εδώ - Ρόδη Κράτσα

ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η Ρόδη Κράτσα έχει εκλεγεί Ευρωβουλευτής µε τη Ν.∆. το 1999, 2004 και
2009 καθώς και Α’ Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2007 και Β’
Αντιπρόεδρος το 2009. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήµιο της Γενεύης
και έκανε τις µεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του
ίδιου Πανεπιστηµίου.
Ρόδη Κράτσα
www.rodikratsa.eu
Είναι Μέλος στις Επιτροπές Οικονοµικών και Νοµισµατικών Θεµάτων,
∆ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Mέλος της Αντιπροσωπείας του EK στην Κοινοβουλευτική
Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αµερικής καθώς και στην Κοινοβουλευτική
Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Ως Αντιπρόεδρος του ΕΚ υπήρξε
αρµόδια για τη ∆ιαδικασία Συνδιαλλαγής (νοµοθετική διαδικασία), την Πολιτική
επικοινωνίας και πληροφόρησης, την Ευρωµεσογειακή συνεργασία.
∆ραστήρια στην κοινωνία των πολιτών, είναι Πρόεδρος της ∆ιεθνούς
Οργάνωσης για την Προώθηση των Γυναικών της Ευρώπης-Βραβείο «Γυναίκες
της Ευρώπης», Μέλος ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πολιτισµού στη Γενεύη, Μέλος του Συµβουλίου Πολιτισµού της Ένωσης για τη
Μεσόγειο. Έχει διατελέσει µέλος του ∆.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Ινστιτούτου ∆ηµοκρατίας Κ. Καραµανλής.
Συµµετέχει τακτικά σε διεθνείς συναντήσεις και fora, όπως αυτά του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου, της Παγκόσµιας Τράπεζας, το Crans Montana Forum, το
Doha Forum και το WISE Summit στο Κατάρ, το Women as Global Leaders στο
Άµπου Ντάµπι, το MEDays στο Μαρόκο.
Έχει λάβει υψηλές τιµητικές διακρίσεις µεταξύ των οποίων τα Παράσηµα του
«Ιππότη» και µετέπειτα του «Αξιωµατικού του Τάγµατος της Λεγεώνας της
Τιµής» της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, του «∆ιοικητή του Εθνικού Τάγµατος του
Κέδρου» της ∆ηµοκρατίας του Λιβάνου, του «Σταυροφόρου του Τάγµατος των
Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου», το «Χρυσό Μετάλλιο» του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου κ.α. Είναι επίτιµη ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Sidi Mohamed ben
Abdellah της πόλης Φες του Μαρόκου και του Ευρω-Μεσογειακού
Πανεπιστηµίου (EMUNI).
Η Ζέττα Μακρή είναι κόρη της ∆ώρας και του Μιχάλη Μακρή, ο οποίος
διετέλεσε βουλευτής Γρεβενών της Νέας ∆ηµοκρατίας. Έχει δύο παιδιά, τον
Μιχάλη και τον Κωνσταντίνο, φοιτητές του Πολυτεχνείου. Τελείωσε το
Ελληνογαλλικό Γυµνάσιο Βόλου και σπούδασε µε υποτροφία στη Νοµική Σχολή
του Πανεπιστηµίου Αθηνών από την οποία αποφοίτησε µε άριστα. Μετά την
αποφοίτησή της συνέχισε τις σπουδές στο ευρωπαϊκό και κοινοτικό δίκαιο στο
Πανεπιστήµιο Cambridge. Eίναι ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Μιλάει αγγλικά,
γαλλικά και γερµανικά.
Ζέττα Μακρή
www.isotita.gr
Στις εθνικές εκλογές του 2000 και του 2004 εξελέγη Βουλευτής Μαγνησίας.
Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής της θητείας
διετέλεσε Πρόεδρος της
Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης. Παράλληλα
υπήρξε µέλος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΟΑΣΕ και της Εξεταστικής Επιτροπής για
Εξοπλιστικά Προγράµµατα TORMI I.
Τον ∆εκέµβριο του 2009 ορίστηκε Αναπληρώτρια
Γραµµατέας Αγροτικού
Τοµέα της Ν.∆. Συµµετείχε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεµβρίου του
2010 στο ∆ήµο Βόλου ως επικεφαλής του Συνδυασµού ΝΕΟΣ ∆ΗΜΟΣ, ΝΕΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ και από 1 Ιανουαρίου 2011 είναι επικεφαλής της µείζονος
Μειοψηφίας στο ∆ήµο Βόλου. Από τον Ιανουάριο του 2011 έως και τον Μάρτιο
του 2012 διετέλεσε Αναπληρώτρια Γραµµατέας Πολιτικού Σχεδιασµού της Ν.∆.
Από τον Αύγουστο του 2012 είναι Γ. Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Με συνεντεύξεις και εµφανίσεις στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης έχει στηρίξει
τις πολιτικές και κοινωνικές της θέσεις και τις θέσεις του κόµµατος της Ν.∆.
Πολλά άρθρα της έχουν δηµοσιευτεί στον Τύπο της χώρας µας.
Η ∆ρ Βικτωρία Πέκκα-Οικονόµου είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Πειραιά
στο τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. ∆ιδάσκει κυρίως
Bιοµηχανική Οικονοµική, Μικροοικονοµία, Επιχειρησιακή Οικονοµική και
Επιχειρηµατικότητα-Μικροµεσαίες
Επιχειρήσεις.
Έχει
διδάξει
επίσης
Μακροοικονοµική, Οικονοµική Ανάλυση καθώς και το µάθηµα «Ισότητα των
Φύλων στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις». Ως αποτέλεσµα της συµµετοχής του
Πανεπιστηµίου Πειραιά στο πρόγραµµα Erasmus-Socrates, σπουδαστές από τις
ευρωπαϊκές χώρες
που συµµετέχουν στο παραπάνω πρόγραµµα
παρακολουθούν επίσης τα µαθήµατα αυτά.
Βικτωρία ΠέκκαΟικονόµου
[email protected]
Η ∆ρ. Πέκκα-Οικονόµου
έχει Ph.D από το πανεπιστήµιο ΜακεδονίαςΘεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακό στα Οικονοµικά από το Victoria University του
Manchester-Αγγλίας. Επίσης ένας σηµαντικός αριθµός άρθρων και µελετών της
(περίπου 50) έχουν δηµοσιευθεί σε επιστηµονικά περιοδικά, και σε πρακτικά
διεθνών συνεδρίων.
Η Κατερίνα Σαρρή είναι οικονοµολόγος. Έχει αποκτήσει Μεταπτυχιακό δίπλωµα
στη ∆ιοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήµιο του Birmingham,
UK, και ∆ιδακτορικό δίπλωµα από το Παν. Μακεδονίας, Τµήµα Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής.
Κατερίνα Σαρρή
[email protected]
Τα τελευταία 20 χρόνια έχει διδάξει µαθήµατα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων,
Γυναικείας
Επιχειρηµατικότητας,
Επιχειρηµατικότητας
και
Καινοτοµίας,
∆ιεθνούς
Επιχειρηµατικότητας,
Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών,
Μέντορινγκ
επιχειρηµατιών και δυνητικών επιχειρηµατιών κλπ. σε ελληνικούς και ξένους
εκπαιδευτικούς οργανισµούς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε προπτυχιακό και
µεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού και δηµόσιου
τοµέα. Έχει επίσης εργαστεί ως σύµβουλος επιχειρήσεων, αξιολογητής και
συντονιστής
προγραµµάτων σε θέµατα απασχόλησης µε έµφαση στην
επιχειρηµατικότητα.
Τέλος έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε έγκριτα ξένα και ελληνικά περιοδικά σχετικά
µε τα επιστηµονικά της ενδιαφέροντα και έχει παρουσιάσει εργασίες της σε
διεθνή συνέδρια. Είναι συγγραφέας κεφαλαίων σε ελληνικά και ξένα βιβλία µε
θέµα την επιχειρηµατικότητα και την κατάρτιση επιχειρηµατικών σχεδίων
καθώς και σχετικών διδακτικών εγχειριδίων. Επίσης πρόσφατα έχουν
κυκλοφορήσει βιβλία της µε τίτλο: «Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα: Προσέγγιση
της Ελληνικής Πραγµατικότητας» και «Επιχειρηµατικό σχέδιο- Business Plan».
Είναι εθνικός συντονιστής του προγράµµατος Global University Entrepreneurial
Spirit Students’ Survey για την νεανική επιχειρηµατικότητα στη χώρα µας.
Είναι µέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστηµονικού South-Eastern
Europe Journal of Economics και κριτής σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά,
όπως τα International Journal of Entrepreneurship and Innovation
Management και International Journal of Mentoring and Coaching in
Education.
Ο Αποστόλης είναι ένας καινοτόµος χαρακτήρας που σκέφτεται πάντα
στρατηγικά. Του αρέσει να εµπνέεται από καινοτόµους ανθρώπους και να τους
βοηθά να κάνουν την ιδέα τους πράξη και αργότερα µια µεγάλη επιχείρηση.
Βοηθά επιχειρήσεις να ξεκινήσουν, να µεγαλώσουν, να επεκταθούν, να βρούνε
χρήµατα και αργότερα να κάνουν exit. To motto του είναι “always lead never
follow”.
Τόλης Αϊβαλής
about.me/aivalis
Έχει πάνω από 16 χρόνια εµπειρία ως C level executive αλλά και ως Business
Strategy Mentor σε πάνω από 500 startups, µε πολλές επιτυχίες, σε χώρους
Internet, Gaming, Music, Social Media, Advertising, Media, Mobile, Fashion.
∆ηµιούργησε διάφορες εταιρίες όπως την AIVAL.COM το 1999 και την
SOCIALBRANDS το 2007. ∆ηµιούργησε επίσης το WEBAWARDS event το 1998
που τώρα είναι τα ERMIS WEB AWARDS και το STARTUPDAY event το 2009.
Τελευταία προωθεί και ένα πολύ φιλόδοξο επιχειρηµατικό χώρο/οικοσύστηµα
στην Ελλάδα.
Είναι start-up mentor στα Startup Weekend, Startup Live (Ευρώπη), στο
Ignite, Vator, Plug & Play (Καλιφόρνια Silicon Valley). Τέλος είναι µέλος των
European mentors network στην Ευρωπαϊκή κοινότητα.
Η Σοφία Οικονοµάκου είναι καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, συγγραφέας,
εκδότης και σύµβουλος επιχειρήσεων manager), µε µεταπτυχιακές σπουδές σε
Αµερικανικά και Αγγλικά Πανεπιστήµια και µακρόχρονη εκπαίδευση σε
διαφόρους Εκπαιδευτικούς και ∆ιοικητικούς τοµείς. Είναι Πρόεδρος του
Εθνικού Επιµελητηριακού ∆ικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών και
Στελεχών Επιχειρηµατικών Φορέων. Πρόεδρος του ∆ικτύου γυναικών του
Ευρωεπιµελητηρίου. Μέλος του ∆εκαπενταµελούς Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την προώθηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στην οικονοµία
και την πολιτική. Συνεργάτης και µέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης της ICT
EUROPE. Μέλος της Επιτροπής Αµεροληψίας της TUV AUSTRIA HELLAS.
Μέλος του ∆.Σ του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών.
Σοφία Οικονοµάκου
www.eedege.eu
Ως επαγγελµατίας: Είναι ιδιοκτήτρια και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του
Εκπαιδευτικού Οργανισµού Οικονοµάκου, που δραστηριοποιείται στο χώρο της
ιδιωτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και περιλαµβάνει Κέντρα Ξένων Γλωσσών,
το Κέντρο Ασιατικών Σπουδών και τις εκδόσεις Οικονοµάκου. Είναι
∆ιευθύνουσα
Σύµβουλος
της
εξαγωγικής
εταιρείας
Laconic,
που
δραστηριοποιείται στον τοµέα της εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων. Είναι
εταίρος της εταιρείας Vita Scan, που δραστηριοποιείται στον τοµέα της υγείας.
Ως συγγραφέας: Έγραψε και εξέδωσε 13 βιβλία για την εκµάθηση της
Αγγλικής Γλώσσας, µερικά από τα οποία εξήχθησαν και κυκλοφόρησαν στην
Ιαπωνία. Θέσεις που κατέχει σήµερα:
Τιµητικές διακρίσεις: Έχει τιµηθεί από τον ∆ιεθνή Αµερικανικό Οργανισµό Who
is Who International, από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ιδιοκτητών Κέντρων
Ξένων Γλωσσών για την µακρόχρονη προσφορά της στον κλάδο. Ο Σύλλογος
Μεσιτών Αστικών Συµβάσεων τίµησε την κ. Οικονοµάκου για την συνεισφορά
της στην επίλυση σηµαντικών κλαδικών θεµάτων. Επίσης, βραβεύτηκε από το
Υπουργείο Εµπορίου της Γαλλίας και το Εµπορικό και Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο των Παρισίων, ως η µοναδική γυναίκα πρόεδρος Επιµελητηρίου
στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Βραβεύτηκε από το επιστηµονικό σωµατείο
Αµαζόνες για την συνεισφορά της στην εκπαίδευση και το συγγραφικό της
έργο ενώ βραβεύτηκε από το Επιµελητήριο Καστοριάς για την οργάνωση του
∆ικτύου Γυναικών στην Ελλάδα και την προώθηση των γυναικών στην
επιχειρηµατικότητα.
Η Όλγα Μπορνόζη αποφοίτησε από το University of Geneva στην Ελβετία, µε
πτυχίο Πολιτικών & Οικονοµικών Επιστηµών. Aπέκτησε ένα µεταπτυχιακό στις
«Πολιτικές Επιστήµες & ∆ιεθνείς ∆ιπλωµατικές Σχέσεις» από το Institute of
International Studies of Geneva και ένα περαιτέρω εξειδικευµένο στις
«Πολιτικές Επιστήµες & Ευρωπαϊκές ∆ιπλωµατικές Σχέσεις» από το Institut
d’Etudes Européennes of Geneva.
Όλγα Μπορνόζη
www.capitallinkforum.com
Για 15 χρόνια ζούσε και εργαζόταν στην Ελβετία. Συγκεκριµένα: Με τον
καθηγητή Πανεπιστηµίου κ. Claude DUPRAZ σε θέµατα συνεργασίας µε την
Ελληνική Κυβέρνηση στο τοµέα Βιοµηχανικού Σχεδιασµού ‘Industrial Design’.
Στο Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών του Ελληνικού Προξενείου της Γενεύης.
Στην εταιρία G.I.E. SA Générale Import-Export στη διαχείριση θεµάτων
marketing. Σε θέµατα προσωπικών ∆ηµοσίων Σχέσεων της οικογενείας Λάτση
στη Γενεύη επί 10 χρόνια.
Επιστρέφει στην Ελλάδα και από το 1988 ως το 1994 απασχολείται στον Όµιλο
Lavipharm, στο πλευρό του Προέδρου κ. Α. Λαβίδα αναλαµβάνοντας το
συντονισµό της διοργάνωσης διεθνών συνεδρίων.
Το 1995 µετακινείται στις ΗΠΑ, όπου για 2 χρόνια αναλαµβάνει ∆ιευθύντρια
∆ηµοσίων Σχέσεων και Υπεύθυνη Οργανωτικών θεµάτων της Capital Link Inc.
στη Νέα Υόρκη. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1988. Από το 1998 ως το 2000
απασχολείται στην Οργανωτική Επιτροπή ΑΘΗΝΑ 2004 αναλαµβάνοντας τη
διεύθυνση του Γραφείου του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.
Το 2000 αναλαµβάνει τη διεύθυνση της Capital Link Ελλάδος. H Capital
Link κατέχει ηγετική θέση διεθνώς στον τοµέα των Investor Relations όσον
αφορά στη ναυτιλία, συνεργαζόµενη µε 25 ναυτιλιακές εταιρίες εισηγµένες στα
τρία Αµερικανικά Χρηµατιστήρια και τα Χρηµατιστήρια του Λονδίνου και
Μιλάνου. Είναι η πιο αναγνωρίσιµη εταιρία Επενδυτικών Σχέσεων στον
συγκεκριµένο τοµέα µε µοναδική προσβασιµότητα σε επενδυτές, αναλυτές,
τραπεζίτες και ΜΜΕ. Έχει δηµιουργήσει µια εκτεταµένη και αποδοτική
πλατφόρµα σύνδεσης των ναυτιλιακών εισηγµένων εταιριών µε την επενδυτική
κοινότητα Ευρώπης και Αµερικής και διοργανώνει ετησίως µία σειρά
Επενδυτικών Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Αθήνα που αφορούν
στους κύριους τοµείς της δραστηριότητάς της.
Ως µάχιµη γυναίκα επιχειρηµατίας, η Όλγα έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει
πολυάριθµα έργα και δράσεις που ενισχύουν, προάγουν και προωθούν τη
γυναικεία, κυρίως, επιχειρηµατικότητα.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήµες και
Κοινωνιολογία στο Northeastern University (USA) και το 1995 ολοκλήρωσε το
µεταπτυχιακό πρόγραµµα ∆ιεθνών Πολιτικών Σπουδών του Ελεύθερου
Πανεπιστηµίου των Βρυξελλών (∆ιατριβή: «Η Πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή
Κοινωνία της Πληροφορίας»). Έχει συνεργαστεί µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σε µια σειρά έργων καθώς επίσης και µε την CEN/ISSS (Comité Européen de
Normalisation–Information Society Standardisation System), σε διάφορα
επίπεδα, αλλά και την Confederation of European Computer User.
Όλγα Σταυροπούλου
www.militos.org
Το 2000 ίδρυσε µαζί µε την οµάδα των συνεργατών της την Μίλητος
Αναδυόµενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες, όπου κατέχει τη θέση της Γενικής
∆ιευθύντριας.
Από το 2001 έως και σήµερα είναι η Εθνική Συντάκτρια του Τακτικού
Ευρωβαροµέτρου.
Το 2011, ανέλαβε ως Συντονίστρια του ελληνικού τµήµατος του Ευρωπαϊκού
∆ικτύου Μεντόρων για Γυναίκες Επιχειρηµατίες υπό την αιγίδα της Γ∆
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ίδιο έτος
ανέπτυξε µαζί µε τους συνεργάτες της το µοντέλο καθοδήγησης feel the
mentoring© και είναι και πιστοποιηµένη practitioner στην προσέγγιση δυνατών
σηµείων.
Είναι Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Νέων Επιχειρηµατιών Αθηνών,
Πειραιώς και Περιχώρων και Γενική Γραµµατέας ΤΟΓΜΕ/ΕΕ∆Ε (Τοµέας
Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηµατιών).
Η ∆ανάη Μπεζαντάκου γεννήθηκε το 1978 και σπούδασε International
Hospitality and Tourism Management στο Πανεπιστήµιο του Surrey στην
Αγγλία. Είναι Managing Director της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS
LTD, Marketing Director της KEFI TOURS AND CONFERENCES LTD και
πρόεδρος του Ξενοδοχείου MATILDA στην Ζάκυνθο. Είναι επίσης πρόεδρος της
µη κερδοσκοπικής οργάνωσης i-for-U Greek Mentoring Network.
Είναι µέλος των PIRAEUS MARINE CLUB, PROPELLER, ΕΕ∆Ε, ΣΕΤΕ,
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ,
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΕΛΛΗΝΟΟΛΛΑΝ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ και της WISTA. Το
2010 η Εταιρεία KEFI TOURS AND CONFERENCE LTD διοργάνωσε το
Παγκόσµιο Συνέδριο των Γυναικών της Ναυτιλίας (WISTA) στην Αθήνα.
∆ανάη Μπεζαντάκου
www.navigatorltd.gr
www.iforu.gr
Τον Ιανουάριο του 2011 αντιπροσώπευσε την Ελλάδα µαζί µε άλλες 7
Ελληνίδες στο συνέδριο “INVEST IN THE FUTURE” στην Τουρκία, στο οποίο
συµµετείχαν οι: Αζερµπαϊτζάν, Αρµενία, Γεωργία, Ελλάδα, Κύπρος και Τουρκία.
Τον Μάρτιο του 2011 αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στην Αµερική στο
πρόγραµµα IVLP (International Visitor Leadership Program) “WOMEN IN
LEADERSHIP” ανάµεσα σε 100 γυναίκες από 92 χώρες.
Τον Ιανουάριο του 2012 δηµιούργησε µαζί µε άλλες 7 γυναίκες τον µη
κερδοσκοπικό οργανισµό i-for-U, µία νέα Πρωτοβουλία για τη ∆ικτύωση και
την Ανάπτυξη Νέων Γυναικών Επιχειρηµατιών. Τον Απρίλιο του 2012
διοργανώθηκε το 1ο Συνέδριο i-for-U µε την συµµέτοχη 200 γυναικών µε την
στήριξη της Αµερικανικής Πρεσβείας και του Υπουργείου Εξωτερικών Αµερικής.
Παράλληλα διοργανώνει ένα από τα πρώτα ναυτιλιακά συνέδρια το
“NAVIGATOR” τα τελευταία 12 χρόνια, στο οποίο συµµετέχουν υψηλόβαθµα
στελέχη ναυτιλιακών Εταιρειών.
Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερµανικά. Είναι παντρεµένη και έχει µια κόρη 3,5
χρονών.
Σπούδασε Χηµικός Μηχανικός και εργάζεται στην πετρελαϊκή βιοµηχανία για
περισσότερα από 20 χρόνια, όπου σήµερα είναι ∆ιευθύντρια ∆ιαχείρισης
Αλλαγών.
∆ιετέλεσε Επιστηµονική Σύµβουλος σε θέµατα Βιοµηχανίας, Ενέργειας,
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ στις
εκλογές του 2007 ήταν υποψήφια βουλευτής µε τη Ν∆ στην Α’ Θεσσαλονίκης.
Τον Φεβρουάριο του 2010 ορίσθηκε Πρόεδρος του Παραρτήµατος
Θεσσαλονίκης του Ινστιτούτου ∆ηµοκρατίας Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Λιάνα Γούτα
www.lianagouta.gr
Ασχολείται µε τα κοινά, σε κοινωνικούς συλλόγους και κυρίως σε
επαγγελµατικούς φορείς, όπου έχει εκλεγεί σε διάφορες θέσεις. ∆ιετέλεσε
Αντιπρόεδρος και Γενική Γραµµατέας του Πανελληνίου Συλλόγου Χηµικών
Μηχανικών, Γενική Γραµµατέας του Συνδέσµου Χηµικών Βιοµηχανίας-ΒΕ,
µέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΚΜ, Πρόεδρος της Μόνιµης Επιτροπής
Βιοµηχανίας του ΤΕΕ-ΤΚΜ και µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος του
Γ’ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ και µέλος πολλών άλλων επιστηµονικών Επιτροπών.
Ασχολείται µε θέµατα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιµης Ανάπτυξης,
Επιχειρηµατικότητας, αναπτύσσοντας δράσεις, αρθρογραφία και δηµόσιο λόγο.
Είναι:
Πρόεδρος του Τοµέα Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηµατιών
(ΤΟΓΜΕ) της Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε)-τµήµατος
Μακεδονίας και µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής
Ιδρυτικό µέλος της πρωτοβουλίας i-for-U για την προώθηση της γυναικείας
επιχειρηµατικότητας
Είναι παντρεµένη και έχει έναν γιο και µια κόρη, φοιτητές Ιατρικής.
Γεννήθηκε πριν από 32 χρόνια στο Μαρούσι Αττικής, αλλά µεγάλωσε στην
Κόρινθο. Σπούδασε Ξένες Γλώσσες και Φιλολογία στο Πανεπιστήµιο Federico II
της Νάπολης στην Ιταλία. Ακολούθησε µεταπτυχιακές σπουδές στην
Πορτογαλική διδασκαλία στο Πανεπιστήµιο του Πόρτο και Μίνιου Μπράγκα
στην Πορτογαλία και είναι υποψήφια ∆ιδάκτωρ στο Πανεπιστήµιο της
Λισαβόνας. Μιλάει 9 γλώσσες.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, υπήρξε υπότροφος και αριστούχος από
όλα τα πανεπιστήµια. Εργάστηκε στις Βρυξέλλες ως µεταφράστρια της
Ευρωπαϊκής και Οικονοµικής Επιτροπής, όπως επίσης και ως υπεύθυνη
συνεδριακού τουρισµού για την Ευρώπη στην Ελλάδα.
Μαρία Βλάχου
www.fereikos-helix.gr
Το 2011 ξεκίνησε µια νέα σειρά τυποποιηµένων προϊόντων σαλιγκαριών µε την
επωνυµία “Φερέοικος Γεύσεις” η οποία βραβεύθηκε για την συσκευασία της και
ως ένα από τα 100 καλύτερα προϊόντα του 2012 από το Βήµα Gourmet.
Είναι µέλος των συνδέσµων Επιχειρηµατιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), Νέων
Επιχειρηµατιών Ελλάδος (Young Leaders), ΕΣΥΝΕ (οµοσπονδία Ελληνικών
Συνδέσµων Νέων επιχειρηµατιών) και στο Advisory board του Hellenic StartUp Association. Συµµετέχει στο FEM.EN.S (Female Entrepreneurship Support
Network).
Είναι µέντορας επιχειρηµατικότητας για το startup Greece και υποψήφια για τα
βραβεία Quality Leader of the Year 2012 από την ΕΕ∆Ε.
Η Βαρβάρα Αυδή είναι Αντιπρόεδρος του οργανισµού των Ιστορικών
Ξενοδοχείων της Ευρώπης Historic Hotels of Europe και ιδρυτής των
Ελληνικών Ιστορικών Ξενοδοχείων Υάδες - Yades Greek Historic Hotels.
Η Βαρβάρα είναι απόφοιτος Κολλεγίου Αθηνών, έχει σπουδάσει διοίκηση
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ecole Hôtelière de Lausanne και έχει λάβει
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MBA από το πανεπιστήµιο Bocconi στο Μιλάνο.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών της και µετά την ολοκλήρωση τους, εργάστηκε
σε διακεκριµένα ξενοδοχεία της Ευρώπης και της Αµερικής, σε εταιρείες
Consulting, ενώ στον ελεύθερο χρόνο της δίδαξε λειτουργία και διοίκηση σε
σπουδαστές ξενοδοχειακής σχολής.
Βαρβάρα Αυδή
www.yadeshotels.gr
Το 2001 η Βαρβάρα επέστρεψε στην Ελλάδα και το 2005 ίδρυσε την εταιρεία
της Yades Greek Historic Hotels µε όραµα να τοποθετήσει την Ελλάδα στον
παγκόσµιο χάρτη του Ιστορικού και Πολιτιστικού Τουρισµού. Την ίδια χρονιά, η
εταιρεία της Υάδες έγινε δεκτή ως το ελληνικό µέλος του οργανισµού των
Historic Hotels of Europe.
www.historichotelsofeurope.com
Από το 2005, η Βαρβάρα Αυδή στηρίζει µε τη δράση της µέσα από τα Ιστορικά
Ξενοδοχεία, την προβολή της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και του
ποιοτικού τουρισµού υψηλών προδιαγραφών. Οργανώνει καινοτόµες
προωθητικές κινήσεις προβολής, συµµετέχει σε τουριστικές εκθέσεις και είναι
οµιλητής σε συνέδρια πολιτιστικού τουρισµού στο εξωτερικό.
Το 2008 η Βαρβάρα Αυδή προτάθηκε από την ελληνική επιτροπή του θεσµού
“Οι Γυναίκες της Ευρώπης” ως Ελληνίδα υποψήφια για το ετήσιο βραβείο.
Από το 2009, η Βαρβάρα είναι εκλεγµένο µέλος του διοικητικού συµβουλίου
των Historic Hotels of Europe και από το 2011 έχει θέση Αντιπροέδρου. Ο
Οργανισµός HHE είναι µη κερδοσκοπικός, αποτελείται από τις συµµετοχές 19
χωρών µελών της Ευρώπης και 650 ξενοδοχείων που λειτουργούν σε κτίρια
ιστορικής σηµασίας στην Ευρώπη.
Η Βαρβάρα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971, είναι παντρεµένη και έχει ένα γιο
7 ετών.
Η Νταϊάννα Καρβούνη είναι Industrial Designer. Σπούδασε στην Νέα Υόρκη,
εικαστικές Τέχνες στο Sarah Lawrence College και µετά στο Pratt Institute
όπου πήρε Masters Degree στο Industrial Design. Το 2004 άνοιξε το δικό της
δηµιουργικό χώρο στην Αθήνα µε έπιπλα, φωτιστικά και διακοσµητικά
αντικείµενα µε ιδιαίτερο χαρακτήρα, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και
πολυτελή υλικά. Καταξιωµένη επαγγελµατικά έχει στο ενεργητικό της
σηµαντικούς πελάτες, ιδιώτες και διεθνείς φίρµες, όπως οι Yabu Pushelberg για
φωτιστικά του Park Hyatt στην Νέα Υόρκη, η Nike, η Grecotel και η Starwood
Hotels µεταξύ άλλων.
Νταϊάννα Καρβούνη
Βίβιαν Φίλιππα
www.twoiscompany.eu
Η Βίβιαν Φίλιππα σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
µε ειδίκευση στην Πολεοδοµία. Έχει συνεργαστεί µε µεγάλα αρχιτεκτονικά
γραφεία αποκτώντας εκτενή εµπειρία σε έργα µεγάλης κλίµακας Πολιτιστικού
κυρίως χαρακτήρα. Είναι Αρχιτεκτονικός συνεργάτης της Γαλλικής
Αρχαιολογικής Σχολής. Το 2002 δηµιούργησε το Αρχιτεκτονικό της γραφείο
που δραστηριοποιείται κυρίως στο πεδίο του αστικού σχεδιασµού, στην
αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και συνόλων, στον ξενοδοχειακό τοµέα
και στο landscaping.
Το 2009 αποφάσισαν να συνδυάσουν τις δηµιουργικές τους δυνάµεις, τις
γνώσεις και τις εµπειρίες τους ιδρύοντας την εταιρεία Two Is Company η οποία
κινείται στα πεδία επαφής της Αρχιτεκτονικής µε το Design.
Η Two Is Company εστιάζει στον σχεδιασµό και την κατασκευή χώρων υψηλών
προδιαγραφών και πολυτελών επίπλων, φωτιστικών, διακοσµητικών
αντικειµένων και χαλιών. Οι δηµιουργίες της Two Is Company ξεχωρίζουν για
την σύγχρονη µατιά τους και την κοµψότητά τους, ενώ επιχειρούν να
συνδυάσουν την πολυτέλεια µε τη λιτότητα, τον ευρωπαϊκό µοντερνισµό µε
την αρχαϊκή, Ελληνική αρµονία.
Ο κ. Σπύρος Ευσταθόπουλος σπούδασε στη Νοµική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και έκανε µεταπτυχιακές σπουδές στις
Πολιτικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο της CAEN στη Γαλλία.
∆ικηγόρος Αθηνών από το 1974 έως το 2002, διετέλεσε ειδικός συνεργάτης
της Βουλής των Ελλήνων (1977) και σύµβουλος του υπουργείου Συντονισµού
στη Γενική ∆ιεύθυνση Σχέσεων Ελλάδος Ε.Ο.Κ. (1978-1980). Σύµβουλος της
Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέµατα
Περιφερειακής Πολιτικής, ενώ από το 1996 έως το 2001 ήταν Γενικός
Γραµµατέας της Πολιτικής Οµάδας του Ε.Λ.Κ. στην Επιτροπή των Περιφερειών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σπύρος Ευσταθόπουλος
www.mindev.gov.gr
∆ιετέλεσε ειδικός γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, γενικός γραµµατέας του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και
γενικός γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών. Συµµετείχε, στα διοικητικά Συµβούλια της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, της
∆.Ε.Η, ενώ διατέλεσε αντιπρόεδρος του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης
και εθνικός εκπρόσωπος στην Οµάδα Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη Βελτίωση της Νοµοθεσίας.