτή ακτινοβολία δηµιουργεί ελάττωση της
θερµοκρασίας των εδαφικών σχηµατισµών. Γενικά για να λιώσει ένα στρώµα χιονιού σηµαντικού
πάχους χρειάζεται να καταναλωθούν µεγάλες ποσότητες θερµικής ενέργειας και εµφανίζεται το
φαινόµενο της όψιµης άνοιξης. Οι βασικοί άνεµοι που φέρουν χιόνι έχουν βορειοανατολική
κατεύθυνση µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται λιγότερες µέρες χιονιού στο Ιόνιο Πέλαγος από το
Αιγαίο Πέλαγος. Το πάχος του χιονιού στις πεδινές εκτάσεις ξεπερνά πολλές φορές το πάχος των
0,20µ.
Κατά τον ερευνητή de Martonne αναφέρεται ότι στην κοιλάδα οι βροχερότεροι µήνες είναι
ο Νοέµβριος και ∆εκέµβριος µε αισθητή την ξηρασία να αρχίζει από τον Μάϊο µέχρι τα τέλη
Σεπτεµβρίου. Αυτό οφείλεται στις υψηλές θερµοκρασίες των ανέµων κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού. Στην διάρκεια του χειµώνα επικρατούν οι βόρειοι άνεµοι και χιονοπτώσεις.
Κατά τον ερευνητή Kendrew η περιοχή της µελέτης αναφέρεται ως 4η υποδιαίρεση για την
βόρεια περιοχή του Αιγαίου Πελάγους. Τα χαρακτηριστικά της περιοχής είναι ψυχροί χειµώνες µε
ψυχρούς βόρειους - βορειοδυτικούς ανέµους µε την δηµιουργία αντικυκλωνικών συστηµάτων που
επιδρούν στην Βαλκανική Χερσόνησο. Οι θερµοκρασίες κατά την διάρκεια του χειµώνα
6
κατεβαίνουν κάτω από τους 0°C, µε σηµαντικές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις.
Κατά τον Η. Μαριολόπουλο η περιοχή της µελέτης χαρακτηρίζεται ως κλιµατικός τύπος
µεταβατικός µεσογειακός - µεσοευρωπαϊκός. Τα βροχοµετρικό ύψη δεν είναι σηµαντικά, ενώ η
ξηρή περίοδος ταυτίζεται µε την θερµή. Επίσης η διάρκεια των βροχών είναι δυνατόν να κρατά
αρκετά µε διαδοχή των ηµερών την µία ως συνέχεια της άλλης και µε περιορισµό της ηλιοφάνειας
σχετικά µε τις νότιες περιοχές της Χώρας. Το ετήσιο θερµοµετρικό εύρος (ΕΘΕ) είναι>20Χ και
εµφανίζονται θερµοκρασίες <-25°C (σε αρκετές περιπτώσεις).
Η κλιµατική κατάταξη κατά τον Grovcynski, η οποία βασίζεται στο ετήσιο θερµοµετρικό
εύρος (ΕΘΕ) αναφέρεται ως ηµίυγρος τύπος µε ετήσιο βροχοµετρικό ύψος από 500 - 1.000 χλστ.
Το κλίµα χαρακτηρίζεται ως θαλάσσιο µεταβατικό µε τιµές ΕΘΕ να κυµαίνονται µεταξύ10°C και
25°C.
Κατά τον Koppen ο κλιµατικός τύπος της περιοχής χαρακτηρίζεται ως Csa, δηλαδή
Μεσογειακός τύπος κλίµατος ή Μεσόθερµος τύπος κλίµατος µε ξηρό και θερµό καλοκαίρι. Η
θερµοκρασία του ψυχρότερου µήνα (Ιανουαρίου) είναι από -2°C µέχρι +1.8°C, ενώ η θερµοκρασία
του θερµότερου µήνα είναι >+10°C. Γενικά η θερµοκρασία του θερµότερου µήνα Ιουλίου Αυγούστου είναι +22°C.Tα βροχοµετρικά ύψη κατά την διάρκεια του θερµού διµήνου Ιουλίου Αυγούστου είναι <30 χλστ. Ενώ συγχρόνως η πιο βροχερή περίοδος συµπίπτει µε την ψυχρή
περίοδο. Εποµένως το κλίµα καθορίζεται ως «s» το δεύτερο γράµµα της κατάταξης λαµβανόµενο
από την λέξη summer που δηλώνει την ξηρότητα της εποχής. Το «α» είναι το τρίτο γράµµα και
συµβολίζει τα ελληνικά κλίµατα των περιοχών που έχουν υψόµετρο <1000µ.. To «C» είναι το
πρώτο γράµµα του κλιµατικού τύπου.
Εποµένως το κλίµα της περιοχής θεωρείται µε παρατεταµένη την θερµή και ξηρή περίοδο
µε ελάχιστες βροχοπτώσεις στην περίοδο αυτή.
Κλιµατολογικά κατά ΚΕΝΑΚ
Σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ, η ελληνική επικράτεια διαιρείται σε τέσσερις κλιµατικές ζώνες
µε βάση τις βαθµοηµέρες θέρµανσης. Στον Πίνακα 1.2 της ΤΟΤΕΕ-2 προσδιορίζονται οι νοµοί που
υπάγονται στις τέσσερις κλιµατικές ζώνες (από τη θερµότερη στην ψυχρότερη). Ο Νοµός Πιερίας
ανήκει στην κλιµατική ζώνη Γ, ενώ τα έργα της παρούσας διακήρυξης δεν βρίσκονται σε περιοχές
που βρίσκονται σε υψόµετρο άνω των 500 µέτρων, και συνεπώς δεν εντάσσονται στην επόµενη
ψυχρότερη κλιµατική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκουν σύµφωνα µε τα παραπάνω.
7
Οι συνθήκες σχεδιασµού που δίνονται στην ΤΟΤΕΕ-2, αφορούν συγκεκριµένες πόλεις. Για
περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν µετρήσεις όπως η Κατερίνη, και δεν περιλαµβάνονται στους
σχετικούς πίνακες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν δεδοµένα από την πλησιέστερη πόλη µε την
οποία η περιοχή ενδιαφέροντος δεν παρουσιάζει µεγάλη υψοµετρική διαφορά, δηλαδή µέχρι 200
m (όπως η Θεσσαλονίκη). Αυτό ισχύει για το σύνολο κλιµατικών δεδοµένων.
Για περιοχές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από µια συγκεκριµένη πόλη των
πινάκων 2.1 και 2.2, αλλά παρουσιάζουν µεγάλη υψοµετρική διαφορά πάνω από 200 (m), τότε για
τις συνθήκες σχεδιασµού θα πρέπει να λαµβάνεται η θερµοκρασία που προκύπτει από την
εµπειρική εξίσωση 2.1. Η εµπειρική αυτή εξίσωση αφορά τη µέση ατµοσφαιρική θερµοβαθµίδα,
βάσει της οποίας η πτώση της θερµοκρασίας για κάθε 1000 (m) υψόµετρο είναι περίπου 6,5ΟC).
Οι συνθήκες σχεδιασµού και τα δεδοµένα για την διαστασιολόγηση των επιµέρους
συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού καθορίζονται στην αντίστοιχη ενότητα της ΤΟΤΕΕ2. Τα συστήµατα θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού, πρέπει να διαστασιολογούνται έτσι ώστε να
καλύπτουν τις ακραίες εποχιακές συνθήκες θερµοκρασίας (ελάχιστες, µέγιστες) της περιοχής της
Κατερίνης. Ως µέγιστες (θερινή περίοδος) και ελάχιστες (χειµερινή περίοδος) συνθήκες σχεδιασµού
θεωρούνται αυτές που η υπέρβασή τους (εµφάνιση υψηλότερων ή χαµηλότερων τιµών αντίστοιχα
για θέρος / χειµώνα) δεν ξεπερνά σε ποσοστό το 1%, 2%, ή 5% του συνόλου των µετρήσεων
8
όπως ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15927.2:2005.
Οι συνθήκες σχεδιασµού χειµώνα εφαρµόζονται για την διαστασιολόγηση των
συστηµάτων θέρµανσης και είναι συνήθως για 1%. Για λόγους ορθής διαχείρισης της ενέργειας για
την θέρµανση χώρων, είναι προτιµότερο τα συστήµατα θέρµανσης, ιδιαίτερα τα µεγάλης ισχύος,
να επιλέγονται έτσι ώστε να έχουν τη βέλτιστη δυνατή απόδοση και κατά την λειτουργία τους σε
µερικά φορτία. Ειδικότερα για κτίρια που λειτουργούν πρωινές ώρες και οι εξωτερικές συνθήκες
είναι πιο ήπιες, η λειτουργία του συστήµατος θέρµανσης στα µερικά φορτία θα πρέπει να
λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. Οι συνθήκες σχεδιασµού για την χειµερινή περίοδο, όπως
εκτιµήθηκαν βάσει των µετρήσεων της ΕΜΥ για την περίοδο 1993-2003 σε συγκεκριµένες
περιοχές, περιλαµβάνονται στην ΤΟΤΕΕ-2. Για περιοχές που δεν αναφέρονται στον σχετικό
πίνακα της ΤΟΤΕΕ-2, όπως η πόλη της Κατερίνης, για τον καθορισµό των συνθηκών σχεδιασµού
του χειµώνα, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι µέσες ελάχιστες µηνιαίες θερµοκρασίες και οι µέσες
απολύτως ελάχιστες µηνιαίες θερµοκρασίες της εκάστοτε περιοχής.
Οι συνθήκες σχεδιασµού για την θερινή περίοδο εφαρµόζονται για την διαστασιολόγηση
των συστηµάτων ψύξης ή/και κλιµατισµού και αντιπροσωπεύουν συνήθως το 1% των ωρών της
θερινής περιόδου. Για λόγους ορθής διαχείρισης της ενέργειας για την ψύξη ή/και κλιµατισµό
χώρων, είναι προτιµότερο τα συστήµατα ψύξης ή/και κλιµατισµού, ιδιαίτερα τα µεγάλης ισχύος, να
επιλέγονται έτσι ώστε να έχουν την βέλτιστη δυνατή απόδοση και κατά την λειτουργία τους σε
µερικά φορτία. Ειδικότερα για κτίρια που λειτουργούν όλο το 24ωρο και σε περιοχές όπου οι
εξωτερικές συνθήκες παρουσιάζουν διακύµανση κατά την διάρκεια της ηµέρας, η λειτουργία των
συστηµάτων ψύξης στα µερικά φορτία θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. Ως θερµοκρασία
σχεδιασµού θέρους 1% για την πόλη της Κατερίνης που δεν αναφέρεται στο σχετικό πίνακα της
ΤΟΤΕΕ-2, λαµβάνεται η µέση τιµή µεταξύ της µέσης µέγιστης και µέσης απολύτως µέγιστης
µηνιαίας θερµοκρασίας.
Για τον υπολογισµό της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε οποιαδήποτε κεκλιµένη
ή/και περιστρεφόµενη επιφάνεια, είναι απαραίτητη η γνώση της ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο
επίπεδο. Στην Ελλάδα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) καταγράφει εδώ και πολλά
χρόνια τις ώρες ηλιοφάνειας ανά ηµέρα (hr/day), αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις την ολική
ηλιακή ακτινοβολία (kWh/m2) για διάφορες περιοχές της χώρας µας. Οι θέσεις των
µετεωρολογικών σταθµών επιλέγονται ώστε οι µετρήσεις να είναι αξιόπιστες και να µην
επηρεάζονται από φυσικά εµπόδια ή τοπικά φαινόµενα που να αλλοιώνουν το αποτέλεσµα. Στον
Πίνακα 4.1 της ΤΟΤΕΕ-2 δίνονται µέσες τιµές για την µέση µηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο
οριζόντιο επίπεδο για διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Οι τιµές αυτές υπολογίστηκαν από την
επεξεργασία µετρήσεων της µέσης µηνιαίας ηλιοφάνειας (hr/mo) µε χρονική διάρκεια πάνω από 30
έτη για τις περισσότερες περιοχές, οι οποίες παραχωρήθηκαν από την ΕΜΥ.
9
Για όποιες περιοχές δεν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα ηλιακής ακτινοβολίας, όπως η
πόλη της Κατερίνης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν δεδοµένα από την πλησιέστερη περιοχή στην
οποία παρατηρείται παρόµοια µορφολογία εδάφους (ορεινοί όγκοι, κ.α.) και παρόµοιος
προσανατολισµός, όπως η πόλη της Θεσσαλονίκης.
1.2.
Περιγραφή υφισταµένων κτηρίων
1.2.1. Κολυµβητήριο Κατερίνης
Το υπό µελέτη κτίριο βρίσκεται στην Κατερίνη, και έχει κτιστεί το 1974. Η αρχική άδεια εκδόθηκε µε την
αρ. 118/1978.
Πρόκειται για ένα κτίριο ισόγειο, ορθογωνικής κάτοψης, σχεδιασµένο κατά τον άξονα βορρά–νότο συνολικής
επιφάνειας 3800µ2.
Εικόνα 1. Εσωτερικό του κυρίου χώρου του Εικόνα 2. Εσωτερικό
κολυµβητηρίου
κολυµβητηρίου
Εικόνα 3. Εσωτερικό
αποδυτηρία-WC
του
του
κυρίου
χώρου
του
κολυµβητηρίου: Εικόνα 4. Βοηθητικός χώρος του κολυµβητηρίου –
κλειστό γήπεδο
10
Εικόνα 5. Νοτιοανατολική όψη
Εικόνα 6. Βορειοανατολική όψη
Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από µια ζώνη ύψους 2.1µ από πολυκαρβονικά φύλλα και το υπόλοιπο
κέλυφος από πανέλα πολυουρεθάνης. Το κέλυφος του κτιρίου διαθέτει µονούς υαλοπίνακες στην οροφή.
Το Κολυµβητήριο ήταν υπαίθριο µέχρι το 1992 όταν προστέθηκε στέγη για µετατροπή του ανοικτού
κολυµβητηρίου σε κλειστό.
1.2.2. ∆ηµαρχείο Κατερίνης
Το υπό µελέτη κτίριο βρίσκεται στην Πλατεία ∆ηµαρχείου. Το κτήριο που κατασκευάστηκε
το 1980 µε την υπ’ αριθµ. 1017/1980 και τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 835/1986.
Πρόκειται για ένα κτίριο τριών ορόφων, ορθογωνικής κάτοψης, σχεδιασµένο κατά τον άξονα ανατολή – δύση.
Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 2850 m2 µε εµβαδό θερµαινόµενων χώρων 2.500 m2. Χαρακτηριστικό
των όψεων του κτιρίου αποτελούν τα κατακόρυφα και οριζόντια δοµικά στοιχεία που προβάλλουν και
σκιάζουν µια µικρή επιφάνεια των ανοιγµάτων.
Εικόνα 7.
Εικόνα 8. Βόρεια όψη
11
Εικόνα 3. Εσωτερικό αίθριο
Εικόνα 4.
Οι όροφοι εµφανίζουν οµοιότητα στη δοµή. Επίσης κατακόρυφη οπτική επικοινωνία των τριών ορόφων
εξασφαλίζεται µέσω τριών αιθρίων. Τα αίθρια χωρίζονται από τους εσωτερικούς χώρους µε υαλοστάσια (µη
ανοιγόµενα).
1.3. ∆ιαθέσιµα στοιχεία - προηγούµενες µελέτες
Τα διαθέσιµα στοιχεία είναι:
•
Ενεργειακή µελέτη - ∆ηµαρχείο Κατερίνης.
•
Ενεργειακή µελέτη - Κολυµβητήριο Κατερίνης (στο πλαίσιο υποβολής Ολοκληρωµένου
Σχεδίου ∆ράσης, που εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»)
1.3.1. ∆ηµαρχείο Κατερίνης
Οι παρακάτω µελέτες είναι διαθέσιµες για µελέτη στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Κατερίνης, Πλατεία ∆ηµαρχείου, 2ος όροφος:
•
Αρχιτεκτονική µελέτη
•
Στατική µελέτη
Κατά την φάση των µελετών θα πρέπει να γίνει έλεγχος από τους µελετητές των δεδοµένων των
προϋπαρχόντων µελετών για την ταυτοποίησή τους µε την υπάρχουσα κατάσταση.
1.4. Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Το ∆ηµαρχείο ανήκει στην ιδιοκτησία του ∆ήµου Κατερίνης, στο όνοµα του οποίου έχουν
εκδοθεί και οι σχετικές οικοδοµικές άδειες ενώ το Κολυµβητήριο ανήκει στον Οργανισµό Παιδείας,
Πολιτισµού, Αθλητισµού και Πρόνοιας ∆ήµου Κατερίνης.
1.5. Τεκµηρίωση Σκοπιµότητας Έργου
Με το προτεινόµενο έργο επιτυγχάνεται:
12
•
Μείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.
•
Αναβάθµιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις
•
Στήριξη και ανάδειξη του υποδειγµατικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης για την
εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας.
Επιπλέον µε το προτεινόµενο έργο:
•
Εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας για το περιβάλλον
•
Προωθείται η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά την προετοιµασία
σχεδίων και προγραµµάτων µε σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη.
1.6. Προτεινόµενες Επεµβάσεις
Οι προτεινόµενες επεµβάσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων προέκυψαν
από προµελέτες που εκπόνησε το Πανεπιστήµιο Αθηνών / Τµήµα Φυσικής / Τοµέας Εφαρµογών το
έτος 2009, στις οποίες χρησιµοποιήθηκε µεθοδολογία διάφορη από αυτή που θεσµοθετήθηκε
αργότερα µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης. Συνοπτικά οι επεµβάσεις που προτείνονται
ανά κτήριο είναι:
1.6.1. Κολυµβητήριο Κατερίνης
Αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους
•
Αντικατάσταση των πολυκαρβονικών φύλλων προσόψεων και οροφής από πανέλα πολυουρεθάνης
µε ενισχυµένη θερµοµόνωση.
•
Ανοίγµατα οροφής από διπλούς υαλοπίνακες µε χαµηλό συντελεστή εκποµπής.
•
Αύξηση της θερµοµόνωσης των πανέλων πολυουρεθάνης (προσόψεων και οροφής).
•
∆ηµιουργία σκιασµένων ανοιγµάτων στην βορειοανατολική και νοτιοδυτική πρόσοψη του κτιρίου για
ενίσχυση του φυσικού αερισµού και φωτισµού του κτιρίου.
Ενεργειακή αναβάθµιση των Η/Μ εγκαταστάσεων
•
Αντικατάσταση των λεβήτων από αντίστοιχους νέας τεχνολογίας οι οποίοι θα µπορούν να
λειτουργήσουν και µε φυσικό αέριο όταν η περιοχή συνδεθεί µε δίκτυο "οικιακής" χρήσης.
•
∆ιατήρηση και συντήρηση των αξονικών αερόθερµων οροφής και του δικτύου σωληνώσεων.
Αναβάθµιση του συστήµατος τεχνητού φωτισµού
13
Αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων παλαιάς τεχνολογίας από νέα µε λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης
και ηλεκτρονικά ballasts.
Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης και ενεργειακή παρακολούθηση
•
Ενεργειακή ∆ιαχείριση (BEMS)
1.6.2. ∆ηµαρχείο Κατερίνης
Αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους
•
Αντικατάσταση των ήδη διπλών υαλοστασίων µε διπλά υαλοστάσια χαµηλού συντελεστή εκποµπής (low
e).
•
Αντικατάσταση όλων των ξύλινων πανέλων στο ισόγειο και των ‘τυφλών’ πανέλων στους ορόφους από
θερµοµονωτικά πανέλα αλουµινίου.
•
Προσθήκη εξωτερικής θερµοµόνωσης στο ισόγειο.
•
Ανοίγµατα στην οροφή του αίθριου και των ανοιγµάτων µεταξύ των ορόφων και του αίθριου.
Αναβάθµιση του συστήµατος τεχνητού φωτισµού
Αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων παλαιάς τεχνολογίας από νέα µε λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης
και ηλεκτρονικά ballast.
Προσβασιµότητα ατόµων µε αναπηρία
Στη µελέτη (και συνεπώς στην εργολαβία των κτιρίων) θα πρέπει υποχρεωτικώς να υπάρχουν επεµβάσεις για
ΑΜΕΑ. Οι επεµβάσεις θα προκύψουν µετά από τον επιτόπιο έλεγχο και καταγραφή των υφισταµένων
παρεµβάσεων από τον µελετητή, ώστε στη µελέτη να συµπεριληφθούν νέες παρεµβάσεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι παρεµβάσεις, για τις οποίες ο µελετητής οφείλει να ελέγξει την πιθανή
ύπαρξη τους αλλά και τη δυνατότητα υλοποίησης τους βάσει των χαρακτηριστικών των κτιρίων.
•
∆ιασφάλιση της οριζόντιας προσβασιµότητας µε ράµπες.
•
∆ιευκόλυνση της κατακόρυφης προσβασιµότητας (ανελκυστήρας, κλιµακοστάσιο κ.λ.π.).
•
Προσβάσιµοι χώροι υγιεινής.
•
Σήµανση σε προσβάσιµες µορφές (λ.χ. έντονο κοντράστ – µεγάλοι χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή
Braille, ηχητική και οπτική σήµανση).
14
•
Κατάλληλα µέτρα διαφυγής σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών.
1.7. Περιγραφή αντικειµένου της µελέτης
Αντικείµενο της µελέτης καταρχήν είναι η εξειδίκευση των επεµβάσεων που πρέπει να
υλοποιηθούν στα δύο δηµοτικά κτήρια, του Κολυµβητηρίου και του ∆ηµαρχείου, ώστε να
αναβαθµιστούν ενεργειακά, µε αφετηρία τις προτεινόµενες επεµβάσεις που αναπτύχθηκαν στο
προηγούµενο κεφάλαιο του παρόντος και που προέκυψαν από τις ενεργειακές προµελέτες που
παρατίθενται συνηµµένες στα Παραρτήµατα. ∆εδοµένου ότι οι µελέτες και το έργο θα
χρηµατοδοτηθούν από το Πρόγραµµα «Εξοικονοµώ» θα πρέπει µε αυτά να εκπληρώνονται οι
∆είκτες µε τους οποίους τα έργα εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα, όπως το % εξοικονόµησης ενέργειας
και το % ρύπων.
Οι ανάδοχοι θα πρέπει να µελετήσουν και να τεκµηριώσουν το σύνολο ή µέρος του συνόλου
των προτεινοµένων επεµβάσεων µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει πλήρης συµµόρφωση µε τον βασικό
∆είκτη του Προγράµµατος που είναι η µείωση των ρύπων CO2.
Επιπρόσθετα θα πρέπει οι ανάδοχοι µελετητές να φροντίσουν ώστε οι επεµβάσεις αφού
κοστολογηθούν µε τις διαδικασίες των δηµοσίων έργων να βρίσκονται εντός των οικονοµικών ορίων
(558.000,00 €) που έχουν θέσει οι παραπάνω ενεργειακές µελέτες, συµπεριλαµβανοµένων του ΦΠΑ, των
Γενικών Εξόδων και του Εργολαβικού Οφέλους που ισχύουν κατά τον χρόνο παράδοσης της µελέτης, καθώς
το ποσό αυτό έχει οριστικοποιηθεί κατά την έγκριση της ένταξης χρηµατοδότησης στο ΕΣΠΑ.
Αντικείµενο επίσης της µελέτης είναι η απαιτούµενη πλήρης τεκµηρίωση και κοστολόγηση των
επεµβάσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των µελετών σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής µετά
των συνοδευτικών τευχών (αναλυτικό τιµολόγιο, προϋπολογισµός, προµετρήσεις, κλπ.).
15
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
2.1. Μελέτη Εφαρµογής
2.1.1. Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρµογής
Η αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής θα περιλαµβάνει αναλυτικές προµετρήσεις µε
προµετρητικά σχέδια όπου απαιτούνται και Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Εφόσον απαιτείται η δηµιουργία
νέων άρθρων κατά τη σύνταξη του Αναλυτικού Τιµολογίου, αυτή θα συνοδεύεται από Τεχνική
Έκθεση αιτιολόγησης της δηµιουργίας των νέων άρθρων µε τεκµηρίωση της τιµής του άρθρου µέσω
προσφορών από το εµπόριο. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι παραδοτέα, τα οποία µπορούν να
εµπλουτιστούν µε ότι άλλο κρίνει σκόπιµο η Υπηρεσία.
Παραδοτέα
•
Αποτύπωση Υφιστάµενης κατάστασης.
•
Σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων των κτηρίων (συµπεριλαµβανοµένων των
ηµιορόφων, υπογείων και του δωµάτων) σε κλίµακα 1:50.
•
∆ύο τουλάχιστον τοµές του κάθε κτηρίου κάθετες µεταξύ τους σε κλίµακα 1:50
•
Όλες οι όψεις των κτηρίων σε κλίµακα 1:50
•
Σχέδια λεπτοµερειών για την πλήρη τεκµηρίωση κάθε παρέµβασης
•
Τεχνική έκθεση αρχιτεκτονικής µελέτης που θα αναλύει το πρόγραµµα του έργου
•
Αναλυτική Προµέτρηση
•
Τιµολόγιο
•
Αναλυτικός Προϋπολογισµός
•
Τεχνικές Προδιαγραφές
2.1.2. Ηλεκτροµηχανολογική Μελέτη Εφαρµογής
Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι παραδοτέα, τα οποία µπορούν να εµπλουτιστούν µε ότι
άλλο κρίνει σκόπιµο η Υπηρεσία.
•
Ύδρευση
•
Θέρµανση
•
Κλιµατισµός - Αερισµός
•
Ηλεκτρικά - ισχυρά
•
BMS
•
Αναλυτική Προµέτρηση
•
Τιµολόγιο
•
Αναλυτικός Προϋπολογισµός
16
•
Τεχνικές Προδιαγραφές
•
Απαιτούµενα σχέδια των παραπάνω µελετών
Οι προδιαγραφές των µελετών προβλέπονται από το Π∆ 696/1974 «Περί Αµοιβών», ΦΕΚ
301/Α/74 (και πιο συγκεκριµένα στα άρθρα 220 έως 260) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και
συµπληρωθεί από το Π∆ 515/1989.
2..2.
Παράδοση Μελετών
Η µελέτη εφαρµογής θα παραδοθεί σε έντυπη µορφή ενυπόγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή
σε CD, τα µεν σχέδια σε µορφή .dwg και .pdf τα δε κείµενα σε µορφή .doc .xls και .pdf.
2..3.
Χρονοδιάγραµµα Μελετών
Η µελέτη εφαρµογής (µετά των τευχών δηµοπράτησης και του ΣΑΥ-ΦΑΥ ) θα παραδοθεί σε
33 εργάσιµες ηµέρες.
Σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα ελέγξει τις µελέτες και εφόσον
θεωρηθεί ότι είναι πλήρης θα εκδώσει τη Βεβαίωση παραλαβής. Σε αντίθετη περίπτωση θα διαβιβάσει
τις παρατηρήσεις της στον µελετητή ο οποίος θα πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστηµα, που θα
καθορισθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, να προσκοµίσει εκ νέου για επανέλεγχο. Όταν κριθεί από
τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η πληρότητα της µελέτης θα εκδώσει τη Βεβαίωση παραλαβής και θα
σταλεί προς παραλαβή στο ∆.Σ. του ∆ήµου Κατερίνης προκειµένου να γίνει η παραλαβή εντός 10
ηµερών.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του µελετητικού αντικειµένου ορίζεται σε 33 εργάσιµες
ηµέρες.
17
3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
3.1. Κατηγορίες µελετών
Όπως προαναφέρθηκε οι µελέτες που πρόκειται να συνταχθούν είναι οι παρακάτω και ανήκουν
στις παρακάτω κατηγορίες µελετών σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του άρθρου 2 του Ν.3316/2005:
Α/Α
Μελέτη
Κατηγορία µελέτης
Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (6)
1. Αρχιτεκτονική µελέτη
Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες (9)
2.
•
Ύδρευση
3.
•
Θέρµανση
4.
•
Κλιµατισµός - Αερισµός
5.
•
Ηλεκτρικά - ισχυρά
6.
•
BMS
3.2. Μετρικά στοιχεία έργου
Όπως προαναφέρθηκε στην περιγραφή των υπαρχόντων κτηρίων το εµβαδόν της επιφάνειας των
δύο κτηρίων είναι το παρακάτω.
∆όµηση
Υπόγειο
Σύνολο
Κολυµβητήριο Κατερίνης
3.800,00
3.800,00
∆ηµαρχείο Κατερίνης
2.850,00
2.850,00
18
3.3. Υπολογισµός Αµοιβών Μελετών
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω µετρικά στοιχεία του έργου υπολογίζονται οι παρακάτω
αµοιβές µελετών σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προεκτιµωµένων Αµοιβών ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005, όπως
τροποποιήθηκε µε το ∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005 και το ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/4-7-2006 και το ∆15γ/οικ/3676:
3.3.1. Κολυµβητήριο Κατερίνης
Αρχιτεκτονική Μελέτη
∆εδοµένου ότι οι επεµβάσεις δεν αποτελούν ούτε µελέτη νέου κτηρίου αλλά ούτε και πλήρη µελέτη
εσωτερικών διαρρυθµίσεων υπάρχοντος κτηρίου, ο υπολογισµός των αµοιβών θα γίνει µε την εφαρµογή των
γενικών διατάξεων του παραπάνω Κανονισµού και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ-4β.
Συνεπώς για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 ετών και για χρόνο 26 ηµερών απασχόλησης η αµοιβή
υπολογίζεται:
Α1= 300 * 1,259 * 26 =9.820,20 €
Για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 ετών, για
χρόνο 7 ηµερών απασχόλησης. Συνεπώς αµοιβή αποτύπωσης σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ-4:
Α2 = 300 * 1,259 * 7= 2.643,90 €
Η αµοιβή για τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισµού
Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών.
Α3 = 8% * Α1 = 785,62 €
19
Αµοιβές σύνταξης τευχών δηµοπράτησης
[Άρθρο ΓΕΝ.7 ]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Περιγραφή
Ποσοστό
Τεχνική περιγραφή
10,00
Τεχνικές προδιαγραφές
30,00
Ανάλυση τιµών
25,00
Τιµολόγιο µελέτης
13,00
Τιµολόγιο προσφοράς
1,00
Συγγραφή υποχρεώσεων
8,00
Προϋπολογισµό µελέτης
5,00
Προϋπολογισµό προσφοράς
1,00
∆ιακήρυξη δηµοπρασίας
7,00
100,00
Αµοιβή
785,62 €
Η/Μ Μελέτη
∆εδοµένου ότι οι επεµβάσεις δεν αποτελούν ούτε µελέτη νέου κτηρίου αλλά ούτε και πλήρη µελέτη
εσωτερικών διαρρυθµίσεων υπάρχοντος κτηρίου, ο υπολογισµός των αµοιβών θα γίνει µε την εφαρµογή των
γενικών διατάξεων του παραπάνω Κανονισµού και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ-4. Συνεπώς
για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 ετών και για χρόνο 18 ηµερών απασχόλησης η αµοιβή υπολογίζεται:
Α1= 300 * 1,259 * 18 =6.798,60 €
Για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 ετών, για
χρόνο 5 ηµερών απασχόλησης. Συνεπώς αµοιβή αποτύπωσης σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ-4:
Α2 = 300 * 1,259 * 5= 1.888,50 €
Η αµοιβή για τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισµού
Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών.
Α3 = 8% * Α1 = 543,89 €
Η αµοιβή για το Σχέδιο και τον Φάκελο Ασφαλείας – Υγείας θα υπολογιστεί µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου ΓΕΝ-6 του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών (όπου Α1 το άθροισµα από
Αρχιτεκτονική και ΗΜ µελέτη):
8
Α4 = (Α1) * (0.40 +
3
)/100) * 1,259 = 480,34€
A1
175 * 1.259
20
Συνοπτικά οι αµοιβές για το Κολυµβητήριο Κατερίνης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Είδος Μελέτης
Αρχιτέκτων Αρχιτεκτονική
Μηχ.
Αποτύπωση
Τεύχη ∆ηµοπράτησης
Τύπος Υπολογισµού
Αµοιβή
Α1=300 * 1,259 * 26=9.820,20 €
9.820,20
Α2 = 300 * 1,259 * 7= 2.643,90 €
2.643,90
Α3 = 8% * Α1 = 785,62 €
Συν.
Αµοιβή
Μελετητή
785,62
13.249,72
Ηλ-Μηχ.
Μηχ.
Η-Μ µελέτες
Α1= 300 * 1,259 * 18 =6.798,60
6.798,60
Αποτύπωση
Α2 = 300 * 1,259 * 5= 1.888,50 €
1.888,50
Τεύχη ∆ηµοπράτησης
Α3 = 8% * Α1 = 543,89 €
543,89
9.230,99
ΣΑΥ-ΦΑΥ
Α4=
480,34
Σύνολο
ΦΠΑ 23%
480,34
22.961,05
5.281,04
28.242,09
21
3.3.2. ∆ηµαρχείο Κατερίνης
Αρχιτεκτονική Μελέτη
∆εδοµένου ότι οι επεµβάσεις δεν αποτελούν ούτε µελέτη νέου κτηρίου αλλά ούτε και πλήρη µελέτη
εσωτερικών διαρρυθµίσεων υπάρχοντος κτηρίου, ο υπολογισµός των αµοιβών θα γίνει µε την εφαρµογή των
γενικών διατάξεων του παραπάνω Κανονισµού και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ-4. Συνεπώς
για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 ετών και για χρόνο 26 ηµερών απασχόλησης η αµοιβή υπολογίζεται:
Β1= 300 * 1,259 * 26 = 9.820,20 €
Για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 ετών, για
χρόνο 7 ηµερών απασχόλησης. Συνεπώς αµοιβή αποτύπωσης:
Β2 = 300 * 1,259 * 7= 2.643,90 €:
Η αµοιβή για τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισµού
Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών.
Β3 = 8% * Β1 =785,62 €
Αµοιβές σύνταξης τευχών ∆ηµοπράτησης [ Άρθρο ΓΕΝ.7]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Περιγραφή
Ποσοστό
Τεχνική περιγραφή
10,00
Τεχνικές προδιαγραφές
30,00
Ανάλυση τιµών
25,00
Τιµολόγιο µελέτης
13,00
Τιµολόγιο προσφοράς
1,00
Συγγραφή υποχρεώσεων
8,00
Προϋπολογισµό µελέτης
5,00
Προϋπολογισµό προσφοράς
1,00
∆ιακήρυξη δηµοπρασίας
7,00
Άθροισµα =
100,00
Αµοιβή
785,62 €
22
Η/Μ Μελέτη
∆εδοµένου ότι οι επεµβάσεις δεν αποτελούν ούτε µελέτη νέου κτηρίου αλλά ούτε και πλήρη µελέτη
εσωτερικών διαρρυθµίσεων υπάρχοντος κτηρίου, ο υπολογισµός των αµοιβών θα γίνει µε την εφαρµογή των
γενικών διατάξεων του παραπάνω Κανονισµού και πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ-4. Συνεπώς
για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 ετών και για χρόνο 18 ηµερών απασχόλησης η αµοιβή υπολογίζεται:
Β1= 300 * 1,259 * 18 =6.798,60 €
Για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι 10 ετών, για
χρόνο 5 ηµερών απασχόλησης. Συνεπώς αµοιβή αποτύπωσης:
Β2 = 300 * 1,259 * 5= 1.888,50 €
Η αµοιβή για τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης υπολογίζεται µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισµού
Προεκτιµωµένων Αµοιβών και ισούται µε το 8% των αντίστοιχων µελετών.
Β3 = 8% * Β1 = 543,89 €
Η αµοιβή για το Σχέδιο και τον Φάκελο Ασφαλείας – Υγείας θα υπολογιστεί µε βάση
τις διατάξεις του άρθρου ΓΕΝ-6 του Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών(όπου Β1
το άθροισµα από Αρχιτεκτονική και ΗΜ µελέτη):
8
Β4 = (Β1) * ( 0.40 +
3
B1
175 * 1.259
) /100) * 1,259 = 480,34 €
23
Συνοπτικά οι αµοιβές για το ∆ηµαρχείο Κατερίνης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Είδος Μελέτης
Αρχιτέκτων
Μηχ.
Τύπος Υπολογισµού
Αµοιβή
Αρχιτεκτονική
Β1=300 * 1,259 * 26 = 9.820,20
9.820,20
Αποτύπωση
Β2=300 * 1,259 * 7= 2.643,90
2.643,90
Τεύχη ∆ηµοπράτησης
Β3=8% * Β1 =785,62
Συν.
Αµοιβή
Μελετητή
785,62
13.249,72
Ηλ-Μηχ.
Μηχ.
Η-Μ µελέτες
Β1=300 * 1,259 * 18 =6.798,60
6.798,60
Αποτύπωση
Β2=300 * 1,259 * 5= 1.888,50
1.888,50
Τεύχη ∆ηµοπράτησης
Β3=8% * Β1 = 543,89
543,89
9.230,99
ΣΑΥ-ΦΑΥ
Β4=
480,34
Σύνολο
ΦΠΑ 23%
480,34
22.961,05
5.281,04
28.242,09
24
Συνοπτικά οι αµοιβές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Είδος Μελέτης
Αρχιτέκτων Αρχιτεκτονική
Μηχ.
Αποτύπωση
Τεύχη
∆ηµοπράτησης
Τύπος Υπολογισµού
Αµοιβή
Α1+Β1
19.640,40
Α2+Β2
5.287,80
Α4+Β4
1.571,24
Συν. Αµοιβή
Μελετητή
26.499,44
Ηλ-Μηχ.
Μηχ.
Η-Μ µελέτες
Α1+Β1
13.597,20
Αποτύπωση
Α2+Β2
3.777,00
Τεύχη
∆ηµοπράτησης
Α4+Β4
1.087,78
18.461,98
ΣΑΥ-ΦΑΥ
Α5+Β5
960,68
960,68
Σύνολο
45.922,10
ΦΠΑ 23%
10.562,08
56.484,18
Η µελέτη εφαρµογής πρόκειται να ανατεθεί σύµφωνα µε την διαδικασία του άρθρου 7 του Νόµου
3316/2005.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το συνολικό ποσό για αµοιβές προεκτιµάται σε 56.484,18 €
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%).
25
3.4. Τάξη Πτυχίων Μελετητών ανά κατηγορία µελέτης
Όπως προαναφέρθηκε για την εκπόνηση των απαιτουµένων µελετών θα προσκληθούν µελετητές µε
πτυχία στις κατηγορίες (όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2, του Ν.3316/2005:
•
Αρχιτεκτονικές µελέτες κτηριακών έργων (6)
•
Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες (9)
Ανά κατηγορία µελέτης οι συνολικές αµοιβές όπως προεκτιµήθηκαν µε τον Κανονισµό
Προεκτιµωµένων Αµοιβών (όπως ισχύει σήµερα) φαίνονται παρακάτω:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
1
Κατηγορία µελέτης
Αµοιβή
2
Αρχιτεκτονικές µελέτες κτηριακών έργων (6)
26.499,44
3
Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες (9)
18.461,98
960,68
ΣΑΥ-ΦΑΥ
Άθροισµα αµοιβών κτιριακών µελετών =
45.922,10
Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 10 ∆15γ/οικ/3676 οι τάξεις πτυχίων που αντιστοιχούν στις
παραπάνω αµοιβές είναι οι εξής:
•
Αρχιτεκτονικές µελέτες κτηριακών έργων (6): πτυχία Α’ ή Β’ τάξης
•
Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές µελέτες (9): πτυχία Β τάξης
3.5. Προεκτίµηση ∆απάνης Κατασκευή Έργου
Η προεκτίµηση δαπάνης κατασκευής του έργου ανέρχεται στο ύψος των 558.000 €:
Κατερίνη, 06-03-2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ιευθυντής
Μαρίνα Ν. Χρονάκη
Παλαιοσελίτης Χ. Γεώργιος
Γεώργιος Χρ. Μέγας
Ακριβές Αντίγραφο
26