Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για καθορισμό αριθμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.17/2013
τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Κατερίνης
Αριθµός απόφασης 136/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για καθορισµό αριθµού αδειών και
προσδιορισµό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο Κατερίνης για το
έτος 2014.
Στην Κατερίνη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων δηµοτικού συµβουλίου),
σήµερα, στις 31 Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Κατερίνης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.81735/25-10-2013 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τα άρθρα 74 και
75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών βρέθηκαν παρόντα
6 τακτικά µέλη και 1 αναπληρωµατικό µέλος, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Χαράλ. - αντιπρόεδρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Βαϊνάς ∆ηµήτριος - µέλος
2. Μπογιατζής Χρήστος - µέλος
3. Τζουµέρκα Καλλιόπη - µέλος
4. Ίτσιος Γεώργιος – µέλος
5. Καρατζόγλου Χαράλαµπος – µέλος
6. Πούλιου Ασηµίνα - µέλος
7. Νατσιός Στέφανος - αναπλ. µέλος
Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ο αντιπρόεδρος –κ.
Αθανασιάδης Χαράλαµπος- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 8ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» η Επιτροπή Ποιότητας ζωής εισηγείται στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 παρ. ε του Κ.∆.Κ. στα οποία
περιλαµβάνεται και ο καθορισµός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του ίδιου νόµου τα συµβούλια των δηµοτικών/τοπικών κοινοτήτων
προτείνουν στην Επιτροπή ποιότητας ζωής τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου
εµπορίου για να διαµορφώσει την εισήγηση της προς το δηµοτικό συµβούλιο.
Η σχετική νοµοθεσία που αφορά που αφορά το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο είναι οι Ν. 2323/95,
Ν.3377/05, Π.∆.254/05 και Κ.Υ.Α Κ1-164/22-2-11 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’).
Σύµφωνα µε τα παραπάνω αλλά και µετά το Ν. 4038/2012 «Ρυθµίσεις υπαίθριου εµπορίου και
λαϊκών αγορών» και τις Κ1-961/3-5-2012 και Κ1-1784/28-9-2012 εγκυκλίους του υπουργείου
ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, υποδοµών, µεταφορών και δικτύων ο ∆ήµος δεν έχει πια την
αρµοδιότητα καθορισµού του ανώτατου αριθµού των αδειών που θα χορηγηθούν αλλά γνωµοδοτεί
προς τον Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ο οποίος και λαµβάνει την σχετική
απόφαση.
Σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 έως και 8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως ισχύει, ορίζονται τα
εξής:
«5. Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο νοείται κάθε µορφή άσκησης υπαίθριου εµπορίου που δεν αποτελεί
πλανόδιο εµπόριο κατά την έννοια της παραγράφου 2. Για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου
απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το αρµόδιο, κατά τόπο, δηµοτικό ή κοινοτικό
συµβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ισχύουν για µια τριετία,
είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να µεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκµισθωθούν ή να
παραχωρηθούν κατά χρήση. Η άσκηση του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου επιτρέπεται µόνο:
α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήµους και τις κοινότητες, στο χώρο της
δικαιοδοσίας τους, β. σε ιδιωτικούς χώρους. 6. Με αποφάσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου,
κατά περίπτωση, που λαµβάνονται µέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόµενο
έτος, καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων, που πρόκειται να
χορηγηθούν το επόµενο έτος και προσδιορίζονται ισάριθµες, συγκεκριµένες θέσεις για την άσκηση
των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών δραστηριοτήτων. Η απόσταση µεταξύ των θέσεων του
προηγούµενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των εκατό (100) µέτρων, σε πόλεις µε
πληθυσµό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και των πενήντα (50) µέτρων, σε πόλεις µε
µικρότερο πληθυσµό, σε κωµοπόλεις και χωριά. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εµπορίου πρέπει να
βρίσκονται εκτός α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται
σε µικρή απόσταση από οργανωµένες ξενοδοχειακές µονάδες, µπροστά από την είσοδο εµπορικών
καταστηµάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών.
Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των δηµοτικών και
λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των τριακοσίων (300) µέτρων, στους δήµους του
λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των εκατόν
πενήντα (150) µέτρων».
Mε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. οικ 74530/27-09-2013 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής
Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου µας, ζητήθηκε από τις ∆ηµοτικές-Τοπικές Κοινότητες να
προτείνουν τον αριθµό, είδος δραστηριότητας και χώρο που θα ασκηθεί η δραστηριότητα του
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
Ζήτησε επίσης το εν λόγω τµήµα την γνωµοδότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου Εµπορίου
(Ν. 3377/2005, άρθρο 1 παρ. 8) που συγκροτήθηκε µε την υπ΄ αριθ. 2908/2011 απόφαση του
δηµάρχου, για τα σηµεία τα οποία προτείνουν τα συµβούλια.
Τα Τοπικά Συµβούλια των ∆ηµοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων, (για τα οποία ζητήθηκε η
γνωµοδότηση σύµφωνα µε το παραπάνω αναφερόµενο έγγραφο), προτείνουν τις παρακάτω θέσεις
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ανά είδος δραστηριότητας.
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΗΤΙΝΗΣ
•
•
Στη θέση
«Παλιοπαναγιά» έναντι αναψυκτηρίου µία (1) θέση για
«Παραδοσιακά
Γλυκίσµατα».
Στη θέση «Σκούπα» κατά µήκος του δρόµου Βρύα - Ρητίνης (στο 20ο χιλιόµετρο), µια (1) θέση
για «οπωροκηπευτικά».
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
•
•
•
Μία (1) θέση για «ζαχαρώδη- ξηρούς καρπούς-παραδοσιακά είδη» µπροστά από το
Υπολιµεναρχείο Σκάλας Κατερίνης.
Μία (1) θέση για «πώληση φρούτων» µπροστά στον Άγιο Νεκτάριο στο Ναυτικό Όµιλο.
Μία (1) θέση για «πώληση ψηµένου καλαµποκιού» απέναντι από το
ξενοδοχείο
«ΗΛΙΑΝΑ».
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
•
•
•
Τέσσερις (4) θέσεις για «οπωροκηπευτικά», δύο πίσω από το αναψυκτήριο COCUS και δύο
στη διασταύρωση του ξενοδοχείου Cosmopolitan στην παραλία της Καλλιθέας.
∆ύο (2) θέσεις για «καλαµπόκια» στην παραλία της Καλλιθέας, από τα όρια του Κορινού
µέχρι τα όρια της Παραλίας.
Μία (1) θέση για «ξηρούς καρπούς» στην παραλία της Καλλιθέας, από τα όρια του Κορινού
µέχρι τα όρια της Παραλίας και οι πάγκοι θα είναι τοποθετηµένοι ανάµεσα από τα αναψυκτήρια.
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
∆ύο (2) θέσεις µε «χειροποίητα αντικείµενα» στην κεντρική πλατεία (Μ. Αλεξάνδρου).
Οι ∆ηµοτικές/Τοπικές
γνωµοδότησαν σχετικά.
Κοινότητες:
Κορινού,
Μηλιάς,
Αγίου
∆ηµητρίου,
Λόφου
δεν
Η επιτροπή στάσιµου εµπορίου µε το υπ΄ αριθ. 1/2013 πρακτικό της, το οποίο επισυνάπτεται,
πρότεινε τις παραπάνω αναφερόµενες θέσεις.
Επίσης προτείνονται πέντε (5) θέσεις για τοποθέτηση καντινών σε ιδιωτικούς χώρους.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Κατερίνης αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω τις
διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010 τις διατάξεις του Ν.2323/95 όπως ισχύει
έπειτα από τις τροποποιήσεις των νόµων Ν.3190/03 και Ν.3377/05 και της ΚΥΑ Κ164/17.1.2011 (ΦΕΚ 275/22.2.2011 τεύχος Β’), την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4038/12
(ΦΕΚ 14 Α’), τις σχετικές γνωµοδοτήσεις των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, το υπ΄
αριθ. 1/2013 πρακτικό της Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιµου
Εµπορίου, τις ανάγκες του
∆ήµου µας για τον καθορισµό θέσεων υπαίθριου στάσιµου και µετά από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο τον καθορισµό του αριθµού των αδειών και τον
προσδιορισµό των θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο
Κατερίνης για το έτος 2014 τα εξής:
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
∆ύο (2) θέσεις µε «χειροποίητα αντικείµενα» στην κεντρική πλατεία (Μ. Αλεξάνδρου).
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΗΤΙΝΗΣ
•
•
Στη θέση
«Παλιοπαναγιά» έναντι αναψυκτηρίου µία (1) θέση για
«Παραδοσιακά
Γλυκίσµατα».
Στη θέση «Σκούπα» κατά µήκος του δρόµου Βρύα - Ρητίνης (στο 20ο χιλιόµετρο), µια (1) θέση
για «οπωροκηπευτικά».
Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
•
•
•
Μία (1) θέση για «ζαχαρώδη- ξηρούς καρπούς-παραδοσιακά είδη» µπροστά από το
Υπολιµεναρχείο Σκάλας Κατερίνης.
Μία (1) θέση για «πώληση φρούτων» µπροστά στον Άγιο Νεκτάριο στο Ναυτικό Όµιλο.
Μία (1) θέση για «πώληση ψηµένου καλαµποκιού» απέναντι από το
ξενοδοχείο
«ΗΛΙΑΝΑ».
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
•
•
•
Τέσσερις (4) θέσεις για «οπωροκηπευτικά», δύο πίσω από το αναψυκτήριο COCUS και δύο
στη διασταύρωση του ξενοδοχείου Cosmopolitan στην παραλία της Καλλιθέας.
∆ύο (2) θέσεις για «καλαµπόκια» στην παραλία της Καλλιθέας, από τα όρια του Κορινού
µέχρι τα όρια της Παραλίας.
Μία (1) θέση για «ξηρούς καρπούς» στην παραλία της Καλλιθέας, από τα όρια του Κορινού
µέχρι τα όρια της Παραλίας και οι πάγκοι θα είναι τοποθετηµένοι ανάµεσα από τα αναψυκτήρια.
∆. Πέντε (5) θέσεις για τοποθέτηση καντινών σε ιδιωτικούς χώρους.
Μειοψηφούντων των µελών της Ε.Π.Ζ. Αθανασιάδη Χαράλαµπου και Νατσιου Στέφανου, οι
οποίοι διαφώνησαν για τις προτεινόµενες θέσεις για την Τοπική Κοινότητα Παραλίας, γιατί όπως
δήλωσε ο κ. Νατσιός θεωρεί ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλές θέσεις στην Παραλία και η δηµιουργία
νέων θέσεων δηµιουργεί άσχηµη εικόνα στην περιοχή.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 136/2013
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο προεδρεύων Τα Μέλη
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη, 31-10-2013
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η προϊσταµένη Τµήµατος
Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
Ζωή Σερετίδου
Κ.Α.