Το Νέο Λύκειο

-1-
ΕΙΣΑΓΩΓΗ στο ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ
Το νέο Λύκειο αφορά τους μαθητές της φετινής Α΄ Λυκείου.
 Η Α΄ Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας, δηλαδή τα μαθήματα είναι κοινά για όλους
(εβδομαδιαίο πρόγραμμα 35 ωρών).
 Η Β΄ Λυκείου έχει μαθήματα γενικής παιδείας (εβδομαδιαίο πρόγραμμα 30 ωρών) και
προσανατολισμού (εβδομαδιαίο πρόγραμμα 5 ωρών).
Οι ομάδες προσανατολισμού είναι :



1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διδασκόμενα Μαθήματα
Διδασκόμενα Μαθήματα
Αρχαία Ελληνικά
Βασικές αρχές Κοινωνικών Επιστημών


Μαθηματικά
Φυσική
Η Γ΄ Λυκείου έχει μαθήματα γενικής παιδείας (εβδομαδιαίο πρόγραμμα 14 ωρών) και
μαθήματα Προσανατολισμού (εβδομαδιαίο πρόγραμμα 20 ωρών)
Οι ομάδες προσανατολισμού γίνονται τρεις (3) :
1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
2η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΟΙΚ. - ΠΟΛ. - ΚΟΙΝ. - ΠΑΙΔ. ΣΠΟΥΔΩΝ
 ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΚΣΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ο υποψήφιος επιλέγει, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, μία ομάδα προσανατολισμού και ένα
επιστημονικό πεδίο.
 Ο υποψήφιος μπορεί να επιλέξει τις σχολές ενός μόνο επιστημονικού πεδίου, σε αντίθεση
με ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα, περιορίζοντας σημαντικά τις επιλογές των μαθητών - υποψηφίων.


Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ και Β΄ τάξη Λυκείου γίνονται ενδοσχολικά και
περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα, εκτός της Ερευνητικής Εργασίας και της
Φυσικής Αγωγής.
Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό 50% από τράπεζα θεμάτων και κατά
ποσοστό 50% από το διδάσκοντα, από τον οποίο διορθώνονται και τα γραπτά των μαθητών.
-2ΠΡΟΑΓΩΓΗ στην ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΞΗ
Για να προαχθεί ένας μαθητής στην επόμενη τάξη, υπάρχουν δύο (2) προϋποθέσεις :
 Γενικός βαθμός ίσος ή ανώτερος του 10 (συμπεριλαμβάνεται και η Φυσική Αγωγή)
 Μέσος όρος προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον 10, σε κάθε ένα από τα
βασικά μαθήματα (Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, Άλγεβρα, Γεωμετρία και σε κάθε
μάθημα προσανατολισμού) και τουλάχιστον 8 σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.
Αν ο μαθητής δεν πληροί και τις δύο προϋποθέσεις, επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν
πληροί μόνο την 2η προϋπόθεση, παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα ή στα μαθήματα που
δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη βαθμολογία και προάγεται ή επαναλαμβάνεται η φοίτηση.
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ στο ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ


4
2
1
2
2
2
1
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Λογοτεχνία
1.
Ελληνική Γλώσσα :
2.
3.
4.
5.
6.
Θρησκευτικά
Ιστορία
Ξένη Γλώσσα
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ
Φυσική Αγωγή
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΣΥΝ. ΩΡΩΝ
6
1
2
2
2
1
14
-3ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ της Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ
1
Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα & Γραμματεία
10
2
3
Λατινικά
Ιστορία
4
6
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1
2
3
20
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
8
6
6
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
20
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
1
2
3
Βιολογία
Φυσική
Χημεία
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΩΡΕΣ
8
6
6
20
3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
1
2
3
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά & Στοιχ. Στατιστικής
Αρχές Οικονομικής Επιστήμης
Κοινωνικές-πολιτικές Επιστήμες
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
8
6
6
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΩΡΕΣ
1 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
2 Αρχές Φυσικής Επιστήμης
3 Ιστορία
20
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
8
6
6
20
Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου εξετάζονται ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα και αποκτούν το
Απολυτήριο Λυκείου. Όσοι από αυτούς επιθυμούν την εισαγωγή τους στις ανώτατες σχολές
συμμετέχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, που έπονται των ενδοσχολικών.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού και το
επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει.
Δηλαδή:
Πανελληνίως
Εξεταζόμενα
Μαθήματα για
την εισαγωγή
στα ΑΕΙ
Ανθρωπιστικών
Σπουδών
Θετικές & Τεχνολ.
Επιστήμες
Επιστήμες Υγείας
Νεοελληνική Γλώσσα &
Λογοτεχνία
Νεοελληνική Γλώσσα
& Λογοτεχνία
Νεοελληνική Γλώσσα
& Λογοτεχνία
Αρχαία
Μαθηματικά
Φυσική
Ιστορία
Φυσική
Χημεία
Λατινικά
Χημεία
Βιολογία
Επιστήμες
Οικονομίας, Δκσης και
Πολιτικές Επιστήμες
Παιδαγωγικά Τμήματα
Νεοελληνική Γλώσσα &
Λογοτεχνία
Μαθηματικά & Στοιχ.
Στατιστικής
Οικονομία & Δκση
Στοιχεία Κοινωνικών &
Πολιτικών Επιστημών
Νεοελληνική Γλώσσα &
Λογοτεχνία
Μαθηματικά & Στοιχ.
Στατιστικής
Ιστορία
Αρχές Φυσικών
Επιστημών
-4ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ και ΑΠΟΛΥΣΗΣ (ΒΠΑ)
Για την εισαγωγή των μαθητών στην ανώτατη εκπαίδευση συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών (3)
τάξεων του Λυκείου, με διαφορετικό συντελεστή, που δίνουν ένα Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης
(ΒΠΑ).
ΒΠΑ =
Α΄ Λυκείου Χ 0,4 + Β΄ Λυκείου Χ 0,7 + Γ΄ Λυκείου Χ 0,9
2
 Αν ο ΒΠΑ απέχει περισσότερο από 1 μονάδα από το ΜΟ (μέσο όρο) των 4 πανελληνίων
μαθημάτων, αναπροσαρμόζεται ως εξής:


Όταν ο ΒΠΑ είναι μεγαλύτερος από 1 μονάδα από το ΜΟ, τότε μειώνονται οι βαθμοί της
κάθε τάξης, μέχρι να φτάσουν σε απόσταση 1 μονάδας από το ΜΟ και μετά υπολογίζεται
ο ΒΠΑ.
Όταν ο ΒΠΑ είναι μικρότερος από 1 μονάδα από το ΜΟ, τότε αυξάνει ο βαθμός κάθε τάξης
κατά 1 μονάδα (και όχι μέχρι να φτάσει σε διαφορά 1 μονάδας από το ΜΟ) και κατόπιν
υπολογίζεται ο ΒΠΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Βαθμός Εισαγωγής στα ΑΕΙ, εξαρτάται και από άλλη μία παράμετρο,
που είναι ο συντελεστής που έχει δικαίωμα να ορίσει κάθε τμήμα των Ανώτατων Σχολών, σε ένα από
τα εξεταζόμενα μαθήματα. Ακόμη όμως δε γνωρίζουμε πόσο θα είναι αυτός, άρα δε μπορούμε να
υπολογίσουμε πόσο θα μετράει τελικά ο ΒΠΑ στην εισαγωγή στις Ανώτατες Σχολές.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ, αλλά και για οδηγίες για τον τρόπο
αξιολόγησης της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων εσπερινού Λυκείου για
το σχολικό έτος 2013 - 2014, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο :
http://edu.klimaka.gr/