εδώ - Αφοι Σιβισίδη Α.β.ε.ε.

ΑΦΟΙ ΣΙΒΙΣΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 24104/03/Β/91/64 Γ.Ε.ΜΗ 112780508000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (95.967 μετοχές χ 29,35€)
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Αρχική Αξία
92.047,06
83.957,89
ΙΙΙ.Διαφορές Αναπροσαρμ.-Επιχορ.Επενδ.
Μείον : Αποσβέσεις
84.027,74
83.957,76
Αναπόσβεστη Αξία
8.019,32
0,13
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
104.401,39
(108.046,66)
(108.046,66)
V.Αποτελέσματα είς Νέο
(247.694,77)
(243.284,85)
60.000,00
60.000,00
2.625.291,41
2.629.701,33
19.398,94
19.398,94
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
339.778,25
339.778,25
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
775.195,25
864.153,91
1.114.973,50
1.203.932,16
3.867.934,49
3.838.781,64
Μείον : Αποσβέσεις
1.800.444,72
1.755.144,23
Β.ΠΡΟΒΛ.ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
Αναπόσβεστη Αξία
2.067.489,77
2.083.637,41
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
389,83
389,83
2.075.898,92
2.084.027,37
Ι. Αποθέματα
1.246.571,66
1.317.046,72
ΙΙ. Απαιτήσεις
327.434,40
307.833,23
ΙV. Διαθέσιμα
107.538,87
142.820,11
1.681.544,93
1.767.700,06
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
2.816.631,45
ΙV.Αποθεματικά κεφάλαια
Αρχική Αξία
Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
2.816.631,45
104.401,39
1.Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων
ΙΙΙ. Συμμετοχές κ.λ.π. μακρ/σμες απαιτ.
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV)
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.220,00
1.305,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)
3.759.663,85
3.853.032,43
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1.773.503,84
457.158,22
Δ.ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
0,00
0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
3.759.663,85
3.853.032,43
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.773.503,84
457.158,22
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2013 (1/1/2013-31/12/2013)
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεων)
1.619.774,81
1.140.485,11
Μείον : Κόστος πωλήσεων
1.158.992,76
802.436,09
(+): Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων
460.782,05
338.049,02
(+)ή(-) Διαφορές φορολογ.ελεγχου πρ.χρήσεων
24.873,01
49.871,37
Σύνολο
485.655,06
387.920,39
Μείον: Φόρος Εισοδ.& Εισφ.ΟΓΑ
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
210.790,01
127.672,92
Μείον: Λοιπ.μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος
249.773,84
209.255,57
Zημίες εις νέο
25.091,21
50.991,90
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές)εκμ/σεως
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
6.224,04
6.878,41
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
12.560,36
14.845,36
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) εκμ/σεως
18.754,89
43.024,95
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.463,58
348,14
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
8.730,80
576,30
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη-ζημίες) χρήσης
Σύνολο
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
12.487,67
42.796,79
(243.284,85)
(267.697,47)
0,00
0,00
(230.797,18)
(224.900,68)
0,00
0,00
16.897,59
18.384,17
(247.694,77)
(243.284,85)
ΜΑΝΔΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΙΒΙΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΙΒΙΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ-ΑΚ226758
ΑΔΤ-Π612232
0,00
0,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα(κέρδη-ζημιές)
12.487,67
42.796,79
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
45.370,47
23.860,37
ΚΑΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΙΒΙΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ.κόστος
45.370,47
12.487,67
23.860,37
42.796,79
Ά Τάξης-Αρ.Αδ.19971/ΑΔΤ:Ξ022250
ΑΔΤ-ΑΗ560889
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη-ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων