Ισολογισμός 2013 - Morning Star Chios

Γ. ΜΠΙΖΑΣ & ΣΙΑ
Ε. Π .Ε
Α.Φ.Μ. 095305390
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία Κτήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ι. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης Εγκατ/σης
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
50.471,78
Αποσβέσεις
48.125,76
Ποσα κλειόμενης
χρήσεως 01/0131/12/13
Αναπόσβεστη
Αξία
2.346,02
Αξία Κτήσεως
Αποσβέσεις
50.471,78
Ποσα κλειόμενης
χρήσεως 01/0131/12/12
Αναπόσβεστη
Αξία
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
3.309,41 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Καταβλημένο (15.800*30€)
ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/γής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
147.375,63 1.Τακτικό αποθεματικό
47.162,37
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα -Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικές εγκαταστάσεις
4. Μηχ/τα – τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός
μηχ/κός εξ/σμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/σμες
χρημ/μικές απαιτήσεις
147.375,63
0,00
147.375,63
147.375,63
0,00
1.278.136,68
970.175,37
307.961,31
1.278.136,68
954.064,81
97.847,09
54.941,65
375.133,48
1.953.434,53
89.450,35
41.920,17
339.392,81
1.440.938,70
8.396,74
13.021,48
35.740,67
512.495,83
97.847,09
54.941,65
373.538,66
1.951.839,71
Ποσα κλειόμενης Ποσα κλειόμενης
χρήσεως 01/01- χρήσεως 01/0131/12/13
31/12/12
324.071,87
2.Διαφορες αναπρ/γης Ν 2065/92
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου
9.600,87 ενεργητικού
16.493,87 4.Αφορολογητο αποθεματικό
88.246,22
38.447,78
5. Αφορολόγητα ειδικών διατάξεων
327.491,68
1.408.250,49
46.046,98
543.589,22 V.Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρέσεως εις νέο
7. Λοιπές μακρ/θεσμές απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργ/κού (ΓΙΙ+ ΓΙΙΙ)
769,70
513.265,53
769,70
544.358,92
3.261,85
3.261,85
4.115,57
4.115,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
ΙΙ. Απαιτήσεις
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
(ΑI+ΑΙΙΙ+ΑV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες μετ/νες
3.Τράπεζες λογ.βραχυπρ.υποχρ.
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
5.317,57
619.458,01
624.775,58
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
8.038,01 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
536.958,37 11. Πιστωτές διάφοροι
544.996,38
Δ. Μεταβατικοί λογ/σμοι
6.831,95 Παθητικού
4.443,85 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
11.275,80
20.828,55
4.816,16
25.644,71
3. Καταθ. όψεως & προθεσμίας
Σύνολο κυκλ/ρούντος ενεργητικού
(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
653.682,14
560.387,75
1.505,41
909,15
474.000,00
474.000,00
22.607,49
22.607,49
46.668,45
46.668,45
131.699,23
131.699,23
167.100,00
368.075,17
167.100,00
368.075,17
-81.728,65
-57.415,75
760.346,52
784.659,42
21.006,68
5.974,25
377.506,36
16.224,48
2.695,42
301.518,93
240,00
1.119,94
4.084,48
409.931,71
642,23
780,67
0,00
321.861,73
520,87
2.444,08
1.170.799,10
1.108.965,23
Ε. Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργητικού
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+Δ+E)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.108.965,23 (Α+Γ+Δ)
1.170.799,10
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ–31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσα κλειόμενης
χρήσεως 01/0131/12/13
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως
Μερικά αποτ/τα (κέρδη)εκμ/σεως
Μείον
3.Χρεωστικοι τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως
Πλέον
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
91.044,88
5.354,36
48.446,88
53.801,24
9.923,68
59.922,40
37.243,64
23.506,38
23.506,38
13.737,26
3,00
144,61
Οργαν.& έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)
Μείον:
Συν. αποσβ. παγίων στοιχείων
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ
προ φόρων
Ποσα κλειόμενης
χρήσεως 01/0131/12/12
105.531,66
14.486,78
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μείον: 1. Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας
3. Έξοδα λειτ. Διαθέσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
19.524,46
Καθαρά αποτελέσματα (ζημια
130.649,66 χρησεως)
14.728,92 Υπολοιπο προηγ.(ζημια) χρήσεως
Διαφορές φορολογικού ελέγχου
115.920,74 προηγούμενης χρήσεως
Σύνολο
69.846,08 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδ/τος
Κέρδη προς διάθεση- Zημία εις νέο
-20.055,95
-57.415,75
-31.719,70
-21.237,30
-4.256,95
-81.728,65
0,00
-4.458,75
-57.415,75
0,00
-81.728,65
46.074,66 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
-57.415,75
19.524,46 1.Τακτκό αποθεματικό
26.550,20 2.Ζημία εις νέο
0,00
-57.415,75
-57.415,75
0,00
-81.728,65
-81.728,65
3.413,74
-141,61
453,22
13.595,65
33.651,60
Ποσα κλειόμενης Ποσα κλειόμενης
χρήσεως 01/01- χρήσεως 01/0131/12/13
31/12/12
33.651,60
2.960,52
29.510,72
61.230,42
-20.055,95
61.230,42
-31.719,70
ΧΙΟΣ 30/04/2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΠΙΖΑΣ
Α.Δ.Τ Θ 840705
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. AE 433985 ΑΡ.ΑΔ.2598/99