θεματα κινησιολογιας στην προσαρμοσμενη φυσικη δραστηριοτητα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
“Μεταπτυχιακό & ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Κινησιολογία"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.
4.
5.
6.
7.
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΩ∆. Μ/ΤΟΣ:
ΚΥΡΙΑ ∆Ι∆ΑΣΚΟΥΣΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ, τηλ. 2321-0-67612, φαξ. 2321-0-64806,
e-mail: [email protected]
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ∆ιαλέξεις-Ανασκοπήσεις-Πρακτική Εξάσκηση
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ∆Ι∆ΑΣΚΟΥΣΑ:
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Είναι µάθηµα που διδάσκεται στο Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Λέξεις-κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο:
8.
ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ TOY MAΘΗΜΑΤΟΣ (περιληπτικά, το πολύ επτά (7) σειρές):
2.
3.
Σκοπός του µαθήµατος είναι να προετοιµάσει τους υποψήφιους του µεταπτυχιακού τίτλου στην Κινησιολογία
να: α) εντρυφήσουν στις αρχές της επιστήµης της Προσαρµοσµένης Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ), β) να γνωρίσουν
τις αρχές της επιστήµης της Κινησιολογίας και την σχέση αυτής µε τις αλλαγές στην ανθρώπινη κίνηση, όπως
αυτή επηρεάζεται από την αναπηρία, γ) να γνωρίσουν τις κινητικές, διανοητικές, αισθητηριακές και
συναισθηµατικές καταστάσεις που απαιτούν προσαρµογές στο µάθηµα φυσικής αγωγής, δ) να γνωρίσουν
µεθόδους µε τις οποίες είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής µε σκοπό να
ενσωµατώσει παιδιά µε αναπηρίες στο τυπικό σχολείο, και να είναι ικανοί να εφαρµόσουν σύγχρονες µεθόδους
προπόνησης και να προσαρµόσουν τον τεχνολογικό εξοπλισµό, στον υψηλό αθλητισµό αθλητών µε αναπηρίες.
9.
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
10.
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εισηγήσεις και εργαστήρια
11.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ:
Ηµεροµηνία
Εισηγητής
Θέµα
Εισαγωγή στην Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή
Κινητική ανάπτυξη ατόµων µε φυσιολογική
ανάπτυξη και ατόµων µε αναπηρίες
Κινητική αξιολόγηση στην εκπαιδευτική
διαδικασία και στον αθλητισµό
Κινητικές αναπηρίες
Αισθητηριακές αναπηρίες
Νευροµυϊκές παθήσεις
Λοιπές αναπηρίες
Αναπτυξιακές διαταραχές
Προβλήµατα στάσης του σώµατος
Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισµός
Ειδικά θέµατα Κινησιολογίας στην
Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή
Παρουσίαση εργασιών
12. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει:
• Συµµετοχή στις διαλέξεις (20%)
• Εργασία (30%)
• Τελικές εξετάσεις (50%)
13. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
∆ιάλεξη 1
Τίτλος
Εισαγωγή στην
Προσαρµοσµένη
Φυσική Αγωγή
Περιεχόµενα
Ιστορική εξέλιξη του αθλητισµού αθλητών µε
αναπηρίες
Ορισµοί, θεωρίες, αρχές και µοντέλα στην ΠΦΑ
Φιλοσοφία και πρακτικές διδασκαλίας και
προπόνησης
Κοινωνική και ψυχολογική διάσταση του
αθλητισµού ατόµων µε αναπηρίες
Λέξεις - κλειδιά
Περιεχόµενα
Θεωρητικά µοντέλα της ανθρώπινης ανάπτυξης
Κινητική ανάπτυξη κατά την πρώιµη παιδική ηλικία,
την παιδική ηλικία και την εφηβία.
Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων κίνησης
Κατηγορίες κίνησης
Παράγοντες που επηρεάζουν την κινητική ανάπτυξη
Λέξεις - κλειδιά
Λέξεις - κλειδιά
-
Περιεχόµενα
Σκοπός και αρχές της κινητικής αξιολόγησης στην
ΠΦΑ
Έγκυρα και αξιόπιστα τεστ αξιολόγησης
Ποιοτικά και ποσοτικά τεστ αξιολόγησης
Αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων κίνησης και
φυσικής κατάστασης
Λειτουργική κατηγοριοποίηση αθλητών υψηλού
επιπέδου µε αναπηρία.
Ικανότητα των καθηγητών φυσικής αγωγής για
σωστή αξιολόγηση µε στόχο την αρχική διάγνωση,
την τοποθέτηση και την αξιολόγηση προόδου
παιδιών µε αναπηρίες στο σχολείο
Προβλήµατα στην αξιολόγηση
-
Περιεχόµενα
Λέξεις - κλειδιά
Βασικές έννοιες,
Κινητικά χαρακτηριστικά
Προσαρµογές του µαθήµατος ΠΦΑ
Προσαρµογές αθληµάτων, παιχνιδιών και δραστηριοτήτων
-
Περιεχόµενα
Βασικές έννοιες,
Κινητικά χαρακτηριστικά
-
Βιβλιογραφία:
∆ιάλεξη 2
Τίτλος
Κινητική ανάπτυξη
ατόµων µε
φυσιολογική
ανάπτυξη και
ατόµων µε αναπηρίες
-
Βιβλιογραφία:
∆ιάλεξη 3
Τίτλος
Κινητική αξιολόγηση
στην εκπαιδευτική
διαδικασία και στον
αθλητισµό
-
Βιβλιογραφία:
∆ιάλεξη 4
Τίτλος
Κινητικές αναπηρίες
Βιβλιογραφία:
∆ιάλεξη 5
Τίτλος
Αισθητηριακές
αναπηρίες
Λέξεις - κλειδιά
-
Προσαρµογές του µαθήµατος ΠΦΑ
Προσαρµογές αθληµάτων, παιχνιδιών και δραστηριοτήτων
-
Περιεχόµενα
Λέξεις - κλειδιά
Βασικές έννοιες,
Κινητικά χαρακτηριστικά
Προσαρµογές του µαθήµατος Π.Φ.Α
Προσαρµογές αθληµάτων, παιχνιδιών και δραστηριοτήτων
Βιβλιογραφία:
∆ιάλεξη 6
Τίτλος
Νευροµυικές
παθήσεις
Βιβλιογραφία:
∆ιάλεξη 7
Τίτλος
Λοιπές αναπηρίες
Περιεχόµενα
Βασικές έννοιες,
Κινητικά χαρακτηριστικά
Προσαρµογές του µαθήµατος Π.Φ.Α
Προσαρµογές αθληµάτων, παιχνιδιών και
δραστηριοτήτων
Λέξεις - κλειδιά
-
Περιεχόµενα
Βασικές έννοιες,
Κινητικά χαρακτηριστικά
Προσαρµογές του µαθήµατος Π.Φ.Α.
Προσαρµογές αθληµάτων, παιχνιδιών και
δραστηριοτήτων
Λέξεις - κλειδιά
-
Βιβλιογραφία:
∆ιάλεξη 8
Τίτλος
Αναπτυξιακές
διαταραχές
Βιβλιογραφία:
∆ιάλεξη 9
Τίτλος
Προβλήµατα στάσης
του σώµατος
Περιεχόµενα
-
Λέξεις - κλειδιά
Βασικές έννοιες,
Κινητικά χαρακτηριστικά
Έλεγχος της στάσης και της ισορροπίας
Μη φυσιολογική βάδιση
Αξιολόγηση και αντιµετώπιση προβληµάτων της
σπονδυλικής στήλης
Προσαρµογές του µαθήµατος Προσαρµοσµένης
Φυσικής Αγωγής
Προσαρµογές αθληµάτων, παιχνιδιών και
δραστηριοτήτων
Βιβλιογραφία:
∆ιάλεξη 10
Τίτλος
Σύγχρονος
τεχνολογικός
εξοπλισµός
-
-
Περιεχόµενα
Ενσωµάτωση σωµατικών χαρακτηριστικών του
αθλητή στην επιλογή και χρησιµοποίηση
τεχνολογικού εξοπλισµού
Εξέλιξη στον σχεδιασµό αναπηρικής καρέκλας
Τεχνολογικός εξοπλισµός για αθλητές µε
ακρωτηριασµό
Λέξεις - κλειδιά
-
-
Τεχνολογικός εξοπλισµός για συµµετοχή σε
χειµερινά και θερινά, οµαδικά και ατοµικά
αθλήµατα καθώς και δραστηριότητες αναψυχής σε
κλειστούς και ανοιχτούς χώρους.
Υλικοτεχνικός εξοπλισµός στο µάθηµα της ΠΦΑ
στο σχολείο
Ασφάλεια
Βιβλιογραφία:
∆ιάλεξη 11
Τίτλος
Ειδικά θέµατα
Κινησιολογίας στην
Προσαρµοσµένη
Φυσική Αγωγή
-
Περιεχόµενα
Θέµατα Κινησιολογίας στον σχολικό αθλητισµό
παιδιών µε αναπηρίες
Θέµατα Κινησιολογίας στον υψηλό αθλητισµό
Γυναίκες µε αναπηρία στον αθλητισµό
Έρευνες µε αντικείµενο την κινησιολογία σε άτοµα
µε αναπηρίες
Λέξεις - κλειδιά
Βιβλιογραφία:
∆ιάλεξη 12
Τίτλος
Παρουσίαση
εργασιών
Βιβλιογραφία:
-
Περιεχόµενα
Παρουσίαση εργασιών
Λέξεις - κλειδιά