ισολογισμος 2013

LEADER A.E. Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Τροφίμων
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -30η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(01/01/2013-31/12/2013) ÁÑ.Ì.Á.Å.: 7940/03/Β/86/3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:121571399000
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐïóÜ êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò 2013
ÐïóÜ ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò 2012
ÐïóÜ ðñïçã.
ÐïóÜ êëåéüì.
ÐÁÈÇÔÉÊÏ
÷ñÞóçò 2013 ÷ñÞóçò 2012
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ÁðïóâÝóåéò
Áíáð. Áîßá
Áîßá ÊôÞóçò
ÁðïóâÝóåéò
Áíáð. Áîßá
Áîßá ÊôÞóçò
1.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 198.932,63
170.592,98
28.339,65
198.932,63
164.298,92
34.633,71 Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
\
785.346,71
672.190,39
113.156,32
729.756,72
637.629,32
92.127,40 (9.440.000 μετοχές των 0,59 EURO.)
5.569.600,00 6.372.000,00
984.279,34
842.783,37
141.495,97
928.689,35
801.928,24
126.761,11 1. Καταβεβλημένο
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
2.780,50
2.780,50
1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετ.&χρεογ/φων
1.Γήπεδα - Οικόπεδα 1.649.400,00 1.649.400,00
399.444,63
0,00
399.444,63
399.444,63
0,00
399.444,63 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
3.Κτίρια & Τεχν. έργα
1.652.180,50 1.652.180,50
4.795.953,86 1.670.479,86 3.125.474,00 5.068.116,38 1.506.514,09 3.561.602,29 4.Μηχ/τα - τεχν. εγκατ/σεις & λοιπ. μηχ/κός εξοπλ. 2.488.950,22 1.502.628,08
986.322,14 2.208.077,66 1.340.521,97
867.555,69 IV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
961.923,18
896.190,92
5.Μεταφορικά Μέσα
353.322,19
307.827,48
45.494,71
352.822,19
295.462,24
57.359,95 1.Τακτικό αποθεματικό
454.633,26
270.311,92
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
653.347,56
620.386,50
32.961,06
633.267,99
582.141,70
51.126,29 Μείον Ζημία πώλησ.συμ.& χρεόγ.προς συμψ.
507.289,92
625.879,00
ΣΥΝ. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΙ)
8.691.018,46 4.101.321,92 4.589.696,54 8.661.728,85 3.724.640,00 4.937.088,85
650.000,00
650.000,00
ΙΙΙ.ΣΥΜΜ. & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΑΠΑΙΤ.
4.Εκτακτα αποθεματικά
34.619,26
34.619,26
0,00
225.162,08
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχ/σεις
5.Αφορ. αποθεματικό ειδ. διατ.
1.191.909,18 1.310.498,26
33.103,52
33.103,52
29.142,30
254.304,38 7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
4.622.800,06
5.191.393,23 V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
2.594.351,81 1.878.684,55
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον
11.008.041,49 11.213.363,31
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+AIII+ΑΙV+AV)
1.918.920,09
1.859.303,86
1.Εμπορεύματα
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
5.323,88
5.323,88
162.446,88
227.449,69
2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή υποπροιόντα & υπολείμ.
1.Προβλέψεις
116.189,91
107.470,09
4.Α΄ & βοηθ. ύλες-αναλώσ. υλικά - ανταλλ. & είδη συσκ.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
260.268,85 2.457.825,73
751.301,16 2.945.524,80 Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
5.Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων
1.000.000,00 1.000.000,00
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.Ομολογιακά δάνεια
3.565.281,96 4.345.632,55
10.483.648,30
8.824.269,89
1.Πελάτες
2,Δάνεια τραπεζών
4.565.281,96 5.345.632,55
9.489.482,54
6.963.079,40
3α Επιταγές εισπρακτέες
0,00
272.720,18
ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
10.Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες & χρεώστες
15.440.502,56 12.755.574,19
0,00
0,00
272.720,18
0,00
1.Προμηθευτές Μείον Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
320.638,94
201.321,41
2.609.412,09
4.525.211,47
2α.Επιταγές πληρωτ. Μεταχρ.
11.Χρεώστες διάφοροι
510.562,78 1.506.441,43
8.815,10 22.591.358,03
15.475,27 20.328.036,03 3.Τραπ. λογ. βραχ. υποχρεώσ.
12.Λογ/σμοί διαχειρ. προκατ/λών & πιστώσεων
1.537.726,62 1.099.203,68
5.Υποχρ.από φόρους - τέλη
ΙΙΙ.ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
182.593,83
178.513,75
122.943,74
22.684,41
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
1.Μετοχές
98.980,27
1.598,11 10.Mερίσματα πληρωτέα
580.000,00
0,00
23.963,47
21.086,30
Μείον Προβλέψεις για υποτιμήσεις
86.898,67
571.473,96
11.Πιστωτές διάφοροι
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
57.429,98
59.846,62
18.658.923,40 16.312.528,42
1.Ταμείον
3.946.635,43 4.004.065,41
3.428.796,99 3.488.643,61 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΓΙ+ΓΙΙ)
23.224.205,36 21.658.160,97
3.Καταθέσεις Όψεως
29.152.229,44
26.763.802,55 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝ. ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
97.227,67
68.841,68
2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
15.454,84
11.829,51
22.766,96
7.903,56
3.Λοιποί μεταβ.λογ/μοί παθητικού
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
422.200,00
859.807,00
119.994,63
76.745,24
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
441.039,89
871.636,51
3.385,05
0,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού
34.357.565,36
32.953.593,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
34.357.565,36 32.953.593,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
80.037,50
58.193,04 1.Δικαιούχοι αλλοτρ. Περιουσ. Στοιχ.
80.037,50
58.193,04
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
20.010,00
26.455,00 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
20.010,00
26.455,00
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως
100.047,50
84.648,04
100.047,50
84.648,04
Σημειώσεις: 1. Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων έγινε 31.12.2008. 2. Ο μέσος όρος του προσωπικού της εταιρείας είναι 90 άτομα 3. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων 4. Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρίας
είναι ασφαλισμένες.
ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013)
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ÐïóÜ êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò 2013
Κύκλος Εργασιών (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
64.525.621,06
Μείον : Κόστος Πωλήσεων
56.097.168,86
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως
8.428.452,20
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
734.254,15
ΣΥΝΟΛΟΝ
9.162.706,35
2.111.309,41
MEION :1. Εξοδα Διοικ. Λειτουργίας
4.197.164,34 -6.308.473,75
2.Έξοδα λειτουργ. διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη εκμ/σεως)
2.854.232,60
206.486,66
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
535.689,91
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
-329.203,25
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως
2.525.029,35
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5.001,62
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 110,14
5.111,76
4.Εσοδα από προβλ. προηγ.χρήσεων
71.815,53
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
1.022.610,99
2.Έκτακτες ζημιές
608,79
3.Έξοδα προηγ. Χρήσεων
159.850,52 1.254.885,83 -1.249.774,07
4.Προβλ. για έκτακους κινδύνους Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (κέρδη) 1.275.255,28
412.691,50
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
-412.691,50
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτ. κόστος
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
1.275.255,28
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ-669836
ÐïóÜ ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò 2012
54.625.016,18
46.251.521,17
8.373.495,01
845.232,76
9.218.727,77
2.425.663,31
4.273.987,73 -6.699.651,04
2.519.076,73
119.022,30
649.130,15
-530107,85
1.988.968,88
ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ
ÐïóÜ êëåéüì.
÷ñÞóçò 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
1.275.255,28
Πλέον:Ζημίες από πώληση συμμ/χών & υποτ. χρεογρ.
184.321,34
Σύν. κερδ. προ της αφ. των ζημιών από πώλ. & αποτ. χρεογρ. 1.459.576,62
Πλεόν: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων
1.878.684,55
Διαφορες φορολ. ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
392.326,75
Πλέον:Διάθ. τακτ. αποθ/κού για κάλ. ισόποσων ζημιών
εκ πωλ. συμμ/χών & αποτ. χρεογρ.
184.321,34
Μείον:Ζημιές από πώληση συμμετοχών
180.907,56
Μείον:Ζημιές από πώληση χρεογάφων
3.413,78
0,00
ΣΥΝΟΛΟ
3.730.587,92
2.398,23
ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος
469.133,34
312,92
2.711,15
2.Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι
21.370,51
255.086,87
490.503,85
73.057,41
Κέρδη προς διάθεση
3.240.084,07
15.695,75
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
470.453,51
126.613,48
-467.742,36 1. Τακτικό αποθεματικό
65.732,26
1.521.226,52 2.Πρώτο μέρισμα
580.000,00
647.507,80
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον
2.594.351,81
-647.507,80
0,00
3.240.084,07
1.521.226,52
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 20 ΜΑΙΟΥ 2014
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ-001610
ΑΔΤ ΑΕ 538694 - ΑΡ. ΑΔ. 6927 Α' ΤΑΞΗΣ
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της: «LEADER Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ÐïóÜ ðñïçã.
÷ñÞóçò 2012
1.521.226,52
0,00
1.521.226,52
841.253,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.362.480,28
416.039,86
7.270,32
423.310,18
1.939.170,10
60.485,55
0,00
1.878.684,55
1.939.170,10
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας LEADER Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση
αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των
άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε
με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 431 χιλ. περίπου με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 431 χιλ. περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα
αυξημένα και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 21 χιλ περίπου.
2) Στο κονδύλι των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Γ.Ι. «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις», περιλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες λήγουν στην επόμενη χρήση 2013, συνολικού ύψους € 1.784 χιλ. Το παραπάνω κονδύλι θα έπρεπε
να απεικονίζεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το αντίστοιχο ποσό την προηγούμενη χρήση ανερχόταν σε € 1.459 χιλ.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας LEADER Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα
με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2014
NEXIA EUROSTATUS AE
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ NEXIA INTERNATIONAL
Παναγιώτης Μαρκεζίνης
Αμβρ. Φραντζή 34
Ν. Κόσμος - Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 141
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 30491
Offices Service S.A. 2109247017