Συµβουλευτική Ψυχολογία

Συµβουλευτική Ψυχολογία
Μια συνθετική προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία
Μεταπτυχιακές σπουδές στη
Συµβουλευτική Ψυχολογία
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα στη Συµβουλευτική
Ψυχολογία µε πρακτική άσκηση (Practicum)
Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Συµβουλευτική Ψυχολογία
Τι είναι η Συµβουλευτική Ψυχολογία
Η Συµβουλευτική Ψυχολογία είναι ο εφαρµοσµένος
κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος στοχεύει στη δια
βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα,
εστιάζοντας σε συναισθηµατικές, κοινωνικές,
επαγγελµατικές, εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές
ανησυχίες, καθώς και σε προβλήµατα που
συνδέονται µε την υγεία. Ο Συµβουλευτικός
Ψυχολόγος συνεργάζεται µε το συµβουλευόµενο,
προκειµένου να εξετάσει τα προβλήµατα ψυχικής
υγείας που τον απασχολούν, να εντοπίσει τα
βαθύτερα αίτιά τους και να τον βοηθήσει να διανύσει
τη ζωή του αποτελεσµατικότερα, είτε αλλάζοντας τη
συµπεριφορά του, είτε τα συναισθήµατα και τις
σκέψεις του. Παρότι η Συµβουλευτική Ψυχολογία
αποτελεί έναν αυτόνοµο επαγγελµατικό κλάδο,
υπάρχουν επαγγέλµατα στα οποία επίσης
χρησιµοποιούνται συµβουλευτικές δεξιότητες,
ενσωµατωµένες σε άλλους ρόλους, όπως είναι ο
ρόλος του δασκάλου, του νοσηλευτή, του
κοινωνικού λειτουργού κ.ά. Οι επαγγελµατίες που
κάνουν χρήση συµβουλευτικών δεξιοτήτων πρέπει
να είναι άρτια εκπαιδευµένοι, ώστε να εφαρµόζουν
αποτελεσµατικά και υπεύθυνα τις συµβουλευτικές
δεξιότητες προς όφελος του συµβουλευόµενου.
Πέρα από την απαραίτητη εκπαίδευση, τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Συµβούλου
(π.χ. γνήσιο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο,
αυτογνωσία, ενσυναίσθηση κλπ.) συµβάλλουν
σηµαντικά στην επιτυχία της συµβουλευτικής
διαδικασίας.
Το Τµήµα Ψυχολογίας προσφέρει τα παρακάτω µεταπτυχιακά προγράµµατα:
• MSc in Counselling Psychology
• MA in Counselling Psychology with a Practicum
Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα που προσφέρει το Τµήµα Ψυχολογίας του CITY College, ∆ιεθνές Τµήµα του University of Sheffield, προσφέρουν εξειδικευµένες γνώσεις πάνω στις
βασικές δεξιότητες της συµβουλευτικής ψυχολογίας. Τα προγράµµατα επεκτείνουν τις γνώσεις των φοιτητών σε ένα ευρύ φάσµα προσεγγίσεων της Συµβουλευτικής Ψυχολογίας,
ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να ειδικευτούν στις σύγχρονες θεωρίες και εφαρµογές της συµβουλευτικής.
Θεωρητική προσέγγιση
Το θεωρητικό µοντέλο, το οποίο διδάσκεται στα µεταπτυχιακά προγράµµατα, είναι συνθετικό µε ενσωµατωµένες τεχνικές από τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις (γνωστικήσυµπεριφορική, ψυχαναλυτική και υπαρξιακή). Η συνθετική προσέγγιση ψυχοθεραπείας, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες προσεγγίσεις, δίνει έµφαση σε µια ενιαία αντιµετώπιση των
πελατών και των ζητηµάτων τους, αντί της έµφασης σε ψυχοδυναµικό, συναισθηµατικό, συµπεριφορικό ή γνωστικό επίπεδο. Η βασική ιδέα της συνθετικής προσέγγισης είναι ότι
καµιά θεραπευτική προσέγγιση δεν µπορεί να είναι επαρκής για την αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων και εποµένως η κάθε περίπτωση χρήζει µιας εξατοµικευµένης
µεθοδολογίας, προσαρµοσµένης στις ατοµικές ανάγκες ανά περιστατικό.
Μεθοδολογία διδασκαλίας
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη µέθοδο του αναστοχασµού, που τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιείται ευρύτερα µέσα σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια, αφού διευκολύνει την
απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και την ανάπτυξη αυτογνωσίας µέσα από τη βιωµατική µάθηση – εργαλεία απαραίτητα για την αποτελεσµατικότητα του Συµβούλου.
MSc in Counselling Psychology
Στο µεταπτυχιακό αυτό πρόγραµµα διδάσκονται τα κύρια θεωρητικά µοντέλα της Συµβουλευτικής και της Ψυχοθεραπείας.
Οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα ισχυρό ακαδηµαϊκό υπόβαθρο µε ειδίκευση στον τοµέα της Συµβουλευτικής Ψυχολογίας.
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, υπάρχει η ανάγκη για ειδικούς συµβούλους, άρτια καταρτισµένους, οι οποίοι θα
βοηθήσουν τους ανθρώπους να αντιµετωπίσουν πιο αποτελεσµατικά τα καθηµερινά τους προβλήµατα (π.χ., στην εργασία,
στο σχολείο, στα προσωπικά ζητήµατα). Το MSc in Counselling Psychology παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες
γνώσεις και τις δεξιότητες για µια πετυχηµένη καριέρα, στο συναρπαστικό κλάδο της Συµβουλευτικής Ψυχολογίας.
Το πρόγραµµα απευθύνεται κυρίως σε όσους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν τις σπουδές τους (π.χ. σε διδακτορικό
στη Συµβουλευτική Ψυχολογία ή στην ακαδηµαϊκή έρευνα). Οι φοιτητές ολοκληρώνουν το πρόγραµµα µε ∆ιπλωµατική
Εργασία (Dissertation) µε θέµα της επιλογής τους στη Συµβουλευτική Ψυχολογία.
MΑ in Counselling Psychology with a Practicum
Τo ΜΑ in Counselling Psychology with a Practicum συνδυάζει την ακαδηµαϊκή θεωρητική κατάρτιση µε την πραγµατική
επαγγελµατική εµπειρία. Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραµµα σπουδών, ειδικά σχεδιασµένο για φοιτητές που ενδιαφέρονται
να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις συµβουλευτικές δεξιότητές τους µέσω της πρακτικής εξάσκησης του αντικειµένου τους.
Η ακαδηµαϊκή δοµή και διάρθρωση του προγράµµατος βασίζεται στην ενσωµάτωση εκπαιδευτικών εργαλείων, που
εισήχθησαν πρόσφατα σε αντίστοιχα προγράµµατα της Μεγ. Βρετανίας, όπως αυτό του «Αναστοχασµού» (reflective practice),
τα οποία υπογραµµίζουν τη σηµασία της µάθησης µέσω της βιωµατικής εµπειρίας και όχι αποκλειστικά και µόνο µέσω της
µελέτης και κλασικής διδασκαλίας. Στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κλινικής αξιολόγησης και παροχής συµβουλευτικής
υποστήριξης πάνω σε διάφορα θέµατα. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής, θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα
επαγγελµατικής δεοντολογίας, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Συµβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας. Το πρόγραµµα
απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να ασκήσουν τη συµβουλευτική αµέσως µετά το πέρας του προγράµµατος µε εµπειρική
έρευνα και αργότερα µε πιθανή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι φοιτητές ολοκληρώνουν το πρόγραµµα µε Πρακτική
Εξάσκηση (Practicum).
Practicum - Πρακτική Εξάσκηση
Οι φοιτητές του ΜΑ in Counselling Psychology with a Practicum µπορούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους µε την επιτυχή
ολοκλήρωση του α’ εξαµήνου σπουδών. Η Πρακτική πραγµατοποιείται υπό την επίβλεψη και συνολική έγκριση του Τµήµατος
Ψυχολογίας, ενώ η διάρκειά της ανέρχεται συνολικά σε 250 ώρες, 50 ώρες µαθησιακών δραστηριοτήτων και 200 ώρες
πρακτικής εξάσκησης.
Αναγνώριση
Οι Ψυχολόγοι απόφοιτοι του ΜΑ in Counselling Psychology with a Practicum µπορούν να αποκτήσουν τον τίτλο του
Ψυχολόγου (Practitioner Psychologist) από το Βρετανικό Συµβούλιο Επαγγελµατιών Υγείας (Health & Care Proffesions
Council - HCPC) και να εργαστούν ως Ψυχολόγοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μεταπτυχιακά προγράµµατα
στη Συµβουλευτική
Ψυχολογία (MSc. MA)
Πρόγραµµα σπουδών
Applied Counselling Psychology
Counselling Children and Adolescents
Psychopathology
Research Methods in Counselling Psychology
Personal and Professional Development
Introduction to Research
in Counselling Psychology
Current Paradigms in Counselling
and Psychotherapy
Counselling Skills
Το πρόγραµµα σπουδών είναι κοινό και για τα
δύο προγράµµατα.
Οι φοιτητές του MSc in Counselling Psychology
ολοκληρώνουν το πρόγραµµα µε ∆ιπλωµατική
Εργασία (Dissertation) µε θέµα της επιλογής
τους στη Συµβουλευτική Ψυχολογία.
Οι φοιτητές του ΜΑ in Counselling Psychology
with a Practicum ολοκληρώνουν τις σπουδές
τους µε την πρακτική άσκηση (Practicum).
∆ιάρκεια σπουδών
MSc in Counselling Psychology:
1 χρόνος (πλήρης φοίτηση)
ή 2 χρόνια (µερική φοίτηση)
MA in Counselling Psychology with a Practicum:
2 χρόνια (πλήρης φοίτηση) ή 3 χρόνια (µερική φοίτηση)
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική
Τίτλοι σπουδών
Οι τίτλοι σπουδών Master of Science in
Counselling Psychology και Master of Arts
in Counselling Psychology with a Practicum
απονέµονται απευθείας από το University
of Sheffield.
Υποψήφιοι
Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα απευθύνονται
σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα στη
Συµβουλευτική Ψυχολογία µε
πρακτική άσκηση (Practicum)
To Τµήµα Ψυχολογίας του CITY College, προσφέρει το Practicum, ένα καινούριο,
ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραµµα στη Συµβουλευτική Ψυχολογία µε πρακτική
άσκηση. Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα
πραγµατικό πλαίσιο άσκησης συµβουλευτικών δεξιοτήτων (π.χ. ζητήµατα
αξιολόγησης και διάγνωσης ψυχικών καταστάσεων, συναισθηµατικά προβλήµατα,
προβλήµατα σχέσεων, εξαρτήσεων κλπ.) και να περάσουν από τη θεωρία στην
πράξη, αποκτώντας πολύτιµη πρακτική εµπειρία στον τοµέα της Συµβουλευτικής
υπό την καθοδήγηση του έµπειρου προσωπικού του Τµήµατος Ψυχολογίας.
∆οµή και διάρκεια του προγράµµατος
Το πρόγραµµα διαρκεί 250 ώρες συνολικά, από τις οποίες οι 50 είναι
εκπαιδευτικές ώρες χωρίς την παρουσία πελάτη (βιωµατικές ασκήσεις, role playing
κλπ.), και οι υπόλοιπες 200 ώρες αφορούν την πραγµατική άσκηση
συµβουλευτικών δεξιοτήτων υπό εποπτεία. Ο χρόνος που ολοκληρώνεται η
εκπαίδευση κυµαίνεται από 4 έως 12 µήνες.
Πρακτική άσκηση
Οι 200 ώρες της πρακτικής άσκησης του Practicum µπορούν να
πραγµατοποιηθούν µε απασχόληση των εκπαιδευοµένων στις συµβουλευτικές
υπηρεσίες του Κολεγίου (π.χ. Ανοιχτό Κέντρο Συµβουλευτικής ή online
ψυχολογική υποστήριξη µέσω της υπηρεσίας CITY’s e-help) ή σε χώρους της
επιλογής του υποψηφίου, µετά την έγκριση και συµφωνία του Τµήµατος
Ψυχολογίας.
Μεθοδολογία
Το πρόγραµµα βασίζεται στο συνδυασµό τεχνικών από τις κυριότερες
θεραπευτικές προσεγγίσεις (ψυχαναλυτική, υπαρξιακή και γνωστικήσυµπεριφορική), αντί της έµφασης σε ένα µόνο από αυτά τα µοντέλα.
Ο επιλεκτικός συνδυασµός τεχνικών από διαφορετικά µοντέλα βασίζεται στην
ιδέα της συνθετικής προσέγγισης, ότι καµιά θεραπευτική προσέγγιση δεν µπορεί
να είναι επαρκής για την αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων και εποµένως η
κάθε περίπτωση χρήζει µιας εξατοµικευµένης µεθοδολογίας, προσαρµοσµένης
στις ατοµικές ανάγκες ανά περιστατικό.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη µέθοδο του αναστοχασµού, που τα τελευταία χρόνια
χρησιµοποιείται ευρύτερα µέσα σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια, αφού
διευκολύνει την απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και την ανάπτυξη αυτογνωσίας µέσα
από τη βιωµατική µάθηση - εργαλεία απαραίτητα για την αποτελεσµατικότητα του
Συµβούλου.
Υποψήφιοι
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου ΑΕΙ ή ισοδύναµου
στη Συµβουλευτική Ψυχολογία ή σε κατόχους πρώτου πτυχίου στην Ψυχολογία ή
στις Κοινωνικές Επιστήµες, µε σηµαντική εµπειρία στην συµβουλευτική, που έχει
αποκτηθεί σε κατάλληλο εργασιακό χώρο συµβουλευτικής και ψυχοθεραπείας.
Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνική
Τίτλος σπουδών
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος, οι συµµετέχοντες αποκτούν το
Certificate in Professional Practice in Counselling από το University of Sheffield.
Το Τµήµα Ψυχολογίας του CITY College,
∆ιεθνές Τµήµα του Πανεπιστηµίου του Sheffield
Το Τµήµα Ψυχολογίας του CITY College,
στη Συµβουλευτική Ψυχολογία µε πρακτική
ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος είναι
∆ιεθνές Τµήµα του University of Sheffield
άσκηση (Practicum).
όλοι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος,
είναι ένα δυναµικό ακαδηµαϊκό τµήµα που
Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης,
κι έχουν έντονη ερευνητική δραστηριότητα
διακρίνεται για την υψηλή του ποιότητα στη
η προσωπική ανάπτυξη και το ακαδηµαϊκό και
και σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία.
διδασκαλία και την ακαδηµαϊκή έρευνα. Το
επαγγελµατικό ήθος των φοιτητών βρίσκονται
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Ψυχολογίας
Τµήµα προσφέρει πτυχιακά (Bachelors) και
στο επίκεντρο των καινοτόµων µεθόδων
εφοδιάζονται µε γνώσεις και εµπειρία για την
µεταπτυχιακά (Masters) προγράµµατα στην
διδασκαλίας, που εφαρµόζονται κατά τη
κατανόηση, τη µελέτη, την έρευνα και την
Ψυχολογία και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
διδακτική διαδικασία. Τα µέλη του
ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς.
Το Τµήµα Ψυχολογίας είναι Μέλος της Βρετανικής Εταιρείας Συµβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling and Psychotherapy-BACP).
CITY College
∆ιεθνές Τµήµα του University of Sheffield
Το CITY College είναι το ∆ιεθνές Τµήµα του University of Sheffield, ενός από τα παλιότερα και καλύτερα πανεπιστήµια της Βρετανίας µε
πάνω από 24.000 φοιτητές από όλο τον κόσµο κάθε χρόνο. Το CITY College ιδρύθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη και σήµερα είναι ένα
από τα 6 ακαδηµαϊκά τµήµατα του βρετανικού πανεπιστηµίου και το µόνο που λειτουργεί εκτός Μεγ. Βρετανίας. Τα υψηλά κριτήρια
ποιότητας στην εκπαίδευση και στη διεξαγωγή ακαδηµαϊκής έρευνας είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της φιλοσοφίας του CITY College.
To Πανεπιστήµιο του Sheffield
ανάµεσα στα καλύτερα του κόσµου
• 5 βραβεία Νόµπελ
• 20ο στην Ευρώπη
• 66ο στον κόσµο
07/2013
QS World University Rankings 2012
ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τσιµισκή 13, 546 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 224 186, 275 575, Fax: 2310 287 564
Email: [email protected]
www.city.academic.gr
Κολέγιο CITY College