close

Enter

Log in using OpenID

naknada za korištenje općekorisne funkcije šuma

embedDownload
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE
Pula, Mletačka 12
Tel. 052/216-153, 212-993 Fax:383-744 e-mail: [email protected]
NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA
Odlukom i Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1408/2010 i dr.
od 29. svibnja 2012 godine, objavljenom u Narodnim novinama 68/12, obvezane su
fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na plaćanje naknade za
korištenje općekorisnih funkcija šuma.
Naknada se uplaćuje u visini od 0,0265% od ukupnog prihoda.
Obračun se iskazuje na Obrascu OKFŠ, koji je objavljen na Internetskim
stranicama www.hrsume.hr te koji sedo 30. travnja 2014.godine za 2013.godinu,
dostavlja na adresu
Hrvatske šume d.o.o.,
LJ. F. Vukotinovića2,
Zagreb
Naknadu se uplaćuje na račun Hrvatskih šuma:
1001005-1700055099 ili
IBAN HR8210010051700055099
s modelom 67 i pozivom na broj odobrenja OIB (obveznika)-GGGG (godina
navedena u četveroznamenkastom broju).
Predujmove utvrñene prema Obrascu OKFŠ treba uplaćivati tromjesečno u sljedećim
rokovima:
1. za razdoblje 1. siječnja - 31. ožujka 2014., do 30. travnja 2014.
2. za razdoblje 1. travnja - 30. lipnja 2014., do 30. lipnja 2014.
3. za razdoblje 1. srpnja - 30. rujna 2014., do 30. rujna 2014.
4. za razdoblje 1. listopada - 31. prosinca 2014., do 31. prosinca 2014.
Prema informaciji Hrvatskih šuma, Presudom Visokog trgovačkog suda Republike
Hrvatske naknada za OKFŠ spada u tražbine povremenih davanja koja se ne
isplaćuju u obrocima, pa se na nju primjenjuje zastarni rok od tri godine (čl. 226 st.1
ZOO-a).
Više o tome možete pročitati u Zakonu o šumama Narodne novine 140/05, 82/06,
129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12 (Odluka USRH), kao i u Pravilniku o načinu
obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija
šuma Narodne novine 84/10 i 39/12.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
22 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content