Καρδιολογικό Case Report Quiz

Καρδιολογικό Case Report Quiz
Δρ Ηλίας Καραμπίνος Καρδιολόγος «Ευρωκλινική Αθηνών», Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών
Ασθενής άνδρας, 78 ετών, με ιστορικό στεφανιαίας νόσου και διενεργηθείσας
αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass) προσέρχεται λόγω επεισοδείου επιγάστριου
άλγους μετά από γεύμα, το οποίο είχε ήδη παρέλθει κατά την προσέλευσή του. Η κλινική
εξέταση, το ΗΚΓ και τα μυοκαρδιακά ένζυμα ήταν φυσιολογικά. Διενεργήθηκε
διοισοφάγειος μελέτη για έλεγχο τυχόν παθολογίας στην αορτή. Όπως φαίνεται στην
Εικόνα 1 (Α και Β) απεικονίζεται:
Α. Μια φυσιολογική ανιούσα αορτή στο μακρύ και στον βραχύ άξονα.
Β. Μια φυσιολογική κατιούσα αορτή στο μακρύ και στο βραχύ άξονα.
Γ. Διαχωρισμός της ανιούσας αορτής.
Δ. Ενδοτοιχωματικό αιμάτωμα της κατιούσας αορτής.
1/2
Καρδιολογικό Case Report Quiz
Απάντηση
Η
σωστή
απάντηση
είναι
ηΟ
Δ.
Πρόκειται
διοισοφάγειο
βαλβίδα
πάχυνση
αυτής,
(Εικόνα
κατιούσας
από
είναι
ψευδούς
αίματος
Ο
παρουσία
χαρακτηρίζεται
μπορεί
ιατρογενής
συμβαίνει
ενδοαορτικής
ή
υποτύπους
Stanford
αιματώματος
20-45%
έκβασης
και
αιμάτωμα
διαχωρισμός,
αποτελέσματα
τους
τύπος
ηpredictive
το
παρουσία
οΑ.Κρανίδης-Η.Καραμπίνος.
καθετήρες)
τόσο
κλασικός
να
2001
1
και
και
στο
(εγγύς
3
αποτελούν
αυλού
του
Β,
«εκκολπώματος»
συνήθως
αντιμετωπίζεται
φθάνει
για
είναι
αορτής.
βάσει
υποχώρηση
διαχωρισμός,
έχει
κίτρινο
κατά
μέσο
οοπισθίου
ηχωκαρδιογραφία,
περιλαμβάνει
ενώ
αντλίας
απεικόνιση
Διαχωρισμός
ως
(Class
πλευριτικής
και
περιορισμένος
επίσης
διαχωρισμός
καμπύλη
της
μέχρι
τον
η
χιτώνα,
εναλλακτική
(Class
Βάσει
στο
άπω)
βέλος).
εμφύτευση
ηRichartz,
προσβολή
επιμήκη
1).
τοιχώματος
από
ύψος
της
τον
κατά
(Εικόνα
5).
των
της
συνεπεία
πορεία
γι’
με
τύπος
βλάβης
εξέλιξη
Η
προς
μέσο
συλλογής
απουσία
της
Εξάλλου
του
αυτό
κατιούσας
τη
εικόνα
Οδηγιών
με
τον
(Εικόνα
μικρός
stent
θεραπευτική
Αορτής
της
διάρκεια
ηπαρουσία
3).
βοτάλειου
(όχι
χιτώνα
τα
2ίδιο
ανιούσα
Debakey
και
της
στο
κλειστού
σε
χαρακτηρίζεται
Η
ανιούσης
έξω
στην
αυτή
«ιστίου»
οευθεία).
ήφυσική
διαχωρισμός
αναφέρεται
1
αληθή
αλγόριθμο
της
κατιούσας
τύπος
10%
περιαορτικής
ταξινομείται
Α,
αορτής
στο
(Class
αριστερού
κατιούσα
είναι
κίτρινο
αορτή
Ευρωπαϊκής
«ιστίου»
(Ι,
συνδέσμου
των
λύση
τραύματος
σημείο
διαχωρισμό
ιστορία
με
αορτής,
1
ΙΙ,
Στη
συμβατή
4).
ταξινομείται,
στον
ΙΙΙ)
σχηματισμό
περιπτώσεων.
που
απεικονίζεται
αορτής
σε
συγκεκριμένη
βέλος)
ως
Ο
ήχωρίς
αορτή
από
και
του
καθετηριασμού
σε
τύπος
ασθενείς
σε
επιμήκη
αιμορραγίας4.
αντιμετωπίζεται
της
ενδοτοιχωματικό
ηDiagnosis
στην
Καρδιολογικής
σχηματισμό
δύο
διάμετρος
στον
5διαχωρισμού
απουσία
με
στο
8,2
όσο
νόσου
τύπους
σχηματισμό
έχει
ενδοτοιχωματικό
5τύπους
περιοχή
χιλιοστά
βλάβης
ως
είναι
θώρακα
28%-47%,
και
υψηλού
δείξει
Προγνωστικά
πάντα
περίπτωση
του
γνωστόν,
«ιστίου»
κατά
στον
(Εικόνα
ο
της
βάσει
(από
ενός
ενδοτοιχωματικού
Το
τραυματικός
κρατήρος,
του
ενθαρρυντικά
(Class
(ο
αιματώματος
κινδύνου.
καθόλον
μαζί
και
αορτής
Εταιρείας
βραχύ
τον
αιμάτωμα
ενδοτοιχωματικό
ρήξη
διαχωρισμός
ισθμού)
αληθούς
τα
2)
της
και
οσε
βραχύ
με
απεικονίζεται
αληθής
.οδηγά
3).
αιμάτωμα
της
Ο
άξονα.
τρεις
σημεία
ταξινόμησης
συλλογή
την
>50
το
Ο
ητύπος
ήαορτής
οποία
(ESC)1,
άξονα
τύπος
ή(Class
και
μήκος
αορτική
χρήσης
σύρματα
χιλιοστά
και
Με
κακής
ενός
1της
με
την
42).
σε
dissection.
Cardiology.
Recommendations
Eur
Heart
1.
Erbel
Jταξινόμησης
2001:22:1642-1681.
R,
Alfonso
of
the
task
F,
Boileau
force
on
C,
aortic
et
al.
dissection,
and
European
management
Society
of
of
aortic
DVD.
Εκδόσεις
Πασχαλίδης
Αθήνα
2.
2007.
Ηχωκαρδιογραφία-Doppler
3.
and
CA.
Nienaber,
factors
BM.
for
complications.
T.
Rehders,
Heart
et
2004;90:372-374.
al.
Aortic
intramural
haematoma:
natural
history
4.Βιβλιογραφία
morphologic
implications.
Evangelista
.ndings
Eur
A.,
Heart
Dominguez
in
short-term
Jή
2004;25:81–87.
R.,
Sebastia
evolution
C.,
of
aortic
et
al.
Prognostic
intramural
haematoma.
value
of
clinical
Therapeutic
and
2/2