ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012- 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53467/01AT/B/02/463 - Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 005041801000
Πoσά κλειόμενης
χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκ/σης
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Αποσβέσεις
Πoσά προηγούμενης
χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
3.228.632,39
11.664.767,64
14.893.400,03
1.149.333,60
9.719.917,08
10.869.250,68
2.079.298,79
1.944.850,56
4.024.149,35
2.342.843,67
11.306.388,69
13.649.232,36
1.149.333,60
9.369.239,08
10.518.572,68
2.518.200,00
1.636.830,00
881.370,00
5.942.716,00
4.557.705,99
2.518.200,00
1.636.830,00
881.370,00
5.942.716,00
4.557.705,99
43.072.154,62
149.390.949,22
8.733.813,16
63.830.857,47
7.060.824,85
43.072.154,62
85.560.091,75
1.672.988,31
40.282.520,30
147.732.954,76
8.602.190,89
55.014.519,09
6.511.588,65
5.119.772,20
94.113.655,67
4.255.157,60
65.232.592,33
864.614,60
28.881.063,34
5.105.625,71
93.393.590,90
3.909.103,71
59.068.079,22
22.078.596,78
322.508.941,65
325.027.141,65
140.379.432,25
142.016.262,25
22.078.596,78
182.129.509,40
183.010.879,40
18.627.108,10
313.743.990,66
319.686.706,66
124.503.290,67
129.060.996,66
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπόσβεστη αξία
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.193.510,07 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
1.937.149,61 (4.227.490 Mετοχές προς 20 €)
3.130.659,68
1. Καταβλημένο
Πoσά κλειόμενης χρήσεως
Πoσά προηγούμενης
χρήσεως
2012
2011
84.549.800,00
84.549.800,00
548.028,43
548.028,43
600.153,24
1.148.181,67
667.987,50
1.216.015,93
1.820.606,07
353.245,07
1.820.606,07
353.245,07
5.672.790,99
7.846.642,13
5.672.790,99
7.846.642,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
3. Υπεραξία επιχειρήσεως
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχ/κός εξοπ/σμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
1.385.010,01 ΙΙΙ. Διαφ.αναπρ- Επιχορηγήσεις επενδ.-Δωρεές παγίων
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
1.385.010,01
συμμετοχών & χρεογράφων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
40.282.520,30
92.718.435,67 ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
2.090.602,24
1. Τακτικό αποθεματικό
4. Έκτακτα αποθεματικά
1.196.522,00
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
34.325.511,68
διατάξεων νόμων
18.627.108,10
189.240.699,99
190.625.710,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
'3. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά
συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
57.507,83
3.350.618,16
88.478.322,71
271.489.202,11
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Ομολογιακά δάνεια
2. Δάνεια Τραπεζών
4. Μακροπρόθεσμες υποχρ.πρός συνδ.επιχειρήσεις
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικά'Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
-6.897.741,71
80.696.357,33
86.714.716,35
16.746,66
16.746,66
16.746,66
16.746,66
31.822.800,00
9.546.992,74
10.833.333,33
13.500.000,00
710.000,00
-
558.832,32
10.520.596,84
27.562,33
63.310.117,56
8.193.829,36
21.562,33
22.425.391,69
40.040.488,78
119.748.897,61
60.296.075,49
5.677.029,59
7.457.473,50
5.510.625,50
42.472.688,06
132.679.707,38
85.230.404,35
6.064,81
9.172.527,52
2.253.475,17
3.587.833,67
11.958.182,76
254.276.606,90
317.586.724,46
7.072.968,22
8.738.556,11
287.626.391,62
310.051.783,31
489.419,41
1.659.183,31
147.589,45
2.296.192,17
1.011.493,57
1.616.384,49
165.423,89
2.793.301,95
400.596.020,62
399.576.548,27
71.100.628,19
77.834.309,41
101.840.643,43
46.994.733,65
219.936.005,27
86.890.643,43
44.828.648,86
209.553.601,70
83.365.321,72 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση
6.356,25
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2.910.943,98
86.282.621,95
276.908.331,95 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
85.070.196,72
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
-12.848.266,47
80.266.233,09
408.221,81
80.495.079,93
310.539,42
2.073.957,54
82.748.412,44
3.509.176,26
84.314.795,61
5.086.877,57
1.439.944,46
4.632.939,10
5.768.263,93
8.204,90
16.936.229,96
5.342.730,63
1.352.764,19
122.193,92
5.437.235,17
59.557,76
12.314.481,67
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
- Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
- Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
- Λοιπές
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
1.725.811,13
10.521.139,37
12.246.950,50
111.931.592,90
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού
2.273.012,09
8.046.869,54
10.319.881,63
106.949.158,91 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
956.297,92
204.963,28
11.989.815,06
13.151.076,26
ΓΕΝΙΚ Ο ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ ΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)
796.501,75
365.314,19
11.426.581,79
12.588.397,73
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επομένων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοι παθητικού
399.576.548,27 ΓΕΝ.ΣΥΝ. ΠΑΘ/ Κ ΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
400.596.020,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2.Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
77.834.309,41
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2.Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων
86.890.643,43
και εμπράγματων ασφαλειών
44.828.648,86
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
209.553.601,70
71.100.628,19
101.840.643,43
46.994.733,65
219.936.005,27
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
1) Mε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, έγινε την 31-12-2012 αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και προέκυψε υπεραξία ποσού € 2.789.634,32.
2) Ορισμένα κονδύλια του Ισολογισμού της προηγούμενης χρήσεως έχουν αναμορφωθεί για να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσεως.
3) Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων η εταιρεία θα συγχωνευτεί, με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, με την κατά 100% θυγατρική της ΤΡΟΦΙΝΟ Α.Ε. με δημιουργία νέου νομικού προσώπου.
Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚ ΕΜ ΒΡΙΟΥ 2012 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)
Πoσά κλειόμενης
χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως
Πλέον: 1. Έσοδα συμμετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
18.647.462,84
131.912.240,87
6.266.911,10
355,12
II.ΠΛΕΟΝ: Έ κτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Eκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
90.263,76
25.694,18
58.443,91
607.995.327,80
467.002.468,83
140.992.858,97
7.433.167,60
148.426.026,57
22.268.746,60
147.237.038,72
150.559.703,71
-2.133.677,14
4.792.087,17
525,84
6.267.266,22
8.845.818,32
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετ/σεως
ΠΙΝΑΚ ΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΩΝ
Πoσά προηγούμενης
χρήσεως 2011
702.768.272,54
545.139.844,08
157.628.428,46
7.490.670,88
165.119.099,34
169.505.785,32
-4.386.685,98
Καθαρά αποτ/ματα (Ζημίες/κερδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγουμένων χρήσεων
(-)Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
ΜΕΙΟΝ:
1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι:
α) Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
β) Τέλος Επιτηδεύματος ν.3986/2011
γ) Φόρος υπεραξίας αναπροσαρμογής Ν. 2065/92
4.792.613,01
-2.578.552,10
-4.712.229,24
7.613.576,34
83.410,55
1.485.223,25
43.274,45
174.401,85
Πoσά κλειόμενης χρήσεως
2012
-2.820.963,33
-7.207.649,31
δ) Ειδικό Τέλος Ακινήτων Ν.4021/2011
Κ ΕΡ ΔΗ/ ΖΗΜ Ι ΕΣ ΠΡ ΟΣ ΔΙ ΑΘΕΣΗ
Η Διάθεση των κερδών/ ζημιών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
1.611.908,25
-6.860.641,35
-4.108.107,39
-704.792,52
-11.673.541,26
Πoσά προηγούμενης
χρήσεως 2011
-6.457.741,76
569.765,14
-5.887.976,62
-
-
584.076,23
103.000,00
55.792,69
582.111,25
53.100,00
431.856,29
-12.848.266,47
374.553,84
-6.897.741,71
-12.848.266,47
-12.848.266,47
-6.897.741,71
-6.897.741,71
-
Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
1.567.045,10
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
743,60
755.025,26
645.301,85
2.322.813,96
Οργανικά και έκτακτα αποτ/ματα (κέρδη/ζημίες)
-2.148.412,11
5.648,74
211.050,11
862.000,70
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
749.907,55
-6.860.641,35
-6.457.741,76
ΜΕΙΟΝ:
Λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
16.762.734,64
17.543.340,63
Εισπράξεις από πελάτες
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
Κ ΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φ όρων
Πληρωμές σε προμηθευτές πιστωτές και εργαζόμενους
16.762.734,64
17.543.340,63
-6.860.641,35
-
Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
-6.457.741,76
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άϋλων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών ενσώματων παγίων,άυλων
στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων
Εισπράξεις από τόκους, μερίσματα και ενοίκια επενδυτικών δραστ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μ ΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ ΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜ ΩΝ ΕΤΑΙΡ ΕΙΩΝ Μ Η ΕΙΣΗΓΜ ΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡ ΓΑΝΩΜ ΕΝΗ ΧΡ ΗΜ ΑΤΙΣΤΗΡ ΙΑΚΗ ΑΓΟΡ Α
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
31.12.2011
Εισπράξεις/ Πληρωμές από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
94.256.977,15 Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
Πoσά κλειόμενης χρήσεως
2012
Πoσά προηγούμενης
χρήσεως 2011
613.537.050,81
718.202.441,25
-596.590.149,26
-688.536.797,58
16.946.901,55
29.665.643,67
16.946.901,55
-1.495.107,10
28.170.536,57
-1.704.875,00
-5.956.136,92
-5.215.549,57
-16.386.613,65
32.287,39
5.211.479,00
2.259.561,48
4.551.156,53
-5.369.163,05
-11.839.527,69
Ίδια Κεφάλαια έναρξης(1.1.2012 και 1.1.2011)
31.12.2012
86.714.716,35
Ζημίες της χρήσεως
Αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
-6.860.641,35
-67.834,26
-6.457.741,76 Πληρωμές για δάνεια και τόκους
- Πληρωμές για μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων
-74.753,95 Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Φόρος εισοδήματος και διαφορές φορολογικού ελέγχου
-1.879.517,73
-1.009.765,09 Καθαρή αύξηση/μείωση ταμειακών διαθεσίμων χρήσεως
1.927.068,87
-2.982.777,99
Λοιπά στοιχεία μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
2.789.634,32
- Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως
10.319.881,63
13.302.659,62
80.696.357,33
86.714.716,35 Ταμιακά διαθέσιμα στην λήξη της χρήσεως
12.246.950,50
10.319.881,63
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011) αντίστοιχα
Μεταμόρφωση, 30 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
NIKΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞ. ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ AB 669725
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜ. ΜΩΡΟΥ
Α.Δ.Τ ΑΗ 089483
-
-
17.100.000,00
9.000.000,00
-16.823.402,29
-9.927.267,35
-9.650.669,64
-18.277.412,13
-10.036.374,74
-19.313.786,87
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ Ρ797704
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 42903 Α' ΤΑΞΕΩΣ
Α.Δ.Τ. Ξ446999
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας:" ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες
τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας
των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και
του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ):
α. Με βάση τον Ν. 2238/1994 άρθρο 31 παρ. 1 στ. δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων ποσού € 15.150,09 χιλ. Δεν διενεργήθηκαν επίσης αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων ποσού € 686,86 χιλ. και επί των εξόδων εγκαταστάσεων ποσού € 1.314,94
χιλ. με συνέπεια: οι αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των εξόδων εγκαταστάσεων να εμφανίζονται αυξημένες κατά € 15.836,95 χιλ. και € 1.314,94 χιλ. αντίστοιχα, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 17.151,89 χιλ. και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγούμενων
χρήσεων αυξημένα κατά € 2.475,31 χιλ. και € 14.676,58 χιλ. αντίστοιχα.
β. Δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης, με βάση αναλογιστική μελέτη, ανέρχεται σε € 10.617 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται
μειωμένες κατά € 10.617 χιλ. περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια αυξημένα κατά € 10.617 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά € 2.072 χιλ. περίπου.
2. Στις εν γένει απαιτήσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται: α) ποσά € 1.524 χιλ., η είσπραξη των οποίων καθυστερεί. Εκτιμούμε ότι για τις απαιτήσεις αυτές έπρεπε να σχηματιστεί πρόβλεψη € 800 χιλ. περίπου, μειώνοντας αντίστοιχα τα αποτελέσματα και την Καθαρά Θέση και β) ποσό € 2.200 χιλ
περίπου που έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα και να μειώσει την Καθαρά Θέση.
3. Υποχρεώσεις της χρήσεως 2012 ποσού € 377 χιλ. λογίστηκαν στην επόμενη χρήση 2013, με συνέπεια οι υποχρεώσεις να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες, και τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξημένα.
4. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 560 χιλ. για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, που έχουν ρυθμιστεί και εξυπηρετούνται κανονικά), με συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες και τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα
αυξημένα.
5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2011. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που
πιθανόν καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Για τη χρήση 2012, η
εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παραγρ. 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις).
Γνώμη με Eπιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ" κατά την
31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν.
2190/1920.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Στη σημείωση 13.2 του προσαρτήματος όπου περιγράφεται ότι για επίδικες υποθέσεις της Εταιρείας δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη επειδή δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο η έκβαση των υποθέσεων αυτών και εκτίμηση του Νομικού Συμβούλου είναι ότι δεν θα προκύψουν
σημαντικές επιβαρύνσεις.
2. Στη σημείωση 13.3 του προσαρτήματος όπου περιγράφεται απόκλιση προβλεπόμενων οικονομικών όρων σύμφωνα με τους όρους σύμβασης Ομολογιακού Δανείου, και των προκυπτόντων με βάση τις οικονομικές καταστάσεις 31.12.2012
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.
2. Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων η εταιρεία θα συγχωνευτεί, με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, με την κατά 100% θυγατρική της ΤΡΟΦΙΝΟ Α.Ε. με δημιουργία νέου νομικού προσώπου.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013
Η Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής
ΜΑΡΙΑ Ν. ΧΑΡΙΤΟΥ
Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 15161
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125