ανωνυμος εταιρεια τουριστικων επιχειρησεων

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ''ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Α.Ε.''
ΑΡ.Μ.Α. Ε. 11301/70/Β/86/14 - Γ.Ε.ΜΗ. 122174799000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 42η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
2. Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήσεις
παγίων στοιχείων
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.
ΙΙ.
1.
3.
4.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα - Οικόπεδα
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήματα -τεχν.εγκαταστάσεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοπ/σεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
2.143.240,77
383.585,57
2.526.826,34
771.377,04
264.235,92
1.035.612,96
1.371.863,73
119.349,65
1.491.213,38
2.278.028,29
381.365,15
2.659.393,44
664.215,00
209.031,21
873.246,21
1.613.813,29
172.333,94
1.786.147,23
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Κεφάλαιο Μετοχικό
(7.955.520 μτχ. του 1 € έκαστη)
1. Καταβλημένο
ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Διαφορές αναπρ/γής λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
5.065.292,84
33.517.561,62
0,00
17.315.050,07
5.065.292,84
16.202.511,55
5.065.292,84
33.353.888,89
0,00
16.106.043,73
5.065.292,84
17.247.845,16
2.400.239,73
243.814,08
7.428.231,37
0,00
48.655.139,64
1.902.082,89
175.543,86
6.855.672,90
0,00
26.248.349,72
498.156,84
68.270,22
572.558,47
0,00
22.406.789,92
2.380.691,99
213.814,08
7.267.246,01
34.039,05
48.314.972,86
1.704.020,15
165.699,73
6.616.451,93
0,00
24.592.215,54
676.671,84
48.114,35
650.794,08
34.039,05
23.722.757,32
1. Τακτικό αποθεματικό
1α. Ζημιές από εκποίηση χρεογράφων εισηγμ.στο ΧΑΑ
προς μελλοντικό συμψηφισμό
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
10.100.000,00
10.100.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) χρήσεως εις νέο
9.043,30
10.109.043,30
9.043,30
10.109.043,30
32.515.833,22
33.831.800,62
65.590,95
0,00
65.590,95
42.382,43
535,07
42.917,50
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012
7.955.520,00
7.885.830,00
17,48
695.799,76
695.817,24
415.017,48
741.863,19
1.156.880,67
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά
υλικά συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.
1.
2.
3.
3α.
3β.
10.
11.
12.
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.Αξία
Απαιτήσεις
Πελάτες
Γραμμάτια χρήσεως εισπρακτέα
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
Επισφαλείς -Επίδικοι Πελάτες & χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ ΑΙΙΙ+AIV+ΑV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνεια
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
190.222,29
3.000,00
43.425,04
453.771,27
156.356,56
346.763,11
2.092.817,78
10.000,00
3.296.356,05
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
0,00
0,00
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
270.639,43
28.188,19
43.425,04
295.793,64
156.356,56
346.763,11
1.274.086,88
11.467,35
2.426.720,20
6.018,68
6.018,68
0,00
ΙΙ.
1.
2α.
3.
4.
5.
6.
7.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
0,00
15.746,78
1.068.646,23
1.084.393,01
22.891,44
545.828,13
568.719,57
4.446.340,01
3.038.357,27
8.270,02
11.712,56
21.570,05
29.840,07
0,00
11.712,56
38.483.226,68
38.668.017,68
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
( Β+Γ+Δ+Ε )
85.420,40
56.147,68
(293.987,10)
756,97
1.028.238,45
(293.987,10)
756,97
378.667,88
820.428,72
141.585,43
-
(364.481,36)
9.471.765,96
8.819.814,74
21.843.732,48
22.586.227,87
21.843.732,48
7.221,41
22.593.449,28
81.116,28
1.321.135,04
4.547.254,05
25.000,00
285.450,06
67.009,79
130.920,04
1.446.735,10
4.524.854,51
131.753,71
23.910,68
63.763,11
609.419,35
123.773,89
7.060.158,46
562.119,09
182.294,84
7.066.351,08
28.903.890,94
29.659.800,36
107.569,78
188.402,58
38.483.226,68
38.668.017,68
( Α+Γ+Δ )
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπραγμάτων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως χρεωστικοί
918,00
881,00
30.972.319,88
37.302,19
31.010.540,07
30.972.319,88
37.302,19
31.010.503,07
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλοτρ. περιουσ. στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπραγμάτων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως πιστωτικοί
918,00
881,00
30.972.319,88
37.302,19
31.010.540,07
30.972.319,88
37.302,19
31.010.503,07
Σημειώσεις :
1) Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 19.500.000,00 € και 12.350.000,00 CHF για την εξασφάλιση ενεργών δανειακών συμβάσεων (επιπλέον ανάλυση π.β. στην παράγραφο 10 του προσαρτήματος).
2) Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων έγινε στη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Ι.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμεταλλεύσεως)
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον :
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον :
2. Έσοδα χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
8.530.218,04
6.124.040,44
2.406.177,61
148.617,57
2.554.795,18
373.124,96
239.111,61
7.235.014,63
5.880.829,70
1.354.184,93
144.954,41
1.499.139,34
362.037,28
612.236,57
1.942.558,61
0,00
4.447,39
4.447,39
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως.
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
923.095,86
-918.648,47
1.023.910,14
1.120.744,46
49.402,36
406,50
2.945,00
67.538,96
23.801,83
91.340,79
-1.116.479,36
-180.140,97
94.362,87
0,00
2.310,50
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Πλέον :
Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων Ν.2065/1992
για κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
904.334,70
(1,36)
904.333,34
(1.029.267,54)
(329.500,11)
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λ.κ. φόροι
Κέρδη προς διάθεση
(Ζημίες) εις νέον
141.737,79
83.752,26
678.843,29
0,00
34.981,25
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1.Τακτικό αποθεματικό
6. Αφορολόγητο αποθεματικό 2601/98
3. Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο
(329.500,11)
1.029.267,54
(364.481,36)
29.272,72
649.570,57
0,00
678.843,29
0,00
0,00
-364.481,36
-364.481,36
96.673,37
-38.586,93
985.323,21
1.768.846,92
1.687.858,41
562.800,95
936.338,39
9,94
4.255,16
4.265,10
52.753,86
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ
316.470,75
246.330,20
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
93.626,61
1.898,62
95.525,23
1.148,14
-178.992,83
1.846.722,36
80.988,51
904.334,70
1.696.215,08
150.507,28
-329.500,11
Χερσόνησος, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΣΚΟΥΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 462323
ΑΝΝΑ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΛΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 462321
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ.ΑΔΑΜΑΚΗΣ
Αρ. Αδείας Α' Τάξης 0024175
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ‘ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Α.Ε.’
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ‘ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Α.Ε.’, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως και
για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια
αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (Κ.Ν.2190/20 και ΕΓΛΣ) δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για απαιτήσεις της εταιρείας σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού
575.430,16 ευρώ. Κατά την εκτίμηση μας για την κάλυψη ζημιών έναντι των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να είχε σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2) Οι συμμετοχές
σε συνδεμένες επιχειρήσεις αφορούν μετοχές ανωνύμου εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α.Α. που δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή οι οποίες αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους. Αν είχαν αποτιμηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920,
η συνολική τους αξία θα ήταν μικρότερη κατά 10,1 εκατ. ευρώ, η καθαρή θέση της εταιρείας θα ήταν ισόποσα μειωμένη και τα αποτελέσματα χρήσεως μειωμένα κατά 940 χιλ. ευρώ. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ.Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ
δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 97.500 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες
κατά ευρώ 97.500 και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ισόποσα αυξημένα. 4) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920, η εταιρία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για διαφορές δημοτικών τελών και προσαυξήσεις τελών ποσού € 71.821,52 που
αφορούν προηγούμενες χρήσεις, με αποτέλεσμα τα Ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα. 5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα
της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον
έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 6) Στο λογαριασμό Δ.II.11 «Χρεώστες Διάφοροι» περιλαμβάνεται απαίτηση ποσού 1.143χιλ.ευρώ που εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου
23α του Κ.Ν.2190/1920, για την εν λόγω απαίτηση δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να αξιολογήσουμε την πλήρη ανακτησιμότητα της. 7) Δε λάβαμε επιστολή από τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτής και
λόγω του γεγονότος αυτού διατηρούμε επιφύλαξη για τη μη ύπαρξη αγωγών τρίτων κατά της εταιρίας.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Α.Ε» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις
διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στην παρ.13 του Προσαρτήματος και στο γεγονός ότι αφού ληφθούν υπ’ όψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν.2190/1920. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση
με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Ηράκλειο, 16 Μαΐου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22 781