Α. Πρώτο µάθηµα εξέτασης είναι οι Θεωρίες Προσωπικότητας .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
KATATAKTΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014-2015
«∆ιαδικασία-τρόπος διεξαγωγής κατάταξης των πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο
Τµήµα Ψυχολογίας κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015»
Σύµφωνα µε την απόφαση της 233/15-01-14 Συνέλευσης του Τµήµατος Ψυχολογίας και τις
κείµενες διατάξεις σας γνωστοποιούµε τα εξής:
α) Σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ.268/10-12-2013, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων
Πανεπιστηµίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιµων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ή του εξωτερικού
(αναγνωρισµένα από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών
υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και άλλων
Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθµού των εισακτέων του Τµήµατος.
β) Ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων στο Τµήµα Ψυχολογίας για το ακαδηµαϊκό έτος 2014 2015 θα γίνει µε κατατακτήριες εξετάσεις στα παρακάτω µαθήµατα, για τα οποία δίδονται
θεµατικές ενότητες και ενδεικτική βιβλιογραφία:
Α. Πρώτο µάθηµα εξέτασης είναι οι Θεωρίες Προσωπικότητας.
Οι ενότητες για το µάθηµα Θεωρίες Προσωπικότητας αφορούν µόνο τις θεωρίες και όχι την
αξιολόγηση και τις εφαρµογές της κάθε θεωρίας, και είναι οι εξής:
Α. Γενικά για τις Θεωρίες Προσωπικότητας:
- Τι είναι µια θεωρία για την προσωπικότητα;
- Ως θεωρία, τι πρέπει να περιλαµβάνει για την προσωπικότητα;
- Πώς αξιολογείται η ποιότητα µιας θεωρίας για την προσωπικότητα;
- Οι τοµείς που καλύπτει µια πλήρης θεωρία για την προσωπικότητα
- Πηγές µελέτης της προσωπικότητας
- Η συνήθης έννοια της προσωπικότητας
Β. Ψυχαναλυτικά / Ψυχοδυναµικά Μοντέλα
Τα βασικά ψυχαναλυτικά/ ψυχοδυναµικά ρεύµατα:
1. Η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud
2. Η Ψυχολογία του Εγώ
3. Θεωρία των αντικειµενότροπων σχέσεων
4. Θεωρία του εαυτού
Γ. Αναλυτικής Ψυχολογίας:
Η ψυχολογία του βάθους και αρχετυπική ψυχολογία
∆. Το Φαινοµενολογικό Μοντέλο:
Προσωποκεντρική ή πελατειοκρατική θεωρία
για την ανάπτυξη της προσωπικότητας
Ε. Συµπεριφορισµός:
Οι τρεις θεωρίες της µάθησης:
1. Κλασική εξαρτηµένη µάθηση
2. Συντελεστική εξαρτηµένη µάθηση (ριζοσπαστικός συµπεριφορισµός)
3. Μάθηση µε ερεθίσµατα και αντίδραση
4. Θεωρίες της Κοινωνικής µάθησης
ΣΤ. Γνωστικά – Συµπεριφοριστικά Μοντέλα:
Γνωστική – συµπεριφοριστική προσέγγιση ή
Γνωσιακή-συµπεριφορική θεώρηση
Ζ. Οι Θεωρίες για τα Χαρακτηριστικά της Προσωπικότητας:
5. Θεωρία των χαρακτηριστικών
6. Θεωρία των τριών παραγόντων
7. Θεωρία της Παραγοντικής και Πολυπαραγοντικής Ανάλυσης
Θ. H Θεωρία των Προσωπικών Νοητικών Κατασκευών
Ζ. Μεταµοντέρνες θεωρήσεις για την προσωπικότητα
Ενδεικτική βιβλιογραφία
•
•
•
•
•
•
Pervin, L. P. & John, O. P. (2001): «Θεωρίες προσωπικότητας. Έρευνα και
εφαρµογές». Εκδόσεις «Τυπωθήτω», Αθήνα.
Ποταµιάνος, Γ. και Συνεργάτες (2002): «Θεωρίες προσωπικότητας και κλινική
πρακτική». Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα.
Freud Sigmund (2005). Εισαγωγή στην ψυχανάλυση. (µεταφ. Πάγκαλος Ανδρέας),
Εκδόσεις Γκοβόστης, Αθήνα.
McWilliams, N. (2012). Ψυχαναλυτική διάγνωση: Η κατανόηση της δοµής της
προσωπικότητας στα πλαίσια της κλινικής διαδικασίας. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτου
Ψυχολογία και Υγείας.
Freud Sigmund (2008). Το Εγώ και το Αυτό (µεταφ. Παναγιωτοπούλου ∆ανάη),
Εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα
Freud Sigmund (2η έκδοση). Βασικές αρχές της ψυχανάλυσης, (µεταφ. Κοσµά, Τ.),
Εκδόσεις ∆ίοδος, Αθήνα
B. ∆εύτερο Μάθηµα εξέτασης είναι η Γνωστική Ψυχολογία:
Οι ενότητες για το µάθηµα της Γνωστικής Ψυχολογίας είναι οι εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Μάθηση-Κλασσική και Συντελεστική
Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης
Μνήµη
Γλώσσα
Σκέψη-Λογική-Επίλυση προβληµάτων
Πειράµατα
Ενδεικτική βιβλιογραφία για το µάθηµα «Γνωστικής Ψυχολογίας»
•
•
•
•
•
•
•
Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., & Hoeksema, S. N., (2003).
Εισαγωγή στην Ψυχολογία του Hilgard. Τόµος Α΄. Γ.Βορριά, Μπ. Ντάβου, Ζ.
Παπαληγούρα, (Επιµ.). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
Eysenck, M. W., (2010). Βασικές αρχές Γνωστικής Ψυχολογίας. Ε. Βασιλάκη, (Επιµ.).
Αθήνα: Gutenberg.
Βακάλη, Μ. (1995). Μάθηση, Μνήµη, Λήθη: Art of Text.
Βοσνιάδου, Σ. (2001). Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Τόµος Α΄: - Βιολογικές, Αναπτυξιακές
και Συµπεριφοριστικές Προσεγγίσεις, - Γνωστική Ψυχολογία. Αθήνα: GUTENBERG.
Μπαµπλέκου, Z. (2003). Η ανάπτυξη της µνήµης. Γνωστική διαδροµή στην παιδική
ηλικία. Αθήνα: τυπωθήτω - ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΑΡ∆ΑΝΟΣ.
Μπαµπλέκου, Ζ. (2011). Γνωστική Ψυχολογία. Μοντέλα Μνήµης. Αθήνα: Gutenberg.
Πόθος, Ε., & Οικονόµου Η. (2010). Θέµατα Γνωσιακής Ψυχολογίας. Αθήνα
Γ. Τρίτο Μάθηµα εξέτασης είναι η Κοινωνική Ψυχολογία
Oι ενότητες για το µάθηµα της Κοινωνικής Ψυχολογίας είναι οι εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ιστορική και επιστηµολογική επισκόπηση
Μεθοδολογία στην Κοινωνική Ψυχολογία
Επίπεδα Ανάλυσης στην Κοινωνική Ψυχολογία
Κοινωνικές αναπαραστάσεις
Οµάδες και διοµαδικές σχέσεις
Στερεότυπα-Προκατάληψη
∆ιαπροσωπικές Σχέσεις
Κοινωνική Ταυτότητα
Ενδεικτική Βιβλιογραφία για το µάθηµα της «Κοινωνικής Ψυχολογίας»
•
Hogg, MA. & Vaughan, GM. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω.
(ιδιαίτερα κεφ. 1, 2, 3, 4, 5, 13)
•
Καφέτσιος, Κ. (2005). ∆εσµός, συναίσθηµα & διαπροσωπικές σχέσεις. Αθήνα:
Τυπωθήτω. (ιδιαίτερα κεφ. 1, 2, 4 & 5)
•
Παπαστάµου, Σ. και συν. (2001). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία: Επιστηµολογικοί
προβληµατισµοί και µεθοδολογικές κατευθύνσεις (τόµος Α’), Αθήνα:Ελληνικά γράµµατα.
•
Παπαστάµου, Σ. & Μαντόγλου, Α. (Επιµ. Εκδ., 1995). Κοινωνικές Αναπαραστάσεις.
Αθήνα: Οδυσσέας.
•
Sapsford, R και συν. (2005). Η θεωρία στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Μεταίχµιο.
(ιδιαίτερα κεφ. 1, 2 & 3)
H προαναφερθείσα ύλη αφορά τόσο τους πτυχιούχους αποφοίτους των ΑΕΙ όσο και
τους πτυχιούχους-αποφοίτους των ΤΕΙ καθώς και των Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου
Σπουδών.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι αιτήσεις για συµµετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις θα κατατίθενται στη
Γραµµατεία του Τµήµατος Ψυχολογίας από 1-11-2014 έως 15-11-2014.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Αίτηση συµµετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις. (την αίτηση θα βρείτε στη σύνδεση της
παρούσας ανακοίνωσης) .
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, όπου θα πρέπει να
αναγράφεται αριθµητικά ο βαθµός πτυχίου (επικυρωµένο φωτοαντίγραφο).
3. Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωµένο φωτοαντίγραφο).
Η κατάθεση των αιτήσεων & των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους µπορεί να
γίνει είτε αυτοπροσώπως στη Γραµµατεία του Τµήµατος Ψυχολογίας, είτε ταχυδροµικά
(µε επικυρωµένο το γνήσιο της υπογραφής στην αίτηση).
Για την ταχυδροµική αποστολή παρακαλείσθε να επιλέγετε είτε την απλή αποστολή
µέσω Ε.Λ.Τ.Α. (όχι συστηµένη επιστολή) είτε αποστολή µέσω εταιρίας ταχυµεταφορών.
∆ιεύθυνση για αποστολή της αίτησης:
Τµήµα Ψυχολογίας
Γραµµατεία
Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου
Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
Οι εξετάσεις για το Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 θα διεξαχθούν σύµφωνα µε το παρακάτω
πρόγραµµα:
ΜΑΘΗΜΑ
Κοινωνική Ψυχολογία
Θεωρίες
Προσωπικότητας
Γνωστική Ψυχολογία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
Πέµπτη 4 ∆εκεµβρίου 2014
17:30- 20:30
∆3
Παρασκευή 5 ∆εκεµβρίου 2014
17:30- 20:30
∆3
Σαββάτο 6 ∆εκεµβρίου 2014
11:30- 14:30
∆3
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τµήµατος τακτικά για
να πληροφορούνται πιθανές αλλαγές.
Τηλέφωνα Γραµµατείας: 28310.77577, 28310.77579, 28310.77522
Fax: 28310.77578
e-mail Γραµµατείας: [email protected]